Beperkte garantie van Apple - iPod en iSight

GARANTIEDEKKING

De garantieverplichtingen van Apple voor dit hardwareproduct zijn beperkt tot de bepalingen die hieronder uiteen worden gezet:
Apple Inc. ("Apple") garandeert dat dit hardwareproduct gedurende een periode van één (1) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop ("garantieperiode") vrij is van materiaal- en fabricagefouten.

Indien binnen de garantieperiode een geldige claim met betrekking tot een defect bij Apple wordt ingediend, zal Apple naar haar keuze 1) het product kosteloos repareren met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde onderdelen, 2) het product vervangen door een product dat nieuw is of dat is vervaardigd met nieuwe of gebruikte onderdelen en dat in functioneel opzicht minimaal gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke product, of 3) het aankoopbedrag van het product terugbetalen.

Indien na de eerste honderdtachtig (180) dagen van de garantieperiode een geldige claim met betrekking tot een defect bij Apple wordt ingediend, worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht wanneer Apple overgaat tot reparatie of vervanging van een product.

Op vervangende producten of onderdelen die op grond van deze garantie worden verstrekt, geeft Apple een garantie op materiaal- en fabricagefouten, welke garantie geldt voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de vervanging of reparatie, dan wel voor de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product, indien die periode langer is. Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen, wordt het vervangende artikel jouw eigendom en wordt het vervangen artikel eigendom van Apple. Wanneer het aankoopbedrag wordt terugbetaald, wordt het product eigendom van Apple.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Deze beperkte garantie geldt alleen voor het hardwareproduct dat door of voor Apple is vervaardigd en dat als zodanig herkenbaar is doordat daarop het handelsmerk, de handelsnaam of het logo "Apple" is aangebracht. Deze beperkte garantie geldt niet voor niet-Apple hardwareproducten of voor software, zelfs niet als deze samen met het Apple hardwareproduct in één verpakking zijn geleverd of verkocht. Andere fabrikanten, leveranciers en uitgevers dan Apple kunnen een afzonderlijke garantie geven op hun eigen producten die bij het Apple hardwareproduct zijn verpakt.

Software die onder de Apple merknaam door Apple wordt gedistribueerd, valt niet onder deze beperkte garantie. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Apple voor meer informatie.

Apple is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van programma's, gegevens of andere informatie die zijn opgeslagen op media in het Apple hardwareproduct of een niet-Apple product of onderdeel dat niet onder deze garantie valt. Het herstellen of opnieuw installeren van programma's, gegevens of andere informatie valt niet onder deze beperkte garantie.

Deze garantie geldt niet: a) in geval van schade ontstaan door een ongeval, misbruik, oneigenlijk gebruik, verkeerde toepassing of niet-Apple producten; b) in geval van schade als gevolg van servicewerkzaamheden die niet door Apple zijn verricht; c) voor een product of onderdeel dat zonder de schriftelijke toestemming van Apple is aangepast; of d) indien een Apple serienummer is verwijderd of beschadigd.

VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE BOVENSTAANDE RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN. APPLE WIJST IN HET BIJZONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN APPLE IMPLICIETE GARANTIES OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT NIET VAN DE HAND KAN WIJZEN OF KAN UITSLUITEN, KOMEN ALLE CLAIMS OP GROND VAN DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, BIJ HET AFLOPEN VAN DE GARANTIEPERIODE TE VERVALLEN. Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Apple zijn niet bevoegd deze garantie aan te passen, te verlengen of uit te breiden.

VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, IS APPLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BUITENGEWONE, BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF -VOORWAARDE, OF OP ENIGE ANDERE RECHTSGROND, DAARONDER BEGREPEN KOSTEN VAN HERSTEL OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS DIE IN HET APPLE PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN OF BIJ HET APPLE PRODUCT WORDEN GEBRUIKT, EN HET NIET KUNNEN BEWAREN VAN HET VERTROUWELIJKE KARAKTER VAN GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN. APPLE VERKLAART UITDRUKKELIJK NIET DAT ZIJ EEN PRODUCT OP GROND VAN DEZE GARANTIE KAN REPAREREN OF EEN PRODUCT KAN VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR OF VERLIES VAN DE PROGRAMMA'S OF GEGEVENS OP DAT PRODUCT.

VOOR CONSUMENTEN DIE ONDER DE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN OF -REGELS VALLEN IN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN DIT AFWIJKT, HET LAND VAN VESTIGING, GELDEN DE RECHTEN WAAROP ZIJ KRACHTENS DEZE GARANTIE AANSPRAAK KUNNEN MAKEN IN AANVULLING OP ALLE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE HUN OP GROND VAN BEDOELDE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN EN -REGELS TEN DIENSTE STAAN. VOOR ZOVER DE GENOEMDE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN EN -REGELS BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOELATEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE BEPERKT TOT VERVANGING OF REPARATIE VAN HET PRODUCT OF HET OPNIEUW VERLENEN VAN DE REPARATIESERVICE, ZULKS UITSLUITEND TER BEOORDELING VAN APPLE.

SERVICE OP GROND VAN DE GARANTIE

Raadpleeg de online-informatiebronnen die in de documentatie bij het product worden vermeld voordat je een verzoek om service indient. Als het product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat je deze informatie hebt geraadpleegd en toegepast, bezoek je de website voor instructies voor hoe je een beroep op de garantieservice kunt doen.

Opmerking: Voordat je je product aflevert voor service, dien je een reservekopie te maken van alle gegevens, daaronder begrepen alle softwareprogramma's. Je bent zelf verantwoordelijk voor het later opnieuw installeren van alle gegevens. Gegevensherstel valt niet onder de garantieservice en Apple is niet verantwoordelijk voor gegevens die tijdens vervoer of reparatie verloren gaan of beschadigd raken.