Eén jaar beperkte garantie - wereldwijd

GARANTIEDEKKING

De garantieverplichtingen van Apple zijn beperkt tot de bepalingen die hieronder uiteen worden gezet: Apple (zoals hieronder omschreven) garandeert dat dit Apple hardwareproduct bij normaal gebruik gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR na de datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker ("garantieperiode") vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Indien binnen de garantieperiode een geldige claim met betrekking tot een hardwaredefect wordt ingediend, zal Apple naar haar keuze 1) het hardwaredefect kosteloos repareren met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde onderdelen, 2) het product vervangen door een product dat nieuw is of is vervaardigd met nieuwe of gebruikte onderdelen en dat in functioneel opzicht minimaal gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke product, of 3) het aankoopbedrag van het product terugbetalen. Bij de nakoming van haar garantieverplichting kan Apple je vragen de defecte onderdelen te vervangen door nieuwe of gereviseerde, door jou te installeren onderdelen die door Apple worden verstrekt. Voor een vervangend product of onderdeel, daaronder begrepen een door de gebruiker te installeren onderdeel dat is geïnstalleerd overeenkomstig de door Apple verstrekte instructies, geldt de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product, dan wel een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van de vervanging of reparatie, indien die periode langer is. Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen, wordt het vervangende artikel jouw eigendom en wordt het vervangen artikel eigendom van Apple. Onderdelen die door Apple bij de nakoming van haar garantieverplichting worden verstrekt, moeten worden gebruikt in de producten waarvoor de garantieclaim is ingediend. Wanneer het aankoopbedrag wordt terugbetaald, moet het product waarvoor dat bedrag wordt terugbetaald, aan Apple worden geretourneerd en wordt dat product eigendom van Apple.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Deze beperkte garantie geldt alleen voor hardwareproducten die door of voor Apple zijn vervaardigd en die als zodanig herkenbaar zijn doordat daarop het handelsmerk, de handelsnaam of het logo "Apple" is aangebracht. De beperkte garantie geldt niet voor niet-Apple hardwareproducten of voor software, zelfs niet als deze samen met het Apple hardwareproduct in één verpakking zijn geleverd of verkocht. Hoewel andere fabrikanten, leveranciers en uitgevers dan Apple mogelijk andere garanties verstrekken aan de eindgebruikers die de producten hebben aangeschaft, levert Apple, voor zover de wet dit toestaat, haar producten "in de huidige staat". Software die al dan niet met de Apple merknaam door Apple wordt gedistribueerd (daaronder begrepen maar niet beperkt tot systeemsoftware), valt niet onder deze beperkte garantie. Raadpleeg de licentieovereenkomst bij de software voor meer informatie over je rechten ten aanzien van het gebruik van die software.

Apple garandeert niet dat het product ononderbroken of zonder fouten werkt. Apple is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen met betrekking tot het product.

Deze garantie geldt niet: a) in geval van schade als gevolg van gebruik met niet-Apple producten; b) in geval van schade ontstaan door een ongeval, misbruik, oneigenlijk gebruik, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; c) in geval van schade ontstaan doordat het product niet wordt gebruikt overeenkomstig het toegestane of beoogde gebruik zoals dat door Apple is omschreven; d) in geval van schade als gevolg van servicewerkzaamheden (daaronder begrepen upgrades en uitbreidingen) die zijn verricht door iemand die geen vertegenwoordiger van Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder is; e) voor een product of onderdeel dat zonder de schriftelijke toestemming van Apple is aangepast teneinde de functies of mogelijkheden in aanmerkelijk opzicht te wijzigen; f) voor verbruiksartikelen, zoals batterijen, tenzij de schade het gevolg is van materiaal- of fabricagefouten; en g) indien een Apple serienummer is verwijderd of beschadigd.

VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE BOVENSTAANDE RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE, WETTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WIJST APPLE IN HET BIJZONDER ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN GEBREKEN. INDIEN APPLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, GELDT, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, DAT DE DUUR VAN AL DERGELIJKE GARANTIES IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GARANTIE EN DAT DE SERVICE DIE OP GROND VAN DIE GARANTIES WORDT VERLEEND UITSLUITEND UIT REPARATIE OF VERVANGING BESTAAT, ZULKS GEHEEL NAAR INZICHT VAN APPLE. Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Apple zijn niet bevoegd deze garantie aan te passen, te verlengen of uit te breiden.

BEHALVE VOOR ZOVER IN DEZE GARANTIE WORDT BEPAALD EN VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IS APPLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BUITENGEWONE OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF -VOORWAARDE, OF OP ENIGE ANDERE RECHTSGROND, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT; INKOMSTENDERVING; VERLIES VAN FEITELIJKE OF VERWACHTE WINST (DAARONDER BEGREPEN VERLIES VAN WINST OP CONTRACTEN); HET NIET KUNNEN AANWENDEN VAN GELD; HET UITBLIJVEN VAN VERWACHTE BESPARINGEN; OMZETDERVING; VERLOREN KANSEN; VERLIES VAN GOODWILL; REPUTATIEAANTASTING; VERLIES VAN OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS; OF ENIGE INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK ONTSTAAN, DAARONDER BEGREPEN DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN ZAKEN, KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMERING OF REPRODUCTIE VAN EEN PROGRAMMA OF GEGEVENS DIE MET APPLE PRODUCTEN ZIJN OPGESLAGEN OF BIJ APPLE PRODUCTEN ZIJN GEBRUIKT, EN HET NIET KUNNEN BEWAREN VAN HET VERTROUWELIJKE KARAKTER VAN GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN. DE VOORGAANDE BEPERKING GELDT NIET IN GEVAL VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. APPLE DOET AFSTAND VAN EVENTUELE BEWERINGEN DAT ZIJ EEN PRODUCT OP GROND VAN DEZE GARANTIE KAN REPAREREN OF EEN PRODUCT KAN VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR OF VERLIES VAN DE PROGRAMMA'S OF GEGEVENS OP DAT PRODUCT.

CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN

VOOR CONSUMENTEN DIE ONDER DE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN OF -REGELS VALLEN IN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN DIT AFWIJKT, HET LAND VAN VESTIGING, GELDEN DE RECHTEN WAAROP ZIJ KRACHTENS DEZE GARANTIE AANSPRAAK KUNNEN MAKEN IN AANVULLING OP ALLE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE HUN OP GROND VAN BEDOELDE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN EN -REGELS TEN DIENSTE STAAN. In sommige landen, staten en provincies is uitsluiting of beperking van bijkomende schade of gevolgschade of uitsluiting of beperking van de duur van impliciete garanties of voorwaarden niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op jou van toepassing zijn. Op grond van deze garantie krijg je specifieke juridische rechten. Daarnaast kunnen nog andere rechten gelden, die per land, staat of provincie kunnen verschillen.

Deze beperkte garantie is onderworpen aan en wordt uitgelegd volgens het recht van het land waarin het product is aangeschaft. Apple, de garantiegever op grond van deze beperkte garantie, wordt aan het einde van dit document aangeduid volgens het land of de regio waarin het product is aangeschaft.

SERVICE OP GROND VAN DE GARANTIE

Raadpleeg de online-informatiebronnen die in de documentatie bij dit hardwareproduct worden vermeld voordat je een verzoek om service indient. Als het product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat je deze informatie hebt geraadpleegd en toegepast, kun je contact opnemen met een Apple vertegenwoordiger of, indien van toepassing, een door Apple erkende serviceaanbieder. Hun contactgegevens kun je vinden aan de hand van de informatie in de documentatie. De Apple vertegenwoordiger of door Apple erkende serviceaanbieder zal samen met jou bepalen of voor het product service vereist is. Als dit het geval is, word je geïnformeerd over de wijze waarop Apple deze service zal verlenen. Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder verleent garantieservice ten aanzien van producten die tijdens de garantieperiode voor service worden aangeboden of ingediend, zulks zoals bij de wet is toegestaan. Als het een draagbaar product betreft, wat inhoudt dat het zonder netsnoer kan werken, kun je over de gehele wereld garantieservice laten uitvoeren. In het land waar een beroep op de service wordt gedaan, zal die service echter wel beperkt zijn tot de aldaar beschikbare opties. Als het geen draagbaar product betreft, kan de garantieservice zijn beperkt tot het land waar het product is aangeschaft. Serviceopties, de beschikbaarheid van onderdelen en de reactietijden kunnen per land verschillen. Indien in het land waarin het product zich bevindt, geen service aan het product kan worden uitgevoerd, kunnen aan jou verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Apple kan je, overeenkomstig het toepasselijke recht, vragen om bewijs van je aankoop te verstrekken en/of om aan registratievereisten te voldoen voordat er service aan het product wordt verricht. Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie hierover, alsook voor andere informatie met betrekking tot de garantieservice.

Als op je product gegevens of softwareprogramma's kunnen worden bewaard, dien je regelmatig reservekopieën te maken van de gegevens en programma's die op de harde schijf van het product of op andere opslagmedia staan, ter bescherming van je gegevens en uit voorzorg tegen eventuele gebruiksdefecten. Voordat je je product aflevert voor service, dien je een reservekopie te maken van de systeemsoftware, de toepassingssoftware en alle gegevens en dien je eventuele beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het later opnieuw installeren van deze software, gegevens en wachtwoorden. Apple en haar erkende serviceaanbieders zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van programma's, gegevens of andere informatie die zijn opgeslagen op media of een niet-Apple product of onderdeel dat niet onder deze garantie valt. Het herstellen en opnieuw installeren van systeemsoftware, toepassingssoftware en gebruikersgegevens valt niet onder deze beperkte garantie.