Apple og miljøet

Spørgsmål og svar

Spm.: Hvordan kontrollerer Apple fremskridt og status i forhold til påvirkningen af miljøet?

Sv.: Apples ledelse har ansvaret for at fastsætte og implementere miljøpolitikken. Denne gruppe af firmaets topchefer bliver rådgivet af teams fra alle dele af Apple, f.eks. om miljøteknik, produktudvikling, drift, bygninger og leverandørers ansvarlighed. Apples strategi med hensyn til klimaforandringer er indbygget i alle udviklingsplaner for bygninger og spiller en vigtig rolle i produktudviklingsprocessen. I 2009 blev Apple på foranledning af ledelsesteamet det første firma i elektronikbranchen, der rapporterede sin samlede kuldioxidbelastning, inklusive den del, der stammer fra forbrugernes brug af produkterne. Måling af firmaets kuldioxidbelastning giver forbrugerne mulighed for at træffe beslutning om køb af produkter på grundlag af detaljerede og gennemskuelige oplysninger og hjælper firmaet med at identificere de områder, hvor der kan foretages de største reduktioner.

Vi er klar over, at størstedelen af udledningen af drivhusgasser (op til 98%) stammer fra produkternes livscyklus, og derfor integrerer vi beslutninger om produkternes miljømæssige egenskaber i alle led af produkternes design- og produktionsproces. Det samme er tilfældet med miljømæssige beslutninger i forbindelse med vores bygninger. Den integrerede metode betyder, at beslutningerne om miljømæssige spørgsmål gennemgås på højeste niveau i firmaet. Denne struktur har spillet en vigtig rolle for Apples succes, især inden for miljømæssig ansvarlighed. Medlemmer af ledelsesteamet kontrollerer regelmæssigt hvert eneste nye produkt under udviklingen og fokuserer på de valg, der træffes med hensyn til materiale og design, forsyningskæde, emballage og energieffektivitet. Hvert område har direkte betydning for vores påvirkning af miljøet. Denne strategi, som vi har brugt i over tyve år, har givet grobund for nogle af de miljømæssigt mest fremsynede produktdesign i branchen. Alle vores produkter opfylder ENERGY STAR-kravene til energieffektivitet, er fri for mange skadelige stoffer og fremstillet af materialer, som i vid udstrækning kan genbruges. Vores bygnings- og driftsteams gennemgår også regelmæssigt vores programmer og investeringer med medlemmerne af ledelsesteamet med henblik på at mindske udledningen af kuldioxid. Blandt resultaterne af disse bestræbelser kan nævnes øget forbrug af bæredygtig energi, investeringer i ny teknologi, pendlerservice og naturbeskyttelse. Takket være dette team har vi opnået branchens højeste genbrugsprocent.

Apple lægger stor vægt på de miljømæssige egenskaber ved alle firmaets produkter og produktfamilier. Ikke nok med at Apple rent faktisk gør noget, hvor andre kun lover at gøre noget i fremtiden. Apple yder også en indsats, hvor det betyder mest. Apples ledelsesteam lægger stor vægt på vores miljøstrategi: At mindske vores kuldioxidbelastning, fjerne skadelige stoffer og rapportere hvert enkelt produkts påvirkning af miljøet, så kunderne kan følge med i vores bestræbelser.

Vi lægger også vægt på at rapportere firmaets samlede årlige globale udledning og at rapportere udledningen på produktniveau ved hver eneste lancering af et nyt produkt.

Spm.: Hvad er en livscyklusvurdering (LCA - Life Cycle Assessment )?

Sv.: En livscyklusvurdering er en metode til vurdering af den miljøpåvirkning, som et produkt har i hele sin livscyklus. Formålet med at gennemføre en analyse af en hel livscyklus er at forbedre ressourceeffektiviteten og samtidig formindske den miljømæssige påvirkning af alle de aktiviteter, der kræves til fremstilling, distribution, brug og bortskaffelse af produktet. Livscyklusvurdering fra vugge til grav inkluderer f.eks. udvinding af råmaterialer fra jorden, bearbejdelse af disse til færdige materialer, fremstilling af materialer til dele og produkter, transport af produkter til slutbrugerne, energiforbrug ved anvendelse og til slut genbrug. Under hver af disse faser foregår der aktiviteter, hvortil der bruges materialer og energi, der skaber affald og CO2-udledning. Livscyklusvurdering bruges til præcist at måle udledningerne fra hver aktivitetsfase.

Resultater af livscyklusvurderinger kategoriseres ofte på flere måder, inklusive potentielt bidrag til global opvarmning, forurening af luft, eutrofiering, dannelse af ozon i troposfæren og nedbrydning af ozon i stratosfæren. De metoder, der bruges til livscyklusvurdering, er defineret som en del af de internationalt anerkendte ISO 14000-standarder til miljøadministration: I ISO 14040:2006 og 14044:2006.

Mange brancher, inklusive bil-, luftfarts- og fødevareselskaber, har med succes implementeret livscyklusvurderinger. Analysen af komplekse produkter og processer, som består af tusindvis af forskellige materialer, kræver specielle softwareprogrammer, der er designet til nøjagtigt at registrere den miljømæssige påvirkning af meget specielle processer. Softwareværktøjer giver en effektiv og objektiv vurdering af de miljømæssige påvirkninger, som et firma måler, ved hjælp af tredjepartsdatabaser oprettet og opdateret af uafhængige industrielle ingeniører, der er eksperter i specielle fremstillingsprocesser. Apple har fundet ud af, at en kombination af data indsamlet direkte fra vores interne processer og leverandørprocesser samt data fra uafhængige tredjeparter, giver de mest præcise resultater.

Spm.: Hvordan bruger Apple livscyklusvurderinger?

Sv.: Der er fem trin i Apples livscyklusvurdering af et produkt:

1. Dataindsamling starter med måling af det strømforbrug, et produkt har under et simuleret brugsscenarie. Der bruges forskellige scenarier til forskellige produktsortimenter. F.eks. antager vi, at brugsperioden for Mac-computere gennemsnitlig er fire år. For at være på den sikre side antager vi også, at hver computer, der leveres, anvendes i et kontormiljø, og anslår, at brugsmønsteret er 365 dage pr. år. For håndholdte produkter, som f.eks. iPod, iPad og iPhone, antager vi en brugsperiode på tre år. For disse produkter defineres opladningsmønstre i henhold til en “superbruger”, som vi definerer som en person, der bruger produktet dagligt og intenst i en periode på tre til fire år. Der findes flere oplysninger om vores produkters strømforbrug ved forskellige indstillinger i vores miljørapporter om produkter.

2. Det andet trin er en måling af de enkelte dele i produktet. Det hjælper os med præcist at måle størrelse og vægt af komponenterne og materialerne i produktet. Da et enkelt produkt kan indeholde flere hundrede dele, understøttes dette trin ved at dobbeltchecke oplysninger om de enkelte dele med produktets materialeliste. Vi inkluderer materiale- og komponentsvind under produktionen som en del af denne proces. Vi tager også højde for transport af materialer mellem de forskellige fabrikker. Udledning i forbindelse med produktion af eksternt tilbehør, f.eks. tastaturer og mus samt emballage, er også inkluderet i dette trin.

3. Det tredje trin vurderer udledninger fra transport af færdige produkter til salgsområderne. Der indsamles data om produktlevering af enkelte enheder og pakker med flere enheder ved transport til lands, til vands og i luften. Størstedelen af udledningen i forbindelse med transport kommer, når produkterne skal fra Asien til salgscentre i Europa, Asien og Amerika. Det sidste transportled mellem regionale salgscentre og individuelle kunder vurderes vha. en generel justeringsfaktor.

4. Det fjerde trin i livscyklusvurderingen er indsamling og genbrug af produktet, når det når til slutningen af sit nyttige liv. I denne beregning er der taget højde for transport mellem kunden og genbrugsstationer samt de processer, som skal udføres for at skille metal-, plast- og glasmaterialer ad. Efterfølgende behandling og udsmeltning er ikke inkluderet, da det betragtes som produktionsstadier og ikke behandling i forbindelse med bortskaffelse.

5. Når vi har indsamlet dataene, er det sidste trin at behandle produktdatamodellen i vores værktøj til livscyklusvurdering og kompilere detaljerede resultater for udledning af drivhusgasser i forhold til produktet. Kvalitet og nøjagtighed af de data og den livscyklusmodel, der bruges i værktøjet, kontrolleres af Fraunhofer-instituttet i Tyskland.

Spm.: Indekserer Apple sine miljødata ved hjælp af Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (G3)?

Sv.: Ja. Miljødata, som omfatter oplysninger om energi- og vandforbrug, udledning af drivhusgasser og affaldsproduktion, findes i vores 2013 Facilities Report (PDF).

Spm.: Foretages der ekstern godkendelse og kontrol af Apples rapporter om udledning af kuldioxid?

Sv.: Ja. Vi samarbejder med tredjeparter om godkendelse af vores rapporter om udledning af kuldioxid . The World Resource Institute (WRI)/World Business Council for Sustainable Developments (WBCSD) Greenhouse Gas Protocol blev brugt i beregningerne. Bureau Veritas (BV), som er global leder inden for vurdering af overholdelse af krav og certificeringstjenester, har vurderet vores oplysninger om udledning inden for kategori 1 og 2 som rimelig sikre, og det er en af de højste vurderinger i branchen. BV mener, at oplysningerne i vores rapport om udledning af drivhusgasser er præcise og troværdige. Udledning af kuldioxid inden for kategori 3 i forbindelse med vores produkter, som er beregnet vha. livscyklusvurdering, kontrolleres for kvalitet og nøjagtighed af Fraunhofer Institute i Tyskland i overensstemmelse med de internationalt anerkendte ISO 14000-standarder til miljøadministration: ISO 14040 og 14044.

Spm.: Hvad er ISO 14001, og er Apple ISO 14001-certificeret?

Sv.: ISO 14001 er en frivillig international standard, der fastlægger kravene til en organisations miljøadministrationssystem (EMS). ISO 14001-standarden hjælper firmaer med at administrere de miljømæssige konsekvenser af deres drift på en systematisk måde, der er integreret med de generelle administrationsprocesser. Apple fik den første ISO 14001-certificering for en fabrik i 1996.

Spm.: Forbyder Apple brug af miljøskadelige stoffer?

Sv.: Ja. I Apples specifikationer for brug af bestemte stoffer (Regulated Substances Specification) nævnes en lang række stoffer, der er ikke må bruges i Apples produkter, emballage og produktion.

Spm.: Indeholder Apples produkter bly?

Sv.: Apple opfylder kravene til EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances), som begrænser brugen af bly og andre skadelige stoffer. På grund af vores forsigtighedsprincip i forbindelse med diverse stoffer udfasede Apple brugen af bly i plastdele, maling og emballage, længe før RoHS-direktivet trådte i kraft.

Spm.: Hvordan definerer Apple produkter som værende fri for bromerede flammehæmmere (BFR) og fri for polyvinylklorid (PVC)?

Sv.: Apple definerer et materiale som BFR-fri og PVC-fri, hvis det indeholder mindre brom eller klor end 900 dele pr. million. Grænsen på 900 ppm er en af de strengeste i elektronikbranchen, og den er en koncentration lavere end den, der gælder for bly i det europæiske RoHS-direktiv. Da bromerede flammehæmmere og PVC skal være til stede i meget større mængder, før de er effektive, er der i de fleste materialer ikke noget målbart indhold af brom og klor, hvis de indeholder mindre end 900 ppm brom eller klor.

Spm.: Hvilke produkter er omfattet af Apples overgang til materialer uden BFR og PVC?

Sv.: Apples udfasning af bromerede flammehæmmere og PVC omfatter alle dele af nye Apple-produkter, der er fremstillet efter den 31. december 2008. iPad, iPod og iPhone er eksempler på produkter, der ikke indeholder bromerede flammehæmmere og PVC. Apples udfasning vil omfatte størstedelen af produkter og komponenter, men ældre produkter, udskiftningsdele og tilbehør til ældre produkter er måske ikke helt fri for bromerede flammehæmmere og PVC.

Spm.: Hvad er REACH, og hvordan opfylder Apple REACH-kravene?

Sv.: REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation EC 1907/2007) er et europæisk regulativ om kemikalier og sikker brug af kemikalier. Med udgivelsen af listen over kandidater til godkendelse identificerer Det Europæiske Kemikalieagentur et sæt farlige stoffer (SVHC, dvs. Substances of Very High Concern), som producenterne skal oplyse om, hvis de benyttes i produkterne i en udstrækning på over 0,1%.

På grundlag af den aktuelle version af listen over kandidater til godkendelse indeholder Apples produkter ikke over 0,1 %.

Spm.: Bruger Apple stoffer, som nedbryder ozon?

Sv.: Apple bruger ingen stoffer, som nedbryder ozon, til fremstilling af komponenter, materialer eller produktemballage i overensstemmelse med Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozon.

Spm.: Har Apple en politik for miljømæssig sundhed og sikkerhed?

Sv.: Apple lægger vægt på at værne om miljøet og bestræber sig på at beskytte vore medarbejderes, kunders og verdenssamfundets sundhed og sikkerhed. Der findes flere oplysninger i vores politik mht. til sundhed og sikkerhed (PDF).

Spm.: Hvad sker der med computere, når de genbruges?

Sv.: Når du indleverer et brugt produkt til Apple med henblik på genbrug, skilles udstyret ad, og de vigtige dele, som kan genbruges, fjernes. Brugt glas og metal kan genbruges i nye produkter. Det meste af plasten kan pelleteres til nye råmaterialer. Læs mere om Apples genbrugsprogram

Spm.: Genbruger Apple emballage?

Sv.: Apple tilbyder gratis genbrug af emballage fra Apple-produkter til kunder fra undervisningssektoren, erhvervslivet og offentlige myndigheder. Kontakt Apples salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.