Ohjelmistopohjaisten palveluiden käyttöehdot

Myyntimenettelyt

JOHDANTO

Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) sisältävät tärkeää tietoa tuotteiden tai palveluiden (”Tuotteet”) tilaamisesta Applelta Applen ohjelmistopohjaisten palveluiden (”Palvelut”) kautta, joten lue nämä Käyttöehdot huolellisesti, jotta ymmärrät ne täysin. Voit lukea, tallentaa tai tulostaa haluamasi osan käyttöehdoista. Suosittelemme, että tulostat kopion koko dokumentista, jotta voit käyttää sitä apuna Palveluita käyttäessäsi.

TÄRKEÄÄ: LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI, SILLÄ KÄYTTÄMÄLLÄ JOTAIN PALVELUISTA SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ PALVELUN EHTOJA, MIKÄ LUO SITOVAN LAINVOIMAISEN SOPIMUKSEN. SINUN ON HYVÄKSYTTÄVÄ NÄMÄ EHDOT, JOS HALUAT KÄYTTÄÄ JOTAIN PALVELUISTA. JOS HYVÄKSYT EHDOT, SINUN ON HYVÄKSYTTÄVÄ NE SELLAISINAAN; APPLE EI HYVÄKSY MUUTOKSIA (LISÄYKSIÄ TAI POISTOJA) EHTOIHIN. SOVELTUVAT PAIKALLISET LAIT (EI YHDYSVALTOJEN LAIT) SAATTAVAT MUUTTAA SOPIMUKSEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIA TAI VAIKUTTAA NIIHIN.

Apple voi muuttaa näitä Ehtoja, tehdä niihin lisäyksiä tai poistaa niistä kohtia koska tahansa. Tällöin Apple julkaisee muutokset osoitteessa www.apple.com/internetservices/terms. JOS ET VOI HYVÄKSYÄ EHTOIHIN TEHTYJÄ MUUTOKSIA, SINUN ON LOPETETTAVA PALVELUIDEN KÄYTTÖ. JOS JATKAT PALVELUIDEN KÄYTTÖÄ NYT, TAI SAATUASI EHTOJEN MUUTOSILMOITUKSEN, ILMAISET HYVÄKSYVÄSI NÄMÄ EHDOT JA NIIHIN MAHDOLLISESTI TULEVAT MUUTOKSET.

Palveluiden käyttöä koskee myös Applen yksityisyyden suoja. https://www.apple.com/legal/privacy.

Palveluiden käyttäjän on oltava täyttänyt 13 vuotta (tai, jos kyseessä on muun maan kuin Yhdysvaltojen kansalainen, sen ikäinen, kuin soveltuvat paikalliset lait vaativat). Jos olet alaikäinen, voit silti käyttää Palveluita (soveltuvien paikallisten, ei Yhdysvaltojen, lakien mukaisesti), jos käyttämäsi tunnuksen on luonut ja rekisteröinyt vanhempasi tai laillinen holhoojasi.

PALVELUIDEN KÄYTTÖ
Kun olet hyväksynyt nämä Ehdot ja suorittanut One-Click™ -rekisteröintiprosessin loppuun (jos et ole tehnyt sitä jo aiemmin), olet valmis käyttämään Palveluita. Älä paljasta Apple ID -tunnustasi tai -salasanaasi kenellekään. Apple ID -tunnuksesi käyttö saattaa olla vaarassa, jos annat jonkun muun käyttää tietojasi sopimattomasti.

PALVELUIDEN SAATAVUUS
Apple tekee kaikkensa varmistaakseen, että Palvelut ovat saatavilla koko ajan, mutta Apple ei takaa tai esitä, että Palveluiden käyttö on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Lisäksi Apple yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Applen käyttäjälle toimittama Sisältö ja/tai tiedot ovat turvallisia, mutta Apple ei takaa, että Palvelut olisivat kokonaan turvassa menetyksiltä, turmeltumiselta, hyökkäyksiltä, viruksilta, ”madoilta”, ”troijalaisilta hevosilta” tai muilta haitallisilta komponenteilta tai häirinnältä, hakkeroinnilta tai muilta turvallisuusrikkomuksilta. Käyttäjän kannattaa varmuuskopioida järjestelmä aika ajoin, jotta kaikki Sisältö on käyttäjän saatavilla tiedon menetyksen tai vian ilmetessä.

Apple saattaa muuttaa, keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa Palveluista koska tahansa. Apple saattaa myös asettaa rajoitukset tiettyjen Palveluiden ominaisuuksien tai osien käytölle ilman ilmoitusta tai sitoumusta.

HYVÄKSYTTÄVÄ KÄYTTÖ
Palveluita käytettäessä on noudatettava tiettyjä sääntöjä ja standardeja. Palveluiden käyttäjä sitoutuu seuraamaan näissä Ehdoissa määriteltyjä ohjeita, ja käyttäjä tiedostaa, että Applella on oikeus ylläpitää näitä ohjeita oman harkintansa mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos käyttäjä tai muu tunnuksen tai tunnustietojen käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja, Apple saattaa ryhtyä kaikkiin tarpeellisiksi tai soveltuviksi katsomiinsa toimiin -- varoituksen antamisesta Palveluiden käyttöoikeuden lopettamiseen, Tuotteiden tilauksen perumiseen ja asianmukaisten viranomaistahojen mukaantuomiseen. Applella ei välttämättä ole velvollisuutta antaa etukäteen ilmoitusta Palveluiden käyttöoikeuden lopettamisesta, jos ehtoja rikotaan, mutta se saattaa tehdä niin (soveltuvien paikallisten Yhdysvaltojen ja muiden maiden lakien mukaisesti).

Apple pidättää oikeuden tehdä yhteistyötä poliisiviranomaisten kanssa, mukaan lukien pidätysmääräyksiin, tuomioistuimen päätöksiin ja haasteisiin mukautuminen, kun kyseessä ovat Palvelut ja/tai tiedot tai Sisältö, jotka käyttäjä on antanut Applelle käyttäessään Applen palveluita ja/tai tilatessaan Tuotteita Palveluiden kautta. Jos Apple päättää tutkia tai tehdä päätöksen mahdollisesta väärinkäytöstä koskien käyttäjää tai käyttäjän Applelle antamasta tiedosta tai Sisällöstä Palveluiden käyttöön liittyen, Apple saattaa (soveltuvien paikallisten Yhdysvaltojen tai muiden maiden lakien mukaan), paljastaa käyttöä koskevat tiedot ja muut tiedot, mukaan lukien sisältö, poliisiviranomaisille ja muille valtion virkamiehille, jos Apple oman harkintansa mukaan katsoo tällaisen tarpeelliseksi tai soveliaaksi.

PALVELUITA KÄYTTÄMÄLLÄ KÄYTTÄJÄ SITOUTUU (SOVELTUVIEN PAIKALLISTEN YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN MAIDEN LAKIEN SALLIMASSA MÄÄRIN) LUOPUMAAN KAIKISTA KÄYTTÄJÄN APPLEEN MAHDOLLISESTI KOHDISTUVISTA VAATIMUKSISTA JA VAPAUTTAA APPEN KAIKISTA KORVAUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT APPLEN NÄIDEN EHTOJEN RIKKOMUSEPÄILYTUTKIMUKSISSA TEKEMIIN TOIMIIN, TUTKIMUSTULOKSIIN TAI PÄÄTÖKSEEN, ETTÄ SOPIMUSRIKKOMUS ON TAPAHTUNUT. TÄMÄ TARKOITTAA, ETTEI KÄYTTÄJÄ VOI HAASTAA APPLEA OIKEUTEEN TAI VAATIA APPELTA KORVAUKSIA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT APPLEN PÄÄTÖKSESTÄ POISTAA TAI OLLA KÄSITTELEMÄTTÄ MITÄÄN TIETOA TAI SISÄLTÖÄ, VAROITTAA ASIAKASTA, KESKEYTTÄÄ TAI LOPETTAA KÄYTTÄJÄN PALVELUIDEN KÄYTTÖ TAI RYHTYÄ MUIHIN TOIMIIN EHTOJEN RIKKOMISEN TUTKINNAN AIKANA TAI APPLEN PÄÄTTÄESSÄ, ETTÄ TÄTÄ SOPIMUSTA ON RIKOTTU. TÄMÄ VASTUUNVAPAUTUS JA KORVAUSVAPAUTUS KOSKEE KAIKKIA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA KUVAILTUJA TAI SUUNNITELTUJA RIKKOMUKSIA.

VASTUUNVAPAUTUS; VASTUUN RAJOITUS
PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN TAI KYKENEMÄTTÖMYYS NIIDEN KÄYTTÖÖN ON KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. PALVELUT JA KÄYTTÄJÄN PALVELUJEN KAUTTA TILAAMAT TUOTTEET TOIMITETAAN KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖÖN ”SELLAISENAAN” JA “KUTEN SAATAVILLA” ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI VÄLILLISIÄ VASTUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAT VASTUUT, JOTKA LIITTYVÄT KAUPALLISEEN KÄYTTÖKELPOISUUTEEN, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMISEEN. KOSKA JOILLAIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORAN VASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITTU EI EHKÄ KOSKE TEITÄ.

APPLE, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, SISARYRITYKSET, AGENTIT TAI ALIHANKKIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI MUISTA VAATIMUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT PALVELUJEN KÄYTTÖÖN. KOSKA JOILLAKIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, APPLEN VASTUU RAJOITTUU SOVELTUVAN PAIKALLISEN LAIN SALLIMAAN MÄÄRÄÄN.

ILMOITUKSET
Apple saattaa lähettää sinulle Palveluihin liittyviä ilmoituksia sähköpostitse tai postitse Apple ID:n yhteystiedoissa annettuun sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

OIKEUSPERIAATTEET
Näiden ehtojen ei ole tarkoitus antaa, eivätkä ne anna oikeuksia tai oikeuskeinoja muille kuin sinulle Palveluiden käyttäjänä ja Applelle.

Jos jotain näistä Ehdoista pidetään pätemättömänä tai voimaanpanemattomana, tällaista osaa noudatetaan soveltuvan lain puitteissa, mahdollisimman yhdenmukaisesti osapuolten alkuperäisten tarkoitusten kanssa, ja muut osat pysyvät voimassa. Jos Apple ei käytä tai toimeenpane jotain Ehtojen oikeutta tai ehtoa, tätä ei pidä tulkita kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumiseksi. Näihin Ehtoihin ja Palveluiden käyttöön sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja (paitsi, jos ne ovat ristiriidassa muiden lakien kanssa) lukuun ottamatta tapauksia, joissa käytetään soveltuvaa, muun kuin Yhdysvaltojen paikallista tai kansallista lakia. Palvelujen käyttöä saattavat koskea muut paikalliset, osavaltion, kansalliset (Yhdysvaltojen ja muiden maiden) ja kansainväliset lait. Edellä esitetyn huomioiden käyttäjä hyväksyy, että kaikki käyttäjän ja Applen väliset vaatimukset ja erimielisyydet, jotka liittyvät Palveluiden käyttöön, ratkaistaan Kalifornian osavaltion oikeudessa.

Kalifornian siviililakikirjan pykälän 1789.3:n mukaan Palvelun kalifornialaiset käyttäjät saavat seuraavan kuluttajanoikeustiedon: California Department of Consumer Affairsin Division of Consumer Servicesin Complaint Assistance Unitiin voidaan ottaa yhteys kirjallisesti osoitteeseen 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, tai puhelimitse numeroon 1-916-445-1254.

PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄT MUUALLA KUIN YHDYSVALLOISSA
Tuotteiden tilauksia voivat vastaanottaa ja/tai käsitellä Apple Inc., Kaliforniassa rekisteröity yritys, tai sen tytär- tai sisaryhtiöt. Palveluista vastaa Apple Inc., Kaliforniassa rekisteröity yritys, ei mikään sen tytär- tai sisaryrityksistä, ja palveluiden perustamispaikka on Yhdysvallat. Henkilötietoja, jotka käyttäjä antaa applelle PALVELUN rekisteröidessään tai tilauksen tehdessään, käytetään palvelujen käytön yhteydessä tai tilauksen tekemisen yhteydessä, ja tiedot siirretään Applen yhdysvalloissa sijaitsevaan arkistoon ja niitä säilytetään siellä. Jos et hyväksy tietojen siirtämistä, älä hyväksy näitä palveluiden käyttöehtoja.

TIETTYJEN PALVELUIDEN ERIKOISEHDOT
Apple ei takaa tai vakuuta, että kuvat, digitaalikuvat tai teksti (yhteisnimitykseltään ”Sisältö”), jotka käyttäjä lähettää Applelle Palvelujen kautta kuvien tai omien kuva-albumien (tai muiden Tuotteiden) tilaustarkoituksessa, olisivat suojattu vahingoittumiselta tai tuhoutumiselta. Käyttäjän vastuulla on tehdä omalla tietokoneella varmuuskopiot kaikesta Sisällöstä; Apple ei ole vastuussa Sisällön arkistoimisesta tai varmuuskopioinnista. Jos Applelle lähetetty Sisältö on vahingoittuu, katoaa tai vioittuu millään tavalla, Applella ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia asiakasta kohtaan. Käyttäjä on yksin vastuussa Palveluiden käytöstä, mukaan lukien kaikki käyttäjän luoma tai Applelle lähettämä sisältö. Apple ei ole vastuussa tällaisen Sisällön sisällöstä.

Vaikka Apple kannustaa sinua käyttämään Palveluita luovuutesi ilmaisuun, Apple pidättää oikeuden olla käsittelemättä käyttäjän lähettämiä tilauksia, jos niiden Sisältö on Applen mielestä herjaavaa, loukkaavaa, säädytöntä, tekijänoikeusssuoja- tai tavaramerkkilakien vastaista tai muuten loukaavaa, laitona, sopimatonta tai mahdotonta hyväksyä, mukaan lukien kaikki materiaali, josta Apple saattaa joutua vastuuseen minkä tahansa soveltuvan lain tai säännöksen puitteissa, tai jonka vuoksi Apple saattaa menettää jonkin palveluntarjoajan palvelut, jotka ovat osa Palvelua tai jotka liittyvät Tuotteiden tilausten tekemiseen. Apple pidättää oikeuden kieltäytyä käsittelemästä tilauksia, joiden Sisältö sisältää Applen mielestä hyväksikäyttöä, loukkaavaa kieltä tai loukkaavia kuvia, siveettömyyttä tai pornografiaa (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, lapsen hyväksikäyttö tai lapsipornografia ja/tai kerronta, jossa kuvaillaan alaikäisten seksuaalista kanssakäymistä tai seksuaalisia tilanteita).

Lähettämällä Sisällön Applelle esität, että olet lähettämäsi materiaalin omistaja tai olet saanut Sisällön omistajalta luvan jakaa Sisältöä. Annat Applelle maailmanlaajuisen, käyttömaksuttoman ja ei-yksinomaisen lisenssin käyttää Sisältöä Palvelun kautta tilaamiesi Tuotteiden käsittelyyn. Tämä lisenssi päättyy tilauksen käsittelyn päättyessä.


muutettu 23/01/08


Last updated January 23, 2008
© Copyright 2004-2008 Apple Inc. All rights reserved.