Kushtet e shërbimeve multimedia të "Apple"

Këto kushte përbëjnë kontratë midis jush dhe "Apple" (në vijim "Kontrata"). Lexojeni me kujdes Kontratën. Për të konfirmuar kuptimin dhe pranimin e Kontratës, shtypni "Pranoj".

A. PREZANTIMI I SHËRBIMEVE TONA

Kjo Kontratë rregullon përdorimin e shërbimeve të "Apple" (në vijim "Shërbimet"), përmes të cilave mund të blini, merrni, licenconi, merrni me qira ose të pajtoheni në multimedia, aplikacione (në vijim "Aplikacionet") dhe shërbime të tjera brenda aplikacioneve (në vijim "Përmbajtja"). Shërbimet tona janë: "iTunes Store", "App Store", "iBooks Store", "Apple Music" dhe "Apple News". Shërbimet tona disponohen për përdorim në shtetin ku banoni (në vijim "Shteti i banimit"). Për të përdorur Shërbimet tona, ju nevojitet hardueri dhe softueri i përshtatshëm (rekomandohen dhe ndonjëherë nevojiten versionet e fundit) dhe hyrja në internet (mund të ketë tarifim). Cilësia e Shërbimeve tona mund të ndikohet nga këta faktorë.

B. PËRDORIMI I SHËRBIMEVE TONA

PAGESAT, TAKSAT DHE RIMBURSIMET

Përmbajtjen në Shërbimet tona mund ta merrni falas ose kundrejt pagese dhe secili rast përcaktohet si "Transaksion". Çdo Transaksion përbën kontratë elektronike midis jush dhe "Apple", dhe/ose jush dhe subjektit që ofron Përmbajtjen në Shërbimet tona. Sidoqoftë, nëse jeni klient i "iTunes S.à.r.l." dhe merrni një Aplikacion apo libër, "iTunes S.à.r.l." është tregtari i regjistruar; pra, Përmbajtjen e merrni nga "iTunes S.à.r.l." dhe ajo licencohet nga Ofruesi i aplikacionit (siç përcaktohet më poshtë) ose botuesi i librit. Kur të bëni Transaksionin e parë, do t'ju kërkojmë të zgjidhni sa shpesh duhet t'jua kërkojmë fjalëkalimin për Transaksionet e ardhshme. Nëse aktivizoni Identifikimin me prekje për Transaksionet, do t'ju kërkojmë të autentikoni të gjitha Transaksionet me shenjën e gishtit. Menaxhoni në çdo kohë cilësimet e fjalëkalimit tuaj duke ndjekur udhëzimet e mëposhtme: https://support.apple.com/en-us/HT204030. "Apple" do të debitojë mënyrën tuaj të pagesës (p.sh. kartën e kreditit, kartën e debitit, kartën/kodin e dhuratave ose mënyra të tjera që disponohen në Shtetin tuaj të banimit) për Transaksionet me pagesë, duke përfshirë taksat përkatëse. Nëse paraporositni Përmbajtje, do të debitoheni pasi Përmbajtja t'ju jetë dorëzuar (përveç nëse e anuloni përpara qarkullimit të Përmbajtjes). Në përputhje me ligjin vendas, Apple mund të përditësojë informacionin në lidhje me mënyrën tuaj të pagesës nëse ky informacion i jepet nga institucioni juaj financiar. Për hollësi se si faturohen Transaksionet, vizitoni http://support.apple.com/kb/HT5582. Të gjitha Transaksionet janë përfundimtare. Çmimet e Përmbajtjes mund të ndryshojnë në çdo kohë. Nëse ka probleme teknike që pengojnë dorëzimin e Përmbajtjes, zgjidhja ekskluzive dhe e vetme për ju është ose zëvendësimi i Përmbajtjes, ose rimbursimi i çmimit të paguar, siç përcaktohet nga "Apple". Herë pas here, "Apple" mund të refuzojë kërkesën për rimbursim nëse evidentojmë prova mashtrimi, abuzimi me procedurën e rimbursimit apo veprime të tjera manipulative që i japin të drejtë "Apple" të ngrejë kundërpretendim. Kushtet në lidhje me kartat/kodet e dhuratave gjenden këtu:https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

IDENTIFIKUESI NË "APPLE"

Duhet të keni një identifikues në "Apple" që të mund të përdorni Shërbimet tona dhe të hapni Përmbajtjen tuaj. Identifikuesi në "Apple" është llogaria që përdorni nëpër ekosistemin e "Apple". Identifikuesi në "Apple" është i rëndësishëm dhe është përgjegjësia juaj t'i ruani konfidencialitetin dhe sigurinë. "Apple" nuk mban përgjegjësi për humbje që mund të lindin nga përdorimi i paautorizuar i identifikuesit tuaj në "Apple". Kontaktoni "Apple" nëse keni dyshime se identifikuesi juaj në "Apple" mund të jetë cenuar.

Duhet të jeni së paku 13 vjeç (apo mosha minimale përkatëse për Shtetin tuaj të banimit, siç përcaktohet në procesin e regjistrimit) për të krijuar identifikues në "Apple" dhe për të përdorur Shërbimet tona. Identifikuesit në "Apple" për persona nën këtë moshë mund të krijohen nga prindi apo kujdestari i ligjshëm me anë të "Bashkëndarjes në familje" apo nga një institucion i miratuar arsimor.

FSHEHTËSIA

Përdorimi i Shërbimeve tona nga ana juaj i nënshtrohet rregullores së fshehtësisë së "Apple", të cilën mund ta gjeni në adresën https://www.apple.com/legal/privacy/.

RREGULLAT E PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE DHE TË PËRMBAJTJES

Përdorimi i Shërbimeve dhe i Përmbajtjes nga ana juaj duhet të ndjekë rregullat e përcaktuara në këtë seksion (në vijim "Rregullat e përdorimit"). Çdo përdorim tjetër i Shërbimeve dhe i Përmbajtjes përbën shkelje materiale të Kontratës. "Apple" mund të monitorojë përdorimin e Shërbimeve dhe të Përmbajtjes nga ana juaj për t'u siguruar që i ndiqni Rregullat e përdorimit.

Të gjitha shërbimet:

- Shërbimet dhe Përmbajtjen mund t'i përdorni vetëm për qëllime personale, jotregtare (përveç sa përcaktohet në seksionin "Përmbajtje në 'App Store'" më poshtë).

- Dorëzimi i Përmbajtjes nga "Apple" nuk ju transferon ndonjë të drejtë përdorimi promocional, as nuk u jep apo heq ndonjë të drejtë bartësve përkatës të së drejtës të autorit.

- Përmbajtjen mund ta përdorni për deri në pesë identifikues në "Apple" për secilën pajisje.

- Është përgjegjësia juaj të mos e humbisni, shkatërroni apo dëmtoni Përmbajtjen pas shkarkimit. Ne ju inkurajojmë të ruani periodikisht diku kopje rezervë të Përmbajtjes.

- Nuk lejohet të modifikoni apo anashkaloni teknologjitë e sigurisë që vijnë me Shërbimet.

- Shërbimet tona mund t'i hapni vetëm me anë të softuerit të "Apple" dhe nuk ju lejohet të modifikoni apo të përdorni versione të modifikuara të këtyre softuerëve.

- Përmbajtja e videos kërkon lidhje "HDCP".

Përmbajtjet nga "iTunes Store":

- Mund të përdorni Përmbajtje pa të drejta menaxhimi dixhital (DRM) në një numër pajisjesh të pajtueshme të cilat i keni në pronësi apo nën kontroll. Përmbajtjet e mbrojtura me DRM mund të përdoren në deri pesë kompjuterë dhe në cilatdo pajisje që sinkronizoni me këta kompjuterë.

- Qiramarrjet e Përmbajtjes mund të shikohen në një pajisje për rast dhe duhet të luhen brenda 30 ditëve, si dhe të përfundohen brenda 24 deri në 48 orëve nga nisja e luajtjes, në varësi të Përmbajtjes së ofruar në Shërbimet e Shtetit tuaj të banimit (ndalimi, pushimi apo rinisja nuk e zgjat këtë periudhë).

- Mund të regjistroni deri në shtatë herë një kompilim në CD për qëllime dëgjimi (ky kufizim nuk vlen për Përmbajtjet pa DRM).

Përmbajtjet nga "App Store":

- Termi "Aplikacion" përfshin aplikacionet, aplikacionet "iMessage" dhe të "Apple Watch", blerjet brenda aplikacioni, modulet (si p.sh. tastiera), ngjitëset dhe pajtimet që disponohen brenda një aplikacioni.

- Aplikacionet mund t'i përdorni në çdo pajisje që zotëroni apo kontrolloni.

- Personat që veprojnë për llogari të një ndërmarrjeje tregtare, organizate qeveritare apo institucioni arsimor (në vijim "Ndërmarrje") mund të shkarkojnë dhe sinkronizojnë Aplikacione për përdorim si (i) një individ në një a më shumë pajisje në pronësi apo nën kontrollin e Ndërmarrjes; ose si (ii) disa individë në një pajisje të bashkëndarë në pronësinë apo nën kontrollin e Ndërmarrjes. Për qartësi, çdo pajisje e përdorur në seri apo kolektivisht nga disa përdorues kërkon licencë të posaçme.

Përmbajtjet nga "iBooks Store":

- Mund të përdorni Përmbajtje pa DRM në çdo pajisje që zotëroni apo kontrolloni. Përmbajtjet e mbrojtura me DRM mund të përdoren në deri pesë kompjuterë dhe në cilatdo pajisje që sinkronizoni me këta kompjuterë.

- Përmbajtjen nga "iBooks Store" nuk lejohet ta regjistroni në disk.

"Apple Music":

- Mund të përdorni anëtarësi individuale në "Apple Music" për deri në 10 pajisje (vetëm pesë prej të cilave mund të jenë kompjuterë).

- Anëtarësia individuale në "Apple Music" ju lejon të transmetoni në një pajisje për rast; Anëtarësia familjare ju lejon ju ose anëtarët e familjes tuaj që të transmetoni drejt deri në gjashtë pajisjesh njëherësh.

RISHKARKIMET

Përmbajtjet e marra më herët mund t'i rishkarkoni (në vijim "Rishkarkim") në pajisjet tuaja që janë të identifikuara me të njëjtin identifikues në "Apple" (në vijim "Pajisjet e lidhura"). Llojet e Përmbajtjes që lejohen për Rishkarkim në Shtetin tuaj të banimit mund t'i shihni në adresën https://support.apple.com/en-us/HT204632. Përmbajtja mund të mos disponohet për Rishkarkim nëse Përmbajtja nuk ofrohet më në Shërbimet tona.

Rregullat për pajisjet e lidhura: Mund të keni deri në 10 pajisje (por vetëm 5 kompjuterë maksimumi) të identifikuar njëherësh me identifikuesin në "Apple". Çdo kompjuter duhet gjithashtu të autorizohet me të njëjtin identifikues në "Apple" (për të mësuar më shumë rreth autorizimit të kompjuterëve, vizitoni https://support.apple.com/en-us/HT201251). Pajisjet mund të lidhen me identifikues tjetër në "Apple" një herë çdo 90 ditë.

PAJTIMET

Shërbimet dhe Aplikacione të caktuara mund t'ju lejojnë të blini të drejtë hyrjeje në Përmbajtje apo shërbime me pajtim (në vijim "Pajtime me pagesë"). Pajtimet me pagesë rinovohen automatikisht derisa të anulohen në seksionin "Menaxhimi i pajtimeve" te cilësimet e llogarisë. Do t'ju njoftojmë nëse ka rritje çmimi të ndonjë Pajtimi me pagesë dhe, nëse nevojitet, do të marrim miratimin tuaj përpara se të vazhdojmë më tej. Do të debitoheni jo më shumë se 24 orë përpara nisjes së periudhës së fundit të Pajtimit me pagesë. Nëse nuk mund të tarifojmë mënyrën tuaj të pagesës për ndonjë arsye (të tillë si skadim ose fonde të pamjaftueshme), dhe ju nuk e keni anuluar Pajtimin me pagesë, ju mbeteni përgjegjës për shumat e pagrumbulluara dhe ne do të përpiqemi të tarifojmë mënyrën e pagesës me përditësimin tuaj të informacionit të metodës së pagesës. Kjo mund të rezultojë në ndryshim të fillimit të Pajtimit tuaj të radhës me pagesë dhe mund të ndryshojë datën në të cilën ju faturoheni për secilën periudhë. Pajtime të caktuara me pagesë mund të ofrojnë periudhë prove përpara debitimit të mënyrës tuaj të pagesës. Nëse vendosni të shpajtoheni nga një Pajtim me pagesë përpara se të fillojmë debitimin e mënyrës tuaj të pagesës, anulojeni pajtimin përpara se të përfundojë prova falas.

PËRMBAJTJA DHE DISPONUESHMËRIA E SHËRBIMIT

Kushtet e përmendura në këtë Kontratë që lidhen me Shërbimet, llojet e Përmbajtjes, veçoritë ose funksionet që nuk disponohen në Shtetin tuaj të banimit nuk vlejnë për ju, përveç nëse do të jenë të disponueshme edhe për ju. Për të parë llojet e Përmbajtjes së disponueshme për ju në Shtetin tuaj të banimit, shkoni te Shërbimet ose vizitonihttps://support.apple.com/en-us/HT204411.

PAJISJE JO TË "APPLE"

Nëse i përdorni Shërbimet tona në pajisje jo të markës "Apple", mund të mos i hapni dot të gjitha veçoritë ose llojet e Përmbajtjes. Kushtet e kësaj Kontrate në lidhje me veçori apo lloje të padisponueshme të Përmbajtjes nuk vlejnë për rastin tuaj. Nëse zgjidhni më vonë t'i hapni Shërbimet tona nga një pajisje e markës "Apple", bini njëherësh dakord se të gjitha kushtet e kësaj Kontrate do të vlejnë për përdorimin e pajisjes në fjalë nga ana juaj.

C. DORËZIMET TUAJA NË SHËRBIMET TONA

Shërbimet tona mund t'ju lejojnë dorëzimin e materialeve si p.sh. komente, figura, video dhe transmetime (ku përfshihen dhe metadatat dhe ilustrimet shoqëruese). Përdorimi i këtyre veçorive nga ana juaj duhet të pajtohet me "Udhëzimet për dorëzimin" më poshtë, të cilat përditësohen herë pas here. Nëse shihni materiale që nuk pajtohen me udhëzimet për dorëzimin, përdorni funksionin "Raporto një shqetësim". Me anë të këtij dokumenti, ju i jepni "Apple" licencë mbarëbotërore, pa detyrime ndaj jush, të përhershme dhe joekskluzive për të përdorur materialet që dorëzoni brenda Shërbimeve dhe marketingut përkatës. "Apple" mund të monitorojë dhe të vendosë nëse duhet të heqë apo modifikojë materialet e dorëzuara.

Udhëzimet për dorëzimin: Nuk lejohet t'i përdorni Shërbimet për:

- të publikuar materiale për të cilat nuk keni leje, të drejta apo licencë përdorimi;

- të publikuar përmbajtje të pakëndshme, fyese, të paligjshme, mashtruese apo të dëmshme;

- të publikuar informacione personale, private ose konfidenciale që u përkasin të tjerëve;

- të kërkuar informacione personale nga të miturit;

- t'u hequr apo shtirur për lidhjen tuaj me persona apo subjekte të tjera;

- të publikuar apo transmetuar reklamime të padëshiruara, duke përfshirë këtu, pa u kufizuar vetëm në to, materialet e pakërkuara apo të paautorizuara reklamuese, promocionale apo komunikatat;

- të planifikuar apo për t'u përfshirë në aktivitete të paligjshme, mashtruese ose manipuluese.

D. FAMILY SHARING

Organizatori i një Familjeje (“Organizatori”) duhet të jetë 18 vjeç e lart dhe prind ose kujdestar i ligjshëm i anëtarëve të Familjes që janë nën moshën 13 vjeç apo nën moshën përkatëse minimale në Shtetin e tyre të banimit (siç përcaktohet në procesin e regjistrimit). Nevojitet pajisje "Apple" për hapjen e të gjitha veçorive të Bashkëndarjes në familje.

Purchase Sharing: Veçoria Purchase Sharing e Family Sharing ju lejon të ndani Përmbajtje të kualifikuar me deri në gjashtë anëtarë të një Familjeje. Organizatori fton anëtarët të marrin pjesë dhe bie dakord të paguajë për të gjitha Transaksionet e nisura nga anëtarët e Familjes. Mënyra e pagesës së Organizatorit përdoret për pagesën e çdo Transaksioni që niset nga anëtarët e Familjes (përveç nëse llogaria e anëtarit të Familjes ka fonde në dyqan, të cilat përdoren gjithnjë të parat). Anëtarët e Familjes veprojnë si agjentë të Organizatorit kur përdoret mënyra e pagesës së Organizatorit. Organizatori nëpërmjet këtij dokumenti bie dakord (1) të paguajë për këto Transaksione dhe (2) se Transaksionet e nisura nga anëtarët e Familjes janë të autorizuara. Organizatorët janë përgjegjës për pajtimin me kontratën e mënyrës së tyre të pagesës dhe marrin përsipër të gjitha rreziqet përkatëse të bashkëndarjes së të drejtës së hyrjes në mënyrën e pagesës me anëtarët e tjerë të Familjes. Kuponi ose fatura për çdo Transaksion të anëtarëve të Familjes i dërgohet anëtarit të Familjes që e nisi dhe Organizatorit.

Kërkesa për blerje: "Kërkesa për blerje" është një funksion praktik që i lejon Organizatorit të miratojë çdo Transaksion të nisur nga një anëtar i Familjes nën moshën 18 vjeç (ose nën moshën ekuivalente të pjekurisë në Shtetin tuaj të banimit). Organizatori duhet të jetë prind ose kujdestar i ligjshëm i cilitdo anëtari të Familjes për të cilin është aktivizuar funksioni "Kërkesë për blerje". Përmbajtja e shkarkuar nga anëtarët e Familjes ose të marra nëpërmjet kodeve të shlyerjes nuk i nënshtrohen funksionit "Kërkesë për blerje".

Ndryshimet në anëtarët e Familjes: Kur një anëtar i Familjes largohet ose hiqet nga Familja, anëtarët e mbetur të Familjes nuk do të kenë më mundësi të hapin Përmbajtjen e anëtarit të mëparshëm të Familjes, duke përfshirë këtu Përmbajtjen e marrë nëpërmjet mënyrës së pagesës së Organizatorit.

Rregullat për bashkëndarjen në familje: Ju mund t'i përkisni vetëm një Familjeje dhe mund të ndryshoni Familje jo më shumë se dy herë në vit. Identifikuesin në "Apple" që lidhni me një Familje mund ta ndryshoni jo më shumë se një herë çdo 90 ditë. Të gjithë anëtarët e Familjes duhet të kenë të njëjtin Shtet banimi. Jo të gjitha Përmbajtjet, duke përfshirë blerjet brenda aplikacioneve, pajtimet dhe disa aplikacione të blera më parë, kualifikohen për Purchase Sharing.

E. FUNKSIONET E REKOMANDIMIT

Shërbimet do t'ju rekomandojnë Përmbajtje në bazë të shkarkimeve, blerjeve dhe aktiviteteve tuaja të tjera. Mund të çregjistroheni nga marrja e këtyre rekomandimeve te cilësimet e llogarisë tuaj.

Disa funksione rekomandimi mund të kërkojnë lejen tuaj përpara se të aktivizohen. Nëse i aktivizoni këto funksione, do t'ju kërkohet t'i jepni leje "Apple" të mbledhë dhe ruajë të dhëna të caktuara, ku përfshihen, pa u kufizuar vetëm në to, të dhënat rreth veprimeve, vendndodhjes dhe përdorimit të pajisjes tuaj. Lexojeni me kujdes informacionin që paraqitet kur aktivizoni këto funksione.

F. KUSHTE TË TJERA TË "ITUNES STORE"

ABONEJA SEZONALE DHE ABONEJA SHUMËFISHE

Aboneja mundëson blerjen dhe marrjen e Përmbajtjes televizive në çastin që disponohet. Aboneja sezonale vlen për Përmbajtje televizive që kanë një numër të kufizuar episodesh për sezon; Aboneja shumëfishe vlen për Përmbajtje televizive që disponohet në vijimësi. Çmimi i plotë i një Aboneje sezonale ose Aboneje shumëfishe debitohet në çastin e kryerjes së Transaksionit. Përmbajtja e Abonesë sezonale ose e Abonesë shumëfishe disponohet për shkarkim deri në 90 ditë pas qarkullimit të episodit të fundit. Nëse keni zgjedhur rinovimin automatik kur merrni Abone shumëfishe, do të debitoheni me çmimin e plotë të çdo cikli vijues të Abonesë shumëfishe. Rinovimin automatik mund ta çaktivizoni përpara se të fillojë cikli i radhës i Abonesë shumëfishe te cilësimet e llogarisë tuaj. Nëse një ofrues Përmbajtjeje i dorëzon "Apple" më pak episode televizive se ç'planifikohej kur bletë Abonenë sezonale, ne do t'i kreditojmë identifikuesit tuaj në "Apple" numrin e episodeve që nuk i janë dhënë "Apple".

G. KUSHTE TË TJERA TË "APP STORE"

LICENCA E PËRMBAJTJES SË "APP STORE"

Licencat e aplikacioneve ju disponohen nga "Apple" apo nga zhvillues të tretë (në vijim "Ofrues aplikacionesh"). Nëse jeni klient i "iTunes S.à.r.l.", tregtari i regjistruar është "iTunes S.à.r.l.", që do të thotë se licencën e Aplikacionit e blini nga "iTunes S.à.r.l.", por aplikacioni licencohet nga Ofruesi i aplikacionit. Aplikacioni i licencuar nga "Apple" është "Aplikacion i 'Apple'"; Aplikacioni i licencuar nga një Ofrues aplikacionesh është "Aplikacion pale të tretë". "Apple" vepron si agjent për Ofruesit e aplikacioneve duke iu mundësuar atyre "App Store" dhe nuk është palë në kontratat e blerjes apo në marrëveshjen e përdoruesit midis jush dhe Ofruesit të aplikacioneve. Çdo Aplikacion që blini rregullohet nga marrëveshja e licencës së përdoruesit fundor për Aplikacionin e licencuar (në vijim "MLPF standarde") të përcaktuar më poshtë, përveç nëse "Apple" apo Ofruesi i aplikacionit ofron një marrëveshje licence që i mbivendoset (në vijim "MLPF e posaçme"). Ofruesi i aplikacionit të një Aplikacioni pale të tretë është i vetmi përgjegjës për përmbajtjen, garancitë dhe pretendimet që mund të keni në lidhje me Aplikacionin e palës së tretë. Ju pranoni dhe bini dakord se "Apple" është palë e tretë përfituese e MLPF-së standarde ose e MLPF-së së posaçme për çdo Aplikacion pale të tretë dhe kësisoj mund të imponojë zbatimin e një marrëveshjeje të tillë. Aplikacione të caktuara, si p.sh. aplikacionet e ngjitëseve ose "iMessage", mund të mos shfaqen në pedanën e pajisjes por mund të hapen dhe përdoren në sirtarin e aplikacionit "Messages".

BLERJE BRENDA APLIKACIONEVE

Aplikacionet mund të ofrojnë përmbajtje, shërbime ose funksione për përdorim brenda tyre (në vijim "Blerje brenda aplikacionit"). Blerjet brenda aplikacionit të cilat konsumohen gjatë përdorimit të Aplikacionit (p.sh. gurë të çmuar virtualë), nuk mund të transferohen midis pajisjeve dhe mund të shkarkohen vetëm një herë. Llogarinë tuaj duhet ta autentikoni përpara se të bëni Blerje brenda aplikacionit - veçmas autentikimit për të marrë Përmbajtje tjetër - duke dhënë fjalëkalimin ose duke përdorur Identifikimin me prekje. Do të mund të bëni Blerje të tjera brenda aplikacionit për pesëmbëdhjetë minuta pa u riautentikuar, përveç nëse na keni kërkuar t'ju pyesim për fjalëkalimin për çdo blerje ose nëse keni aktivizuar Identifikimin me prekje. Mundësinë për të bërë Blerje brenda aplikacionit mund ta çaktivizoni duke ndjekur këto udhëzime: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

MIRËMBAJTJA DHE MBËSHTETJA PËR APLIKACIONET

"Apple" është përgjegjëse për ofrimin e mirëmbajtjes dhe të mbështetjes vetëm për Aplikacionet e "Apple" ose sipas kërkesave të ligjeve në fuqi. Ofruesit e aplikacioneve janë përgjegjës për ofrimin e mirëmbajtjes dhe të mbështetjes për Aplikacionet e palëve të treta.

MARRËVESHJA E LICENCËS SË PËRDORUESIT FUNDOR PËR APLIKACIONIN E LICENCUAR

Aplikacionet e ofruara nëpërmjet "App Store" ju jepen me licencë dhe nuk ju shiten. Licenca juaj për çdo Aplikacion i nënshtrohet pranimit nga ana juaj të kësaj marrëveshjeje licence të përdoruesit fundor për aplikacionin e licencuar ("MLPF standarde") ose një marrëveshje të posaçme licence përdoruesi fundor midis jush dhe Ofruesit të aplikacionit ("MLPF e posaçme"), nëse ka të tillë. Licenca juaj për cilindo Aplikacion të "Apple" sipas kësaj MLPF-je standarde apo MLPF-je të posaçme jepet nga "Apple" dhe licenca juaj për Aplikacione pale të tretë sipas kësaj MLPF-je standarde apo MLPF-je të posaçme jepet nga Ofruesi i aplikacionit të Aplikacionit të palës së tretë në fjalë. Cilido Aplikacion që i nënshtrohet kësaj MLPF-je standarde përmendet në këtë dokument si "Aplikacion i licencuar". Ofruesi i aplikacionit ose "Apple" sipas rastit (në vijim "Licencuesi") ruan të gjitha të drejtat për Aplikacionin e licencuar të cilat nuk ju jepen shprehimisht sipas kësaj MLPF-je standarde.

a. Fushëveprimi i licencës: Licencuesi ju jep një licencë të patransferueshme për të përdorur Aplikacionin e licencuar në cilindo produkt të markës "Apple" që zotëroni apo kontrolloni siç përcaktohet te "Rregullat e përdorimit". Kushtet e kësaj MLPF-je standarde rregullojnë çdo përmbajtje, material apo shërbim që hapet apo blihet brenda Aplikacionit të licencuar, si dhe aktualizimet e ofruara nga Licencuesi që zëvendësojnë ose plotësojnë Aplikacionin e licencuar, përveç nëse një aktualizim i tillë shoqërohet nga një MLPF e posaçme. Përveç nga sa përcaktohet te "Rregullat e përdorimit", nuk lejohet ta shpërndani apo ta ofroni Aplikacionin e licencuar përmes ndonjë rrejti apo formash të tjera ku mund të përdoret nga disa pajisje njëherësh. Nuk lejohet ta transferoni, rishpërndani apo nënlicenconi Aplikacionin e licencuar dhe, nëse ia shitni Pajisjen "Apple" një pale të tretë, Aplikacionin e licencuar duhet ta hiqni më parë nga Pajisja "Apple". Nuk lejohet ta kopjoni (përveç sa lejohet nga licenca dhe "Rregullat e përdorimit"), shprogramoni, zbërtheni, përpiqeni të zbuloni kodin burimor, modifikoni apo krijoni punë derivate të Aplikacionit të licencuar, përditësimeve apo pjesëve të tjera të tij (përveç dhe për sa këto kufizime ndalohen nga legjislacioni në fuqi apo deri në masën që mund të lejohen nga kushtet e licencimit që rregullojnë përdorimin e komponentëve me burim të hapur të përfshirë në Aplikacionin e licencuar).

b. Pranimi për Përdorimin e të dhënave: Ju bini dakord që Licencuesi të mund të mbledhë dhe përdorë të dhënat teknike dhe informacione përkatëse - duke përfshirë, pa u kufizuar vetëm në to, informacionet teknike rreth pajisjes, sistemit dhe aplikacioneve softuerike, si dhe pjesëve periferike - që mblidhen në formë periodike për të lehtësuar ofrimin e përditësimeve të softuerit, mbështetjen ndaj produktit dhe shërbime të tjera ndaj jush (nëse ka) në lidhje me Aplikacionin e licencuar. Licencuesi mund ta përdorë këtë informacion, për sa kohë që është në një formë që nuk ju identifikon personalisht, për të përmirësuar produktet e tij ose për t'ju ofruar shërbimet dhe teknologjitë.

c. Përfundimi. Kjo MLPF standarde është në fuqi derisa të zgjidhet nga ana juaj apo nga Licencuesi. Të drejtat tuaja nën këtë MLPF standarde anulohen automatikisht nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga kushtet e saj.

d. Shërbimet e jashtme. Aplikacioni i licencuar mund të aktivizojë të drejtën e hyrjes në shërbimet dhe faqet e Licencuesit dhe/ose të palëve të treta (të gjitha bashkë dhe veç e veç, në vijim "Shërbimet e jashtme"). Ju bini dakord t'i përdorni Shërbimet e jashtme me rrezikun tuaj. Licencuesi nuk është përgjegjës për ekzaminimin apo vlerësimin e përmbajtjes apo të saktësisë së ndonjë Shërbimi të jashtëm pale të tretë dhe nuk mban përgjegjësi për Shërbime të tilla të jashtme të palëve të treta. Të dhënat e shfaqura nga Aplikacione të licencuara apo Shërbime të jashtme, duke përfshirë, pa u kufizuar vetëm në to, informacionet financiare, mjekësore dhe të vendndodhjes, janë vetëm për qëllime informimi të përgjithshëm dhe nuk garantohen nga Licencuesi apo agjentët e tij. Nuk ju lejohet t'i përdorni Shërbimet e jashtme në forma që bien ndesh me kushtet e kësaj MLPF-je standarde ose që shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale të Licencuesit apo të ndonjë pale të tretë. Ju bini dakord të mos i përdorni Shërbimet e jashtme për të ngacmuar, abuzuar, përgjuar, kërcënuar apo përgojuar asnjë person apo subjekt, dhe se Licencuesi nuk mban përgjegjësi për përdorime të tilla. Shërbimet e jashtme mund të mos disponohen në të gjitha gjuhët apo në Shtetin tuaj të banimit dhe mund të mos jenë të përshtatshme apo të disponueshme për përdorim në një vendndodhje të caktuar. Për sa zgjidhni t'i përdorni këto Shërbime të jashtme, jeni përgjegjësi i vetëm për pajtueshmërinë me ligjet në fuqi. Licencuesi ruan të drejtën të ndryshojë, pezullojë, heqë, çaktivizojë ose imponojë ndalime apo kufizime të së drejtës të hyrjes për cilindo Shërbim të jashtëm në çdo kohë, pa ndonjë njoftim apo detyrim ndaj jush.

e. NUK KA GARANCI: JU PRANONI DHE BINI SHPREHIMISHT DAKORD SE PËRDORIMI I APLIKACIONIT TË LICENCUAR ËSHTË ME RREZIKUN TUAJ. NË MASËN MAKSIMALE TË LEJUAR NGA LEGJISLACIONI NË FUQI, APLIKACIONI I LICENCUAR DHE CILATDO SHËRBIME TË KRYERA APO TË OFRUARA NGA APLIKACIONI I LICENCUAR OFROHEN "SIÇ JANË" DHE "SIÇ DISPONOHEN", ME TË GJITHA GABIMET DHE PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, DHE LICENCUESI ME ANË TË KËTIJ DOKUMENTI MOHON CILËNDO GARANCI APO KUSHT PËR SA I PËRKET APLIKACIONIT TË LICENCUAR DHE NDONJË SHËRBIMI, QOFTË SHPREHIMISHT, TË NËNKUPTUAR APO ME LIGJ, DUKE PËRFSHIRË, PA U KUFIZUAR VETËM NË TO, GARANCITË E NËNKUPTUARA DHE/OSE KUSHTET E TREGTUESHMËRISË, TË CILËSISË SË KËNAQSHME, TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TË SAKTËSISË, TË PËRJETIMIT TË QETË DHE TË MOSSHKELJES SË TË DREJTAVE TË PALËVE TË TRETA. ASNJË INFORMACION ME GOJË APO ME SHKRIM, AS NDONJË KËSHILLË E DHËNË NGA LICENCUESI APO PËRFAQËSUESI I TIJ I LICENCUAR NUK PËRBËN GARANCI. NËSE APLIKACIONET APO SHËRBIMET E LICENCUARA REZULTOJNË ME DEFEKT, JU MERRNI PËRSIPËR TË GJITHA SHPENZIMET E SHËRBIMIT, RIPARIMIT APO NDREQJES SË NEVOJSHME. DISA JURIDIKSIONE NUK E LEJOJNË PËRJASHTIMIN E GARANCIVE TË NËNKUPTUARA APO KUFIZIMET MBI TË DREJTAT LIGJORE TË KLIENTIT, NDAJ PËRJASHTIMI DHE KUFIZIMET E MËSIPËRME MUND TË MOS VLEJNË PËR RASTIN TUAJ.

f. Kufizimi i përgjegjësisë. PËR SA NUK NDALOHET NGA LIGJI, LICENCUESI NË ASNJË RAST NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR LËNDIMET APO DËME RASTËSORE, TË POSAÇME, TËRTHORE APO SHKAKËSORE TË ÇFARËDO LLOJI, DUKE PËRFSHIRË, PA U KUFIZUAR VETËM NË TO, DËMET PËR HUMBJE FITIMESH, HUMBJE TË DHËNASH, NDËRPRERJE TË AKTIVITETIT TREGTAR APO DËME DHE HUMBJE TË TJERA TË NATYRËS TREGTARE QË BUROJNË APO KANË LIDHJE ME APLIKACIONIN E LICENCUAR, SIDO QË TË JENË SHKAKTUAR, PAVARËSISHT INTERPRETIMIT TË PËRGJEGJËSISË (KONTRATË, DËMTIM APO TJETËR) EDHE NË RAST SE LICENCUESI ËSHTË KËSHILLUAR PËR PROBABILITETIN E DËMEVE TË TILLA. DISA JURIDIKSIONE NUK E LEJOJNË KUFIZIMIN E PËRGJEGJËSISË PËR LËNDIME APO DËMTIMET RASTËSORE OSE SHKAKËSORE, NDAJ KY KUFIZIM MUND TË MOS VLEJË PËR RASTIN TUAJ. Përgjegjësia në tërësi e Licencuesit ndaj jush për dëme të shkaktuara (të ndryshme nga çfarë kërkohet nga legjislacioni në fuqi për raste lëndimi) në asnjë rast nuk mund të tejkalojë shumën e pesëdhjetë dollarëve (50,00 dollarë amerikanë). Kufizimet e mësipërme vlejnë edhe në rast se kompensimi nuk arrin objektivin e tij themelor.

g. Aplikacionin e licencuar nuk lejohet të përdorni apo eksportoni a rieksportoni në forma të tjera përveç atyre të autorizuara nga legjislacioni i SHBA-së dhe ligjet e juridiksionit në të cilin është marrë Aplikacioni i licencuar. Sidomos Aplikacioni i licencuar, pa u kufizuar vetëm në të, nuk mund të eksportohet apo rieksportohet (a) drejt shteteve ndaj të cilave SHBA-ja ka vendosur embargo, apo (b) ndaj cilitdo që përmendet në listën e shtetasve me përcaktim të posaçëm të Departamentit të Thesarit të SHBA-së ose në listën e personave ose të subjekteve të refuzuara të Departamentit të Tregtisë së SHBA-së. Me përdorimin e Aplikacionit të licencuar, ju deklaroni dhe garantoni njëherësh se nuk ndodheni në ndonjë shtet apo listë të tillë. Ju bini gjithashtu dakord të mos i përdorni këto produkte për qëllime të ndaluara nga legjislacioni i SHBA-së, duke përfshirë, pa u kufizuar vetëm në to, zhvillimin, projektimin ose prodhimin e armëve bërthamore, raketore apo kimike a biologjike.

h. Aplikacioni i licencuar dhe dokumentacioni përkatës janë "Artikuj tregtarë", siç termi përkufizohet në "48 C.F.R. §2.101", i përbërë nga "softuer tregtar kompjuterik" dhe "dokumentacion për softuer tregtar kompjuterik", siç termat përdoren në "C.F.R. §12.212" ose "48 C.F.R. §227.7202", sipas rastit. Në përputhje me "48 C.F.R. §12.212" ose "48 C.F.R. §227.7202-1" deri në "227.7202-4", sipas rastit, softueri tregtar kompjuterik dhe dokumentacioni për softuer tregtar kompjuterik u licencohen përdoruesve fundorë të qeverisë së SHBA-së (a) vetëm si Artikuj tregtarë dhe (b) vetëm me ato të drejta që u jepen të gjithë përdoruesve të tjerë fundorë në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë dokument. Të drejtat e papublikuara të rezervuara sipas ligjeve të SHBA-së.

i. Përveç për sa përcaktohet shprehimisht në paragrafin e mëposhtëm, kjo Kontratë dhe marrëdhënia midis jush dhe "Apple" rregullohet nga ligjet e Shtetit të Kalifornisë, me përjashtim të dispozitave për përplasjen e ligjeve. Ju dhe "Apple" bini dakord t'i nënshtroheni juridiksionit personal dhe ekskluziv të gjykatave që ndodhen në kontenë e Santa-Klarës, Kaliforni, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve apo të pretendimeve që burojnë nga Kontrata. Nëse (a) nuk jeni shtetas i SHBA-së; (b) nuk banoni në SHBA; (c) nuk e përdorni Shërbimin nga SHBA-ja; dhe (d) jeni shtetas i një prej shteteve të përmendura më poshtë, nëpërmjet këtij dokumenti bini dakord se çdo mosmarrëveshje apo pretendim që buron nga kjo Kontratë do të rregullohet nga legjislacioni përkatës i përcaktuar më poshtë, pa marrë parasysh dispozitat e përplasjes së ligjeve, dhe me anë të këtij dokumenti pranoni pa kushte juridiksionin joekskluziv të gjykatave që ndodhen në shtetin, krahinën apo vendin e përcaktuar më poshtë legjislacioni i të cilëve mbizotëron:

Nëse jeni shtetas i ndonjë vendi të Bashkimit Evropian ose Zvicrës, Norvegjisë apo Islandës, legjislacioni mbizotërues dhe gjyqësor do të jenë ligjet dhe gjykatat e vendbanimit tuaj të zakonshëm.

Nga zbatimi i kësaj Kontrate përjashtohet shprehimisht ligji i njohur si Konventa e OKB-së për shitjen ndërkombëtare të mallrave.

H. KUSHTE TË TJERA TË "IBOOKS STORE"

Përmbajtjen nga "iBooks Store" e blini nga ofrues të tretë të kësaj Përmbajtjeje (në vijim "Botuesi") dhe jo nga "Apple". "Apple" vepron si agjent i Botuesit për ofrimin e Përmbajtjes së "iBooks Store" ndaj jush dhe prandaj "Apple" nuk është palë e Transaksionit midis jush dhe Botuesit. Nëse jeni klient i "iTunes S.à.r.l.", tregtari i regjistruar është "iTunes S.à.r.l.", që do të thotë se licencën për përdorimin e Përmbajtjes e merrni nga "iTunes S.à.r.l.", por Përmbajtja licencohet nga Botuesi. Botuesi i Përmbajtjes së "iBooks Store" ruan të drejtën të imponojë kushtet e përdorimit në lidhje me këtë Përmbajtje të "iBooks Store". Botuesi i Përmbajtjes së "iBooks Store" është përgjegjësi i vetëm për Përmbajtje të tilla, për çdo garanci, për sa këto garanci nuk janë mohuar, dhe për çdo pretendim që mund të keni, ju apo ndonjë palë tjetër, ndaj Përmbajtjes në fjalë.

I. KUSHTE TË TJERA TË "APPLE MUSIC"

ANËTARËSIA NË "APPLE MUSIC"

"Apple Music" është shërbim pajtimi muzikor. Anëtarësia juaj në "Apple Music" do të rinovohet automatikisht derisa të çaktivizoni rinovimin automatik te cilësimet e llogarisë. Shihni seksionin "Pajtimet" për hollësi të mëtejshme. Kur të mbarojë anëtarësia juaj në "Apple Music", do të humbni të drejtën e hyrjes në funksionet e "Apple Music" që kërkojnë anëtarësi, duke përfshirë, pa u kufizuar vetëm në të, të drejtën e hyrjes te këngët e "Apple Music" të ruajtura në pajisjen tuaj dhe në "iCloud Music Library". "Apple" ruan të drejtën të anulojë anëtarësinë në "Apple Music" nëse nuk do të kemi mundësi ta debitojmë mënyrën tuaj të pagesës për rinovimin e anëtarësisë.

Aty ku disponohet, mund t'ju ofrohet anëtarësi në "Apple Music" përmes operatorit tuaj celular (në vijim "Anëtarësia telefonike"). Nëse blini Anëtarësi telefonike, operatori juaj celular do t'ju faturojë për koston e anëtarësisë në "Apple Music". Marrëdhënia juaj e faturimit me operatorin celular rregullohet nga kushtet e operatorit, jo nga kjo Kontratë, dhe çdo mosmarrëveshje në lidhje me Anëtarësinë telefonike i duhet drejtuar operatorit tuaj celular dhe jo "Apple". Me përdorimin e "Apple Music" ju bini dakord që operatori celular të mund të shkëmbejë informacionet tuaja të llogarisë telefonike, numrin e telefonit dhe informacionet e pajtimit telefonik me "Apple", ndërsa "Apple" të mund ta përdorë këtë informacion për të përcaktuar statusin e Anëtarësisë tuaj telefonike.

"ICLOUD MUSIC LIBRARY"

"iCloud Music Library" është një funksion i "Apple Music" që ju lejon të hapni këngët e gjetura apo të ngarkuara, kompilimet dhe videot muzikore që keni blerë nga "Apple Music", "iTunes Store" apo palë të treta (në vijim "Përmbajtje e 'iCloud Music Library'") në pajisjet tuaja që mbështesin "Apple Music". "iCloud Music Library" aktivizohet automatikisht kur konfiguroni anëtarësinë në "Apple Music". "iCloud Music Library" mbledh informacione rreth Përmbajtjes tuaj në "iCloud Music Library". Ky informacion lidhet me identifikuesin tuaj në "Apple" dhe ballafaqohet me Përmbajtjen e "iCloud Music Library" që disponohet aktualisht në "Apple Music". Përmbajtja e "iCloud Music Library" që nuk gjendet ngarkohet në serverët e "iCloud Music Library" të "Apple" (në formatin e përcaktuar nga "Apple"). Mund të ngarkoni deri në 100 000 këngë. Këngët e blera nga "iTunes Store" ose "Apple Music" nuk vlejnë në lidhje me këtë kufizim. Këngët që nuk plotësojnë kritere të caktuara (për shembull, skedarë tejet të mëdhenj) ose që nuk kanë autorizim për pajisjen tuaj, nuk kualifikohen për "iCloud Music Library". Kur përdorni "iCloud Music Library", "Apple" ruan evidenca të informacioneve tuaja, si p.sh. këngët që luani, ndaloni apo anashkaloni, pajisjet që përdorni dhe orën e kohëzgjatjen e luajtjes. Ju bini dakord ta përdorni "iCloud Music Library" vetëm për përmbajtje të blera në rrugë të ligjshme. "iCloud Music Library" ofrohet "SIÇ ËSHTË" dhe mund të përmbajë gabime apo pasaktësi. Të dhënat dhe informacionet tuaja duhet t'i ruani në kopje rezervë përpara se të përdorni "iCloud Music Library". Nëse nuk jeni anëtar i "Apple Music", duhet të blini një pajtim në "iTunes Match", i cili u nënshtrohet kushteve të përcaktuara në këtë seksion.

J. KUSHTE TË PAKATEGORIZUARA QË VLEJNË PËR TË GJITHA SHËRBIMET

PËRKUFIZIMI I "APPLE"

Në varësi të Shtetit tuaj të banimit, "Apple" do të thotë:

"Apple Inc.", me seli në "One Apple Park Way, Cupertino, California", për përdoruesit në Amerikën Veriore, Qendrore dhe Jugore (duke përfshirë Kanadanë për përdorimin e "iTunes Store" dhe të "Apple Music"), si dhe territoret e rajonet nën administrimin e SHBA-së; dhe rajonet nën administrimin e Francës dhe të Mbretërisë së Bashkuar në Amerikën Veriore, Amerikën Jugore dhe Karaibe;

"Apple Canada Inc.", me seli në "120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada" për përdoruesit e "App Store" dhe të "iBooks Store" në Kanada ose në territoret dhe rajonet në administrimin e saj;

"iTunes K.K.", me seli në "Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo" për përdoruesit në Japoni;

"Apple Pty Limited", me seli në "Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia", për përdoruesit në Australi, Zelandë të Re, duke përfshirë rajonet nën administrim, territoret dhe juridiksionet përkatëse; dhe

"Apple Distribution International", me seli në "Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland", në Irlandë, për të gjithë përdoruesit e tjerë.

NDRYSHIMET E KONTRATËS

"Apple" ruan të drejtën që në çdo kohë ta ndryshojë këtë kontratë dhe të shtojë kushte të reja ose të mëtejshme për përdorimin e Shërbimeve nga ana juaj. Modifikime të tilla dhe kushte të tilla shtesë hyjnë në fuqi menjëherë dhe bëhen pjesë e kësaj Kontrate. Përdorimi i vazhduar i Shërbimeve nga ana juaj do të konsiderohet si pranim i tyre.

MATERIALET NGA PALË TË TRETA

"Apple" nuk mban përgjegjësi për materiale të palëve të treta që vijnë apo lidhen me Përmbajtjen ose Shërbimet.

PRONËSIA INTELEKTUALE

Ju bini dakord që Shërbimet, duke përfshirë, pa u kufizuar vetëm në to, Përmbajtjen, grafikën, ndërfaqen e përdorimit, fragmentet zanore, fragmentet filmike, përmbajtjet e redaksisë dhe skriptet apo softuerët e përdorur për zbatimin e Shërbimeve, përmbajnë informacione të patentuara dhe materiale në pronësi të "Apple" dhe/ose të licencuesve të saj, dhe mbrohen nga pronësia intelektuale dhe ligje të tjera, duke përfshirë, pa u kufizuar vetëm në të, të drejtën e autorit. Ju bini dakord të mos përdorni informacione apo materiale të tilla të patentuara në asnjë mënyrë tjetër përveç për nevojat e Shërbimeve për përdorime personale, jotregtare në pajtim me këtë Kontratë. Asnjë pjesë e Shërbimeve nuk lejohet të riprodhohet në asnjë formë apo mjet, përveç sa lejohet nga kjo Kontratë. Ju bini dakord të mos modifikoni, merrni a jepni me qira, shitni apo shpërndani Shërbimet apo Përmbajtjen në ndonjë mënyrë, dhe të mos shfrytëzoni Shërbimet në forma që nuk janë autorizuar shprehimisht.

Emri i "Apple", stema e "Apple", "iTunes", "iTunes Store", "App Store", "iBooks Store", "Apple Music" dhe marka të tjera tregtare të "Apple", marka shërbimi, grafikë dhe stema të përdorura në lidhje me Shërbimet janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të "Apple" në SHBA dhe shtete të tjera anembanë botës. Juve nuk jepet ndonjë e drejtë apo licencë për sa u përket këtyre markave tregtare.

DEKLARATË PËR TË DREJTËN E AUTORIT

Nëse mendoni se ndonjë Përmbajtje që disponohet përmes Shërbimeve shkel ndonjë të drejtë autori të pretenduar nga ju, jeni të lutur të kontaktoni "Apple" në pikat e mëposhtme:

- "iTunes Store": https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- "App Store": https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- "iBooks Store": iBooks.Store.Notices@apple.com

- "Apple Music": https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

MBYLLJA DHE PEZULLIMI I SHËRBIMEVE

Nëse nuk pajtoheni, apo nëse "Apple" dyshon se nuk pajtoheni, me ndonjë nga dispozitat e kësaj Kontrate, "Apple" pa njoftim përkatës mund: (i) ta zgjidhë këtë Kontratë dhe/ose t'jua mbyllë identifikuesin në "Apple" dhe keni përgjegjësi për të gjitha shumat e mbetura nën identifikuesin tuaj në "Apple" deri në datën dhe duke përfshirë dhe datën e mbylljes; dhe/ose (ii) ta mbyllë licencën tuaj për softuerin; dhe/ose (iii) t'ju përjashtojë nga e drejta e hyrjes në Shërbime.

"Apple" gjithashtu ruan të drejtën të modifikojë, pezullojë apo ndërpresë Shërbimet (ose pjesë apo Përmbajtje të tyre) në çdo kohë, me ose pa njoftim përkatës ndaj jush, dhe "Apple" nuk mban përgjegjësi ndaj jush apo ndaj të tretëve nëse i ushtron këto të drejta.

MOHIMI I GARANCIVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

"APPLE" NUK GARANTON AS DEKLARON SE PËRDORIMI I SHËRBIMIT NGA ANA JUAJ DO TË JETË PA NDËRPRERJE APO PA GABIME DHE JU BINI DAKORD QË HERË PAS HERE "APPLE" MUND T'I HEQË SHËRBIMET PËR PERIUDHA TË PACAKTUARA KOHORE, T'I ANULOJË SHËRBIMET NË ÇDO KOHË OSE PËRNDRYSHE TË KUFIZOJË APO ÇAKTIVIZOJË HYRJEN NË SHËRBIME PA NJOFTIM PËRKATËS NDAJ JUSH.

JU BINI DAKORD SHPREHIMISHT SE PËRDORIMI, APO PAMUNDËSIA E PËRDORIMIT, I SHËRBIMIT NGA ANA JUAJ ËSHTË ME RREZIKUN TUAJ. SHËRBIMET DHE TË GJITHA PËRMBAJTJET QË JU DORËZOHEN PËRMES SHËRBIMEVE (PËRVEÇ SA DEKLAROHET SHPREHIMISHT NGA "APPLE") JU OFROHEN "SIÇ JANË" DHE "SIÇ DISPONOHEN" PËR PËRDORIMIN TUAJ, PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, QOFTË TË SHPREHURA APO TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË TË GJITHA GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, PRONËSISË DHE MOSSHKELJES SË TË DREJTAVE. DUKE QENË SE DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN E GARANCIVE TË NËNKUPTUARA, PËRJASHTIMI I MËSIPËRM I GARANCIVE TË NËNKUPTUARA MUND TË MOS VLEJË PËR JU.

"APPLE", DREJTUESIT, FUNKSIONARËT, PUNONJËSIT, PARTNERËT, AGJENTËT, KONTRAKTORËT APO TË LICENCUARIT E SAJ NË ASNJË RAST NUK MBAJNË PËRGJEGJËSI PËR DËME TË DREJTPËRDREJTA, TËRTHORE, RASTËSORE, NDËSHKIMORE, TË POSAÇME APO SHKAKËSORE QË BUROJNË NGA PËRDORIMI I SHËRBIMEVE NGA ANA JUAJ, APO PËR PRETENDIME TË TJERA NË LIDHJE ME PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE DHE/OSE TË PËRMBAJTJES NGA ANA JUAJ, DUKE PËRFSHIRË, PA U KUFIZUAR VETËM NË TO, GABIMET APO MUNGESAT NË PËRMBAJTJE, APO NDONJË HUMBJE APO DËM TË ÇFARËDO LLOJI TË PËSUAR SI PASOJË E PËRDORIMIT TË NDONJË PËRMBAJTJEJE TË PUBLIKUAR, TRANSMETUAR APO OFRUAR NË FORMA TË TJERA NËPËRMJET SHËRBIMEVE, EDHE NËSE KA PASUR NJOFTIM PËR PROBABILITETIN E DIÇKAJE TË TILLË. DUKE QENË SE DISA VENDE, SHTETE OSE JURIDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN E KUFIZIMIT TË PËRGJEGJËSISË PËR DËME SHKAKËSORE OSE RASTËSORE, NË VENDE, SHTETE OSE JURIDIKSIONE TË TILLA, PËRGJEGJËSIA E "APPLE" DO TË KUFIZOHET DERI NË MASËN QË KY KUFIZIM LEJOHET NGA LEGJISLACIONI.

"APPLE" DO TË BËJË PËRPJEKJE TË ARSYESHME PËR TË MBROJTUR INFORMACIONIN E DORËZUAR NGA JU PËR SA U PËRKET SHËRBIMEVE, POR JU BINI DAKORD QË DORËZIMI I NJË INFORMACIONI TË TILLË NGA ANA JUAJ ËSHTË ME RREZIKUN TUAJ DHE NËPËRMJET KËTIJ DOKUMENTI E ÇLIRONI "APPLE" NGA ÇDO PËRGJEGJËSI QË MUND TË KISHTE NDAJ JUSH PËR NDONJË HUMBJE APO DETYRIM NË LIDHJE ME INFORMACIONE TË TILLA NË ÇFARËDO MËNYRE.

"APPLE" NUK DEKLARON AS GARANTON SE SHËRBIMET DO TË JETË PA HUMBJE, DËMTIM, SULM, VIRUS, NDËRHYRJE, THYERJE APO SHKELJE TË TJERA TË SIGURISË DHE ME ANË TË KËTIJ DOKUMENTI JU E ÇLIRONI "APPLE" NGA ÇDO PËRGJEGJËSI NË LIDHJE ME KËTO. JU JENI PËRGJEGJËS PËR KRIJIMIN E KOPJEVE REZERVË TË SISTEMIT TUAJ, DUKE PËRFSHIRË DHE PËRMBAJTJET E BLERA APO TË MARRA ME QIRA NËPËRMJET SHËRBIMEVE.

"APPLE" NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR FATURIMIN E TË DHËNAVE QË MUND TË PËSONI NË LIDHJE ME PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE NGA ANA JUAJ.

TËRHEQJA DHE DËMSHPËRBLIMI

ME PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE JU BINI DAKORD, PËR SA LEJOHET NGA LIGJI, TË RUANI DHE MBRONI "APPLE", DREJTUESIT, FUNKSIONARËT, PUNONJËSIT, PARTNERËT, AGJENTËT, KONTRAKTORËT DHE TË LICENCUARIT E SAJ NGA PRETENDIMET QË BUROJNË NGA SHKELJA E KËSAJ KONTRATE NGA ANA JUAJ, NGA PËRDORIMI I SHËRBIMIT NGA ANA JUAJ APO NGA ÇFARËDO VEPRIMI TË NDËRMARRË NGA "APPLE" SI PJESË TË HETIMIT TË SAJ PËR NJË SHKELJE TË DYSHUAR TË KËSAJ KONTRATE OSE SI REZULTAT I GJETJES APO VENDIMIT SE KA NDODHUR SHKELJE E KËSAJ KONTRATE. JU BINI DAKORD TË MOS PADISNI APO PËRFITONI DËMSHPËRBLIME NGA "APPLE", DREJTUESIT, FUNKSIONARËT, PUNONJËSIT, PARTNERËT, AGJENTËT, KONTRAKTORËT DHE TË LICENCUARIT E SAJ SI REZULTAT I VENDIMIT TË SAJ PËR TË HEQUR APO REFUZUAR PËRPUNIMIN E NDONJË INFORMACIONI APO PËRMBAJTJEJE, PËR T'JU PARALAJMËRUAR, PEZULLUAR APO MBYLLUR TË DREJTËN E HYRJES NË SHËRBIME, APO PËR TË NDËRMARRË VEPRIME TË TJERA GJATË HETIMIT TË NJË SHKELJEJE TË DYSHUAR APO SI REZULTAT I PËRFUNDIMIT TË "APPLE" SE KA NDODHUR SHKELJE E KËSAJ KONTRATE. KJO DISPOZITË TËRHEQJEJE DHE RUAJTJEJE VLEN PËR TË GJITHA SHKELJET E PËRSHKRUARA APO TË TRAJTUARA NGA KJO KONTRATË.

PËRJASHTIMET LIGJORE PËR INSTITUCIONET PUBLIKE

Nëse jeni institucion i kualifikuar arsimor publik apo qeveritar dhe ndonjë pjesë e kësaj Kontrate, si p.sh. i gjithë seksioni apo pjesë të seksionit për dëmshpërblimet janë të pavlefshme apo nuk gjejnë zbatim ndaj jush për shkak të legjislacionit lokal, shtetëror apo federal në fuqi, atëherë ajo pjesë do të konsiderohet e pazbatueshme sipas rastit, dhe në vend të saj do të interpretohet në mënyrën më të pajtueshme me legjislacionin në fuqi.

LEGJISLACIONI MBIZOTËRUES

Përveç për sa përcaktohet shprehimisht në paragrafin e mëposhtëm, kjo Kontratë dhe marrëdhënia midis jush dhe "Apple", dhe të gjitha Transaksionet për Shërbimet, rregullohen nga ligjet e Shtetit të Kalifornisë, me përjashtim të dispozitave për përplasjen e ligjeve. Ju dhe "Apple" bini dakord t'i nënshtroheni juridiksionit personal dhe ekskluziv të gjykatave që ndodhen në kontenë e Santa-Klarës, Kaliforni, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve apo të pretendimeve që burojnë nga Kontrata. Nëse (a) nuk jeni shtetas i SHBA-së; (b) nuk banoni në SHBA; (c) nuk e përdorni Shërbimin nga SHBA-ja; dhe (d) jeni shtetas i një prej shteteve të përmendura më poshtë, nëpërmjet këtij dokumenti bini dakord se çdo mosmarrëveshje apo pretendim që buron nga kjo Kontratë do të rregullohet nga legjislacioni përkatës i përcaktuar më poshtë, pa marrë parasysh dispozitat e përplasjes së ligjeve, dhe me anë të këtij dokumenti pranoni pa kushte juridiksionin joekskluziv të gjykatave që ndodhen në shtetin, krahinën apo vendin e përcaktuar më poshtë legjislacioni i të cilëve mbizotëron:

Nëse jeni shtetas i ndonjë vendi të Bashkimit Evropian ose Zvicrës, Norvegjisë apo Islandës, legjislacioni mbizotërues dhe gjyqësor do të jenë ligjet dhe gjykatat e vendbanimit tuaj të zakonshëm.

Nga zbatimi i kësaj Kontrate përjashtohet shprehimisht ligji i njohur si Konventa e OKB-së për shitjen ndërkombëtare të mallrave.

DISPOZITA TË TJERA

Kjo Kontratë përbën marrëveshjen e plotë midis jush dhe "Apple" dhe rregullon përdorimin e Shërbimeve nga ana juaj, duke iu mbivendosur çdo marrëveshjeje të mëparshme në lidhje me të njëjtën çështje midis jush dhe "Apple". Ju gjithashtu mund t'u nënshtroheni kushteve të mëtejshme që mund të vlejnë kur përdorni shërbime të të tretëve, përmbajtje të të tretëve, softuer të të tretëve apo shërbime të tjera si p.sh. "Volume Purchase Program". Nëse ndonjë pjesë e kësaj Kontrate rezulton e pavlefshme apo e pazbatueshme, pjesa do të interpretohet sipas legjislacionit në fuqi për të pasqyruar, sa më pranë të jetë e mundur, synimet fillestare të palëve, dhe pjesët e mbetura do të qëndrojnë në fuqi të plotë. Nëse "Apple" nuk arrin të vërë në zbatim ndonjë të drejtë apo dispozitë të kësaj Kontrate, kjo pamundësi nuk përbën tërheqje prej kësaj të drejte apo dispozite. "Apple" nuk mban përgjegjësi për pamundësinë për të përmbushur detyrimet e saj për shkaqe jashtë kontrollit të saj.

Ju bini dakord të pajtoheni me të gjitha ligjet, statutet, vendimet dhe rregulloret vendore, shtetërore dhe federale që vlejnë për përdorimin e Shërbimeve nga ana juaj. Përdorimi i Shërbimeve nga ana juaj mund t'u nënshtrohet dhe ligjeve të tjera. Rreziku i humbjes për të gjitha Transaksionet e dorëzuara në formë elektronike i kalon blerësit menjëherë pas transmetimit elektronik drejt marrësit. Asnjë punonjës apo agjent i "Apple" nuk ka autoritetin ta ndryshojë këtë Kontratë.

"Apple" mund t'ju njoftojë për sa u përket Shërbimeve, duke ju dërguar një mesazh emaili në adresën tuaj të emailit ose një letër nëpërmjet postës në adresën tuaj postare, ose nëpërmjet një komunikate te Shërbimet. Njoftimet hyjnë menjëherë në fuqi. "Apple" mund edhe t'ju kontaktojë me email apo me njoftime të detyrueshme për t'ju dërguar informacione të mëtejshme për Shërbimet.

Me anë të këtij dokumenti ju i jepni "Apple" të drejtën të ndërmarrë hapat që ajo mendon se janë të nevojshme apo të përshtatshme për të vënë në zbatim dhe/ose verifikuar pajtueshmërinë me cilëndo pjesë të kësaj Kontrate. Ju bini dakord që "Apple" ka të drejtën, pa përgjegjësi ndaj jush, t'ju zbulojë të dhëna dhe/ose informacione ndaj autoriteteve ligjzbatuese, funksionarëve të qeverisë dhe/ose palëve të treta, ashtu si "Apple" mendon se është më e arsyeshme apo e përshtatshme për të vënë në zbatim dhe/ose verifikuar pajtueshmërinë me ndonjë pjesë të kësaj Kontrate (duke përfshirë, pa u kufizuar vetëm në të, të drejtën e "Apple" për të bashkëpunuar në procedura ligjore në lidhje me përdorimin e Shërbimeve dhe/ose të Përmbajtjes nga ana juaj, dhe/ose një pretendim pale të tretë se përdorimi i Shërbimeve dhe/ose i Përmbajtjes nga ana juaj është i paligjshëm dhe/ose shkel të drejtat e asaj pale).

Fëmijët nën moshën e pjekurisë duhet ta shqyrtojnë këtë Kontratë me ndihmën e prindit ose të kujdestarit për t'u siguruar se fëmija dhe prindi pse kujdestari i ligjshëm e kuptojnë siç duhet.

Përditësimi i fundit: 13 shtator 2016

*