Legal

Din hardwaredækning

Apple - Et (1) års begrænset garanti - (DANMARK)
Gælder kun for Apple-produkter

FORBRUGERLOVGIVNIG

Apple - Et års begrænset garanti er en frivillig fabriksgaranti. Rettighederne heri berører ikke de rettigheder, som forbrugeren har i henhold til forbrugerlovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i forbindelse med mangler ved produktet.

Apple - Et års begrænset garanti fungerer således som et supplement til og og berører ikke de lovbestemte rettigheder i henhold til den danske købelov.

Hvis et produkt er fejlbehæftet, kan forbrugeren særligt gøre brug af rettighederne i den danske købelov. Det fremgår blandt andet af den danske købelov, at forbrugeren i en periode på to år gældende fra leveringsdatoen efter rimeligt varsel har ret til at gøre et krav gældende direkte over for sælger for så vidt angår mangler ved det købte produkt, og som udgangspunkt har du efter eget valg ret til 1) at få produktet repareret, 2) at anmode om levering af et erstatningsprodukt, 3) at anmode om et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller 4) at ophæve aftalen, hvis manglen kan føres tilbage på en materialefejl. Der er dog mange faktorer, der har indflydelse på, om du er berettiget til at gøre brug af disse rettigheder. Apple - Et års begrænset garanti, som fortolkes i henhold til dansk lovgivning, giver dig et supplement til dine forbrugerrettigheder i en periode på et år på følgende områder: 1) du skal ikke bevise, at den reklamerede mangel allerede eksisterede på leveringsdatoen, medmindre dette er uforeneligt med manglens art (i henhold til købeloven overdrages denne bevisbyrde til dig 6 måneder efter leveringen), 2) du har mulighed for at gøre brug af rettighederne i henhold til Apple - Et års begrænset garanti for dit Apple-produkt gennem Apples lokale salgssteder i næsten hele verden, 3) i tilfælde af fejl eller fejlfunktioner på dit Apple-produkt kan du gøre dine krav gældende over for Apple, også selv om du har købt produktet af tredjepart. Denne garanti er baseret på følgende bestemmelse i den europæiske garanti, der sikrer forbrugernes rettigheder i Europa. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den europæiske tekst og ovenstående referencer for, hvordan den danske forbrugerlovgivning forholder sig til garantien, herunder hvordan garantien fortolkes i henhold til dansk lovgivning, har sidstnævnte forrang ved forbrugerkøb undergivet dansk lovgivning. Disse krav gælder med forbehold af gældende betingelser og krav i henhold til national lovgivning.

Forbrugere kan vælge at gøre en servicereklamationsret gældende enten i henhold til Apple - Et års begrænset garanti eller i henhold til rettighederne i forbrugerlovgivningen.

Vigtigt: Vilkår og betingelser for Apple - Et års begrænset garanti gælder ikke for reklamationer i henhold til forbrugerlovgivningen.

Yderligere oplysninger om forbrugerlovgivningen fås på Apples hjemmeside (http://www.apple.com/dk/legal/statutory-warranty) eller ved henvendelse til din lokale forbrugerorganisation.

HVAD ER DÆKKET AF DENNE GARANTI?

Apple Distribution International i Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republikken Irland (eller dennes retmæssige efterfølger) ("Apple") garanterer, at hardwareproduktet fra Apple og tilbehør indeholdt i den originale emballage ("Apple-produktet") er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på ET (1) ÅR fra datoen for slutbrugerens oprindelige detailkøb ("Garantiperioden"), forudsat at produktet er anvendt i overensstemmelse med Apples brugerhåndbøger, tekniske specifikationer og andre offentliggjorte retningslinjer for Apple-produkter.

Bemærk: Vilkårene i dette garantidokument gælder for ethvert krav, der fremsættes i henhold til Apple - Et års begrænset garanti.

Herudover giver Apple dig adgang til telefonisk teknisk support i en periode på halvfems (90) dage fra tidspunktet for levering af Apple-produkterne.

HVAD ER IKKE DÆKKET AF DENNE GARANTI?

Denne garanti gælder ikke for hardware- eller softwareprodukter, der ikke er fremstillet af Apple, også selv om disse er pakket eller solgt sammen med Apple-hardware.

Produkter fra andre producenter end Apple kan være omfattet af en fabriksgaranti, der giver fordele ud over rettighederne i forbrugerlovgivningen. Yderligere oplysninger kan fås på produktets emballage og i den medfølgende dokumentation.

Der henvises til licensaftalen for softwaren for yderligere oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med brugen af software.

Hvis der anmodes om serviceydelser i et andet land end det land, hvor Apple-produktet er købt, kan servicemulighederne være begrænsede. I tilfælde af at en serviceydelse ikke er tilgængelig for Apple-produktet i det pågældende land, vil Apple informere dig om eventuelle ekstra forsendelses- og administrationsgebyrer, før serviceydelsen udføres.

Der kan forekomme opkaldsgebyrer ved telefonisk henvendelse til Apple afhængigt af din lokalitet. Kontakt din netværksoperatør for yderligere oplysninger.

Denne garanti gælder ikke: (a) for forbrugsvarer, f.eks. batterier eller beskyttende belægninger, som er udformet til at blive slidt med tiden, medmindre den opståede fejl kan tilskrives materiale- eller fabrikationsfejl, (b) for kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler og defekte plastdele omkring porte, (c) for skader som følge af anvendelse sammen med et andet produkt, (d) for skader som følge af uheld, misbrug, kontakt med væske, ild, jordskælv eller andre udefra kommende årsager, (e) for skader som følge af en anvendelse af Apple-produktet, der ikke er i overensstemmelse med brugerhåndbogen, de tekniske specifikationer eller andre offentlige retningslinjer for Apple-produkter, (f) for skader som følge af service (herunder opgraderinger og udvidelser), der ikke er udført af en Apple-repræsentant eller en Apple-autoriseret serviceudbyder ("AASP"), (g) for et Apple-produkt, der uden skriftlig tilladelse fra Apple er ændret med hensyn til funktionalitet eller ydeevne, (h) for fejl som følge af normalt slid eller Apple-produktets alder, (i) tilfælde, hvor serienummeret på Apple-produktet er blevet fjernet eller gjort ulæseligt, eller (j) tilfælde, hvor produktet er blevet stjålet, eller hvor Apple ud fra oplysninger fra de retshåndhævende myndigheder med rimelighed har en formodning om, at produktet er stjålet.

VIGTIG BEGRÆNSNING FOR iPHONE- OG iPAD-SERVICE

Apple kan begrænse sin service på iPad og iPhone til EØS + Schweiz. Kun Apple eller en AASP må udføre service på iPhone- eller iPad-produkter.

DINE FORPLIGTELSER

HVIS DIT APPLE-PRODUKT KAN LAGRE SOFTWAREPROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE OPLYSNINGER, BØR DU LØBENDE TAGE SIKKERHEDSKOPI AF DE OPLYSNINGER, DER LIGGER PÅ LAGRINGSMEDIET, FOR AT BESKYTTE INDHOLDET OG SIKRE DET MOD EVENTUELLE DRIFTSFEJL.

Inden du indleverer dit Apple-produkt til garantiservice, bør du tage en separat sikkerhedskopi af de data, der ligger på lagringsmediet, fjerne alle personlige oplysninger og deaktivere alle adgangskoder. Data på dit Apple-produkts lagringsmedie kan blive slettet, erstattet og/eller omformateret under service.

Efter garantiservice vil dit Apple-produkt eller et erstatningsprodukt blive returneret til dig med den samme konfiguration, som dit Apple-produkt havde på salgstidspunktet, med forbehold af eventuelle opdateringer. Apple forbeholder sig ret til at installere systemsoftwareopdateringer som en del af garantiservicen med henblik på at forhindre, at Apple-produktet gendanner tidligere versioner af systemsoftwaren. Programmer fra tredjepart, der er installeret på Apple-produktet, er muligvis ikke kompatible eller funktionsdygtige sammen med Apple-produktet efter systemsoftwareopdateringen. Du skal selv sørge for at geninstallere alle andre softwareprogrammer, data og oplysninger. Gendannelse og geninstallation af andre softwareprogrammer, data og oplysninger er ikke dækket af denne garanti.

Du kan anmode om service i et andet land end det land, hvor du har købt Apple-produktet. I så fald er du forpligtet til at overholde den gældende lovgivning og de gældende bestemmelser for import og eksport og betale alle afgifter for told, moms samt andre skatter og afgifter.

Vigtigt: Forsøg ikke at åbne dit Apple-produkt, medmindre der i brugerhåndbogen findes en beskrivelse af, hvordan det åbnes. Åbning af Apple-produktet kan føre til skader, der ikke er dækket af denne garanti.

HVAD GØR APPLE I TILFÆLDE AF ET GARANTIKRAV?

Hvis du i henhold til denne garanti fremsætter et gyldigt garantikrav, vil Apple efter eget skøn:

(i) reparere Apple-produktet ved brug af nye dele eller tidligere anvendte dele, der i ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, elle.

(ii) erstatte Apple-produktet med et produkt, der funktionsmæssigt mindst svarer til Apple-produktet og er sammensat af nye og/eller tidligere anvendte dele, der med hensyn til ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, elle.

(iii) refundere købesummen mod tilbagelevering af dit Apple-produkt.

Når et produkt eller en del erstattes, eller der gives refusion, bliver ethvert erstatningsemne din ejendom, og det erstattede eller refunderede emne bliver Apples ejendom.

Et erstatningsemne eller -produkt eller et Apple-produkt, der er blevet repareret, omfattes af garantien i den resterende garantiperiode, som gælder for det originale Apple-produkt, eller i halvfems (90) dage efter datoen for erstatning eller reparation, alt efter hvad der giver den længste dækningsperiode.

I forbindelse med serviceydelser i et andet land end det land, hvor Apple-produktet er købt, har Apple ret til at reparere eller erstatte produktet eller dele med sammenlignelige produkter og dele, der lever op til den lokale standard.

HVORDAN OPNÅS GARANTISERVICE?

Læs venligst følgende onlinehjælp, inden du anmoder om garantiservice:

Hvis du ikke har adgang til internettet, eller Apple-produktet efter brug af ovenstående materiale og links stadig ikke fungerer korrekt, kan du kontakte en Apple-repræsentant, en Apple-ejet detailforretning ("Apple-detailforretning") eller en AASP, der vil afgøre, om dit Apple-produkt kræver service, og hvis dette er tilfældet, hvilken servicemulighed Apple vil tilbyde under garantien.

Før du modtager en garantiservice, kan Apple eller dennes agent kræve, at du forelægger bevis for købet, besvarer spørgsmål som hjælp til fejldiagnose samt overholder Apples procedurer for at kunne modtage garantiservice, f.eks. følger instruktioner om emballage og forsendelse i forbindelse med service med fremsendelse som beskrevet nedenfor.

SERVICEMULIGHEDER UNDER GARANTIEN

Apple yder efter eget skøn og afhængigt af de pågældende omstændigheder, herunder især typen af Apple-produkt, garantiservice ud fra én eller flere af følgende muligheder:

(i) Indleveringsservice. Apple kan anmode om, at du afleverer dit Apple-produkt i en Apple-detailforretning eller hos en AASP, der tilbyder indleveringsservice. Dit Apple-produkt kan sendes til service hos en Apple-reparationsservice ("ARS"). Når du modtager en besked om, at service er afsluttet, kan Apple-produktet afhentes i Apple-detailforretningen eller hos AASP eller sendes direkte til din lokalitet fra den pågældende ARS.

(ii) Service med fremsendelse. Hvis Apple vælger at yde service med fremsendelse til Apple, sender Apple et forudbetalt fragtbrev og evt. emballagemateriale, så du kan sende dit Apple-produkt til en ARS eller AASP i overensstemmelse med Apples instruktioner. Når service er afsluttet, returnerer ARS eller AASP Apple-produktet til dig. Apple betaler for forsendelsen til og fra din lokalitet, såfremt alle instruktioner følges.

(iii) Gør det selv-service. Med en gør det selv-service giver Apple dig et erstatningsprodukt eller letudskiftelige dele eller tilbehør til et produkt, f.eks. en mus eller et tastatur, som kan udskiftes uden brug af værktøj. Bemærk: Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til arbejdsløn, som du har i forbindelse med gør det selv-servicen. Har du brug for yderligere hjælp i forbindelse med udskiftningen, kan du kontakte Apple på nedenstående telefonnummer eller besøge en Apple-detailforretning eller AASP. Hvis Apple vælger at yde gør det selv-service, gælder følgende procedure.

(a) Service, hvor Apple kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple kan kræve kreditkortgodkendelse som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret samt eventuelle forsendelsesomkostninger. Apple fremsender et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør med instruktioner om udskiftning og et eventuelt krav om returnering af det udskiftede produktet eller den udskiftede del. Hvis du følger Apples instruktioner, vil Apple annullere kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet betaling for produktet, delen eller forsendelsen til og fra din lokalitet. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør i henhold til instruktionerne, eller du returnerer et udskiftet produkt, en udskiftet del eller udskiftet tilbehør, der ikke er berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb på kreditkortet. Hvis du ikke kan levere en kreditkortgodkendelse, kan du muligvis ikke benytte servicen, og Apple vil tilbyde alternative serviceløsninger.

(b) Service, hvor Apple ikke kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple sender gratis et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør sammen med eventuelle instruktioner om installation og anvisninger til bortskaffelse af det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør.

ANSVARSBEGRÆNSNING

(i) Hele aftalen:

Ud over rettighederne i forbrugerlovgivningen, som du har i henhold til det i starten af dette dokument anførte, udelukkes alle garantier, betingelser og andre vilkår, der ikke er omfattet af dette dokument, fra Apple - Et års begrænset garanti.

I visse lande er en begrænsning af løbetiden for de pågældende garantier, betingelser og/eller stiltiende fastsatte vilkår ikke tilladt. I disse tilfælde finder den ovenfor anførte begrænsning ikke anvendelse.

(ii) Ansvarsfraskrivelse for så vidt angår data:

Apple garanterer ikke, at det er muligt at reparere eller erstatte et Apple-produkt, der er omfattet af denne garanti, uden risiko for og/eller tab af oplysninger eller data, der er lagret på Apple-produktet.

(iii) Ansvarsbegrænsning:

Apple er under ingen omstændigheder ansvarlig for:

  1. tab, der ikke kan føres tilbage på Apples manglende overholdelse af dette garantidokument,
  2. tab eller skader, der på tidspunktet for dit køb af produktet ikke med rimelighed kunne forudses at være en følge af Apples manglende overholdelse af dette garantidokument, eller
  3. tabt fortjeneste, tabt indtægt, tab af data eller tab af muligheder.

Bestemmelserne i dette garantidokument finder ikke anvendelse ved (i) dødsfald eller personskader, (ii) svig eller grov forsømmelse, (iii) afgivelse af falske oplysninger eller (iv) i forbindelse med ethvert andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov.

DATABESKYTTELSE

Apple opbevarer og bruger kundeoplysninger i henhold til Apples Politik for Behandling af Personlige Oplysninger, der er tilgængelig på http://www.apple.com/dk/privacy/.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Ingen Apple-forhandler, -agent eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide denne garanti.

Såfremt en bestemmelse erklæres ulovlig eller uden retskraft, vil dette ikke påvirke lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser.

Denne garanti er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor Apple-produktet er købt.