Apple ja ympäristö

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys: Miten Apple tarkastelee yhtiön kehitystä ja asemaa sen ympäristövaikutuksiin liittyen?

Vastaus: Applen johtoryhmä on vastuussa ympäristöperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönotosta. Tämä ryhmä muodostuu yhtiön ylimmästä johdosta ja sen neuvonantajana toimivat eri Apple-tiimit esimerkiksi ympäristötekniikkaan, tuotekehitykseen, toimintojen, tilojen ja tavarantoimittajien vastuullisuuteen liittyen. Applen ilmastonmuutosstrategia sisältyy kaikkiin tilankehityssuunnitelmiin ja sillä on tärkeä rooli tuotekehitysprosessissa. Vuonna 2009 Apple raportoi johtoryhmänsä johdolla ensimmäisenä elektroniikkateollisuuden yrityksenä koko hiilijalanjälkensä, sisältäen tuotteiden käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Yrityksen hiilijalanjäljen mittaaminen tarjoaa kuluttajille merkittävän yksityiskohtaista ja avointa tietoa, jonka perusteella he voivat tehdä ostopäätöksensä. Lisäksi se auttaa yritystä tunnistamaan alueet, joilla se voisi tehdä merkittävimmät vähennykset.

Tiedostamme tuotteen elinkaaren muodostavan selvästi suurimman osan (jopa 98 prosenttia) kasvihuonekaasupäästöistä. Siksi tuotteiden ympäristöominaisuuksiin liittyvät päätökset ovat keskeinen osa kaikkea tuotteiden suunnittelua ja valmistusta koskevaa päätöksentekoa. Sama koskee kaikkia ympäristöön liittyviä päätöksiä toimitiloissamme. Integroidun lähestymistapamme ansiosta ympäristöasioihin liittyviä päätöksiä tarkastellaan yrityksen korkeimmalla tasolla. Tämä on ollut tärkeä tekijä Applen menestyksessä erityisesti ympäristövastuullisuuden alueella. Johtoryhmän jäsenet tarkastelevat säännöllisesti jokaista uutta tuotetta sen kehityksen aikana keskittyen materiaali- ja suunnitteluvalintoihin, toimitusketjuun, pakkaukseen sekä tuotteen energiatehokkuuteen. Näillä kaikilla alueilla on suora vaikutus ympäristöjalanjälkeemme. Olemme käyttäneet tätä strategiaa yli kahden vuosikymmenen ajan, ja se on tuottanut ympäristöasioiden kannalta alamme edistyksellisimpiä tuotemalleja. Jokainen tuotteemme vastaa ENERGY STAR -vaatimuksia energiatehokkuudesta, on valmistettu erittäin kierrätyskelpoisista materiaaleista eikä sisällä haitallisia myrkkyjä. Toiminnoista ja tiloista vastaavat tiimit arvioivat myös säännöllisesti ohjelmia ja investointeja yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Näiden arviointien tuloksia ovat esimerkiksi vihreän sähkön käytön lisääntyminen, uudet teknologiainvestoinnit, työmatkaohjelmat sekä ympäristönsuojelu. Tiimin aikaansaannosten ansiosta meillä on alamme korkein kierrätysaste.

Apple tarjoaa tärkeää ympäristötietoa kaikista yrityksen tuotteista ja tuoteperheistä. Apple paitsi toteuttaa sen, mitä muut ovat vain luvanneet tehdä tulevaisuudessa – Apple on saanut asioita aikaan siellä missä sillä on eniten merkitystä. Applen johtoryhmä on sitoutunut ympäristöstrategiaamme: vähentämään hiilijalanjälkeämme, poistamaan myrkkyjä sekä raportoimaan jokaisen valmistamamme tuotteen ympäristövaikutuksista, jotta asiakkaat voivat seurata edistymistämme.

Olemme myös sitoutuneet raportoimaan maailmanlaajuisen yrityksemme päästöt vuosittain sekä tiedottamaan tuotetasolla jokaisen uuden tuotteen esittelyn yhteydessä.

Kysymys: Mikä on elinkaarianalyysi?

Vastaus: Elinkaarianalyysi on menetelmä, jonka avulla arvioidaan tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Yksityiskohtaisen elinkaarianalyysin tavoitteena on parantaa resurssien tehokasta käyttöä ja vähentää kaikkien tuotteen valmistuksessa, jakelussa, käytössä ja hävittämisessä tarvittavien toimintojen ympäristövaikutusta. Esimerkiksi kehdosta hautaan -elinkaarianalyysit alkavat raaka-aineiden tuottamisesta ja niihin sisältyvät myös raaka-aineiden muuntaminen valmiiksi materiaaleiksi, materiaalien jalostus osiksi ja tuotteiksi, kuljetus loppukäyttäjille, käytön aikana kulutettu energia ja lopulta kierrätys. Kukin vaihe sisältää toimintoja, joissa käytetään materiaaleja ja energiaa ja syntyy jätettä ja päästöjä. Elinkaarianalyysi on menetelmä, jota käytetään näiden toimintojen kunkin vaiheen aikana muodostuvien päästöjen tarkkaan määrittämiseen.

Elinkaarianalyysien tulokset luokitellaan usein monella tavalla, kuten maapallon lämpenemisen, happamuuden lisääntymisen, rehevöitymisen, troposfäärin otsonin muodostumisen ja stratosfäärin otsonin tuhoutumisen mukaan. Elinkaarianalyysissä noudatetut menetelmät on määritelty osaksi kansainvälisesti tunnustettuja ympäristöasioiden hallintaa koskevia ISO 14000 -standardeja: ISO 14040:2006 ja 14044:2006.

Elinkaarianalyysejä on käytetty menestyksekkäästi monilla teollisuudenaloilla, kuten auto-, lentokone- ja kulutustavarateollisuudessa. Useista tuhansista materiaaleista muodostuvia monimutkaisia tuotteita ja prosesseja varten analyysiin tarvitaan erityisiä ohjelmia, joiden avulla voidaan määrittää tarkasti erityislaatuisten prosessien ympäristövaikutus. Ohjelmatyökalujen avulla saadaan tehokas ja objektiivinen analyysi ympäristövaikutuksista, joita yritys arvioi ulkopuolisia tietokantoja käyttäen. Sitoutumattomat, tiettyihin valmistusprosesseihin erikoistuneet teollisuusinsinöörit ovat luoneet ja päivittäneet nämä tietokannat. Apple on todennut, että tarkimmat tulokset saadaan yhdistämällä suoraan sisäisistä prosesseista sekä toimittajien prosesseista kerätyt tiedot sitoutumattoman ulkopuolisen tahon tutkimusaineiston kanssa.

Kysymys: Kuinka Apple käyttää elinkaarianalyysiä?

Vastaus: Apple laatii tuotteen elinkaarianalyysin viiden vaiheen avulla:

1. Tiedon kerääminen alkaa, kun tuotteen käytön aikana kulutettu virta mitataan simuloidussa käyttöskenaariossa. Eri tuotesarjoille käytetään eri skenaarioita. Esimerkiksi Mac-tietokoneiden oletettu käyttöaika on keskimäärin neljä vuotta. Ollaksemme tarkkoja arvioimme jokaisen toimitetun tietokoneen käytön toimisto-olosuhteissa ja sovellamme tätä käyttömallia 365 käyttöpäivään vuotta kohden. Kädessä pidettäville laitteille, kuten iPodille, iPadille ja iPhonelle, arvioimme kolmen vuoden käyttöajan. Näiden tuotteiden latausmallit on määritelty ”ahkeran käytön” mukaan. Ahkera käyttäjä käyttää tuotetta intensiivisesti päivittäin kolmen vuoden ajanjakson aikana. Saat lisätietoja tuotteidemme virrankäyttötiloista Tuotteiden ympäristöraporteista.

2. Seuraavaksi koko tuote mitataan osa osalta. Näin voimme mitata tarkasti tuotteessa olevien osien ja materiaalien koon ja painon. Koska yksittäinen tuote saattaa käsittää useita satoja osia, tämä vaihe varmistetaan tarkistamalla yksittäisen osan yksityiskohdat toiseen kertaan tuotteen materiaaliluettelon avulla. Tähän prosessiin sisältyvät myös materiaalin ja osien ylijäämät tuotannon aikana. Huomioimme myös materiaalien kuljetuksen tuotantolaitosten välillä. Ulkoisten lisävarusteiden (kuten näppäimistöjen ja hiirien) tuotannosta ja pakkaamisesta aiheutuneet päästöt sisältyvät myös tähän vaiheeseen.

3. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan valmiiden tuotteiden kuljetuksesta myyntipisteisiin aiheutuneet päästöt. Tietoja kerätään tuotekuljetusten yksittäisiä tai useita tuotteita sisältävistä yksiköistä, kun ne kuljetetaan maa-, meri- tai lentokuljetuksena. Suurin osa tuotekuljetuksesta aiheutuvista päästöistä liittyy tuotteiden kuljetukseen Aasiasta Euroopan, Aasian ja Amerikan myynnin jakelukeskuksiin. Viimeinen etappi alueellisesta jakelukeskuksesta yksittäisille asiakkaille arvioidaan yleispätevän keskiarvon avulla.

4. Tuotteen elinkaaren mittaamisen neljäs vaihe käsittää tuotteen keräämisen ja kierrättämisen sen käyttöiän lopussa. Tässä laskelmassa huomioidaan kuljetus asiakkaan ja kierrätyskeskuksen välillä sekä kierrätyksestä vastaavan tahon suorittamat käsittelyvaiheet metallin, muovin ja lasimateriaalin erottelemiseksi. Myöhempää käsittelyä ja sulatusvaiheita ei ole sisällytetty tähän, koska näitä pidetään tuotantoon kuuluvina vaiheina eikä tuotteen käyttöiän loppuun kuuluvana käsittelyvaiheena.

5. Kun kaikki tieto on kerätty, tuotetietomalli käydään lopuksi läpi elinkaarianalyysityökalun avulla ja tuotteeseen liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä kootaan yksityiskohtaiset tulokset. Työkalussa käytettävien tietojen ja elinkaarimallin laadun ja tarkkuuden tarkistaa Fraunhofer Institute Saksassa.

Kysymys: Raportoiko Apple ympäristövaikutuksensa käyttäen GRI:n (Global Reporting Initiative) kestävän kehityksen raportointiohjeistoa (G3)?

Vastaus: Kyllä. Ympäristövaikutustiedot, jotka kattavat energian ja veden kulutuksen, kasvihuonekaasupäästöt ja syntyvän jätteen, ovat luettavissa dokumentista nimeltä 2013 Facilities Report (PDF).

Kysymys: Käyttääkö Apple ulkoista tarkistusta ja varmistusta hiilidioksidipäästöraportoinnissaan?

Vastaus: Kyllä. Ulkoinen taho tarkistaa hiilidioksidipäästöraportointimme. Laskutoimituksissa käytettiin World Resource Institute (WRI)/World Business Council for Sustainable Developments (WBCSD) Greenhouse Gas Protocol -protokollaa. Bureau Veritas (BV), maailmanlaajuinen markkinajohtaja vaatimustenmukaisuusarviointi- ja sertifiointipalveluissa, myönsi Scope 1- ja Scope 2 -päästöillemme kohtuullisen varmuuden, yhden korkeimmista arvioista varmistusalalla. BV:n mielestä raporttimme tiedot kasvihuonekaasujen päästöistä ovat tarkkoja ja luotettavia. Tuotteisiimme liittyvien, elinkaariarvioinnilla laskettujen Scope 3 -hiilidioksidipäästöjen laadun ja tarkkuuden tarkistaa saksalainen Fraunhofer Institute käyttäen kansainvälisesti tunnustettuja ISO 14000 -ympäristönhallintastandardeja: ISO 14040 ja ISO 14044.

Kysymys: Mikä on ISO 14001 ja onko Applella ISO 14001 -sertifiointi?

Vastaus: ISO 14001 on vapaaehtoisesti noudatettava kansainvälinen standardi, jossa määritellään organisaation ympäristöasioiden hallintajärjestelmää (environmental management system, EMS) koskevat vaatimukset. ISO 14001 -standardi auttaa yritystä hallitsemaan toimintojensa ympäristövaikutuksia järjestelmällisesti tavalla, joka on integroitu osaksi liiketoiminnan hallintaa kokonaisuudessaan. Ensimmäinen Applen tuotantolaitos sai ISO 14001 -sertifioinnin vuonna 1996.

Kysymys: Kieltääkö Apple ympäristölle vaarallisten aineiden käytön?

Vastaus: Kyllä. Applen haitallisten aineiden käyttörajoituksia koskevissa ohjeissa käsitellään yksityiskohtaisesti laaja joukko aineita, joiden käyttöä on rajoitettu tai joiden käyttö on kokonaan kielletty Applen tuotteissa, pakkauksissa ja valmistusprosesseissa.

Kysymys: Sisältävätkö Applen tuotteet lyijyä?

Vastaus: Apple noudattaa EU:n haitallisia aineita rajoittavaa RoHS-direktiiviä, joka rajoittaa lyijyn ja muiden aineiden käyttöä. Koska pyrimme toimimaan ennakoivasti haitallisten aineiden suhteen, Apple on luopunut asteittain lyijyn käytöstä muoviosissa, maaleissa ja pakkausmateriaaleissa kauan ennen RoHS-direktiivin voimaanastumista.

Kysymys: Mitä raja-arvoja Apple käyttää määritellessään, että tuotteessa ei ole bromattuja palonestoaineita tai PVC-muovia?

Vastaus: Applen käyttämän määritelmän mukaan materiaalissa ei ole bromattuja palonestoaineita tai PVC-muovia, jos siinä on alle 900 miljoonasosaa (ppm) bromia ja klooria. 900 miljoonasosan raja-arvo on tiukin elektroniikkateollisuudessa käytetty ja pienempi kuin Euroopan unionin RoHS-direktiivissä käytetty kielletyn lyijypitoisuuden raja-arvo. Koska bromattuja palonestoaineita ja PVC-muovia pitäisi olla huomattavasti suurempia määriä, jotta niillä olisi vaikutusta, useimmista materiaaleista, joissa bromia ja klooria on alle 900 miljoonasosaa, ei voida lainkaan havaita bromia tai klooria.

Kysymys: Mitä tuotteita koskee Applen siirtyminen materiaaleihin, joissa ei ole bromattuja palonestoaineita ja PVC:tä?

Vastaus: Applen asteittainen luopuminen bromattujen palonestoaineiden ja PVC-muovin käytöstä koskee kaikkia uusien Apple-tuotemallien 31. joulukuuta 2008 jälkeen valmistettuja osia. iPad, iPod ja iPhone ovat esimerkkejä tuotteista, joissa ei ole bromattuja palonestoaineita eikä PVC-muovia. Applen asteittainen luopuminen kattaa valtaosan tuotteista ja osista, mutta vanhemmat tuotemallit, varaosat ja vanhempien tuotemallien lisävarusteet saattavat vielä sisältää bromattuja palonestoaineita ja PVC-muovia.

Kysymys: Mikä on REACH ja miten Apple täyttää sen vaatimukset?

Vastaus: Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 1907/2007/EY, josta käytetään yleisesti lyhennettä REACH, on Euroopan unionin asetus kemikaaleista ja niiden turvallisesta käytöstä. Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut listoja erityistä huolta aiheuttavista aineista (substances of very high concern, SVHC), joista valmistajien on ilmoitettava asiakkaille, jos niiden pitoisuus tuotteissa on yli 0,1 %.

Applen tuotteet eivät sisällä yli 0,1 % nykyisessä listaversiossa olevia SVHC-aineita.

Kysymys: Käyttääkö Apple otsonikerrosta heikentäviä aineita?

Vastaus: Otsonikerrosta heikentäviä aineita (ozone-depleting substances, ODC) ei käytetä missään Applen osien valmistusprosesseissa, materiaaleissa tai pakkausmateriaaleissa, kuten otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa Montrealin pöytäkirjassa on vaadittu.

Kysymys: Onko Applella ympäristöä, turvallisuutta ja terveyttä koskeva säännöstö?

Vastaus: Apple on sitoutunut suojelemaan ympäristöä sekä työntekijöidensä, asiakkaidensa ja eri puolilla maailmaa toimintaansa osallistuvien yhteisöjen terveyttä ja turvallisuutta. Lisätietoja asiasta saat lukemalla dokumentin Environmental Health and Safety Policy statement (PDF).

Kysymys: Mitä tapahtuu kierrätetyille tietokoneille?

Vastaus: Kun kierrätät yhteistyössä Applen kanssa, vanhat laitteesi puretaan ja tärkeimmät uusiokäyttöön soveltuvat osat poistetaan. Lasi ja metallit voidaan käsitellä käytettäviksi uusissa tuotteissa. Suurin osa muovista voidaan muuntaa uusioraaka-ainepelleteiksi. Lisätietoja Applen kierrätysohjelmasta

Kysymys: Kierrättääkö Apple pakkaukset?

Vastaus: Apple tarjoaa ilmaisen kierrätyksen Applen tuotteiden pakkauksille koulutusalan ja julkisen hallinnon asiakkaille sekä yritysasiakkaille. Kysy lisätietoja Applen myyntiedustajalta.