คำถามที่พบบ่อย

พบกับคำตอบอื่นๆ เกี่ยวกับ
Apple และสิ่งแวดล้อม

ใครคือผู้นำด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของ Apple

Apple มีพันธกิจในการลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาวัสดุ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
นำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่มีความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2013 ที่ผ่านมา
Tim Cook ประธานบริหารของ Apple ได้แต่งตั้งให้
Lisa P. Jackson
เป็นรองประธานฝ่ายโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งหน้าที่ของสำนักงาน
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมก็คือประสานกับทีมงานส่วนต่างๆ ของ
Apple
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ

ขณะที่คณะกรรมการบริษัทของ Apple เองก็ดำเนินการ
ตรวจสอบ
ประธานบริหารและผู้บริหารอาวุโสเกี่ยวกับ
ศักยภาพและการดำเนิน
กิจการอย่างมีจริยธรรมอยู่เป็น
กิจวัตร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเม็ดเงิน
ลงทุนของผู้ถือหุ้น
จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว โดย Lisa
ซึ่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม
นโยบาย และกิจกรรมทางสังคม จะรายงาน
ขึ้นตรงต่อประธานบริหาร
ซึ่งวิธีการแบบบูรณาการของเรา
นี้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น
จะต้องผ่านการพิจารณาจากทีมงานระดับสูงสุด
ของบริษัท
และสมาชิกในทีมผู้บริหารก็จะคอยตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ
ทุกชนิดในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาอยู่เสมอ โดยให้
ความสำคัญใน
เรื่องของการเลือกวัสดุและการออกแบบ
ซัพพลายเชน บรรจุภัณฑ์
และการประหยัดพลังงานของ
ผลิตภัณฑ์

Apple ได้ทำการประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
Apple อย่างไร

Apple ได้ดำเนินการด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ในการประเมิน
วงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (LCA)

Apple ใช้การตรวจสอบ
และการรับรองความเชื่อมั่น
จากภายนอกในการรายงาน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนใช่หรือไม่

ใช่ เราใช้หน่วยงานอื่นดำเนินการตรวจสอบรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา โดยมี Bereau Veritas (BV)
เป็นผู้ให้ "การรับรองแบบ
สมเหตุผล" ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการรับรองระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมนี้
สำหรับการปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 อันเกี่ยวเนื่องกับอาคาร
และ
สิ่งอำนวยความสะดวกของ Apple ดูคำแถลงของ BV ที่นี่

ส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนในขอบเขตที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์
ของเราซึ่งคำนวณโดยใช้การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นั้น ได้รับ
การตรวจสอบเพื่อวัดคุณภาพและความถูกต้องโดยสถาบัน Fraunhofer
Institute ในประเทศเยอรมนี ตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14000 ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ISO 14040 และ 14044

Apple ทำดัชนีชี้วัดข้อมูล
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
โดยใช้แนวทางการทำรายงาน
ผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Global Reporting Initiative
(GRI) Sustainability Reporting
Guidelines ใช่หรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยนโยบายและโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำกับดูแลถือเป็นพันธกิจ
ของ Apple และเรายังนำเสนอ
ความคืบหน้าในการ
ดำเนินงานผ่านรายงานต่างๆ มากมายที่เผยแพร่
ต่อ
สาธารณชน ซึ่งรวมถึง รายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2016
ด้วย โดยรายงานเหล่านี้ประกอบ
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐาน โดยใช้แนวทางการ
ทำรายงานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Global Reporting
Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting
Guidelines
ซึ่งคุณสามารถดูดัชนี GRI ของ Apple ได้ ที่นี่

Apple มีอาคารที่ได้รับ
การรับรอง ISO 14001 หรือไม่

มี สำหรับ Apple แล้ว ไซต์การผลิตของเราได้รับการรับรอง
ISO 14001 ครั้งแรกในปี 1996 ส่วนโรงงานผลิตของเราใน
ไอร์แลนด์
ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2001 ก็สามารถ
รักษาสถานะดังกล่าว
ไว้ได้จนถึงปัจจุบัน รวมถึงสถานที่
ปฏิบัติงานอีก 2 แห่งในคูเปอร์ติโน
นั่นคือศูนย์วิศวกรรมและ
กระบวนการออกแบบ และศูนย์รีไซเคิลของ
บริษัท ซึ่งได้รับ
การรับรองตั้งแต่ปี 2013 ในส่วนของ ISO 14001 นั้น
คือ
มาตรฐานสากลโดยสมัครใจ ซึ่งมีข้อกำหนดด้านระบบ
การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ขององค์กร โดย
มาตรฐาน ISO 14001 จะช่วยให้
บริษัทจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานในแนวทาง
ที่เป็นระบบ
ซึ่งผนวกรวมกับกระบวนการจัดการทางธุรกิจทั้งหมด

Apple ห้ามใช้สารที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมใช่หรือไม่

ใช่ ข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุมของ Apple มี
การระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับสารหลายชนิดที่ถูกจำกัดหรือ
ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ และการผลิตของ Apple ไว้
ดาวน์โหลดข้อกำหนดทาง
เทคนิคว่าด้วยสารควบคุมของ
Apple (PDF)
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การผลักดันเพื่อลดหรือ
หยุดการใช้สารที่เป็นอันตรายของเรา

ผลิตภัณฑ์ Apple
มีสารตะกั่วหรือไม่

Apple ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้
สารอันตราย (RoHS)
ของยุโรป ซึ่งจำกัดการใช้สารตะกั่ว
รวมถึงสารอื่นๆ และด้วยความที่เรา
มีมาตรการป้องกันและ
ระวังการใช้สารต่างๆ อยู่แล้ว Apple จึงเลิกใช้
สารตะกั่วใน
ชิ้นส่วนพลาสติก สี และวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์มาเป็น
เวลานานก่อนที่จะมีข้อจำกัดในการใช้สารตะกั่วเสียอีก

Apple มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารหน่วง
การติดไฟกลุ่มโบรมีน (BFR)
และสารพอลิไวนิลคลอไรด์
(PVC) อย่างไรบ้าง

Apple จะถือว่าวัสดุนั้นเป็นวัสดุที่ปลอดสาร BFR และ PVC
หากวัสดุนั้น
มีสารโบรมีนและคลอรีนน้อยกว่า 900 ส่วน
ต่อหนึ่งล้าน (ppm) ซึ่งการ
จำกัดปริมาณที่ 900 ppm
นับได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่เคร่งครัด
ที่สุดใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีความเข้มข้นต่ำกว่า
การห้ามใช้
สารตะกั่วในระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้
สารอันตราย หรือ RoHS
ของยุโรป เนื่องจากตามปกติ
หากมีการใช้ BFR และ PVC ระดับของ
โบรมีนหรือคลอรีน
จะต้องสูงกว่า 900 ppm อย่างมากจึงจะมีผล

การเลิกใช้ BFR และ PVC
ของ Apple ครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์ใดบ้าง

การเลิกใช้ BFR และ PVC ของ Apple ครอบคลุมชิ้นส่วน
ทั้งหมด
ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่
ผลิตหลังวันที่
31 ธันวาคม 2008 โดย iPhone, iPad และ
Apple Watch คือตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสาร BFR และ
PVC อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการเลิกใช้
สารทั้งสองตัวของ
Apple จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ
ส่วนใหญ่
ในปัจจุบันแล้ว แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า
ชิ้นส่วน
ทดแทน อุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนๆ
และผลิตภัณฑ์ Beats
รุ่นเก่าอาจไม่ปลอดสาร BFR และ PVC
100% ส่วนผลิตภัณฑ์ Beats ใหม่
นับตั้งแต่ปี 2015 นั้นถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ปลอดสาร BFR และ PVC

REACH คืออะไร และ Apple
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
REACH อย่างไร

The Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of
Chemicals Regulation EC 1907/2006
หรือที่โดยทั่วไปเรียกว่า REACH
คือระเบียบข้อบังคับของ
สหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมีและการใช้งาน
อย่างปลอดภัย
ซึ่งองค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรปได้มี
การตีพิมพ์
รายชื่อสารเคมีเพื่อการขออนุญาต รวมถึงระบุกลุ่มสาร
ที่
ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC) ที่ผู้ผลิตต้องเปิดเผยข้อมูล
ให้ลูกค้า
ทราบหากใช้สารนั้นๆ ในผลิตภัณฑ์สูงกว่า 0.1%

อย่างไรก็ตามจากรายชื่อสารเคมีเพื่อการขออนุญาตฉบับ
ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ Apple ไม่มี SVHC สูงกว่า 0.1% ยกเว้น
สำหรับ
Apple Remote ที่มาพร้อมแบตเตอรี่เซลล์แบบ
เหรียญที่มีสาร
1,2-ไดเมทธอกซีอีเธน

Apple ใช้สารที่ทำลาย
ชั้นโอโซนหรือไม่

Apple ไม่ใช้สารทำลายชั้นโอโซน (ODC) ในกระบวนการใดๆ
เพื่อผลิต
ส่วนประกอบ วัสดุ หรือวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ Apple
ตามที่กำหนดในพิธีสารมอนทรีออล
ว่าด้วยสารทำลายชั้นโอโซน

Apple มีนโยบายด้านสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยหรือไม่

Apple มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัยของ
พนักงานของเรา รวมถึงลูกค้า
และชุมชนทั่วโลกที่เราปฏิบัติงานอยู่
หากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน แถลงการณ์นโยบายด้าน
สุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(PDF)
ของเรา

Apple มีข้อเสนอ
ด้านการรีไซเคิลหรือไม่

มี คุณสามารถนำอุปกรณ์ Apple ทุกรุ่นไปรีไซเคิลที่
Apple Store ได้ฟรี
หรือไปที่ apple.com/th/recycling
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ
รีไซเคิลของเรา