APP POE (APP STORE) ÜLDTINGIMUSED

GAME CENTER

ALLJÄRGNEVALT TOODUD ÕIGUSLIKKU JÕUDU OMAV LEPING ("LEPING") REGULEERIB TEIE POOLT GAME CENTER TEENUSE KASUTAMIST. ON OLULINE, ET TE LOETE JÄRGNEVAD TINGIMUSED LÄBI JA MÕISTATE NEID. VAJUTADES "NÕUSTUN", NÕUSTUTE, ET KÄESOLEVAD TINGIMUSED KEHTIVAD TEILE, KUI TE OTSUSTATE GAME CENTER TEENUST KASUTADA VÕI SELLESSE SISENEDA.. KUI TE POLE TÄISEALINE SIIS PEAKSITE KÄESOLEVA LEPINGU LÄBI VAATAMA KOOS OMA VANEMA VÕI HOOLDAJAGA, ET OLLA KINDEL, ET NII TEIE KUI KA TEIE VANEM VÕI HOODLAJA SELLEST ARU SAAB.

Game Center teenuse ("Teenus") pakkujaks on Apple Inc., kes lubab Teil tegeleda mänguga seonduvate tegevustega, s.h., aga mitte ainult osaleda rekordite lehel, mitme mängijaga mängudes ja saavutuste jälgimises. Teenus ei pruugi olla kättesaadav kõigis piirkondades. Teenuse kasutamine eeldab ühilduvate seadmete, Internetiühenduse ning vastava tarkvara (võib olla tasuline) olemasolu, samuti võib see nõuda perioodiliste uuenduste tegemist ning see võib olla mõjutatud nende faktorite toimimisest.

Teenuse kasutamiseks ei tohi Te olla isik, kelle jaoks on Ameerika Ühendriikide või muude vastavate jurisdiktsioonide, sealhulgas Teie elukohariigi või Teenuse kasutamise asukohariigi seaduste alusel Teenuse kasutamine keelatud. Nõustudes käesoleva Lepinguga kinnitate Te, et mõistate eeltoodut ning nõustute sellega.

TEIE KONTO

Teenuse registreeritud kasutajana võite luua endale konto ("Account") kooskõlas alljärgnevate Kasutusreeglitega. Ärge avaldage oma Konto andmeid kellelegi teisele. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma Konto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest ning kõigi tegevuste eest mis leiavad aset teie Kontol või läbi teie Konto ning Te kohustute Apple'it viivitamatult teavitama Teie Konto mistahes kuritarvitamisest. Apple ei vastuta mistahes kahjude eest mis tulenevad Teie Konto autoriseerimata kasutamisest.

Te nõustute esitama täpsed ja täielikud andmed registreerudes Teenuse kasutajaks ning seda kasutades ning nõustute uuendama oma registreerimisandmeid, et hoida neid täpsete ja täielikena. Nõustute, et Apple võib säilitada ja kasutada Teie registreerimisandmeid Teie Konto haldamiseks. Te ei tohi luua kontot kellegi teise jaoks peale iseenda ilma vastava isiku loata.

KASUTUSREEGLID

Te kohustute kasutama Teenust käesolevate kasutusreeglitega kooskõlas. Apple jätab endale õiguse kasutusreegleid mistahes ajal muuta.

Teil on õigus kasutada Teenust ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Te kohustute mitte rikkuma, vältima, pöördprojekteerima, dekompileerima, lahti võtma või muul viisil manipuleerima Teenust ega mitte üritama ega aitama mistahes muul isikul seda teha.

Te nõustute, et EI kasuta Teenust selleks et:

a. üles laadida, alla laadida, postitada, e-mailida, edastada, salvestada või muul viisil teha kättesaadavaks mistahes sisu, mis on ebaseaduslik, ahistav, ähvardav, kahjustav, kahju tekitav, au teotav, laimav, kuritarvitav, sündsusetu, vulgaarne, teise isiku privaatsust rikkuv, vihkav, rassiliselt või etniliselt solvav või muul viisil sobimatu;

b. jälitada, ahistada, ähvardada või kahjustada teist isikut;

c. juhul kui Te olete täiskasvanu, nõuda alaealise (iga alla 18-aastane või muus vanuses isik, kes on kohalike seaduste kohaselt alaealine) käest, keda te isiklikult ei tunne, isiku- või muid andmeid, s.h. kuid mitte ainult mõnda järgnevatest: täisnime või perekonnanime, kodust aadressi, postiindeksit, telefoni numbrit, pilti, e-maili aadressi või alaealise kooli, kiriku, spordimeeskonna või sõprade nimesid;

d. teeselda et olete keegi või mistahes üksus, kes Te ei ole - Te ei või kehastada või end vääriti esitleda teise isikuna (sealhulgas kuulsusena), üksusena, teise Teenusest osavõtjana, Apple'i töötajana, linna- või valitsusjuhina, või muul viisil vääriti esitleda oma kuuluvust isiku või üksuse juurde, (Apple jätab endale õiguse keelduda või blokeerida mistahes hüüdnimi, mida võib pidada Teie identiteedi vääraks kehastamiseks või esitlemiseks, või teise isiku nime või identiteedi omastamiseks);

e. tegeleda autoriõiguste rikkumisega või muude intellektuaalse omandi õiguste rikkumistega, või avaldada mistahes ärisaladust või konfidentsiaalset informatsiooni rikkudes konfidentsiaalsus-, töö- või mitteavalikustamise lepingut;

f. postitada, saata, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks mistahes lubamatuid või autoriseerimata e-maile, reklaami, promomaterjale, rämpsposti, spämmi, või ketikirju, sealhulgas kuid mitte ainult massilist ärilist reklaami ja informatsioonilisi teadaandeid;

g. võltsida mistahes TCP-IP paketi päist või mistahes päise andmeid e-mailis või uudise grupipostituses, või muul viisil panna päisesse informatsiooni mis on mõeldud saajate eksitamiseks Teenuse kaudu edastatud sisu päritolu kohta ("spoofing" ehk tüssamine);

h. üles laadida, postitada, e-mailida, edastada, salvestada või teha muul viisil kättesaadavaks mistahes materjale mis sisaldavad viiruseid või mistahes muud arvuti koodi, faile või programme, mis on loodud selleks, et kahjustada, sekkuda või piirata Teenuse (või mõne selle osa) normaalset tegevust või mistahes muud arvuti tarkvara või riistvara;

i. sekkuda või katkestada Teenust (sealhulgas siseneda Teenusesse mistahes automaatse meetmega nagu skriptid või web crawler´id) või mistahes Teenusega ühenduses olevaid servereid või võrke või Teenusega ühenduses olevate võrkude mistahes eeskirju, nõudeid või reegleid (sealhulgas mistahes autoriseerimata sisenemine, kasutamine või sealsete andmete või liikluse jälgimine);

j. planeerida või osaleda mistahes illegaalses tegevuses; ja/või koguda ja salvestada teiste Teenuse kasutajate isikuandmeid selleks, et kasutada neid seoses mistahes eelmainitud keelatud tegevusega;

k. petta või muul viisil muuta Teenust või mängutulemusi, et saavutada ühe mängija eelis teise ees.

PRIVAATSUS

Teenuse suhtes kohaldatakse Apple'i Privaatsuspõhimõtteid ("Privacy Policy), mis on kättesaadavad https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/ee/terms.html#privacy. Nagu Privaatsuspõhimõtetes sätestatud, on juhul, kui Te kasutate Teenust , nagu teiste kasutajate kutsumine Teenust kasutama, osalemine rekordite lehel, kutsete või mitme mängija funktsioonide sisselülitamine või staatuse sõnumite näitamine, Teie poolt jagatavad isiklikud andmed nähtavad teistele kasutajatele ja nad saavad neid lugeda, koguda või kasutada. Te vastutate isiklike andmete eest, mida esitada otsustate. Mängides mängu, mis toetab mitme mängija funktsiooni, on teistel kasutajatel, kes pääsevad Teenuse juurde sama mängu raames samas võrgus või Bluetooth’i levialas, võimalik näha, et Te asute läheduses (kui te seda funktsiooni välja ei lülita) ning näha Teie hüüdnime ja fotot või täielikku profiili juhul, kui Te olete vastava kasutaja oma sõbraks märkinud. Kui Te otsustate oma avaliku profiili "sisse" lülitada, võivad teised Teenuse kasutajad vaadata Teie täielikku profiili, sealhulgas Teie täisnimi, tegevused (nt mängud, mida Te olete mänginud ning millal Te neid mängisite), tulemusi ja saavutusi ning Teid võidakse soovitada teistele kasutajatele sõbraks. Kui Teie avaliku profiil on „välja” lülitatud, saavad Teie profiili näha vaid kasutajad, kellega olete loonud sõbrasuhte ning Teid ei soovitata teistele kasutajatele; kasutajatele, kes ei ole Teie sõbrad on nähtavad vaid Teie hüüdnimi ja foto. Kui saate või saadate sõbrakutse, jagatakse Teie Apple ID-ga seotud täisnime lisaks teiste kasutajatega, kellele Te ise saadate sõbrakutse või kelle saadetud sõbrakutse Te aktsepteerite, ja Apple võib soovitada Teie mängitud mänge Teie sõpradele.

Kui Te soovite peatada info jagamise teiste kasutajate ja Teenusega, vaadake aadressile https://www.apple.com/support/.

Mõningad Teenuse aspektid, nagu funktsioonid, mis võimaldavad kasutajatel avaldada personaalselt identifitseerivat informatsiooni, ei ole kättesaadavad alla 13-aastastele lastele. Palun rakendage kohaseid piiranguid.

MATERJALIDE ESITAMINE TEENUSELE

Teenus võib pakkuda interaktiivseid funktsioone, mis võimaldavad Teil esitada materjale (sealhulgas linke kolmandatele isikutele kuuluvale sisule) Teenuse nendes osades, mis on juurdepääsetav ja nähtav avalikkusele. Te nõustute, et mistahes Teiepoolne selliste funktsioonide kasutamine, sealhulgas mistahes Teie poolt esitatud materjalid, on ainuisikuliselt Teie enda vastutusel, ei riku mistahes muu poole õigusi ega mistahes seadusi, ei aita kaasa ega julgusta rikkumisele või mistahes muule ebaseaduslikule käitumisele ega ole muul viisil sündsusetu või vastuvõetamatu. Samuti kinnitate Te, et olete omandanud kõik materjalide esitamiseks vajalikud õigused ja litsentsid. Te kohustute esitama täpsed ja täielikud andmed seoses enda poolt mistahes materjalide esitamisega Teenuses. Käesolevaga annate Apple'ile ülemaailmse, igavese, tasuta, mitteeksklusiivse litsentsi nende materjalide kasutamiseks Teenuse osana või Teenuse pakkumisel või turundamisel mistahes kohustuseta Teie ees ning mistahes kompensatsioonita. Apple jätab endale õiguse mistahes materjale mitte postitada või avalikustada ning eemaldada või toimetada mistahes materjale mistahes ajal oma äranägemise järgi sellest ette teatamata ning selle eest vastutamata.

Apple'il on õigus, aga mitte kohustus, jälgida mistahes Teie poolt esitatud materjale või materjale, mis muul viisil on Teenuses kättesaadavad ning uurida mistahes teavitatud või näivat käesoleva Lepingu rikkumist ning teha kõike, mida Apple oma äranägemise järgi peab kohaseks, sealhulgas, kuid mitte ainult Lepingu lõpetamine lähtudes käesolevast või Apple'i Autoriõiguse Kaitse Eeskirjadest ("Copyright Policy") (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

KOLMANDATE ISIKUTE MATERJALID

Teatud sisu ja teenused, mis on Teenuse kaudu kasutatavad, võivad sisaldada kolmandate isikute materjale. Apple võib pakkuda linke kolmandate isikute veebilehtedele Teie mugavuse huvides. Te nõustute, et Apple ei ole vastutav antud sisu ja täpsuse hindamise või uurimise eest ning Apple ei garanteeri ega kanna mistahes vastutust mistahes kolmandate isikute materjalide või veebilehtede või kolmandate isikute muude materjalide, toodete või teenuste eest. Te kinnitate, et Te ei kasuta kolmandate isikute mistahes materjale viisil mis kahjustaks või rikuks mistahes muu isiku õigusi ning Apple ei vastuta mistahes viisil materjalide sellise kasutamise eest Teie poolt.

SOBIMATU MATERJAL

Te mõistate, et Teenust kasutades võite Te kokku puutuda materjaliga, mis võib Teie arvates olla solvav, kõlvatu või sobimatu, ning et selline sisu võib ja võib ka mitte olla määratletud kui sündsusetu sisuga materjal. Hoolimata sellest nõustute, et kasutate Teenust vaid enda vastutusel ning et Apple ei vastuta Teie ees materjali eest, mis võib Teile olla solvav, kõlvatu või sobimatu. Reitingud ja kirjeldused on esitatud vaid mugavuse huvides ning Te nõustute, et Apple ei garanteeri nende täpsust.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Te nõustute, et Teenus, sealhulgas, kuid mitte ainult graafika, kasutajaliides, audioklipid, toimetatav sisu ning Teenuse toimimiseks kasutatavad skriptid ja tarkvara sisaldavad kaitstavaid andmeid ja materjale, mis kuuluvad Apple'ile ja/või litsentsiandjatele ning mis on kaitstud kohaldatavate intellektuaalset omandit puudutavate ja muude seadustega, sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõigusega. Te nõustute, et Te ei kasuta taolisi kaitstud andmeid või materjale mistahes muul viisil kui Teenuse kasutamiseks kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega. Ühtegi Teenuse osa ei ole lubatud reprodutseerida mistahes kujul või mistahes vahendite abil, välja arvatud käesolevate tingimustega otseselt lubatud moel. Te kohustute Teenust mitte mingil viisil modifitseerima, rentima, üürima, laenama, müüma, avalikkusele levitama, jagama või Teenusest tuletatud teoseid looma ning Te ei tohi Teenust mistahes lubamatul moel kasutada, sealhulgas, kuid mitte ainult ära kasutada või koormata võrgu mahtu.

Vaatamata käesoleva Lepingu mistahes muudele sätetele, jätavad Apple ja litsentsiandjad endale õiguse muuta, peatada, kõrvaldada või teha võimatuks juurdepääsu Teenuse osaks olevale mistahes toodetele, sisule või muudele materjalidele igal ajal ilma ette teatamata. Apple ei ole mingil juhul antud muudatuste tegemise eest vastutav. Apple'il on samuti õigus kehtestada Teenuse teatud funktsioonidele või osadele kasutus- või juurdepääsupiiranguid mistahes juhul ning ilma ette teatamata või selle eest vastutust võtmata.

Kõik Teenusega (sealhulgas sisu koostamise, postituste, muudele internetiressursside linkide ja nende ressursside kirjeldustega) seotud autoriõigused kuuluvad Apple'ile ja/või tema litsentsiandjatele, kes jätavad endale kõik õigused. TARKVARA VÕI TEENUSE MISTAHES OSA KASUTAMINE MUUL VIISIL, KUI SEE ON KÄESOLEVA LEPINGUGA LUBATUD, ON RANGELT KEELATUD NING RIKUB TEISTE ISIKUTE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSI NING VÕIB TEILE AUTORIÕIGUSE RIKKUMISE EEST KAASA TUUA TSIVIIL- JA KRIMINAALÕIGUSLIKU VASTUTUSE, KAASA ARVATUD VÕIMALIKU RAHALISE KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUSE.

Apple, Apple'i logo ja muud Teenusega seoses kasutatavad Apple'i kaubamärgid, teenuse märgid, graafilised lahendused ja logod on Apple Inc.'i Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides registreeritud kaubamärgid. Muud Teenusega seoses kasutatavad kaubamärgid, teenuse märgid, graafilised lahendused ja logod võivad olla nende vastavatele omanikele kuuluvad kaubamärgid. Teile ei anta ühegi sellise kaubamärgi ega ühegi sellise kaubamärgi kasutamise osas ühtegi õigust ega litsentsi.

LÕPETAMINE

Juhul, kui Te ei järgi või kui Apple'il on mõjuvad põhjused uskuda, et Te pole järginud käesoleva Lepingu mistahes sätteid, on Apple'il oma äranägemisel ilma Teile ette teatamata õigus: (i) käesolev Leping ja/või Teie Konto lõpetada; ja/või (ii) lõpetada Teenuse litsents; ja/või (iii) välistada juurdepääs Teenusele (või selle mistahes osale).

Apple jätab endale õiguse Teenuse (või selle mistahes osa või sisu) igal ajal muuta, peatada või katkestada ning Apple ei ole antud õiguse kasutamise eest ei Teie ega mistahes kolmanda isiku ees vastutav. Sellises ulatuses, kui see on võimalik, hoiatab Apple Teid Teenuse mistahes muudatusest, peatamisest või katkestamisest ette.

GARANTIIDE VÄLISTAMINE; VASTUTUSE PIIRANGUD

a. Apple osutab Teenust mõistlikult eeldatava hoolsuse ja oskusega. Apple ei anna mistahes muid lubadusi ega kinnitusi Teenuse osas ning iseäranis ei garanteeri, et:

(i) Teiepoolne Teenuse kasutamine on katkematu või ilma vigadeta. Te nõustute, et aeg-ajalt võib Apple tehnilistel või operatiivsetel põhjustel Teenuse määramata ajaks kõrvaldada või mistahes ajal tühistada, teatades sellest Teile mõistlikus ulatuses ette;

(ii) Teenuses ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mistahes turvasüsteemide sissetunge, mida loetakse vääramatu jõu asjaoludeks, ja Apple välistab sellega seotud mistahes vastutuse.

b. Välja arvatud allpool punktis (d) viidatud juhul, või juhul, kui Te kasutate mistahes seadusest tulenevat tagasimakse või kompensatsiooni saamise õigust, ei vastuta Apple, tema juhatuse liikmed, ametnikud, töötajad, seotud isikud, agendid, töövõtjad või litsentsiandjad Apple'i, tema töötajate või agentide poolt tekitatud mistahes kahju eest olukorras, kus:

(i) ei ole rikutud Apple'i või tema töötajate või agentide seadusest tulenevat hoolsuskohustust Teie ees;

(ii) mistahes taolise rikkumise tulemus ei ole mõistlikult ettenähtav;

(iii) kahju või kao mistahes suurenemine tuleneb Teie poolt käesoleva Lepingu mistahes tingimuse rikkumisest;

(iv) Apple on otsustanud kõrvaldada mistahes andmed või sisu või keelduda nende töötlemisest, hoiatada Teid, peatada või lõpetada Teie juurdepääs Teenusele või teostada mistahes muid tegevusi Lepingu arvatava rikkumise uurimise raames või kui Apple on jõudnud järeldusele, et toimunud on käesoleva Lepingu rikkumine; või

(v) see seondub Teenuse Teiepoolse kasutamisega või kasutamise võimatusega seotud saamata jäänud tulu, äritehingu või kasumiga või andmete kadumise või moonutamisega.

c. Apple võtab tarvitusele kõik mõistlikud abinõud kaitsmaks Teie poolt seoses Teenusega esitatud andmeid, kaasa arvatud pettuse eest.

d. Mitte miski käesolevas Lepingus ei kõrvalda ega piira Apple'i vastutust pettuse, raske hooletuse, tahtliku rikkumise või surma või kehavigastuse põhjustamise eest.

e. Kui Te rikute käesolevat Lepingut, olete Te Apple'i, tema juhatuse liikmete, ametnike, töötajate, seotud isikute, agentide, töövõtjate ja litsentsiandjate ees vastutav Teie rikkumisest tuleneva mistahes nõude eest. Samuti olete Te vastutav mistahes teo eest, mis Apple on teinud seoses Lepingu arvatava rikkumise uurimisega või tema leidude või käesoleva Lepingu rikkumise tuvastamise tulemusena.

MUUDATUSED

Apple jätab endale õiguse igal ajal käesolevat Lepingut muuta ning kehtestada Teie poolt Teenuse kasutamiseks uusi või täiendavaid tingimusi. Taolised muudatused ja täiendavad tingimused jõustuvad koheselt ja need lisanduvad käesoleva Lepingu koosseisu. Teiepoolne jätkuv Teenuse kasutamine loetakse nendega nõustumiseks.

MUUD SÄTTED

Käesolev Leping kujutab endast Teie ja Apple'i vahelist täielikku kokkulepet ning seda kohaldatakse Teie poolt Teenuse kasutamisele, kusjuures see on ülimuslik Teie ja Apple'i vaheliste mistahes eelnevate Teenusega seotud kokkulepete suhtes. Te võite olla kohustatud järgima ka täiendavaid tingimusi, mida võidakse kohaldada seotud teenuste, kolmandate isikute sisu või kolmandate isikute tarkvara osas. Kui mistahes käesoleva Lepingu osa osutub kehtetuks või täitmatuks, sõnastatakse see ümber kohaldatava seadusega kooskõlas nii, et see kajastab poolte esialgseid kavatsusi nii sarnaselt kui võimalik ning ülejäänud Lepingu osad jäävad täielikult kehtivaks ja jõusse. Apple'i poolne käesolevas Lepingus toodud mistahes õiguse või sätte jõustamata jätmine ei tähenda sellisest sättest või mõnest muust sättest loobumist. Apple ei vastuta mistahes kohustuste täitmatajätmise eest, mis on tingitud väljapoole tema kontrolli jäävate põhjuste tõttu.

Apple opereerib Teenust oma USA-s asuvast kontorist. Te kohustute järgima kõiki kohalikke, osariigi, föderaalseid ja riiklikke seadusi, määrusi, korraldusi ja eeskirju, mis kohalduvad Teie poolt Teenuse kasutamisele. Kõiki Teenusega seotud tehinguid reguleerib California õigus, ilma et kohalduksid kollisiooninormid. Teiepoolsele Teenuse kasutamisele võivad kohalduda ka teised seadused. Te nõustute otseselt, et California osariigi kohtutel on erandlik kohtualluvus mistahes Apple'iga seotud või Teiepoolse Teenuse kasutamisega seotud nõude või vaidluse üle. Californias läheb kõigi elektrooniliselt edastatud tehingute puhul risk ja omand ostjale üle elektroonilisel ülekandmisel saajale. Ühelgi Apple'i töötajal või agendil ei ole õigust muuta seda Lepingut.

Apple võib saata Teenusega seotud teateid e-kirja teel Teie Konto andmetes toodud e-posti aadressile, posti teel Teie Konto andmetes toodud kontaktaadressile või pannes teate Teenusesse üles. Teatised jõustuvad koheselt.

Apple jätab endale õiguse võtta tarvitusele Apple'i poolt mõistlikult vajalikuks või kohaseks peetavaid abinõusid jõustamaks käesoleva Lepingu mistahes osa ja/või kontrollimaks sellest kinnipidamist. Te nõustute, et Apple'il on õigus ilma Teie ees vastutust võtmata avalikustada mistahes Registreerimisandmeid ("Registration Data") ja/või Konto andmeid õiguskaitseorganitele, riigiametnikele ja/või kolmandatele isikutele, kui Apple peab seda põhjendatult vajalikuks või kohaseks käesoleva Lepingu mistahes osa jõustamise ja/või sellest kinnipidamise kontrollimise eesmärgil (kaasa arvatud, kuid mitte ainult Apple'i õigus olla kaasatud mistahes juriidilisse menetlusse, mis on seotud Teie poolt Teenuse ja/või toodete kasutamisega ja/või mistahes kolmandate isikute väidetega selle kohta, et Teenuse ja/või toodete kasutamine Teie poolt on ebaseaduslik ja/või rikub selliste kolmandate isikute õigusi).

Viimati uuendatud: 15. septembril 2013