Legal

iPhone 3GS RF Exposure Information

התקן ה-iPhone נבדק ועומד בגבולות הרלוונטיים לחשיפה לגלי רדיו (RF).

שיעור הספיגה הספציפי (SAR) מוגדר כשיעור שבו הגוף סופג אנרגיית RF. גבול SAR הוא 1.6 וואט לקילוגרם במדינות שמגדירות את הגבול לפי ממוצע לגרם אחד של רקמה, ו-2.0 וואט לקילוגרם במדינות שמגדירות את הגבול לפי ממוצע ל-10 גרם של רקמה. במהלך הבדיקות, התקני iPhone מוגדרים לרמות השידור הגבוהות ביותר שלהם ומונחים במיקומים המדמים שימוש צמוד לראש, ללא הפרדה, וקרוב לגוף, בהפרדה של 15 מ"מ.

בהתאם לממדי ההתקן, ייתכן שיחולו גבולות SAR נוספים.

כדי לצמצם את החשיפה לאנרגיית RF, השתמש באפשרות שאינה דורשת אחיזה ביד, כגון הרמקול המובנה, האוזניות המצורפות או אביזרים דומים אחרים. אחוז ב-iPhone במרחק של 15 מ"מ מהגוף לכל הפחות כדי להבטיח שרמות החשיפה יישארו ברמה שנבדקה ומטה. מארזים הכוללים חלקי מתכת עשויים לשנות את ביצועי ה-RF של ההתקן, כולל התאימות שלו להנחיות חשיפת RF, באופן שלא נבדק ולא אושר.

אף שההתקן נבדק לקביעת ערך SAR בכל תחום תדרים שבו הוא פועל, לא כל התחומים זמינים בכל האזורים. תחומי התדרים תלויים ברשתות האלחוטיות וברשתות הנדידה של ספק השירות שלך.

גבול SAR גוף ראש גבול SAR גוף ראש
1.6 וואט/ק"ג (מעל 1 ג') 0.67 1.19 2.0 וואט/ק"ג (מעל 10 ג') 0.45 1.1