Legal

iPad 2 RF Exposure Information

iPad đã được thử nghiệm và đáp ứng giới hạn áp dụng cho tiếp xúc Tần số Vô tuyến (FR).

Tỷ lệ Hấp thu Riêng (SAR) đề cập đến tỷ lệ năng lượng RF mà cơ thể hấp thu. Giới hạn SAR là 1,6 Watt trên Kilogam (trên một thể tích chứa khối lượng 1 gam mô) tại các quốc gia tuân theo giới hạn FCC của Mỹ và 2,0 W/Kg (tính trung bình trên 10 gam mô) tại các quốc gia tuân theo giới hạn của Hội đồng Liên minh Châu Âu. Trong khi thử nghiệm, sóng vô tuyến của iPad được đặt ở công suất truyền cao nhất và đặt ở vị trí mô phỏng khi sử dụng hướng vào cơ thể. Các loại vỏ có bộ phận kim loại có thể thay đổi hiệu suất RF của thiết bị, bao gồm việc tuân thủ hướng dẫn về tiếp xúc RF, theo cách chưa được thử nghiệm hoặc chứng nhận.

Tuy nhiên, thiết bị này đã được thử nghiệm để xác định SAR tại mỗi dải tần hoạt động chứ không phải tất cả các dải tần khả dụng tại tất cả các khu vực. Các dải tần phụ thuộc vào mạng không dây và chuyển vùng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

GSM Model

See CDMA Model Information

Dải tần Tần số Phát Giới hạn SAR 1g của FCC & IC (W/kg)1 Giá trị Cao nhất (W/kg)
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 1.6 1.18
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
1850-1910 1.6 1.19
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.07
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.79
 • 0.82
 • 0.68
 • 0.62
Dải tần Tần số Phát Giới hạn SAR 10g của EU (W/kg)2 Giá trị Cao nhất (W/kg)
 • EGSM 900
 • UMTS VIII 900
880.2–914.8 2.0 0.98
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.93
UMTS I 2100 1920-1980 2.0 0.95
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.70
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5470–5725
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.69
 • 0.72
 • GSM850
 • UMTS V 850
824-849 2.0 0.67

CDMA Model

See GSM Model Information

Dải tần Tần số Phát Giới hạn SAR 1g của FCC & IC (W/kg)1 Giá trị Cao nhất (W/kg)
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 1.6 1.14
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
1850-1910 1.6 1.15
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.05
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.79
 • 0.85
 • 0.82
 • 0.65
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].