Legal

iPad Air RF Exposure Information

‏iPad נבדק ועומד במגבלות החלות עבור חשיפה לתדרי רדיו (RF)‏.

״קצב ספיגה ספציפי״ (SAR) מציין את הקצב שבו הגוף סופג אנרגיית תדרי רדיו. מגבלות ה-SAR הן 1.6 ואט לקילוגרם (על נפח המכיל מאסה של גרם אחד של רקמה) בארצות המשתמשות במגבלת ה-FCC של ארצות הברית ו-2.0 ואט לקילוגרם (בממוצע על 10 גרם של רקמה) בארצות המשתמשות במגבלה של מועצת האיחוד האירופאי. במהלך הבדיקות, הוגדרו המשדרים של iPad לעוצמות השידור הגבוהות ביותר והוצבו בנקודות המדמות שימוש רגיל ליד הגוף. מארזים עם חלקי מתכת עשויים להשפיע על ביצועי תדרי הרדיו של המכשיר, כולל תאימותו להנחיות החשיפה לתדרי רדיו, באופן שלא נבדק או אושר.
 

אף על פי שמכשיר זה נבדק כדי לקבוע את ה-SAR בכל פסי התדרים, לא כל פסי התדרים זמינים בכל האזורים. פסי התדרים תלויים ברשתות האלחוטיות וברשתות הנדידה של ספק השירות שלך.

תדר תדר שידור מגבלת ה-SAR של ה-FCC וה-IC לגרם אחד (ואט לק״ג)1 משקל עליון
(ואט לק״ג)
GSM 850
UMTS 850
CDMA 800 (BC 0)
LTE Band 5
824-849 1.6 1.19
GSM 1900
UMTS 1900
CDMA 1900 (BC 1)
LTE Band 2
1850-1910 1.6 1.17
CDMA 1700 (BC15)
UMTS 1700
LTE Band 4
1710-1755 1.6 1.18
LTE Band 13 777-787 1.6 1.17
LTE Band 17 704-716 1.6 1.09
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.17
LTE Band 26
CDMA 800 (BC 10)
819-849 1.6 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.19
5 GHz Wi-Fi 5150-5250
5250-5350
5500-5700
5725-5850
1.6
1.6
1.6
1.6
0.95
1.18
1.11
1.09
תדר תדר שידור מגבלת ה-SAR של האיחוד האירופי ל-10 גרם (ואט לק״ג)2 משקל עליון
(ואט לק״ג)
EGSM 900
UMTS 900
LTE Band 8
880-915 2.0 0.96
GSM 1800
LTE Band 3
1710-1785 2.0 0.92
UMTS 2100
LTE Band 1
1920-1980 2.0 0.99
LTE Band 7 2500-2570 2.0 0.81
LTE Band 20 832-862 2.0 0.78
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.44
5 GHz Wi-Fi 5150-5350
5500-5700
2.0
2.0
0.54
0.36
  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].