VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ÅTERBETALNING (”VILLKOREN”)

Apple Store för små och medelstora företag
Försäljningsvillkor

Välj ämne :

1.1 Om dessa villkor

I dessa villkor betyder "vi" och "oss" Apple Distribution International, som har sitt registrerade kontor i Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland och "du" betyder du, d.v.s. Kunden. I dessa villkor är vissa ord som börjar med stor bokstav definierade termer. Som referens har vi sammanställt en lista över dessa definierade termer i slutet av dessa villkor. Dessa villkor gäller för din Beställning av Produkter och Tjänster. Inga andra villkor gäller, inklusive men inte begränsat till villkor som anges på dina Beställningar, om inte Apple uttryckligen skriftligt godkänner sådana villkor genom en behörig firmatecknare hos Apple Distribution International.
Avtalet kan inte ändras om vi inte skriftligen samtycker till att ändra det, genom en behörig firmatecknare hos Apple Distribution International. Ingen annan part än Kunden och Apple har några lagliga rättigheter enligt Avtalet.

1.2 Ytterligare villkor vid köp av iPhone och iPad: Trådlösa tjänster för iPhone och/eller iPad tillhandahålls av och ansvaras för av den leverantör du valt för trådlösa tjänster. Apple förbehåller rätten att, efter eget skön, begränsa beställningskvantitet och att neka eller avbryta beställningar som överstiger gränsen. Lägg märke till att ditt avtal med en leverantör av trådlösa tjänster inte avslutas automatiskt om du returnerar din iPhone och/eller iPad i enlighet med punkt 7 nedan. Läs mer i villkoren som gäller för avtalet med din leverantör av trådlösa tjänster.

Tillbaka till början

2. Beställa

2.1 Du kan göra en beställning genom att fylla i Beställningsformuläret på webbplatsen Apple Store för företag, ange användar-ID och lösenord och skicka in det genom att klicka på sändningsknappen. Du kan också göra en beställning genom att skicka ett fax till följande faxnummer: 0771 410 406. Var god kontrollera, på ditt eget ansvar, att Beställningen som ska faxas (i) är underskriven av behörig företrädare för Kunden och (ii) antingen försedd med Kundens officiella stämpel eller att utskriften är gjord på Kundens officiella brevpapper. Beställningar som görs på annat sätt, inklusive men inte begränsat till Beställningar som görs via telefon eller e-post, är inte giltiga och godtas inte av oss.

 

2.2 När du gör en Beställning, får du ett Webbeställningsnummer via webbplatsen Apple Store för företag. Observera att Webbeställningsnumret endast ges som referens och inte innebär att vi har godkänt din Beställning.

 

2.3 Genom att göra en Beställning, erbjuder du dig att köpa de Produkter och/eller Tjänster som du har valt på dessa villkor. Vi avgör, efter eget gottfinnande om vi godkänner din Beställning.

 

2.4 Om vi godkänner Beställningen, meddelar vi dig detta genom att skicka en Beställningsbekräftelse. Beställningsbekräftelsen skickas via e-post förutsatt att du har angivit en e-postadress på Beställningsformuläret eller den faxade Beställningen. Annars skickar vi Beställningsbekräftelsen via post eller fax. Beställningsbekräftelsen gäller från det att den skickas iväg. Om vi inte godkänner Beställningen, försöker vi att kontakta dig via e-post, telefon eller post.

 

2.5 Även om vi gör vårt yttersta för att tillhandahålla de Produkter och/eller Tjänster som finns listade på Beställningsbekräftelsen, kan det finnas tillfällen då vi inte kan tillhandahålla dessa Produkter och/eller Tjänster. Det kan exempelvis bero på att (i) Produkterna eller Tjänsterna inte längre tillverkas eller finns tillgängliga, (ii) vi inte har tillgång till de komponenter som behövs eller (iii) prisuppgiften var felaktig på webbplatsen Apple Store för företag. Om detta inträffar, kontaktar vi dig och föreslår eventuellt alternativa Produkter eller Tjänster som du kan tänkas vilja köpa istället. Om du inte godkänner våra förslag, annullerar vi Beställningen och betalar tillbaka pengar som du eventuellt har betalat in. Med förbehåll för punkt 11.4 begränsas vår ersättningsskyldighet gentemot dig, i de fall då vi inte kan leverera dina beställda Produkter och/eller Tjänster, till det belopp som du har betalat in till oss med anledning av den aktuella beställningen.

 

2.6 När vi har skickat Beställningsbekräftelsen, kan du inte annullera Beställningen om det inte uttryckligen skriftligt medges med underskrift av vår behöriga undertecknare hos Apple Distribution International.

 

2.7 Information i annonser, broschyrer, annat skriftligt material, på webbplatser eller som du har fått av våra ombud eller anställda utgör en uppmaning att avge anbud. Ingen sådan information utgör ett erbjudande från oss att tillhandahålla Produkter och/eller Tjänster.

Tillbaka till början

3. Tillhandahållande av Produkter och/eller Tjänster

I enlighet med dessa villkor tillhandahåller vi (men installerar inte) de Produkter och/eller Tjänster som finns med på Beställningsbekräftelsen.

Tillbaka till början

4. Priser

4.1 Priset för Produkterna och Tjänsterna är detsamma som står angivet på Beställningsbekräftelsen.

 

4.2 Moms betalas av Kunden. Momssatsen står på Beställningsbekräftelsen.

Tillbaka till början

5. Betalning av Produkter och/eller Tjänster

5.1 Du betalar för Produkter och/eller Tjänster med något av de betalningssätt som vid aktuell tidpunkt visas i avsnittet om betalning på webbplatsen Apple Store för företag.

 

5.2 Du måste betala i den valuta som anges på Fakturan.

 

5.3 Om du betalar med konto- eller kreditkort anger du din konto- eller kreditkortsinformation när du gör Beställningen. Ditt kort debiteras när vi utfärdar Fakturan eller vid leveransen av dina Produkter. Vi kommer inte att påbörja tillverkningen av dina Produkter eller leverera dem till dig, och inte heller utföra några Tjänster förrän kortutfärdaren har godkänt att kortet används för köp av de beställda Produkterna. Om vi inte får något sådant godkännande informerar vi dig om detta.

 

5.4 Om du betalar med check eller via elektronisk överföring eller postgiro skickar vi en betalningsbegäran till dig, och när du har betalat tillverkas och levereras dina Produkter och Tjänsterna utförs. Om vi inte har mottagit någon betalning inom 30 dagar från datumet för din Beställning kommer vi att annullera Beställningen.

 

5.5 Om du betalar med konto- eller kreditkort anger du din konto- eller kreditkortsinformation när du gör Beställningen. Ditt kort debiteras när vi utfärdar Fakturan eller vid leveransen av dina Produkter. Vi kommer inte att påbörja tillverkningen av dina Produkter eller leverera dem till dig, och inte heller utföra några Tjänster förrän kortutfärdaren har godkänt att kortet används för köp av de beställda Produkterna. Om vi inte får något sådant godkännande informerar vi dig om detta. Faktureringsadressen för ditt kreditkort måste vara i Sverige. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera identiteten hos betal-/kreditkortsinnehavaren genom att begära relevant dokumentation.

 

5.6 Om vi har skälig anledning att tro att (i) du inte kommer att betala för en Beställning i enlighet medpunkt 5 ovan eller enligt de överenskomna kreditvillkoren och/eller (ii) att du kommer att överskrida den högsta kredit som vi har beviljat, har vi rätt att skjuta upp eller vägra att leverera en Beställning.

 

5.7 Vi kommer att skicka betalningsbegäran, Faktura och Produkter till dig på den faktureringsadress som anges i din Beställningsbekräftelse. Vi kan emellertid välja att endast skicka dem via e-post om du har angett en e-postadress på Beställningsformuläret.

Tillbaka till början

6. Leverans, ansvar och äganderätt

6.1 Alla Produkter levereras till den leveransadress som vi har godkänt. Leveransdatum som anges på Beställningen, Beställningsbekräftelsen eller på annat meddelande från oss (oavsett om meddelandet är muntligt eller skriftligt) eller på webbplatsen Apple Store för företag, är enbart uppskattningar och vi har inget ansvar gentemot dig ifall vi inte kan leverera ett visst datum.

 

6.2 Leveranser sker på vardagar under kontorstid.

 

6.3 Vi levererar inte Produkter eller tillhandahåller Tjänster till adresser utanför Sverige.

 

6.4 Vi kan dela upp dina Beställningar i flera separata leveranser, som faktureras separat och betalas senast per förfallodatum. Förseningar i leverans fritar dig inte från din skyldighet att emotta återstående leveranser.

 

6.5 Om inte något annat skriftligen överenskommits, anses alla leveranser (vilket i denna punkt inkluderar allt innehåll i förpackade Produkter, själva förpackningarna och antalet förpackningar) vara korrekta och oskadade, om du inte vid leveranstillfället på vårt exemplar av leveransdokumentationen anger exakta brister eller fel i leveransen eller skriftligen informerar oss om sådana brister eller fel inom fjorton (14) dagar efter det ursprungliga leveransdatumet av den aktuella leveransen. Om du inte informerar oss på ovan angivet sätt, avsäger du dig automatiskt rätten att ställa krav avseende felaktigheter eller skador. All kommunikation med oss måste innehålla Webbeställningsnumret och noggrant beskriva avvikelserna mellan Beställning och leverans vad gäller antal eller typ av Produkt som levererats. Om leveransen varit ofullständig kommer vi, efter eget gottfinnande, att göra en ny leverans eller kreditera ditt konto inom trettio (30) dagar från det att vi tagit emot din skriftliga felanmälan.

 

6.6 När vi har levererat Produkterna till vårt utsedda transportföretag, övergår risken för förkomna eller skadade Produkter på dig. Vi avgör, efter eget gottfinnande, från fall till fall om vi kommer att ersätta Produkter som förkommit eller skadats under transport.

 

6.7 Vi behåller äganderätten till Produkterna och rättigheten att återta Produkterna tills alla pengar har betalats in till oss. Om betalningen inte gjorts efter skälig påminnelse, kan vi återta Produkterna på din bekostnad. Du ger oss för detta syfte oåterkallelig rätt att få tillträde till de områden där Produkterna finns och ,om vi så väljer, göra detta i ditt namn. Så länge som vi har äganderätten samt övriga rättigheter till Produkterna, ska du förvara Produkterna på ett sådant sätt som gör att de kan identifieras som rätt Produkter. Om vi begär det, ska du kunna identifiera Produkterna för oss.

 

6.8 Julreturpolicy
Varor som har köpts i Apple Online Store och som tas emot mellan den 1 november 2013 och den 25 december 2013 kan returneras till och med den 7 januari 2014. Observera att alla övriga villkor i Apples policy för försäljning och retur fortfarande gäller för dessa köp. För alla köp som har gjorts efter den 25 december 2013 gäller Apples vanliga returpolicy.

Tillbaka till början

7. Lösenord och behörighet

7.1 När Apple har mottagit och godkänt Ansökningsformuläret som finns tillgängligt på Internet på adressen http://apple.com/se-business/shop/browse/campaigns/apple_business_experts, utfärdar vi ett lösenord, ID och kundkontonummer som du ska använda vid Beställningar på webbplatsen Apple Store för företag.

 

7.2 Du godkänner härmed att vi kan komma att behandla en Beställning som gjorts med ditt lösenord, eller med ett Beställningsformulär eller via fax i enlighet med punkt 2.1, som en garanti från din sida att du är betalningsansvarig för alla belopp som du blir skyldig oss genom Beställningen.

 

7.3 Du åtar dig ansvaret för skydd av ditt lösenord.

 

7.4 Du förbinder dig att inte ifrågasätta giltigheten av köp som gjorts hos Apple Store med motiveringen att det skickades in och/eller godkändes elektroniskt.

Tillbaka till början

8. Program

8.1 Alla Program licensieras till dig enligt villkoren i tillämpligt licensavtal. Licensavtalet följer med Programmen eller tillhandahålls när Programmen laddas ner från webben i enlighet med punkt 8.3.

 

8.2 Du har ansvaret för att de Program och Produktlösningar som du beställer uppfyller dina krav och är kompatibla med dina befintliga system och arbetsmetoder.

 

8.3 Du kan också köpa nedladdningsbara Program som finns för hämtning på webbplatsen Apple Store för företag genom att ange ditt lösenord och användar-ID. Du kan endast betala för dessa Program med kredit- eller kontokort. När vi har mottagit ett betalningsgodkännande från kortutfärdaren får du instruktioner i form av en länk för att börja hämtningen av Programmen. Om överföringen avbryts under nerladdningen bör du starta om nerladdningsprocessen. Om du inte kan slutföra hämtningen, kan du inom 30 dagar skriftligen be om återbetalning genom att använda återbetalningsformuläret för elektronisk hämtning av Program. Begäran om återbetalning skall skickas till oss per post till den adress som visas i kontaktinformationen nedan. Med förbehåll för punkt 11.4 är vårt hela ansvar för Program som inte går att ladda ner begränsat till återbetalning av inköpspriset.

Tillbaka till början

9. Telefonassistans

9.1 Om det inte står något annat på webbplatsen Apple Store för företag när du gör din Beställning, ger vi utan extra kostnad assistans via telefon för Maskinvara, enligt definitionen nedan, och Apple-märkta program (programpaket och fristående), enligt nedan, som du köper via webbplatsen Apple Store för företag. Tjänsten gäller i 90 dagar från det att du köpte Produkten (fakturadatum). Om du vill ha assistans för icke Apple-märkta produkter, kontaktar du tillverkaren.

 

9.2 Telefonassistansen består av rådgivning och vägledning via telefon enbart i samband med installation och därtill hörande användningsfrågor.

 

9.3 Telefonassistansen finns tillgänglig vardagar mellan 8.00 och 20.00. Telefonnumret till telefonassistansen följer antingen med Produkten eller skickas till dig via post tillsammans med ditt kundnummer efter det att Produkten levererats. Du står för samtalskostnaden för samtal du ringer till oss enligt din nationella taxa.

 

9.4 Vid tillhandahållandet av telefonassistans försöker vi att besvara din fråga första gången du ringer till oss. Vi kan inte garantera att du får svar på alla dina frågor. Ibland kan vi behöva ringa upp dig igen för att föreslå en lösning.

Tillbaka till början

10. Ett (1) års begränsad garanti

10.1 Alla nya Maskinvaruprodukter från Apple har ett års begränsad garanti för brister i material och arbete. Villkoren för garantin, som är en del av och ingår i detta Avtal genom hänvisning, visas om du klickar på rätt hyperlänk nedan. Garantivillkoren finns också i kartongen med Apple-maskinvaran. Innan du handlar kan du se en kopia av den begränsade garantin för Apple-maskinvaran, inklusive dess begränsningar och undantag, genom att klicka på rätt länk nedan. Den begränsade garantin gäller endast för Apples Maskinvaruprodukter (enligt definitionen nedan). Den gäller inte för Program, Tjänster eller andra Produkter. Eventuella garantier för program finns angivna i programlicensen.

 

Ett års begränsad garanti på nya produkter förutom iPod och iSight

Ett års begränsad garanti på iPod och iSight

 

Innan du lämnar in Apple-maskinvaran för garantiservice, ansvarar du för att säkerhetskopiera systemprogrammet, tillämpningsprogrammet och alla data samt avaktivera alla lösenord. Du ansvarar själv för att installera om alla sådana program, data och lösenord. Vi ansvarar inte för dataförluster till följd av garantiservice.

Du kan ringa oss angående garantifrågor vardagar mellan 8.00 och 19.00. Uppge Apple-maskinvarans serienummer. Telefonnumret till garantiservicen följer med Apple-maskinvaran. Du står samtalskostnaden för samtal du ringer till oss enligt din nationella taxa.

 

10.2 Icke Apple-märkta produkter/produkter från andra tillverkare

För icke Apple-märkta produkter (inklusive icke Apple-märkta produkter som ingår i produktpaket eller kampanjer), ska alla garantianspråk göras i enlighet med villkoren i tillverkarens garanti som eventuellt följer med de köpta produkterna. Avseende existerande garantier från andra tillverkare skall garantianspråk först riktas antingen direkt till tillverkaren eller till oss via telefon (varvid vi kommer att anstränga oss, inom rimliga gränser, för att lösa detta å dina vägnar).

Tillbaka till början

11. Vårt ansvar

11.1 Dessa villkor anger till fullo alla våra förpliktelser och allt vårt ansvar när det gäller tillhandahållandet av Produkter (och utförandet av telefonassistans och garantiservice) och utförandet av våra Tjänster.

 

11.2 Inga garantier eller villkor är bindande för oss förutom vad som uttryckligen anges i Avtalet.

 

11.3 Garantier eller villkor som gäller Produkter eller Tjänster, som kan tolkas in i eller införlivas i detta Avtal genom lag, rättspraxis eller gällande lagstiftning i landet där Produkterna eller Tjänsterna köptes, eller på annat sätt, (inklusive men inte begränsat till villkor om kvalitet, lämplighet, skälig omsorg och kunskap) utesluts härmed ur Avtalet i den utsträckning som lagen maximalt tillåter. Framför allt garanterar vi inte att Produkterna lämpar sig för dina syften.

 

11.4 Ingenting i Avtalet begränsar eller utesluter vårt ansvar (i) ifall vår vårdslöshet leder till dödsfall eller personskador eller (ii) för bedrägeri eller (iii) om vi inte uppfyller de förpliktelser som tillämplig lagstiftning ålägger oss vad gäller rättigheter eller (iv) andra förpliktelser som inte får exkluderas enligt lag.

 

11.5 Med förbehåll för punkt 11.4 ansvarar vi inte, enligt Avtalet, för inkomstbortfall, utebliven vinst, kontraktsförlust, förlust av data eller följdförlust eller indirekta skador av något slag, hur den än har uppkommit och även om den orsakats av en skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt.

 

11.6 Med förbehåll för punkt 11.4 ska vårt maximala sammanlagda ansvar i enlighet med Avtalet, oavsett om det gäller på grund av avtal, skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet) eller annat, under inga omständigheter överstiga det belopp som du är ålagd att betala oss för Produkterna och/eller Tjänsterna i fråga.

Tillbaka till början

12. Hur du kontaktar Apple

Du kan nå oss

  • per telefon på vårt avgiftsfria telefonnummer (020 120 9971) Vardagar 09.00 - 19.00;
  • via email: businessexperts@apple.com; eller
  • per brev till adress AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland.

 

När du kontaktar oss ombeds du uppge ditt Beställningsnummer.

Tillbaka till början

13. Exportkontroll

Du förbinder dig att följa alla Exportlagar. Du samtycker till (i) att inte exportera Produkter till ett land i strid mot någon exportlag och (ii) att inte exportera Produkter till länder för vilka det krävs en exportlicens eller annat statligt tillstånd, utan att först skaffa alla nödvändiga licenser och andra tillstånd. Du garanterar att du inte bor i, lyder under, är medborgare eller bosatt i ett land till vilket Exportlagar förbjuder att Produkterna exporteras.

Tillbaka till början

14. Dataskydd

Genom att göra en Beställning, godkänner du, och förstår, att vi kan spara, behandla och använda uppgifter från Beställningsformuläret eller faxbeställningen i syfte att behandla Beställningen. Vänligen notera att vi också kan dela med oss av sådana uppgifter globalt inom Apple-företagen. Alla Apple-företag skyddar dina uppgifter enligt Apples policy för integritetsskydd, som finns på adressen www.apple.com/se/shop/legal/privacy. Vi samarbetar med andra företag som hjälper oss att tillhandahålla Produkter och Tjänster till dig. Vi kan till exempel vidarebefordra dina uppgifter till företag för leverans av Produkterna till dig eller för att garantera att du får tillgång till speciella rabatter eller villkor. Dessutom, om du har begärt finansiering för att kunna betala för de beställda Produkterna, kommer en del av de uppgifter som du skickar till oss att skickas vidare till företag som finansierar ditt köp. Ibland kan vi också skicka vidare dina uppgifter till noggrant utvalda företag vilkas produkter säljs hos Apple Store. Detta för att kunna förse dig med information om andra Produkter och Tjänster som kan vara av intresse för dig. Med detaljerad information om hur vi skyddar dina uppgifter finns i vår policy för integritetsskydd på adressen www.apple.com/se/shop/legal/privacy. Om du vill få tillgång till de uppgifter som vi har om dig, om du vill göra några ändringar eller om du inte vill ha information från oss eller andra företag, går du till www.apple.com/contact/myinfo och uppdaterar dina personuppgifter. Du kan även kontakta Apples europeiska datakontrollant på adressen privacy@euro.apple.com.

Tillbaka till början

15. Omständigheter utanför vår rimliga kontroll

Vi kommer att göra allt för att uppfylla alla våra förpliktelser enligt Avtalet.
Vi ansvarar dock inte för förseningar eller misslyckanden att utföra begärd åtgärd om sådana förseningar eller misslyckanden beror på omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll. I händelse av försening, kommer vi att uppfylla våra förpliktelser så snabbt som möjligt.

Tillbaka till början

16. Tvist, tillämplig lag och jurisdiktion

Avtalet ska i alla hänseenden regleras och tolkas i enlighet med irländsk lag och parterna är överens om att irländsk domstol har exklusiv domsrätt att pröva och avgöra alla tvister som uppstår ur eller i förbindelse med Avtalet och de Beställningar som görs i enlighet med det.

Tillbaka till början

17. Övrigt

17.1 Om det inte uttryckligen anges i detta Avtal, innebär varken vår eller din underlåtenhet att hävda något av villkoren i kontraktet att villkoret utesluts ur Avtalet. Sådan underlåtenhet påverkar inte på något sätt rätten att vid ett senare tillfälle hävda ett sådant villkor.

 

17.2 Om en domstol eller annan tribunal anser att någon av bestämmelserna i Avtalet inte kan upprätthållas eller är olaglig eller ogiltig på annat sätt, gäller fortfarande resten av Avtalet fullt ut och ska tolkas på ett sätt som ligger så nära avtalsparternas ursprungliga målsättning som möjligt.

 

17.3 Om (a) en förvaltare, konkursförvaltare, administrativ förvaltare, god man eller liknande förtroendeman eller befattningshavare utses åt dig eller din egendom, om du inleder ackordsförfarande, om ett förfarande inleds av, för eller emot dig under konkurs eller insolvens eller ditt företag avvecklas eller upplöses eller om någon ansöker om en tvångslikvidation, upphör eller hotar att upphöra med verksamheten eller vidtar åtgärder på grund av skuld eller någonting liknande förekommer i någon jurisdiktion, eller (b) du inte uppfyller något av villkoren i Avtalet eller något annat avtal mellan dig och oss, kan vi välja att vägra ytterligare leveranser och/eller säga upp Avtalet utan föregående varning.

 

17.4. Du får inte överlåta vare sig Avtalet eller någon Beställning på tredje part och du kan inte överlåta dina förpliktelser enligt Avtalet utan vårt skriftliga medgivande, som inte oskäligen skall vägras dig. Vi kan överlåta Avtalet utan ditt samtycke under förutsättning att det sker till ett Apple-företag inom Apple-koncernen.

Tillbaka till början

18. Definierade termer

18.1 Nedanstående uttryck har följande betydelse i dessa villkor:

"Ansökningsformulär" är det registreringsformulär som finns tillgängligt från Apple och som Kunden måste fylla i på korrekt sätt och skicka till Apple

"Auktoriserat Apple-serviceställe" är ett serviceställe som av oss fått behörighet att utföra garantiservice

"Avtal" innebär dessa villkor

"Beställning" är en beställning gjord av dig i enlighet med dessa villkor

"Beställningsbekräftelse" är den beställningsbekräftelse som utfärdas av oss till dig och som visar att vi har godkänt din Beställning

"Beställningsformulär" är det elektroniska beställningsformuläret på webbplatsen Apple Store for Business

"Kund" innebär den juridiska person som bedriver affärsverksamhet (enligt vår definition av oss vid aktuell tidpunkt), som har godkänts för köp av Produkter och Tjänster som, vid den aktuella tidpunkten, finns tillgängliga via webbplatsen Apple Store for Business

"Exportlagar" är alla lagar, föreskrifter och regler som rör export, återexport, överföring eller återförsäljning av produkter i USA eller inom EU samt i Sverige

"Faktura" är den faktura som utfärdas av oss till dig, med priset för Produkterna och/eller Tjänsterna

"Maskinvara" är alla Apple-märkta produkter som inte är program, tjänster eller Tillbehör

"Produkt" är de produkter som finns tillgängliga på webbplatsen Apple Store for Business och som vi samtycker till att leverera till dig på dessa villkor

"Program" är alla produkter som är program, inklusive, utan begränsningar, operativsystem, programpaket, fristående program och program som kan laddas ner från Internet

"Tillbehör" är en underordnad produkt som t.ex. en mus eller en väska till en bärbar dator

"Tjänster" är de debiterbara tjänster samt andra tjänster (exklusive tjänster som rör garanti eller telefonassistans) som finns tillgängliga på webbplatsen Apple Store for Business och som vi samtycker till att leverera till dig på dessa villkor

"Vardag" är alla dagar utom lördagar, söndagar och allmänna helgdagar i Sverige.

"Webbeställningsnummer" är det beställningsnummer som utfärdas av oss till dig

"Webbplatsen Apple Store för företag" är vår webbplats för Kunder i Sverige. Adressen är http://www.apple.com/swedenstore.

 

18.2 Apple Distribution International är ett företag med säte i Irland. Huvudkontorets adress är Apple Distribution International - Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, CORK Ireland.

Tillbaka till början