Vanliga frågor

Fler svar på dina frågor om Apple och miljön.

Vem leder miljöarbetet på Apple?

Apple tar sitt ansvar genom att arbeta mot klimatförändringar, utveckla gröna material för säkra produkter och använda material så effektivt som möjligt. I juni 2013 utnämnde Tim Cook, VD på Apple, Lisa P Jackson till vice VD med ansvar för Environmental Initiatives. Avdelningen för Environmental Initiatives arbetar med team inom hela Apple för att bestämma strategier, engagera intressenter och berätta om de framsteg som görs.

Apples styrelse granskar VD och andra ledare för att säkerställa att Apple sköts med kompetens och etisk hänsyn i den dagliga verksamheten, och ser till att aktieägarnas långsiktiga intressen tas tillvara. Lisa P Jackson, som nu är vice VD med ansvar för Environment, Policy and Social Initiatives, rapporterar direkt till Apples VD. Vårt sätt att integrera miljöarbetet gör att alla beslut kring miljöfrågor granskas av företagets högsta ledning. Ledningsgruppens medlemmar går regelbundet igenom varje ny produkt när den utvecklas och granskar allt från material och design till distributionskedja, förpackning och produktens energiförbrukning.

Hur gör Apple sina livscykelbedömningar för olika produkter och deras utsläpp av växthusgaser?

Apples livscykelbedömning av produkter består av fem steg:

Använder Apple utomstående experter för att bedöma utsläppsrapporterna?

Ja. Våra rapporter om utsläpp av växthusgaser verifieras av externa, oberoende aktörer. Bureau Veritas (BV) har verifierat rapporterna om utsläppen från Apples anläggningar inom Scope 1,2 och 3 och har givit en av deras högsta nivåer av garanti. Läs BV:s utlåtande här.

Växthusgasutsläpp inom Scope 3 från vår produktion beräknas enligt livscykelutvärdering. Beräkningarnas kvalitet och noggrannhet kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland, enligt de internationellt erkända miljöstandarderna ISO 14040 och 14044.

Redovisar Apple sina miljöegenskapsdata utifrån GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsredovisning?

På Apple strävar vi efter att öppet kommunicera våra policyer och program för miljöpåverkan, social påverkan och styrning. Vi presenterar våra resultat i en rad olika offentliga rapporter, bland annat i vår Miljöansvarsrapport för 2016. Rapporterna innehåller de standardupplysningar som nämns i GRI:s (Global Reporting Initiative) G4‑riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Du kan se Apples GRI‑index här.

Är några av Apples anläggningar ISO 14001-certifierade?

Ja. Den första ISO 14001-certifieringen av en Apple-tillverkningsanläggning erhölls 1996. Vår tillverkningsanläggning i Irland har fått behålla certifieringen sedan den först erhölls 2001, och två anläggningar i Cupertino – vårt teknik- och designcenter och vårt återvinningscenter – har haft den sedan 2013. ISO 14001 är en frivillig internationell standard som fastslår kraven för en organisations miljöledningssystem (EMS). Med ISO 14001-standarden kan företag hantera miljöeffekterna av verksamheten på ett systematiskt sätt som stämmer överens med företagets verksamhetsprocesser.

Har Apple infört ett förbud mot miljöfarliga ämnen?

Ja. Apples specifikation av reglerade ämnen innehåller information om flera ämnen som är begränsade eller förbjudna i Apples produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Ladda ner Apples specifikation av reglerade ämnen (PDF). Läs mer om vårt arbete med att minska eller stoppa användningen av skadliga gifter.

Innehåller Apples produkter bly?

Apple uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv, som begränsar användningen av bly och andra ämnen. Som ett led i vår försiktighetsstrategi avvecklade vi användningen av bly i plastdelar, färg och förpackningsmaterial långt innan användning av bly begränsades via lagstiftning.

Vad kräver Apple för att en produkt ska klassas som fri från bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC)?

Ett material som innehåller mindre än 900 ppm brom och klor definieras av Apple som fritt från BFR och PVC. 900 ppm-gränsen är en av de strängaste i elektronikbranschen och utgör en koncentration som understiger den gräns för bly som anges i EU:s RoHS-direktiv. Om det skulle finnas BFR och PVC krävs det betydligt större mängder av brom eller klor än 900 miljondelar för att ämnena ska ge effekt.

Vilka produkter omfattas av Apples övergång till BFR- och PVC-fria material?

Apples utfasning av BFR och PVC omfattar samtliga delar av nya Apple-produkter tillverkade efter den 31 december 2008. iPhone, iPad och Apple Watch är exempel på produkter som är fria från bromerade flamskyddsmedel och PVC. Apples utfasning kommer att omfatta de allra flesta produkter och komponenter, men det kan fortfarande finnas ringa mängder av bromerade flamskyddsmedel och PVC i äldre produkter, i reservdelar, i tillbehör till äldre produkter samt i äldre Beats-produkter. Nya Beats-produkter från 2015 och senare är fria från bromerade flamskyddsmedel och PVC.

Vad är REACH och hur väl lever Apple upp till kraven i REACH?

EU-förordningen om kemikalieregistrering, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) EC 1907/2006, är en europeisk förordning om säker användning av kemikalier. Europeiska kemikaliemyndigheten publicerar en kandidatförteckning över potentiellt skadliga ämnen (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som tillverkarna måste redovisa för kunden om koncentrationen överstiger 0,1 procent.

Baserat på den aktuella kandidatlistan för tillstånd innehåller Apple-produkter inte SVHC-ämnen över 0,1 procent med undantag av Apple Remote, som innehåller ett klockbatteri med 1,2-dimetoxyetan.

Använder Apple ozonnedbrytande ämnen?

Apple använder inga ozonnedbrytande ämnen vid tillverkningen av komponenter, material eller förpackningsmaterial, och följer alltså Montrealprotokollet om ozonnedbrytande kemikalier.

Har Apple någon policy för miljö, hälsa och säkerhet?

Apple strävar efter att skydda miljön, medarbetares och kunders hälsa och säkerhet samt de samhällen runt om i världen där vi bedriver verksamhet. Mer information hittar du i vår policy om miljö, hälsa och säkerhet (PDF).

Erbjuder Apple återvinning?

Ja. Du kan lämna in din Apple-enhet på Apple Store för gratis återvinning eller gå till apple.com/se/recycling för mer information om våra återvinningstjänster.