Legal

ข้อตกลงสำหรับโปรแกรมการรับรองของ Apple

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โดยการคลิก “I AGREE” (ข้าพเจ้ายอมรับ) แสดงว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและตกลงว่าข้อกำหนดและ

เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการทดสอบ การรับรอง และบริการใดๆ ภายใต้ข้อตกลงการรับรองของ APPLE ฉบับนี้ (“ข้อตกลง”)   หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าคลิก “I AGREE” และโปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงเอกสารการทดสอบ  ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านคลิก “I AGREE” (ข้าพเจ้ายอมรับ)
 
ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับ Apple ตามที่อธิบายไว้ดานล่าง โดยการตกลงตามข้อตกลงนี้ แสดงว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดของคำแนะนำเกี่ยวกับโลโก้สำหรับโปรแกรมการรับรองของ Apple (“คำแนะนำเกี่ยวกับโลโก้”) รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการรับรองของ Apple ที่ใช้บังคับ (“นโยบาย”) ซึ่งประกาศทางออนไลน์ที่ www.apple.com/legal/certification (“เว็บไซต์
สาธารณะสำหรับการรับรองของ Apple”) โดยได้ผนวกรวมเข้าไว้และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วยการ
อ้างอิง หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ (รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับโลโก้และนโยบาย) โปรดอย่าเข้ารับการทดสอบทางออนไลน์ ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และ
นำมาใช้บังคับกับการทดสอบใดๆ ซึ่งท่านได้ผ่านการรับรองแล้ว

1.         คำจำกัดความ  ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ให้คำจำกัดความไว้นี้เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ ได้แก่
1.         “โปรแกรมการรับรองของ Apple” หมายถึง โปรแกรมการรับรองที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

2.         “บุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple” หมายถึง บุคคลที่ได้ผ่านการทดสอบที่กำหนด
ไว้อย่างเป็นที่น่าพอใจ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับรองทั้งหมดซึ่งกำหนดไว้
โดยโปรแกรมการรับรองของ Apple ที่เกี่ยวข้อง คงไว้ซึ่งสภาพการรับรองโดยการมี
คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเพิ่มเติมและการรับรองใหม่ใดๆ ซึ่งกำหนดไว้โดยโปรแกรมการรับรอง
ของ Apple และมีสิทธิในการใช้สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple ตามข้อตกลงนี้

3.         “สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple” (“สัญลักษณ์”) หมายถึง การรับรองใดๆ ที่ Apple จัดให้มีขึ้นภายใต้โปรแกรมการรับรองของ Apple ซึ่งท่านอาจได้รับอนุญาตให้ใช้โดยต้อง
ผ่านการทดสอบสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดย Apple จำนวนหนึ่งการทดสอบขึ้น
ไป และปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมการรับรองของ Apple สัญลักษณ์แสดงการ
รับรองของ Apple จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้ประสานงานด้านเทคนิคที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้จัดการระบบที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการ
รับรองโดย Apple (สาขาการปรับใช้) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการรับรองโดย Apple (สาขาบริการสารบบ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการรับรองโดย Apple (สาขาความ
ปลอดภัยและการเคลื่อนย้าย) ผู้จัดการ Xsan ที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้จัดการสื่อที่
ได้รับการรับรองโดย Apple และเจ้าหน้าที่เทคนิคเกี่ยวกับ Macintosh ที่ได้รับการรับรองโดย Apple Apple อาจเพิ่มสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple เพิ่มเติมในโปรแกรมการรับ
รองของ Apple เป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของ Apple

4.         “การทดสอบสำหรับการรับรองของ Apple” (“การทดสอบสำหรับการรับรองของ Apple” หรือ “การทดสอบ”) หมายถึง การทดสอบใดๆ ที่ Apple จัดให้มีขึ้น ซึ่งผู้สมัครโปรแกรม
การรับรองของ Apple หรือบุคคลที่เข้ารับการรับรองของ Apple จะต้องผ่านการทดสอบนี้
อย่างเป็นที่น่าพอใจเพื่อให้ได้หรือคงไว้ซึ่งการรับรองนั้นๆ ผ่านทางโปรแกรมการรับรองของ Apple

5.         “การรับรอง” หมายถึง การผ่านการทดสอบที่จำเป็นสำหรับการรับรองของ Apple รวมทั้ง
มีคุณสมบัติและคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ เหล่านั้นที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เพื่อให้
มีสิทธิในการใช้สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple

6.         “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสำหรับการรับรอง
ของ Apple และการสื่อสารใดๆ โดย Apple ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป (รวมถึงภาษาและเนื้อหาของคำถามและคำตอบในการทดสอบ) โดยได้เปิดเผยต่อท่านโดย Apple  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่รวมถึงข้อมูลที่ (ก) เปิดเผยโดยทั่วไปต่อ
สาธารณชนในขณะนี้หรือในภายหลัง โดยไม่ได้เป็นความผิดของท่านหรือมาจากการฝ่าฝืน
ของท่าน (ข) ท่านสามารถแสดงได้ว่ามีอยู่ในความครอบครองของท่านอย่างถูกต้องก่อนที่ Apple จะเปิดเผยต่อท่าน (ค) มีขึ้นด้วยตัวท่านเองโดยไม่มีการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ หรือ (ง) ท่านได้รับรองอย่างถูกต้องจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการโอนหรือเปิดเผยข้อ
มูลนั้นต่อท่านโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

7.         “โลโก้แสดงการรับรองของ Apple” (“โลโก้”) หมายถึง โลโก้ที่ใช้ในการบ่งชี้ถึงโปรแกรม
การรับรองของ Apple โดยเงื่อนไขการใช้โลโก้นั้นจะได้ระบุไว้ในคำแนะนำเกี่ยวกับโลโก้ซึ่งมี
อยู่บนเว็บไซต์สาธารณะสำหรับการรับรองของ Apple และงานศิลป์สำหรับโลโก้จะมีให้ทาง
ออนไลน์อยู่ที่ training.apple.com/acrs (“เว็บไซต์ที่ปลอดภัยสำหรับการรับรองของ Apple”) Apple อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มโลโก้แสดงการรับรองของ Apple เพิ่มเติม หรือแก้ไขคำแนะนำเกี่ยวกับโลโก้และงานศิลป์ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียวโดยการประกาศไว้บนเว็บไซต์นั้นๆ ที่มีการปรับปรุงล่าสุด
 
2.         วัตถุประสงค์ บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับรองอย่างครบถ้วนจะมีสิทธิได้เป็น
บุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple และมีสิทธิในการใช้สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple และ
โลโก้แสดงการรับรองของ Apple ที่สอดคล้องกับการรับรองที่ตนได้รับ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้ข้อ
กำหนดของข้อตกลงนี้ (รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับโลโก้และนโยบาย) 

3.         การรับรอง

1.         การรับรอง เมื่อทำตามข้อกำหนดโดยครบถ้วนและผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ที่น่าพอใจแล้ว ท่านจะมีสิทธิได้รับการรับรองโดย Apple  ข้อกำหนดการรับรองจะมีการอธิบาย
ไว้ในนโยบายที่มีอยู่บนเว็บไซต์สาธารณะสำหรับการรับรองของ Apple 

2.         การรับรองต่อเนื่อง การรับรองอาจกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อคงไว้ซึ่งการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องตามที่ระบุไว้โดย Apple ท่านต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องทั้งหมดเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพการรับรองเหล่านี้ Apple อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการรับรอง (ทั้งเริ่มแรกและต่อเนื่อง) สัญลักษณ์ หรือโลโก้แสดงการรับรองของ Apple เป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว  Apple จะใช้ความพยายามตามสมควรทางการค้าเพื่อแจ้งต่อท่านทางอีเมลโดยส่งไปยัง
ที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้กับ Apple เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดการรับรอง
สำหรับการรับรองใดๆ ที่ท่านได้รับอยู่ในขณะนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อ
กำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง  การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการ
รับรองต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
จะนำไปสู่การบอกเลิกข้อตกลงนี้ตามข้อ 10
 
4.         ความรับผิดชอบของท่าน ท่านรับรองและรับประกันต่อ Apple ว่าบริการทั้งหมดที่ท่านให้ และธุรกิจ
ทั้งหมดที่ท่านดำเนินในฐานะบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple จะ (1) ไม่ทำให้ Apple หรือผลิตภัณฑ์ของ Apple เสื่อมเสียชื่อเสียง (2) ไม่ใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นการหลอกลวง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือผิดหลักจริยธรรม (3) ไม่ให้การรับรอง รับประกัน หรือให้ประกันใดๆ ต่อลูกค้าในนามของ Apple (4) สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ใช้บังคับทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายที่กำกับดูแลสถานภาพทางอาชีพของท่าน ข้อกำหนด
เกี่ยวกับการให้อนุญาต และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐอเมริกา) ตลอดจนกฎหมาย รัฐบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของรัฐบาลที่ใช้บังคับทั้งหมด (5) เป็นไปตามการคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในกรรมสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยการพัฒนา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple และ (6) ไม่ดำเนินการแยกส่วน ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือลด หรือพยายามได้มาซึ่งรหัสเป้าหมายสำหรับซอฟต์แวร์และ/หรือเครื่องมือของ Apple เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ (รหัสต้นฉบับ)
 
5.         การอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์และโลโก้แสดงการรับรอง เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด
สำหรับการรับรองเริ่มแรก และยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปตราบเท่าที่ท่านมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อ
กำหนดการรับรองต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Apple จะอนุญาตให้ท่านใช้สัญลักษณ์แสดงการรับ
รองของ Apple ซึ่งท่านได้รับการรับรองให้ใช้ และอนุญาตให้ท่านใช้โลโก้แสดงการรับรองใดๆ ที่สอดคล้องกันของ Apple ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำแนะนำเกี่ยวกับโลโก้แสดงการ
รับรองของ Apple และข้อตกลงนี้ Apple ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ ท่านยอมรับว่า Apple มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในโลโก้และสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple และไม่ว่าส่วนใดๆ ในข้อตกลงนี้ ในการดำเนินการของท่านในฐานะบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple หรือตามที่กฎหมายอาจบอกไว้เป็นนัยต่างก็ไม่ได้ให้ท่านได้รับสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผล
ประโยชน์ใดๆ ในสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple หรือโลโก้ นอกเหนือไปจากการอนุญาต
ที่ให้ไว้ในที่นี้โดยเฉพาะเจาะจง ท่านไม่สามารถใช้หรือทำซ้ำซึ่งโลโก้ได้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
นอกเหนือไปจากตามที่อธิบายไว้ในที่นี้หรือในคำแนะนำเกี่ยวกับโลโก้ ท่านจะไม่ใช้โลโก้แสดงการ
รับรองของ Apple และสัญลักษณ์ในลักษณะที่เป็นการลิดรอนสิทธิของ Apple ในโลโก้และสัญลักษณ์
แสดงการรับรองของ Apple และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจไปรบกวนหรือทำให้สิทธิของ Apple ในโลโก้แสดงการรับรองของ Apple หรือสัญลักษณ์ลดน้อยถอยลงในระหว่างระยะเวลาของข้อตก
ลงนี้หรือหลังจากที่ข้อตกลงนี้ถูกบอกเลิกหรือสิ้นอายุแล้ว ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่อนุญาตให้ท่าน
ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ใดๆ ของ Apple เว้นแต่ตามที่ระบุไว้โดยชัด
แจ้งในข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดที่อ้างอิงไว้ในที่นี้
 
6.         การปฏิเสธการรับประกัน  เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ Apple ขอปฏิเสธการ
รับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือการรับประกันโดยปริยายใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบสำหรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวาง
ตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 
7.         ข้อจำกัดความรับผิด เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ความรับผิดของ Apple ภายใต้ข้อกำหนดและเ
งื่อนไขเหล่านี้จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ท่านชำระเพื่อการทดสอบสำหรับการรับรอง ไม่ว่าในกรณีใด Apple หรือบริษัทในเครือใดๆ หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนใดๆ ที่เกี่ยวข้องของ Apple จะไม่รับผิดในค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของ
การกระทำ ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือค่าเสียหายพิเศษ ซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริง
หรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่
คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการ
กระทำใดๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับรองของท่าน การที่ท่านไม่ได้รับการรับรอง หรือการที่ท่านใช้หรือไม่สามารถใช้โลโก้แสดงการรับรองของ Apple หรือสัญลักษณ์ได้ หรือเกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวข้องกับการบอกเลิกหรือการเพิกถอนการรับรองของท่าน แม้ว่า Apple จะได้รับแจ้ง
ถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม หากท่านได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่มีการซื้อสินค้าของท่าน หรือประเทศที่ท่าน
อาศัยอยู่สำหรับกรณีอื่น สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นสิทธิประโยชน์
ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่ได้ให้ไว้โดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว บางประเทศและเขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือ
ข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจ
ากผลของการ
กระทำ หรือข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาของการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยาย ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านี้จึงอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน ข้อตกลงนี้จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะ
ย่างแก่ท่าน และท่านยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ หรือเขตปกครอง
 
8.         การชดใช้ค่าเสียหาย ท่านตกลงว่า Apple จะไม่รับผิดต่อท่าน หรือพนักงาน ตัวแทน ลูกค้า หรือผู้ซื้อใดๆ ของท่าน และท่านจะปกป้อง คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Apple บริษัทใน
เครือและบริษัทสาขาของ Apple ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อ และผู้รับโอนของ Apple จากการดำเนินการ ข้อเรียกร้อง การเรียกร้องสิทธิ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องสิทธิในกรณีบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือ
ความรับผิดในผลิตภัณฑ์) ที่เกิดขึ้นจาก (1) การที่ท่านใช้โลโก้แสดงการรับรองของ Apple และ
สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple ในลักษณะใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือ (2) การให้บริการ การส่งเสริมการขายของบริการ การขายบริการ หรือการกระจายบริการ
ของท่านในฐานะบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple หรือ (3) การบอกเลิกข้อตกลงนี้โดย Apple ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ บางเขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดในบางกรณี (เช่น ในกรณีของการเสียชีวิต การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการจงใจกระทำผิด) ดังนั้น การชดใช้ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จึงอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน ในกรณีที่ Apple เรียกให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อกำหนดนี้ Apple จะแจ้งให้ท่านทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยทันทีถึงการเรียกร้องสิทธิที่ยื่นต่อ Apple ซึ่งมีการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าจัดการการแก้ต่างการเรียกร้องสิทธิดังกล่าวอย่างเต็มที่กับที่ปรึกษากฎหมายที่ตนเลือกเอง โดยเป็นไปตามตัวเลือกและดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะไม่สามารถ
เข้าทำข้อตกลงใดๆ กับบุคคลภายนอกซึ่งจะมีผลต่อสิทธิของ Apple หรือมีผลผูกพันกับ Apple ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Apple ในกรณีที่ Apple เข้าจัดการการแก้ต่างการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว Apple จะไม่ตกลงยอมความใน
การเรียกร้องสิทธิใดๆ ดังกล่าวที่ต้องมีการชำระเงินจากท่านโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าจากท่าน เมื่อมีการร้องขอจาก Apple ท่านจะใช้เงินคืนให้กับ Apple สำหรับค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ Apple ตามสมควรในการแก้ต่างการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ
กัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความ รวมทั้งคำตัดสินหรือการตกลงยอมความใดๆ ของการเรียกร้องสิทธิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้
 
9.         การรักษาความลับ ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงการทดสอบสำหรับการรับรองของ Apple หรือข้อมูล
ที่เป็นความลับจะมีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลนี้ หากพบว่าบุคคลใดฝ่าฝืนเงื่อนไขของ
ข้อกำหนดในส่วนนี้ บุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิในการรับรองใดๆ ของ Apple เป็นการถาวร และจะถูกถอน
การรับรองจากโปรแกรมการรับรองของ Apple รวมทั้งการรับรองในปัจจุบันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรม ท่านตกลงที่จะคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของ Apple โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องใช้
ความระมัดระวังในระดับเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็น
กรรมสิทธิ์ซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่ากันของท่านเอง ทั้งนี้ จะต้องไม่น้อยไปกว่าระดับความระมัดระวังตาม
สมควร ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ Apple เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
เพียงอย่างเดียวโดยเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้  ท่านจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือ
กระจายข้อมูลที่เป็นความลับ ท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเท่าที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ โดยที่ท่านจะต้องใช้ความพยายามตามสมควรที่จะบอกกล่าวให้ Apple ทราบถึงข้อกำหนดนั้น
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยใดๆ ดังกล่าว และดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลที่เป็น
ความลับ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ จะไม่มีการให้หรือบอกเป็นนัยถึงการอนุญาตให้
ใช้สิทธิใดๆ หรือสิทธิอื่นๆ ของข้อมูลที่เป็นความลับ และ Apple ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของตนในที่นี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้ หากท่านให้มุมมอง ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ แก่ Apple เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับของ Apple (“ความคิดเห็น”) Apple จะสามารถใช้และ
ใส่ความคิดเห็นดังกล่าวไว้ในผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้โดยไม่ต้องมีการชำระค่าสิทธิหรือค่า
ตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ท่าน ตราบใดที่ Apple ไม่ได้ละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการ
ค้าของท่านในความคิดเห็นนั้น ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ซึ่งมุ่งหมายที่จะให้การอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ หรือสละสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
 
10.       ระยะเวลาและการบอกเลิก คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะมี
หรือไม่มีสาเหตุก็ตาม โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
เป็นเวลาสามสิบ (30) วันตามปฏิทิน Apple สามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันที ซึ่งรวมถึงการบอก
เลิกและการเพิกถอนการรับรองใดๆ และสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อตกลงนี้ และการบอกเลิกการที่ท่านใช้โลโก้แสดงการรับรองที่สอดคล้องกันของ Apple เมื่อมี
เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น (เรียกแต่ละเหตุการณ์ว่า “สาเหตุ”) ได้แก่ (1) ท่านไม่ได้
ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้
สัญลักษณ์และโลโก้แสดงการรับรองของ Apple (2) ท่านเปิดเผยหรือนำความลับทางการค้าหรือ
ข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ของ Apple ไปใช้ในทางที่ผิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทดสอบสำหรับ
การรับรองของ Apple หรือข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับ) หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ Apple หรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่กฎหมายห้ามไว้ (3) ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องที่ใช้บังคับสำหรับการรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือ (4) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาลตัดสินว่าบริการที่ท่านได้ให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองของท่านเป็นบริการที่ชำรุดบกพร่องไม่ว่าในลักษณะใด ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ข้างต้นเกิดขึ้น Apple อาจส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการ
บอกเลิกข้อตกลงนี้ให้แก่ท่าน ทันที่ที่มีการบอกเลิกข้อตกลงนี้ ท่านจะต้องหยุดการใช้สัญลักษณ์และ
โลโก้แสดงการรับรองของ Apple ทั้งหมดที่สอดคล้องกับการรับรองที่ข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องโดยทันที การบอกเลิกของ Apple ตามข้อนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิใดๆ ที่ Apple อาจมีอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้
หรือตามกฎหมาย หลักความเป็นธรรม หรือหลักอื่นใด ข้อ 6, 7, 8, 9 และ 14 จะมีผลบังคับใช้ต่อไป
แม้มีการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 
11.       ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา ท่านยอมรับว่าไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการก่อ
ให้เกิดสภาพการเป็นหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทนระหว่างท่านกับ Apple หรือเป็นการให้สิทธิแฟรนไชส์ ท่านจะไม่ทำการโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือเสนอใน
ลักษณะใดๆ ว่าบริการที่กำลังให้กับลูกค้าโดยเกี่ยวข้องกับโลโก้และสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple นั้นมี Apple เป็นผู้ให้บริการ ให้การสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมไม่ว่าในลักษณะใด หรือท่านได้รับ
การว่าจ้างโดย Apple มีความเกี่ยวพันกับ Apple หรือได้รับการสนับสนุนโดย Apple ยกเว้นเพื่อเป็น
การระบุว่าท่านได้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการรับรองนั้นๆ ของท่าน ซึ่งรวมถึงการผ่านการทดสอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการรับรองของ Apple และข้อกำหนดการ
รับรองต่อเนื่องใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ในรุ่นนั้นๆ ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ ท่านจะ
ใส่ข้อความต่อไปนี้ลงในสัญญาแต่ละฉบับ ซึ่งท่านจะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Apple ตาม
สัญญาดังกล่าว โดยข้อความนี้มีอยู่ว่า “Apple ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ และจะไม่มีความรับผิด
ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการใดๆ ที่อยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ สัญลักษณ์แสดงการ
รับรองของ Apple แต่ละสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นการบ่งชี้ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับ
รองที่สอดคล้องกันของ Apple อย่างครบถ้วน โดยเป็นการแสดงถึงทักษะที่เพียงพอซึ่งจำเป็นในการ
ใช้ สนับสนุน และรักษาโซลูชันกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่เกี่ยวข้อง บริการที่ข้าพเจ้าให้ไว้ภายใต้
สัญญาฉบับนี้ไม่ได้มี Apple เป็นผู้ให้บริการ อนุญาตให้ใช้สิทธิ รับประกัน หรือสนับสนุน”
 
12.       Apple และกฎหมายที่ใช้บังคับ คำว่า “Apple” จะมีการระบุไว้ในตารางด้านล่างตามประเทศที่ท่าน
อาศัยอยู่ เป็นที่ตกลงกันว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งมีการ
ดสอบเกิดขึ้น หรือประเทศที่อยู่อาศัยสำหรับกรณีอื่น และศาลของประเทศนั้นๆ จะมีเขตอำนาจศาล
หนือประเด็นดังกล่าว
 
13.       การคุ้มครองข้อมูล ท่านยอมรับและเข้าใจว่า Apple จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้
ข้อมูลของท่านเพื่อประมวลผลการรับรองและผลคะแนนของการทดสอบ รวมทั้งตรวจสอบยืนยันถึงการ
ปฏิบัติตามนโยบายของ Apple และกฎหมายที่ใช้บังคับ Apple อาจส่งรายละเอียดของท่านต่อให้
กับลูกค้าหรือหุ้นส่วนของ Apple เป็นครั้งคราว ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจต้องการติดต่อท่านเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากท่าน ทั้งนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการ
รับรองบางโปรแกรมของ Apple ยกเว้นสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ Apple จะคุ้มครองข้อมูลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple (www.apple.com/legal/warranty/privacy) หากท่าน
ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ Apple เก็บไว้เกี่ยวกับท่านหรือหากท่านต้องการทำการเปลี่ยนแปลง ท่านอาจเข้าถึง URL http://www.apple.com/contact/myinfo เพื่อปรับปรุงตัวเลือกการติดต่อส่วนบุคคลของท่าน และอ่านนโยบายการรับรองของ Apple ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงข้อมูล
ของท่านสำหรับโปรแกรมการรับรองของ Apple ที่เกี่ยวข้อง
 
14.       บททั่วไป ท่านไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ของท่านได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การโอนใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะตกเป็นโมฆะ Apple จะไม่รับผิดจากการดำเนินการหรือความล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของตน การสละสิทธิในกรณีละเมิดข้อตกลงหรือไม่ชำระหนี้ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในกรณีละเมิดข้อตกลงหรือ
ไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และคู่สัญญาจะแทนที่เนื้อหาส่วนที่ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเนื้อหาที่มีผลสมบูรณ์และ
สามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งจะเป็นการบรรลุเจตนาเดิมของคู่สัญญาและผลทางเศรษฐกิจของข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้ จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Apple กับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของ Apple และจะเข้าแทนที่การเจรจา การตกลง และความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว และการเพิ่มเติม การลบ หรือการแก้ไขส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลผูกพัน Apple เว้นเสียแต่ว่าจะได้ทำ
เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้แทนที่มีอำนาจของ Apple ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ใน
เอกสารอื่นใดที่ท่านส่งจะไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด และจะถูกปฏิเสธโดยเฉพาะ Apple ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่บอกกล่าวให้ทราบ การบอกกล่าวถึงการเปลี่ยน
แปลงข้อตกลงนี้จะมีการแจ้งโดยให้ Apple ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงไว้บนเว็บไซต์สาธารณะสำหรับ
การรับรองของ Apple และจะถือว่าได้แจ้งในเวลาที่มีการประกาศ ท่านจะมีเวลาตามสมควรทางการ
ค้าเพื่อบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ทำโดย Apple ซึ่งจะไม่เกินกว่าสามสิบ (30) วัน
 
ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ
คำว่า “Apple” จะหมายถึงนิติบุคคลที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างตามประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศที่มี
การซื้อสินค้าของท่าน ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศจะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
ส่วนอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ประเทศ/ภูมิภาคที่มีการซื้อสินค้าหรืออยู่อาศัย Apple ที่อยู่ ข้อกำหนดที่แตก
ต่างในแต่ละประเทศ
ทวีปอเมริกา      
บราซิล Apple Computer Brasil Ltda Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
http://www.apple.com/br/support
ไม่มีข้อมูล
แคนาดา Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada ไม่มีข้อมูล
เม็กซิโก Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico ไม่มีข้อมูล
สหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ ในทวีปอเมริกา
Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A. ไม่มีข้อมูล
ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา      
สหพันธรัฐรัสเซีย Limited Liability Company Apple Rus 5 Petrovka Street, Berlin House Business Center, 107031, Moscow, Russian Federation ไม่มีข้อมูล
ตุรกี Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi FSM Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi No:8, Blok No.2 (C Blok) Kat:18 34471 Ümraniye İstanbul, Turkey ไม่มีข้อมูล
ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland ไม่มีข้อมูล
เอเชียแปซิฟิก      
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู Apple Pty Limited PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia โทร: 133 622 ไม่มีข้อมูล
ฮ่องกง Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong ไม่มีข้อมูล
อินเดีย Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road,
Bangalore 560-001, India
ไม่มีข้อมูล
ญี่ปุ่น Apple Japan Inc. 6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan ไม่มีข้อมูล
เกาหลี Apple Computer Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea ไม่มีข้อมูล
อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม Apple South Asia Pte Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
ไม่มีข้อมูล
สาธารณรัฐประชาชน
จีน
Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Units 610-13 on partial Floor 6, HSBC Building (i.e., Tower A), Shanghai ifc, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China ไม่มีข้อมูล
ไต้หวัน Apple Asia LLC 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan ไม่มีข้อมูล
ประเทศไทย Apple South Asia (Thailand) Limited ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย ไม่มีข้อมูล
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก
Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A. ไม่มีข้อมูล

092613 Apple Certification Program Agreement Thai