Veelgestelde vragen

Meer antwoorden op je vragen over Apple en het milieu.

Wie is verantwoordelijk voor het milieubeleid bij Apple?

Apple zet zich in om klimaatverandering aan te pakken, milieuvriendelijke materialen te ontwikkelen voor veiligere producten, en materialen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In juni 2013 heeft Tim Cook, CEO van Apple, Lisa P. Jackson benoemd als Vice President Environmental Initiatives. De afdeling voor milieu-initiatieven van Apple (Office of Environmental Initiatives) werkt nauw samen met teams binnen het hele bedrijf om de strategie te bepalen, belanghebbenden te betrekken en over de voortgang te rapporteren.

De raad van bestuur van Apple controleert de CEO en de andere senior managers bij de deskundige en ethische dagelijkse leiding van Apple, en garandeert dat er rekening wordt gehouden met de langetermijnbelangen van aandeelhouders. Lisa is inmiddels Vice President Environment, Policy and Social Initiatives en rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Onze integrale aanpak houdt in dat beslissingen over milieukwesties op het hoogste niveau binnen de onderneming worden doorgenomen. Leden van het managementteam controleren nieuwe producten geregeld tijdens de ontwikkeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan materiaal- en ontwerpkeuze, de bevoorradingsketen, verpakking en het stroomverbruik.

Hoe beoordeelt Apple de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van producten?

Apple volgt vijf stappen om tot een levenscyclus-analyse van een product te komen:

Maakt Apple gebruik van externe controle en waarborging voor de rapportage over CO2‑uitstoot?

Ja. Voor de rapportage over CO2-uitstoot maken we gebruik van controles door derden. Bureau Veritas (BV) heeft een zogenaamde ‘redelijke mate van zekerheid’ afgegeven, een van de hoogste beoordelingen binnen de verificatiebranche voor de scope 1-, scope 2- en scope 3-emissies met betrekking tot onze faciliteiten. De verklaring van BV vind je hier.

De scope 3-koolstofemissies met betrekking tot onze producten, berekend aan de hand van de LCA, worden door het Duitse Fraunhofer-Gesellschaft gecontroleerd op kwaliteit en nauwkeurigheid conform de internationaal erkende ISO 14000-normen voor milieumanagement: ISO 14040 en 14044.

Indexeert Apple gegevens over haar milieuprestaties aan de hand van de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage van GRI (Global Reporting Initiative)?

Apple hecht veel belang aan openheid in het beleid en de programma’s met betrekking tot milieu, maatschappij en toezicht. We delen informatie over onze voortgang via diverse openbare rapporten, zoals onze Rapportage voor milieubeleid 2016. Deze rapporten bevatten standaardpublicaties uit de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage (G4) van GRI (Global Reporting Initiative). De GRI-index is hier te vinden.

Zijn er Apple locaties die een ISO 14001-certificering hebben gekregen?

Ja. De eerste ISO 14001-certificering voor een productielocatie van Apple werd in 1996 behaald. We hebben de certificering voor onze productielocatie in Ierland behouden sinds deze voor de eerste keer in 2001 werd behaald, en op twee locaties in Cupertino – ons procescentrum voor engineering en design en de bedrijfsinrichting voor recyclage – sinds 2013. ISO 14001 is een vrijwillige internationale standaard waarin de vereisten voor het milieubeheersysteem (EMS) van een organisatie zijn vastgelegd. Aan de hand van deze ISO-norm kunnen bedrijven de milieubelasting van hun bedrijfsactiviteiten systematisch aanpakken op een manier die in het gehele bedrijfsproces is geïntegreerd.

Vermijdt Apple milieu­onvriendelijke stoffen?

Ja. Apple beschikt over een specificatie van gereglementeerde stoffen waarin een groot aantal stoffen wordt genoemd die slechts in beperkte mate of helemaal niet worden gebruikt in de producten, het verpakkingsmateriaal en het productieproces van Apple. Download de specificatie voor gereglementeerde stoffen van Apple (pdf, Engelstalig). Meer informatie over onze inspanningen om giftige stoffen te verminderen of uit te bannen.

Zit er lood in Apple producten?

Apple voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn (Beperking van gevaarlijke stoffen) die beperkingen oplegt aan het gebruik van lood en andere stoffen. Als gevolg van onze omzichtige werkwijze bij het verwerken van materialen, had Apple het gebruik van lood in plastic onderdelen, verf en verpakkingsmateriaal al geleidelijk aan afgeschaft, lang voordat het gebruik van lood officieel aan banden werd gelegd.

Welke richtlijnen hanteert Apple voor producten zonder broom­houdende vlamvertragers en pvc?

Voor Apple is materiaal vrij van broomhoudende vlamvertragers en pvc als het minder dan 900 delen per miljoen (ppm) aan broom en chloor bevat. Deze limiet is een van de strengste in de elektronica-industrie en is als concentratie lager dan in de Europese RoHS-beperkingen op het gebruik van lood is vastgelegd. Als er al broomhoudende vlamvertragers of pvc’s aanwezig zijn, moet het broom- of chloorgehalte aanzienlijk hoger liggen dan 900 ppm om van invloed te zijn.

Sinds wanneer en in welke producten worden er geen broomhoudende vlamvertragers en pvc meer gebruikt?

De stopzetting van broomhoudende vlamvertragers en pvc geldt voor alle onderdelen van nieuwe productontwerpen van Apple die na 31 december 2008 zijn geproduceerd. iPhone, iPad en Apple Watch zijn voorbeelden van producten die geen broomhoudende vlamvertragers en pvc bevatten. De uitfasering dekt het overgrote deel van onze producten en onderdelen. Het kan voorkomen dat oudere producten en vervangende onderdelen, accessoires voor oudere producten, en oudere Beats-producten nog wel broomhoudende vlamvertragers en pvc bevatten. De nieuwe Beats-productontwerpen zijn sinds 2015 vrij van broomhoudende vlamvertragers en pvc.

Wat is REACH en hoe voldoet Apple aan de REACH‑verordening?

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (EG 1907/2007). Dit is een Europese verordening voor chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft de kandidaatlijst van te autoriseren stoffen gepubliceerd. Deze bevat reeksen zeer zorgwekkende stoffen waarvoor geldt dat fabrikanten klanten op de hoogte moeten stellen als er meer dan 0,1 procent van een van deze stoffen in een product wordt gebruikt.

Uitgaand van de huidige versie van de kandidaatlijst van te autoriseren stoffen, zijn er geen Apple producten die meer dan 0,1 procent van een van deze stoffen bevatten, met uitzondering van de Apple Remote, die voorzien is van een knoopcel met 1,2‑dimethoxyethaan.

Gebruikt Apple stoffen die de ozonlaag aantasten?

Apple maakt bij de fabricage van onderdelen, materialen of verpakkingsmateriaal geen gebruik van chemische stoffen die de ozonlaag aantasten, conform het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.

Heeft Apple een beleid ten aanzien van milieu, gezondheid en veiligheid?

Apple hecht grote waarde aan de zorg voor het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en de wereld als geheel. Lees voor meer informatie onze Beleidsverklaring over milieu, gezondheid en veiligheid (pdf, Engelstalig).

Biedt Apple recyclage aan?

Ja. Je kunt elk Apple apparaat naar de Apple Store brengen voor gratis recyclage, of een bezoekje brengen aan apple.com/benl/recycling voor meer informatie over onze recyclagediensten.