We proberen onze milieubelasting zo veel mogelijk te beperken. En we verwachten van onze toeleveranciers hetzelfde.

open
sluit

Controleur inspecteert luchtbehandelings- en filterapparatuur bij een galvaniseerinstallatie in Suzhou (China).

We besteden veel zorg en aandacht aan het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. En we werken samen met onze toeleveranciers om ervoor te zorgen dat ze bij het maken van deze producten alleen milieuvriendelijke fabricageprocessen hanteren.

Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014

We hebben meer dan 520 locatiegerichte profielonderzoeken uitgevoerd om milieurisico’s te kunnen bepalen.

Er zijn 62 gerichte milieubeoordelingen uitgevoerd.

Er is een pilot voor het Clean Water Program gestart op 13 productielocaties om hergebruik en recycling te bevorderen.

Bekijk alle kernpunten voor 2014

Apple hecht aan een verantwoord milieubeleid.

Onze aandacht voor een verantwoord milieubeleid is merkbaar tot ver in onze toeleveringsketen. Zelfs als lokale regelgeving minder streng is dan onze gedragscode voor toeleveranciers, verwachten wij dat onze toeleveranciers de geldende wetgeving overtreffen, en zo hun lokale gemeenschap beschermen en het milieu zo min mogelijk belasten. Toeleveranciers moeten overal waar Apple producten worden gemaakt al onze milieunormen handhaven – zoals verantwoord beheer van gevaarlijke afvalstoffen, afvalwater, hemelwater, luchtuitstoot en geluidsnormen.

We onderzoeken de milieurisico’s op verschillende manieren, zoals via nalevingsaudits op locatie, onderzoeken naar milieuprofielen, samenwerkingsverbanden met ngo’s en informatiebronnen zoals de database met gegevens over water- en luchtvervuiling van het IPE (Institute of Public and Environmental Affairs). In 2013 hebben we meer dan 520 milieuprofielonderzoeken uitgevoerd, waarbij de nadruk lag op onze 200 grootste toeleveranciers. Met deze gegevens kunnen we per grondstof risico’s vaststellen en zo gerichte training, middelen en programma’s opstellen om de milieubelasting van onze toeleveranciers tot een minimum te beperken.

Zodra we risico’s of problemen tegenkomen, voeren we een grondiger milieubeoordeling uit. In 2013 hebben we 62 beoordelingen uitgevoerd, waarbij historische kwesties werden geanalyseerd, milieumonsters van afvalwater en sediment werden genomen, informatie werd verzameld en overtredingen van de gedragscode van Apple aan de kaak werden gesteld. De bevindingen en overtredingen worden onderworpen aan onze procedure met corrigerende maatregelen en vervolgens voor herstel voorgelegd aan een aantal externe controleurs en eventueel milieugerelateerde ngo’s in China.

520

milieuprofielonderzoeken uitgevoerd in 2013.

We zetten ons in voor het milieu en voor een vermindering van onze invloed erop.

Meer informatie over Apple en het milieu
open
sluit

Managers van bedrijven die aan Apple leveren tijdens de welkomstbijeenkomst van de Apple EHS Academy in Suzhou (China).

De EHS Academy: kennis opbouwen voor een beter milieu.

Om aan het tekort aan gekwalificeerd personeel op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) tegemoet te komen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet (meer informatie hierover is te vinden onder Gezondheid en veiligheid). De Academy met een programma van anderhalf jaar biedt 25 cursussen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en omvat zowel algemene als gespecialiseerde modules over onderwerpen als naleving van milieuregelgeving, identificatie en beoordeling van milieuaspecten, waterbeheer, beheersing van luchtvervuiling en schonere productiemethoden. De Academy richt zich op het bieden van basiskennis en het opbouwen van vaardigheden, management en leiderschap. Deelnemers moeten minimaal negentien cursussen volgen en voltooien. Na afronding van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat. De deelnemers wordt gevraagd hun kennis in de praktijk toe te passen om zo projecten in de fabriek op te zetten en uit te voeren. In 2013 hebben meer dan 240 deelnemers uit meer dan 60 fabrieken – waarmee meer dan 270.000 productiemedewerkers worden vertegenwoordigd – zich voor de EHS Academy ingeschreven. We zijn van plan het programma in 2014 verder uit te breiden.

Het nieuwe Clean Water Program.

Schoon water is een waardevolle grondstof, waar iedereen verantwoord mee om moet gaan. Sommige fabricageprocessen binnen de toeleveringsketen van Apple verbruiken grotere hoeveelheden water dan andere. Apple wil er zeker van zijn dat ook de toeleveranciers helpen deze grondstof te behouden. Daarom hebben we het Clean Water Program opgezet om het waterverbruik terug te dringen, hergebruik van water te stimuleren en te voorkomen dat binnen onze toeleveringsketen illegaal afvalwater wordt geloosd.

We hebben ons daarbij gericht op toeleveranciers die onderdelen maken waarvan de productie grote hoeveelheden water vraagt. Het ging hier onder meer om leveranciers van printplaten (pcb’s), behuizingen, dekglas, verpakkingsmateriaal en drukwerk, plus een aantal leveranciers van elektronicaborden. Dertien van deze grootgebruikers – die samen meer dan 41 miljoen kubieke meter water per jaar verbruiken – werden de pilotfabrieken voor ons Clean Water Program in 2013.

Dit programma biedt meer dan de garantie dat de regels worden nageleefd en de juiste vergunningen aanwezig zijn. Om te beginnen wordt een volledig procesoverzicht gemaakt van het verbruik van de gevaarlijke chemische stoffen en de afvalstromen van de fabriek. We analyseren niet alleen de bestaande programma’s voor hergebruik en recycling van de toeleverancier. We beoordelen ook de hele procedure voor afvalwaterverwerking, inclusief de doelmatigheid en prestaties in verhouding met het soort fabricageproces. Daarnaast controleren we of de procedure voldoende is om de hoeveelheid vrijgekomen afvalwater van de fabriek te verwerken. We meten hoeveel water er binnenkomt en hoeveel water er vrijkomt, en tijdens de procedure voor afvalwaterverwerking nemen we van begin tot eind watermonsters. Daarnaast houden we rekening met de lokale risico’s: de dagelijkse productiebehoeften moeten doorlopend beschikbaar zijn, met een minimale invloed op de lokale gemeenschap, die afhankelijk is van deze grondstof.

Na een grondige evaluatie beoordelen we de toeleverancier op categorieën als waterverbruik, afvalwaterbeheer, werking, onderhoud, prestaties en monitoring van de afvalwaterverwerkingsinstallatie, beheer van hemelwater en afvalbeheer van gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de geconstateerde verbeterpunten stellen we de toeleverancier specifieke corrigerende maatregelen voor, waaraan samen met ons team en externe technische adviseurs kan worden gewerkt.

In 2014 passen we de bevindingen en beproefde praktijken van dit pilotprogramma ook toe bij andere toeleveranciers met productieprocessen die veel water verbruiken.