ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP & TERUGBETALING (“VOORWAARDEN”)

Apple Store voor Bedrijven Algemene voorwaarden voor verkoop

Kies een onderwerp :

1. Over deze algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden verwijzen de woorden "wij" en "ons" naar Apple Distribution International, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, en verwijst het woord "u" naar u als klant. In deze algemene voorwaarden zijn bepaalde woorden die beginnen met een hoofdletter gedefinieerde termen. Voor uw gemak zijn deze gedefinieerde termen opgenomen in een lijst aan het eind van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw Orderbevestiging de Overeenkomst tot het leveren van Producten en Diensten. Op deze Overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot door u bij de Orderbevestiging bepaalde voorwaarden, tenzij Apple uitdrukkelijk, schriftelijk en ondertekend door een daartoe bevoegde ondertekenaar van Apple Distribution International instemt met zulke algemene voorwaarden.
Van de Overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien we uitdrukkelijk, schriftelijk en ondertekend door een daartoe bevoegde ondertekenaar van Apple Distribution International daarmee instemmen. Geen andere partij dan de Klant en Apple kunnen een beroep doen op de in deze Overeenkomst gestelde bepalingen.

1.2 Aanvullende voorwaarden voor iPhone- en iPad-aankopen: De draadloze dienst voor iPhone en/of iPad wordt uitsluitend geleverd door en valt onder de verantwoordelijkheid van de door u geselecteerde provider van draadloze diensten. Apple behoudt zich het recht voor om een maximum in te stellen voor het aantal producten per bestelling en om bestellingen die dit maximum overschrijden te weigeren of te annuleren, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple. Het retourneren van uw iPhone en/of iPad krachtens paragraaf 7 hieronder houdt niet in dat uw overeenkomst voor draadloze diensten automatisch wordt beëindigd. Raadpleeg de voorwaarden van het contract dat u bij uw provider van draadloze diensten hebt afgesloten.

Terug naar boven

2. Het plaatsen van uw Bestelling

2.1 U kunt een Bestelling plaatsen door het Bestelformulier op de Apple Store Web Site voor Bedrijven in te vullen, uw gebruikersnaam (ID) en wachtwoord op te geven en vervolgens op de toepasselijke bestelknop te drukken om de bestelling in behandeling te laten nemen. U kunt ook een Bestelling plaatsen per fax op het volgende nummer: 0900 202 0258. Indien u de Bestelling plaatst per fax van is het uw verantwoordelijkheid te controleren of de Bestelling (i) correct ondertekend is door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Klant en (ii) of van een officiële stempel van het bedrijf voorzien is of afgedrukt is op het briefpapier van de Klant. Bestellingen die op een andere wijze zijn geplaatst dan zoals hierboven omschreven, waaronder Bestellingen per telefoon of email, zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd.

 

2.2 Nadat u een Bestelling heeft geplaatst, geven wij u een Web Bestelnummer via de Apple Store voor Bedrijven Web Site. Dit Web Bestelnummer dient uitsluitend ter referentie en houdt niet in dat uw Bestelling geaccepteerd is.

 

2.3 Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de Producten die u heeft geselecteerd onder deze algemene voorwaarden te kopen. Wij behouden ons het recht voor dit aanbod niet te accepteren.

 

2.4 Indien wij uw Bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een Orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze Orderbevestiging per email, of indien u geen emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier, per post of fax. De Orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij trachten contact met u op te nemen per email, telefoon of post.

 

2.5 Hoewel wij ons tot het uiterste inspannen om u de Producten en/of Diensten te leveren die op de Orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze Producten en/of Diensten niet kunnen leveren omdat deze Producten bijvoorbeeld (i) de bestelde Producten of Diensten niet meer geproduceerd worden of leverbaar zijn, (ii) wij niet in staat zijn noodzakelijke onderdelen te verkrijgen, of (iii) een incorrecte prijsaanduiding op de Apple Store voor Bedrijven Web Site vermeld staat. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen, en kunnen wij u alternatieve Producten of Diensten voorstellen die u mogelijk wilt kopen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw bestelling voor annuleren en u het geld terugbetalen dat u mogelijk aan ons betaald heeft met betrekking tot dieBestelling. De terugbetaling van dit geld is conform artikel 11.4 de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u, indien wij de door u bestelde Producten en/of Diensten niet kunnen leveren.

 

2.6 Zodra de Orderbevestiging door ons verzonden is, kunt u uw Bestelling niet meer annuleren, tenzij de mogelijkheid tot annulering uitdrukkelijk, schriftelijk en door een daartoe bevoegde afdeling of medewerker van Apple Distribution International ondertekende instemming gegeven is.

 

2.7 De informatie in onze reclame, brochures, andere geschreven materialen, op onze websites of die u verstrekt wordt door onze agenten of medewerkers is aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In geen geval kan men deze informatie beschouwen als een aanbod van ons tot het leveren van Producten en/of Diensten.

Terug naar boven

3. Levering van uw Producten en/of Diensten

Wij leveren u (maar installeren niet) de Producten en/of Diensten die zijn aangegeven op uw Orderbevestiging. Op die levering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Terug naar boven

4. Prijzen

4.1 De prijs van de Producten en Diensten is aangegeven op de Orderbevestiging.

 

4.2 U dient de BTW tegen het van toepassing zijnde BTW-tarief, zoals op de Orderbevestiging vermeld staat, te voldoen.

Terug naar boven

5. Het betalen van uw Producten en/of Diensten

5.1 U kunt uw Producten en/of Diensten betalen op één van de wijzen zoals deze van tijd tot tijd worden getoond in het gedeelte over betalingen op de Apple Store voor Bedrijven Web Site.

 

5.2 U dient te betalen in de valuta die is aangegeven op uw Factuur.

 

5.3 Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw creditcardgegevens te verstrekken op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment dat wij u de Factuur zenden of op het moment van verzending van uw Producten. Wij beginnen niet eerder met de productie van uw Producten, leveren u geen Producten en verlenen geen Diensten aan u, voordat uw creditcard-verstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde Producten geautoriseerd heeft. Indien wij geen autorisatie ontvangen zullen wij u dit laten weten. We behouden ons het recht voor om de identiteit van de creditcardhouder te controleren door documenten op te vragen op grond waarvan deze controle kan worden uitgevoerd.

 

5.4 Indien u per cheque, bank- of giro-overschrijving betaalt, zenden wij u een betalingsverzoek en zullen uw Producten geproduceerd en geleverd worden, en Diensten verleend worden nadat uw betaling is ontvangen. Indien wij niet binnen 30 dagen na de datum van uw Bestelling betaling in overgeschreven gelden hebben ontvangen, wordt uw Bestelling geannuleerd.

 

5.5 Leverantie geschiedt volgens kredietbepalingen zoals deze door ons gesteld worden op het moment waarop uw Bestelling wordt geaccepteerd. Wanneer u in aanmerking komt voor creditering door Apple en wanneer u aan de kredietbepalingen voldoet zoals deze door ons van tijd tot tijd worden aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf factuurdatum. Wij behouden het recht om na schriftelijke mededeling aan u alle openstaande bedragen direct te vorderen wanneer u uw verplichtingen jegens ons niet nakomt , inclusief een tekortkoming van u in de nakoming van de kredietbepalingen. Wij behouden ook het recht om voor alle of bepaalde Bestellingen van u de geldende betalingstermijn en/of krediethoogte aan te passen. Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente berekend worden (dagelijks berekend per iedere dag dat de betalingstermijn verstreken is), van de maandelijkse Inter Bank Offer Rate zoals toepasselijk in het land van betaling plus 8% p.a.

 

5.6 Wanneer wij een redelijkheid vermoeden hebben dat (i) u niet in staat bent om aan betaling voor Bestelling te voldoen conform bovenstaande paragraaf 5.5 of de overeengekomen kredietbepalingen; en/of (ii) u de maximale aan u verleende krediethoogte welke wij evetueel met u overeengekomen zijn, overschrijdt, dan zijn wij gerechtigd uw Bestelling uit te stellen of te weigeren om tot levering van een Bestelling over te gaan.

 

5.7 Wij zenden u een betalingsverzoek,de Factuur en de Producten naar het factuuradres dat is aangegeven op uw Orderbevestiging. Indien u een emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier, kunnen wij de documenten echter ook alleen per e-mail zenden.

Terug naar boven

6. Verzending, risico en eigendom

6.1 Alle Producten worden door ons verzonden aan uw afleveradres dat u met ons bent overeengekomen. De datum die door ons schriftelijk of mondeling bij de Bestelling, de Bevestiging of in welke andere vorm dan ook of op de Apple Store voor Bedrijven Web Site wordt genoemd als de waarschijnlijke datum voor verzending van uw Producten, dient uitsluitend ter indicatie en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u in geval van het niet kunnen leveren op een bepaalde datum.

 

6.2 Aflevering geschiedt op Werkdagen en tijdens normale werktijden.

 

6.3 Wij leveren geen Producten of Diensten buiten Nederland.

 

6.4 Uw Bestellingen kunnen door ons in deelleveringen worden verzonden, welke apart gefactureerd en door u betaald worden wanneer verschuldigd. Vertraging in enige (deel)levering houdt niet in dat u niet meer verplicht bent de overige (deel)leveringen in ontvangst te nemen.

 

6.5 Tenzij schrftelijk anders is overeengekomen, wordt verondersteld dat alle zendingen (waaronder in de context van dit artikel zowel de inhoud van de verpakte Producten,de verpakkingen zelf en het aantal verpakkingen vallen) op correcte wijze en in onbeschadigde staat worden geleverd, tenzij u op het moment van levering op ons exemplaar van de afleverbon de exacte tekortkoming of fout aangeeft of dit schriftelijk meldt binnen 14 dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum van de desbetreffende zending. Indien u nalaat ons op de hierboven beschreven wijze te informeren, betekent dat dat u afstand heeft gedaan van een dergelijke vordering. Indien u contact met ons opneemt, dient u uw Web Bestelnummer te noemen en aan te geven hoe de bestelling van de verzending afwijkt (qua aantal of qua type van de geleverde Producten). In geval van zendingen waarbij te weinig Producten zijn geleverd, zullen wij naar eigen inzicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving een vervangende zending sturen of een bedrag op uw rekening storten.

 

6.6 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten berust bij u zodra deze door ons worden overgedragen aan onze expediteur. Wij zullen per geval naar eigen inzicht bepalen of wij Producten die tijdens vervoer verloren of beschadigd zijn geraakt zullen vervangen.

 

6.7 De Producten blijven ons eigendom en wij behouden het recht om de Producten die in ons eigendom zijn te vorderen, totdat wij een volledige betaling voor de Producten in overgeschreven gelden hebben ontvangen. Wanneer betaling ondanks onze verzoeken uitblijft, zijn wij gerechtigd de Producten op uw kosten terug te vorderen en hiertoe kent u ons een onherroepelijke vrijbrief toe om ons toegang verschaffen tot de locatie waar de Producten zich bevinden en, naar uw keuze, uit uw naam handelen. Zolang de Producten nog ons eigendom zijn, dient u de Producten zodanig op te slaan, dat ze als zodanig herkenbaar zijn en, indien wij dat nodig achten, door u aan ons getoond kunnen worden.

 

6.8 Retourbeleid voor de feestdagen
Artikelen die bij de Apple Online Store zijn gekocht en die tussen 1 november 2013 en 25 december 2013 worden bezorgd, kunnen tot en met 7 januari 2014 worden geretourneerd. Alle andere voorwaarden zoals uiteengezet in de verkoopvoorwaarden van de Apple Online Store zijn nog steeds van toepassing. Alle aankopen die na 25 december 2013 worden gedaan, zijn onderworpen aan de standaardvoorwaarden voor retourzendingen.

Terug naar boven

7. Wachtwoorden en autorisatie

7.1 Nadat ontvangst en acceptatie van het aanvraagformulier dat on line beschikbaar is op http://apple.com/nl-business/shop/browse/campaigns/apple_business_experts, zullen wij u een wachtwoord, een ID en een klantnummer verstrekken die u kunt gebruiken voor het plaatsen van Bestellingen op de Apple Store voor Bedrijven Web Site.

 

7.2 U stemt ermee in dat wij elke Bestelling die wordt geplaatst met uw wachtwoord of op uw Bestelformulier of per fax in overeenstemming met artikel 2.1 beschouwen als een garantie uwerzijds dat u akkoord gaat met volledige betaling aan ons van alle kosten met betrekking tot de desbetreffende Bestelling.

 

7.3 U gaat ermee akkoord dat de veiligheid van het wachtwoord uw verantwoording is.

 

7.4 U gaat ermee akkoord dat u de geldigheid en uitvoerbaarheid van enige aanschaf via de Apple Store niet zult aanvechten op grond van het feit dat de Bestelling elektronisch is verzonden en/of goedgekeurd.

Terug naar boven

8. Software

8.1 Alle Software wordt aan u in licentie gegeven volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde licentie-overeenkomsten. Deze licentie-overeenkomsten worden samen met de Software verzonden of worden ter beschikking gesteld bij het downloaden van de Software in overeenstemming met artikel 8.3.

 

8.2 Het is uw verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat alle Software of Producten die u bestelt geschikt zijn voor uw behoeften, en compatibel zijn met uw bestaande systemen en werkmethoden.

 

8.3 U kunt tevens met behulp van uw wachtwoord en ID downloadbare Software aanschaffen zoals afgebeeld op de Apple Store voor Bedrijven Web Site. U kunt deze Software alleen per creditcard betalen. Zodra wij van uw creditcardverstrekker autorisatie voor de betaling hebben verkregen, ontvangt u instructies in de vorm van een link waarmee u uw Software kunt downloaden. In geval de doorgifte gedurende het downloaden op enige wijze wordt onderbroken, dient u het downloadproces opnieuw te starten. Mocht u niet in staat zijn het downloaden te voltooien, dan kunt u binnen 30 dagen schriftelijk om terugbetaling verzoeken via het Electronic Software Download-retourformulier. Verzoeken om terugbetaling dienen per post aan ons gestuurd te worden naar het adres dat staat vermeld in de onderstaande contactgegevens. Zoals gesteld onder artikel 11.4 is terugbetaling van de aankoopprijs is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid jegens u voor het niet kunnen downloaden van Software.

Terug naar boven

9. Telefonische ondersteuning

9.1 Tenzij anders bepaald op de Apple Store voor Bedrijven Web Site, bieden wij zonder extra kosten telefonische ondersteuning aan voor Hardware , zoals hieronder beschreven, en zowel gebundelde als niet-gebundelde Software van het merk Apple, zoals hieronder beschreven, die u koopt op de Apple Store voor Bedrijven Web Site . Deze dienst is beschikbaar gedurende 90 dagen vanaf de aankoopdatum (de datum van uw Factuur). Voor Ondersteuning voor niet-Apple Producten dient u contact op te nemen met de desbetreffende fabrikant.

 

9.2 De telefonische hulpdienst bestaat uit telefonisch advies en begeleiding bij opstart- en installatieproblemen en daarmee verbonden gebruikersproblemen.

 

9.3 De telefonische hulpdienst is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur op Werkdagen. Het telefoonnummer van deze telefonische hulpdienst ontvangt u per post nadat uw Producten zijn afgeleverd of treft u aan bij de Producten, samen met de gegevens van uw klantnummer. De kosten van telefoongesprekkennaar het nummer voor telefonische ondersteuning zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.

 

9.4 Wij proberen uw probleem direct als u belt op te lossen. Wij kunnen echter niet garanderen dat al uw problemen worden opgelost. Het kan voorkomen dat wij u op een later tijdstip terug moeten bellen met een voorstel voor een oplossing.

Terug naar boven

10. Één (1) jaar garantie

10.1 Wij geven op alle nieuwe Apple Hardware Producten een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten van één jaar . De garantiebepalingen,zijn onderdeel van en gerelateerd aan deze algemene voorwaarden en kunnen door u geraadpleegd worden door de hieronder aangegeven webkoppeling te volgen. Een exemplaar van de garantiebepalingen vindt u tevens bijgevoegd in de verpakking van de Apple Hardware. U kunt een kopie van de garantie op Apple hardware producten, inclusief uitsluitingen en beperkingen, voor uw aankoop bekijken door de hieronder gegeven webkoppeling te volgen. Deze garantie geldt uitsluitend voor hieronder beschreven Apple Hardware. Het biedt geen dekking voor Software, Diensten of andere producten. Voor de garanties die van toepassing zijn op uw Software dient u de bijgaande softwarelicenties te raadplegen.

 

Één jaar garantie op nieuwe producten behalve iPod en iSight

Éen jaar garantie op iPod en iSight

 

Voordat u ten aanzien van uw Hardware aanspraak maakt op de garantieservice, dient u zelf zorg te dragen voor een reservekopie van de systeemsoftware, de programmatuur en alle gegevens. Eventuele wachtwoorden dient u uit te schakelen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het na de reparatie opnieuw installeren van uw software, gegevens en wachtwoorden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens als gevolg van de garantieservice.

Indien u ons wilt bellen met betrekking tot uw recht op garantie dient u dit te doen op Werkdagen tussen 8:00 en 18:00 onder vermelding van uw klantnummer en serienummer(s) van de Hardware. Het telefoonnummer voor garantieservice treft u bij uw Apple Hardware aan. De kosten van telefoongesprekken naar het nummer voor telefonische ondersteuning zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.

 

10.2 Niet-Apple Producten/ Producten van derden

Voor niet-Apple Producten (inclusief niet-Apple Producten die deel uitmaken van een bundel of aanbieding) geldt dat alle aanspraken op garantie, voorzover van toepassing,, in overeenstemming met de voorwaarden van de eventuele standaard garantie van de fabrikant die bij de gekochte Producten is bijgevoegd moeten worden gemaakt. Met betrekking tot een bestaande garantie van een fabrikant dient iedere aanspraak op garantie eerst telefonisch rechtstreeks bij de fabrikant of bij ons (in welk geval wij ons redelijkerwijs zullen inspannen om deze namens u op te lossen), te worden gemaakt.

Terug naar boven

11. Onze aansprakelijkheid

11.1 In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten (en uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservice) en de levering van de Diensten volledig vermeld.

 

11.2 Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vermeld.

 

11.3 Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van onder meer de wet, toepasselijke regelgeving in het land waar u de Producten of Diensten heeft afgenomen, verkeersopvattingen of gewoonte (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht. In het bijzonder draagt Apple geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de Producten voor uw doeleinden.

 

11.4 De Overeenkomst zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten voor (i) schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld van Apple, (ii) fraude (iii) het niet nakomen van bepaalde verplichtingen vanwege wettelijke bepalingen met betrekking tot eigendommen (iv) enige aansprakelijkheid die niet op grond van de wet kan worden uitgesloten.

 

11.5 Met inachtneming van artikel 11.4 zijn wij niet aansprakelijk op grond van deze Overeenkomst voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), wanprestatie of anderszins.

 

11.6 Met inachtneming van artikel 11.4 is in alle gevallen onze totale aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

Terug naar boven

12. Contact opnemen met Apple

U kunt contact met ons opnemen:

  • per telefoon op nummer 0800 023 0432 tussen 9.00 en 18.00 uur op Werkdagen; of
  • per e-mail op businessexperts@apple.com; of
  • per post: Apple Distribution International, AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland.

 

Indien u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste Bestelling, dient u uw Web Bestelnummer te noemen.

Terug naar boven

13. Exportbeperkingen

U stemt ermee in om aan alle Exportwetten te voldoen. U stemt ermee in om (i) geen Producten te exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (ii) geen Producten te exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of ingezetene bent van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.

Terug naar boven

14. Gegevensbescherming

Wanneer u uw Bestelling plaatst, gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens vermeld op uw Bestelformulier of fax zullen opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde uw Bestelling te verwerken. U gaat u er eveneens mee akkoord dat wij deze gegevens aan andere bedrijven binnen de Apple Groep. Alle Apple bedrijven zullen uw gegevens beschermen in overeenstemming met de Apple Customer Privacy Policy welke u kunt vinden op de URL www.apple.com/nl/shop/legal/privacy.
Wij werken samen met bedrijven die ons helpen u de Producten en Diensten te verschaffen. We zullen uw informatie aan deze bedrijven doorgeven bijvoorbeeld in verband met de verzending van Producten aan u ofom na te gaan of u in aanmerking komt voor speciale prijsafspraken of bepalingen. Bovendien zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde Producten mee te betalen, een deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan de bedrijven die financiering voor uw aankoop bieden. Daarnaast geven wij af en toe gegevens door aan een select aantal bedrijven waarvan de producten te koop zijn in de Apple Store, teneinde u op gezette tijden van informatie te voorzien over andere, voor u interessante, producten en diensten. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe we uw gegevens beschermen kunt u onze Customer Privacy Policy raadplegen op de URL www.apple.com/nl/shop/legal/privacy.

 

Wanneer u inzage wenst in de gegevens die wij van u hebben of wanneer u daar wijzigingen in wil aanbrengen of wil aangeven dat u niet langer informatie van ons of van derden wenst te ontvangen, kunt u terecht op www.apple.com/contact/myinfo, waar u uw gegevens kunt actualiseren en uw voorkeuren kunt aangeven. U kunt ook contact opnemen met Apple's European data controller via privacy-euro@apple.com.

Terug naar boven

15. Overmacht

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim indien zulke vertraging of verzuim het gevolg is van omstandigheden die ons redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijk mogelijk is nakomen.

Terug naar boven

16. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

Op de Overeenkomst is Iers recht van toepassing en partijen komen overeen dat de geschillen in verband met deze Overeenkomst en Bestellingen daaronder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Ierland.

Terug naar boven

17. Algemeen

17.1 Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen, tenzij anders in deze Overeenkomst is aangegeven.

 

17.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechter als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de Overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.

 

17.3 Wanneer (a) een curator, bewindvoerder of een andere vergelijkbare instantie of rechtspersoon zich ontfermt over u of uw eigendommen, wanneer u cedeert aan uw crediteuren, procedures worden opgestart door, voor of tegen u in verband met een uitstel van betaling of faillissement, uw bedrijfsvoering wordt gestaakt of dreigt te worden gestaakt, beslag wordt gelegd op uw bedrijf of wanneer u failliet wordt verklaard of op enige andere wijze te maken heeft met vergelijkbare omstandigheden, of (b) u zich niet houdt aan een voorwaarde in deze Overeenkomst of andere tussen u en ons gemaakte overeenkomsten, dan behouden wij het recht om naar ons inzicht en zonder waarschuwing vooraf verdere leveringen op te schorten danwel de Overeenkomst te beëindigen.

 

17.4. Deze Overeenkomst noch uw Bestellingen kunnen door u worden overgedragen of toegewezen aan derden en u bent niet bevoegd om uw overeenkomstige verplichtingen aan derden over te dragen zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, welke wij u niet in redelijkheid zullen onthouden. Wij hebben het recht om de Overeenkomst zonder uw toestemming over te dragen, mits deze toewijzing aan een aan de Apple Groep gelieerde onderneming is.

Terug naar boven

18. Gedefinieerde termen

18.1 In deze algemene voorwaarden betekent:

"Aanvraagformulier" het registratieformulier verkrijgbaar bij Apple dat naar waarheid moet worden ingevuld en moet worden ingediend bij Apple door de Klant.

"Accessoires" enig bijkomstig Product, zoals een mousepad of een tas behorende bij een laptop;

"Apple Authorized Service Provider" een dienstverlener die door ons is geautoriseerd om garantieservice te verlenen;

"Apple Store voor Bedrijven Web Site" onze website voor bestellingen waarop klanten in Nederland Bestellingen kunnen plaatsen. Het adres van deze website is: http://www.apple.com/nl/shopstore;

“Bestelformulier” het elektronische bestelformulier op de Apple Store voor Bedrijven Web Site

"Bestelling" de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;

"Diensten" alle betaalde of andere diensten (behalve garantie en de telefonische ondersteuning) zoals genoemd op de Apple Store voor Bedrijven Web Site die wij u verlenen onder deze algemene voorwaarden;

"Exportwetten" alle regelgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Nederland, toepasselijk op de export, herexport, overdracht en wederverkoop van Producten;

"Factuur" de factuur die wij u hebben doen toekomen en waarop de prijs van de Producten en/of Diensten vermeld staat;

"Hardware" elk Product van het merk Apple dat niet als Software, Diensten of een Accessoire is aan te merken;

"Klant" de bedrijfsentiteit (als door ons van tijd tot tijd gedefinieerd) die het is toegestaan Producten en Diensten zoals deze van tijd tot tijd ter verkoop worden vertoond op de Apple Store voor Bedrijven Web Site te kopen.

"Orderbevestiging" de door ons gestuurde orderbevestiging die acceptatie van uw Bestelling aangeeft;

"Overeenkomst" deze algemene voorwaarden;

"Product" elk product dat is opgenomen in de Apple Store voor Bedrijven Web Site en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij dit aan u zullen leveren onder deze algemene voorwaarden;

"Software" elk Product dat software is, inclusief maar niet beperkt tot operating systemen, gebundelde software en stand-alone software en downloadbare software;

"Web Bestelnummer" het bestelnummer dat wij aan u verstrekken;

"Werkdag" alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in Nederland.

 

18.2 Apple Distribution International is een Ierse vennootschap gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, met registratienummer 470672.

Terug naar boven