Legal

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

А. ПРОДАЖНИ УСЛОВИ ЗА MAC APP STORE, АPP STORE И IBOOKS STORE
Б. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА MAC APP STORE, АPP STORE И IBOOKS STORE
В. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

ПРАВНИТЕ ДОГОВОРИ ДАДЕНИ ПОДОЛУ СЕ СКЛУЧЕНИ ПОМЕЃУ ВАС И ITUNES SARL ("ITUNES") И ГО УРЕДУВААТ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE ("ПРОДАВНИЦИТЕ"). ЗА ДА СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ, КЛИКНЕТЕ НА "AGREE" ("СЕ СОГЛАСУВАМ"). ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ, НЕ КЛИКНУВАЈТЕ НА "AGREE" ("СЕ СОГЛАСУВАМ") И НЕ ГИ КОРИСТЕТЕ MAC APP STORE, APP STORE ИЛИ IBOOKS STORE. ОВОЈ ДОГОВОР СЕ ПРИМЕНУВА БЕЗ ВЛИЈАНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СОФТВЕРСКИ ЛИЦЕНЦИ КОИ МОЖЕ ДА СТЕ ГИ СКЛУЧИЛЕ, КАКО НА ПРИМЕР ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ITUNES АПЛИКАЦИЈАТА.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ, ПОСЕТЕТЕ ЈА СЛЕДНАТА СТРАНИЦА: https://www.apple.com/support/.

А. ПРОДАЖНИ УСЛОВИ ЗА MAC APP STORE, АPP STORE И IBOOKS STORE

ПЛАЌАЊЕ, ДАНОЦИ И ПОЛИТИКА НА РЕФУНДИРАЊЕ

Продавниците прифаќаат кредитни картички издадени од банки во Република Македонија или Кодови за Содржина како начин на плаќање. iTunes може да побара претходно одобрување за износ до износот на нарачката. Пресметувањето се врши во моментот на или кусо после трансакцијата. Доколку го користите 1-Click за купување, Вашата нарачка може да се одобрува и да се пресметува за секој дополнителен износ во текот на една куповна сесија, така што може да се јави како повеќе нарачки на Вашиот извештај. Кога вршите купувања, кредитите за содржината се користат први, а потоа секаков преостанат износ се наплатува од Вашата кредитна картичка.

Се согласувате да платите за сите производи коишто ќе ги купите преку Продавниците, и се согласувате iTunes да може да наплати од Вашата кредитна картичка износ за кој било производ што сте го купиле, како и сите дополнителни износи (вклучително и даноци и провизии за доцнење, зависно од случајот) кои може да доспеат на или во врска со Вашата Сметка. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА НАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ НА СИТЕ НАДОМЕСТОЦИ И ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ВАЛИДНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТНАТА КАРТИЧКА ДО iTUNES ЗАРАДИ ПЛАЌАЊЕ НА СИТЕ НАДОМЕСТОЦИ. Сите надоместоци ќе бидат наплатени од кредитната картичка што Вие ќе ја назначите во текот на процесот на регистрација. Доколку сакате да назначите друга кредитна картичка или доколку дојде до промена во статусот на Вашата кредитна картичка, мора да ги промените Вашите податоци ‘on-line’ во делот Account Information („Податоци за Сметката“) на iTunes. Ова може привремено да го попречи Вашиот пристап до Продавниците додека iTunes не ја провери валидноста на Вашите нови податоци за плаќање

Вкупната цена ќе ја вклучува цената на производот плус каков било применлив данок на продажби и/или данок на додадена вредност (ДДВ) ако е применлив. Таквиот данок на прометот се заснова на адресата за наплата („bill-to address“) и важечката стапка на данокот на промет во времето кога ќе го преземете производот. Ќе пресметуваме данок само во јурисдикции каде што дигиталните добра се оданочиви. Клиентите немаат право на даночни ослободувања.

Сите продажби на производи се конечни.

Цените за производите понудени преку Продавниците може да се променат во секое време, а Продавниците не обезбедуваат ценовна заштита или рефундирања во случај на намалување на цената или промотивни понуди.

Ако некој производ стане недостапен после трансакцијата, но пред преземањето, Ваш единствен правен лек во таков случај ќе биде рефунирање. Доколу технички проблеми ја спречуваат или неразумно ја одолговлекуваат испораката на Вашиот производ, Ваш единствен правен лек во таков случај ќе биде или замена или рефундирање на платената цена, како што ќе определи iTunes.

1-CLICK®

1-Click е регистрирана услужна марка на Amazon.com, Inc., која се користи врз основа на лиценца. 1-Click е погодна функција која Ви овозможува да купувате од Продавниците со еден клик на Вашиот ‘глушец’ или друг уред за внесување. Кога пристапувате на Продавниците од Вашиот компјутер, купувањето преку 1-Click може да се активира преку прозорецот за дијалог што се појавува кога ќе кликнете на копчето "Buy" („Купи“). (Можете да го смените овој избор во секое време со кликнување на Reset Warnings („Ресетирај ги предупредувањата“) во податоците за Вашата Сметка. Кога пристапувате до Продавниците од Вашите производи од брендот на Apple со iOS, како што се iPad, iPod touch или iPhone („iOS Уред“), 1-Click се активира за секоја трансакција на тој начин што се притиска копчето на кое е прикажана цената на производот, што го отвора копчето "Buy" („Купи“). Кога ќе се активира 1-Click, со кликнување или притискање на копчето "Buy" („Купи“) веднаш започнува преземањето и Вашата трансакција се финализира без какви и да е дополнителни чекори.

КОДОВИ ЗА СОДРЖИНА

Кодовите за Содржина не можат да се заменат за пари и не можат да се вратат со рефундирање во пари (освен како што налага законот); да се разменат; да се препродадат; да се користат за купување на подароци; да се користат за купувања од Apple Online Store; или да се користат во Apple Retail Stores. Неискористените износи се непреносливи.

Кодовите за Содржина наменети за дистрибуција во Република Македонија може да се искористат преку Продавниците само во Република Македонија.

iTunes не одговара за изгубени или украдени Кодови за Содржина.

iTunes го задржува правото да затвора сметки и бара алтернативни начини на плаќање доколку Код за Содржината бил со измама прибавен или користен на Продавниците.

ITUNES И НЕГОВИТЕ ПРИМАЧИ НА ЛИЦЕНЦА, ПОВРЗАНИ ЛИЦА, И ДАВАЧИ НА ЛИЦЕНЦА НЕ ДАВААТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ, ВО ПОГЛЕД НА КОДОВИТЕ ЗА СОДРЖИНА ИЛИ ПРОДАВНИЦИТЕ, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОМЕТЛИВОСТ ИЛИ ПОГОДНОСТ ЗА ОСОБЕНА НАМЕНА. ДОКОЛКУ КОДОТ ЗА СОДРЖИНА Е НЕФУНКЦИОНАЛЕН, ВАШИОТ ЕДИНСТВЕН ЛЕК И НАША ЕДИНСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЌЕ БИДЕ ЗАМЕНАТА НА ТАКВИОТ КОД ЗА СОДРЖИНА. ОВИЕ ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС. ОДРЕДЕНИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊА НА ПРЕМОЛЧНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕТО ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ОТШТЕТА. ДОКОЛКУ ОВИЕ ЗАКОНИ СЕ ОДНЕСУВААТ И НА ВАС, НЕКОИ ИЛИ СИТЕ ОД ГОРНИТЕ ОГРАДУВАЊА, ИСКЛУЧУВАЊА ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС И ВИЕ ИСТО ТАКА МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ПОДАРОЦИ

Подароците купени од Продавниците може да бидат купени само за и да бидат искористени само од страна на лица во Република Македонија. Примачите на подароци мора да имаат компатибилен хардвер и поставки за родителска контрола за да можат да користат некои подароци.

ОДНАПРЕД ДАДЕНИ НАРАЧКИ

Кога однапред давате нарачки за производи, Вие со тоа ги овластувате Продавниците автоматски да го наплатат од Вашата сметка и да го преземат производот кога истиот ќе стане достапен. Вие ќе можете да ја откажете однапред дадената нарачка сe до моментот кога производот ќе стане достапен.

СПОДЕЛУВАЊЕ СО СЕМЕЈСТВОТО

Апликацијата за споделување со семејството ви овозможува да споделувате подобни производи од App Store, Mac App Store и iBooks Store со најмногу шест члена (вклучувајќи ве и вас) од „Семејството“. Доколку поставите или му се придружите на Семејството, ќе може да ги видите подобните производи од другите негови членови и ќе може да ги преземете во својот компатибилен уред или компјутер. Може и да ги скриете своите купени производи за да не можат другите членови од семејството да ги видат или преземат од вас. Може да споделувате информации, како што се фотографии и видеа преку апликацијата за фотографии, настани преку календарот на семејството, потсетници преку апликацијата за потсетници, информации за локацијата преку Најди ги моите пријатели и информации за локацијата на уредот преку Најди го мојот iPhone. Апликацијата за споделување со семејството е само за лична и некомерцијална употреба. Потребни ви се сметки за продавницата и за iCloud; iOS 8 и/или OS X Yosemite ви се потребни за да поставите или да му се придружите на Семејството. Одредени трансакции и функции може да не се компатибилни со постари верзии на софтверот и може да бараат негово надградување. Доколку му се придружите на Семејството, функциите на апликацијата за споделување со семејството автоматски ќе се активираат на вашите компатибилни уреди и компјутери.

„Организаторот“ на Семејството може да ги покани другите членови да учествуваат во него. Организаторот мора да има 18 години или повеќе и мора да има подобен начин на плаќање регистриран во Продавницата. Доколку вие сте организаторот, се претставувате како родител или законски старател на членовите од семејството што се помали од 13 години. Начинот на плаќање од организаторот се користи за плаќање на купувањата започнати од членот на Семејството чијашто сметка нема доволно кредит за продавницата. Членовите на Семејството му стануваат агенти на организаторот при користење на неговиот начин на плаќање. Производите се поврзуваат со сметката од членот на семејството којшто ја започнал трансакцијата. СО ПОКАНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД СЕМЕЈСТВОТО, ОРГАНИЗАТОРОТ СЕ СОГЛАСУВА ДЕКА СИТЕ ТРОШОЦИ ЗА КУПУВАЊАТА ЗАПОЧНАТИ ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО СЕ ОВЛАСТЕНИ ОД ОРГАНИЗАТОРОТ И ПРЕТСТАВУВААТ НЕГОВА ОДГОВОРНОСТ, ДУРИ И ДОКОЛКУ ТОЈ НЕ ЗНАЕЛ ЗА ОДРЕДЕНА ТРАНСАКЦИЈА, ДОКОЛКУ НЕКОЈ ЧЛЕН ОД СЕМЕЈСТВОТО ГИ ПРЕЧЕКОРИЛ СВОИТЕ ОВЛАСТУВАЊА ДАДЕНИ ОД ОРГАНИЗАТОРОТ ИЛИ ДОКОЛКУ ПОВЕЌЕ ЧЛЕНОВИ ЗАПОЧНАТ КУПУВАЊЕ НА ИСТИОТ ПРОИЗВОД. ОРГАНИЗАТОРОТ Е ОДГОВОРЕН ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ СО ДАВАТЕЛОТ НА НЕГОВИОТ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ГО ПРИФАЌА РИЗИКОТ ДЕКА СО СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ СЕ ОГРАНИЧУВА ЗАШТИТАТА ШТО ЈА НУДИ ДАВАТЕЛОТ НА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ. Организаторот може да го смени начинот на плаќање во секое време. Членот од Семејството којшто го започнал купувањето и организаторот ќе добијат запис за купувањето, дури и ако членот од Семејството го скрил купениот производ; користете ја функцијата Пријави проблем од потврдата доколку вие или членот од вашето Семејство не ги препознавате трошоците на потврдата или на извештајот од начинот на плаќање.

Организаторот може да ја користи функцијата Прашај за купување за да побара од децата помали од 18 години да побараат дозвола од него, и/или од другите возрасни што ги одредил организаторот, за преземање бесплатни или платени производи пред да започне купувањето или преземањето. Производите што ги презеле членовите на Семејството и производите добиени преку кодовите за активирање не подлежат на функцијата Прашај за купување. Доколку вие сте организаторот, се претставувате дека вие и/или возрасното лице што сте го одредиле е родител или законски старател на членот од Семејството за којшто е активирана функцијата Прашај за купување. Функцијата Прашај за купување е оптимизирана за iOS 8 и OS X Yosemite; барањата за купување или преземање производи од постари верзии на софтверот може да го активираат процесот на алтернативна дозвола или целосно да го спречат купувањето и може да бараат надградување на софтверот. iTunes не одговара за штетите што ќе настанат од доцнење на одобрувањата или одбивањата на функцијата Прашај за купување.

Организаторот може да го отстрани кој било член од Семејството, така што тој член нема да може да започнува овластени купувања со помош на начинот на плаќање од организаторот и нема да може да ги гледа и споделува производите и информациите од другите членови на Семејството. Доколку членот го напушти Семејството или е отстранет од него, останатите членови од семејството повеќе нема да може да ги прикажуваат или преземаат неговите производи или информации, ниту да пристапуваат до неговите претходно преземени производи, вклучувајќи ги и купените производи направени со помош на начинот на плаќање од организаторот додека бил дел од Семејството. Исто така, доколку вие го напуштите Семејството, повеќе нема да може да ги прикажувате или преземате производите или информациите од другите членови на Семејството, ниту производите што сте ги презеле од другите членови на Семејството додека тие се недостапни. Доколку сте направиле In-App купувања од апликација што првично ја купил член којшто го напуштил Семејството или член на Семејството на коешто повеќе не му припаѓате, ќе треба сами да ја купите апликацијата и да ги обновите In-App купувањата за да имате пристап до нив; прегледајте ги политиките на развивачот и секцијата со наслов „In-App купувања“ од овој договор пред да правите In-App купувања. Бидејќи личните сметки за корисниците помали од 13 години може да се создадат само како дел од апликацијата за споделување со семејството, доколку ја избришете таквата сметка со цел да ја отстраните од Семејството, со тоа ќе се отстрани и Apple ID на тој член од Семејството и нема да може да пристапува до услугите на Apple што бараат Apple ID или до некоја друга содржина поврзана со Apple ID.

Може да припаѓате само во едно Семејство истовремено и може да му се придружите на кое било Семејство најмногу двапати годишно. Сметката од продавницата што ќе ја поврзете со Семејството може да ја смените не повеќе од еднаш на секои 90 дена. Сите членови на Семејството мора да ја користат истата држава или регион на продавницата. Некои од производите, вклучувајќи и In-App купувања,претплати и некои претходно купени апликации, не се подобни за споделување со семејството. Apple го задржува правото за расформирање на Семејството во согласност со секцијата „Раскинување“ од овој договор.

ЕЛЕКТРОНСКО ДОГОВАРАЊЕ

Вашето користење на Продавниците ја претпоставува способноста да склучувате договори и/или да вршите трансакции по електронски пат. ВИЕ ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНЕСОЦИ ПРЕТСТАВУВААТ ВАША СОГЛАСНОСТ И НАМЕРА ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО ТИЕ ДОГОВОРИ И ТРАНСАКЦИИ И ДА ПЛАТИТЕ ЗА ИСТИТЕ. ВАШАТА СОГЛАСНОСТ И НАМЕРА ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ПОДНЕСОЦИ СЕ ОДНЕСУВА НА СИТЕ ЕВИДЕНЦИИ ВО ВРСКА СО СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ШТО ГИ СКЛУЧУВАТЕ НА ОВАА СТРАНИЦА, ВКЛУЧИТЕЛНО И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ, ПОЛИТИКИ, ДОГОВОРИ И АПЛИКАЦИИ. За да пристапите и да ја зачувате Вашата електронска евиденција, може да биде потребно да имате одреден хардвер и софтвер, кои се Ваша исклучива одговорност.

iTunes не одговара за типографски грешки.

Б. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА MAC APP STORE, АPP STORE И IBOOKS STORE

ОВOJ ПРАВEН ДОГОВОР МЕЃУ ВАС И iTUNES S.A.R.L. ("ITUNES") ГО УРЕДУВА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА MAC APP STORE, APP STORE и IBOOKS STORE („ПРОДАВНИЦИТЕ“) И КУПУВАЊЕТО НА ЛИЦЕНЦИ ОД ИСТИТЕ, КОИШТО ВИ ГИ ПРОДАВА ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE и IBOOKS STORE

iTunes ги обезбедува Продавниците кои Ви овозможуваат да купувате од iTunes лиценци за софтверски производи и дигитални содржини („Производите“) само како крајни корисници, под условите определени во овој Договор. За Производи од App Store (како што истите се дефинирани подолу), крајни корисници може да бидат поединци кои настапуваат во нивно приватно својство, трговски претпријатија или образовни институции.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ

Само лица на возраст од 13 години или постари може да создаваат сметки. Родителите или законските старатели може да создадат сметки за лицата помали од 13 години со помош на апликацијата за споделување со семејството. Децата помали од 18 години треба да го прегледаат договорот заедно со својот родител или законски старател за да се уверат дека го разбираат.

Продавниците ви се достапни само во Република Македонија. Се согласувате дека нема да ги користите и нема да се обидете да ги користите продавниците надвор од оваа локација. iTunes може да користи технологии за да го провери почитувањето на овој услов.

За да ги користите Продавниците, треба да имате компатибилни уреди, пристап до Интернет и одреден софтвер (може да подлежи на надоместоци); може да се потребни повремени ажурирања, а самото користење може да биде засегнато од перформансите на овие фактори. Се препорачува пристап до Интернет со голема брзина. Се препорачува употреба на најновите верзии од потребниот софтвер (вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на, софтверот на iTunes и Mac App Store) за пристап до Продавниците и може да е потребен за одредени трансакции или карактеристики и за преземање претходно купени или добиени производи од Продавниците. Се согласувате дека овие услови, што може да се менуваат одвреме-навреме, се ваша одговорност. Продавниците не се дел од ниту еден друг производ или понуда и ниту едно купување или добивање на кој било друг производ не треба да се толкува како можност или гаранција за пристап до Продавниците.

ВАШАТА СМЕТКА

Како регистриран корисник на Продавниците, може да создадете сметка („Сметка“). Не откривајте му ги никому вашите информации за Сметката. Само вие сте одговорни за одржување на доверливоста и безбедноста на Сметката и за сите активности што се случуваат во неа или преку неа и доколку настане некакво безбедносно нарушување на вашата Сметка, се согласувате веднаш да пријавите во iTunes. iTunes нема да одговара за загубите што ќе настанат од неовластената употреба на вашата Сметка.

За да купувате и преземате производи на App Store од Продавниците, мора да ги внесете својот Apple ID и лозинката или користете го Touch ID за да ја овластите својата сметка за трансакции. Штом ја овластите својата сметка со помош на Apple ID и лозинката, нема да има потреба да ја овластувате повторно во наредните петнаесет минути; може да му дозволите на компјутерот да ја запомни лозинката за сметката да остане овластена. За време на овој временски период ќе може да купувате и преземате производи на App Store без повторно внесување на лозинката. Може да ја исклучите можноста за правење трансакции со производите на App Store или да ги измените поставките за да се бара лозинка за секоја трансакција со производите на App и Book приспособувајќи ги поставките на компјутерот или уредот на iOS. За да добиете повеќе информации, погледнете на http://support.apple.com/kb/HT1904 и http://support.apple.com/kb/HT4213.

Се согласувате да дадете точи и целосни информации при регистрирање и користење на Продавниците („регистрациски податоци“) и се согласувате да ги ажурирате овие податоци со цел да се точни и целосни. Се согласувате дека iTunes може да ги складира и користи регистрациските податоци при одржување и пресметување на надоместоците на вашата сметка.

АВТОМАТСКА ИСПОРАКА И ПРЕЗЕМАЊЕ ПРЕТХОДНО КУПЕНИ ПРОИЗВОДИ

Кога првпат добивате производи (исклучувајќи ги производите од Mac App Store) преку Продавниците (заедно „подобна содржина“) може да изберете автоматски да примате („автоматско преземање“) копии од таквата подобна содржина на дополнителни компјутери и уреди на iOS овластени од iTunes со компатибилен софтвер, асоцирајќи ги компјутерите и уредите на iOS со долунаведените асоцијативни правила (секој од нив, „асоциран уред“). За секој асоциран уред, може да наведете кој тип подобна содржина, доколку има, може автоматски да се преземе во него. Кај асоцираните уреди што може да примаат push известувања (кои поддржуваат Push), вклучувајќи ги и уредите на iOS, производите автоматски ќе се преземат во нив кога ќе има интернет врска; кај асоцираните уреди што не може да примаат push известувања, вклучувајќи ги и тие што работат на оперативниот систем на Windows, подобната содржина автоматски ќе се појави во редот за преземање и може рачно да ја преземете во рамките на iTunes.

За ваша погодност, откако ќе ја добиете подобната содржина, може да ја преземете претходно добиената подобна содржина во асоцираниот уред. Подобната содржина што претходно сте ја добиле може да не биде достапна за подоцнежно преземање во кое било време и iTunes нема да одговара во тој случај. Будејќи нема да може подоцна да ја преземете претходно добиената подобна содржина, штом ја преземете, ваша одговорност е да не ја изгубите, уништите или оштетите и треба да направите нејзина резервна копија.

Асоцирањето на асоцираните уреди подлежи на следниве услови:

(i) Може автоматски да преземате подобна содржина или да преземате претходно добиена подобна содржина од Сметката на најмногу 10 асоцирани уреди, под услов не повеќе од 5 да се компјутери овластени од iTunes.

(ii) Асоцираниот уред може да се асоцира само со една сметка истовремено.

(iii) Може да го префрлите асоцираниот уред на друга Сметка само еднаш на секои 90 дена.

(iv) Може да ја преземете претходно добиената бесплатна содржина на неограничен број уреди додека е бесплатна во Продавниците, но не на повеќе од 5 компјутери овластени од iTunes.

Горенаведените услови од (i) до (iv) не е однесуваат на производите на App Store.

Одредена подобна содржина може да е голема и може да настанат значителни трошоци при нејзина испорака преку податочната врска.

АВТОМАТСКА ИСПОРАКА НА АЖУРИРАЊАТА

Уредот или компјутерот периодично ќе проверуваат кај App Store и Mac App Store дали има ажурирања за апликациите на Вашиот уред или компјутер и, доколку има, ажурирањето може автоматски да се преземе и инсталира. Се сложувате дека Apple, преку App Store и Mac App Store, може автоматски да презема и ажурира ажурирања на уредот(ите) или на компјутерот. Може да ги исклучите сите автоматски ажурирања во кое било време со измена во поставките за автоматските ажурирања на уредот или компјутерот.

ЗБИРКИ СО АПЛИКАЦИИ

Некои производи од App Store може да содржат повеќе делови („Збирки со апликации“). Цената прикажана кај збирката со апликации е цената што ќе ја платите при купувањето на збирката со апликации. Цената на збирката со апликации може да се намали за вредноста на они производи од App Store што веќе ги имате купено или добиено, но може да вклучува и минимални трошоци за комплетирање на збирката со апликации.

ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Продавниците подлежат на Политиката на Apple Inc. за заштита на приватноста, која може да се најде на https://www.apple.com/privacy/.

КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И ПРОДАВНИЦИТЕ

iTunes Ви продава лиценца за да ги користите Производите. Откако ќе ја купите од iTunes, таа лиценца претставува правно обврзувачки договор склучен директно помеѓу Вас и издавачот на тој Производ („Издавачот“) со којшто се уредува Вашето користење на тој Производ. Прифаќате дека Продавниците и определени Производи содржат сигурносна технологија која го ограничува Вашето користење на Производите и дека, без оглед дали Производите се ограничени со сигурносна технологија или не, Вие ќе ги користите Производите во согласност со применливите правила за користење утврдени од страна на iTunes и Издавачите („Правила за Користење“) и дека секое друго користење на Производите може да претставува повреда на авторските права. Секаква сигурносна технологија е неразделив дел од Производите. iTunes го задржува правото да ги измени Правилата за Користење во секое време. Се согласувате да не ја нарушувате, заобиколувате, подложите на обратен инженеринг, декомпилирате, расклопувате или на друг начин да ја попречувате сигурносната технологија поврзана со таквите Правила за Користење од која била причина - или да се обидувате или да му помагате на друго лице да го стори тоа. iTunes може да го контролира и мониторира придржувањето до Правилата за Користење и iTunes го задржува правото да ги спроведе Правилата за Користење без известување до Вас. Се согласувате да не пристапувате до Продавниците преку други средства освен преку софтверот што Ви го обезбедил iTunes за пристапување до Продавниците. Нема да пристапувате до или да се обидувате да пристапите до Сметка до којашто не сте овластени да пристапите. Се согласувате да не го модификувате софтверот на кој било начин или да не користите модификувани верзии од софтверот, за какви било цели, вклучувајќи и добивање на неовластен пристап до Продавниците. Повредите на системската или мрежната сигурност може да повлечат граѓанска или кривична одговорност.

Со испораката на Производите не Ви се пренесуваат никакви права на користење на Производите за промотивни цели.

Разбирате и прифаќате дека, со оглед на тоа дека одредени аспекти од Продавниците, Производите и администрирањето на Правилата за Користење подразбираат континуирана инволвираност на iTunes, и покрај тоа што iTunes не е договорна страна на лиценцата склучена помеѓу Вас и Издавачите на Производите доколку iTunes промени кој и да е дел од Продавниците или ги прекине истите, што iTunes може да го направи по сопствен избор, Вие може да не бидете во состојба да ги користите Производите во иста мера како и пред таквите промени или прекинување, како и дека iTunes нема никаква одговорност спрема Вас во таков случај.

ПОДНЕСОЦИ ДО ПРОДАВНИЦИТЕ

Продавниците може да нудат интерактивни опции кои, меѓу другото, Ви овозможуваат да доставувате материјали (вклучително и линкови до содржини на трети страни) во делови на Продавниците кои се достапни и видливи за други корисници на Продавниците и за јавноста. Се согласувате со тоа дека секое Ваше користење на таквите опции, вклучително и какви било материјали што сте ги доставиле, ќе биде Ваша исклучива одговорност, нема да претставува прекршување или повреда на правата на која и да е друга страна или прекршување на кои и да е закони, нема да придонесува кон или да охрабрува повреда на права или друг вид незаконско однесување, или на поинаков начин да биде навредливо, недолично или невкусно. Вие, исто така, потврдувате и се согласувате дека сте ги стекнале сите потребни права и лиценци. Се согласувате да доставувате точни и целосни информации во врска со Вашето поднесување на какви било материјали до Продавниците. Со ова му давате на iTunes глобална, ненаплатна и неексклузивна лиценца за користење на таквите материјали како дел од Продавниците, а во врска со Производите, без каков и да е надомест или обврска кон Вас. iTunes го задржува правото да не истакнува или објавува какви било материјали, како и да отстранува или уредува какви било материјали, во секое време и по сопствено убедување, без претходна најава или одговорност. Вие не можете да поднесувате рецензии или рејтинзи на Производи од App Store преземени со користење на промотивен Код за Содржина.

iTunes има право, но не и обврска, да врши надзор над какви и да е материјали поднесени од Ваша страна или на друг начин достапни на Продавниците, за да спроведе истрага во врска со какви и да е пријавени или очигледни повреди на овој Договор, како и да преземе какви и да е чекори за кои iTunes, по сопствено убедување, смета дека се соодветни, вклучително, без ограничување, и раскинување на договорот согласно овие одредби или согласно Политиката на Apple Inc. за заштита на авторски права (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

МАТЕРИЈАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Одредени содржини, Производи и услуги достапни преку Продавниците може да вклучуваат материјали од трети страни. iTunes може да обезбеди линкови до одредени интернет страници на трети страни, заради Ваша погодност. Се согласувате дека iTunes не е одговорен за испитување или оценување на содржината или точноста и дека iTunes не гарантира и дека нема никаква одговорност или обврски за материјалите или интернет страниците на трети страни, како и за кои и да е други материјали, производи или услуги на трети страни. Се согласувате дека нема да ги користите материјалите на трети страни на начин кој би ги прекршил или повредил правата на која и да е друга страна, како и дека iTunes не е на ниту еден начин одговорен за такво користење од Ваша страна.

НАВРЕДЛИВИ СОДРЖИНИ

Разбирате дека, користејќи ги Продавниците, може да наидете на содржини кои може да се сметаат за навредливи, непристојни или непожелни, а кои можат но не мораат да бидат означени како експлицитни содржини. Сепак, се согласувате да ги користите Продавниците на сопствен ризик и потврдувате дека iTunes нема одговорност спрема Вас за содржините што може да бидат сфатени како навредливи, непристојни или непожелни. Видовите и описите на апликациите се дадени исклучиво заради Ваша погодност, а Вие се согласувате и потврдувате дека iTunes не ја гарантира нивната точност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Се согласувате дека Продавниците, вклучително, но без ограничување на Производи, графички материјали, корисничката површина, аудио клипови, статии, како и скриптите и софтверот кои се користат за имплементација на Продавниците, содржат правно заштитени информации и материјали кој е во сопственост на iTunes и/или на Издавачите и се заштитени со важечките закони за интелектуална сопственост и други закони, вклучително, но без ограничување на закони за авторско право. Се согласувате дека нема да ги користите таквите правно заштитени информации или материјали на кој било начин, освен за користење на Продавниците во согласност со условите на овој Договор. Ниту еден дел од Продавниците не смее да се репродуцира во која и да е форма или со какви и да е средства, освен како што е изречно дозволено во овој Договор. Се согласувате да не ги модификувате, давате под закуп, давате на лизинг, позајмувате, продавате, дистрибуирате или создавате изведени дела кои се темелат на Продавниците на кој и да е начин, како и дека нема да ги искористувате Продавниците на ниту еден недозволен начин, вклучително, но без ограничување на неовластено користење или оптоварување на капацитетот на мрежата.

Независно од кои било други одредби на овој Договор, iTunes и Издавачите го задржуваат правото да го изменаат, суспендираат, отстранат или оневозможат пристапот до кој и да е Производ, содржина или други материјали кои сочинуваат дел од Продавниците во секое време, без претходна најава. iTunes во никој случај нема да биде одговорен за ваквите промени. iTunes може, исто така, да наметне ограничувања на користењето или пристапот до одредени функции или делови од Продавниците, во секој случај и без претходна најава или одговорност.

Сите авторски права на и во однос на Продавниците (вклучително и на компилацијата на содржини, статии, линкови до други интернетски извори, како и описи на тие извори), како и софтверот, се сопственост на iTunes и/или на неговите давачи на лиценци, кои ги задржуваат сите нивни права по закон и по правичност. КОРИСТЕЊЕТО НА СОФТВЕРОТ ИЛИ НА КОЈ И ДА Е ДЕЛ ОД ПРОДАВНИЦИТЕ, ОСВЕН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ КАКО ШТО Е ДОЗВОЛЕНО СОГЛАСНО ОВОЈ ДОГОВОР, Е СТРОГО ЗАБРАНЕТО И ПРЕТСТАВУВА ПОВРЕДА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРУГИ И МОЖЕ ДА ВЕ ИЗЛОЖИ НА ГРАЃАНСКА И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ, ВКЛУЧИТЕЛНО И НА МОЖНИ ПАРИЧНИ ОТШТЕТИ ЗА ПОВРЕДА НА АВТОРСКИ ПРАВА.

Apple, логото на Apple, iTunes и другите трговски марки, услужни марки, графички материјали и логоа на Apple кои се користат во врска со Продавниците се трговски марки или регистрирани трговски марки на iTunes и/или на Apple Inc. во САД и/или во други земји. Другите трговски марки, услужни марки, графички материјали и логоа кои се користат во врска со Продавниците може да бидат трговски марки на нивните респективни сопственици. Вие не добивате никакво право или лиценца во однос на која и да е од гореспоменатите трговски марки и за користење на кои и да е такви трговски марки.

РАСКИНУВАЊЕ

Доколку не почитувате или доколку iTunes се сомнева дека не почитувате која и да е од одредбите на овој Договор, iTunes може, по сопствено наоѓање, без претходна најава: (i) да го раскине овој Договор и/или да ја укине Вашата Сметка, а Вие останувате одговорни за сите износи кои ги должите од Вашата Сметка заклучно со датата на раскинување; и/или (ii) да ја раскине лиценцата за софтверот; и/или (iii) да оневозможи пристап до Продавниците (или кој и да е дел од истите).

iTunes го задржува правото да ги модификува, суспендира или прекине Продавниците (или кој и да е дел или содржина од истите) во секое време, со или без претходна најава до Вас, и ќе нема одговорност спрема Вас или спрема која и да е трета страна доколку ги реализира тие свои права.

ОДРЕКУВАЊЕ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТА

iTUNES НЕ ГАРАНТИРА, НИТУ ИЗЈАВУВА ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, А ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА iTUNES ПОВРЕМЕНО МОЖЕ ДА ГИ ОТСТРАНИ ПРОДАВНИЦИТЕ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ИЛИ ДА ГИ УКИНЕ ПРОДАВНИЦИТЕ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА ДО ВАС.

ИЗРЕЧНО СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ, ИЛИ НЕМОЖНОСТ ДА ГИ КОРИСТИТЕ ПРОДАВНИЦИТЕ, Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. ПРОДАВНИЦИТЕ И СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ИСПОРАЧАНИ ДО ВАС ПРЕКУ ПРОДАВНИЦИТЕ СЕ (ОСВЕН ДОКОЛКУ ИЗРЕЧНО НЕ Е НАВЕДЕНО ОД СТРАНА НА iTUNES) ОБЕЗБЕДЕНИ „КАКВИ ШТО СЕ“ И „КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ“ ЗА ВАША УПОТРЕБА, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД КАКОВ И ДА Е ВИД, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И СИТЕ ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПАЗАРНА ПОДОБНОСТ, ПОГОДНОСТ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА, СОПСТВЕНОСТ И НЕПОВРЕДУВАЊЕ НА ПРАВА. СО ОГЛЕД НА ТОА ДЕКА ВО НЕКОИ ЗЕМЈИ НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ИСКЛУЧУВАЊЕТО НА ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ, ГОРНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИМЕНУВА НА ВАС.

ДО МАКСИМАЛНАТА МЕРА ДОЗВОЛЕНА СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, iTUNES, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, ФУНКЦИОНЕРИ, ВРАБОТЕНИ, ПОВРЗАНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ВЛАСТОДАВЦИ ИЛИ ДАВАЧИ НА ЛИЦЕНЦИ ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, КАЗНЕНИ, СПЕЦИЈАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОТШТЕТИ, КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА КОЈА БИЛО ОД УСЛУГИТЕ, КАКО И ЗА КОИ БИЛО БАРАЊА ЗА НАДОМЕСТ ПОВРЗАНИ НА КОЈ И ДА Е НАЧИН СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КАКВИ И ДА Е ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСТИ ВО КОЈА И ДА Е СОДРЖИНА, ИЛИ КАКВА И ДА Е ЗАГУБА ИЛИ ШТЕТА ОД КОЈ И ДА Е ВИД НАСТАНАТИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРИСТЕЊЕ НА КОЈА И ДА Е СОДРЖИНА (ИЛИ ПРОИЗВОД) КОЈА Е ИСТАКНАТА, ПРЕНЕСЕНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН НАПРАВЕНА ДОСТАПНА ПРЕКУ ПРОДАВНИЦИТЕ, ДУРИ И ДА СЕ ПОСОВЕТУВАНИ ДЕКА ПОСТОИ МОЖНОСТ ЗА ТАКВО НЕШТО. ПОРАДИ ТОА ШТО ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈИ ИЛИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ПОСЛЕДИЧНИ ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ОТШТЕТИ, ОДГОВОРНОСТА НА iTUNES ВО ТАКВИТЕ ЗЕМЈИ ИЛИ ЈУРИСДИКЦИИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО МЕРАТА ДО КОЈА ТОА Е ДОЗВОЛЕНО СО ЗАКОН.

iTUNES ЌЕ ВЛОЖИ РАЗУМНИ НАПОРИ ЗА ДА ГИ ЗАШТИТИ ПОДАТОЦИТЕ ДОСТАВЕНИ ОД ВАША СТРАНА ВО ВРСКА СО ПРОДАВНИЦИТЕ, НО ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ТОА ДЕКА ГИ ПОДНЕСУВАТЕ ТАКВИТЕ ПОДАТОЦИ НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК, А iTUNES СО ОВА ОДРЕКУВА СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ СПРЕМА ВАС ЗА КАКВА И ДА Е ЗАГУБА ИЛИ ОДГОВОРНОСТ ПОВРЗАНА СО ТАКВИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОЈ И ДА Е НАЧИН.

ITUNES НЕ ИЗЈАВУВА НИТУ ГАРАНТИРА ДЕКА ПРОДАВНИЦИТЕ ЌЕ БИДАТ БЕЗ ЗАГУБИ, КОРУПЦИЈА, НАПАДИ, ВИРУСИ, ПРЕЧКИ, ХАКИРАЊЕ ИЛИ ДРУГИ НАРУШУВАЊА НА СИГУРНОСТА, И ITUNES ОДРЕКУВА СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ ПОВРЗАНА СО ТОА. НЕКОИ ПРОИЗВОДИ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ САМО ЕДНАШ; ОТКАКО ЌЕ БИДАТ ПРЕЗЕМЕНИ, НЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗАМЕНАТ ДОКОЛКУ СЕ ИЗГУБАТ ОД КОЈА БИЛО ПРИЧИНА. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА РЕЗЕРВНИТЕ КОПИИ ОД СВОЈОТ СИСТЕМ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ СИТЕ КУПУВАЊА ИЛИ ДОБИВАЊА НА ПРОИЗВОДИ ОД ПРОДАВНИЦИТЕ.

ОТКАЖУВАЊЕ И ОБЕШТЕТУВАЊЕ

СО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ, СЕ СОГЛАСУВАТЕ , ВО МЕРАТА ДОЗВОЛЕНА СО ЗАКОН, ДА ПРЕЗЕМЕТЕ ОДГОВОРНОСТ И ДА ГИ ЧУВАТЕ ОД ШТЕТА iTUNES, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, ФУНКЦИОНЕРИ, ВРАБОТЕНИ, ПОВРЗАНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ВЛАСТОДАВЦИ И ДАВАЧИ НА ЛИЦЕНЦИ ВО ОДНОС НА КАКВИ БИЛО ОТШТЕТНИ БАРАЊА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ВАШАТА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ДОГОВОР, ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ ИЛИ КАКВО И ДА Е ДЕЈСТВИЕ ПРЕЗЕМЕНО ОД СТРАНА НА iTUNES КАКО ДЕЛ ОД НЕГОВА ИСТРАГА ВО ВРСКА СО СОМНЕВАЊЕТО ЗА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ДОГОВОР ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕГОВИТЕ НАОДИ ИЛИ ЗАКЛУЧОК ДЕКА Е СТОРЕНА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ДОГОВОР. ОВА ЗНАЧИ ДЕКА НЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ТУЖИТЕ ИЛИ ДА ДОБИЕТЕ ОБЕШТЕТУВАЊЕ ОД iTUNES, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, ФУНКЦИОНЕРИ, ВРАБОТЕНИ, ПОВРЗАНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ВЛАСТОДАВЦИ И ДАВАЧИ НА ЛИЦЕНЦИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕГОВАТА ОДЛУКА ДА СЕ ОТСТРАНАТ ИЛИ ДА ОДБИЕ ДА СЕ ОБРАБОТАТ КАКВИ И ДА Е ПОДАТОЦИ ИЛИ СОДРЖИНА, ДА ВЕ ПРЕДУПРЕДАТ, ДА ГО СУСПЕНДИРААТ ИЛИ УКИНАТ ВАШИОТ ПРИСТАП ДО ПРОДАВНИЦИТЕ, ИЛИ ДА ПРЕЗЕМЕ ДРУГИ ДЕЈСТВИЈА ВО ТЕКОТ НА ИСТРАГАТА ВРЗ ОСНОВА НА СОМНЕВАЊЕ ЗА ПОВРЕДА ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ЗАКЛУЧОКОТ НА iTUNES ДЕКА Е СТОРЕНА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ДОГОВОР. ОВАА ОДРЕДБА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ И ОБЕШТЕТУВАЊЕ СЕ ОДНЕСУВА НА СИТЕ ПОВРЕДИ ОПИШАНИ ИЛИ ПРЕДВИДЕНИ ВО ОВОЈ ДОГОВОР.

ИЗМЕНИ

iTunes го задржува правото во секое време да го измени овој Договор и да наметне нови или дополнителни услови во врска со Вашето користење на Продавниците. Таквите измени и дополнителни услови стапуваат на сила веднаш и се инкорпорираат во овој Договор. Вашето натамошно континуирано користење на Продавниците ќе се смета за прифаќање на истите.

РАЗНО

Овој Договор го сочинува целосниот договор меѓу Вас и iTunes и го уредува Вашето користење на Продавниците, заменувајќи какви било претходни договори меѓу Вас и iTunes. Исто така, Вие може да сте обврзани и со дополнителни услови кои може да важат во моментот кога ги користите Продавниците на поврзаните лица, содржините на трети страни или софтверот на трети страни. Доколку кој и да е дел од овој Договор се смета за неважечки или неизвршливи, тој дел ќе се толкува на начин кој е во согласност со важечкиот закон, со цел колку што е можно поблиску да се одразат првичните намери на страните, а преостанатите делови остануваат во полна сила и дејство. Неискористувањето на кое било право или одредби од овој Договор од страна на iTunes не претставува и откажување од таквите одредби, или од кои било други одредби. iTunes нема да одговара за неисполнување на какви и да е обврски од причини кои се надвор од негова контрола.

iTunes оперира со Продавниците од неговите канцеларии во Луксембург. Вие се согласувате да ги почитувате сите локални, државни, федерални и национални закони, акти, уредби и регулативи кои се однесуваат на Вашето користење на Продавниците. На сите трансакции на Продавниците се применува на правото на Република Македонија, без влијание на неговите прописи за судир на закони. Вашето користење на Продавниците може исто така да подлежи и на други закони. Исклучива надлежност за секое барање или спор со iTunes или во врска со Вашето користење на Продавниците имаат судовите на Република Македонија. Ризикот од загуба и сопственоста врз сите трансакции испорачани по електронски пат преминуваат на купувачот во Луксембург по електронското пренесување до примачот. Вработените или агентите на iTunes немаат овластување да го изменат овој Договор.

iTunes може да Ви доставува известувања во врска со Продавниците испраќајќи Ви електронски пораки на електронската адреса на Вашата Сметка или писмо по пошта на контакт адресата на Вашата Сметка, или истакнувајќи ги истите на Продавниците. Известувањата стапуваат во сила веднаш.

iTunes го задржува правото да презема чекори за кои iTunes верува дека се разумно потребни или соодветни за спроведување и/или да се провери придржувањето до кој било дел од овој Договор. Се согласувате и потврдувате дека iTunes има право, без каква и да е одговорност спрема Вас, да открива какви и да е Регистрациони Податоци и/или податоци од Сметката на извршните власти, владини службеници и/или трети страни, кога iTunes верува дека е тоа разумно потребно или соодветно заради спроведување и/или потврда на придржувањето до кој и да е дел од овој Договор (вклучително, но без ограничување на правата на iTunes да соработува во која и да е судска постапка поврзана со Вашето користење на Продавниците и/или Производите, и/или во постапка по отштетно барање на трета страна дека Вашето користење на Продавниците и/или Производите е незаконско и/или претставува повреда на правата на тие трети страни).

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА APP STORE И MAC APP STORE

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОИЗВОДИ ОД MAC APP STORE И APP STORE

iTunes ви продава лиценца за употреба на софтверските производи коишто се достапни преку Mac App Store и App Store (заедно наречени „Производи од App Store”). Има две (2) категории на производи во App Store, тие се следните: (i) производите во App Store што се развиени од Apple, а чијашто лиценца ја добивате од iTunes („Производи на Apple”); и (ii) оние производи во App Store што се развиени и чијашто лиценца ја добивате од трета страна („Производи од трети страни”). Категоријата на одреден производ во App Store (производ на Apple или производ на трета страна) се идентификува на апликацијата од Mac App Store или на апликацијата од App Store.

За лиценцата за секој производ од App Store важи договорот за лиценца на краен корисник на лиценцирана апликација што е наведен подолу, а вие се согласувате со важноста на тие услови освен ако за производот од App Store важи договор за лиценца на краен корисник меѓу вас и издавачот на производот од App Store („Издавачот”), во тој случај договорот за лиценца на краен корисник на издавачот важи за производот од App Store. Издавачот ги задржува сите права поврзани со производот од App Store што не ви се јасно дадени.

Прифаќате дека лиценцата за секој производ на Apple што ја добивате преку Mac App Store или App Store или се поврзани со вашата сметка е обврзувачки договор меѓу вас и iTunes. Прифаќате дека со добивањето на производ од трета страна од iTunes, стапувате во обврзувачки договор директно со издавачот на производот на третата страна што важи за употребата на тој производ на трета страна и iTunes не е страна во лиценцата меѓу вас и издавачот поврзан со производот на третата страна. Издавачот на секој производ на трета страна сам одговара за производот на третата страна, неговата содржина, гаранциите до онаа мера до која што важат и сите други права што вие или некоја трета страна ги имате, а се во врска со производот на третата страна.

Прифаќате и се согласувате дека iTunes и неговите соработници се корисници на договорот за лиценца на краен корисник на лиценцирана апликација или на договорот за лиценцирана апликација на краен корисник на издавачот, во зависност од ситуацијата, за секој производ на трета страна. Исто така се согласувате дека, со прифаќањето на условите на лиценцата на секој производ на трета страна, iTunes ќе има право (и ќе се смета дека го прифаќа правото) да применува лиценца во однос на вас како корисник на третата страна.

IN-APP КУПУВАЊА

Одредени Производи од App Store може да вклучуваат функција која Ви овозможува да купите дополнителни услуги или лиценци за дополнителни функции или содржини кои може да се користат во рамките на Производот од App Store („In App Купувања“). In App Купувањата кои се потрошуваат при користењето на Производот од App Store (на пр., виртуелна муниција) не може да се пренесуваат од еден уред на друг; можат да се преземат само еднаш и, откако ќе се преземат, не можат да се заменат. Откако ќе купите и добиете такво потрошно In App Купувањe, iTunes ќе нема никаква одговорност спрема Вас во случај на загуба, уништување или оштетување. Сите In App Купувања се сметаат за Производи од App Store, а In App Купувања остварени во рамките на Производи на Трети Страни се сметаат за Производи на Трети Страни и се третираат како такви, за целите на овие услови.

Вие мора да ги потврдите за да можете да ги стекнете In-App Купувањата во постапка одвоена од постапката за автентификација за да се прибават Производи, со внесување на Вашата лозинка кога тоа ќе се побара од Вас, но откако ќе ги потврдите за да ги стекнете In-App Купувањата, ќе можете да прибавувате дополнителни In-App Купувања за наредните петнаесет минути без да морате повторно да ја внесувате Вашата лозинка. Можете да ја исклучите функцијата за правење на In-App Купувања на Вашиот iOS Уред следејќи ги упатствата дадени на http://support.apple.com/kb/HT4213.

АПЛИКАЦИИ СО ПРЕТПЛАТА

Одредени производи од App Store може да вклучуваат функции што ви овозможуваат добивање на содржини со претплата („Апликации со претплата”). Претплатата кај апликациите автоматски се обновува на избраниот период и во одредени случаи од вашата сметка ќе се наплати за помалку од 24 часа пред истекот на тековниот период на апликацијата со претплата. Може да го откажете автоматското обновување на претплата кај апликациите со избирање на управувањето со претплати кај апликациите во својата сметка и избирање на претплатата што сакате да ја измените. Карактеристиката за автоматско обновување на претплатата ќе се исклучи доколку издавачот ја зголеми цената на претплатата. Може да ја откажете бесплатната претплата кај апликациите со бришење производот од App Store од својот уред. Одредени апликации со претплата што се плаќа може да нудат бесплатен пробен период пред да почнат да наплаќаат од вашата сметка. Доколку одлучите дека не сакате да ја купувате претплатата кај апликациите, исклучете го автоматското обновување од поставките на сметката во текот на бесплатниот пробен период. Одредени претплати за апликации може да се дизајнирани како производи „Newsstand“, во тој случај тие ќе се појавуваат само во апликацијата Newsstand во уредот после преземањето. Треба да ги прегледате дополнителните информации за претплатите што се плаќаат кај апликациите при продажбата на производот од App Store. Може да побараме дозвола за давање на вашите име, адреса на е-пошта и поштенски код, коишто се наведени во вашата сметка на издавачот, за тој да може да ви испраќа маркетиншки пораки за неговите производи според неговата политика за приватност. Штом издавачот ќе ги добие тие информации, со нив ќе постапува според неговата јавно објавена политика за приватност. Ве советуваме да се информирате за тоа како издавачот постапува со приватноста пред да се согласите да ги дадете личните информации. За повеќе информации, прегледувајте ги политиките за приватност на издавачот или контактирајте со него.

ПОПУЛАРНО ВО БЛИЗИНА

Доколку изберете Популарно во близина со овозможување на услугите за локација, Apple повремено, автоматски ќе собира информации поврзани со одредени производи од App Store, како што е времето што го поминувате со секој производ од App Store и бројот на активирања на секој производ од App Store. Тие информации се чуваат анонимно и нема да се поврзат со вашето име и сметка. Apple ќе ги користи тие информации, како и други информации, како што е вашата историја на преземања на производи од App Store за да ви дава персонализирани препораки.

Apple може да ги користи тие информации и да ги комбинира со обработени податоци од други корисници што ја избрале истата карактеристика, податоците од историјата на купувања од iTunes Store, податоците од преземањата од App Store, комбинираните податоци од преземањата на производи од App Store на други корисници и други информации како што е рејтингот од клиентите на производите од App Store, за да:

• Ви понуди препораки поврзани со производите од App Store, медиуми и други производи и услуги што можеби сакате да ги купувате, преземате или користите.

• Понуди препораки на други корисници.

Во секое време со информациите ќе се постапува според правилата за приватност на Apple.

Доколку претпочитате да не собираме и користиме информации од уредот или системот на овој начин, не треба да ги активирате услугите за локација и не треба да користите Популарно во близина. Може да ги исклучите тие опции во секое време со исклучување на Популарно во близина во менито Услуги на системот на поставките за Локациски услуги на уредот.

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД MAC APP STORE

Освен ако поинаку не е предвидено овде,

(i) Ако сте поединец кој настапува во сопствено приватно својство, можете да преземете и да користите апликација од Mac App Store („Производ од Mac App Store“) за лично, некомерцијално користење на кој било производ од брендот на Apple со оперативен систем Mac OS X („Mac Компјутер“) што го поседувате или контролирате.

(ii) Доколку сте трговско претпријатие или образовна институција, можете да преземете Производ од Mac App Store за користење или (а) за еден поединец, на секој Mac Компјутер што го користи тој поединец, а што го поседувате или контролирате Вие или (б) за повеќе поединци, на еден заеднички споделуван Mac Компјутер што го поседувате или контролирате Вие. На пример, еден вработен може да користи Производ од Mac App Store како на својот десктоп Mac Компјутер, така и на својот лаптоп Mac Компјутер, или повеќе студенти можат во серија да користат Производ од Mac App Store на еден Mac Компјутер кој се наоѓа во ресурсен центар или библиотека. За да нема забуна, потребна е посебна лиценца за секој Mac Комјутер што се користи во серија од страна на повеќе корисници.

(iii) Користењето може да биде условено со претходно најавување со Apple ID што билo искористенo за преземање на Производот од Mac App Store. Производите од Mac App Store може да се ажурираат само преку Mac App Store.

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД APP STORE

(i) Ако сте поединец кој настапува во сопствено приватно својство, можете да преземете и да синхронизирате Производ од App Store за лично, некомерцијално користење на кој било iOS Уред што го поседувате или контролирате.

(ii) Доколку сте трговско претпријатие или образовна институција, можете да преземете и синхронизирате Производ од App Store за користење или (а) за еден поединец, на еден или повеќе iOS Уреди што ги користи тој поединец, а што ги поседувате или контролирате Вие или (б) за повеќе поединци, на еден заеднички споделуван iOS Уред што го поседувате или контролирате Вие. На пример, еден вработен може да користи Производ од App Store како на iPhone-от, така и на iPad-от на вработениот, или повеќе студенти можат во серија да користат Производ од App Store на еден iPad кој се наоѓа во ресурсен центар или библиотека. За да нема забуна, потребна е посебна лиценца за секој iOS Уред што се користи во серија од страна на повеќе корисници.

(iii) Ќе можете да зачувувате Производи од App Store од не повеќе од пет различни Сметки едновремено на компатибилен iOS Уред.

(iv) Ќе можете рачно да синхронизирате Производи од App Store од најмалку еден уред авторизиран од iTunes на iOS Уреди кои имаат модус на рачно синхронизирање, под услов Производот од App Store да е поврзан со Сметка на примарниот уред авторизиран од iTunes, каде што примарниот уред авторизиран од iTunes е оној што бил прв синхронизиран со iOS Уредот или оној што подоцна ќе го назначите како примарен преку iTunes апликацијата.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

За да одбегнете замор на мускулите, зглобовите или очите во текот на играње видео игри, секогаш треба да правите чести паузи од играњето и да се одморите подолго почувствувате болка, умор или непријатност. Многу мал процент луѓе може да доживеат напади или несвестица при изложеност на трепкачки светла или шеми, вклучително и додека играат видео игри или додека гледаат видеа. Симптомите може да вклучат вртоглавица, мачнина, неволни движења, губење на свеста, изменет вид, трнење, отрпнатост или други непријатности. Консултирајте лекар пред да играте видео игри доколку некогаш сте ги имале овие или други симптоми, и престанете да играте веднаш и отидете на лекар доколку тие се јават додека играте видео игра. Родителите треба да го надзираат играњето видео игри на нивните деца, за да внимаваат на знаци на симптоми.

IPOD ИГРИ

Надоградбите на апликациите на Вашиот постоен компатибилен iPod уред може да предизвикаат Вашата купена верзија на iPod игра да стане некопатибилна. Игрите купени од iTunes Store може да не бидат компатибилни со идни генерации на iPod.

ОДРЖУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОИЗВОДИ ОД MAC APP STORE И ОД APP STORE

iTunes ќе биде одговорен да Ви обезбеди какви било услуги на одржување или поддршка само за Производи на Apple, како што е предвидено во Договорот за Лиценца на Краен Корисник за Лиценирана Апликација или во посебен договор за лиценца на краен корисник, зависно од случајот, или како што налага применливиот закон. Издавачот на кој било Производ на Трета Страна ќе биде исклучиво одговорен за обезбедување какви и да е услуги на одржување и поддршка за тој Производ, како што е наведено во Договорот за Лиценца на Краен Корисник за Лиценирана Апликација или во договорот за лиценца на краен корисник на Издавачот, зависно од случајот, или како што налага применливиот закон.

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА НА КРАЕН КОРИСНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНА АПЛИКАЦИЈА

Производите од Mac App Store и App Store (заедно, „Производи од App Store“) што се достапни преку Mac App Store и App Store (заедно „App Stores“) ви се дадени со лиценца, не ви се продадени. Лиценцата за секој производ од App Store што ја добивате преку App Stores или ја поврзувате со својата сметка важи само доколку го прифатите договорот за лиценца на краен корисник на лиценцирана апликација („Стандарден договор за лиценца на краен корисник“ ) и се согласите дека условите на овој Стандарден договор за лиценца на краен корисник ќе важат за секој производ од App Store за којшто добивате лиценца преку App Stores, освен ако за тој производ од App Store важи договор за лиценца на краен корисник меѓу вас и издавачот на тој производ од App Store, во тој случај важат условите од тој одделен договор за лиценца. Лиценцата за секој производ на Apple според стандардниот договор за лиценца на краен корисник или одделниот договор за лиценца на краен корисник ви ја дава iTunes и вашата лиценца за секој производ на трета страна според овој Стандарден договор за лиценца на краен корисник или одделен договор за лиценца на краен корисник ви ја дава издавачот на тој производ на трета страна. Секој производ од App Store за којшто важи лиценцата дадена со овој Стандарден договор за лиценца на краен корисник ќе се нарекува „Лиценцирана апликација”. Издавачот или iTunes, соодветно („Давателот на лиценцата”) ги задржува сите права поврзани со лиценцираната апликација што не ви се јасно дадени со овој Стандарден договор за лиценца на краен корисник.

a. Обем на лиценцата: Оваа лиценца која Ви е дадена за Лиценцираната Апликација од страна на Давачот на лиценцата е ограничена на непренослива лиценца за користење на Лиценцираната Апликација на кој било производ од брендот на Apple со оперативен систем iOS (вклучително, но без ограничување на iPad, iPhone или iPod touch) („iOS Уреди“) или Mac OS X („Mac Компјутери“), зависно од случајот (заедно нарекувани „Apple Уред(и)“), што го поседувате или го контролирате, како што е дозволено со правилата за користење предвидени во Условите за користење на Mac App Store, App Store и iBooks Store („Правила за Користење“). Оваа лиценца не Ви дозволува да ја користите Лиценцираната Апликација на ниту еден Apple Уред што не го поседувате или што не го контролирате и, освен како што е предвидено во Правилата за Користење, не смеете да ја дистрибуирате или на поинаков начин да ја правите достапна Лиценцираната Апликација преку мрежа на која би била користена од повеќе уреди истовремено. Не смеете да ја давате под закуп, давате на лизинг, позајмувате, продавате, пренесувате, редистрибуирате или да ја подлиценцирате на други Лиценцираната Апликација, а доколку го продадете вашиот Mac Компјутер или iOS Уред на трета страна, должни сте да ја отстраните Лиценцираната Апликација од Mac Компјутерот или iOS Уредот пред да го сторите тоа. Не смеете да ја копирате (освен како што е изречно дозволено со оваа лиценца и со Правилата за Користење), да ја декомпилирате, да ги копирате техничките функции на, да ја расчленувате, да се обидувате да го изведете изворниот код, да ја модификувате, или да создавате изведени дела од Лиценцираната Апликација, нејзините надоградби или кои било делови од истата (освен доколку и само до мерата до која горното ограничување е забрането со важечки закон или до оној степен до кој може да биде дозволено со условите на лиценцата кои се однесуваат на користењето на кои и да е компоненти со отворен код, вклучени во Лиценцираната Апликација). Секој обид да се стори нешто од горното претставува повреда на правата на Давачот на лиценцата и на неговите давачи на лиценци. Доколку го прекршите ова ограничување, може да подлежите на прогон и одговорност за надомест на штета.

Условите од оваа лиценца се однесуваат и на сите надоградби доставени од Давачот на лиценцата, со кои се заменува и/или дополнува оригиналната Лиценцирана Апликација, освен доколку таквата надоградба не е придружена со посебна лиценца, во кој случај важат условите од таа лиценца.

b. Согласност за користењето на податоците: Се согласувате Давачот на лиценцата да може да ги собира и користи техничките податоци и поврзаните податоци, вклучително, но без ограничување на техничките податоци во врска со Вашиот уред, систем и софтвер на апликацијата, како и периферните компоненти, кои се прибираат периодично, со цел да се олесни обезбедувањето на надоградби на софтверот, поддршка на производот и други услуги за Вас (доколку има такви), поврзани со Лиценцираната Апликација. Давачот на лиценцата може да ги користи тие информации, се додека се во форма која не Ве идентификува Вас лично, со цел да ги подобри своите производи или да Ви обезбеди услуги или технологии.

c. Престанување. Лиценцата ќе важи се додека не биде раскината од Ваша страна или од страна на Давачот на лиценцата. Вашите права согласно оваа лиценца престануваат автоматски и без известување од страна на Давачот на лиценцата, доколку не почитувате кој и да е услов или услови од оваа лиценца. По престанувањето на лиценцата, должни сте да престанете со секакво користење на Лиценцираната Апликација, како и да ги уништите сите делумни или целосни копии на Лиценцираната Апликација.

d. Услуги; Материјали на Трети Страни. Лиценцираната Апликација може да овозможува пристап до услугите и интернет страниците на iTunes, Давачот на лиценцата и/или на трети страни (заедно и поединечно, „Екстерни Услуги“). Користењето на Екстерните Услуги може да бара пристап до интернет, а користењето на одредени Екстерни Услуги бара да прифатите дополнителни услови. Со користењето на овој софтвер во врска со сметка на iTunes Store, се согласувате со најновите Услови за користење на iTunes Store и Правила за користење, до кои може да дојдете и да ги разгледате на https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

Разбирате дека, при користењето на која и да е од Екстерните Услуги, може да наидете на содржини кои може да се сметаат за навредливи, непристојни или непожелни, а кои можат но не мораат да бидат означени како содржини кои вклучуваат непристоен јазик, и дека резултатите од какво било пребарување или на внесување на конкретна URL адреса може автоматски и ненамерно да генерираат линкови или упатувања кон навредливи материјали. Сепак, се согласувате да ги користите Екстерните Услуги на сопствен ризик и дека ниту Давачот на лиценцата, ниту неговите агенти ќе немаат никаква одговорност спрема Вас за содржини кои може да се сфатат како навредливи, непристојни или непожелни.

Одредени Екстерни Услуги може да истакнуваат, вклучуваат или прават достапни содржини, податоци, информации, апликации или материјали на трети страни („Материјали на Трети Страни“) или да обезбедуваат линкови до одредени интернет страници на трети страни. Со користењето на овие Екстерни Услуги, Вие прифаќате и се согласувате дека ниту Давачот на лиценцата, ниту неговите агенти не се одговорни да ја испитуваат или оценуваат содржината, точноста, целосноста, навременоста, валидноста, почитувањето на авторски права, легалноста, пристојноста, квалитетот или кој и да е друг аспект на таквите Материјали или интернет страници на Трети Страни. Давачот на лиценцата, неговите агенти, претставници, поврзани лица и зависни друштва не гарантираат за или поддржуваат, ниту преземаат и ќе немаат каква и да е одговорност или обврска кон Вас или кое и да е друго лице за какви и да е Екстерни Услуги на трети страни, Материјали на Трети Страни или интернет страници на трети страни, како ниту за други материјали, производи или услуги на трети страни. Материјалите на Трети Страни и линковите до други интернет страници се дадени само заради Ваша погодност.

Финансиските информации што ги прикажува секоја надворешна услуга се само општи информации и на нив не треба да се потпирате како на совети за инвестирање. Пред да извршите безбедносни трансакции врз основа на информациите добиени преку надворешните услуги, треба да се консултирате со професионалец од областа на финансиите којшто е законски квалификуван да дава финансиски совети во вашата земја или регион. Медицинските информации што ги прикажуваат производите на App Store или на надворешните услуги се само за општи информативни цели и на нив не треба да се потпирате при медицинска дијагностика или совет за третман освен ако не ви посочи доктор. Треба да се консултирате со медицински професионалец пред да се потпрете на медицински информации достапни преку производ од App Store. Информациите за локации што ги даваат надворешни услуги се само за основни навигациски цели и на нив не треба да се потпирате во ситуации во коишто се потребни прецизни информации за локации или кога грешните, задоцнети или некомплетни податоци за локации може да предизвикаат смрт, лични повреди или оштетување на околината. Ниту давателот на лиценцата, неговите агенти, ниту пак снабдувачите со содржини не ја гарантираат достапноста, прецизноста, целосноста, сигурноста или навременоста на информациите, податоците за локации и сите други податоци прикажани од надворешни услуги.

Се согласувате дека Екстерните Услуги содржат правно заштитени содржини, информации и материјали кои се сопственост на Давачот на лиценцата, и/или на неговите агенти или давачи на лиценци и дека истите се заштитени со важечките закони за интелектуална сопственост и други закони, вклучително, но без ограничување на закони за авторски права, како и дека нема да ги користите тие правно заштитени содржини, информации или материјали на ниту еден начин освен на начинот кој претставува дозволено користење на Екстерните Услуги или на каков било начин што се коси со условите од овој Стандарден ДЛКК или со кој се повредуваат права на интелектуална сопственост на трета страна или на iTunes. Ниту еден дел од Екстерните Услуги не смее да се репродуцира во ниту една форма и на ниту еден начин. Се согласувате на ниту еден начин да не ги модификувате, давате под закуп, давате на лизинг, продавате, дистрибуирате или да создавате изведени дела од Екстерните Услуги, како и да не ги искористувате Екстерните Услуги на ниту еден неовластен начин, вклучително, но без ограничување, да ги користите на Екстерните Услуги за да пренесувате какви било компјутерски вируси, црвови, тројански коњови или друг штетен софтвер, или неовластено да ги користите или да ги користите за оптоварување на капацитетот на мрежата. Понатаму, се согласувате дека нема да ги користите Екстерните Услуги на кој било начин за да вознемирувате, злоупотребувате, демнете, се заканувате, омаловажувате или на друг начин да ги повредувате правата на која било друга страна, и дека ниту Давачот на лиценца, ниту неговите агенти не се воопшто одговорни за таквото користење од Ваша страна, ниту за какви било вознемирувачки, заканувачки, клеветнички, навредливи, штетни или незаконски пораки или преноси што може да ги примите како резултат на користењето на која и да е од Екстерните Услуги.

Освен тоа, Екстерните Услуги и Материјалите на Трети Страни до кои може да се пристапи од Apple Уреди не се достапни на сите јазици или во сите земји или региони. Давачот на лиценцата не изјавува дека таквите Екстерни Услуги и Материјали се соодветни или достапни за користење на некоја конкретна локација. Доколку одберете да користите или да пристапите до таквите Екстерни Услуги и Материјали, тоа го правите по сопствена иницијатива и сте одговорни за придржувањето до кој и да е закон, вклучително, но не ограничувајќи се на важечките локални закони. Давачот на лиценцата го задржува правото да го измени, суспендира, отстрани или оневозможи пристапот до која и да е од Екстерните Услуги во секое време и без претходна најава. Давачот на лиценцата во ниту еден случај нема да биде одговорен за отстранувањето или оневозможување на пристапот до било која од таквите Екстерни Услуги. Исто така, Давачот на лиценцата може да наметне ограничувања во поглед на користењето или пристапот до одредени Екстерни Услуги, во секој случај и без претходна најава или одговорност.

e. НЕПОСТОЕЊЕ ГАРАНЦИИ: ИЗРЕЧНО ПРИФАЌАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК И ДЕКА ЦЕЛИОТ РИЗИК ВО ПОГЛЕД НА ЗАДОВОЛИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ, ПЕРФОРМАНСИ, ТОЧНОСТ И ПОТРЕБНИ НАПОРИ Е ВАШ. ДО НАЈВИСОКАТА МЕРА ДО КОЈА ТОА Е ДОЗВОЛЕНО СО ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, ЛИЦЕНЦИРАТА АПЛИКАЦИЈА И КОИ И ДА Е УСЛУГИ КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЛИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ „КАКВИ ШТО СЕ“ И „КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ“, СО СИТЕ НЕДОСТАТОЦИ И БЕЗ ГАРАНЦИЈА ОД КАКОВ И ДА Е ВИД, А ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА СО ОВА ОДРЕКУВА СЕКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА И БИЛО КАКВИ УСЛУГИ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ СЕ ИЗРЕЧНИ, ИМПЛИЦИРАНИ ИЛИ ЗАКОНСКИ, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ И/ИЛИ УСЛОВИ ЗА ПАЗАРНА ПОДОБНОСТ, ЗА ЗАДОВОЛИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ, ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА, ЗА ТОЧНОСТ, ЗА МИРНО УЖИВАЊЕ И ЗА НЕПОВРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА НЕ ГАРАНТИРА НЕПОСТОЕЊЕ НА ПРЕЧКИ ВО ВАШЕТО МИРНО УЖИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА, КАКО НИТУ ДЕКА ФУНКЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО ИСТАТА ИЛИ УСЛУГИТЕ ИЗВРШЕНИ ИЛИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД СТРАНА НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ЌЕ ГИ ИСПОЛНАТ ВАШИТЕ БАРАЊА, ДЕКА РАБОТЕЊЕТО НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ИЛИ УСЛУГИ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ ДЕКА НЕДОСТАТОЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ИЛИ УСЛУГИ ЌЕ БИДАТ ИСПРАВЕНИ. НИКАКВА УСНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СОВЕТ ДАДЕНИ ОД ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ИЛИ НЕГОВИОТ ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НЕ ПРЕТСТАВУВА ГАРАНЦИЈА. ДОКОЛКУ СЕ ПОКАЖЕ ДЕКА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ИМА НЕДОСТАТОЦИ, ВИЕ ГИ ПРЕЗЕМАТЕ СИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СИТЕ ПОТРЕБНИ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВКИ ИЛИ ИСПРАВКИ. НЕКОИ ЗЕМЈИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА НА ПОТРОШУВАЧОТ, ТАКА ШТО ГОРНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС.

f. Ограничување на одговорноста. ДО МЕРАТА ДО КОЈА ТОА НЕ Е ЗАБРАНЕТО СО ЗАКОН, ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, КАКО НИТУ ЗА КАКВИ И ДА Е ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЕБНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОТШТЕТИ ОД КАКОВ И ДА Е ВИД, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ШТЕТИ ПОРАДИ ИЗГУБЕНА ДОБИВКА, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ, ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ИЛИ КАКВИ И ДА Е ДРУГИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ШТЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ ИЛИ НЕМОЖНОСТ ДА ЈА КОРИСТИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ОД КОЈА И ДА Е ПРИЧИНА, БЕЗ ОГЛЕД НА ТЕОРИЈАТА НА ОДГОВОРНОСТ (ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ПОИНАКУ), ПА ДУРИ И ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ДА БИЛ ПОСОВЕТУВАН ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИТЕ ШТЕТИ. ВО НЕКОИ ЗЕМЈИ НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОТШТЕТИ, ТАКА ШТО ОВА ОГРАНИЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС. Вкупните обврски на Давачот на лиценцата кон Вас за сите штети (освен доколку тоа е задолжително по основ на важечки закон во случаи на телесна повреда) нема во ниту еден случај да го надминат износот од педесет долари ($ 50,00). Горните ограничувања ќе се применуваат дури и доколку горенаведениот правен лек не успее да ја исполни суштинската цел.

g. Не смеете да ја користите или на поинаков начин да ја извезувате или ре-извезувате Лиценцираната Апликација, освен како што е дозволено со законите на Соединетите Американски Држави и законите на земјата во која е прибавена Лиценцираната Апликација. Особено, но без ограничување, Лиценцираната Апликација не може да се извезува или ре-извезува (а) во ниту една земја која е под ембарго на САД, или (б) до никој наведен на списокот на Министерството за финансии на САД насловен „Specially Designated Nationals List“ или на списоците на Министерството за трговија на САД насловени „Denied Persons List“ и „Entity List“. Со користење на Лиценцираната Апликација, Вие изјавувате и гарантирате дека не се наоѓате во ниту една таква земја и дека не сте на ниту еден таков список. Исто така, се согласувате дека нема да ги користите овие производи за кои и да е цели кои се забранети со законите на Соединетите Американски Држави, вклучително, но без ограничување, за развој, дизајнирање, изработување или производство на нуклеарни оружја, ракети, или хемиски или биолошки оружја.

h. Лиценцираната Апликација и поврзаната документација претставуваат „Комерцијални елементи“, како што изразот е дефиниран во 48 C.F.R. §2.101, кои се состојат од „Комерцијален Компјутерски Софтвер“ и „Комерцијална Документација за Компјутерски Софтвер“, како што тие изрази се користат во 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202, како што е применливо. Во согласност со 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202-1 преку 227.7202-4, како што е применливо, Комерцијалниот Компјутерски Софтвер и Комерцијалната Документација за Компјутерски Софтвер се даваат на лиценца на крајни корисници на Владата на САД (а) само како Комерцијални елементи и (б) само со оние права кои им се даваат на сите крајни корисници согласно условите во овој Договор. Необјавените права се задржани согласно со законите за авторски права на Соединетите Американски Држави.

i. Законите на Република Македонија, со исклучување на правилата за судир на закони, се применуваат на оваа лиценца и на Вашето користење на Лиценцираната Апликација. Вашето користење на Лиценцираната Апликација може, исто така, да подлежи и на меѓународни прописи.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА IBOOKS STORE

КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД IBOOKS STORE

Прифаќате и потврдувате дека iTunes Ви продава лиценца за да ги користите содржините направени достапни преку iBooks Store („Производи од iBooks Store“). Откако ќе ја купите од iTunes, таа лиценца претставува правно обврзувачки договор склучен директно помеѓу Вас и третата страна - снабдувач на тој Производ од iBooks Store („Издавачот“) со којшто се уредува Вашето користење на тој Производ од iBooks Store; дека iTunes не е договорна страна на лиценцата склучена помеѓу Вас и Издавачот во поглед на тој Производ од iBooks Store; и дека Издавачот на секој Производ на iBooks Store го задржува правото да ги извршува одредбите за користење во врска со тој Производ на iBooks Store. Издавачот на секој Производ од iBooks Store е исклучиво одговорен за тој Производ од iBooks Store, за неговата содржина, за какви било гаранции до мерата до која таквите гаранции не се одречени, како и за какви било побарувања што Вие или друга страна може да ги имате во врска со тој Производ од iBooks Store или со Вашето користење на тој Производ од iBooks Store.

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД IBOOKS STORE

(i) Ќе бидете овластени да ги користите Производите од iBooks Store само за лични, некомерцијални цели.

(ii) Ќе можете да зачувувате Производи од iBooks Store од не повеќе од пет различни Сметки едновремено на одредени уреди базирани на iOS, како iPad, iPod touch или iPhone.

(iii) Ќе можете да зачувувате Производи од iBooks Store на пет уреди авторизирани од iTunes едновремено.

(iv) Со испораката на Производите од iBooks Store не Ви се пренесуваат и какви било права на користење на Производите од iBooks Store за промотивни цели или какви било права да ги изрежете Производите од iBooks Store на диск.

(v) Ќе можете рачно да синхронизирате Производи од iBooks Store од најмалку еден уред авторизиран од iTunes на уреди кои имаат модус на рачно синхронизирање, под услов Производот од iBooks Store да е поврзан со Сметка на примарниот уред авторизиран од iTunes, каде што примарниот уред авторизиран од iTunes е оној што бил прв синхронизиран со уредот или оној што подоцна ќе го назначите како примарен преку iTunes.

Последно ажурирано: Септември 17, 2014

В. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Вашата приватност е важна за Apple. Затоа развивме политика на приватност што го опфаќа начинот на којшто ги собираме, користиме, откриваме, пренесуваме и чуваме вашите информации. Ве молиме не брзајте и запознајте се со нашите практики за заштита на приватност и известете нè ако имате прашања.

Собирање и користење на лични информации

Личните информации се податоци што може да се користат особено за утврдување на идентитетот или стапување во контакт со одредена личност.

Може да ви бидат побарани вашите лични информации за времето додека сте во контакт со Apple или со подружница на Apple. Apple и своите подружници може да ги споделуваат овие лични информации меѓусебе и да ги користат доследно со оваа политика на приватност. Исто така може да ги здружуваат со други информации со цел да ги обезбедат и подобрат нашите производи, услуги, содржина и реклама.

Еве неколку примери од видот на лични информации што Apple може да ги собира и начинот на којшто можеме да ги користиме.

Кои лични информации ги собираме

• Кога го креирате својот Apple идентитет, ги регистрирате своите производи, се пријавувате за комерцијален кредит, купувате производ, преземате ажуриран софтвер, се регистрирате за одреден курс во Apple продавница на мало (Apple Retail Store) или учествувате во мрежна анкета, ние можеме да собереме различни информации, вклучувајќи го вашето име, поштенска адреса, телефонски број, електронска адреса, претпочитани контакт информации и информации од кредитна картичка.

• Кога ја споделувате својата содржина со своето семејство или пријатели при употребата на производи од Apple, праќате купони и производи, или ги поканувате другите да ви се придружат на форумот на Apple, Apple може да ги собира информациите што ќе ги понудите за тие луѓе, како на пример, име, поштенска адреса, електронска адреса и телефонски број.

• Во САД може да ви го побараме вашиот број на социјално осигурување, но само во ограничени услови, како на пример при поставување на безжична сметка и активирање на вашиот iPhone или при одлуката за продолжување на комерцијалниот кредит.

Како ги користиме вашите лични информации

• Личните информации што ги собираме ни овозможуваат редовно да ви праќаме соопштенија за најновите производи на Apple, ажурирања на софтвер и претстојни настани. Исто така ни помагаат да ги подобриме нашите услуги, содржини и реклама. Доколку не сакате да бидете на нашиот список на примачи имате можност да се откажете во кое било време со тоа што ќе ги ажурирате своите параметри.

• Личните информации исто така ни помагаат за развој, достава и подобрување на нашите производи, услуги, содржини и реклами.

• Од време на време може да ги користиме вашите лични информации да ви испратиме важни известувања, како на пример соопштение за набавки и промени во нашите услови и начела. Оваа информација е важна за вашата соработка со Apple и затоа не постои можност да се откажете од примањето на овие соопштенија.

• Личните информации исто така можеме да ги користиме за интерни намени како на пример ревизии, анализирање на податоци и истражување со цел подобрување на производите на Apple, услугите и комуникацијата со купувачите.

• Доколку учествувате во наградни игри, натпревари или слични промоции може да ги користиме информациите што ги давате со цел да управуваме со тие програми.

Собирање и користење на не-лични информации

Ние исто така собираме и не-лични информации – податоци што не дозволуваат директно поврзување со кој било одреден поединец. Ние може да ги собираме, користиме, пренесуваме и откриваме не-личните информации за која било цел. Во продолжение следат неколку примери на не-лични информации што ги собираме и начинот на којшто ги користиме:

• Информациите што ги собираме од видот на образование, јазик, поштенски број, позивен број, единствен идентификатор на уред, локација и временска зона на користење на производот на Apple ни помагаат подобро да го разбериме однесувањето на купувачот и да ги подобриме нашите производи, услуги и реклама.

• Исто така можеме да собираме информации во врска со активностите на купувачот на нашата веб-страница, услугите iCloud и MobileMe и Tunes Store како и од нашите други производи и услуги. Оваа информација се собира и користи со цел да ни помогне да добиеме покорисни информации за нашите купувачи и да дознаеме кои делови од нашата веб-страница, производи и услуги се најинтересни. Собраните податоци се сметаат за не-лични инфформации за целите на оваа политика за заштита на приватност.

Доколку ги здружиме не-личните информации со личните информации, здружената информација може да се смета за лична информација сè додека остане соединета.

„Колачиња“ и други технологии

Веб-страницата на Apple, мрежните услугите, интерактивните апликации, електронските пораки и рекламите може да користат „колачиња“ и други технологии како на пример ознаки за пиксели и мрежни светилници. Овие технологии ни помагаат подобро да го разбереме однесувањето на корисникот, да ни кажат кои делови од нашата веб-страница се посетувани и да ја олеснат и измерат ефективноста на рекламите и веб пребарувањата. Информациите што ги собираат „колачињата“ и другите технологии ги сметаме како не-лични информации. Сепак, адресите на интернет протокол или сличните идентификатори според локалниот закон се сметаат за лична информација, и затоа овие идентификатори ги сметаме за лична информација. На сличен начин не-личните информации се здружуваат со личните информации и здружената информација ја сметаме за лична информација за целите на оваа политика за заштита на приватност.

Apple и своите партнери користат „колачиња“ и други технологии во услугите на мобилното рекламирање со цел да контролираат колку пати се гледа една реклама, праќаат реклами во врска со вашите интереси и ја мерат ефективноста на рекламните кампањи. Доколку не сакате да примате реклами од такво значење на вашиот мобилен уред, може да се откажете со пристапување на следната врска на вашиот уред: http://oo.apple.com. Доколку се откажете, сè уште ќе добивате мобилни реклами во ист број, но тие ќе бидат од помала важност бидејќи нема да се однесуваат на вашите интереси. Сè уште ќе можете да гледате реклами во врска со содржината на веб-страница или во апликација или што се темелат на други не-лични информации. Ова откажување се однесува само на рекламните услуги на Apple и не влијае на рекламите што се темелат на интереси од други рекламни мрежи.

Apple и нашите партнери исто така користат „колачиња“ и други технологии за да запомнат лични информации кога ги користите нашите веб-страници, мрежни услуги и апликации. Нашата цел во овие случаи е да ви овозможиме искуство со Apple да е што посоодветно и лично. На пример, со самото тоа што го знаеме вашето име можеме да ви посакаме добредојде следниот пат кога ќе ја посетите мрежната продавница на Apple (Apple Online Store). Ако ја знаеме вашата земја и јазик – и доколку сте педагог, вашето училиште – може да ни помогне да го прилагодиме вашето купување со тоа што ќе биде покорисно. Ако вашиот компјутер или уред се користи за купување на одреден производ или се користи за одредена услуга тоа ни помага да ја прилагодиме важноста на нашите реклами и соопштенија преку електронска пошта на вашите интереси. Ако ги знаеме вашите контактни информации, сериски број на производот и информацијата за вашиот компјутер или уред тоа може да ни помогне да ги регистрираме вашите производи, да го прилагодиме оперативниот систем на вашите лични потреби, да ја поставиме услугата iCloud и да обезбедиме подобра услуга за купувачите.

Доколку сакате да ги оневозможите „колачињата“ и користите Safari веб-пребарувач, изберете Safari параметри а потоа во окното за безбедност (Security pane) оневозможете ги „колачињата“. На вашиот мобилен уред Apple, изберете поставувања (Settings), потоа Safari и потоа отворете го делот за „колачиња“. За останатите пребарувачи проверете кај вашиот доставувач како да ги оневозможите „колачињата“. Имајте предвид дека некои карактеристики на веб-страницата на Apple нема да бидат достапни штом ќе ги оневозможите „колачињата“.

Како што стојат работите со повеќето веб-страници, и ние собираме некои информации автоматски и ги чуваме во датотеки за евиденција. Тоа се информации од видот на адреси на интернет протокол, вид на пребарувач и јазик, доставувач на интернет услуги, оперативен систем, референтни и излез страници, датумски/временски печат и податоци за посетеноста на веб-страницата.

Ова информација може да ја користиме за анализирање на тенденциите, за управување на страницата, за запознавање на однесувањето на корисниците на страницата и за собирање на демографски информации за нашата база на корисници во целина. Apple може да ги користи овие информации за нашите услуги на маркетинг и рекламирање.

Во некои од нашите електронски пораки користиме „пренасочување со клик на интернет адреса (URL)“ што е поврзана со содржината на веб-страницата на Apple. Кога купувачите ќе кликнат на една од овие интернет адреси поминуваат преку посебен веб-сервер пред да стигнат до одредишната страница на нашата веб-страница. Ние ги следиме овие податоци со пренасочување со клик и тоа ни помага да ги определиме интересите за одделни теми и да ја измериме ефективноста на нашите соопштенија кон странката. Доколку не сакате да бидете следени на овој начин, не треба да кликате на текст или графични врски во електронските пораки.

Ознаките за пиксели ни овозможуваат да испраќаме електронски пораки во формат што купувачите ќе можат да го прочитаат и тие ни кажуваат дали пораката е отворена. Оваа информација може да ја користиме за намалување или отстранување на пораките што се пратени до купувачите.

Откривање на трети страни

Понекогаш Apple може да обелодени одредена лична информација на стратешки партнери што соработуваат со Apple со цел да се обезбедат производи и услуги или му помагаат на пазарот на Apple со купувачите. На пример, кога купувате или го активирате вашиот iPhone, го овластувате Apple и неговиот мобилен оператор да ја размени информацијата што ја посредувате за време на процесот на активација за изведување на услугата. Доколку имате согласност за нудење на услуга, вашата сметка ќе биде управувана од страна на Apple и соодветната политика за заштита на приватност на неговиот мобилен оператор. Личните информации ќе се споделуваат само од страна на Apple за да се обезбедат или подобрат нашите производи, услуги и реклама; нема да се споделува со трети страни за нивните маркетиншки цели.

Доставувачи на услуги

Apple споделува лични информации со компании што доставуваат услуги како на пример обработка на информации, продолжување на кредит, исполнување на нарачките на купувачите, достава на производи, уредување и зголемување на податоците за купувачите, обезбедување на услуги за купувачите, оценување на вашиот интерес за нашите производи и услуги и спроведување на истражување за купувачите или анкети за задоволство на купувачите. Овие компании се обврзани да ги штитат вашите информации и може да се сместат на која било локација кадешто делува Apple.

Други

Ако тоа е пропишано, со закон, правна постапка, парница, и/или барања од јавни и органи на власта во рамките или надвор од вашата држава на живеење, Apple може да ги открие вашите лични податоци. Ние исто така може да ги откриеме вашите информации доколку утврдиме дека објавувањето е неопходно или соодветно за целите на националната безбедност, спроведување на закон или други прашања од јавно значење.

Исто така може да ги објавиме вашите информации доколку утврдиме дека е релативно неопходно да се спроведат нашите услови или да се заштитат нашите операции или корисници. Дополнително, во случај на преуредување, здружување или продажба може да пренесеме која било или сите собрани информации до соодветната трета странка.

Заштита на личните информации

Apple превзема мерки – вклучувајќи административни, технички и материјални мерки – за безбедно чување на вашите лични информации од губење, кражба, или злоупотреба, како и од неовластен пристап, откривање, измени и уништување.

Мрежните услугите на Apple, како на пример Apple Online Store и iTunes Store користат енкрипција на слој на безбедносен приклучник (Secure Sockets Layer) на сите веб-страници каде што се собираат личните информации. За купување од овие услуги потребно е да користите пребарувач што омозвожува слој на безбедносен приклучник (Secure Sockets Layer), како на пример Safari, Firefox или Internet Explorer . На тој начин се заштитува дискрецијата на вашите лични информации додека се пренесуваат преку интернет.

Кога користите производи, услуги или апликации на Apple или пишувате на форумот на Apple, во собите за муабетење на интернет или сервисот на социјална мрежа, личните информации што ги споделувате се видни за другите корисници, кои може да ги читаат, собираат или користат. Во овие случаи вие сте одговорни за личните информации што ги споделувате во овие примери. На пример, доколку ги објавите вашето име и електронска адреса на форум таа информација е јавна. Ве молиме внимавајте кога ги корстите овие карактеристики.

Интегритет и задржување на лични информации

Apple ви го олеснува начинот на којшто ги чувате вашите лични информации точни, целосни и актуелни. Ние ќе ги задржиме вашите лични информации за оној период што е неопходен за исполнување на целите објавени во оваа политика за заштита на приватност, доколку не е потребен подолг период на задржување или тоа е дозволено од страна на законот.

Пристап до личните информации

Можете да бидете сигурни дека вашите лични информации и параметри се точни, целосни и актуелни со тоа што ќе се пријавите на вашата сметка на https://appleid.apple.com/. За други лични информации се трудиме да ви овозможиме пристап за да можете да испратите барање за поправка на податоците ако тие не се точни или да се избришат доколку Apple нема обврска да ги задржи според закон или за легитимни трговски цели. Ние може да ја одбиеме обработката на барањата што неразумно се повторуваат, бараат непропорционален технички напор, ја изложуваат на опасности приватноста на другите, екстремно се непрактични или за чијшто пристап не е поинаку утврдено според локалниот закон. Пристап, поправка или бришење на барања може да се направи на регионалната електронска адреса за приватност.

Деца

Намерно не собираме лични информации од деца помлади од 13 години. Доколку дознаеме дека имаме лични информации од дете помладо од 13 години ќе превземеме мерки да ги избришеме информациите што е можно поскоро.

Услуги според локација

За да се обезбедат услуги според локацијата за производите на Apple, Apple и наштите партнери и сопственици на лиценци може да собираат, користат и делат точни податоци за локацијата, вклучувајќи ја географска локација во реално време на вашиот Apple компјутер или уред. Овие податоци за локацијата се собираат анонимно така што не се открива идентитетот лично и се користи од страна на Apple и нашите партнери и сопственици на лиценци со цел да обезбедат и ги подобрат производите и услугите на основа на локацијата. На пример, ние може да ја споделиме географската локација со доставувачи на апликација кога ќе се пријавите за нивните услуги според локација.

За некои локални услуги што ги нуди Apple, како на пример карактеристиката “Find My iPhone”(„Најди го мојот iPhone“) потребни се вашите лични информации за да делува карактеристиката.

Веб-страници и услуги на трети странки

Веб-страниците на Apple, производите, апликациите и услугите може да содржат врски до веб-страниците, производите и услугите на трети странки. Нашите производи и услуги исто така може да користат или нудат производи или услуги од трети странки – на пример, iPhone апликација од трета странка. Информациите што се собираат од трети странки, кои што може да содржат работи како потадоци за локацијата или контакт податоци, се управуваат од нивните практики на приватност. Ние ве поддржуваме во запознавањето на практиките на приватност на трети странки.

Меѓународни корисници

Лица околу целиот свет може да ги пренесат информациите што ги давате или да пристапат до нив, како што е опишано во политиката за заштита на приватност. Apple се повикува на рамката “safe harbor” („безбедно засолниште“)објавено од Министерството за трговија на САД во врска со собирањето, користењето и задржувањето на личните информации што ги собираат организации во Европскиот економски простор и Швајцарија. Повеќе за тоа може да дознаете од Програмата за безбедно засолниште на Министерството за трговија на САД.

Имајте предвид дека личните информации во врска со поединци кои живеат во држава членка на Европскиот економски простор заедно се контролирани од страна на Apple Distribution International во Корк, Ирска и Apple UK Limited во Аксбридџ, Велика Британија. Личните информации што ги собира Европскиот економски простор при користењето на iTunes е контролирано од страна на iTunes SARL во Луксембург.

Одговорноста на нашата целокупнакомпанијата кон вашата приватност

За да бидеме сигурни дека вашите лични информации се безбедни, ние ги соопштуваме нашите директиви за приватност и безбедност на вработените во Apple и строго го спроведуваме чувањето на приватноста во рамките на компанијата.

Прашања во врска со приватноста

Доколку имате прашања или се интересирате за политиката за заштита на приватност на Applе или за обработката на податоците контактирајте нè на соодветната регионална електронска адреса за вашиот локален управувач на податоци за Apple што е наведен подолу.

Држава или регион Контактни информации

Соединети Држави https://www.apple.com/privacy/contact/
Канада https://www.apple.com/privacy/contact/
Латинска Америка https://www.apple.com/privacy/contact/
Европа https://www.apple.com/privacy/contact/
Јапонија https://www.apple.com/privacy/contact/
Австралија https://www.apple.com/privacy/contact/
Азија/Пацифик https://www.apple.com/privacy/contact/

Apple може да ја ажурира својата политика за заштита на приватност од време на време. Ако ја менуваме политиката во финансиска смисла, тоа ќе биде објавено преку известување на нашата веб-страница заедно со ажурираната политика за заштита на приватност.

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014 (Калифорнија, САД )

Последно ажурирање 12 октомври/2011