Wij geloven in het afleggen van verantwoording, zowel door onze toeleveranciers als door onszelf.

open
sluit

Een controleur inspecteert veiligheidsdocumenten en vergunningen in een fabriek in Shenzhen (China).

Door erop toe te zien dat onze gedragscode voor toeleveranciers strikt wordt nageleefd, zorgen we ervoor dat onze toeleveranciers precies dezelfde principes en waarden hanteren als wijzelf. Binnen onze gehele toeleveringsketen voeren onze controleurs ter plaatse een uitgebreide audit uit, waarbij ze samenwerken met mensenrechten- en milieudeskundigen. Als we tegen een probleem aanlopen, werken we samen met onze toeleverancier aan een oplossing

Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014

We hebben 451 audits uitgevoerd in alle lagen van onze toeleveringsketen, een toename van 51 procent ten opzichte van de 298 audits in 2012.

Daarbij hebben we fabrieken bezocht waar bijna anderhalf miljoen arbeiders werken aan de productie van Apple producten.

Voor het eerst hebben we meer dan 100 pagina’s aan uitgebreide vereisten gepubliceerd voor onze normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers.

Bekijk alle kernpunten voor 2014

Verantwoordelijkheid binnen de gehele toeleveringsketen.

De volledige reikwijdte van ons programma voor toeleveranciers blijkt uit de manier waarop we de vele toeleveranciers monitoren die verantwoordelijk zijn voor de productie van de cameramodule in iPhone 5s. Van de fabrikant van de kleinste onderdelen tot de fabriek die de uiteindelijke montage verzorgt – iedere toeleverancier is verantwoordelijk voor de naleving van de gedragscode voor toeleveranciers.

Versterken van de Apple gedragscode voor toeleveranciers en de normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers.

Apple heeft van oudsher een van de strengste gedragscodes voor toeleveranciers binnen de elektronica-industrie. Toch leggen we de lat elk jaar weer ietsje hoger. Met deze strenge eisen maken we duidelijk wat onze verwachtingen zijn van een verantwoorde werking van wereldwijde toeleveringsketens.

Voor het eerst publiceren we onze meest recente Supplier Responsibility Standards (normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers) (pdf, alleen Engelstalig) – meer dan 100 pagina’s met uitgebreide vereisten waaraan onze toeleveranciers moeten voldoen om zaken te kunnen doen met Apple. We publiceren onze strikte Code of Conduct (gedragscode) (pdf, alleen Engelstalig) al sinds 2005, maar we vonden het belangrijk onze belanghebbenden toegang te verschaffen tot alle details. In onze normen staan de specifieke vereisten vermeld waaraan onze toeleveranciers moeten voldoen, op twintig hoofdpunten met betrekking tot arbeids- en mensenrechten, gezondheid en veiligheid, het milieu, managementsystemen en ethische normen. We hebben onze normen verder uitgebreid met vereisten voor stagiairs, pauzes ter voorkoming van rsi, geluidsnormen, slaap- en verblijfplaatsen, voorbereiding op calamiteiten, verantwoorde winning van mineralen, milieukwesties enzovoort.

In 2013 hebben we de nieuwe gedragscode en normen geïntroduceerd bij onze leveranciers, met inbegrip van een richtlijn over de implementatie van deze normen in hun fabrieken. De nieuwe gedragscode en normen zijn in januari 2014 van kracht geworden en alle toekomstige audits worden volgens deze richtlijnen uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat onze toeleveranciers onze gedragscode ook daadwerkelijk naleven, hebben we een intensief controleproces in het leven geroepen, compleet met door Apple geleide fabrieksinspecties, corrigerende maatregelen en controle op de uitvoering van deze maatregelen.

We verwerken normen en modellen van:

Internationale Arbeidsorganisatie, Verenigde Naties, Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Fair Labour Association (FLA)
open
sluit

Controleurs bespreken de resultaten van een audit bij een fabriek in Suzhou (China).

Hoe een Apple audit in zijn werk gaat.

Elke audit ter plaatse staat onder leiding van een Apple controleur en wordt mede uitgevoerd door lokale externe controleurs die stuk voor stuk expert zijn in hun vakgebied. Elke onafhankelijke expert krijgt een training over het gebruik van het uitgebreide auditprotocol van Apple. Op elke auditlocatie voeren de teams een fysieke inspectie uit. Daarnaast praten ze met productiemedewerkers en managers en beoordelen ze de toeleveranciers op meer dan honderd punten, die samenhangen met de verschillende onderdelen van onze gedragscode voor toeleveranciers. We kunnen een toeleverancier ook vragen om ons meteen een deel van de fabriek te laten zien waarvoor geen bezoek gepland stond. We gebruiken deze gegevens niet alleen om ervoor te zorgen dat de gedragscode wordt nageleefd en dat duurzame verbeteringen worden aangebracht, maar ook om nieuwe initiatieven te ontplooien die inspelen op de veranderingen die zich bij onze toeleveranciers en hun arbeidskrachten voordoen.

Naast reguliere geplande audits voeren we een aantal onaangekondigde audits uit. Tijdens deze audits gaat een van onze teams onverwacht langs bij een toeleverancier en eist dat het de fabriek binnen een uur na aankomst mag inspecteren. In 2013 hebben we 31 onaangekondigde audits uitgevoerd.

Een audit in beeld

Een Apple controleur bespreekt de agenda van die dag met een aantal fabrieksmanagers.
Controleurs inspecteren documenten en gegevens in een galvaniseerinstallatie in Suzhou (China).
Managers van een toeleverend bedrijf in Shanghai (China) luisteren naar de bevindingen van een driedaagse audit van hun fabriek.
open
sluit

Een opzichter leidt de Apple controleurs rond in een eindassemblagefabriek in Jundiaí (Brazilië). Alle eindassemblagefabrieken worden elk jaar gecontroleerd.

Audits over de hele wereld.

Sinds onze eerste audits in 2006 controleren we in meer landen en bij meer verschillende typen toeleveranciers. En we hebben het aantal audits jaarlijks verder uitgebreid – niet alleen in onze achttien eindassemblagefabrieken. Inmiddels hebben we in zestien landen audits uitgevoerd, waarbij de audits van 2013 betrekking hadden op bijna anderhalf miljoen productiemedewerkers. Onze eindassemblagefabrieken inspecteren we elk jaar. De inspectietermijn voor de overige fabrieken wordt bepaald aan de hand van een aantal risicofactoren, zoals locatie of geografische ligging, resultaten van eerdere audits en de aard van de werkzaamheden. Ook hebben we bepaalde locaties geïnspecteerd waar geen fabricage plaatsvindt, zoals callcenters en opslagloodsen. En we hebben speciale audits uitgevoerd die alleen betrekking hadden op bijvoorbeeld het milieu of de veiligheid.

Bij sommige fabrieken ver in de toeleveringsketen is nog nooit een audit door Apple of door branchegenoten uitgevoerd. Het komt dus geregeld voor dat deze bedrijven dankzij onze audits voor het eerst de mogelijkheid hebben hun fabriek te beoordelen aan de hand van sociale en milieustandaarden. Onze inspanningen leiden daarom niet alleen tot betere arbeidsomstandigheden bij deze toeleveranciers, maar ook tot verbeteringen binnen de hele branche. Veel van onze branchegenoten nemen namelijk producten af van dezelfde bedrijven.

451

audits in 2013; meer dan 1,5 miljoen productiemedewerkers.

Apple audits sinds 2007

 • Herhalingsaudits
 • Eerste audits
 • 69
 • 83
 • 97
 • 106
 • 123
 • 173
 • 39
 • 83
 • 102
 • 127
 • 188
 • 298
 • 451

Grove overtredingen en corrigerende maatregelen.

Apple ziet grove overtredingen als de ernstigste inbreuken op de naleving. Daaronder vallen onder andere lichamelijke mishandeling, arbeid door minderjarigen, schuldhorigheid en gedwongen arbeid, vervalsing van informatie of belemmering van een audit, het instrueren van productiemedewerkers ten behoeve van een audit of het nemen van represailles indien ze informatie verstrekken, omkoping, ernstige vervuiling of milieudelicten en alles wat een direct gevaar oplevert voor het leven of de veiligheid van productiemedewerkers. Alle grove overtredingen moet direct een halt worden toegeroepen. We corrigeren liever problemen dan dat we een toeleverancier ontslaan, aangezien deze bij gebrek aan andere dwangmiddelen de misstanden zou laten voortduren. Als een overtreding echter van zeer ernstige aard is of als we van mening zijn dat de toeleverancier niet bereid is om zijn gedrag te veranderen, beëindigen we de relatie met deze toeleverancier en rapporteren we de misstanden desnoods aan de autoriteiten. Een toeleverancier die een grove overtreding begaat, wordt onder toezicht gesteld tot de volgende audit (doorgaans binnen een jaar) en krijgt mogelijk geen nieuw zakelijk aanbod tot het probleem volledig is opgelost en de periode van toezicht afloopt.

open
sluit

Controleurs inspecteren documenten en salarisgegevens in een fabriek in Suzhou (China).

Verantwoorde principes integreren in onze bedrijfsvoering.

Auditgegevens worden niet alleen voor corrigerende maatregelen achteraf gebruikt. We verwerken deze gegevens ook direct in de introductieprocessen voor producten. In 2013 hebben we een pilotprogramma opgezet voor het doorlichten van 138 toeleveranciers die voor onze nieuwe producten overwogen werden. Zowel de activiteiten met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid als de arbeids- en mensenrechten werden geëvalueerd. Deze analyse werd gebruikt bij het nemen van beslissingen over de inzet van bedrijven.

Dankzij dit programma kunnen we ook vooraf inspelen op problemen en die aanpakken voordat ze de kop opsteken. Bovendien kunnen toeleveranciers zich doeltreffender op verwachte productlanceringen voorbereiden door bijvoorbeeld al de juiste vergunningen aan te vragen, noodplannen te herzien en beleidsmaatregelen over werkuren en stagiairs te actualiseren. In 2014 en daarna wordt het programma verder binnen de bedrijfsvoering geïntegreerd.

138

toeleveranciers beoordeeld voor nieuwe producten.