Gebruiksvoorwaarden voor op programma's gebaseerde diensten

Verkoopvoorwaarden

INLEIDING

Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bevatten belangrijke informatie over het bestellen van goederen of diensten (“Producten”) bij Apple, via een van Apple's op programma's gebaseerde diensten (de “Diensten”). Neem dus de tijd om deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen en zorg dat u de informatie begrijpt. Het is u toegestaan deze Voorwaarden of delen daarvan te raadplegen, op te slaan of af te drukken. Wij raden u aan een exemplaar van dit document af te drukken en te raadplegen wanneer u de Diensten gebruikt.

BELANGRIJK: LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN HOUDT AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN IN EN SCHEPT EEN BINDENDE OVEREENKOMST. U DIENT DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN ALS U VAN DE DIENSTEN GEBRUIK WILT MAKEN. INDIEN U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, ACCEPTEERT U DAARMEE ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST; WIJZIGINGEN (TOEVOEGINGEN OF WEGLATINGEN) WORDEN NIET GEACCEPTEERD DOOR APPLE. HET TOEPASSELIJKE LOKALE RECHT (BUITEN DE VERENIGDE STATEN) KAN LEIDEN TOT WIJZIGING VAN DE RECHTEN VAN EEN OF BEIDE PARTIJEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Apple is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden of enig onderdeel daarvan te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. In dat geval zal Apple dergelijke aanpassingen bekendmaken op www.apple.com/internetservices/terms. INDIEN U DERGELIJKE WIJZIGINGEN NIET ACCEPTEERT, DIENT U HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE BEËINDIGEN. UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, NU OF VOLGEND OP DE BEKENDMAKING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN, HOUDT UW ACCEPTATIE IN VAN DEZE VOORWAARDEN EN DERGELIJKE WIJZIGINGEN.

Op uw gebruik van de Diensten is tevens het privacybeleid van Apple van toepassing. https://www.apple.com/nl/legal/privacy.

Gebruikers van de Diensten dienen ten minste 13 jaar oud te zijn (of ouder indien de toepasselijke lokale wetgeving een hogere minimumleeftijd voorschrijft). Indien u jonger bent dan de minimumleeftijd, kunt u toch gebruikmaken van de Diensten (voor zover toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving), maar uitsluitend als de account die u gebruikt is aangemaakt en geregistreerd door een ouder of wettelijke voogd.

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
Indien u deze Voorwaarden aanvaardt en de One-Click™-registratieprocedure doorloopt (als u dit niet al heeft gedaan), kunt u van de Diensten gebruikmaken. Maak uw Apple ID-identificatie of wachtwoord niet bekend aan anderen. Uw Apple ID-account komt in gevaar indien u deze door een derde persoon ongepast laat gebruiken.

BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN
Apple zal al het redelijk mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Apple garandeert of verklaart echter niet dat de toegang tot de Diensten ononderbroken of foutloos zal zijn. Bovendien zal Apple het redelijk mogelijke doen om ervoor te zorgen dat door u aan Apple verstrekt Materiaal en/of informatie veilig is. Apple garandeert echter niet dat de Diensten gevrijwaard zijn van verlies of corruptie van gegevens, aanvallen, virussen, “worms”, “trojan horses” of andere besmettingen die schade zouden kunnen toebrengen, of dat de Diensten vrij zijn van storingen, niet kunnen worden gehackt of niet ongeoorloofd kunnen worden binnengedrongen. Maak regelmatig een reservekopie van uw systeem om ervoor te zorgen dat al het Materiaal beschikbaar blijft in het geval van verlies of schade.

Apple behoudt zich het recht voor de Diensten op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Apple is bovendien gerechtigd om beperkingen op te leggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of onderdelen van de Diensten, in alle gevallen waarin Apple dat nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

RICHTLIJNEN VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK
Er zijn regels en richtlijnen waaraan u zich dient te houden als u gebruikmaakt van de Diensten. Als gebruiker van de Diensten gaat u akkoord met de naleving van de richtlijnen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, en u erkent dat Apple het recht heeft de naleving van deze richtlijnen af te dwingen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple. Dit betekent dat indien u, of eenieder die uw account of identificatie-informatie gebruikt, deze Voorwaarden schendt, Apple gerechtigd is elke maatregel te nemen – uiteenlopend van het geven van een waarschuwing of het annuleren van uw bestelling, tot het ontzeggen van de toegang tot de Diensten of het inschakelen van de betrokken instanties – die Apple noodzakelijk of gepast acht. Apple is niet verplicht u op de hoogte te stellen voor u de toegang tot de Diensten ontzegd wordt naar aanleiding van de schending van deze Voorwaarden, maar kan hier wel toe besluiten (voor zover toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving).

Apple behoudt zich het recht voor samen te werken met de verantwoordelijke autoriteiten belast met wetshandhaving, en geeft gevolg aan bevelschriften, rechterlijke bevelen en dagvaardingen, met betrekking tot de Diensten en/of informatie of Materiaal door u verstrekt aan Apple in verband met uw gebruik van de Diensten en /of een bestelling die u plaatst voor Producten via de Diensten. Indien Apple besluit een onderzoek in te stellen naar of maatregelen te nemen tegen mogelijk misbruik waarbij u betrokken bent, of indien informatie of Materiaal door u aan Apple verstrekt in verband met uw gebruik van de Diensten tot een dergelijk onderzoek of dergelijke maatregelen aanleiding geeft, dan heeft Apple het recht (voor zover toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving) om informatie over u en verstrekt door u, waaronder begrepen Materiaal, bekend te maken aan de verantwoordelijke instanties belast met wetshandhaving of andere overheidsfunctionarissen, voor zover Apple dit noodzakelijk of gepast acht, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, VERKLAART U (VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING) AF TE ZIEN VAN ENIGE AANSPRAAK TEGEN APPLE EN APPLE TE VRIJWAREN VAN, DAN WEL VAN ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID TE ONTHEFFEN AANGAANDE AANSPRAKEN MET BETREKKING TOT ACTIES ONDERNOMEN DOOR APPLE IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK NAAR EEN VERMOEDELIJKE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF VOORTVLOEIEND UIT DE VASTSTELLING OF UITSPRAAK DAT EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT PLAATSGEVONDEN. DIT BETEKENT DAT U APPLE NIET KUNT VERVOLGEN EN GEEN SCHADEVERGOEDING VAN APPLE KUNT VORDEREN NAAR AANLEIDING VAN DE BESLISSING VAN APPLE OM INFORMATIE OF MATERIAAL TE VERWIJDEREN, TE WEIGEREN INFORMATIE OF MATERIAAL TE VERWERKEN, U TE WAARSCHUWEN, U DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN (TIJDELIJK) TE ONTZEGGEN, OF ENIGE ANDERE ACTIE TE ONDERNEMEN GEDURENDE HET ONDERZOEK VAN EEN VERMOEDELIJKE SCHENDING OF VOORTVLOEIEND UIT APPLE’S VASTSTELLING DAT EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT PLAATSGEVONDEN. DEZE VERKLARING VAN AFSTAND EN VRIJWARING IS VAN TOEPASSING OP ALLE SCHENDINGEN BESCHREVEN IN OF BEOOGD MET DEZE OVEREENKOMST.

GEEN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
U AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO IS. DE DIENSTEN EN DOOR U BESTELDE PRODUCTEN VIA DE DIENSTEN WORDEN (TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD DOOR APPLE) IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEREN (OP “AS IS”-BASIS), EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR (OP “AS AVAILABLE”-BASIS) VOOR UW PERSOONLIJK GEBRUIK GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NAVOLGING VAN RECHTEN VAN DERDEN. AANGEZIEN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET IS TOEGESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

IN GEEN GEVAL ZAL APPLE, AAN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ZIJN MANAGEMENT, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS OF CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, IN DEZE RECHTSGEBIEDEN IS APPLE’S AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE LOKALE WETGEVING.

MEDEDELINGEN
Apple is gerechtigd u berichten te sturen met betrekking tot de Diensten per e-mail naar het e-mailadres zoals vermeld in uw Apple ID-contactgegevens of per post naar het contactadres zoals vermeld in uw Apple ID-contactgegevens.

RECHTSBEGINSELEN
U aanvaardt dat deze Voorwaarden geen rechten toekennen aan enige persoon anders dan u, als gebruiker van de Diensten, en Apple.

Indien enig onderdeel van deze Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en die zo veel als mogelijk overeenkomt met de intenties van beide partijen, en blijven deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht. Indien Apple verzuimt enig recht ingevolge of enige bepaling in deze Voorwaarden af te dwingen, dient dit niet te worden opgevat als een verklaring van afstand van de desbetreffende bepaling of enige andere bepaling in deze Voorwaarden. Behalve in zoverre als vereist door de toepasselijke lokale of nationale wetgeving in andere landen dan de Verenigde Staten, zijn deze Voorwaarden en uw gebruik van de Diensten onderworpen aan de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten, met uitzondering van de bepalingen van de staat Californië ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. Op uw gebruik van de Diensten is mogelijk ook andere lokale, nationale (zowel van de Verenigde Staten als van andere landen) of internationale wetgeving van toepassing. Behoudens het bovenstaande verklaart u uitdrukkelijk enige eis of geschil met Apple dat op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Diensten te zullen onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat Californië.

Gebruikers van de Diensten in Californië ontvangen, krachtens artikel 1789.3 van de California Civil Code, de volgende mededeling aangaande hun specifieke consumentenrechten: The Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs may be contacted in writing at 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, or by telephone at 1-916-445-1254.

VOOR GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN
Bestellingen van producten kunnen worden aangenomen en/of verwerkt door Apple Inc., een onderneming naar Californisch recht, of een van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. De Diensten worden geleverd door Apple Inc., een onderneming naar Californisch recht, en niet door een van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, en worden uitgevoerd vanuit de Verenigde Staten. De persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Apple bij het registeren voor de Diensten of het plaatsen van bestellingen voor Producten worden gebruikt in verband met uw gebruik van de Diensten of de afhandeling van uw bestelling, en worden overgedragen naar en bewaard in Apple's archief in de Verenigde Staten. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht van deze gegevens, dient u deze Gebruiksvoorwaarden van de Diensten niet te aanvaarden.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR SPECIFIEKE DIENSTEN
Apple garandeert niet dat foto's, digitale afbeeldingen of tekst (gezamenlijk het “Materiaal”) die u Apple toestuurt met als doel foto's of fotoalbums (of andere Producten) te bestellen via de Diensten beschermd zijn tegen onopzettelijke schade, corruptie of vernietiging. U bent verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën, op uw eigen computer, van al het Materiaal; Apple aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het maken van reservekopieën van enig Materiaal. Indien Materiaal dat is verzonden naar Apple op enige wijze beschadigd raakt, verloren gaat of gecorrumpeerd wordt, heeft Apple geen verplichting of aansprakelijkheid ten opzichte van u. U aanvaardt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Diensten, waaronder begrepen al het Materiaal dat u naar Apple stuurt. Apple is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit Materiaal.

Hoewel Apple u aanmoedigt de Diensten te gebruiken om uw creativiteit te uiten, behoudt Apple zich het recht voor te weigeren een door u geplaatste bestelling af te handelen indien deze Materiaal bevat die Apple, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple, beschouwt als beledigend, aanstootgevend, in strijd met het auteurs- of handelsmerkrecht, of op enige andere wijze grievend, onwettig, ongepast of onacceptabel, waaronder begrepen materiaal dat naar het oordeel van Apple kan leiden tot aansprakelijkheid van Apple krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving, of die tot gevolg kan hebben dat Apple de diensten verliest die een leverancier levert als onderdeel van de Diensten of in verband met het afhandelen van een bestelling. Apple behoudt zich in het bijzonder het recht voor te weigeren bestellingen af te handelen die Materiaal bevatten dat, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple, beledigende, lasterlijke of kwetsende uitdrukkingen, aanstootgevende of obscene taal en/of afbeeldingen of pornografie bevat (waaronder begrepen maar niet beperkt tot kindermisbruik of kinderpornografie en/of afbeeldingen van minderjarigen die seksuele handelingen verrichten of in expliciet seksuele situaties).

Door Materiaal te versturen naar Apple, verklaart u dat u de eigenaar bent van dit Materiaal of geautoriseerd bent door de eigenaar van het Materiaal om dit Materiaal te verspreiden. Bij dezen verleent u Apple een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om het Materiaal te gebruiken voor het exclusieve doel uw bestelling voor de Producten via de Diensten te verwerken. De genoemde licentie eindigt na de afhandeling van uw bestelling.


Herzien op 23-01-2008


Voor het laatst bijgewerkt op 23 januari 2008
© Copyright 2004-2008 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.