ดัชนี GRI

การเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยนโยบายและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลถือเป็นพันธกิจ
ของ Apple และเรายังนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานผ่านรายงานต่างๆ มากมายที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ซึ่งรวมถึงใน www.apple.com ด้วย รายงานเหล่านี้ประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐาน โดยใช้แนวทางการทำรายงานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI)
G4 Sustainability Reporting Guidelines ซึ่งรายการของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน GRI ต่อไปนี้
จะระบุถึงหัวข้อต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ (EC), สิ่งแวดล้อม (EN), สิทธิมนุษยชน (HR), สังคม (SO), การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน (LA) และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (PR)*