Legal

iPad mini RF Exposure Information

iPad đã được thử nghiệm và đáp ứng giới hạn áp dụng cho tiếp xúc Tần số Vô tuyến (FR).

Tỷ lệ Hấp thu Riêng (SAR) đề cập đến tỷ lệ năng lượng RF mà cơ thể hấp thu. Giới hạn SAR là 1,6 Watt trên Kilogam (trên một thể tích chứa khối lượng 1 gam mô) tại các quốc gia tuân theo giới hạn FCC của Mỹ và 2,0 W/Kg (tính trung bình trên 10 gam mô) tại các quốc gia tuân theo giới hạn của Hội đồng Liên minh Châu Âu. Trong khi thử nghiệm, sóng vô tuyến của iPad được đặt ở công suất truyền cao nhất và đặt ở vị trí mô phỏng khi sử dụng hướng vào cơ thể. Các loại vỏ có bộ phận kim loại có thể thay đổi hiệu suất RF của thiết bị, bao gồm việc tuân thủ hướng dẫn về tiếp xúc RF, theo cách chưa được thử nghiệm hoặc chứng nhận.

Tuy nhiên, thiết bị này đã được thử nghiệm để xác định SAR tại mỗi dải tần hoạt động chứ không phải tất cả các dải tần khả dụng tại tất cả các khu vực. Các dải tần phụ thuộc vào mạng không dây và chuyển vùng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Model A1455

Dải tần Tần số Phát Giới hạn SAR 1g của FCC & IC (W/kg)1 Giá trị Cao nhất (W/kg)
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • CDMA 800 (BC 0)
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.19
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • CDMA 1900 (BC 1)
1850–1910 1.6 1.19
BC10 817-823 1.6 1.17
LTE Band 13 777-787 1.6 1.18
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 1.07
5 GHz WiFi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.969
 • 1.14
 • 1.18
 • 1.17
Dải tần Tần số Phát Giới hạn SAR 10g của EU (W/kg)2 Giá trị Cao nhất (W/kg)
UMTS 8503 824–849 2.0 0.542
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.993
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.9993
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 0.988
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.286
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.248
 • 0.252
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Australia Only