ดัชนี GRI

การจัดเตรียมข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ใช้แนวทางการทำรายงานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G3/C เป็นข้อพิจารณา
ดัชนี GRI ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ (EC), สิ่งแวดล้อม (EN), สิทธิมนุษยชน (HR), สังคม (SO) และ
การปฏิบัติด้านแรงงาน (LA) มีระบุไว้ในส่วนล่างนี้1

  1. รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 1.1-4.15 ที่สอดคล้องกับ G3/C ดัชนีต่อไปนี้ไม่ได้จัดทำรายงาน:
    EC2-EC9, EN9-15, EN19, EN20, EN22, EN23, EN25, EN27, EN28, EN30, LA1-LA14, HR3, HR8, HR9, SO1, SO3, SO5-SO8, PR1-PR9