ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เกมเซ็นเตอร์ (Game Center)

ข้อตกลงตามกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการGame Center ท่านพึงอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ด้วยการคลิกที่ “ยอมรับ” ท่านได้ตกลงว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ ถ้าท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านควรพิจารณาทบทวนข้อตกลงนี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านและบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเข้าใจข้อตกลงฉบับ นี้

แอปเปิล อิงค์เป็นผู้ให้บริการGame Center (“บริการ”) ซึ่งอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกมได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าร่วมในตารางผู้นำการแข่งขัน (leader boards) เกมที่เล่นพร้อมกันได้หลายคน (multi-player games) และการติดตามผลงาน (tracking achievements) บริการอาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ การใช้บริการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์บางอย่าง (ซึ่งอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม) และอาจจำเป็นต้องทำการอัพเดทเป็นระยะ รวมทั้งอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพของปัจจัยเหล่านี้

เพื่อที่จะใช้บริการ ท่านต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามรับบริการตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขต อำนาจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศที่ท่านพำนักอยู่หรือประเทศที่ท่านขอใช้บริการ ด้วยการตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ท่านขอรับรองว่าท่านเข้าใจและตกลงตามบทบัญญัติดังที่กล่าวมาข้างต้น

บัญชีของท่าน

ในฐานะผู้ใช้ลงทะเบียนของบริการ ท่านอาจทำการเปิดบัญชี (“บัญชี”) ตามกฎระเบียบการใช้ข้างล่างนี้ จงอย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านต่อบุคคลอื่นใด ท่านต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี รวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือผ่านบัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทั้งสิ้น และท่านตกลงที่จะแจ้งให้แอปเปิลทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของท่าน ทันที แอปเปิลจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลซึ่งถูกต้องและสมบูรณ์ทั้งในเวลาที่ท่านลงทะเบียนกับ บริการและเมื่อท่านใช้บริการ และท่านตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เสมอ ท่านตกลงว่าแอปเปิลมีสิทธิจัดเก็บและใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเพื่อการ รักษาบัญชีของท่าน อนึ่ง ท่านไม่มีสิทธิสร้างบัญชีขึ้นเพื่อบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว

กฎระเบียบการใช้

ท่านตกลงที่จะใช้บริการตามกฎระเบียบการใช้เหล่านี้ แอปเปิลขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการใช้ในเวลาใดๆ

ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเป็นการส่วนตัวเท่านั้น และมิใช่เพื่อการค้า

ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิด กระทำการหลบเลี่ยง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แก้รหัส แยกองค์ประกอบหรือดัดแปลงแก้ไขโดยวิธีการอื่นใดซึ่งบริการ หรือพยายามกระทำการหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการดังกล่าว

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อ

ก. อัพโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ อีเมล์ ถ่ายโอน ส่ง จัดเก็บหรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว คุกคาม เป็นอันตราย ละเมิด ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบหยาม รุนแรง ลามก หยาบคาย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น มุ่งร้าย เป็นการดูถูกเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่นใด

ข. แอบติดตาม ก้าวร้าว ขู่หรือทำอันตรายบุคคลอื่น

ค. ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นจากผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดว่าเป็นผู้เยาว์) ซึ่งไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อเต็มและนามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย ที่อยู่ทางอีเมล์ หรือชื่อโรงเรียน โบสถ์ ทีมกีฬาหรือเพื่อนของผู้เยาว์

ง. แกล้งทำตัวเป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานใดซึ่งท่านมิได้เป็น ห้ามมิให้ท่านปลอมหรือหลอกลวงว่าเป็นบุคคลอื่น (ซึ่งรวมถึง บุคคลที่มีชื่อเสียง) หน่วยงานอื่น ผู้ใช้บริการรายอื่น พนักงานของแอปเปิล หรือหัวหน้าในฝ่ายพลเรือนหรือของรัฐ หรือแสดงความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดโดยไม่เป็นจริง (แอปเปิลขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นชื่อเล่นใดๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นการปลอมหรือหลอกลวงตัวตนของท่าน หรือการเป็นการแอบใช้ชื่อหรือตัวตนของบุคคลอื่น

จ. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือเปิดเผยความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ อันเป็นการละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับ การว่าจ้างหรือการไม่เปิดเผยข้อมูล

ฉ. โพสต์ ส่ง ถ่ายโอนหรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งอีเมล์ โฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย ไปรษณีย์ขยะ (junk mail) ข่าวขยะ (spam) หรือจดหมายลูกโซ่โดยไม่ได้มีการร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการโฆษณาและการแจ้งข่าวสารที่ส่งไปยังบุคคลเป็นจำนวนมาก

ช. ปลอมกลุ่มข้อมูลทีซีพี-ไอพี (TCP-IP Packet) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนหัวในอีเมล์หรือประกาศในกลุ่มข่าว หรือใส่ข้อมูลในส่วนหัวเรื่องเพื่อทำให้ผู้รับเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มา ของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ (“การปลอมแปลงอีเมล์”) (Spoofing)

ซ. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ ถ่ายโอน จัดเก็บ หรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งสื่อใดๆ ที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ

ฌ. แทรกแซงหรือรบกวนบริการ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงบริการผ่านวิธีการอัตโนมัติใดๆ เช่น คำสั่ง (scripts) หรือโปรแกรมเก็บข้อมูล (web crawlers) หรือเครื่องแม่ข่ายหรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือนโยบาย ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง การใช้หรือการติดตามข้อมูลหรือปริมาณการใช้ในบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต)

ญ. วางแผนหรือดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นใดของบริการ เพื่อใช้โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น

ฎ. โกงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการหรือประสบการณ์การเล่นเกม (game experience) เพื่อให้ผู้เล่นรายหนึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือผู้เล่นอีกรายหนึ่ง

ความเป็นส่วนตัว

บริการอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิลที่ https://www.apple.com/privacy/ ดังที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านใช้บริการ เช่น การเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมในบริการ การเข้าร่วมในตารางผู้นำการแข่งขัน การเปิดใช้คุณสมบัติการเชิญหรือการมีผู้เล่นหลายราย หรือการแสดงข้อมูลสถานภาพ บุคคลอื่นจะสามารถมองเห็น และสามารถอ่าน จัดเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแบ่งปันได้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะยื่น เมื่อท่านเล่นเกมที่สนับสนุนการมีผู้เล่นหลายราย บุคคลอื่นที่เข้าถึงบริการจากภายในเกมเดียวกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง (Wi-Fi network) หรือเครือข่ายแลน (local area network) เดียวกัน หรือภายในรัศมีของบลูทูธ จะสามารถมองเห็นว่าท่านอยู่ใกล้เคียง (ยกเว้นว่าท่านปิดใช้งานคุณสมบัตินี้) และมองเห็นชื่อเล่นและรูปภาพของท่าน หรือข้อมูล (profile) ทั้งหมด ถ้าท่านมีความสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนกับบุคคลดังกล่าว ถ้าท่านเลือกที่จะตั้งข้อมูลส่วนบุคคลสาธารณะ (public profile) ของท่านไว้ที่ “เปิด” (“on”) ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนบุคคล (profile) ทั้งหมดของท่านได้ ซึ่งรวมถึงชื่อเต็มของท่าน กิจกรรม (เช่น เกมที่ท่านเคยเล่นและเวลาที่ท่านเล่นเกมเหล่านั้น) คะแนน และผลงาน อีกทั้งท่านจะสามารถได้รับการแนะนำในฐานะเพื่อนต่อผู้ใช้รายอื่นได้ ถ้าท่านตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลสาธารณะของท่านไว้ที่ “ปิด” (“off”) เฉพาะผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ท่านเคยสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็น ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านได้ และท่านจะไม่ถูกแนะนำต่อบุคคลอื่น ผู้ใช้ซึ่งไม่ใช่เพื่อนจะสามารถมองเห็นชื่อเล่น (nickname) และรูปภาพของท่านเท่านั้น ถ้าท่านส่งหรือรับการขอเป็นเพื่อน (friend request) ชื่อเต็มที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัวแอปเปิลของท่านจะถูกแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ท่านส่งหรือตอบรับการขอเป็นเพื่อน และแอปเปิลอาจแนะนำเกมที่ท่านเคยเล่นต่อเพื่อนของท่าน

ถ้าท่านประสงค์ที่จะยุติการแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใช้รายอื่นๆ และบริการ โปรดดูที่ https://www.apple.com/support/

เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่สามารถเข้าถึงลักษณะบางประการของบริการได้ เช่น คุณสมบัติที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลซึ่งสามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้ โปรดเปิดใช้งานข้อจำกัด (restrictions) ตามความเหมาะสม

การยื่นเนื้อหาให้กับบริการ

บริการอาจเสนอคุณสมบัติการทำงานในเชิงตอบโต้ (interactive features) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถยื่นเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงตัวเชื่อมโยง (links) ไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอก) ลงบนพื้นที่ของบริการซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงและดูได้ ท่านตกลงว่าการใช้คุณสมบัติการทำงานดังกล่าวของท่าน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ท่านยื่น จะอยู่ในความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว และไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดหรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการละเมิดหรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยประการอื่นใด หรือเป็นสิ่งลามก น่ารังเกียจหรือไม่มีรสนิยม ท่านตกลงด้วยว่าท่านได้รับสิทธิและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวงแล้วสำหรับการ ยื่นเนื้อหาดังกล่าว ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับการยื่นเนื้อหาใดๆ ในบริการ โดยข้อตกลงนี้ ท่านตกลงจะให้อนุญาตที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีค่าสิทธิแก่แอปเปิล เพื่อการใช้เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือในการจัดหาหรือในการ ทำการตลาดบริการทั่วโลก โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนหรือข้อผูกพันใดๆ ต่อท่าน แอปเปิลขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งหรือเผยแพร่เนื้อหาใด และทำการลบ ถอนหรือแก้ไขเนื้อหาใด ในเวลาใดก็ได้ตามดุลพินิจของแอปเปิลแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวหรือความรับผิด

แอปเปิลมีสิทธิ แต่ไม่มีข้อผูกพัน ที่จะตรวจติดตามเนื้อหาใดๆ ที่ท่านยื่น หรือที่มีอยู่โดยประการอื่นใดในบริการ และทำการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ตามที่มีการรายงานหรือปรากฎ รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่แอปเปิลเห็นสมควรตามดุลพินิจของแอปเปิลแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบอกเลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้ หรือตามนโยบายลิขสิทธิ์ของเรา (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่มีอยู่ผ่านทางบริการอาจรวมเนื้อหาจากบุคคลภาย นอก แอปเปิลอาจจัดให้มีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อความสะดวก ของท่าน ท่านตกลงว่าแอปเปิลไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือ ความถูกต้อง และแอปเปิลไม่ขอรับประกัน และจะไม่เข้ารับความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือต่อบทความ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในลักษณะที่จะเป็นการละเมิด สิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใด และแอปเปิลจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ใดๆ ดังกล่าวโดยท่าน

เนื้อหาที่น่ารังเกียจ

ท่านเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการ ท่านอาจพบเนื้อหาที่ท่านอาจถือได้ว่าก้าวร้าว ไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจ เนื้อหาดังกล่าวอาจถูกระบุหรือไม่ได้ถูกระบุไว้ว่าเป็นเนื้อหาที่หยาบคาย อย่างไรก็ตาม ท่านตกลงที่จะใช้บริการโดยอยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และแอปเปิลจะไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับเนื้อหาที่อาจพบว่าเป็นการก้าว ร้าว ไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจ การจัดระดับความเหมาะสม (ratings) และคำอธิบายมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกเท่านั้น และท่านตกลงว่าแอปเปิลไม่ได้รับประกันความถูกต้องของการจัดระดับความเหมาะสม และคำอธิบายเหล่านั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงว่าบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพกราฟิกส์ การอินเทอร์เฟสผู้ใช้ คลิปเสียง คลิปภาพ เนื้อหาฝ่ายบรรณาธิการ และสคริปและซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการใช้งานบริการ ประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นของแอปเปิลและ/หรือ ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิล และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยว ข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของดังกล่าวใน ลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่เพื่อการใช้บริการโดยเป็นไปตามข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดๆ ของบริการในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไข ให้เช่า ให้ยืม ขาย แจกจ่ายหรือสร้างงานต่อเนื่องซึ่งอยู่บนพื้นฐานของบริการไม่ว่าในลักษณะใด และท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากบริการในทางใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการล่วงล้ำหรือการสร้างภาระให้แก่เครือข่าย

แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลงนี้ แอปเปิลและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิล ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ ถอนหรือตัดความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หรือบทความอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แอปเปิลไม่จำต้องรับผิดต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นอกจากนี้ แอปเปิลอาจกำหนดขีดจำกัดการใช้หรือการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของบริการ หรือบางส่วนของบริการในกรณีใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

ลิขสิทธิ์ทั้งปวงในบริการ (รวมทั้งการรวบรวมเนื้อหา สิ่งที่แจ้งไว้ ตัวเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรอินเทอร์เน็ตอื่น และรายละเอียดของทรัพยากรเหล่านั้น) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นของแอปเปิลและ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิล ทั้งนี้ แอปเปิลและ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิล ขอสงวนสิทธิทั้งปวงทั้งตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรม การใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดของบริการ เว้นแต่การใช้บริการตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงฉบับนี้ เป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายเป็นตัวเงิน สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

แอปเปิล เครื่องหมายแอปเปิล และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายอื่นๆ ของแอปเปิลที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแอปเปิล อิงค์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่อง หมายดังกล่าว ท่านไม่ได้รับสิทธิหรือการอนุญาตในเครื่องหมายการค้าใดๆ เหล่านั้นและการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

การยกเลิก

หากท่านไม่ปฏิบัติตามหรือแอปเปิลสงสัยว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ของข้อตกลงนี้ แอปเปิลอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ตามดุลพินิจของแอปเปิลแต่เพียงผู้เดียวและ โดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อท่าน กล่าวคือ (1) ยกเลิกข้อตกลงนี้และ/หรือบัญชีของท่าน และ/หรือ (2) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้บริการ และ/หรือ (3) ห้ามการเข้าถึงบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ)

แอปเปิลขอสงวนสิทธิที่จะดัดแปลงแก้ไข ระงับหรือยุติบริการ (หรือส่วนใดหรือเนื้อหาใดของบริการ) ในเวลาใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีคำบอกกล่าวต่อท่าน และแอปเปิลจะไม่รับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลภายนอก หากแอปเปิลใช้สิทธิดังกล่าว

การยกเว้นการรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิด

แอปเปิลไม่ขอรับประกัน รับรองหรือยืนยันว่าการใช้บริการของท่านจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาด และท่านตกลงว่าแอปเปิลอาจถอนบริการออกอย่างไม่มีกำหนดเวลา หรืออาจยกเลิกบริการในเวลาใดๆ ก็ได้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อท่าน

ท่านตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้บริการ หรือการไม่สามารถใช้บริการของท่าน อยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ บริการ และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งปวงที่ส่งมอบให้แก่ท่านผ่านทางบริการ (เว้นแต่ตามที่แอปเปิลระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้) จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้ของท่าน โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยปริยายทั้งปวงเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แอปเปิล กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิล ไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อการลงโทษ ความเสียหายพิเศษหรือ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการของท่าน หรือต่อการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดหรือการขาดตกบกพร่องใดๆ ในเนื้อหา หรือการสูญหายหรือความเสียหายในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เนื้อหา ใด (หรือผลิตภัณฑ์) ที่มีการแจ้ง ส่งหรือจัดให้มีขึ้นโดยประการอื่นใดผ่านทางบริการ ถึงแม้ว่าจะได้มีการแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดัง กล่าว

แอปเปิลจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านให้ โดยเกี่ยวข้องกับบริการ แต่ท่านตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และแอปเปิลขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อท่าน สำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดัง กล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม

แอปเปิลไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ และแอปเปิลขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการนั้น

การสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหาย

ด้วยการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะรับผิดชดใช้และปกป้องแอปเปิล และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้างและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ท่านละเมิดข้อตกลงนี้ การที่ท่านใช้บริการ หรือการดำเนินการใดๆ โดยแอปเปิลอันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่แอปเปิลค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลง นี้ ซึ่งหมายความว่า ท่านไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากแอปเปิลหรือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้างและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิล อันเนื่องจากการตัดสินใจที่จะถอนหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลหรือเนื้อหาใด หรือให้คำเตือนท่าน หรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของท่าน หรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่แอปเปิลสรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ บทบัญญัติว่าด้วยการสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้บังคับกับการละเมิด ทั้งปวงที่ระบุไว้ใน เกิดขึ้นจาก หรือกล่าวถึงในข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลง

แอปเปิลขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ และกำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการใช้บริการของท่านขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าในเวลาใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับ ใช้ทันทีและรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการต่อไป เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและแอปเปิลเกี่ยวกับบริการ และใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน ตลอดจนใช้บังคับแทนความตกลงที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างท่านและแอปเปิล นอกจากนี้ ท่านอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะมีผลบังคับใช้ เมื่อท่านใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก หากส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ส่วนนั้นได้รับการตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยให้สะท้อนถึงเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป การที่แอปเปิลไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติใดในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือเป็น การสละสิทธิในบทบัญญัติดังกล่าว หรือบทบัญญัติอื่นใด แอปเปิลจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ อันเนื่องจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแอปเปิล

แอปเปิลเป็นผู้ดำเนินการบริการจากสำนักงานของแอปเปิลในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมาย และกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ที่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของท่าน ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศไทย ความเสี่ยงต่อการสูญหายและกรรมสิทธิ์สำหรับธุรกรรมที่ส่งมอบโดยทาง อิเล็กทรอนิกส์จะโอนให้แก่ผู้ซื้อในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อมีการส่งให้กับ ผู้ซื้อโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานหรือตัวแทนของแอปเปิลไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้

แอปเปิลอาจส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับบริการถึงท่านด้วยการส่งข้อความทางอีเมล์ ตามที่อยู่ทางอีเมล์สำหรับบัญชีของท่าน หรือโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีของท่าน หรือโดยการประกาศในบริการ ทั้งนี้ คำบอกกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที

แอปเปิลสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่แอปเปิลเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตาม สมควร เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ ท่านตกลงว่าแอปเปิลมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนและ/หรือข้อมูลเกี่ยว กับบัญชีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอก ตามที่แอปเปิลเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควร เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของแอปเปิลที่จะให้ความร่วมมือกับกระบวน การตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของท่าน และ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ ท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกดังกล่าว) โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่าน

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด: กันยายน 15, 2013