Apple och miljön

Vanliga frågor

Fråga: Hur granskar Apple sin egen status och fortgående utveckling när det gäller miljöpåverkan?

Svar: Apples ledningsgrupp ansvarar för att fastställa och implementera företagets miljöpolicy. Ledningsgruppen består av företagets mest erfarna chefer och som rådgivare har de team som arbetar inom olika områden på Apple, till exempel miljöteknik, produktutveckling, drift, anläggningar och leverantörsansvar. Apples klimatförändringsstrategi är inbyggd i utvecklingsplanen för varje anläggning och spelar en viktig roll i produktutvecklingsprocessen. År 2009 blev Apple, under vägledning av ledningsgruppen, det första företaget i elektronikbranschen som rapporterade summan av alla koldioxidutsläpp, inklusive den miljöpåverkan som kommer från konsumenternas användning av produkterna. Genom att mäta företagets sammanlagda koldioxidutsläpp kan vi ge våra kunder större insyn och hjälpa dem att fatta välgrundade köpbeslut. Samtidigt hjälper det oss som företag att identifiera de områden där minskade utsläpp kan få störst effekt för miljön.

Vi är medvetna om att den allra största delen av växthusgasutsläppen (upp till 98 procent) uppstår vid användning av produkterna. Därför väger vi in faktorer som påverkar våra produkters miljöegenskaper i alla beslut som gäller utformning och tillverkning av produkterna. Samma sak gäller för miljöbeslut kring våra anläggningar. Vårt sätt att integrera miljöarbetet innebär att alla beslut som gäller miljöfrågor granskas av den högsta ledningen i företaget. Den här strukturen har spelat en viktig roll för Apples framgångar, speciellt när det gäller miljöansvar. Ledningsgruppens medlemmar går regelbundet igenom varje ny produkt under dess utveckling och granskar då allt från material och design till distributions-kedja, förpackning samt produktens energiförbrukning. Vart och ett av de här områdena spelar en viktig roll för vår sammanlagda miljöpåverkan. Den här strategin, som vi nu har arbetat efter i över tjugo år, har resulterat i den miljömässigt mest framåtblickande produktdesignen i hela branschen. Alla våra produkter uppfyller ENERGY STAR:s stränga riktlinjer för strömförbrukning samt är fria från skadliga gifter och tillverkade av återvinningsbara material. Våra anläggnings- och driftteam går regelbundet igenom företagets program och investeringar för minskade koldioxidutsläpp tillsammans med företagets ledningsgrupp. Resultatet är att vi har kunnat öka vår användning av grön el, investera i ny teknik, ordna pendlarprogram för våra anställda och spara energi. Teamets arbete har dessutom hjälpt oss att uppnå de högsta produktåtervinningstalen i branschen.

Alla Apples produkter och produktfamiljer är väl genomtänkta ur miljösynpunkt. Apple levererar faktiska resultat när andra bara lovar att göra det i framtiden – Apple levererar också där det gör störst skillnad. Apples ledningsgrupp arbetar efter vår miljöstrategi: att minska våra koldioxidutsläpp, att utesluta gifter i produkterna och att rapportera varje produkts miljöpåverkan, så att kunderna kan se resultaten av vårt fortgående miljöarbete.

Varje år rapporterar vi företagets totala utsläpp och sammanställer rapporter på produktnivå i samband med varje ny produktlansering.

Fråga: Vad är en livscykelanalys?

Svar: En livscykelanalys är en utvärdering av de miljöeffekter en produkt har genom hela dess livscykel. Målet med en livscykelanalys är att effektivisera resursanvändningen och minska de miljöeffekter som orsakas av tillverkning, transport, användning och kassering av produkten. Livscykelanalyser av typ ”från vaggan till graven” innefattar allt från utvinning av råvaror till deras omvandling till färdiga material, tillverkning av komponenter och produkter, transport till slutanvändarna, strömförbrukning vid användning och slutligen återvinning. Under varje fas utförs aktiviteter som förbrukar material och energi samt orsakar avfall och utsläpp. Livscykelanalys är den process som används för att korrekt mäta de utsläpp som kan kopplas till varje aktivitet i respektive fas.

Resultaten av en livscykelanalys kategoriseras ofta på flera sätt, till exempel efter potentiell global uppvärmning, försurning, övergödning, förtunning av ozonlagret och bildning av marknära ozon. De metoder som används vid livscykelanalys definieras i den internationellt erkända miljöstandarden ISO 14000: i ISO 14040:2006 och 14044:2006.

Livscykelanalys har använts med positiva resultat inom många branscher, till exempel av bilindustri, flygbolag och tillverkare av konsumtionsvaror. När det gäller komplexa produkter och processer som involverar tusentals olika material kräver analysen speciella program som har utvecklats för att beräkna specifika processers miljöpåverkan. Programverktygen gör en effektiv och objektiv analys av de miljöeffekter ett företag mäter upp genom att använda tredjepartsdatabaser som har skapats och uppdaterats av oberoende ingenjörer som är experter på specifika tillverkningsprocesser. Apple har kunnat fastslå att data som samlats in direkt från våra egna och våra underleverantörers processer, i kombination med data från en oberoende tredje part, ger de mest korrekta resultaten.

Fråga: Hur genomför Apple en livscykelanalys?

Svar: Apple tillämpar fem steg vid en livscykelanalys av en produkt:

1. Datainsamlingen börjar med att man mäter den ström som förbrukas av produkten medan den används i ett tänkt användarscenario. Man räknar med olika användningssätt från en produkt till en annan. Exempelvis utgår vi ifrån en genomsnittlig användningsperiod på fyra år för Mac-datorer. För att vara på den säkra sidan utgår vi också från ett kontorsanvändningsmönster för varje dator som levereras och räknar med detta användningsmönster 365 dagar per år. När det gäller handhållna enheter som iPod, iPad och iPhone räknar vi med en användningsperiod på tre år. För dessa produkter anpassas laddnings-frekvensen efter en ”intensivanvändare”, som tänks använda enheten intensivt och dagligen under hela treårsperioden. Mer information om Apple-produkternas energiförbrukningslägen finns i våra miljörapporter.

2. Det andra steget är en mätning av hela produkten, del för del. Det hjälper oss att få kontroll över mått och vikt för alla komponenter och material som ingår i produkten. Eftersom en enda produkt kan innehålla flera hundra delar, dubbelkontrolleras varje enskild del mot en lista över alla delar och material som ingår i produkten. Vi räknar med en viss komponent- och materialförlust vid tillverkningen. Vi räknar även med transporter av material till och från fabrikerna. Produktionsutsläpp för externa tillbehör som tangentbord och möss samt förpackningsmaterial ingår också i det här steget.

3. I det tredje steget analyseras utsläpp från transporter av de färdiga produkterna till försäljnings-ställena. Data samlas in om produkter som transporteras som enskilda enheter eller i flerpack via tåg/lastbil, båt eller flyg. Huvuddelen av utsläppen från produkttransporter uppstår då produkterna transporteras från fabriker i Asien till distributionscentraler i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Det slutliga steget då produkterna distribueras till återförsäljare och slutkunder beräknas genom en övergripande justeringsfaktor.

4. Det fjärde steget i livscykelmätningarna innefattar insamlandet och återvinningen av produkten när den har tjänat ut. I det här steget räknar man in både transporter från kunderna till återvinningscentraler och procedurer för återvinning av metall, plast och glas ur produkten. Efterföljande bearbetning och nedsmältning av material tas inte med i beräkningen eftersom de räknas som produktion och inte bearbetning av uttjänta produkter.

5. När vi har samlat in alla data, återstår ett sista steg, nämligen att köra produktdatamodellen genom vårt verktyg för livscykelanalys och sammanställa detaljerade resultat för de utsläpp av växthusgaser som orsakas av produkten. Kvaliteten och noggrannheten hos de data och den livscykelmodell som används i verktyget kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland.

Fråga: Redovisar Apple sina miljöegenskapsdata utifrån GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsredovisning (G3)?

Svar: Ja. Du hittar miljöegenskapsdata för energi- och vattenförbrukning, växthusgasutsläpp och avfallsgenerering i 2013 års anläggningsrapport (PDF).

Fråga: Använder sig Apple av extern verifiering och kontroll gällande utsläppsrapporterna?

Svar: Ja.Vi anlitar en tredje part som verifierar våra rapporter om utsläpp av växthusgaser. För beräkningarna har vi använt växthusgasprotokollet från World Resource Institute (WRI)/World Business Council for Sustainable Developments (WBCSD). Bureau Veritas (BV), världsledande inom konformitets-utvärdering och certifieringstjänster, har stått för garantin – en av de högsta i verifieringsbranschen för våra utsläpp inom Scope 1 och 2. BV bedömer att informationen i våra utsläppsrapporter är riktig och tillförlitlig. Växthusgasutsläpp inom Scope 3 från vår produktion beräknas enligt livscykelutvärdering. Beräkningarnas kvalitet och riktighet kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland enligt de internationellt erkända miljöstandarderna ISO 14040 och 14044.

Fråga: Vad är ISO 14001 och är Apple ISO 14001-certifierade?

Svar: ISO 14001 är en frivillig internationell standard som fastslår kraven för en organisations miljöledningssystem (EMS). Med ISO 14001-standarden kan företag hantera miljöeffekterna av verksamheten på ett systematiskt sätt som stämmer överens med företagets verksamhetsprocesser. Den första ISO 14001-certifieringen av en Apple-tillverkningsanläggning erhölls 1996.

Fråga: Har Apple förbjudit några miljöfarliga ämnen?

Svar: Ja. Apples specifikation av reglerade ämnen innehåller information om flera ämnen som är begränsade eller förbjudna i Apples produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser.

Fråga: Innehåller Apples produkter bly?

A: Apple uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv, som begränsar användningen av bly och andra ämnen. Som ett resultat av vår försiktighetsstrategi kunde Apple avveckla användningen av bly i plastdelar, färg och förpackningsmaterial långt innan RoHS-direktivet trädde i kraft.

Fråga: Vad kräver Apple för att en produkt ska klassas som fri från bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC)?

A: Ett material som innehåller mindre än 900 ppm brom och klor definieras av Apple som fritt från BFR och PVC. 900-ppm-gränsen är en av de strängaste i elektronikbranschen och utgör en koncentration som understiger den gräns för bly som anges i EU:s RoHS-direktiv. Eftersom det krävs betydligt större mängder BFR och PVC för att ämnena ska ge effekt innehåller de flesta material som ligger under gränsen på 900 miljondelar inte några mätbara nivåer av brom eller klor.

Fråga: Vilka produkter omfattas av Apples övergång till BFR- och PVC-fria material?

Svar: Apples avveckling av bromerade flamskyddsmedel och PVC omfattar samtliga delar av nya Apple-produkter tillverkade efter den 31 december 2008. iPad, iPod och iPhone är exempel på produkter som är fria från bromerade flamskyddsmedel och PVC. Apples avveckling kommer att omfatta de allra flesta produkter och komponenter, men det kan fortfarande finnas bromerade flamskyddsmedel och PVC i äldre produkter, reservdelar och tillbehör till äldre produkter.

Fråga: Vad är REACH och hur väl lever Apple upp till kraven i REACH?

Svar: EU-förordningen om kemikalieregistrering, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) EC 1907/2007, är en europeisk förordning om säker användning av kemikalier. På kandidatförteckningen över ämnen för tillstånd namnger Europeiska kemikaliemyndigheten ett antal ämnen som inger mycket stora betänkligheter (s.k. SVHC-ämnen) och som tillverkare måste redovisa för kunden om koncentrationen överstiger 0,1 viktprocent.

Ingen av Apples produkter innehåller koncentrationer över 0,1 procent av något av de SVHC-ämnen som finns med på den aktuella kandidatlistan för tillstånd.

Fråga: Använder Apple ozonnedbrytande ämnen?

Svar: Apple använder inga ozonnedbrytande ämnen vid tillverkningen av komponenter, material eller förpackningsmaterial, i enlighet med Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Fråga: Har Apple någon policy om miljö, hälsa och säkerhet?

Svar: Apple strävar efter att skydda miljön, våra anställdas och kunders hälsa och säkerhet samt de samhällen runtom i världen där vi bedriver verksamhet. Mer information hittar du i vår policy om miljö, hälsa och säkerhet (PDF).

Fråga: Hur går återvinningen av datorer till?

Svar: I Apples återvinningsprogram monteras den begagnade utrustningen ned och viktiga komponenter som kan återanvändas tas om hand. Glas och metall kan omarbetas och sedan användas i nya produkter. Den största delen av plasten kan omvandlas till pellets och användas som sekundärt råmaterial. Läs mer om Apples återvinningsprogram

Fråga: Återvinner Apple förpackningsmaterial?

A: Apple erbjuder kunder vid utbildningsinstitutioner, företag och myndigheter kostnadsfri återvinning av förpackningsmaterial till Apple-produkter. Mer information får du av din Apple-försäljningsrepresentant.