Legal

УМОВИ ДОГОВОРУ

A. KUSHTET E SHITJES SE MAC APP STORE, APP STORE DHE IBOOKS STORE
B. USHTET DHE AFATET E MAC APP STORE, APP STORE DHE IBOOKS STORE
C. POLITIKA E PRIVATESISE

KONTRATAT LIGJORE TE DHENA ME POSHTE LIDHEN MES JUSH DHE ITUNES SARL (ITUNES) DHE RREGULLOJNE PERDORIMIN E MAC APP STORE, APP STORE DHE IBOOKS STORE NGA ANA JUAJ. PER TE RENE DAKORD ME KETA KUSHTE, KLIKONI "AGREE." NESE JU NUK BINI DAKORD ME KETA KUSHTE, MOS KLIKONI "AGREE," DHE MOS PERDORNI MAC APP STORE, APP STORE DHE IBOOKS STORE. KJO KONTRATE ZBATOHET PA CENUAR LICENCAT E SOFTWARE-VE QE JU MUND TE KENI LIDHUR, SI NE RASTIN E ATYRE PER PERDORIMIN E APLIKACIONIT ITUNES.

PER ME SHUME INFORMACION NE LIDHJE ME PRODUKTET DHE SHERBIMET, JU LUTEMI VIZITONI http://www.apple.com/support/.

A. KUSHTET E SHITJES SE MAC APP STORE, APP STORE DHE IBOOKS STORE

PAGESAT, TAKSAT, DHE POLITIKAT E KTHIMIT

Shërbimet Mac App Store, App Store dhe iBooks Store ("Dyqanet") pranojnë karta krediti të lëshuara nga bankat në Shqipëri ose Content Code si mënyra pagese. iTunes mund të marrë miratimin paraprak për një shumë deri në shumën e porosisë. Faturimi bëhet në momentin ose pak kohë pas transaksionit tuaj. Nëse ju jeni duke përdorur blerjen 1-Click, porosia juaj mund të autorizohet dhe faturohet në rritje gjatë një veprimi blerje, kështu që mund të shfaqet në formën e porosive të shumëfishta në nxjerrjen e llogarisë suaj. Kur kryeni blerje, kreditet e përmbajtjes përdoren të parat; pastaj ngarkohet karta juaj e kreditit për shumat e mbetura. Ju bini dakord që ju do të paguani për të gjithë produktet që ju blini përmes Dyqaneve, dhe që iTunes mund të ngarkojë mënyrën tuaj të pagesës për çdo produkt të blerë dhe për çdo shumë shtesë (duke përfshirë çfarëdo takse dhe tarifa vonese, sipas rastit) të cilat mund të shtohen nga ose në lidhje me Llogarinë tuaj. JU MBANI PERGJEGJESI PER PAGESEN BRENDA AFATIT TE TE GJITHA TARIFAVE DHE PER T’I DHENE ITUNES NJE MENYRE PAGESE TE VLEFSHME PER PAGESEN E TE GJITHA TARIFAVE. Të gjitha tarifat do t’i faturohen kartës së kreditit që ju caktoni gjatë procesit të regjistrimit. Nëqoftëse ju dëshironi të caktoni një tjetër kartë krediti ose në rast se ka ndonjë ndryshim në statusin e kartës suaj të kreditit, ju duhet të ndryshoni të dhënat online në seksionin iTunes Account Information; kjo mund të ndërpresë përkohësisht hyrjen tuaj në Dyqane ndërkohë që iTunes verifikon të dhënat tuaja të reja të pagesës.

Çmimi juaj i plotë do të përfshijë çmimin e produktit plus çdo taksë shitje e zbatueshme dhe/ose Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) nëse zbatohet; këto taksa shitje bazohen mbi adresën e personit të faturueshëm dhe mbi normën e taksave të shitjes në fuqi në momentin që ju shkarkoni produktin. Ne do të ngarkojmë taksa vetëm në juridiksionet ku mallrat dixhitalë janë të taksueshme. Asnjë klient nuk mund të zgjidhet për përjashtimin nga tatimi. Të gjitha shitjet e produkteve janë përfundimtare. Çmimet për produktet e ofruara përmes Dyqaneve mund të ndryshojnë kohë pas kohe, dhe Dyqaneve nuk ofrojnë mbrojtje të çmimeve ose kthim të çmimit në rastin e ndonjë ulje çmimi ose ofertave promocionale.

Nëse një produkt bëhet i padisponueshëm pas kryerjes së transaksionit tuaj por përpara shkarkimit, i vetmi zhdëmtim është kthimi i cmimit. Në rast problemesh teknike që ndalojnë ose vonojnë në mënyrë të paarsyeshme dërgimin e produktit tuaj, zhdëmtimi juaj i vetëm është zëvendësimi ose kthimi i çmimit të paguar, siç përcaktohet nga iTunes.

1-Click(markë e regjistruar)

1-Click është një markë shërbimi e regjistruar e Amazon.com Inc., e përdorur sipas licencës. 1-Click është një karakteristikë e volitshme e cila iu lejon të kryeni një blerje nga Dyqanet me një klikim të vetëm të mouse-it ose pajisjeve tuaja të tjera të input-it. Kur hyni në Dyqanet përmes kompjuterit tuaj, blerja 1-Click mund të aktivizohet nëpërmjet dialogut që shfaqet kur ju klikoni mbi butonin Bli. (Ju mund ta fshini këtë zgjedhje në çdo kohë duke klikuar Reset Warnings në të dhënat e Llogarisë suaj). Kur hyni në Dyqanet përmes produkteve që mbajnë markën Apple që veprojnë me iOS si iPad, iPod touch, or iPhone (“Pajisjet iOS”), 1-Click aktivizohet për çdo transaksion duke shtypur butonin që tregon cmimin e produktit, i cili shfaq butonin Bli. Kur 1-Click është e aktivizuar, klikimi ose shtypja e butonit Bli, nis menjëherë shkarkimin dhe e përfundon transaksionin pa ndonjë hap tjetër të mëtejshëm.

KODET E PERMBAJTJES

Kodet e Pwrmbajtjes nuk janë të përdorshme për para në dorë dhe nuk mund të kthehen për një kthim të parave (përveç rastit kur kërkohet nga ligji); shkëmbehen; rishiten; përdoren për të blerë dhurata; përdoren për blerje në Apple Online Store; ose përdoren në Apple Retail Stores. Shumat e papërdorura nuk janë të transferueshme. Kodet e Pwrmbajtjes që kanë qëllimin e shpërndarjes në Shqipëri mund të përdoren nëpërmjet Dyqaneve vetëm në Shqipëri.

iTunes nuk mban përgjegjësi për Kodet e Pwrmbajtjes e humbura ose të vjedhura.

iTunes ruan të drejtën që të mbyllë llogaritë dhe të kërkojë mënyra të tjera pagese nëse një Kod Përmbajtje merret ose përdoret në Dyqanet nëpërmjet mashtrimit.

ITUNES DHE TE LICENCUARIT, FILIALET, DHE LICENCUESIT E TIJ NUK JAPIN GARANCI, TE SHPREHURA APO TE NENKUPTUARA, NE LIDHJE ME KODET E PERMBAJTJES, OSE ME DYQANET, DUKE PERFSHIRE, PA KUFIZIM, GARANCITE E SHPREHURA APO TE NENKUPTUARA TE TREGTUESHMERISE OSE TE PERSHTATSHMERISE ME QELLIMIN E SYNUAR. NE RASTIN KUR NJE KOD PERMBAJTJE NUK ESHTE FUNKSIONAL, I VETMI ZHDEMTIM, DHE E VETMJA PERGJEGJESI QE NE MBAJME, DO TE JETE ZEVENDESIMI I KETIJ KODI PERMBAJTJE. KETO KUFIZIME MUND TE MOS ZBATOHEN PER JU. DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNE KUFIZIME TE GARANCIVE TE NENKUPTUARA OSE PERJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E DISA DEMEVE. NESE KETO LIGJE ZBATOHEN NE RASTIN TUAJ, DISA OSE TE GJITHA MOHIMET, PERJASHTIMET, OSE KUFIZIMET E MESIPERME MUND TE MOS ZBATOHEN NE RASTIN TUAJ, DHE JU MUND TE KENI GJITHASHTU TE DREJTA SHTESE.

DHURATAT

Dhuratat e blera nga Dyqanet mund të blihen vetëm për, dhe përdoren vetëm nga, personat në Shqipëri. Marrësit e dhuratave duhet të kenë hardware që përputhen dhe funksionalitete kontrolli prindëror për të përdorur disa dhurata.

PARA-POROSITE

Duke para-porositur produkte, ju autorizoni Dyqanet të ngarkojnë automatikisht llogarinë tuaj dhe të shkarkojnë produktin kur ai bëhet i disponueshëm. Ju mund ta anulloni para porosinë tuaj përpara momentit kur produkti bëhet i disponueshëm.

NË FAMILJE

Aplikacioni Në familje ju lejon që të ndani produktet e përshtatshme të App Store, Mac App Store dhe iBooks Store me deri në gjashtë anëtarë (duke përfshirë veten) të një “Familjeje.” Nëse krijoni ose bashkoheni në një Familje, mund të shikoni produktet e përshtatshme të anëtarëve të tjerë të Familjes dhe t'i shkarkoni produkte të tilla në pajisjen ose në kompjuterin tuaj të përputhshëm. Mund të zgjidhni po ashtu që t'i fshihni blerjet në mënyrë që anëtarët e tjerë të Familjes të mos kenë mundësi t'i shikojnë ose t'i shkarkojnë ato nga ju. Mund të ndani informacione si fotografi dhe video nëpërmjet aplikacionit Fotot, ngjarjet nëpërmjet Kalendarit të familjes, rikujtesat nëpërmjet aplikacionit Rikujtesat, informacionet e vendndodhjes nëpërmjet Gjej shokët e mi dhe vendndodhjen e pajisjes nëpërmjet Gjej telefonin tim iPhone. Aplikacioni Në familje është vetëm për përdorim personal dhe jo tregtar. Duhen llogari të Store dhe të iCloud; duhet versioni iOS 8 dhe/ose OS X Yosemite për të nisur ose për t'u bashkuar në një Familje. Disa transaksione dhe veçori të caktuara mund të mos jenë të përputhshme me softuerë të mëparshëm dhe mund të kërkojnë një përmirësim të softuerit. Nëse bashkoheni në një Familje, veçoritë e aplikacionit Në familje aktivizohen automatikisht në pajisjet dhe kompjuterët tuaj të përputhshëm.

“Organizatori” i një Familjeje mund të ftojë anëtarët e tjerë që të marrin pjesë në Familje. Organizatori duhet të jetë 18 vjeç ose më shumë dhe duhet të ketë një mënyrë pagese të përshtatshme të regjistruar me një Dyqan. Nëse jeni një Organizator, ju deklaroni se jeni prindi ose kujdestari ligjor i çdo anëtari të Familjes nën moshën 13. Mënyra e pagesës e Organizatorit përdoret për të paguar për çdo blerje të iniciuar nga një anëtar i Familjes për pjesën shtesë të kreditit të dyqanit në llogarinë e anëtarit iniciator të Familjes. Anëtarët e Familjes veprojnë si agjentë për Organizatorin kur përdoret mënyra e pagesës e Organizatorit. Produktet lidhen me llogarinë e anëtarit të Familjes që ka iniciuar transaksionin. DUKE I FTUAR ANËTARËT E FAMILJES DO TË BASHKOHEN NË NJË FAMILJE, ORGANIZATORI PRANON SE TË GJITHA TARIFAT PËR BLERJET E INICIUARA NGA ANËTARËT E FAMILJES JANË TË AUTORIZUARA DHE SE ËSHTË PËRGJEGJËSIA E ORGANIZATORIT, EDHE NËSE ORGANIZATORI NUK KA DIJENI PËR NJË TRANSAKSION TË VEÇANTË, NËSE NJË ANËTAR I FAMILJES E KALON AUTORITETIN E TIJ OSE TË SAJ TË DHËNË NGA ORGANIZATORI OSE NËSE SHUMË ANËTARË TË FAMILJES INICIOJNË BLERJE PËR TË NJËJTIN PRODUKT. ORGANIZATORI ËSHTË PËRGJEGJËS PËR RESPEKTIMIN E ÇDO MARRËVESHJEJE ME OFRUESIN E MËNYRËS SË PAGESËS DHE PRANON TË GJITHA RREZIQET NË RAST SE NDARJA E AKSESIT NË NJË MËNYRË TË TILLË PAGESE KUFIZON NDONJË MBROJTJE TË OFRUAR NGA OFRUESI I MËNYRËS SË PAGESËS. Organizatori mund ta ndryshojë mënyrën e pagesës të regjistruar në çdo kohë. Një regjistrim i blerjes do t'i dërgohet anëtarit iniciator të Familjes dhe Organizatorit, edhe nëse blerja është e fshehur nga anëtarët e Familjes; përdorni Raporto një problem në kuponin tuaj nëse ju ose anëtarët tuaj të Familjes nuk i njohin tarifat në kuponin tuaj ose në pasqyrën e mënyrës së pagesës.

Organizatori mund të përdorë funksionin Pyet për të blerë në mënyrë që të kërkojë që fëmijët nën moshën 18 të marrin leje nga Organizatori dhe/ose të rriturit e tjerë të përcaktuar nga Organizatori për të shkarkuar produkte falas ose me pagesë para se të fillojë blerja ose shkarkimi. Produktet e shkarkuara nga anëtarët e Familjes dhe produktet e marra nëpërmjet kodeve rimbursuese nuk janë objekte të funksionit Pyet për të blerë. Nëse jeni një Organizator, ju deklaroni se ju dhe/ose çdo i rritur i emëruar jeni prindi ose kujdestari ligjor i çdo anëtari të Familjes për të cilin aktivizohet funksioni Pyet për të blerë. Funksioni Pyet për të blerë është i optimizuar për iOS 8 dhe OS X Yosemite; kërkesat për blerje ose shkarkime të produkteve nga softuerë të mëparshëm mund t'i japin përdoruesve një proces alternativ për lejen ose t'i ndalojnë plotësisht blerjet, si dhe mund të kërkojnë një përmirësim të softuerit. iTunes nuk është përgjegjës për asnjë dëmtim të shkaktuar nga një vonesë në miratimet ose refuzimet e funksionit Pyet për të blerë.

Organizatori mund të heqë çdo anëtar të Familjes nga Familja, gjë që do të anulojë aftësinë e atij anëtari të Familjes për të iniciuar blerje të autorizuara në mënyrën e pagesës së Organizatorit dhe aftësinë e atij anëtari të Familjes për të parë dhe ndarë produktet dhe informacionet e anëtarëve të tjerë të Familjes. Kur një anëtar i Familjes largohet ose hiqet nga një Familje, anëtarët e mbetur të Familjes mund të mos kenë më mundësi të shikojnë ose të shkarkojnë produktet ose informacionet e anëtarit të larguar ose të kenë akses në produktet e shkarkuara më parë nga anëtari i larguar i Familjes, duke përfshirë blerjet e bëra me mënyrën e pagesës së Organizatorit kur anëtari i larguar ka qenë pjesë e Familjes. Në mënyrë të ngjashme, nëse largoheni nga një Familje, mund të mos keni më mundësi të shikoni ose të shkarkoni produktet ose informacionet e anëtarëve të tjerë të Familjes dhe produktet që keni shkarkuar nga anëtarët e tjerë të Familjes kur keni qenë anëtar i Familjes mund të mos jenë më të arritshme. Nëse keni bërë Blerje në aplikacion nga një aplikacion i blerë fillimisht nga një anëtar i larguar i Familjes ose i shkarkuar nga një anëtar i Familjes dhe ju nuk jeni më pjesë e Familjes, duhet ta blini vetë aplikacionin dhe të riktheni Blerjet në aplikacion për të marrë përsëri akses tek ato; rishikoni politikat e zhvilluesit dhe seksionin e kësaj Marrëveshjeje me titull “Blerjet në aplikacion” para se të blini Blerje në aplikacion. Meqenëse llogaritë personale për përdoruesit nën moshën 13 mund të krijohen vetëm si pjesë e Në familje, fshirja e një llogarie të tillë për ta hequr nga Familja do të mbyllë Apple ID-në e atij anëtari të Familjes si dhe aftësinë e tij ose të saj për të patur akses në çdo shërbim të Apple që kërkon një Apple ID ose çdo përmbajtje të lidhur me atë Apple ID.

Mund t'i bëni pjesë vetëm në një Familje në të njëjtën kohë dhe mund të bashkoheni në çdo Familje jo më shumë se dy herë në vit. Mund ta ndryshoni llogarinë e dyqanit të lidhur me një Familje jo më shumë se një herë çdo 90 ditë. Të gjithë anëtarët e Familjes duhet të përdorin të njëjtin shtet ose rajon të Dyqanit. Jo të gjitha produktet janë të përshtatshme për aplikacionin Në familje, duke përfshirë Blerjet në aplikacion, abonimet dhe disa aplikacione të blera më parë. Apple ruan të drejtën ta shpërndajë një Familje në përputhje me seksionin “Përfundimi” i kësaj Marrëveshjeje.

LIDHJA E KONTRATAVE NE MENYRE ELEKTRONIKE

Përdorimi i Dyqaneve nga ana juaj përfshin mundësinë e hyrjes në kontrata dhe/ose në kryerjes së transaksioneve në mënyrë elektronike. JU PRANONI SE DOREZIMET TUAJA ELEKTRONIKE PERBEJNE KONTRATEN DHE QELLIMIN PER T’U LIDHUR NGA DHE PER TE PAGUAR PER KETO KONTRATA DHE TRANSAKSIONE. KONTRATA DHE QELLIMI JUAJ PER T’U LIDHUR NGA DOREZIMET ELEKTRONIKE ZBATOHET PER TE GJITHA TE DHENAT E REGISTRUARA NE LIDHJE ME TE GJITHA TRANSAKSIONET NE TE CILAT JU HYNI NE KETE SITE, DUKE PERFSHIRE NJOFTIMET E ANULLIMIT, POLITIKAT, KONTRATA DHE APLIKACIONET. Për të hyrë në dhe ruajtur të dhënat tuaja të regjistruara elektronike, ju mund t’iu kërkohet që të jeni të pajisur me disa hardware dhe software të veçanta, të cilët janë nën përgjegjësinë tuaj të vetme.

iTunes nuk mban përgjegjësi për gabimet e shtypit.

B. KUSHTET DHE AFATET E MAC APP STORE, APP STORE AND IBOOKS STORE

KJO KONTRATE LIGJORE MES JUSH DHE ITUNES S.A.R.L. ("ITUNES")RREGULLON PERDORIMIN E MAC APP STORE, APP STORE DHE IBOOKS STORE ("DYQANET") NGA ANA JUAJ DHE BLERJEN E LICENCAVE PREJ TYRE, TE CILAT IU SHITEN JU NGA ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE DHE IBOOKS STORE

iTunes është ofruesi i Dyqaneve të cilat iu lejojnë të blini nga iTunes licencat në lidhje me produkte software dhe përmbajtje dixhitale ("Produktet") për përdorimin e vetëm të përdoruesit të fundëm sipas kushteve dhe afateve të parashikuara në këtë Kontratë. Për Produktet App Store (të përkufizuara më poshtë), përdoruesit e fundëm mund të jenë individë që veprojnë në cilësinë e vet, në cilësinë e ndërmarrjeve tregtare ose institucioneve arsimore.

KËRKESAT PËR PËRDORIMIN E DYQANEVE

Vetëm personat 13 vjeç ose më shumë mund të krijojnë llogari. Llogaritë për personat nën 13 vjeç mund të krijohen nga një prind ose një kujdestar ligjor duke përdorur Në familje. Fëmijët nën moshën 18 vjeç duhet ta rishikojnë këtë Marrëveshje me prindin ose kujdestarin e tyre ligjor për t'u siguruar që fëmija dhe prindi ose kujdestari ligjor e kuptojnë marrëveshjen.

Dyqanet janë të disponueshme për ju vetëm në Shqipëri. Ju pranoni që të mos i përdorni ose të mos përpiqeni t'i përdorni Dyqanet jashtë kësaj vendndodhjeje. iTunes mund të përdorë teknologjinë për të verifikuar respektimin e kësaj nga ana juaj.

Përdorimi i Dyqaneve kërkon pajisje të përputhshme, akses në internet dhe softuerë të caktuar (mund të zbatohen tarifa); mund të kërkojnë përditësime periodike; dhe mund të ndikohen nga cilësia e funksionimit të këtyre faktorëve. Aksesi me shpejtësi të lartë në internet është mjaft i rekomanduar. Rekomandohet përdorimi i versioneve më të fundit të softuerit të kërkuar (duke përfshirë, por jo kufizuar në softuerin e iTunes dhe Mac App Store) për të hyrë në Dyqane dhe mund të kërkohet për transaksione ose veçori të caktuara ose për të shkarkuar Produktet e blera ose të marra më parë nga Dyqanet. Ju pranoni se këto kërkesa, të cilat mund të ndryshojnë herë pas here, janë përgjegjësia juaj. Dyqanet nuk janë pjesë e ndonjë produkti ose oferte dhe asnjë blerje ose marrje e çdo produkti nuk do të interpretohet se përfaqëson ose garanton aksesin tuaj te Dyqanet.

LLOGARIA JUAJ

Si një përdorues i regjistruar i Dyqaneve, ju mund të krijoni një llogari ("Llogaria"). Mos ia tregoni informacionet e Llogarisë suaj askujt tjetër. Ju jeni personi i vetëm përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit dhe sigurisë së Llogarisë suaj dhe për të gjitha aktivitetet që ndodhin në ose nëpërmjet Llogarisë suaj dhe ju pranoni të njoftoni menjëherë iTunes për çdo shkelje të sigurisë së Llogarisë suaj. iTunes nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje që shkaktohet nga përdorimi i paautorizuar i Llogarisë suaj.

Për të blerë dhe shkarkuar Produkte të App Store nga Dyqanet, duhet të futni Apple ID-në dhe fjalëkalimin tuaj ose të përdorni Touch ID për të verifikuar Llogarinë tuaj për transaksionet. Pasi të keni verifikuar Llogarinë tuaj me anë të Apple ID-së dhe fjalëkalimit tuaj, nuk është e nevojshme ta verifikoni përsëri për pesëmbëdhjetë minuta; për të qëndruar të verifikuar, mund të zgjidhni që ta lejoni kompjuterin që ta kujtojë fjalëkalimin tuaj. Gjatë kësaj kohe, ju do të keni mundësi të blini dhe të shkarkoni Produkte të App Store pa e futur përsëri fjalëkalimin tuaj. Ju mund ta çaktivizoni aftësinë për kryerjen e transaksioneve për Produktet e App Store ose të ndryshoni parametrat për të kërkuar një fjalëkalim për çdo transaksion të Produkteve të aplikacioneve dhe librave duke rregulluar parametrat në kompjuterin ose pajisjen tuaj iOS. Për më shumë informacione, shikoni http://support.apple.com/kb/HT1904 dhe http://support.apple.com/kb/HT4213.

Ju pranoni të jepni informacione të sakta dhe të plota kur regjistroheni dhe kur përdorni Dyqanet (“Të dhënat e regjistrimit”), dhe pranoni t'i përditësoni Të dhënat e regjistrimit për t'i mbajtur ato të sakta dhe të plota. Ju pranoni që iTunes mund të ruajë dhe të përdorë Të dhënat e regjistrimit që jepni për tarifat e mirëmbajtjes dhe të faturimit të Llogarisë suaj.

DORËZIMI DHE SHKARKIMI AUTOMATIK I BLERJEVE TË MËPARSHME

Kur ju blini për herë të parë Produkte (me përjashtim të produkteve të blera nga Mac App Store) nëpërmjet Dyqaneve (së bashku “Përmbajtja e përshtatshme”), ju mund të zgjidhni t'i merrni automatikisht (“shkarkim automatik”) kopjet e kësaj Përmbajtje të përshtatshme në Pajisje iOS shtesë dhe në kompjuterë të autorizuar nga iTunes me softuerë të përputhshëm duke i lidhur këta kompjuterë dhe Pajisje iOS sipas rregullave të mëposhtme të lidhjes (secila prej tyre, një “Pajisje e Lidhur”). Për çdo Pajisje të lidhur, ju mund të specifikoni se cili tip i Përmbajtjes së përshtatshme, nëse ka, mund të shkarkohet automatikisht në të. Në një Pajisje të lidhur që mund të marrë njoftime me shtytje (“Të aktivizuara për shtytjen”), duke përfshirë Pajisjet iOS, Produktet do të shkarkohen automatikisht në atë Pajisje të lidhur kur ka lidhje interneti; në një Pajisje të lidhur që nuk është E aktivizuar për shtytjen, duke përfshirë pajisjet me sistem operativ Windows, Përmbajtja e përshtatshme do të shfaqet automatikisht në radhën e shkarkimit dhe mund ta filloni shkarkimin brenda iTunes në mënyrë manuale.

Për lehtësinë tuaj, pas marrjes së Përmbajtjes së përshtatshme, mund të shkarkoni disa nga këto Përmbajtje të përshtatshme të blera më parë në çdo Pajisje të lidhur. Disa Përmbajtje të përshtatshme që keni blerë më parë mund të mos jenë të disponueshme për shkarkim në vijimësi në një moment dhe iTunes nuk do të mbajë përgjegjësi ndaj jush në këtë rast. Meqenëse mund të mos jeni në gjendje të shkarkoni më tej disa Përmbajtje të përshtatshme të blera, në momentin që shkarkoni një artikull të Përmbajtjes së përshtatshme, ju mbani përgjegjësi për të mos e humbur, shkatërruar ose dëmtuar atë, dhe mund të dëshironi të krijoni një kopje rezervë të saj.

Lidhja e Pajisjeve të Lidhura i nënshtrohet kushteve në vijim:

(i) Ju mund të shkarkoni automatikisht Përmbajtje të përshtatshme të blera më parë nga një Llogari në deri në 10 Pajisje të lidhura, me kusht që jo më shumë se 5 të jenë kompjuterë të autorizuar nga iTunes.

(ii) Një Pajisje e lidhur mund të lidhet vetëm me një Llogari në një moment të caktuar.

(iii) Ju mund ta kaloni një Pajisje të lidhur në një Llogari tjetër vetëm një herë çdo 90 ditë.

(iv) Ju mund të shkarkoni përmbajtje të blera më parë pa pagesë në një numër të pakufizuar pajisjesh ndërsa është pa pagesë në Dyqane, por jo në më shumë se 5 kompjuterë të autorizuar nga iTunes.

Kushtet (i) deri (iv) më lart nuk zbatohen për Produktet e App Store.

Disa pjesë të Përmbajtjes së përshtatshme mund të jenë të mëdha dhe mund të sjellin tarifa të konsiderueshme të të dhënave nga dërgimi i kësaj Përmbajtje të përshtatshme nëpërmjet një lidhjeje të të dhënave.

DËRGIMI AUTOMATIK I PËRDITËSIMEVE

Pajisja ose kompjuteri juaj do të kontrollojë periodikisht në App Store dhe Mac App Store për përditësime të aplikacioneve në pajisjen ose kompjuterin tuaj dhe, nëse disponohet, përditësimi mund të shkarkohet dhe të instalohet automatikisht. Ju pranoni që Apple, nëpërmjet App Store dhe Mac App Store, mund të shkkarkojë dhe të instalojë automatikisht përditësime në pajisjen (ose pajisjet) ose në kompjuterin tuaj. Ju mund t’i çaktivizoni në çdo kohë të gjitha përditësimet automatike duke ndryshuar parametrat e përditësimeve automatike në pajisjen ose kompjuterin tuaj.

PAKETAT E APLIKACIONEVE

Disa Produkte të App Store mund të përfshijnë shumë artikuj (“Paketat e aplikacioneve”). Çmimi i shfaqur me Paketën e aplikacioneve është çmimi që do të paguani për blerjen e Paketës së aplikacioneve. Çmimi i Paketës së aplikacioneve mund të ulet duke llogaritur Produktet e App Store që keni blerë ose marrë tashmë, por mund të përfshijë një tarifë minimale për të plotësuar Paketën e aplikacioneve.

PRIVATESIA

Dyqanet i nënshtrohen Politikës së Privatësisë së Apple Inc. në http://www.apple.com/privacy/.

PERDORIMI I PRODUKTEVE DHE DYQANEVE

iTunes iu shet ju një licencë për të përdorur Produktet. Në momentin që blihet nga iTunes, kjo licencë përbën një kontratë detyruese drejtpërdrejt midis jush dhe publikuesit të këtij Produkti (“Publikuesi”) e cila rregullon përdorimin e Produktit nga ana juaj. Ju bini dakord se Dyqanet dhe disa Produkte përfshijnë teknologji sigurie që kufizon përdorimin e Produkteve nga ana juaj, dhe se nëse Produktet janë ose jo të kufizuar nga teknologji sigurie, ju do të përdorni Produktet në përputhje me të gjithë rregullat e përdorimit të vendosur nga iTunes dhe nga Publikuesit (“Rregullat e Përdorimit”), dhe se çdo përdorim tjetër i Produkteve mund të përbëjë një shkelje të të drejtës së autorit. Çdo teknologji sigurie është një pjesë e pandashme e Produktit. iTunes ruan të drejtën të ndryshojë Rregullat e Përdorimit në çdo kohë. Ju bini dakord të mos shkelni, shmangni, zbuloni parimet e ndërtimit, të konvertoni kodet e programit, shpërbëni ose ndryshe të ndërhyni në çdo teknologji sigurie në lidhje me këta Rregulla Përdorimi për çfarëdo arsye-ose të përpiqeni ose ndihmoni një përson tjetër të bëjë këtë. Rregullat e Përdorimit mund të kontrollohen, monitorohen nga iTunes për qëllimin e përputhjes me to, dhe iTunes ruan të drejtën të zbatojë Rregullat e Përdorimit pa iu njoftuar. Ju bini dakord të mos hyni në Dyqane përmes ndonjë mjeti tjetër përveç se përmes software-it që është ofruar nga iTunes për të hyrë në Dyqane. Ju nuk do të hyni ose nuk do të përpiqeni të hyni në një Llogari ku nuk jeni i autorizuar të hyni. Ju bini dakord që të mos ndryshoni software-in në çfarëdo mënyre ose forme, ose të përdorni versione të modifikuara të software-it, për çfarëdo qëllimi duke përfshirë përfitimin e hyrjes së paautorizuar në Dyqane. Shkeljet e sistemit ose të sigurisë së rrjetit mund të rezultojnë në përgjegjësi civile ose penale.

Dërgimi i Produkteve nuk iu kalon ju ndonjë të drejtë promocionale përdorimi në lidhje me Produktet.

Ju pranoni se, për arsye të disa aspekteve të Dyqaneve, Produkteve, dhe administrimit të Rregullave të Përdorimit shkaktojnë përfshirjen e vazhdueshme të iTunes edhe pse iTunes nuk është palë në licencën mes jush dhe Publikuesve të Produkteve, nëse iTunes ndryshon çfarëdo pjese të Dyqaneve ose i ndërpret ato, gjë të cilën iTunes mund ta bëjë sipas zgjedhjes se vet, ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni Produktet në të njëjtën mase që i përdornit përpara këtij ndryshimi ose ndërprerje, dhe që iTunes nuk do të mbajë përgjegjësi kundrejt jush në këtë rast.

DOREZIMET NE DYQANE

Dyqanet mund të ofrojnë karakteristika ndërvepruese të cilat iu lejojnë të dorëzoni material (duke përfshirë link-e drejt përmbajtjeve të palëve të treta) në zonat e Dyqaneve të aksesueshme dhe të shikueshme nga përdoruesit e tjerë të Dyqaneve dhe nga publiku. Ju bini dakord se përdorimi i këtyre karakteristikave nga ana juaj, duke përfshirë çdo material të dorëzuar nga ana juaj, do të jetë në përgjegjesinë tuaj të vetme, nuk do të cënojë ose shkelë ndonjë ligj, nuk do të ndihmojë ose nxisë sjellje shkelëse ose të kundërligjshme, ose ndryshe të pahijshme, të kundërshtueshme ose pa shije. Ju gjithashtu bini dakord se keni marrë të gjitha të drejtat dhe licencat e nevojshme. Ju bini dakord të jepni të dhëna të sakta dhe të plota në lidhje me dorëzimin e çdo materiali në Dyqane. Këtu ju i jepni iTunes një licencë botërore, pa honorare, joeksluzive për të përdorur këto materiale si pjesë e Dyqaneve, dhe në lidhje me Produktet, pa ndonjë kompensim ose detyrim kurdrejt jush. iTunes ruan të drejtën të postojë ose jo çdo material, dhe të heqë ose korrigjojë çdo material, në çdo kohë dhë sipas gjykimit të tij të vetëm, pa njoftim ose përgjegjësi.

Ju mund të mos dorëzoni opinione ose vlerësime për Produktet App Store të shkarkuara duke përdorur Kode Përmbajtje promocionale.

iTunes ka të drejtën por jo detyrimin, të monitorojë çdo material të dorëzuar prej jush ose ndryshe të disponueshëm në Dyqane, të hetojë çdo shkelje të raportuar apo të dukshme të kësaj Kontrate, dhe të ndërmarrë çdo veprim që iTunes e konsideron si të përshtatshmën sipas gjykimit të tij të vetëm, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, zgjidhjen sipas saj ose sipas Politikës së të Drejtës së Autorit të Apple Inc. (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIALET E PALEVE TE TRETA

Disa përmbajtje, Produkte dhe Shërbime të disponueshme përmes Dyqaneve mund të përmbajnë materiale nga palët e treta. iTunes mund të oftojë link-e drejt website-ve të palëve të treta si një lehtësi për ju. Ju bini dakord se iTunes nuk mban përgjegjësi për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe iTunes nuk garanton dhe nuk do të mbajë ndonjë përgjegjësi ose detyrim për materialet ose web-site-et e palëve të treta, ose për çdo material, produkt ose shërbim tjetër i palëve të treta. Ju bini dakord se nuk do të përdorni asnjë material të palëve të treta në një mënyrë që do të cënonte ose shkelte të drejtat e çdo pale tjetër dhe që iTunes nuk do të jetë i përgjegjshëm në asnjë mënyrë për një përdorim të tillë nga ana juaj.

MATERIAL I KUNDERSHTUESHEM

Ju kuptoni se duke përdorur Dyqanet, ju mund të ndeshni materiale që mund të konsideroni si ofendues, të pahijshëm, të kundërshtueshëm, përmbajtja e të cilëve mund të identifikohet ose jo që ka materiale të dukshme qartësisht. Pavarësisht kësaj, ju bini dakord të përdorni Dyqanet në riskun tuaj të vetëm dhe iTunes nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi ndaj jush për materialin që është zbuluar të jetë ofendues, i pahijshëm ose i kundërshtueshëm. Tipet e Produkteve dhe përshkrimet jepen për lehtësi, dhe ju bini dakord se iTunes nuk garanton saktësinë e tyre.

PRONESIA INTELEKTUALE

Ju bini dakord se Dyqanet, duke përfshirë por pa u kufizuar te Produktet, grafikat, ndërfaqen e përdoruesit, klipet audio, përmbajtjen editoriale, dhe skripted dhe software-t e përdorur për të zbatuar Dyqanet, përmban informacion dhe material në pronësi që zotërohen nga iTunes dhe/ose Publikuesit, dhe janë të mbrojtur nga ligji i zbatueshëm për pronësinë intelektuale dhe ligje të tjera, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën e autorit. Ju bini dakord se ju nuk do ta përdorni këtë informacion ose materiale në asnjë mënyrë tjetër përveç se për përdorimin e Dyqaneve në përputhje me këtë Kontratë. Asnjë pjesë e Dyqaneve nuk mund të riprodhohet në asnjë formë apo mënyrë, përveç rastit kur lejohet shprehimisht në këto kushte. Ju bini dakord që të mos ndryshoni, jepni me qira, lëshoni, huazoni, shisni, shpërndani, ose krijoni një vepra të prejardhura mbi bazën e Dyqaneve, dhe ju nuk do të shfrytëzoni Dyqanet në çfarëdo mënyre të paautorizuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kalimin ose ngarkimin e kapacitetit të rrjetit.

Përveç ndonjë dispozite tjetër të kësaj Kontrate, iTunes dhe Publikuesit ruajnë të drejtën të ndryshojnë, pezullojnë, heqin, ose të çaktivizojnë hyrjen në çdo Produkt, përmbajtje, ose materiale të tjera që përmbajnë një pjesë të Dyqaneve në çdo kohë, pa njoftim. Në asnjë rast iTunes nuk do të mbajë përgjegjësi për këto ndryshime. iTunes mund të vendosë gjithashtu kufizime në përdorimin ose hyrjen në disa prej karakteristikave ose pjesëve të Dyqaneve, në çdo rast pa njoftim ose përgjegjësi.

Të gjitha të drejtat e autorit në dhe për Dyqanet (duke përfshirë përmbledhjen e përmbajtjes, postimet, link-et drejt burimeve të tjera Internet-i, dhe përshkrimet e këtyre burimeve) dhe software-t në lidhje me to zotërohen nga iTunes dhe/ose licencuesit e tij, të cilët ruajnë të drejtën në legjislation dhe ligj. PERDORIMI I SOFTWARE-IT OSE I ÇDO PJESE TE DYQANEVE, PERVEÇ PER PERDORIMIN E DYQANEVE ASHTU SIC LEJOHET NE KETE KONTRATE, NDALOHET RREPTESISHT DHE SHKEL TE DREJTAT E PRONESISE INTELEKTUALE TE TE TJEREVE DHE MUND T’IU VERE PERBALLE PENALITETEVE CIVILE DHE PENALE, DUKE PERFSHIRE DEMET E MUNDSHME MONETARE, PER SHKELJEN E TE DREJTES SE AUTORIT.

Apple, logo Apple, iTunes, dhe marka të tjera tregtare të Apple, marka shërbimi, grafika, dhe logo të përdorura në lidhje me Dyqanet janë marka ose marka të regjistruara të iTunes dhe/ose Apple Inc. në SHBA dhe/ose në vende të tjera. Marka të tjera tregtare, marka shërbimi, grafika, dhe logo të përdorura në lidhje me Dyqanet mund të jenë markat e pronarëve të tyre përkatës. Ju nuk iu jepet asnjë e drejtë ose licencë në lidhje me ndonjërën nga markat e lartpërmendura dhe me përdorimin e këtyre markave.

ZGJIDHJA

Nëse ju nuk përmbushni, ose iTunes dyshon se nuk keni përmbushurcilëndo dispozitë të kësaj kontrate, iTunes, sipas gjykimit të tij të vetëm dhe pa iu njoftuar mund: (i) të zgjidhë këtë Kontratë dhe/ose të mbyllë Llogarinë tuaj, dhe ju do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat e pagueshme sipas Kontratës deri në dhe duke përfshirë datën e zgjidhjes; dhe/ose (ii) përfundojë licencën e software-s; dhe/ose (iii) ndalojë hyrjen në Dyqane (ose në ndonjë pjesë të tyre). iTunes ruan të drejtën të ndryshojë, pezullojë ose ndërpresë Dyqanet (ose ndonjë pjesë të tyre) në çdo kohë me ose pa njoftim për ju, dhe iTunes nuk do të mbajë përgjegjësi ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë nëse i ushtron këto të drejta.

DEKLARIMI I GARANCIVE; KUFIZIMET E PERGJEGJESISE

ITUNES NUK GARANTON, DEKLARON OSE SIGURON SE PERDORIMI I SHERBIMIT NGA ANA JUAJ NUK DO TE NDERPRITET OSE DO TE JETE PA GABIME, DHE JU BINI DAKORD SE KOHE PAS KOHE ITUNES MUND T’I HEQE DYQANET PER PERIUDHA KOHORE TE PAPERCAKTUARA, OSE TE ANULLOJE DYQANET NE CDO KOHE, PA IU NJOFTUAR. JU BINI DAKORD SHPREHIMISHT SE PERDORIMI NGA ANA JUAJ, OSE PAMUNDESIA PER TE PERDORUR, DYQANET ESHTE VETEM NE RISKUN TUAJ. DYQANET DHE TE GJITHA PRODUKTET DHE SHERBIMET QE IU DERGOHEN PERMES DYQANEVE(PERVEÇ KUR LEJOHET SHPREHIMISHT NGA ITUNES) OFROHEN "SIC JANE" dhe "SIC JANE TE DISPONUESHEM" PER PËRDORIMIN TUAJ, PA GARANCI TE CFAREDO LLOJI, SI GARANCITE E TE SHPREHUARA OSE ATO TE NENKUPTUARA TE TREGTUESHMERISE OSE TE PERSHTATSHMERISE ME QELLIMIN E SYNUAR, TE TITUJVE, DHE TE MOS SHKEJLES. DUKE QENE SE DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNE PERJASHTIMIN E GARANCIVE TE NENKUPTUARA, PERJASHTIMI I MESIPERM MUND TE MOS ZBATOHET NE RASTIN TUAJ. NE ASNJE RAST ITUNES, DREJTUESIT, NENPUNESIT, PUNEMARRESIT, FILIALET, AGJENTET, KONTRAKTUESIT, KRERET DHE LICENCUESIT E TIJ NUK DO TE

DO TE MBAJNE PERGJEGJESI PER DEMET E DREJTPERDREJTA, TE TERTHORTA, TE RASTESORE, NDESHKUESE, TE VECANTA, OSE SHKAKESORE, QE VIJNE SI PASOJE E PERDORIMIT NGA ANA JUAJ TE CILITDO PREJ DYQANEVE OSE PER ÇDO PRETENDIM TJETER TE LIDHUR NE CFAREDO MENYRE ME PERDORIMIN E DYQANEVE NGA ANA JUAJ, DUKE PERFSHIRE POR PA U KUFIZUAR NE, NDONJE GABIM OSE MUNGESE NE NDONJE PERMBAJTJE, OSE ÇDO HUMBJE OSE DEM I ÇDO LLOJI I PESUAR SI REZULTAT I PERDORIMIT TE ÇFAREDO PERMBAJTE (OSE PRODUKTI) TE POSTUAR TRANSMETUAR, OSE NDRYSHE TE BERE TE DISPONUESHEM PERMES DYQANEVE, EDHE NESE JANE VENE NE DIJENI PER MUNDESINE E TYRE. DUKE QENE SE DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNE PERJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E PERGJEGJESISE PER DEMET SHKAKESORE OSE RASTESORE, NE KETO SHTETE OSE JURIDIKSIONE, PERGJEGJESIA E ITUNES DO TE KUFIZOHET NE MASEN E LEJUAR NGA LIGJI. ITUNED DO TE PERDORE PERPJEKJET E ARSYESHME PER TE MBROJTUR INFORMACIONIN E DOREZUAR PREJ JUSH NE LIDHJE ME DYQANET, POR JU BINI DAKORD QE DOREZIMI I KETIJ INFORMACIONI NGA ANA JUAJ ESHTE NE RISKUN TUAJ, DHE KETU ITUNES PERJASHTON SECILEN DHE TE GJITHA PERGJEGJESITE NDAJ JUSH PER ÇDO HUMBJE OSE PERGJEGJESI TE LIDHUR ME KETE INFROMACION NE ÇFAREDO MENYRE.

ITUNES NUK GARANTON OSE SIGURON SE DYQANET NUK DO TE JENE OBJEKT I HUMBJES, CORODITJES, SULMIT, VIRUSEVE, NDERHYRJEVE, HACK-IMEVE, OSE THYERJE TE SIGURISE, DHE ITUNES PERJASHTON ÇDO PERGJEGJESI NE LIDHJE ME TO. DISA; PRODUKTE MUND TE SHKARKOHEN VETEM NJE HERE; PASI TE JENE SHKARKUAR, ATA NUK MUND TE ZEVENDESOHEN NESE HUMBIN PER NDONJE ARSYE. JU JENI PËRGJEGJËS PËR KRIJIMIN E KOPJES REZERVË TË SISTEMIT TUAJ, DUKE PËRFSHIRË ÇDO PRODUKT TË BLERË OSE TË MARRË NGA DYQANET.

HEQJA DORE DHE ZHDEMTIMI

DUKE PERDORUR DYQANET, JU BINI DAKORD, NE MASEN E LEJUAR NGA LIGJI, TE ZHDEMTONI DHE TE RUANI ITUNES, DREJTUESIT, NENPUNESIT, PUNEMARRESIT, FILIALET, AGJENTET, KONTRAKTUESIT,KRERET DHE LICENCUESIT E TIJ TE PADEMTUAR NE LIDHJE ME ÇDO PRETENDIM TE LINDUR NGA SHKELJA E KESAJ KONTRATE NGA ANA JUAJ, PERDORIMI I DYQANEVE NGA ANA JUAJ, OSE ÇDO VEPRIM I NDERMARRE NGA ITUNES SI PJESE E HETIMIT TE TIJ NE LIDHJE ME NJE SHKELJE TE DYSHUAR TE KESAJ KONTRATE OSE SI REZULTAT I ZBULIMIT OSE VENDIMIT TE TIJ SE KA NDODHUR NJE SHKELJE E KESAJ KONTRATE.

KJO DO TE THOTE QE JU NUK MUND TE NGRINI PADI OSE TE MBULONI DEMET NGA ITUNES, DREJTUESIT, NENPUNESIT, PUNEMARRESIT, FILIALET, AGJENTET, KONTRAKTUESIT,KRERET DHE LICENCUESIT E TIJ NISUR NGA VENDIMI I TYRE PER TE HEQUR OSE REFUZUAR TE

TRAJTOJE ÇFAREDO TE DHENE OSE PERMBAJTJE, PER T’IU PARALAJMERUAR, PEZULLUAR HYRJEN TUAJ NE DYQANE, OSE PER TE NDERMARE CDO VEPRIM TJETER GJATE HETIMIT NE LIDHJE ME NJE SHKELJE TE DYSHUAR OSE DI REZULTAT I VENDIMIT TE ITUNES SE KA NDODHUR NJE SHKELJE E KESAJ KONTRATE. KJO DISPOZITE PER HEQJE DORE DHE ZHDEMTIM ZBATOHET PER TE GJITHA SHKELJET E PERSHKRUARA APO TE PARASHIKUARA NE KETE KONTRATE.

NDRYSHIMET

iTunes ruan të drejtën të ndryshojë këtë Kontratë në çdo kohë dhe të vendosë kushte ose afate të reja ose shtesë ne lidhje me përdorimin e Dyqaneve nga ana juaj. Këto ndryshime dhe kushte dhe afate shtesë do të hyjnë në fuqi menjëherë do të trupëzohen në këtë Kontratë. Përdorimi i vazhduar i Dyqanave nga ana juaj do të kosiderohet si pranim nga ana juaj.

TE NDRYSHME

Kjo Kontratë përbën Kontratën e plotë mes jush dhe iTunes dhe rregullon përdorimin e Dyqaneve nga ana juaj, duke tejkaluar të gjitha Kontratat e mëparshme mes jush dhe iTunes. Gjithashtu, ju mund të jeni objekt i kushteve dhe detyrimeve shtesë që mund të zbatohen nëse përdorni shërbime të lidhura, materiale të palëve të treta, software të palëve të treta. Në qoftë se një pjesë e kësaj Kontratë behet e pavlefshme ose e pa zbatueshme, ajo pjesë do të interpretohet në një mënyrë që përputhet me ligjin e zbatueshëm për të reflektuar, sa më pranë që të jetë e mundur, qëllimin fillestar të palëve, dhe pjesa e mbetur do të qëndrojë në fuqi dhe do të kete efekt të plotë. Mosushtrimi nga iTunes i ndonjë të drejte ose dispozite të kësaj Kontratë nuk do të konsiderohet si heqje dorë nga kjo dispozitë ose ndonjë dispozitë tjetër. iTunes nuk do të mbajë përgjegjësi për mospërmbushjen e detyrimeve për shkaqe jashtë kontrollit të tij.

Dyqanet funksiojnë nga iTunes në zyrat e saj në Luksemburg. Ju bini dakord të veproni në përputhje me të gjitha ligjet lokale, shtetërore, federale dhe kombëtare, kushtetutat, urdhëresat, rregulloret që zbatohen për përdorimin e Dyqaneve nga ana juaj. Të gjitha transaksionet në Dyqane rregullohen nga ligji i Kalifornisë, pa i dhënë asnjë efekt dispozitave të konfliktit të ligjeve. Përdorimi juaj i shërbimit mund të jetë gjithashtu objekt i ligjeve të tjera. Çdo mosmarrëveshje e lindur nga ose në lidhje me këtë Kontratë dhe përdorimin e Dyqaneve nga ana juaj (“Mosmarrëveshje”) do të zgjidhen përfundimisht me arbitrazh detyrues sipas rregullave dhe parashikimeve të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë në gjuhën angleze para tre arbitrave. Asnjë nga arbitrat nuk duhet të jetë shtetas i Shqipërisë ose Luksemburgut. Procedurat do të zhvillohen në Shqipëri ose në një vendndodhje të rënë dakord nga arbitrat. Arbitrat do të kenë autoritet vetëm për të akorduar dëme kompensuese vetëm dhe jo dëme ndëshkuesë ose ndreqëse. Palët, përfaqësuesit e tyre, pjesëmarrës të tjerë dhe arbitrat e mbajnë sekret eksiztencën, objektin dhe rezultatin e procedurës. Pavarësisht parashikimeve të mësipërme, secila palë mund që sipas gjykimit të saj të vetëm, të kërkojë masa provizore pranë çdo gjykate të juridiksionit kompetent (duke përfshirë, por pa u kufizuar në masat provizore paraprake). Pala fituese në çdo procedurë gjyqësore të nisur nga njëra palë kundër tjetrës në një Mosmarrëveshje do të ketë të drejtë të mbulojë shpenzimet ligjore, duke përfshirë por pa u kufizuar në, shpenzimet e gjykatës ose të arbitrazhit dhe tarifat e arsyeshme të avokatit. iTunes do t’iu japë paradhënie çdo tarifë arbitrazhi që tejkalon atë që ju do të kishit paguar për procedura gjyqësore, me kusht që ju të ktheni këto shuma nëse iTunes del përfundimisht fitues nga arbitrazhi. Risku për humbjen dhe titujt për të gjitha transaksionet e dorëzuara në mënyrë elektronike kalon nga blerësi në Luksemburg në momentin e transmetimit elektronik te marrësi. Asnjë punëmarrës ose agjent i iTunes nuk ka të drejtë të ndryshojë këtë Kontratë. iTunes mund t’iu njoftojë në lidhje me Dyqanet duke iu dërguar një mesazh me email në adresën e email-it të Llogarisë suaj ose një letër me postë në adresën postare të Llogarisë suaj, ose duke postuar në Dyqane.

iTunes ruan të drejtën të ndërmarrë hapat që iTunes gjykon se janë të nevojshëm ose të përshtatshëm në mënyrë të arsyeshme për të zbatuar dhe/ose verifikuar përputhshmëinë me çfarëdo pjese të kësaj Kontrate. Ju pranoni dhe bini dakord se iTunes mund, pa mbajtur përgjegjësi ndaj jush, të hyjë, përdorë, ruajë dhe/ose përhapë të Dhënat e Regjistrimit dhe/ose Llogarisë suaj tek autoritetet e zbatimit të ligjit, zyrtarët qeveritarë, dhe/ose çfarëdo pale e tretë, siç iTunes gjykon se është e nevojshme ose e përshtatshme në mënyrë të arsyeshme, për të zbatuar dhe/ose verifikuar përputhshmëinë me çfarëdo pjese të kësaj Kontrate (duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën e iTunes për të bashkëpunuar në lidhje me çfarëdo procesi gjyqësor në lidhje me përdorimin nga ana juaj e Dyqaneve dhe/ose Produketeve, dhe/ose në lidhje me çdo pretendim të ndonjë pale të tretë sipas të cilit përdorimi i Dyqaneve dhe/ose Produkteve nga ana juaj është i paligjshëm dhe/ose shkel të drejtat e këtyre palëve të treta).

KUSHTET DHE AFATET SHTESE TE MAC APP STORE AND APP STORE

LICENCA E PRODUKTEVE TË MAC APP STORE DHE APP STORE

iTunes ju shet një licencë për të përdorur produktet softuerë të bëra të disponueshme nëpërmjet Mac App Store dhe App Store (së bashku "Produktet e App Store "). Ka dy (2) kategori të Produkteve të App Store, si më poshtë vijon: (i) ato Produkte të App Store që janë zhvilluar nga Apple dhe që licencohen për ju nga iTunes (“Produktet e Apple”); dhe (ii) ato Produkte të App Store që janë zhvilluar dhe që licencohen për ju nga një zhvillues si palë e tretë (“Produktet e Palëve të Treta”). Kategoria e një Produkti të caktuar të App Store (Produkt i Apple ose Produkt i palëve të treta) identifikohet në aplikacionin Mac App Store ose App Store.

Licenca juaj për secilin Produkt të App Store është objekt i Marrëveshjes së licencës së përdoruesit fundor të aplikacionit të licencuar të paraqitur më poshtë dhe pranoni se këto kushte do të zbatohen përveç kur Produkti i App Store mbulohet nga një marrëveshje e vlefshme e licencës së përdoruesit fundor midis jush dhe publikuesit të këtij produkti të App Store (“Publikuesi”), dhe në këtë rast marrëveshja e licencës e përdoruesit fundor e Publikuesit do të zbatohet për Produktin e App Store në fjalë. Publikuesi ruan të gjitha të drejtat në dhe mbi Produktin e App Store që nuk ju jepen shprehimisht juve.

Ju pranoni se licenca për secilin Produkt të Apple që merrni nëpërmjet Mac App Store ose App Store është një marrëveshje detyruese midis jush dhe iTunes. Ju pranoni që: kur merrni një Produkt të palëve të treta nga iTunes, ju hyni në një marrëveshje detyruese drejtpërdrejt me Publikuesin, i cili rregullon përdorimin e atij Produkti të Palëve të Treta nga ana juaj; dhe iTunes nuk është palë në këtë licencë mes jush dhe Publikuesit në lidhje me atë Produkt të palëve të treta. Publikuesi i secilit Produkt të palëve të treta është përgjegjësi i vetëm për atë Produkt të palëve të treta, për përmbajtjen në lidhje me të, për çdo garanci në masën që garanci të tilla nuk mohohen dhe për çdo pretendim që ju ose ndonjë palë tjetër mund të keni në lidhje me atë Produkt të palëve të treta.

Ju pranoni dhe bini dakord që iTunes dhe filialet e tij janë palë të treta përfituese të Marrëveshjes së licencës së përdoruesit fundor të aplikacionit të licencuar ose të marrëveshjes së licencës të përdoruesit fundor të Publikuesit, sipas rastit, për çdo Produkt të palëve të treta. Ju bini gjithashtu dakord që, me pranimin tuaj të kushteve të përgjithshme të licencës për çdo Produkt të palëve të treta, iTunes do të ketë të drejtën (dhe do të konsiderohet që ka pranuar të drejtën) për të zbatuar këtë licencë kundrejt jush si një palë e tretë përfituese prej saj.

BLERJET IN-APP

Disa Produkte App Store mund të përmbajnë funksionalitetin që iu lejon të blini shërbime shtesë, ose licenca në lidhje me funksionalitetin ose përmbajten shtesë për përdorim brenda Produktit App Store (“Blerjet In App”. Blerjet In App që konsumohen gjatë përdorimit të Produkteve App Store (për shembull, municionet virtuale) nuk mund të kalohen midis pajisjeve; mund të shkarkohen vetëm një herë; dhe pasi të jenë shkarkuar, nuk mund të zëvendësohen. Kur një Blerje In App e konsumueshme blihet dhe merret prej jush, iTunes do të jetë pa përgjegjësi ndaj jush në rastin e çfarëdo humbje, shkatërrimi, ose dëmi. Të gjitha Blerjet In App konsiderohen si Produkte App Store, dhe Blerjet In App të bëra brenda Produkteve të Palëve të Treta konsiderohen si Produkte të Palëve të Treta, dhe trajtohen si të tilla, për qëllimet e këtyre kushteve dhe afateve.

Ju duhet të vërtetoni identitetin tuaj për të blerë Blerje In-App veçmas nga çfarëdo vërtetimi identiteti për të marrë Produkte duke futur fjalëkalimin tuaj kur kërkohet, por kur të keni vërtetuar identitetin tuaj për të marrë Blerje In-App, ju do të jeni në gjendje të blini Blerje In-App shtesë për pesëmbëdhjetë minuta pa rifutur fjalëkalimin tuaj. Ju mund të çaktivizoni mundësinë për të kryer Blerje In-App në Pajisjen tuaj iOS duke ndjekur hapat e përshkruara në http://support.apple.com/kb/HT4213.

ABONIMET IN-APP

Disa Produkte të App Store mund të përmbajnë funksionalitete që ju lejojnë të merrni përmbajtje mbi bazën e një abonimi (“Abonimet In-App”). Abonimet In-App do të rinovohen automatikisht për periudhën kohore përkatëse që keni zgjedhur, dhe, nëse ka vlerë, Llogaria juaj do të tarifohet jo më parë se 24 orë përpara skadimit të periudhës së Abonimit aktual In-App. Mund ta anuloni rinovimin automatik të Abonimeve In-App me pagesë duke zgjedhur Manage App Subscriptions në Llogarinë tuaj dhe duke zgjedhur abonimin që doni të ndryshoni. Rinovimi automatik i abonimit do të çaktivizohet nëse Publikuesi e rrit çmimin e abonimit. Ju mund t'i anuloni Abonimet In-App pa pagesë duke fshirë Produktin App Store nga pajisja juaj. Disa Abonime In-App me pagesë mund të ofrojnë një periudhë prove pa pagesë përpara tarifimit të Llogarisë suaj. Nëse vendosni se nuk doni ta blini Abonimin In App, çaktivizoni rinovimin automatik në parametrat e Llogarisë tuaj gjatë periudhës së provës pa pagesë. Disa Abonime In-App mund të përcaktohen si produkte të “Newsstand”, në një rast të tillë ato do të shfaqen vetëm në aplikacionin Newsstand në pajisjen tuaj pas shkarkimit. Ju duhet të rishikoni gjithashtu informacionet shtesë në lidhje me ofertën e paguar të Abonimit In-App në momentin e shitjes brenda Produktit të App Store. Ne mund t’ju kërkojmë leje për t’i dhënë emrin, adresën e emailit dhe kodin postar të listuar në Llogarinë tuaj Publikuesit, në mënyrë që ai të mund t’ju dërgojë mesazhe reklamimi për produktet e tij në përputhje me politikën e tij të privatësisë. Në momentin që Publikuesi merr këto informacione, ato do të trajtohen në përputhje me politikën e privatësisë të Publikuesit të postuar publikisht. Ne ju nxisim që të mësoni rreth praktikave të privatësisë të Publikuesit përpara se të bini dakord që t'u jepni atyre informacionet tuaja personale. Për më shumë informacione, rishikoni politikën e privatësisë të Publikuesit ose kontaktoni drejtpërdrejt me Publikuesin.

POPULAR NEAR ME

Kur ju zgjidhni të hyni në funksionin Popular Near Me nëpërmjet aktivizimit të Shërbimeve të vendndodhjes, herë pas here Apple do të mbledhë në mënyrë automatike informacione në lidhje me disa nga Produktet tuaja të App Store, si koha e harxhuar me secilin Produkt të App Store dhe numrin e herëve që është hapur çdo Produkt i App Store. Këto informacione ruhen në mënyrë anonime dhe nuk do të lidhen me emrin apo Llogarinë tuaj. Apple do t’i përdorë këto informacione, si dhe informacione të tjera si p.sh. historinë e shkarkimeve të Produkteve të App Store, për t’ju dhënë rekomandime të personalizuara.

Apple mund t’i përdorë këto informacione dhe t’i ndërthurë ato me informacionet e grumbulluara nga përdoruesit e tjerë që e zgjedhin këtë funksionalitet, të dhëna të historisë së blerjeve tuaja në iTunes Store, të dhënat e shkarkimeve tuaja të App Store, të dhënat e shkarkimeve të Produkteve të App Store të grumbulluara nga përdoruesit e tjerë, si dhe informacione të tjera si vlerësimet e Produkteve të App Store nga klientët:

• Për t'ju dhënë rekomandime në lidhje me Produktet e App Store, materialet multimediale dhe produkte ose shërbime të tjera që mund të dëshironi të blini, të shkarkoni ose të përdorni.

• Për t'u dhënë rekomandime përdoruesve të tjerë.

Informacionet tuaja do të trajtohen në çdo moment në përputhje me Politikën e Privatësisë të Apple.

Nëse preferoni që të mos mbledhim dhe të mos përdorim informacione nga pajisja ose sistemi juaj në këtë mënyrë, nuk duhet të aktivizoni Shërbimet e vendndodhjes apo të përdorni Popular Near Me. Mund të tërhiqeni në çdo moment duke çaktivizuar Popular Near Me në menynë System Services të parametrave Location Services në pajisjen tuaj.

RREGULLAT E PERDORIMIT TE MAC APP STORE

Përveç kur këtu parashikohet ndryshe,

(i) Nëse jeni një individ që vepron në cilësinë e tij përsonale, ju mund të shkarkoni dhe përdorni një aplikacion nga Mac App Store (“Mac App Store Product”) për përdorim personal, jo tregtar në çdo produkt që mban markën Apple që vepron me Mac OS X (“Kompjuter Mac”) që ju zotëroni ose mbi të cilin keni kontroll.

(ii) Nëse jeni një ndërmarrje tregtare ose institucion arsimor, ju mund të shkarkoni një Produkt Mac App Store për përdorim nga

(a) një individ i vetëm në secilin Kompjuter të përdorur nga ai individ që ju zotëroni ose mbi të cilin keni kontroll.

ose

(b) disa individë në një Kompjuter Mac të vetëm që ndahet që ju zotëroni ose mbi të cilin keni kontroll. Për shembull, një punëmarrës i vetëm mund të përdorë një Produkt Mac App Store edhe në Kopjuterin Mac desktop edhe në Kompjuterin Mac laptop, ose disa student mund të përdorin njëri pas tjetrit Produktin Mac Apple Store në një Kompjuter Mac të vetëm që ndodhet ne qëndren e burimeve ose në bibleotekë.

(iii) Përdorimi mund të kërkojë sign-in me Apple ID-në e përdorur për trë shkarkuar Mac App Store. Produktet Mac App Store mund të përditësohen vetëm përmes Mac App Store.

RREGULLAT E PERDORIMIT TE PRODUKTEVE APP STORE

(i) Nëse jeni një individ që vepron në cilësinë e tij personale, ju mund të shkarkoni dhe sinkronizoni Produkt App Store për përdorim personal, jo tregtar në çdo Pajisje iOS që ju zotëroni ose mbi të cilën keni kontroll.

(ii)Nëse jeni një ndërmarrje tregtare ose institucion arsimor, ju mund të shkarkoni dhe sinkronizoni një Produkt App Store për përdorim nga

(a) një individ i vetëm në secilën Pajisje iOS të përdorur nga ai individ që ju zotëroni ose mbi të cilin keni kontroll

ose

(b) disa individë në një Pajisje iOS të vetme që ndahet që ju zotëroni ose mbi të cilin keni kontroll. Për shembull, një punëmarrës i vetëm mund të përdorë një Produkt App Store edhe në një iPad të vetëm që ndodhet ne qendrën e burimeve ose në bibleotekë. Për qëllime qartësie, çdo Pajisje iOS e përdorur nga disa përdorues në mënyrë të njëpasnjëshme kërkon licencë të veçantë.

(iii) Ju do të jeni në gjendje të ruani Produktet App Store nga deri në pesë Llogari të ndryshme në një njëjtën kohë një Pajisje që përputhet me iOS.

(iv) Ju do të jeni në gjendje të sinkronizoni në mënyrë manuale Produktet App Store nga të paktën një pajisje e autorizuar nga iTunes drejt pajisjeve iOS që kanë funksion sinkronizimi manual, me kusht që Produkti App Store të lidhet me një Llogari në pajisjen parësore të autorizuar nga iTunes, ku pajisja parësore e autorizuar nga iTunes është ajo që është sinkronizuar e para me Pajisjen iOS ose ajo që ju e keni caktuar më pas si parësore duke përdorur aplikacionet iTunes.

INFORMACION I RENDESISHEM SIGURIE

Për të shmangur dëmtimin e muskujve, ligamenteve, ose syve gjatë lojës me video games, ju duhet të bëni pushime të shpeshta nga loja, dhe të bëni nje pushim më të gjatë nëse ndieni ndonjë dhimbje, lodhje apo shqetësim. Një përqindje shume e ulët njerzish mund të pësojnë kriza ose verbim kur ekspozohen përpara dritave pulsuese ose pamje të caktuara, përfshirë gjatë lojës me video game ose gjatë gjatë shikimit të video-ve. Simptomat mund të përfshijnë marrje mendsh, përzierje, lëvizje të pavullnetshme, humbje të vëmendjes, deformim shikimi, kruarje, mpirje, ose shqetësime të tjera. Këshillohuni me një mjek përpara se të luani me video game nëse keni vuajtur ndonjëherë nga këto simptoma apo nga simptoma të ngjashme, dhe ndaloni menjëherë së luajturi dhe shkoni tek mjeku nëse ato ndodhin gjatë lojës. Prindët duhet të monitorojnë lojën më video game të fëmijëve të tyre për shenja ose simptoma.

LOJRAT IPOD

Përditësimet e firmware-it të pajisjes ekzistuese iPod të përputhur mund ta bëjë versionin e një Loje iPod të blerë nga ana juaj të pa përputhur. Lojërat e blera nga iTunes Store mund të mos përputhen me modelet e ardhshme të iPod.

MIREMBAJTJA DHE NDIHMA NE LIDHJE ME PRODUKTET MAC APP STORE AND APP STORE

iTunes do të jetë përgjegjës për ofrimin e çdo shërbimi të mirëmbajtjes dhe ndihmës vetëm në lidhje me Produktet Apple, siç përcaktohet në Kontratën e Licencës së Përdoruesit të Fundëm të Aplikacionit të Licencuar ose në kontratën e veçantë të licencës së përdoruesit të fundëm, sipas rastit, ose siç parashikohet nga ligji i zbatueshëm. Publikuesi i çdo Produkti të Palëve të Treta do të jëtë i vetmi përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe ndihmës në lidhje me atë Produkt, siç përcaktohet në Kontratën e Licencës së Përdoruesit të Fundëm të Aplikacionit të Licencuar ose në kontratën e licencës së përdoruesit të fundëm të Publikuesit, sipas rastit, ose siç kërkohet nga ligji i zbatueshëm.

MARRËVESHJA E LICENCËS SË PËRDORUESIT FUNDOR PËR APLIKACIONIN E LICENCUAR

Produktet e Mac App Store dhe App Store (së bashku “Produktiet e App Store”) të bëra të disponueshme nëpërmjet Mac App Store dhe App Store (së bashku “Dyqanet App Store”) licencohen për ju, dhe nuk ju shiten. Licenca juaj për çdo Produkte të App Store që merrni nga Dyqanet App Store ose e lidhni me llogarinë tuaj i nënshtrohet pranimit paraprak nga ana juaj të kësaj Marrëveshjeje licencë të përdoruesit fundor për aplikacionin e licencuar (“EULA standarde”) dhe ju bini dakord se kushtet e kësaj EULA standarde do të zbatohen për çdo Produkt të App Store që licenconi nëpërmjet Dyqaneve App Store, përveçse kur Produkti i App Store mbulohet nga një marrëveshje e vlefshme e licencës së përdoruesit fundor të bërë mes jush dhe Publikuesit të atij Produkti të App Store, në një rast të tillë do të zbatohen kushtet e asaj marrëveshjeje të veçantë të licencës së përdoruesit fundor. Licenca juaj në lidhje me çdo Produkt të Apple sipas kësaj EULA standarde ose sipas marrëveshjes së veçantë të licencës së përdoruesit fundor jepet nga iTunes dhe licenca juaj në lidhje me çdo Produkt të palëve të treta sipas kësaj EULA standarde ose sipas marrëveshjes së veçantë të licencës së përdoruesit fundor jepet nga Publikuesi i atij Produkti të palëve të treta. Çdo Produkt i App Store që është objekt i licencës së dhënë sipas kësaj EULA standarde do të përmendet këtu si “Aplikacion i licencuar”. Publikuesi ose iTunes sipas rastit (“Licencuesi”) ruan të gjitha të drejtat në dhe në lidhje me Aplikacionin e licencuar që nuk ju janë dhënë shprehimisht sipas kësaj EULA standarde.

a. Qëllimi i Licencës: Kjo licencë që iu është dhënë nga Licencuesi në lidhje me Aplikacionet e Licencuara kufizohet në një licencë të patransferueshme për të përdorur Aplikacionet e Licencuara në çdo produkt që mban markën Apple që vepron me iOS (duke përfshirë por pa u kufizuar në iPad, iPhone, dhe iPod touch) (“Pajisjet iOS”) ose Mac OS X (“Kompjuterat Mac”), sipas rastit (së bashku,”Pajisja(et) Apple”) që ju zotëroni ose mbi të cilat keni kontroll dhe siç lejohet nga rregullat e përdorimit të parashikuara në Kushte dhe Afatet e Mac App Store, App Store dhe iBooks Store ("Rregullat e Përdorimit"). Kjo licencë nuk iu lejon që të përdorni Aplikacionet e Licencuara në Pajisje Apple që nuk i zotëroni ose mbi të cilat nuk keni kontroll, dhe përveç rastit kur parashikohet në Rregullat e Përdorimit, ju nuk mund të shpërndani ose ta bëni Aplikacionin e Licencuar të disponueshëm në një rrjet ku ai mund të përdoret nga nga disa pajisje në të njëjtën kohë. Ju nuk mund të jepni me qira, lëshoni, huazoni, shisni, transferoni, rishpërndani, ose të nën-licenconi Aplikacionin e Licencuar dhe, nëse ju ia shisni Kompjuterin tuaj Mac ose Pajisjen tuaj iOS një pale të tretë, ju duhet të hiqni Aplikacionin e Licencuar nga Kompjuteri juaj Mac ose Pajisja juaj iOS përpara se ta bëni këtë.

Ju nuk mund të kopjoni (përveç se kur lejohet shprehimisht nga kjo licencë dhe nga Rregullat e Përdorimit), konvertoni kodet e programit, përpiqeni të zbuloni source code-in, ose krijoni vepra të prejardhura të Aplikacionit të Licencuar, çfarëdo përditësimesh, ose ndonjë pjesë e tyre (përveç kur dhe vetëm për aq sa kufizimi i mësipërm ndalohet nga ligji i zbatueshëm ose për aq sa mund të jetë i lejuar nga kushtet e licencimit që rregullojnë përdorimin e çdo komponenti open-sourced i përfshirë më Aplikacionin e Licencuar). Çdo përpjekje për ta bërë këtë përbën Shkelje të të drejtave të Licencuesit dhe të licencuesve të tij. Nëse ju e shkelni këtë kufizim, ju mund të bëheni objekt i hetimit dhe dëmeve.

Kushtet e licencës do të rregullojnë çdo përmirësim të ofruar nga Licencuesi që zëvendësojnë dhe/ose shtojnë Aplikacionin e Licencuar, përveç kur ky përmirësim shoqërohet nga një licencë e veçantë rast në të cilin kushtet e asaj licence do të mbizotërojnë.

b. Pëlqimi për të Përdorur të Dhënat: Ju bini dakord që Licencuesi mund të mbledhë dhe përdorë të dhënat teknike dhe informacion në lidhje me to-duke përfshirë por pa u kufizuar në, software-in e sistemit dhe aplikacionit, dhe pajijet periferike-këto grumbullohen në mënyrë periodike për të lehtësuar ofrimin e përditësimeve të software-it, ndihmën për produktin, dhe shërbime të tjera për ju (nëse ka) në lidhje me Aplikacionin e Licencuar. Licencuesi mund të përdorë këtë informacion, për sa kohë kjo bëhet në një formë që nuk ju identifikon ju personalisht, për të përmirësuar produktet e tij ose për t’iu ofruar shërbime ose teknologji.

c. Zgjidhja. Licenca ka efekt deri në momentin që përfundohet nga ju ose nga Licencuesi. Të drejtat tuaja sipas kësaj licence do të përfundojnë automatikisht pa njoftim nga Licencuesi nëse ju dështoni në përputhjen me ndonjë kusht të kësaj licence. Me zgjidhjen e licencës, ju do të ndalni çdo përdorim të Aplikacionit të Licensuar dhe shkatërroni të gjitha kopjet e Aplikacionit të Licensuar, plotësisht ose pjesërisht.

d. Shërbimet; Materialet e Palëve të Treta. Aplikacioni i Licencuar mund të mundësojë hyrjen në shërbimet dhe website-t e iTunes, Licencuesit dhe/ose palëve të treta (së bashku dhe veçmas, “Shërbime të Jashtme”). Përdorimi i Shërbimeve të Jashtme kërkon lidhje Internet-i dhe përdorimi i disa Shërbimeve të Jashtme kërkon pranimin nga ana juaj të kushteve shtesë. Me përdorimin e kërij software-i në lidhje me një llogari iTunes Store, ju bini dakord me kushtet dhe afatet më të fundit të iTunes Store dhe Rregullave të Perdorimit, te të cilat ju mund të hyni dhe t’i shihni në http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

Ju kuptoni se duke përdorur cilindo nga Shërbimet e jashtme, ju mund të hasni përmbajtje që mund të konsideroni si ofenduese, të pahijshme, të kundërshtueshme, e cila përmbajtje mund të identifikohet ose jo që ka gjuhë të dukshme qartësisht, dhe që rezultatet e çdo kërkimi ose futja e një URL-je të caktuar mund të gjenerojë në mënyrë automatike dhe të pavullnetshme link-e ose referenca në lidhje me materialin e kundërshtueshëm. Pavarësisht kësaj, ju bini dakord të përdorni Shërbimet e Jashtme në riskun tuaj të vetëm dhe as Licencuesi as agjentët e tij nuk do të mbajnë ndonjë përgjegjësi ndaj jush për përmbajtjen që mund të zbulohet se është ofendues, i pahijshëm ose i kundërshtueshëm.

Disa Shërbime të jashtme mund të shfaqin, përfshijnë, ose bëjnë të disponueshme përmbajtje, të dhëna, informacion, aplikacione, ose materiale nga palët e treta (“Materialet e Palëve të Treta”) ose të japin link-e drejt disa web site-ve të palëve të treta. Me përdorimin e Shërbimeve të Jashtme, ju pranoni dhe bini dakord se as Licensuesi as agjentët e tij nuk mbajnë përgjegjësi për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes, vërtetësisë plotësisë, saktësisë, vlefshmërisë, përputhjen me të drejtën e autorit, ligjshmërinë, mirësjelljen, cilësinë ose ndonjë aspekt tjetër të këtyre Materialeve të Palëve të Treta ose web site-ve. Licencuesi, agjentët e tij, nënpunësit, filialet dhe shoqëritë e kontrolluara nuk garantojnë ose vërtetojnë dhe nuk marrin përsipër dhe nuk do të mbajnë ndonjë përgjegjësi ndaj jush ose ndaj ndonjë personi të tretë për cilindo nga Shërbimet e Jashtme të palëve të treta, Materiale të Palëve të Treta ose web site, ose për çdo material, produkt, ose shërbim tjetër i palëve të treta. Materialet e Palëve të Treta dhe linke-t drejt web site-ve të tjera jepen vetëm si një lehtësi për ju.

Informacionet financiare të shfaqura nga çdo Shërbim i jashtëm janë vetëm për qëllime informuese dhe nuk duhet të shërbejnë si bazë për këshilla për investime. Para se të kryeni ndonjë transaksion për titujt financiarë mbi bazën e informacioneve të marrë nëpërmjet Shërbimeve të jashtme, duket të këshilloheni me specialist të financave ose të titujve financiarë që është ligjërisht i kualifikuar për të dhënë këshilla financiare ose për titujt financiarë në shtetin ose rajonin tuaj. Informacionet mjekësore të shfaqura nga çdo Produkt i App Store ose çdo Shërbim i jashtëm janë vetëm për qëllime të përgjithshme informuese dhe nuk duhet të shërbejnë si bazë për këshilla diagnostikuese mjekësore ose këshilla mjekimi, përveçse sipas udhëzimeve të një mjeku. Ju duhet të këshilloheni me një mjek specialist para se të bazoheni tek informacionet mjekësore të disponueshme në një Produkt të App Store. Të dhënat e vendndodhjes të dhëna nga çdo Shërbim i jashtëm janë vetëm për qëllime të përgjithshme lundrimi dhe nuk duhet të shërbejnë si bazë në situata kur duhen informacione të sakta të vendndodhjes ose kur të dhënat e gabuara, të pasakta, të vonuara ose të paplota në lidhje me vendndodhjen mund të shkaktojnë vdekje, lëndime personale ose dëmtime të pronës ose të mjedisit. As Licencuesi, as agjentët e tij dhe as ndonjë nga ofruesit e përmbajtjes së tij nuk garantojnë disponueshmërinë, saktësinë, plotësinë, besueshmërinë ose vijimësinë kohore për informacionet e aksioneve, të dhënat e vendndodhjes ose çdo të dhënë tjetër të paraqitur nga Shërbimet e jashtme.

Ju bini dakord se Shërbimet e Jashtme përmbajnë përmbajtje, informacion dhe materiale në pronësi që zotërohen nga Licensueci, dhe/ose agjentët ose licencuesit e tij, të mbrojtur nga ligji i zbatueshëm për pronësinë intelektuale dhe ligje të tjera, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën e autorit, dhe që ju nuk do ta përdorni këtë përmbajtje, informacion dhe materiale në pronësi në asnjë mënyrë përveç se për përdorimin e Shërbimeve të Jashtme ose në çfarëdo mënyre që nuk përputhet me këtë KLPF Standarde ose që shkel çfarëdo të drejte pronësie intelektuale të një pale të tretë ose iTunes. Asnjë pjesë e Shërbimeve të Jashtme nuk mund të riprodhohet në asnjë formë apo mënyrë. Ju bini dakord që të mos ndryshoni, jepni me qira, lëshoni, huazoni, shisni, shpërndani, ose krijoni një vepra të prejardhura mbi bazën e Shërbimeve të Jashtme, në çfarëdo mënyre, dhe ju nuk do të shfrytëzoni Shërbimet e Jashtme në çfarëdo mënyre të paautorizuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, por pa u kufizuar në, përdorimin e Shërbimeve të Jashtme për të kaluar çfarëdo virusi kompjuterik, worm-e, trojan-e, horse-e ose malware-e të tjera, ose

duke kaluar ose ngarkuar kapacitetin e rrjetit. Më tej ju bini dakord të mos përdorni Shërbimet e Jashtme në çfarëdo mënyre për të ndjekur, ngacmuar, kërcenuar ose fyer pse ndryshe për të cënuar ose shkelur të drejtat të çdo palë tjetër, dhe që as Licensuesi as agjentën e tij në asnjë mënyrë nuk mban përgjegjsi për çdo përdorim të tillë nga ana juaj, as për mesazhet apo transmetimet ndjekëse, kërcënuese, shpifëse, ofenduese, shkelëse ose të paligjshme që ju mund të merrni si rezultat i përdorimit i cilitdo nga Shërbimet e Jashtme.

Për më tepër, Shërbimet e Jashtme dhe Materialet e Palëve të Treta në të cilat hyet nga, të cilat mund të shfaqen në ose të lidhen nga Pajisjet Apple nuk janë të disponueshme në të gjitha gjuhët ose në të gjithë vendet dhe rajonet. Licensuesi nuk deklaron se këto Shërbime të Jashtme dhe Materiale janë të përshtatshme apo të disponueshme për përdorim në ndonjë vendodhje të caktuar. Për sa ju zgjidhni të përdorni ose te hyni në këto Shërbime të Jashtme dhe Materiale, ju e bëni këtë me nismën tuaj dhe ju mbani përgjegjësi për përputhjen me çdo ligj të zbatueshëm, duke përfshirë por pa u kufizuar në ligjet e zbatueshme lokale. Licencuesi ruan të drejtën që të ndryshojë, pezullojë, heqië, hyrjen në çdo Shërbim gtë jashtëm në çdo kohë, pa njoftim. Në asnjë rast Licencuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për këto heqje dhe çaktivizim të hyrjes në çdo Shërbim të Jashtëm. Licensuesi mund të vendosë gjithashtu kufizime në përdorimin ose hyrjen në disa prej Shërbimeve të Jashtme në çdo rast pa njoftim ose përgjegjësi.

e. ASNJE GARANCI: JU PRANONI DHE BINI DAKORD SHPREHIMISHT QE PERDORIMI I APLIKACIONIT TE LICENCUAR ESHTE NE RISKUN TUAJ TE VETEM DHE TE GJITHE RISKUN NE LIDHJE ME CILESINE E KENAQSHME, PERFORMANCEN, SAKTESINE, DHE PERPJEKJEN E MBANI JU. NE MASEN MAKSIMALE TE LEJUAR NGA LIGJI I ZBATUESHEM, APLIKACIONI I LICENCUAR DHE ÇDO SHERBIM I KRYER OSE I OFRUAR NGA LICENSUESI OFROHEN MBI BAZEN E KONCEPTIT "SIC ESHTE" dhe "SIC ESHTE I DISPONUESHEM", ME TE GJITHA GABIMET DHE PA ASNJE GARANCI TE ÇDO LLOJI, DHE KETU LICENSUESI PERJASHTON TE GJITHA GARANCITE DHE KUSHTET NE LIDHJE ME APLIKACIONIN E LICENSUAR DHE ÇFAREDO SHERBIMI, SI TE SHPREHURA, NENKUPTUARA, KUSHTETUESE, DUKE PERFSHIRE POR PA U KUFIZUAR NE, GARANCITE E NENKUPTUARA DHE OSE KUSHTET E TREGTUESHMERISE, TE CILESISE SE KENAQSHME OSE TE PERSHTATSHMERISE ME QELLIMIN E SYNUAR, SAKTESISE, GEZIMIN E QETE, DHE MOSSHKELJES SE TE DREJTAVE TE PALEVE TE TRETA. LICENSUESI NUK JEP GARANCI PER NDERHYRJET NE GEZIMIN TUAJ TE APLIKACIONIT TE LICENSUAR, QE FUNKSIONET QE PERMBAHEN NE APLIKACIONIN E LICENSUAR OSE KRYHEN NGA SHERBIMI OSE JEPEN NGA APLIKACIONI I LICENSUAR DO TE PLOTESOJE KERKESAT TUAJ, QE VEPRIMI I APLIKACIONIT OSE SHERBIMEVE TE LICENSUARA DO TE JETE I PANDERPRERE OSE PA GABIME, OSE QE DEFEKTET NE APLIKACIONIN OSE SHERBIMET E LICENCUARA DO TE NDREQEN. ASNJE INFORMACION OSE KESHILLE DHENE NGA LICENSUESI OSE PERFAQESUESI I TIJ I AUTORIZUAR ME GOJE A ME SHKRIM, NUK DO TE KRIJOJE GARANCI. NESE PROVOHET SE APLIKACIONET OSE SHERBIMET E LICENSUARA JANE ME DEFEKT, JU MERRNI PERSIPER TE GJITHE SHPENZIMET E SHERBIMEBE TE NEVOJSHME, RREGULLIMIT, NDREQJES. DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNE PERJASHTIMIN E GARANCIVE TE NENKUPTUARA OSE KUFIZIMET E TE DREJTAVE LIGJORE TE ZBATUESHME TE KONSUMATORIT, KESHTU QE PERJASHTIMI I MESIPERM MUND TE MOS ZBATOHET NE RASTIN TUAJ.

f. Kufizimi i Përgjegjësisë. NE MASEN QE LIGJI NUK E NDALON, NE ASNJE RAST LICENSUESI NUK DO TE MBAJE PERGJEGJESI PER DEMTIMET PERSONALE OSE PER ÇDO DEM RASTESOR, TE VECANTE, TE TERTHORTE, OSE SHKAKESORE SIDOQOFSHIN, DUKE PERFSHIRE, POR PA U KUFIZUAR NE, FITIMIN E MUNGUAR, HUMBJEN E TE DHENAVE, NDERPRERJEN E VEPRIMTARISE TREGTARE, OSE ÇDO DEM OSE HUMBJE TJETER, QE LIND NGA OSE NE LIDHJE ME PERDORIMIN OSE PAMUNDESINE E PERDORIMIT NGA ANA JUAJ E APLIKACIONIT TE LICENSUAR, SIDO QE TE JETE SHKAKTUAR, PA MARRE PARASYSH TEORINE E PERGJEGJESISE (KONTRAKTORE,JASHTË KONTRAKTORE, OSE NDRYSHE) DHE EDHE NESE LICENSUESI ESHTE VENE NE DIJENI MBI MUNDESINE E KETYRE DEMEVE. DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNE KUFIZIMIN E PERGJEGJESISE PER DEMTIMET PERSONALE OSE DEMET RASTESORE, OSE SHKAKESORE, KESHTU QE PERJASHTIMI I MESIPERM MUND TE MOS ZBATOHET NE RASTIN TUAJ. Në asnjë rast pergjegjësia e Licensuesit ndaj jush për të gjitha dëmet (perveç se si mund të kërkohet nga ligji i zbatueshëm në rastet që perfshijnë demtime personale) nuk do të tejkalojë shumën pesëdhjëtë dollarë ($50.00). Kufizimet e mësipërme do të zbatohen edhe nese zhdëmtimi i përmendur nuk përmbush nga qëllimin i tij fillestar.

g. Ju nuk mund të përdorni ose ndryshe të eksportoni ose rieksportoni Aplikacionin e Licencuar përveç se kur autorizohet nga ligjet e Shteteve të Bashkuara dhe nga ligjet e juridiksioneve në të cilat Aplikacioni i Licencuar është marrë.

Në veçanti, por pa kufizim, Aplikacioni i Licencuar nuk mund eksportohet ose rieksportohet

(a) drejt vendeve që SHBA ka vendosur embargo ose

(b) drejt personave që hyjnë në Listën e Departmentit të Thesarit të SHBA në lidhje me Personat e Përcaktuar Posaçërisht ose në Listën e Departamentit të Tregtisë për Personat e Ndaluar ose në Listën e Shoqërive.

Duke përdorur Aplikacionin e Licencuar, ju deklaroni dhe garantoni se ju nuk ndodheni në asnjë prej këtyre vendeve ose këtyre listave. Ju bini gjithashtu dakord se ju nuk do ta përdorni Software-in dhe Shërbimin për asnjë nga qëllimet e ndaluara nga ligji i Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në, zhvillimin, krijimin, bërjen ose prodhimin e raketave, armëve bërthamore, kimike ose biologjike.

h. Aplikacioni i Licencuar dhe dokumentacioni në lidhje me të janë “Sende Tregtare”, ashtu ky siç term është përkufizuar në 48 C.F.R. §2.101 (ku C.F.R do tw thotw Kodi i Rregullimeve Federale), për "Software-t Kompjuterike Tregtare” dhe "Dokumentacioni i Software-ve Kompjuterike Tregtare”, ashtu siç këto terma përkufizohen në 48 C.F.R. §12.212 ose 48 C.F.R. §227.7202, siç zbatohen. Në Përputhje me 48 C.F.R. §12.212 ose 48 C.F.R. §227.7202-1 përmes 227.7202-4, siç zbatohen, Software-t Kompjuterike Tregtare dhe Dokumentacioni i Software-ve Kompjuterike Tregtare u licencohen Zyrtarëve përdorues të fundëm të SHBA

(a) vetëm si Sende Tregtare dhe

(b) vetëm më ato të drejta siç iu jepen të gjithë përdoruesve të fundëm të tjerë sipas kushteve dhe afateve këtu. Te drejta të pablikuara rezervuar sipas ligjeve për të drejtën e autorit të Shteteve të Bashkuara.

i. Ligjet e Shtetit të Kalifornisë duke përjashtuar rregullat e tij të konflikti të ligjeve, rregullojnë këtë licencë dhe përdorimin e Aplikacioneve të Licensuara nga ana juaj. Përdorimi i Aplikacioneve të Licensuara nga ana juaj mund t’i nënshtrohet gjithashtu ligjeve të tjera locale, shtetërore, kombëtare ose ndërkombëtare.

ADDITIONAL IBOOKS STORE TERMS AND CONDITIONS

PURCHASE OF IBOOKS STORE PRODUCTS

Ju pranoni që iTunes po iu shet ju një licencë iTunes iu shet ju një licencë për të përdorur përmbajtjen e bërë të disponueshme përmes iBooks Store ("Produktet iBooks Store"). Në momentin që blihet nga iTunes, kjo licencë përbën një kontratë detyruese drejtpërdrejt midis jush dhe publikuesit të këtij Produkti (“Publikuesi”) e cila rregullon përdorimin e Produktit iBooks Store nga ana juaj; iTunes nuk është palë e kësaj licence midis jush dhe Publikuesit në lidhje me Produktin iBooks Store në fjalë; dhe Publikuesi i çdo Produkti iBooks Store ruan të drejtën të zbatojë kushtet dhe afatet e përdorimit në lidhje me Produktin iBooks Store në fjalë. Publikuesi i secilit Produktin iBooks Store është përgjegjesi i vetëm për atë Produkt iBooks Store, për përmbajtjen në lidhje me të, dhe për çdo garanci për sa këto garanci nuk janë përjashtuar, dhe për çdo pretendim që ju ose ndonjë palë tjetër mund të keni në lidhjë me atë Produkt iBooks Store ose me përdorimin e Produktit iBooks Store nga ana juaj.

RREGULLAT E PERDORIMIT TE PRODUKTIT IBOOKS STORE

(i) Ju do të jeni të autorizuar të përdorni Produktet iBooks Store vetëm për për përdorim personal, jo tregtar.

(ii) Ju do të keni mundësi të ruani Produktet iBooks Store në deri në pesë Llogari të ndryshme në të njëjtën kohë në disa pajisje të bazuara ne iOS, si iPad, iPod touch, ose iPhone.

(iii) Ju do të keni mundësi të ruani Produktet iBooks Store në deri në pesë pajisje të autorizuara nga iTunes në të njëjtën kohë.

(iv) Dërgimi i Produkteve iBooks Store nuk iu kalon ju ndonjë të drejtë promocionale përdorimi në lidhje me Produktet iBooks Store ose ndonjë të drejtë për të djegur Produktet iBooks Store në disk.

(v) Ju do të jeni në gjendje të sinkronizoni në mënyrë manuale Produktet iBooks Store nga të paktën një pajisje e autorizuar nga iTunes drejt pajisjeve që kanë funksion sinkronizimi manual, me kusht që Produkti iBooks Store të lidhet me një Llogari në pajisjen parësore të autorizuar nga iTunes, ku pajisja parësore e autorizuar nga iTunes është ajo që është sinkronizuar e para me pajisjen ose ajo që ju e keni caktuar më pas si parësore duke përdorur

Përditësimi i fundit: 17 shtator 2014

C. POLITIKA E PRIVATESISE

Politikë Privatësie

Privatësia juaj është e rëndësishme për Apple. Kështu ne kemi zhvilluar një Politikë Privatësie që mbulon mënyrën se si ne mbledhim, përdorim, përhapim, transferojmë, dhe ruajmë të dhënat tuaja. Ju lutem gjeni pak kohë për t’u familjarizuar me praktikat tona të privatësisë dhe na bëni të ditur nëse keni ndonjë pyetje.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit Personal

Informacioni Personal janë të dhënat që mund të përdoren vetëm për të identifikuar apo kontaktuar një person te vetëm.

Ju mund t’iu kërkohet të jepni të dhënat tuaja personale në çdo kohë për sa ju jeni në kontakt me Apple ose me një shoqëri të lidhur të Apple . Apple dhe shoqëritë e saj të lidhura mund të ndajnë këto të dhëna personale me njëra tjetrën dhe t’i përdorin ato mbi bazën e kësaj Politike Privatësie. Ato mund gjithashtu ta kombinojnë ato me të dhëna të tjera për të ofruar dhe përmirësuar produktet, shërbimet, përbajtjen dhe reklamimet tona.

Këto janë disa shembuj të tipit të të dhënave personale që Apple mund të mbledhë dhe si mund t’i përdorë ato.

Çfarë të dhënash personale mbledhim

• Kur ju krijoni një Apple ID, regjistroni produktet tuaja, aplikoni për kredi tregtare, blini një produkt, shkarkoni një përditësim software-i, regjistroheni për një leksion në një Apple Dyqan Shitje me Pakicë, ose merrni pjesë në një pyetsor online, ne mund të mbledhim një sërë të dhënash, duke përfshirë emrin tuaj, adresën tuaj postare, numrin e telefonit, adresën e email-it, preferencat e kontaktit, dhe të dhënat e kartës së kreditit.

• Kur ju ndani përmbajtjen tuaj me familjen dhe miqtë që përdorin produktet Apple, dërgoni kupona dhurate dhe produkte, ose ftoni të tjerët të tjerët të bashkohen me ju në forumet Apple, Apple mund të mbledhë të dhënat që ju jepni në lidhje me këta njerëz si emrin, adresën postare, adresën e email-it, dhe numrin e telefonit.

• Në SH.B.A, ne mund t’iu kërkojmë numrin tuaj të Sigurimeve Shoqërore (SSN) por vetëm në rrethana të veçanta si gjatë krijimit të një llogarie wireless dhe aktivizimit të iPhone-it tuaj ose përcaktimit për të shtuar kredinë tregtare.

Si i përdorim të dhënat tuaja personale

• Të dhënat personale qe ne mbledhim na lejojnë që t’iu mbajmë të informuar mbi njoftimet për produktet më të fundit Apple, përditësimet e software, dhe ngjarjet e ardhshme. Kjo na ndihmon gjithashtu që të përmirësojmë shërbimet, përmbajtjen, dhe reklamimet tona. Nëse ju nuk dëshironi të bëni pjesë në listën tonë të adresave, ju mund të zgjidhni të dilni nga ky opsion në çdo kohë duke përditësuar preferencat tuaja.

• Ne i përdorim gjithashtu të dhënat personale për të na ndihmuar të zhvillojmë, dergojmë dhe përmirësojmë produktet, shërbimet, përmbajtjen dhe reklamimet tona.

• Kohë pas kohe, ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të dërguar njoftime të rëndësishme, si komunikimet në lidhje me blerjet dhe ndryshimin e kushteve, afateve, dhe politikave tona. Meqënëse ky informacion është I rëndësishëm për ndërveprimin tuaj me Apple, ju nuk mund të zgjidhni të dilni nga marrja e këtyre komunikimeve.

• Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për përdorim të brendshëm si audititim, analizim të dhënash, dhe kërkim për të përmirësuar produktet, shërbimet, dhe komunikimet e klientit të Apple.

• Nëse ju hyni në një llotari, garë, apo një promovim të ngjashëm ne mund të përdorim të dhënat që ju jepni për të administruar këto programe.

Mbledhja dhe Përdorimi i të Dhënave Jo Personale

Ne mbledhim gjithashtu informacion - të dhëna jo personale në mënyrën që nuk lejon bashkëlidhjen e drejtpërdrejtë me ndonjë individ të veçantë. Ne mund të mbledhim, përdorim, transferojmë, dhe përhapim të dhëna jo personale për çfarëdo qëllimi. Më poshtë janë disa shembuj të të dhënave jo personale që ne mbledhim dhe si mund ti përdorim ato:

• Ne mund të mbledhim të dhëna si punësimi, gjuha, kodi zip, kodi i zonës, identifikuesi unik i pajisjes, dhe zona kohore ku një produkt Apple përdoret në mënyrë që ne të kuptojmë më mirë sjelljen e klientit dhe të përmirësojmë produktet, shërbimet dhe reklamimet tona.

• Ne mund të mbledhim gjithashtu të dhëna në lidhje me veprimtaritë e klientit në website-in tonë, në shërbimet iCloud dhe MobileMe, dhe iTunes Store dhe nga produktet dhe shëbimet e tjara tona. Këto të dhëna bashkohen dhe përdoren për të na ndihmuar tu ofrojmë informacion më të vlefshëm klientëve tanë dhe për të kuptuar cilat pjesë të website-it, produkteve dhe shërbimeve tona ngjallin më tepër interes. Të dhënat e bashkuara konsiderohen sit ë dhëna jo personale për qëllimet e kësaj Politike Privatësie.

Nëse ne kombinojmë të dhëna jo personale me të dhëna personale të dhënat e kombinuara do të trajtohen si të dhëna personale për sa kohë ato qëndrojnë të kombinuara.

Cookie-t dhe Teknologjitë e Tjera

Website-i, shërbimet online, aplikacionet ndërvepruese, mesazhet e email-it, dhe reklamimet Apple mund të përdorin “cookie-t” dhe teknologji te tjera si pixel tag-et dhe web beacon-at. Këto teknologji na ndihmojnë ne për të kuptuar më mirë sjelljen e përdoruesit, na tregon se cilat pjesë të website-it kanë vizituar njerzit, dhe lehtësojnë dhe masin efikasitetitn e reklamimeve dhe kërkimeve web. Ne e trajtojmë informacionin e mbledhur nga cookie-t dhe teknologjitë e tjera si të dhëna jo personale. Megjithatë, në masën që adresat Internet Protocol (IP) ose identifikuesit e ngjashëm konsiderohen si të dhëna personale nga ligji vendas, ne i trajtojmë gjithashtu këta identifikues si të dhëna personale. Gjithshtu, në masën që të dhënat jo personale kombinihen me të dhëna personale, ne i trajtojmë të dhënat e kombinuara si të dhëna personale për sa kohë ato qëndrojnë të kombinuara për qëllimet e kësaj Politike Privatësie.

Apple dhe partnerët e saj përdorin cookie-t dhe teknologji të tjera në shërbimet e reklamimit nëpërmjet telefonisë celulare për të kontrolluar numrin e herëve që ju shihni një reklamim të dhënë, për të dërguar reklamime që përkojnë me interest tuaja, dhe për të matur efikasitetin e fushatave publicitare. Nëse ju nuk dëshironi të merrni reklamime që kanë lidhje me ju në pajisjen tuaj celulare, ju mund të zgjidhni të dilni nga ky opsion duke hyrë në linkun e mëposhtëm në pajisjen tuaj: http://oo.apple.com. Nëse ju zgjidhni të dilni nga ky opsion, ju do të vazhdoni të merrni të njëjtin numër të reklamimeve të telefonisë celulare, por ato do të kenë më pak lidhje me ju pasi nuk do të bazohen mbi interesat tuaja. Ju mund të shihni ende reklamime të lidhura me përmbajtjen në një faqe web ose në një aplikacion ose të bazuar në të dhëna të tjera jo personale. Kjo zgjedhje për të dalë nga ky opsion zbatohet vetëm për shërbimet reklamuese Apple dhe nuk ndikon reklamimet bazuara mbi interesin nga rrjete të tjera reklamuese.

Apple dhe partnerët tanë përdorin gjithashtu cookie-t dhe teknologji të tjera për të mbajtur mend të dhënat personale kur ju përdorni website-in, shërbimet online, dhe aplikacionet tona. Qëllimi ynë në këto raste është që ta bëjmë eksperiencën tuaj me Apple më të volitshme dhe personale. Për shembull, duke ditur emrin tuaj ne na jepet mundësia që t’iu japim mirëseardhjen në rastin tjetër që ju vizitoni Apple Online Store. Të diturit vendin dhe gjuhën tuaj – nëse jeni një mësues, shkollën tuaj – na ndihmon për të ofruar një eksperiencë blerjeje të personalizuar dhe më të vlefshme.

Të diturit që dikush që përdor kompjuterin ose pajisjen tuaj ka blerë një produkt të veçantë ose ka përdorur një shërbim të veçantë na ndihmon ne që ta bëjmë reklamimin dhe komunikimet tona me email më të përputhshëm me interesat tuaja. Dhe të diturit të dhënat e kontaktit tuaj, numrat e serisë së produktit, dhe informacion në lidhje me kompjuterin ose pajisjen tuaj na ndihmon ne për të regjistruar produktet tuaja, personalizuar sistemin tuaj operativ, filluar shërbimin tuaj iCloud, dhe për t’iu ofruar shërbim më të mirë ndaj klientit.

Nëse ju dëshironi të çaktivizoni cookie-t dhe jeni duke përdorur web browser-in Safari, shkoni të preferencat Safari dhe më pas tek dritarja e privatësisë për të çaktivizuar cookie-t. Në pajisjen tuaj celulare Apple, shkoni në Settings, më pas Safari, dhe më pas në seksionin Cookies. Për browser-at e tjerë, shihni me ofruesin e shërbimit për të mësuar se si çaktivizohen cookie-t. Ju lutem mbani parasysh se disa karakteristika të website-it Apple nuk do të jenë të disponueshme në momentin që cookie-t janë çaktivizuar.

Siç vlen për pjesën më të madhe të website-ve, ne grumbullojmë disa informacione automatikisht dhe i ruajmë ato në file-at e logimit. Këto informacione përfshijnë adresat Internet Protocol (IP), tipin dhe gjuhën e browser-it, ofruesin e shërbimit Internet (ISP), faqet referuese dhe dalëse, sistemin operativ, datën dhe kohën, dhë të dhëna clickstream.

Ne e përdorim këtë informacion për të kuptuar dhe analizuar trendet, për të administruar site-in, për të mësuar mbi sjelljen e përdoruesit në site-e, dhe për të mbledhur të dhëna demografike mbi bazën e përdoruesit tonë si një tërësi. Apple mund ta përdorë këtë informacion në marktingun dhe shërbimet tona reklamuese.

Në disa nga mesazhet tona të email-it, ne përdorim një “click-through URL” të lidhur me përmbajtjen në website-n Apple. Kur klientët klikojnë një nga këto URL, ata kalojnë përmes një web server-të ndarë përpara se të arrijnë në faqen e destinacionit në web site-n tonë. Ne gjurmojmë këtë informacion click-through për të na ndihmuar të përcaktojmë interesin në tema të veçanta dhe matur efikasitetin e komunikimeve të klientit tonë. Nëse ju nuk preferoni të gjurmoheni në këtë mënyrë, ju nuk duhet të klikoni link-e në formë teksti ose grafike në mesazhet e email-it.

Pixel tag-et na lejojnë ne që të dërgojmë mesazhe email-i në një format të lexueshëm për klientët, dhe ato na tregojnë nëse mail-i është hapur. Ne mund ta përdorim këtë informacion për të reduktuar apo eliminuar mesazhet që i dërgohen klientëve.

Përhapja drejt Palëve të Treta

Ndonjëherë, Apple mund ti bëjë disa të dhëna personale të disponuesshme për partnerët strategjikë që punojnë me Apple për të ofruar produkte dhe shërbime, ose që ndihmojnë Apple për të tregëtuar me klientët. Për shembull, kur ju blini dhe aktivizoni iPhone-in tuaj, ju autorizoni Apple dhe ofruesin e shërbimit të shkëmbejnë të dhënat që ju jepni gjatë procesit të aktivizimit për të dhënë shërbimin. Nëse ju miratoheni për shërbimin, llogaria juaj do t’i nënshtrohet politikave të privatësisë përkatëse të Apple dhe ofruesit të shërbimit. Të dhënat personale do të ndahen vetëm nga Apple për të ofruar ose përmirësuar produktet, shërbimet dhe reklamimet tona; ato nuk do të ndahen me palët e treta për qëllimet e tyre të marketingut.

Ofruesit e Shërbimeve

Apple ndan të dhëna personale me shoqëritë që ofrojnë shërbime si përpunimin e të dhënave, shtesën e kredisë, përmbushjen e porosive të klientëve, dërgimin e produkteve tek ju, menaxhimin dhe shtimin e të dhënave të klientëve, ofrimin e shërbimeve ndaj klientit, vlerësimin e interesit tuaj në produkte dhe shërbime, dhe kryerjen e kërkimeve mbi klientët ose pyetsorë të kënaqësisë. Këto shoqëri janë të detyruara të ruajnë të dhënat tuaja dhe mund të jenë të vendosura kudo që Apple vepron.

Të tjerë

Mund të jetë e nevojshme – me ligj, procedurë gjyqësore, dhe/ose kërkesë nga autoritetet publike dhe qeveritare brenda ose jashtë vendit tuaj të qëndrimit − për Apple të përhapë të dhënat tuaja personale. Ne mund të përhapim gjithashtu të dhëna në lidhje me ju nëse ne gjykojmë se për qëllime të sigurisë kombëtare, zbatimit të ligjit, ose çështje të tjera të rendësisë publike, përhapja është e nevojshme ose e përshtatshme. Me mund të përhapim gjithashtu të dhëna në lidhje me ju nëse ne gjykojmë se përhapja është e nevojshme për të zbatuar kushtet dhe afatet tona ose për të mbrojtur veprimet tona ose përdoruesit tanë. Për më tepër, në rastin e ristrukturimit, bashkimit, ose shitjes ne mund të transferojmë çdo dhë të gjitha të dhënat që ne mbledhim drejt palës së tretë përkatëse.

Mbrojtja e të Dhënave Personale

Apple merr masa parandaluese — duke përfshirë masa administrative, teknike, dhe fizike – për të ruajtur të dhënat tuaja personale ndaj humbjes, vjedhjes, keqpërdorimit, si dhe ndaj hyrjes së paautorizuar, përhapjes, tjetërsimit, dhe shkatërrimit.

Shërbimet online Apple si Apple Online Store dhe iTunes Store përdorin enkriptimin Secure Sockets Layer (SSL) në të gjitha faqet ku mblidhen të dhënat personale. Për të kryer blerje nga këto shërbime, ju duhet të përdorni një browser ku të jetë aktivizuar SSL si Safari, Firefox, ose Internet Explorer. Ky përdorim mbron konfidencialitetin e të dhënave tuaja personale ndërsa ato transmetohen në Internet.

Kur ju përdorni disa produkte, shërbime, ose aplikacione Apple ose postoni në një forum Apple, dhomë chat-i, ose shërbim rrjeti social të dhënat personale që ju ndani janë të dukshme për përdoruesit e tjerë dhe mund të lexohen, mblidhen, ose përdoren prej tyre. Ju mbani përgjegjësi për të dhënat personale që ju zgjidhni të jepni në këto nivele. Për shembull, nëse ju listoni emrin dhe adresën tuaj të email-it në postimin e një forumi, ky informacion do të jetë publik. Ju lutemi kini kujdes kur përdorni këto karakteristika.

Integriteti dhe Mbajtja e të Dhënave of Personale

Apple e bën të lehtë për ju të mbani të dhënat tuaja personale të sakta, të plota, dhe të përditësuara. Ne do të mbajmë të dhënat tuaja personale për periudhën e nevojshme për përmbushjen e qëllimeve të saktësuara në këtë Politikë Privatësie, përveç kur një periudhë më e gjatë mbajtje kërkohet apo lejohet nga ligji.

Hyrja në të Dhënat Personale

Ju mund të ndihmoni për të siguruar që të dhënat e kontaktit tuaj dhe preferencat tuaja të jenë të sakta, të plota dhe të përditësuara duke hyrë në llogarinë tuah në https://appleid.apple.com/. Për të dhëna të tjera personale, ne bëjmë përpjekje në mirëbesim për t’iu ofruar ju hyrjen në mënyrë që ju të mund të kërkoni që ne të korrigjojmë të dhënat tuaja nëse ato janë të pasakta ose të fshijmë të dhënat nëse Apple-it nuk i kerkohet që t’i mbajë nga ligji ose për qëllime të ligjshme veprimtarie tregtare. Ne mund të refuzojmë të trajtojmë kërkesat që janë të përsëritura në mënyrë të paarsyeshme, që kërkojnë përpjekje teknike të tepruara, që vënë në rrezik privatësinë e të tjerëve, që janë jashëzakonisht jo praktike, ose për të cilat hyrja nuk kërkohet ndryshe nga ligji vendas. Kërkesat e hyrjes, korrigjimit, ose fshirjes mund të bëhen nëpërmjet Formularit të Privatësisë së Kontaktit rajonal.

Fëmijët

Ne nuk mbledhim me dijeni të dhëna personale nga fëmijë nën 13 vjeç. Nëse ne mësojmë se kemi mbledhur të dhëna personale nga një fëmijë nën 13 vjeç ne do të ndërmarrim hapa për të fshirë këto të dhëna sa më shpejt që të jetë e mundur.

Shërbimet e Bazuara mbi Vendodhjen

Për të ofruar shërbime të bazuara mbi vendodhjen në produktet Apple, Apple dhe partnerët dhe të licencuarit tanë mund të mbledhin, përdorin, dhe ndajnë të dhëna të sakta në lidhje me vendodhjen, duke përfshirë vendodhjen gjeografike në kohë reale të kompjuterit apo pajisjes suaj Apple. Këto të dhëna në lidhje me vendodhjen mblidhen në mënyrë anonime në një formë që nuk iu identifikon ju personalisht dhe përdoret nga Apple dhe partnerët dhe të licencuarit tanë për të ofruar dhe përmirësuar produktet dhe shërbimet me bazë vendodhjen. Për shembull, ne mund të ndajmë vendodhjen gjeografike me ofruesit e aplikacioneve kur ju zgjidhni të hyni në shërbimet e tyre të vendodhjes.

Disa shërbime të bazuara mbi vendodhjen të ofruara nga Apple, si karakteristika “Find My iPhone”, kërkojnë të dhënat tuaja personale për të funksionuar.

Site-t dhe Shërbimet e Palëve të Treta

Website-t, produktet, aplikacionet, dhe shërbimet Apple mund të përmbajnë link-e drejt website-ve, produkteve, dhe shërbimeve të palëve të trëta. Produkte dhe shërbimet tona mund të përdorin gjithashtu ose të ofrojnë produkte apo shërbime nga palët e treta – për shembull, një aplikacion i palëve të treta për iPhone. Informacioni i mbledhur nga palët e treta, i cili mund të përfshijë disa gjëra si të dhëna në lidhje me vendodhjen ose detaje të kontaktit, i nënshtrohet praktikave të tyre të privatësisë. Ne ju nxisim që të mësoni në lidhje me praktikat e privatësisë së këtyre palëve të treta.

Përdoruesit Ndërkombëtarë

Të dhënat që ju jepni mund të transferohen ose të aksesohen nga entitetet kudo në botë siç përshkruhet në këtë Politikë Privatësie. Apple i bindet kuadrit ligjor “safe harbor” të nxjerrë nga Departamenti i Tregtisë së SH.B.A. në lidhje me mbledhjen, përdorimin, dhe mbajtjen e të dhënave personale të mbledhura nga organizatat në Zonën Ekonomike Europiane dhe Zvicër. Mësoni më shumë për U.S. Department of Commerce Safe Harbor Program.

Ju lutem mbani parasysh se të dhënat personale në lidhje me individët që banojnë në një shtet anëtar të Zonës Ekonomike Europiane (ZEE) kontrollohen nga Apple Distribution International në Cork, Irlandë, dhe përpunohen për llogari të saj nga Apple Inc. Të dhënat personale të mbledhura në ZEE kur përdorni iTunes kontrollohen nga iTunes SARL në Luksemburg dhe përpunohen për llogari të tij nga Apple Inc.

Angazhimi i Mbarë Kompanisë Sonë për Privatësinë Tuaj

Për të siguruar që të dhënat tuaja personale të jenë të sigurta, ne i komunikojmë udhëzimet tona të privatësisë dhe sigurisë punëmarrësve të Apple dhe i zbatojmë rreptësisht masat mbrojtëse të sigurisë brenda shoqërisë.

Pyetje në Lidhje me Privatësinë

Nëse ju keni pyetje ose shqetësime në lidhje me Politikën e Privatësisë Apple ose përpunimin e të dhënave, ju lutemi na kontaktoni.

Apple mund ta përditësojë Politikën e Privatësisë kohë mbas kohe. Kur ne ndryshojmë politikën në mënyrë materiale, një njoftim do të postohet në website-in tonë së bashku me Politikën e Privatësisë se përditësuar.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

Përditësimi i fundit: 21 Maj 2012