Apple og miljøet

Vanlige spørsmål

Sp: Hvordan evaluerer Apple selskapets fremskritt og status når det gjelder miljømessig påvirkning?

Sv: Apples ledergruppe har ansvar for å utarbeide og iverksette selskapets miljøpolitikk. Gruppen med selskapets ledere får råd fra team i hele Apple-organisasjonen, blant annet innen miljøteknologi, produktutvikling, drift, bygg og ansvarsbevisst leverandørstyring. Apples miljøstrategi er også en integrert del av alle planer for byggutvikling og spiller en sentral rolle i produktutviklingsprosessen. I 2009 ble Apple, etter anmodning fra ledergruppen, det første selskapet i elektronikkbransjen som rapporterte det samlede karbonavtrykket, inkludert miljøbelastningen forbundet med bruken av produktene. Ved å beregne bedriftens karbonavtrykk blir det enklere å identifisere områdene der det er mulig å oppnå størst reduksjon. Det gir også forbrukerne innsyn i og tilgang til detaljert informasjon som er nyttig når de skal bestemme seg for hvilket produkt de vil kjøpe.

Vi vet at hoveddelen av drivhusgassutslippene (opptil 98 prosent) er knyttet til produktlivssyklusen, og våre produkters miljøegenskaper er derfor et vesentlig aspekt i alle beslutninger som tas i forbindelse med utviklingen og produksjonen av disse produktene. Det samme gjelder alle miljørelaterte avgjørelser knyttet til byggene våre. Vår helhetlige tilnærming innebærer at beslutninger om miljørelaterte spørsmål vurderes på høyeste nivå i selskapet. Denne strukturen har vært en viktig faktor i Apples suksess, spesielt når det gjelder miljøansvar. Medlemmene i ledergruppen evaluerer hvert eneste nye produkt i løpet av utviklingsprosessen med tanke på material- og designvalg, forsyningskjeden, emballasje og produktets energieffektivitet. Hvert av disse områdene har direkte innvirkning på Apples økologiske fotavtrykk. Denne strategien som vi har brukt i godt over to tiår, har gitt de mest framtidsrettede produktdesignene i bransjen sett fra et miljøperspektiv. Alle våre produkter oppfyller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet, de er fri for mange skadelige giftstoffer og er laget av materialer som er svært lette å gjenvinne. Apples bygg- og driftsteam og medlemmene i ledergruppen evaluerer også regelmessig våre investeringer og programmer for reduksjon av karbonutslipp. Disse evalueringene har blant annet resultert i økt bruk av grønn energi, investeringer i ny teknologi, pendlerordninger og sparetiltak. Innsatsen til dette teamet har gitt oss den høyeste resirkuleringsraten i bransjen.

Samtlige av Apples produkter og produktfamilier kan skilte med viktige miljøegenskaper. Ikke bare leverer Apple på områder der andre sier at de vil levere i fremtiden – Apple leverer på de områdene der det betyr mest. Apples ledergruppe har forpliktet seg til vår miljøstrategi: å redusere karbonavtrykket, å fjerne giftstoffer og å rapportere den miljømessige påvirkningen for hvert produkt vi lager, slik at kundene kan følge med på framskrittene vi gjør.

Vi har også forpliktet oss til å rapportere våre globale utslipp på årsbasis, og vi vil rapportere på produktnivå for hvert nytt produkt som lanseres.

Sp: Hva er en livssyklusanalyse?

Sv: En livssyklusanalyse er en prosess for evaluering av påvirkningen et produkt har på miljøet gjennom hele livssyklusen. Målet med å analysere hele livssyklusen er å forbedre ressurseffektiviteten og samtidig redusere miljøbelastningen for alle aktiviteter forbundet med produksjon, distribusjon, bruk og avfallshåndtering for et produkt. En evaluering av hele livssyklusen fra start til slutt omfatter utvinning av råmaterialer fra jorden, omskapingen til ferdige materialer, produksjon av materialer til deler og produkter, transport til sluttbrukere, energiforbruket ved bruk og til slutt resirkulering. I løpet av hver av disse fasene foregår det aktiviteter som forbruker materialer og energi, noe som gir avfall og utslipp. Livssyklusanalysen er prosessen som brukes for å få en nøyaktig måling av utslippene som oppstår i hver av disse fasene.

Resultatet av en livssyklusanalyse kategoriseres ofte på forskjellige måter, inkludert potensiell global oppvarming, forsuring, eutrofiering, dannelse av troposfærisk ozon og nedbryting av stratosfærisk ozon. Prosedyrene som følges for en livssyklusanalyse, er definert som en del av de internasjonalt anerkjente ISO 14000-standardene for miljøstyring: i ISO 14040:2006 og 14044:2006.

Livssyklusanalyser har blitt implementert i en rekke bransjer med stor suksess, inkludert bilprodusenter, flyselskaper og forbruksvareselskaper. For komplekse produkter og prosesser som består av mange tusen materialer, krever analysen dedikert programvare som er utviklet for å måle den miljømessige påvirkningen til en veldig spesifikk prosess. Programvareverktøy gir en effektiv og objektiv vurdering av den miljømessige påvirkningen til et selskap ved å bruke databaser fra tredjeparter som opprettes og oppdateres av uavhengige industriingeniører, som er eksperter innen spesifikke produksjonsprosesser. Apple har kommet frem til at en kombinasjon av data som er samlet inn direkte fra de interne prosessene og leverandørprosessene, i tillegg til data fra uavhengige tredjeparter, gir de mest nøyaktige resultatene.

Sp: Hvordan bruker Apple livssyklusanalyse?

Sv: Apple går gjennom fem trinn når de utfører en livssyklusanalyse for et produkt:

1. Datainnhentingen begynner med å måle strømmen et produkt bruker når det kjører i et simulert bruksscenario. Forskjellige scenarier brukes for forskjellige produktserier. Vi antar for eksempel at Mac-er har en gjennomsnittlig bruksperiode på fire år. Vi tar alle forholdsregler og beregner også et kontorbruksmønster for hver datamaskin vi selger, og anvender det bruksmønsteret til 365 dager med bruk per år. For håndholdte produkter som iPod, iPad og iPhone beregner vi en bruksperiode på tre år. Lademønstrene til disse produktene defineres i henhold til en avansert bruker, som vi definerer som intens daglig bruk i løpet av en treårsperiode. Du finner mer informasjon om produktenes strømmoduser i våre miljørapporter for produkter.

2. Det andre trinnet er en måling av hver eneste del i produktet. Dette gir en nøyaktig måling av størrelsen og vekten på komponentene og materialene i produktet. Siden et enkelt produkt kan inneholde mange hundre deler, understøttes dette trinnet ved at vi dobbeltsjekker detaljene for enkeltdeler i produktets stykkliste. Vi inkluderer reduksjonen i ytelse i materialer og komponenter under produksjon som en del av denne prosessen. Vi tar også høyde for transporten av materialene mellom produksjonsstedene. Produktutslipp for eksternt tilbehør, for eksempel tastatur og mus samt emballasje, inkluderes også i dette trinnet.

3. I det tredje trinnet evalueres utslippene fra transport av ferdige produkter til salgsregionene. Data innhentes for forsendelser av enkeltenheter og enheter som er pakket flere sammen, på land, til sjøs og i luften. Størstedelen av utslippene ved produkttransport oppstår når produktene fraktes fra Asia til distribusjonssentraler i Europa, Asia og Amerika. Den siste transportetappen mellom regionale sentraler og enkeltkunder tas med ved hjelp av en helhetlig justeringsfaktor.

4. Det fjerde trinnet i livssyklusanalysen for produktet er innsamling og resirkulering av produktet når det når slutten av brukstiden. Transporten fra kundene til resirkuleringsanleggene samt metodene som brukes til å hente ut metall, plast og glass, tas alle med i denne beregningen. Etterfølgende behandling og smelteprosessen inkluderes ikke, siden dette regnes for å være produksjonsstadier og ikke avfallshåndtering.

5. Når vi har innhentet alle data, består det siste trinnet i å kjøre produktdatamodellen i verktøyet vårt for livssyklusanalyse og utarbeide detaljerte resultater for drivhusgassutslippene knyttet til produktet. Kvaliteten og nøyaktigheten til dataene og livssyklusmodellen som brukes i verktøyet, kontrolleres av Fraunhofer-instituttet i Tyskland.

Sp: Bruker Apple retningslinjene for rapportering av bærekraftig utvikling (G3), utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI), til å måle selskapets miljøprestasjon?

Sv: Ja. Du finner informasjon om Apples miljøprestasjon innen energi- og vannforbruk, drivhusgassutslipp og avfallsproduksjon i byggrapporten for 2013 (på engelsk) (PDF).

Sp: Bruker Apple eksterne kilder til å kontrollere og bekrefte rapportene om karbonutslipp?

Sv: Ja. Vi bruker tredjeparter til å kontrollere rapportene om karbonutslipp. Drivhusgassprotokollen til World Resource Institute (WRI) og næringslivets verdensråd for bærekraftig utvikling (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) ble brukt til beregningene. Bureau Veritas (BV), et globalt anerkjent klassifikasjonsselskap, vurderte Scope 1 og 2-utslippene våre til «reasonable assurance» («rimelig sikkerhet») – ett av de høyeste innen revisjonsberetning. Ifølge BV er informasjonen i rapporten om drivhusgassutslipp nøyaktig og pålitelig. Scope 3-karbonutslipp som kan knyttes til produktene våre, beregnet ved hjelp av livssyklusanalyse, kontrolleres for kvalitet og nøyaktighet av Fraunhofer Institute i Tyskland i henhold til de internasjonalt anerkjente miljøstyringsstandardene i ISO 14000: ISO 14040 og 14044.

Sp: Hva er ISO 14001, og er Apple ISO 14001-sertifisert?

Sv: ISO 14001 er en frivillig internasjonal standard som spesifiserer kravene til en organisasjons miljøstyringssystem. Med ISO 14001-standarden kan en bedrift håndtere den miljømessige påvirkningen av driften på en systematisk måte som er integrert med den helhetlige bedriftsstyringsprosessen. Første gang Apple fikk ISO 14001-sertifisering for et produksjonsanlegg, var i 1996.

Sp: Forbyr Apple miljøfarlige stoffer?

Sv: Ja. I Apples forskrift for innskrenkning av bruk av enkelte stoffer nevnes en rekke stoffer som er underlagt restriksjoner eller er forbudt å bruke i Apples produkter, emballasje og produksjon.

Sp: Inneholder Apple-produkter bly?

Sv: Apple overholder det europeiske RoHS-direktivet (European Restriction of Hazardous Substances), som begrenser bruken av bly og andre stoffer. Som et resultat av vår «føre var»-holdning til stoffer, faset Apple ut bly i plastdeler, maling og emballasje lenge før RoHS-direktivet trådte i kraft.

Sp: Hva krever Apple for at et produkt skal klassifiseres som fritt for bromerte flammehemmere (BFR) eller polyvinylklorid (PVC)?

Sv: Apple definerer et materiale som BFR- og PVC-fritt når det inneholder mindre enn 900 deler per million (ppm) av brom og klor. Begrensningen på 900 ppm er en av de strengeste i elektronikkbransjen og en konsentrasjon lavere enn forbudet mot bly i det europeiske RoHS-direktivet. Det må være mye større mengder av BFR- og PVC-stoffer for at de skal være effektive, så de fleste materialer som inneholder mindre enn 900 ppm brom og klor, har ikke registrerbare nivåer med brom og klor.

Sp: Hvilke produkter omfattes av Apples overgang til materialer uten BFR og PVC?

Sv: Apples utfasing av BFR- og PVC-stoffer dekker alle deler av Apple-produkter produsert etter 31. desember 2008. iPad, iPod og iPhone er eksempler på produkter som ikke inneholder BFR eller PVC. Selv om Apples utfasing vil dekke de aller fleste produkter og komponenter, er det ikke sikkert at eldre produkter, erstatningsdeler og tilleggsutstyr til eldre produkter er helt BFR- eller PVC-frie.

Sp: Hva er REACH, og hvordan oppfyller Apple kravene i REACH-forordningen?

Sv: REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation EC 1907/2007) er en europeisk forskrift om kjemikalier og sikker bruk av disse. I forbindelse med offentliggjøring av godkjenningslistene fastsatte European Chemicals Agency en rekke stoffer med svært høy bekymringsgrad (såkalte SVHC-stoffer). Hvis produkter inneholder over 0,1 prosent av ett eller flere av disse stoffene, må produsentene oppgi dette til kundene sine.

I henhold til den nåværende utgaven av godkjenningslisten, inneholder ikke Apple-produkter SVHC-stoffer over 0,1 prosent.

Sp: Bruker Apple stoffer som er skadelig for ozonlaget?

Sv: Det brukes ikke ozonreduserende stoffer til å produsere komponenter, materialer eller emballasje som brukes av Apple, som fastsatt i Montrealprotokollen om ozonreduserende stoffer.

Sp: Har Apple retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet?

Sv: Apple gjør sitt ytterste for å beskytte miljøet og ivareta helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder og de globale samfunnene vi driver virksomhet i. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for miljø, helse og sikkerhet (på engelsk) (PDF).

Sp: Hva skjer med datamaskiner når de blir resirkulert?

Sv: Når du resirkulerer Apple-produkter, blir det gamle utstyret tatt fra hverandre. Viktige komponenter som kan brukes på nytt, fjernes. Glass og metall kan behandles om igjen for bruk i nye produkter. De fleste plastprodukter kan pelleteres til et sekundært råmateriale. Lær mer om Apples resirkuleringsprogram

Sp: Resirkulerer Apple emballasje?

Sv: Apple tilbyr gratis resirkulering av emballasje fra Apple-produkter for kunder fra utdanningssektoren, bedrifter og det offentlige. Kontakt din Apple-salgsrepresentant for mer informasjon.