Apple en het milieu

Veelgestelde vragen

V: Hoe controleert Apple de voortgang en de status van het bedrijf met betrekking tot de invloed op het milieu?

A: Het milieubeleid wordt vastgesteld en geïmplementeerd door het managementteam van Apple. Deze groep hoogste leidinggevenden van Apple wordt geadviseerd door teams afkomstig uit het hele bedrijf, met betrekking tot diverse onderwerpen zoals milieutechniek, productontwikkeling, operationele zaken, facilitaire zaken en verantwoordelijkheid van toeleveranciers. Apple's beleid ten aanzien van klimaatverandering is geïntegreerd in alle bouwplannen, en het speelt een belangrijke rol bij het productontwikkelingsproces. In 2009 was Apple onder leiding van het managementteam het eerste bedrijf binnen de elektronicabranche dat zijn gehele CO2-voetafdruk rapporteerde, inclusief de invloed van het consumentengebruik van de producten op het milieu. Door de CO2-voetafdruk te meten, geeft het bedrijf niet alleen tot in detail een uiterst transparant inzicht in de gegevens, zodat de consument een weloverwogen beslissing kan nemen. Het stelt ons ook in staat de onderdelen binnen het bedrijf aan te wijzen waar we nog zuiniger kunnen werken.

We begrijpen dat de meeste broeikasgassen (tot wel 98 procent) afkomstig zijn van de levenscyclus van producten. Daarom zijn beslissingen over de milieuaspecten van onze producten onlosmakelijk verbonden met alle beslissingen over het ontwerp en de productie ervan. Dit geldt ook voor alle beslissingen op milieugebied rond onze gebouwen. Onze integrale aanpak houdt in dat beslissingen over milieukwesties op het hoogste niveau binnen de onderneming worden doorgenomen. Deze manier van werken is een belangrijke factor voor het succes van Apple geweest – met name op het gebied van verantwoord milieubeleid. Leden van het managementteam controleren nieuwe producten geregeld tijdens de ontwikkeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan materiaal- en ontwerpkeuze, de bevoorradingsketen, verpakking en het stroomverbruik. Al deze aspecten hebben direct invloed op de belasting voor het milieu. We passen deze strategie al meer dan twintig jaar toe, en dat heeft productontwerpen opgeleverd die op milieugebied tot de meest vooruitstrevende binnen de branche behoren. Onze producten voldoen allemaal aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor stroomverbruik, bevatten nagenoeg geen schadelijke stoffen en zijn gemaakt van zeer goed te recyclen materialen. Ook onze facilitaire en operations-teams bespreken geregeld onze programma's en investeringen om de CO2-uitstoot te beperken met leden van het managementteam. Voorbeelden van resultaten van deze besprekingen zijn het gebruik van meer groene stroom, nieuwe technologische investeringen, forensenprogramma's en besparingen. De inspanningen van dit team hebben gezorgd voor het hoogste productrecyclingpercentage binnen de branche.

Apple levert binnen alle producten en productreeksen van het bedrijf een belangrijke bijdrage op het gebied van milieu. Apple doet geen loze beloften, zoals sommige andere bedrijven, maar komt zijn beloften na – daar waar het ertoe doet. Het managementteam van Apple hecht grote waarde aan ons milieubeleid, het verminderen van onze CO2-voetafdruk, het uitbannen van giftige stoffen en de rapportage van de milieubelasting per product zodat de consument een weloverwogen keuze kan maken.

Ook hechten we veel belang aan de jaarlijkse rapportage van de uitstoot van de onderneming wereldwijd, en een productspecifieke rapportage bij iedere productlancering.

V: Wat houdt een levenscyclusanalyse (LCA) in?

A: De LCA is een manier om te beoordelen welke impact een product gedurende zijn gehele levenscyclus op het milieu heeft. Het maken van een levenscyclusanalyse heeft als doel het realiseren van een efficiënter gebruik van grondstoffen en tegelijkertijd het terugdringen van de milieubelasting van alle handelingen die nodig zijn om een product te fabriceren, te distribueren, te gebruiken en te vernietigen. Bij een zogeheten wieg-tot-graf-analyse wordt bijvoorbeeld gekeken naar de winning van de grondstoffen, de omzetting daarvan naar bruikbaar materiaal, het fabriceren en in elkaar zetten van de losse onderdelen, het transport van het product naar de eindgebruiker, het energieverbruik tijdens het gebruik van het product en tot slot de recycling. Tijdens elke fase wordt zowel materiaal als energie verbruikt, met afval en CO2-uitstoot tot gevolg. Bij een levenscyclusanalyse wordt nauwkeurig berekend hoeveel broeikasgassen tijdens elke afzonderlijke fase worden uitgestoten.

De resultaten van een LCA worden vaak op verschillende manieren onderverdeeld in categorieën. Voorbeelden zijn het aardopwarmingsvermogen, de verzuring, de eutrofiëring, de ozonproductie in de troposfeer en de ozonvermindering in de stratosfeer. De procedures van een levenscyclusanalyse zijn vastgelegd in de internationaal erkende ISO 14000-normen voor milieubeheer: ISO 14040:2006 en 14044:2006.

De LCA is inmiddels in tal van industrietakken met succes ingevoerd, zoals in de auto- en vliegtuigindustrie en de branche die zich bezighoudt met de productie van consumentengoederen. Wanneer het complexe producten en processen betreft waarvoor veel verschillende materialen nodig zijn, is voor de analyse speciale software vereist waarmee de milieubelasting van de specifieke processen nauwkeurig kan worden vastgesteld. Softwaretools geven een efficiënte en objectieve beoordeling van de milieubelasting van een bedrijf door gebruik te maken van databases van derden. Dergelijke databases worden samengesteld en bijgehouden door onafhankelijke technici die stuk voor stuk deskundig zijn op een specifiek fabricagegebied. Apple is zelf tot de conclusie gekomen dat het nauwkeurigste resultaat wordt verkregen door de gegevens die afkomstig zijn van de eigen interne processen en van de processen van de leveranciers te combineren met onafhankelijke gegevenssets van derden.

V: Op welke manier gebruikt Apple de LCA?

A: Apple volgt vijf stappen om tot een LCA van een product te komen:

1. De verzameling van de gegevens begint met een meting van de energie die een product verbruikt tijdens een gesimuleerd gebruiksscenario. Voor elk product uit onze productlijn gebruiken we een ander scenario. Voor Mac-computers gaan we bijvoorbeeld uit van een gemiddelde gebruiksduur van vier jaar. Om aan de voorzichtige kant te blijven, gaan we voor elke computer die onze fabriek verlaat bovendien uit van een scenario waarbij de computer 365 dagen per jaar voor kantoordoeleinden wordt gebruikt. Voor mobiele apparatuur, zoals iPods, iPads en iPhones, gaan we uit van een gebruiksperiode van drie jaar. Voor dit type producten wordt het oplaadpatroon van een zogeheten veelgebruiker gehanteerd, door ons gedefinieerd als intensief dagelijks gebruik gedurende de periode van drie jaar. Meer informatie over de stroomverbruikmodi van onze producten vind je in onze Milieurapportages voor producten.

2. De tweede stap is een meting van elk afzonderlijk onderdeel van een product. Op deze manier kunnen we heel nauwkeurig de afmetingen en het gewicht van de onderdelen en materialen in het product bepalen. Aangezien één product vele honderden losse onderdelen kan bevatten, controleren we alle afzonderlijke onderdelen ook nog een keer aan de hand van de stuklijst van het product. Hierbij nemen we ook het verlies aan materiaal en onderdelen tijdens het productieproces mee, evenals het transport van de materialen van de ene naar de andere fabriek. De berekening van de uitstoot als gevolg van de productie van losse accessoires, zoals toetsenborden en muizen, en van de verpakking valt eveneens onder deze stap.

3. De derde stap is de berekening van de uitstoot als gevolg van het transport van het eindproduct naar de verkoopregio. Hierbij worden gegevens verzameld over het vervoer van zowel afzonderlijk verpakte producten als bulkverpakkingen over land, over zee en door de lucht. Het grootste deel van de uitstoot als gevolg van de transportfase komt voor rekening van de verzending van producten vanuit Azië naar de distributiecentra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Voor de bepaling van het laatste transportonderdeel, namelijk dat tussen de distributiecentra en de klant, wordt gebruikgemaakt van een algemene rekenfactor.

4. De vierde stap van de LCA van een product bestaat uit de inzameling en recycling van het product wanneer het einde van de gebruiksperiode is bereikt. Het transport tussen de klant en het recyclingbedrijf en de verschillende verwerkingsstappen die het recyclingbedrijf uitvoert om metaal, plastic en glas te winnen, worden allemaal meegenomen in deze berekening. De aansluitende verwerkings- en smeltprocessen worden niet meegeteld, omdat die worden gezien als productiefasen, en niet als verwerkingsstappen die bij het einde van de levenscyclus van een product horen.

5. Als we alle gegevens hebben verzameld, is de laatste stap het uitvoeren van een productgegevensmodel in onze LCA-tool en het verzamelen van gedetailleerde resultaten voor de uitstoot van broeikasgassen voor het product. Het Duitse Fraunhofer-Gesellschaft voor toegepast wetenschappelijk onderzoek bewaakt de kwaliteit en nauwkeurigheid van het gegevens- en levenscyclusmodel dat in de tool wordt gebruikt.

V: Indexeert Apple gegevens omtrent de milieuprestaties aan de hand van de richtlijnen voor duurzaamheidrapportage (G3) van GRI (Global Reporting Initiative)?

A: Ja. Gegevens over milieuprestaties met betrekking tot stroom- en waterverbruik, uitstoot van broeikasgassen en afvalproductie staan in de Rapportage voor gebouwen (2013) (pdf, Engelstalig).

V: Maakt Apple gebruik van externe controle en waarborgen voor de rapportage over CO2-uitstoot?

A: Ja. Voor de rapportage over CO2-uitstoot maken we gebruik van controles door derden. Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van het Greenhouse Gas Protocol van WRI (World Resource Institute) en WBCSD (World Business Council for Sustainable Developments). Bureau Veritas (BV), een mondiaal toonaangevende onderneming op het gebied van conformiteitsbeoordeling en certificering, heeft een zogenaamde 'redelijke mate van zekerheid' afgegeven, een van de hoogste beoordelingen binnen de verificatiebranche voor onze scope 1- en scope 2-emissies (directe en indirecte emissies). BV heeft verklaard dat de informatie in ons GHG-rapport correct en betrouwbaar is. De scope 3-koolstofemissies met betrekking tot onze producten, berekend aan de hand van de LCA, worden door het Duitse Fraunhofer-Gesellschaft gecontroleerd op kwaliteit en nauwkeurigheid conform de internationaal erkende ISO 14000-normen voor milieumanagement: ISO 14040 en 14044.

V: Wat is ISO 14001 en is Apple ISO 14001-gecertificeerd?

A: ISO 14001 is een vrijwillige internationale standaard waarin de vereisten voor het milieubeheersysteem (EMS) van een organisatie zijn vastgelegd. Aan de hand van deze ISO-norm kunnen bedrijven de milieubelasting van hun bedrijfsactiviteiten systematisch aanpakken op een manier die in het gehele bedrijfsproces is geïntegreerd. De eerste ISO 14001-certificering voor een productielocatie van Apple werd in 1996 behaald.

V: Vermijdt Apple het gebruik van milieuonvriendelijke stoffen?

A: Ja. Apple beschikt over een specificatie van gereglementeerde stoffen waarin een groot aantal stoffen wordt genoemd die slechts in beperkte mate of helemaal niet worden gebruikt in de producten, het verpakkingsmateriaal en het productieproces van Apple.

V: Wordt er lood gebruikt in de producten van Apple?

A: Apple voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn (Beperking van gevaarlijke stoffen), die beperkingen oplegt aan het gebruik van lood en andere stoffen. Als gevolg van onze omzichtige werkwijze bij het verwerken van materialen, had Apple het gebruik van lood in plastic onderdelen, verf en verpakkingsmateriaal al geleidelijk aan afgeschaft, lang voordat de RoHS-richtlijn van kracht werd.

V: Welke richtlijnen hanteert Apple ten aanzien van producten zonder broomhoudende vlamvertragers en pvc?

A: Voor Apple is materiaal vrij van broomhoudende vlamvertragers en pvc als het minder dan 900 delen per miljoen (ppm) aan broom en chloor bevat. Deze 900-ppm-limiet is een van de strengste in de elektronica-industrie en is als concentratie lager dan in de Europese RoHS-beperkingen op het gebruik van lood is vastgelegd. Broomhoudende vlamvertragers en pvc hebben pas bij veel grotere hoeveelheden een schadelijk effect. In de meeste materialen met minder dan 900 ppm aan broom en chloor is het broom- of chloorgehalte dan ook niet aantoonbaar.

V: Sinds wanneer en in welke producten worden geen broomhoudende vlamvertragers en pvc meer gebruikt?

A: De stopzetting van broomhoudende vlamvertragers en pvc geldt voor alle onderdelen van nieuwe productontwerpen van Apple die na 31 december 2008 zijn geproduceerd. De iPad, iPod en iPhone zijn voorbeelden van producten die geen broomhoudende vlamvertragers en pvc bevatten. De geleidelijke uitbanning dekt het overgrote deel van onze producten en onderdelen. Het kan echter voorkomen dat oudere producten en vervangende onderdelen en accessoires voor oudere producten nog wel broomhoudende vlamvertragers en pvc bevatten.

V: Wat is REACH en hoe voldoet Apple aan de REACH-verordening?

A: REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (EG 1907/2006). Dit is een Europese verordening voor chemische stoffen en het veilige gebruik ervan. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft de kandidaatlijst van te autoriseren stoffen gepubliceerd. Deze bevat reeksen zeer schadelijke stoffen waarvoor geldt dat fabrikanten klanten op de hoogte moeten stellen als er meer dan 0,1 procent van een van deze stoffen in een product wordt gebruikt.

Op basis van de huidige versie van de kandidaatlijst bevatten Apple producten geen concentraties van meer dan 0,1 procent van deze schadelijke stoffen.

V: Maakt Apple gebruik van stoffen die de ozonlaag aantasten?

A: Apple maakt bij de fabricage van onderdelen, materialen of verpakkingsmateriaal geen gebruik van stoffen die de ozonlaag aantasten, conform het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.

V: Heeft Apple een beleid ten aanzien van milieu, gezondheid en veiligheid?

A: Bij Apple hebben zorg voor het milieu en de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers, onze klanten en de wereld als geheel hoge prioriteit. Lees voor meer informatie onze Beleidsverklaring over milieu, gezondheid en veiligheid (pdf, Engelstalig).

V: Wat gebeurt er met computers die worden gerecycled?

A: Apparaten die door Apple worden gerecycled, worden uit elkaar gehaald en belangrijke onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt, worden apart bewaard. Glas en metaal kunnen in nieuwe producten worden verwerkt, en het merendeel van het plastic kan worden verwerkt tot secundaire grondstof. Meer informatie over het recyclingprogramma van Apple

V: Heeft Apple een recyclingservice voor verpakkingen?

A: Voor klanten uit het onderwijs, uit het bedrijfsleven en van de overheid biedt Apple een gratis recyclingservice aan voor de verpakkingen van Apple producten. Neem voor meer informatie contact op met de vertegenwoordiger van Apple.