การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริง
ส่วนสิ่งที่เรากำลังทำ
ก็จริงจังไม่แพ้กัน

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ยิ่งการปล่อยก๊าซคาร์บอน
มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่
วิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ก็ยิ่งจำเป็นมากเท่านั้น

การตรวจวัดของเราครอบคลุมไปถึงซัพพลายเออร์หลายร้อยราย
ลูกค้านับล้าน และ
อุปกรณ์อีกหลายร้อยล้านชิ้น แล้วเราก็ยังคง
มองหาวิธีการที่จะสร้างความแตกต่าง
ให้มากที่สุดใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การผลิต การใช้งานผลิตภัณฑ์ อาคารและ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การขนส่ง และการรีไซเคิล

ด้วยเหตุนี้ เราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นของเราให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด
เท่าที่จะทำได้ เรากำลังค้นหาวัสดุที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำลงสำหรับนำมาใช้
ผลิตอุปกรณ์ของเรา นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อเพิ่มแหล่งพลังงานสะอาด
สำหรับใช้ในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก เราสร้างและจัดหาพลังงานสะอาดที่สามารถนำมา
ใช้หมุนเวียนได้ เพื่อป้อนให้กับสำนักงาน ร้านค้าปลีก และศูนย์ข้อมูลกว่า 93% ของเราทั่วโลก
ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซจากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราให้เหลือ
เพียง 1% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดได้ นอกจากนี้ เรายังมีการปรับปรุงแนวทาง
การรีไซเคิลและคิดทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าของเราใหม่ด้วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดของเราในปี 2015

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

38,400,000 เมตริกตัน
 • 77%จากการผลิต
 • 17%จากการใช้งาน
  ผลิตภัณฑ์
 • 1%จากอาคารและ
  สิ่งอำนวย
  ความสะดวก
 • 4%จากการขนส่ง
 • 1%จากการรีไซเคิล

การผลิต

ผลิตโดยปล่อย
ก๊าซคาร์บอนให้น้อยลง

กรรมวิธีที่เราใช้ในการผลิตคือส่วนสำคัญของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา
โดยเราได้ค้นพบ 2 ตัวแปรที่จะช่วยให้เราสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้อย่างมาก
ซึ่งได้แก่ การผลิตวัตถุดิบ และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต

ร่วมมือกับซัพพลายเออร์
เพื่อพลังงานสะอาด

พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในซัพพลายเชนของเราสำหรับการจัดสรรวัตถุดิบ ผลิตชิ้นส่วน
และประกอบผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นต้นตอสำคัญของปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เราปล่อยออกมา
ดังนั้นในปี 2015 เราจึงได้ริเริ่มโครงการที่จะช่วยให้พันธมิตรของเราทั่วโลกสามารถลดปริมาณ
การใช้พลังงาน เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดในอาคาร และพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน
คุณภาพสูงขึ้นมา วันนี้เรากำลังสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 200 เมกะวัตต์
ในประเทศจีน โดยเริ่มต้นจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 170 เมกะวัตต์
ในเขตมองโกเลียใน เพื่อนำมาชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ปลดปล่อยจากกระบวนการผลิต
ของเรา นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อติดตั้งแหล่งพลังงานสะอาดใหม่ทั่วโลก
ที่มีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 4 กิกะวัตต์ ซึ่งนับรวมไปถึงแหล่งผลิตพลังงานขนาด 2 กิกะวัตต์
ในประเทศจีนที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2020 และภายในสองปีข้างหน้านี้ Foxconn จะทำการติดตั้ง
แหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 400 เมกะวัตต์ เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการผลิต iPhone ขั้นตอนสุดท้ายที่โรงงานใน Zhengzhou

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่อะลูมิเนียม

เราจำหน่ายโทรศัพท์นับล้านเครื่อง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงองค์ประกอบเล็กๆ
ในการผลิต iPhone ก็สามารถสร้างผลลัพธ์
ที่ยิ่งใหญ่ได้ เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธี
ที่เราใช้ในการผลิตตัวเครื่องอะลูมิเนียมของเราสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน
ของเราได้ เราจึงเลือกใช้อะลูมิเนียมที่หลอมด้วยพลังงานไฟฟ้าจากน้ำแทนที่จะใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล และเรายังมีการออกแบบกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมขึ้นใหม่ เพื่อนำเศษอะลูมิเนียม
กลับมาใช้ใหม่ ผลที่ตามมาก็คือ เราสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มาจากการ
ผลิตตัวเครื่อง iPhone 6s
ที่ทำจากอะลูมิเนียมของเราลงได้ถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับโทรศัพท์
รุ่นก่อนหน้า และเราก็กำลังมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการนำอะลูมิเนียมที่สามารถช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราให้มากขึ้นอีก

การใช้งานผลิตภัณฑ์

การใช้พลังงานของคุณ
ก็คือการใช้พลังงานของเรา

พลังงานทั้งหมดที่ใช้เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณทำงานได้ นับตั้งแต่
ครั้งแรกที่คุณเปิดกล่อง
จนถึงวันที่ถูกส่งกลับไปรีไซเคิล จะถูกนำมาคิดรวมในปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา
ซึ่งรวมไปถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการชาร์จอุปกรณ์ ซึ่งตามปกติมักจะมาจากแหล่งพลังงาน
ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูง อย่างเช่น พลังงานถ่านหินหรือก๊าซ เราจึงพยายามแสวงหา
วิธีการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุด
ยกตัวอย่างเช่น ระบบปฎิบัติการ Mac จะพักการทำงานของฮาร์ดดิสก์ และใช้งานโปรเซสเซอร์
ในโหมดที่ใช้พลังงานต่ำมาก
เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องหนักๆ ทั้งยังสามารถประหยัดพลังงาน
ในระหว่างที่หน้าจอไม่มีการเคลื่อนไหว และในระหว่างที่คุณกำลังพิมพ์อักษรแต่ละตัว

MacBook Air ใช้พลังงานน้อยลง 52% เมื่อเทียบกับรุ่นแรก ในขณะที่ Mac mini ใช้พลังงาน
น้อยลงกว่ารุ่นก่อนถึง 40% เมื่ออยู่ในโหมดพักการใช้งาน ส่วน Apple TV ใช้พลังงานน้อยลง
90% เมื่อเทียบกับรุ่นแรก และในสหรัฐฯ คุณสามารถชาร์จ iPhone 6s วันละหนึ่งครั้ง โดยมี
ค่าใช้จ่ายเพียง 53 เซนต์ต่อปีเท่านั้นเอง อันที่จริงแล้ว ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา พลังงานเฉลี่ย
ทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ Apple ใช้นั้นลดลงถึง 64% ซึ่งก็แน่นอนว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

โดยรวมของเรา รวมถึงค่าไฟฟ้าของคุณก็ลดลงด้วยเช่นกัน1

เต็มที่เลย ถาม Siri ได้
ทุกคำถามที่คุณต้องการ

ทุกครั้งที่คุณส่งข้อความ iMessage,
โทร FaceTime, ถามคำถาม Siri,
ดาวน์โหลดเพลง
หรือแชร์รูปภาพ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้พลังงาน
และเราถือว่าทั้งหมดนั้นเป็นความรับผิดชอบของ
เรา ไม่ใช่คุณ เราภูมิใจ
ที่จะพูดว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้
อยู่ภายใต้การดูแลของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล
Apple ที่
ปฏิบัติการด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% และ
ในบางเวลา
ที่เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เราก็จะใช้บริการจากศูนย์ข้อมูล
ภายนอก ซึ่ง
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของและมีการใช้งาน
ร่วมกับ
องค์กรอื่นๆ แต่เราก็รวมศูนย์ข้อมูลเหล่านี้
ไว้ในเป้าหมายด้านพลังงาน
หมุนเวียนของเราด้วย
เราจึงมีการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเหล่านี้
เพื่อให้
พวกเขาขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%
ด้วยเช่นกัน
โดยรวมแล้ว ในปี 2014 ศูนย์ข้อมูล
ของเราสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อย
CO2e ได้
150,000 เมตริกตัน และในปี 2015 ตัวเลขดังกล่าว
ก็ได้เพิ่มขึ้น
เป็น 187,000 เมตริกตัน

อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

เรานำพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์
สายลม
และน้ำมาใช้เป็นพลังงาน
สำหรับระบบไฟ เซิร์ฟเวอร์
และเครื่องชงกาแฟของเรา

เรามีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ
นั่นคือ 100% ของไฟฟ้าที่ใช้
ในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
ของเราทั่วโลก ทั้งในส่วนของสำนักงาน ร้านค้าปลีก
และศูนย์
ข้อมูลนั้น มาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น ในเดือนมกราคมปี 2016 เราอยู่ที่ระดับ
93% และใน 23 ประเทศ ซึ่งรวมถึงในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และออสเตรเลีย
เราอยู่ที่ระดับ 100% ตัวอย่างที่จะทำให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เราเชื่อมแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์แห่งใหม่ขนาด 40 เมกะวัตต์เข้ากับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของประเทศจีน
ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากเกินพอสำหรับสำนักงานและร้านค้าปลีกทั้งหมด
ของ Apple ในประเทศจีน

ในปี 2015 การใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคารและสิ่งอำนวยความ
สะดวกของ Apple ทำให้เรา
สามารถหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2e
สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 335,000 เมตริกตัน หรือเทียบเท่ากับการลด
การเผาผลาญถ่านหินลงเกือบถึง 163,293 เมตริกตันโดยประมาณ4

นวัตกรรมบนดาดฟ้าที่สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่แออัดและมีพื้นที่ผิวดินจำกัดเกินกว่าที่จะ
พัฒนาโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ได้ เราจึงต้อง
ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ทั้งหมด โดยเราได้
ร่วมมือกับ
Sunseap ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น
เพื่อจัดสรรพลังงาน
สะอาดขนาด 32 เมกะวัตต์ จากแผง
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาของ
อาคาร
ต่างๆ กว่า 800 แห่งในตัวเมือง โครงการบุกเบิกซึ่งถือเป็นการ
ดำเนินโครงการใน
รูปแบบนี้เป็นครั้งแรก จะสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากเพียงพอสำหรับสำนักงาน
ทั้งหมดของเราในสิงคโปร์
รวมไปถึงพลังงานส่วนที่เราใช้ในศูนย์ข้อมูลร่วม ซึ่งเราใช้ใน
งาน
ประมวลผลต่างๆ เพิ่มเติมจากปกติ

บ้านสีเขียวเพื่อโลกสีเขียว

Apple Campus ใหม่ในคูเปอร์ติโนจะเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานที่สุดในบรรดาอาคาร
ประเภทเดียวกัน ที่แคมปัสแห่งนี้ เรามีการรีไซเคิลและนำวัสดุจากตึกที่ถูกทุบทำลายใน
บริเวณไซต์งานกลับมาใช้ใหม่มากกว่า 95% โดยนำเศษคอนกรีต กระจก และโลหะ
แทบทุกชิ้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

อาคารของเราจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% โดยเป็นพลังงานที่มาจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กรเอง นอกจากนี้อาคารยังถูก
ออกแบบให้อากาศธรรมชาติสามารถหมุนเวียนได้อย่างอิสระทั้งภายในและภายนอกอาคาร
คิดเป็นช่วงเวลารวม 75% ของระยะเวลาในแต่ละปี

8,000
ภายในบริเวณแคมปัส
จะประดับประดาไปด้วยพันธุ์ไม้
ต่างๆ กว่า 8,000 ต้น ซึ่งกว่า
7,000 ต้นที่ได้รับการปลูก
ขึ้นใหม่เป็นต้นไม้ให้ร่มเงาและ
มีไม้ผลรวมอยู่ด้วย
100%
Apple Campus 2
จะใช้พลังงาน
หมุนเวียน 100%

การขนส่ง

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนทางอากาศและทะเล

การขนส่งผลิตภัณฑ์หลายร้อยล้านเครื่องนั้นต้องใช้พลังงาน
มหาศาล ซึ่งทีมโลจิสติกส์ของเรา
ก็มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนของกระบวนการนี้ โดยมองหาโอกาสที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งทางอากาศและทางเรือเพื่อใช้ปริมาณ
เชื้อเพลิงให้น้อยลง และเนื่องจาก
เรามีความตั้งใจในการผลิต
อุปกรณ์ให้มีน้ำหนักเบาและบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลงอยู่แล้ว
นั่นก็
หมายความว่าเรากำลังดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนอยู่ในตัว ไม่ว่าเราจะจัดส่ง
สินค้าของเราอย่างไรก็ตาม

การรีไซเคิล

การรีไซเคิลนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปล่อยก๊าซของเราด้วย

เรานำพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของเรามารวมในปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วย ซึ่งไม่มีคู่แข่งรายใดที่ทำเช่นนี้ ดังนั้นเมื่อเป็นไปได้ เราจึงพยายามรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์ของเราในภูมิภาคที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำส่ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่อาจเกิดขึ้น
จากการขนส่ง และเมื่อมีความจำเป็นต้องจัดส่ง เราก็ดำเนินการอย่างรับผิดชอบ เนื่องจากเรามี
การประสานงานกับผู้ให้บริการรีไซเคิลอย่างใกล้ชิดและมีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มี
การตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีการจัดทิ้งวัสดุด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยในประเทศกำลังพัฒนา
ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่พบในอุตสาหกรรมนี้

การรีไซเคิลก็มีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกด้วยเช่นกัน เพราะการรีไซเคิลวัสดุ
จะปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำกว่าการผลิตวัสดุขึ้นมาใหม่ ยกตัวอย่างเช่น อะลูมิเนียมซึ่งการผลิตใหม่
นั้นต้องผ่านกระบวนการขุดและถลุงแร่ ใครก็ตามที่ใช้วัสดุรีไซเคิลสามารถหักส่วนนั้นๆ ออกจาก
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของตัวเองได้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องคิดมูลค่านั้นซ้ำอีกครั้ง