ภาระความรับผิดชอบ

เรากำหนดมาตรฐานให้สูง
จากนั้นจึงช่วยให้ซัพพลายเออร์
ไปถึงมาตรฐานนั้น

ผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจดู
บันทึกการจ่ายเงิน
ในเหลียนหยุนกัง ประเทศจีน

ระเบียบปฏิบัติสำหรับ
ซัพพลายเออร์
ของ Apple

ระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์จะเป็นการ
กล่าวถึงมาตรฐาน
ระดับสูงที่เรากำหนดไว้ เพื่อ
สร้างสภาพการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และการใช้
แนวปฏิบัติที่รับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่า
นี่คือหนึ่งในระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดที่สุดใน
อุตสาหกรรม และมักจะต้องอาศัยการปฏิบัติงาน
ที่จริงจังยิ่งกว่าที่
กฎหมายท้องถิ่นกำหนด และ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้
ซัพพลายเออร์
ทุกรายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด
ซึ่งระบุ
ไว้ในมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ซัพพลายเออร์ของเรา โดยเอกสาร
ฉบับนี้จะ
อธิบายรายละเอียดของมาตรฐานต่างๆ ที่เรา
มุ่งหวังให้
ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตาม ไม่ว่า
กฎหมายท้องถิ่น นโยบาย
ของบริษัท บรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรม และแนวปฏิบัติต่างๆ
ทางธุรกิจ
ทั่วโลกจะเป็นอย่างไรก็ตาม

วิศวกรของ Apple เข้าดูงานผลิต
ส่วนประกอบภายในที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ทุกๆ การตรวจสอบ
คือ
โอกาสในการพัฒนา

เรานำการตรวจสอบมาเป็นส่วนเสริมสร้าง
ความสามารถให้กับ
ซัพพลายเออร์ของเรา นี่จึงเป็น
ที่มาของการคิดค้นกระบวนการ
4 ขั้นตอนที่จะช่วย
ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของเรา

การจัดลำดับความสำคัญ
ในการตรวจสอบ

เราเลือกซัพพลายเออร์ที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วย
การอิงจากความเสี่ยง
โดยเราจะพิจารณาจาก
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงความเสี่ยงทาง
ธุรกิจของโรงงาน
นั้นๆ จากนั้นจึงจัดลำดับ
ความสำคัญในการตรวจสอบตามความเสี่ยง
ด้านภูมิศาสตร์ ความเสี่ยงด้านราคาของสินค้า
โภคภัณฑ์ การใช้จ่าย
ตามแผน ตลอดจน
ผลการตรวจสอบก่อนหน้านี้

นอกจากนี้เรายังพิจารณาถึงข้อกังวลต่างๆ ที่
ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก เช่น องค์กรที่
ไม่ใช่ภาครัฐ (NGO), ทีมงานภายในของ Apple
และ
จากระบบการร้องเรียนแบบไม่ระบุชื่อที่สนับสนุนให้
พนักงาน
รายงานการละเมิดและการถูกตอบโต้ใน
ที่ทำงานกับเรา โดยคำร้องขอ
แต่ละรายการจะถูก
ประเมินตามความเร่งด่วน ซึ่งถ้าปัญหาดังกล่าว
เป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิต เราก็จะส่งทีมงาน Apple
ไปทันที หรือหากไม่
สามารถทำได้ในทันที ทีมของ
เราจะไปถึงสถานที่ภายใน 24 ชั่วโมง

21 คือจำนวนการเข้าตรวจสอบ
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
250 คือจำนวนเรื่องร้องขอที่ปิดได้
ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย
และแรงงาน
25 พัน คือจำนวนการสัมภาษณ์เพื่อ
ติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มี
การตอบโต้ต่อพนักงาน

การตรวจสอบในสถานที่ปฏิบัติงาน

การตรวจสอบทุกครั้งจะดำเนินการโดย
ผู้ตรวจสอบของ Apple เป็นหลัก
และได้รับการ
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกประจำท้องถิ่น
ซึ่งได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์วิธีการ
ตรวจสอบของเรามาแล้ว พร้อมกันนี้
เราจะทำการ
สัมภาษณ์พนักงาน ตรวจสอบเอกสารการจ่าย
เงินเดือน
หลายร้อยฉบับ ประเมินสุขภาพร่างกาย
และสภาวะความปลอดภัยของ
โรงงาน รวมถึง
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
โรงงาน
โดยจะมีการให้คะแนนโรงงานแต่ละแห่งจาก
ข้อมูลกว่า 500 จุดตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ

นอกเหนือจากการประเมินโรงงานแล้ว เรายัง
ตรวจสอบเพื่อหากรณี
การละเมิดหลักการสำคัญ
อย่างจริงจัง เพราะนี่คือปัญหาที่ Apple
จะไม่ยอม
ให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด ปัญหาเหล่านี้ได้แก่ กรณี
การจ้าง
แรงงานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์หรือการบังคับ
ใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ
การปลอมแปลงเอกสาร
การคุกคามหรือตอบโต้พนักงานที่เข้าร่วม
การ
ตรวจสอบ สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อชีวิต
ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
ความรุนแรง ทั้งนี้การละเมิดใดๆ
ที่เราพบจะถูก
รายงานไปยังผู้บริหารระดับอาวุโสของ Apple และ
จะต้องมี
การดำเนินการกับซัพพลายเออร์รายนั้น
ทันที นอกจากนี้ ในบางกรณี
เราจะรายงานการ
ละเมิดนี้กับหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย จากนั้น
ซัพพลายเออร์ที่ไม่ทำตามระเบียบปฏิบัติจะถูกคุม
ประพฤติจนกว่าจะ
จะสามารถผ่านการตรวจสอบครั้งต่อไป ทั้งนี้การละเมิดหลักการสำคัญ
จะส่งผล
ในทางลบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Apple
และอาจนำไปสู่
การยุติสัญญาได้ ซึ่งนับจนถึง
ปัจจุบันนี้ เราได้ยุติสัญญากับ
ซัพพลายเออร์ไปแล้ว
เป็นจำนวน 20 ราย

การตรวจสอบประจำปีของ Apple
ปี การตรวจสอบทั้งหมด
2007 39
2008 83
2009 102
2010 127
2011 188
2012 298
2013 451
2014 633
2015 640

การดำเนินการแก้ไข

ซัพพลายเออร์ที่ไม่ทำตามระเบียบปฏิบัติจะต้องส่ง
แผนการดำเนิน
การแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์หลังจาก
การตรวจสอบ พร้อมสรุปวิธีแก้ไข
ปัญหาที่เราพบ
จากนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบของเรา
จะ
ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ โดยทำการ
ตรวจสอบตามช่วงเวลา 30 วัน
60 วัน และ 90 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติได้ตามที่กำหนด
ทั้งนี้การดำเนินการใดๆ ที่ล่าช้าจะถูกรายงานไปยัง
ผู้บริหารระดับอาวุโส

การตรวจสอบเพื่อยืนยัน
การปรับปรุง

เมื่อครบกำหนด 120 วัน ผู้ตรวจสอบภายนอก
จะมาตรวจเยี่ยม
ที่โรงงานเพื่อยืนยันว่า
ทุกอย่างที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินการ
แก้ไข
เดิมได้รับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของเราแล้ว
แต่หากว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข
เราก็จะกำหนดให้มีการตรวจสอบ
ครั้งที่ 2 ภายใน 30 วัน

ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ต้องการความ
ช่วยเหลือ
เพิ่มเติมเพื่อให้
ทุกอย่างเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ เราจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปให้
ตามโครงการความร่วมมือของเรา โดยเราเอง
ก็คิดหาวิธีการที่จะ
ช่วยให้โรงงานดำเนินการ
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยน
แนว
ปฏิบัติทางธุรกิจและระบบการจัดการที่
เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สิทธิมนุษยชน
สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพและความปลอดภัย

จากการที่เราเข้าไปทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์
โดยไม่ได้เอาแต่ควบคุม
เพียงอย่างเดียว ทำให้การ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของซัพพลายเออร์
นั้น
ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

กรณีศึกษา

การพัฒนา
สภาพโรงงาน
ที่เมืองหลิวหยาง

Lens คือโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองหลิวหยาง
ประเทศจีน
ซึ่งผลิตกระจกจอภาพสำหรับ
iPhone, iPad และ Apple Watch

ครั้งแรกที่ Apple ได้เข้าไปตรวจสอบโรงงาน
ในปี 2010 ผู้ตรวจสอบพบว่า
มีการละเมิดด้านสิทธิ
แรงงานและสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยถึง 57 เรื่อง เช่น
การไม่ควบคุมจำนวน
ชั่วโมงการทำงาน การเลือก
ปฏิบัติด้านอายุในระหว่างการจัดหาบุคลากร
ตลอดจนการจัดการของเสียสารเคมีและของเสีย
ที่เป็นอันตรายที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ Apple
แต่แทนที่จะลงโทษโรงงานแห่งนี้
เรากลับเลือกที่จะ
ร่วมมือกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วย
ปรับปรุงสภาวะต่างๆ สำหรับพนักงานทั้ง
35,000 คน โดยเราได้ส่ง
Nikko Liao ซึ่งเป็น
ผู้ตรวจสอบจาก Apple ไปที่โรงงานเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงจากภายใน

Nikko ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบของ Apple เข้าพบทีม HR
เพื่อติดตามเรื่องสิทธิมนุษยชน

Nikko มุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมงานด้าน
ความรับผิดชอบและระบบ
การจัดการ เพื่อนำ
นโยบาย กระบวนการ และเครื่องมือใหม่ๆ เข้ามาใช้
ทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาจากภายใน
ซึ่งการดำเนินการ
เหล่านี้ยังรวมถึงการควบคุม
ชั่วโมงการทำงานรูปแบบใหม่ ขั้นตอน
การ
ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแก้ไข นโยบาย
การจัดหาบุคลากร
ที่ปรับปรุงใหม่ ตลอดจนการ
ติดฉลากและการจัดเก็บสารเคมี
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ผลที่ได้ก็คือ ทีมงานของ Lens สามารถจัดการกับ
ปัญหาการละเมิด
ที่พบในรายงานปี 2010 ได้ทั้งหมด
รวมถึงทำคะแนนการตรวจสอบ
ของโรงงานได้ดีขึ้น
29% และดำเนินงานต่อไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการปลูกฝังให้เกิด
การปฏิบัติอย่าง
มีความรับผิดชอบในวัฒนธรรม
การทำงานของตน

Nikko สัมภาษณ์พนักงานเพื่อให้
มั่นใจว่า
มีการใช้กระบวนการด้าน
สุขภาพและ
ความปลอดภัยที่
เหมาะสม

รายงานความคืบหน้า

ดาวน์โหลดรายงานความคืบหน้าประจำปีนี้
อ่านจดหมายจาก Jeff Williams ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
ของ Apple
และดูรายงานจากปีก่อน ดูเพิ่มเติม