Legal

iPad mini Retina display RF Exposure Information

iPad đã được thử nghiệm và đáp ứng giới hạn áp dụng cho tiếp xúc Tần số Vô tuyến (FR).

Tỷ lệ Hấp thu Riêng (SAR) đề cập đến tỷ lệ năng lượng RF mà cơ thể hấp thu. Giới hạn SAR là 1,6 Watt trên Kilogam (trên một thể tích chứa khối lượng 1 gam mô) tại các quốc gia tuân theo giới hạn FCC của Mỹ và 2,0 W/Kg (tính trung bình trên 10 gam mô) tại các quốc gia tuân theo giới hạn của Hội đồng Liên minh Châu Âu. Trong khi thử nghiệm, sóng vô tuyến của iPad được đặt ở công suất truyền cao nhất và đặt ở vị trí mô phỏng khi sử dụng hướng vào cơ thể. Các loại vỏ có bộ phận kim loại có thể thay đổi hiệu suất RF của thiết bị, bao gồm việc tuân thủ hướng dẫn về tiếp xúc RF, theo cách chưa được thử nghiệm hoặc chứng nhận.

Tuy nhiên, thiết bị này đã được thử nghiệm để xác định SAR tại mỗi dải tần hoạt động chứ không phải tất cả các dải tần khả dụng tại tất cả các khu vực. Các dải tần phụ thuộc vào mạng không dây và chuyển vùng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Dải tần Tần số Phát Giới hạn SAR 1g của FCC & IC (W/kg)1 Giá trị Cao nhất (W/kg)
GSM 850
UMTS 850
CDMA 800 (BC 0)
LTE Band 5
824-849 1.6 1.19
GSM 1900
UMTS 1900
CDMA 1900 (BC 1)
LTE Band 2
1850-1910 1.6 1.18
CDMA 1700 (BC15)
UMTS 1700
LTE Band 4
1710-1755 1.6 1.19
LTE Band 13 777-787 1.6 1.16
LTE Band 17 704-716 1.6 1.17
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.18
LTE Band 26
CDMA 800 (BC 10)
819-849 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.14
5 GHz Wi-Fi 5150-5250
5250-5350
5500-5700
5725-5850
1.6
1.6
1.6
1.6
0.87
0.97
0.80
< 0.80

 
Dải tần Tần số Phát Giới hạn SAR 10g của EU (W/kg)2 Giá trị Cao nhất (W/kg)
EGSM 900
UMTS 900
LTE Band 8
880-915 2.0 0.99
GSM 1800
LTE Band 3
1710-1785 2.0 0.91
UMTS 2100
LTE Band 1
1920-1980 2.0 0.99
LTE Band 7 2500-2570 2.0 0.95
LTE Band 20 832-862 2.0 0.96
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.40
5 GHz Wi-Fi 5150-5350
5500-5700
2.0
2.0
0.47
0.37

  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].