Helt enkelt, uanset mængde.

Hvad enten I har ti enheder eller ti tusind, er det nemmere end nogen­sinde før at administrere iPhone, iPad, Mac og Apple TV. Med Apple Business Manager kan enhederne distribueres direkte til medarbejderne og tages i brug med det samme, så I slipper for den manuelle konfiguration.

Det hele starter ét sted.

Vi introducerer Apple Business Manager – et nyt sted, hvor IT-teams kan automatisere implementering af enheder, købe og distribuere indhold samt administrere de forskel­lige roller i deres organisation. Apple Business Manager fungerer perfekt sammen med jeres system til administration af mobile enheder (MDM) og gør det nemt at tilmelde enheder, implementere indhold og tildele administrative rettigheder.

Enheder

Tilmeld enheder, så de kan indstilles auto­matisk gennem jeres MDM-system.

Indhold

Køb apps, pro­gram­mer og bøger i større mængder, og administrér brugerlicenser.

Roller

Tildel administrator­rettigheder, og administrér indhold på tværs af flere lokaliteter.

Fås nu flere steder.

Apple Business Manager fås nu i 65 lande og områder, og der ydes support til implementering af enheder, mængdekøb og rolleadministration. Takket være multinational support til apps og pro­gram­mer kan licenser, der er købt gennem Apple Business Manager, tildeles brugere og enheder i alle de lande, hvor appen eller programmet kan købes.

Nem administration.

Alle Apple-enheder har et indbygget framework til sikker administration, som gør det muligt for IT-afdelinger at administrere og konfigurere indstil­linger samt aktivere bestemte sikkerheds­funktioner trådløst via fjernadgang. IT-afdelingen kan nemt opret­te profiler og indstille alt det, brugerne behøver for at føle sig trygge og være produktive. Det hele kan styres med små justeringer, så I slipper for at deaktivere eller lukke helt ned for bestemte funktioner.

Ét framework. Helt enkelt.

Takket være frameworket til sikker administration i iOS, macOS og tvOS kan IT-afdelingen konfigurere og opdatere indstil­linger, implementere apps og pro­gram­mer, kontrollere overholdelse af retnings­linjer, anmode om enheds­oplys­ninger samt rydde eller låse enheder via fjernadgang. Frameworket under­støtter både virksomheds­ejede enheder og personligt ejede enheder.

Konfiguration og styring.

MDM under­støtter konfiguration af apps, pro­gram­mer, konti og data på alle enheder. Dette omfatter også ind­byg­gede funktioner som f.eks. håndhævelse af adgangs­koder og retnings­linjer. Kontrollerne er helt gennemskuelige for medarbejderne og sikrer sam­tidig beskyttelse af deres person­oplys­ninger. Og IT-afdelingen bevarer det nødvendige overblik uden at forstyrre medarbej­dernes produktivitet, som organisationen er afhængig af.

Masser af løsninger.

Uanset om jeres virksomhed egner sig bedst til en cloud-baseret løsning eller til at have en server på stedet, findes der en lang række MDM-løsninger i forskel­lige prislejer og med forskel­lige funktioner, som giver jer den nødvendige fleksibilitet i forhold til at inkorporere Apple-enheder i jeres organisation. Alle løsninger anvender Apples framework til administration i iOS, tvOS og macOS, som gør det muligt at administrere den enkelte platforms funktioner og indstil­linger.

Administrerede software-opdateringer.

Med den nyeste version af iOS 11 og macOS High Sierra kan IT-afdelingen udsætte brugernes trådløse opdatering af deres enheder. Det giver den nødvendige tid og fleksibilitet til at kunne foretage en grundig certificering. Når IT-afdelingen har certificeret en version af det pågældende styre­system, kan de vælge, hvilken version brugerne skal downloade og installere. Derefter kan IT-afdelingen sende opdateringen direkte til alle medarbejdere og sikre, at de får de nyeste sikkerheds­funktioner.

Implementering uden at løfte en finger.

Med tilmelding af enheder gennem Apple Business Manager kan en iPhone, iPad, Mac eller et Apple TV, som er ejet af en virksomhed, auto­matisk blive føjet til organisationens MDM-system under indstillings­processen – og enheden kan tages i brug med det samme. Det er ikke nød­vendigt at konfigurere enhederne manuelt fra en central placering, og jeres organisation opnår en højere grad af kontrol og sikkerhed til gavn for medarbejderne.

Automatisk konfiguration.

Automatiseret MDM-tilmelding gør det muligt at konfigurere konto­indstil­linger, apps, pro­gram­mer og adgang til virksomheds­tjenester trådløst. Det fjerner behovet for staging-tjenester, og IT-afdelingen behøver ikke at have fysisk adgang til hver enkelt enhed for at foretage indstillingen. Brugerne guides gennem aktiveringsprocessen vha. den ind­byg­gede Indstillingsassistent. Og IT-afdelingen kan endda strømline indstillings­processen ved at springe over bestemte trin såsom skærme med Apple‑id, adgangs­koder og brugsbetingelser.

En større grad af kontrol.

Gennem tilmelding af enheder kan virksomheder foretage trådløs overvågning af deres iOS- og tvOS-enheder. Overvågning sikrer bedre administration af enheder og giver mulighed for at implementere yderligere begræns­ninger, f.eks. deaktivering af iMessage eller styring af sikre netværks­­funktioner såsom en global proxy. Og med den nyeste version af iOS og macOS kan IT-afdelingen nu også administrere software­opdateringer. I macOS gør tilmelding af enheder det nemmere at administrere bestemte sikkerheds­­indstil­linger som f.eks. indlæsning af kerne­udvidelser.

Fås der, hvor du handler.

Nye og eksisterende køb af enheder kan tilmeldes Apple Business Manager, uanset om enhederne er købt direkte hos Apple eller gennem deltagende autoriserede Apple-forhandlere. Hvis MDM-standard­serveren indstilles efter enhedstypen, er det endnu nemmere at automa­tisere tildelinger til iPad, iPhone og Mac. Og med iOS 11 og tvOS 11 kan alle iPad-, iPhone- og Apple TV‑enheder manuelt føjes til Apple Business Manager vha. Apple Configurator 2.

Distribution af indhold på den nemme måde.

Apple Business Manager gør det nemt at finde, købe og distribuere indhold i større mængder, uanset hvilke behov I har i jeres virksomhed. I kan tilmed købe specialtilpassede apps og pro­gram­mer, som tredjeparts­­udviklere har lavet specifikt til jeres virksomhed. Når apps og pro­gram­mer distribueres gennem et MDM-system, skal I heller ikke bruge indløsnings­­koder eller Apple‑id'er for at få indhold over på de enkelte enheder.

Mængdekøb af apps, pro­gram­mer og bøger.

Med Apple Business Manager har det aldrig været nemmere at købe iOS-apps og macOS-pro­gram­mer i større mængder. Når der ikke længere er brug for en app-licens, kan licensen videregives til en anden medarbejder eller enhed. I kan også købe specialtilpassede apps og pro­gram­mer, som tredjeparts­­­udviklere har lavet specifikt til jeres virksomhed. Og ved at bruge Volume Credit kan I købe indhold gennem jeres forhandler vha. købsordrer.

Strømlinet administration.

Ved hjælp af MDM-systemet kan apps og pro­gram­mer, der købes gennem Apple Business Manager, nemt distribueres til brugere og enheder i alle de lande, hvor appen eller programmet kan købes. Apple Business Manager gør det nu også muligt at få én samlet oversigt over jeres konti i Mængdekøbs­ordningen, så I nemmere kan overføre licenser på tværs af organisationens forskel­lige lokaliteter.

Virksomhedens data er sikre. Og person­lige data forbliver private.

Efter indstilling af enheder kan IT-afdelingen administrere og beskytte virksomheds­data takket være ind­byg­gede sikkerheds­funktioner og yderligere foranstaltninger, som er tilgængelige gennem MDM-systemet. Fælles frameworks og indstil­linger på tværs af apps og pro­gram­mer mulig­gør konfiguration og løbende admini­stration af indstil­lingerne.

Læs mere om administration af virksomhedsdata i iOS (PDF)

Data holdes adskilte og sikre.

MDM-løsninger gør det muligt at foretage admini­stration på et detaljeret niveau uden behov for containere, hvorved I undgår at lække virksomheds­­data ved et uheld. Med funk­tionen Administreret åbning kan IT-afdelingen fastsætte begræns­ninger for at forhindre åbning af vedhæftede filer eller dokumenter på ikke-administre­rede destinationer og omvendt. IT-afdelingen har også værktøjer, som kan bruges til at administrere virksomhedens apps og pro­gram­mer, således at disse kan fjernes fra en enhed uden at slette person­lige data. Det er også muligt at slette alt fra en enhed eller låse den via fjern­adgang, hvis det er nød­vendigt. Og i macOS giver ind­byg­gede sikkerheds­funktioner IT-afdelingen mulighed for at kryptere data, beskytte enheder mod malware og håndhæve sikkerheds­­indstil­linger uden brug af tredjeparts­­værktøjer.

Apps og pro­gram­mer, du kan stole på.

Takket være fælles framework og et kontrolleret økosystem er apps og pro­gram­mer på Apples platforme de­signet til at være sikre. Vores udviklerpro­gram­mer verificerer identiteten på alle udviklere, og apps og pro­gram­mer bliver verificeret af systemet, inden de åbner. Funktioner som signering, app-udvidelser, rettigheder og sandboxing er med til at give et endnu højere sikkerheds­niveau. Data kan beskyttes under overførsel vha. tekno­logier som f.eks. Per-App VPN.

Konfigurér alle apps.

iOS har ind­byg­gede funktioner til konfiguration af indstil­linger og administration af retnings­linjer i apps. Med administreret konfiguration af apps kan medarbejderne gå i gang med at bruge apps med det samme, og IT-afdelingen kan vide sig sikker på, at data i de pågældende apps håndteres korrekt.

I macOS bruges MDM-løsninger til at overskrive indstil­linger og scripts, hvilket gør det muligt at konfigurere indstil­linger i pro­gram­mer og holde pro­gram­mer og anden software, som ikke er fra App Store, opdateret.

Personlige oplys­ninger forbliver private. Punktum.

Hos Apple mener vi, at anony­mitet er en grundlæggende menneskeret, og alle Apple-produkter er derfor de­signet til at bruge on-device-behandling, hvor det er muligt, begrænse indsamlingen og anvendelsen af data, sikre gennem­sigtighed og kontrol over person­lige oplys­ninger samt til at operere på et stærkt sikkerheds­fundament.

Når vi udvikler værktøjer til administration af enheder, har vi medarbej­dernes anony­mitet for øje i alle dele af processen. Anonymitet er lige så vigtig på arbejdspladsen som derhjemme – også i de tilfælde, hvor team­medlemmerne bruger deres person­lige enheder på jobbet. MDM-protokollen giver IT-afdelingen mulighed for at interagere med en Apple-enhed, men kun med adgang til en begrænset mængde information og indstil­linger. De samme funktioner, der beskytter data i virksomheds­administrerede apps og pro­gram­mer, forhindrer også, at brugerens person­lige indhold ender i virksomhedens datastrøm.

 • MDM har adgang til
 • Enhedens navn
 • Telefonnummer
 • Serienummer
 • Modelnavn og -nummer
 • Kapacitet og ledig plads
 • Nummer på iOS-version
 • Liste over installerede apps
 • MDM har ikke adgang til
 • Personlig eller arbejdsrelateret mail, kalendere, kontakter
 • SMS og iMessage-beskeder
 • Browserhistorik i Safari
 • Logfiler fra FaceTime- og telefonopkald
 • Personlige påmindel­ser og noter
 • Oversigter over app-brug
 • Enhedens placering

IT-ressourcer.

Lær det grundlæggende om implementering af enheder, sikkerhed og Apple-tjenester. Eller dyk ned i det mere tekniske materiale om iOS, macOS og MDM.

Implementering

Lær det grundlæggende om implementering og avan­cerede funktioner, der er med til at beskytte data og administrere opdateringer.

Sikkerhed

Læs om sikkerhedsfunktioner i iOS og macOS samt vigtige Apple-tjenester.

Services

Læs om Apple Business Manager og vigtige AppleCare-ordninger.

Tekniske håndbøger

Gå i dybden med de tekniske detaljer vedrørende iOS og macOS samt det ind­byg­gede framework til administration.