Appok és techvívmányok tökéletes össz­hangban. Mindig a kezed alá dolgoznak.

Hasznos eszközeinkkel egyszerűen megszabhatod, hogyan használják a gyerekek az órán a készülé­keket és az alkal­mazásokat, sőt értékes adatokat nyerhetsz az egyes tanulók fejlődéséről is. Így mindig csak a lényegre kell összponto­sítanod: a tanításra.

Leckefüzet

Új tudástér neked és diákjaidnak.

A tanulás legjobb módja, ha használod és felhasználod a tanultakat. A Leckefüzet app segít, hogy te és a diákjaid hatékonyabban kihasznál­hassátok az iPadben rejlő teremtő erőt. Könnyen kioszthatod és beszed­heted a feladat­lapokat, figyelemmel kísér­heted, hogy a tanulók hogyan teljesítenek az oktatási appok­ban, és valós időben dolgozhatsz együtt egy‑egy diákoddal – a világ bármely pontjáról. A gyerekek is könnyen meg­tanulhatják az alkalmazás hasz­nálatát. A fel­adatok tantárgyak és leadási határidő szerint rendezve, auto­ma­ti­ku­san jelennek meg az iPadjeiken. A Leckefüzet appal a diákok fejlődését is nyomon követ­heted, és akár egyenként a szükségle­teikhez alakíthatod a tanítási módszered.

Tanári útmutató letöltése az Iskolai munka app használatához (PDF)

 • Oszd meg egyszerűen a tartalmakat a diákjaiddal
 • Használd ki az appok lehetőségeit
 • Kövesd a gyerekek fejlődését az iskolai munkában
 • Szabd a diákjaidra a feladatokat
 • Dolgozzatok együtt, és adj azonnali visszajelzést

A Sulirattal egyszerű a megosztás a
közlemé­nyektől a feladatokig.

Olyan egyszerűen készíthetsz és küld­hetsz szét Suliratot, mintha e‑mailt írnál. Feladatként pedig szinte bármit csatol­hatsz hozzá: inter­netes linket, PDF‑et, dokumen­tumot vagy linkeket más appok­ban elvég­zendő feladatokhoz. Használhatod köz­lemények, emlékez­te­tők és fel­adatok kikül­déséhez is. A diákok a külön­böző tantárgyakhoz kap­csolódó Suliratokat egy helyen tekinthetik meg, hogy mindig kép­ben legyenek a teendőikkel és a határidőikkel.

Nyisd meg a tudás forrását a tanulmányi appokkal.

A leghasznosabb oktatási segéd­anyagokat sokszor különböző alkalma­zások rejtik magukban. A tanulók – főleg a kicsik – sokszor nehezen találják meg ezeket. A Leckefüzet al­kal­ma­zás­sal egy­szerűen az appok megfelelő pontjára irányít­hatod a gyerekeket. Első lépésben térképezd fel a nép­szerű appokban, például a Tynker­ben, a Duolingó­ban vagy a GeoGebrá­ban a tananyagba illő tartalmat. Válaszd ki az appon belüli konkrét feladatot, amit ki szeretnél adni a diákoknak. A tőled kapott Suliratból a gyerekek egy kop­pintással közvetlenül az alkal­mazásban ­nyithatják meg a fel­adatot. Ezt egy új fejlesztői keret­rendszer, a ClassKit teszi lehetővé. A leg­népszerűbb oktatási appokból már most is sok tartozik a ClassKit-appok egyre szélesedő körébe.

 • GeoGebra AR
 • Kahoot!
 • Journeys of Invention
 • IXL
 • Molecules (Theodore Gray könyve)
 • Nearpod
 • Incredible Numbers
 • Lexia
  Reading
 • GeoGebra Graphing Calculator
 • Quizlet
  Flashcards
 • Tynker: Coding for Kids
 • Explain Everything
 • Hopscotch
 • Puppet Pals (School Edition)
 • TinyTap

Egy pillantás, és képben leszel, hogy haladnak a diákjaid.

A Leckefüzet és a használatát támo­gató appok korábban elkép­zelhe­tetlen rálátást nyújtanak a diákok munkájára. Ha az iskola engedélyezi a diákok telje­sítmé­nyének követését lehetővé tevő funkciót, pillanatképet kaphatsz az egyes diákok és a teljes osztály telje­sítményé­ről, ellenőrizni tudod az egyes tanulók alkal­mazásokban kapott feladatait, és megnézheted, hogy állnak a feladat­lapok meg­oldásával. Így minden egyes tanulót személyre szabottan taníthatsz – extra segít­séggel, illetve szor­galmi fel­adatokkal igazíthatod az anyagot a szük­ség­leteikhez. És mivel az Apple‑nek nagyon fontos az adat­védelem, az ezzel kapcso­latos információ közted és a diákok közt marad. Mi nem nézzük meg, és nem használjuk fel. Soha.

Nem kell együtt ülnötök, hogy együtt dolgozzatok.

Ha a Leckefüzet appon keresztül használod a Pages, a Numbers vagy a Keynote alkalmazást, néhány kop­pintás, és közösen dolgozhatsz a diákok­kal a feladatlapokon, illetve közvetlenül adhatsz nekik írásos vagy szóbeli vissza­jelzést a dokumen­tumokról – bár­mikor, bár­honnan. Ha iPaden dolgozol, az Apple Pencillel akár közvetlenül a Pages-dokumen­tumokba is beírhatod a meg­jegyzéseidet, épp, mintha papíron javítanál.

Telepítés után csak használnod kell.

A Leckefüzet alkalmazást az intéz­mény informa­tikusai állítják be neked az Apple School Manageren keresztül. Ők gondos­kodnak róla, hogy az osztályaid névsora mindig naprakész legyen.

A Leckefüzet app beállítása (PDF)

Osztályterem

Összpontosíts a tananyagra, miközben vidám és interaktív az órád.

Az Osztályterem alkalmazás hatékony tanítás­támogató eszközzé változtatja az iPadet – és mostantól már a Macet is. Rajta keresztül te irányít­hatsz minden iPadet az osztályban, végigkalauzol­hatod a tanulókat az anyagon, és gondos­kodhatsz róla, hogy az aktuális feladatra össz­pontosít­sanak. Az Osztály­teremmel az információ meg­osztása is egyszerű. Az AirDroppal fájlokat küld­hetsz az osztálynak vagy egyes diákok­nak, és te is fogad­hatod a tőlük érkező tartalmat, vagy kiteheted nagy képernyőre egy‑egy diák munkáját a többieknek.

Az Osztályterem alkalmazás bemutatójának megtekintése

Az Osztályterem iPad-verziójához való felhasználói útmutató letöltése (PDF)

Az Osztályterem Mac-verziójához való felhasználói útmutató letöltése (PDF)

Biztos lehetsz benne, hogy mindenki képben van.

Bármelyik diák képernyőjét meg­jelenítheted saját iPadeden vagy Maceden. Az Osztály­terem alkal­mazásban egyszerre kísérheted figyelemmel az összes tanuló kép­ernyőjét, és mindenkit vagy egy‑egy tanulót külön is a meg­felelő web­oldalra, könyvhöz vagy alkal­mazásba irányíthatsz. Beállíthatod, hogy a gyerekek csupán egyetlen appot érjenek el az iPadjükön, illetve lenémíthatod a hangot az eszkö­zeiken, hogy jobban koncentrálhassanak a feladatukra.

Ha a tanulók osztoznak is az iPaden, úgy kezelhetik, mintha a sajátjuk volna.

A Megosztott iPad az iOS szolgál­tatása azon iskolák számára, ahol az eszközöket közösen használják, mégis szeret­nének személyes használati élményt biztosítani a diákok­nak. Az óra előtt bármelyik iPadet tetszőleges tanulóhoz rendelheted. A diákok a zárolt képernyőn megjelenő fotójukból tudni fogják, hogy melyiken dolgozhatnak. Személyes tar­talmaikat egy jelszó vagy egy könnyen meg­jegyezhető, négyjegyű PIN-kód meg­adásával érhetik el. A bejelentkezés után olyan állapot­ban jelennek meg a házi fel­adataik, alkalmazásaik és egyéb munkáik, ahogy a legutóbb hagyták őket.

A biztonság mindegyik termékünk szerves része.

A tanárok láthatják diákjaik összes bámulatos munkáját. Mi nem. Az Apple összes termékének készítésében alapvető szerepet játszik az adatvédelem és a biztonság – készülékeink, alkalmazásaink és szolgál­tatásaink egyaránt meg­óvják a diákok munkáit és személyes adatait. Az iskola a Felügyelt Apple ID‑kon keresztül ellenőrzése alatt tarthatja a tanulói adatokat. Az intéz­mények saját hatás­körükben engedélyez­hetik vagy tilthatják le az olyan szolgál­tatásokat, mint az iMessage, a FaceTime, és a diákok fejlődé­sével kapcsolatos adatok a Leckefüzet alkalmazásban.

Az Apple által megvalósított adat­biztonsági felügyeleti rendszer, amely személy­azonosításra alkalmas adatok védelmét biztosítja a nyilvános felhőalapú környeze­tekben, ISO 27001-es és 27018-as minősítést kapott. Rendszerünk az Európai Unió újonnan hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletében foglaltaknak is megfelel. A diákok, szülők és tanárok által iskoláinkban megosztott információ védelme iránti elkötele­zettségünk jegyében a Student Privacy Pledge nevű, a tanulók adatainak bizalmas kezelésére vonatkozó egyez­ményhez is csatlakoztunk.

Adatvédelem és -biztonság az Apple termékein az oktatásban

Adatkezelési és adatvédelmi útmutató iskoláknak (PDF)

Adatvédelmi tájékoztató szülők számára (PDF)

Tanulást segítő termékek

Termékeink végtelen dolgokra képesek, akár a gyermeki fantázia.

További információ a tanulást segítő termékekről

További lehetőségek tanároknak

Inspiráló ihletek.

További információ a tantervről és a tanároknak szánt programokról