Правила за поверителност на приложенията за здравни проучвания на Apple

Правилата за поверителност на приложението за здравни проучвания „Apple Research“ бяха обновени на 20 ноември 2020 г.
Вашата поверителност е важна за Apple. Така че ние създадохме Правила за поверителност, които обхващат начина, по който обработваме вашите данни във връзка с приложенията за здравни проучвания „Apple Research“ („Приложения“). Моля, отделете малко време, за да се запознаете с нашите практики за поверителност и ни уведомете, ако имате някакви въпроси.

Проучвания за изследване на здравето на Apple

Тези Правила за поверителност обобщават данните, които можем да събираме или получаваме във връзка с използването на някое от нашите Приложения за здравни изследвания и участие в което и да е от нашите проучвания в областта на здравеопазването (наричано поотделно „Проучване“, а събирателно „Проучвания“). Тези Правила за поверителност не обхващат данните, които събираме или получаваме за Вас при други обстоятелства, като например когато купувате продукт на Apple, разглеждате уеб сайтове на Apple, използвате други мобилни приложения на Apple или използвате за ваши общи цели, не свързани с Проучването, устройството си от Apple, като вашия iPhone, iPad или Apple Watch. За нашите практики за поверителност като цяло, моля, вижте нашите общи правила за поверителност.

Осведомено съгласие

За да участвате в което и да е от Проучванията, първо трябва да прегледате и подпишете формуляр за осведомено съгласие и разрешение (ако е приложимо) („Осведомено съгласие“) за Проучването. Използвайки Приложение, Вие се съгласявате със събирането, използването и споделянето на вашите данни, както е описано в настоящите Правила за поверителност и както е посочено в Осведоменото съгласие. Доколкото нещо в настоящите Правила за поверителност противоречи на Осведоменото съгласие, то ще бъдат в сила условията на Осведоменото съгласие.

В тези правила може да използваме понятието „Екип на проучването“, за да посочим всички субекти, които може да имат достъп до данни, събрани от или за Вас чрез Приложенията или като част от Проучванията. За всички Проучвания Осведоменото съгласие ще включва определени сведения относно членовете на Екипа на проучването.

Събиране и използване на данни

Личните сведения съдържат данни, които могат да бъдат използвани за установяване на самоличност или свързване с определен човек. Определени лични и нелични данни, както е описано по-долу, могат да бъдат събирани от или за Вас чрез Приложенията или като част от Проучванията.

Apple и неговите клонове, както и другите членове на Екипа на проучването, могат да споделят помежду си данните, които събираме чрез Приложението, и да ги използват в съответствие с настоящите Правила за поверителност.

Ако решите да участвате в Проучването, по-долу са дадени примери за видовете данни, които можем да събираме, и как можем да ги използваме.

Какви данни събираме

Когато изтеглите някое от Приложенията и се запишете в някое от Проучванията, по-долу са дадени примери за категориите данни (които може да включват някакви лични данни), които може да бъдат събрани от или за Вас чрез Приложенията („Данни за проучването“). Точните категории данни, които ще бъдат събрани за Вас като част от Проучване, ще бъдат описани в Осведоменото съгласие.

 • Сведения за връзка, като вашето име, адрес на електронна поща и телефонен номер.
 • Демографски сведения, като вашата възраст, пол, държава на пребиваване и раса.
 • Медицинска история и сведения, като вашите ръст/тегло, предварителна медицинска диагноза и изследвания (напр. диагноза за нарушен сърдечен ритъм), текуща и предишна употреба на някои лекарства (напр. лекарства за разреждане на кръвта), определена родословна история (напр. история на предсърдно мъждене) и здравословни навици (напр. тютюнопушене). Тези сведения могат да се събират чрез въпросници в приложенията или други здравни въпросници, които може да бъдете помолени да попълните.
 • Данни от чувствителни устройства, като измерване на сърдечна честота и пулс.
 • Технически данни, които в много случаи са нелични сведения, т.е. данни във форма, която сама по себе си не позволява пряка връзка към определено лице. Техническите данни включват, например, сведения за използването на приложението (напр. при първоначално пускане на Приложение), версия на приложението и ID номер на инсталацията, идентификатор на устройството и технически данни за вашето устройство, като операционна система и модел. Apple не проследява своите клиенти във времето и през уебсайтове на трети страни, за да предоставя насочена реклама и следователно не отговаря на сигналите „Не проследявайте“ (Do Not Track, DNT).
 • Сведения за нежелани събития, като безпокойство, нежелано събитие или други въпроси за докладване, възникнали в Проучване.
 • Други сведения, ако има такива, описани в Осведоменото съгласие.

Вашите данни за контакт ще бъдат отделени от останалите данни, събрани от Вас чрез Приложенията и като част от Проучванията, и ще бъдат заменени със случаен код („Кодирани данни от проучването“), преди да бъдат получени в системите на Apple. Когато Apple е в ролята на поръчител на проучването, той е длъжен да въведе процес, който може да включва преглед на не-Кодирани данни от проучването, ако е необходимо, за да се спази законът в определени правораздавания, или за изпълнение на задълженията на Apple като поръчител. Apple наема трета страна, която да изпълнява такива задължения от нейно име, и в системите на Apple се получават само Кодирани данни от проучването. За някои проучвания, ако срещнете технически проблем и се съгласите да бъдете прехвърлени към Apple за допълнителна техническа поддръжка, Apple може да има достъп до определени данни, които указват пряко самоличността Ви. Други субекти, участващи в Проучването, като главният изследовател на Проучването или други членове на Екипа на проучването, може да поддържат Данни от проучването във вид, позволяващ разпознаване на самоличност.

Как използваме вашите данни

Вашите лични данни, като данни за контакт, ако са събрани чрез Приложението, може да се използват за цели, описани в Осведоменото съгласие, включително:

 • За да бъдете записани в Проучването, включително за определяне на вашата годност за участие в Проучването
 • За провеждане и поддръжка на Проучването
 • За да се свържем с Вас по повод въпросници или други съобщения, отнасящи се до Проучването, чрез известия в приложение, електронна поща или по друг начин

Вашите Кодирани данни от проучването могат да бъдат използвани за цели, описани в Осведоменото съгласие, включително:

 • За провеждане и поддръжка на Проучването
 • За разработване на свързани със здравето продукти и дейности за подобряване
 • За други изследователски проучвания, ако е позволено в Осведоменото съгласие
 • За издаване на резултати от проучвания и свързани с тях доклади, които няма да укажат самоличността Ви

Вашите технически данни (както е описано по-горе) може също да бъдат използвани за определяне на вашата годност за Проучване и общо използване на Приложенията.

Разкриване пред Трети Страни

Доставчици на услуги

Apple и другите членове на Екипа на проучването може да споделят вашите данни с дружества, които предоставят услуги за или от името на Проучването, като независимия институционален съвет за преглед на трети страни, отговорен за прегледа на Проучването и защитата на вашите права като участник в изследването, или с трети страни, които са били наети да извършват от наше име свързани с Проучването услуги, като получаване и обработка на жалби, свързани с Проучването. Тези дружества са задължени да защитават вашите данни.

Други

Вашите лични данни и Кодираните данни от проучването може също да бъдат разкрити на следните трети страни:

 • Правителствени и регулаторни органи, като Министерство на здравеопазването и социалната политика на САЩ, Агенция за контрол на храните и лекарствата и други федерални или щатски правителствени агенции.
 • Правоприлагащи органи или други трети страни, съгласно валидно правно действие, като призовка, съдебен спор или съдебно разпореждане. Може също така да разкрием данни за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност или други въпроси от обществено значение, разкриването е необходимо или подходящо.
 • Други Одобрени изследователи от проучването, ако е позволено от Осведоменото съгласие, някои изследователи от трети страни, които са одобрени, може да имат достъп до ограничени Данни от проучването. Категориите Одобрени изследователи от проучването, видът на Данните от проучването, до които може да имат достъп, и целите, за които могат да използват данните, ще бъдат описани по-подробно в Осведоменото съгласие.
 • Други, ако установим, че разкриването е разумно необходимо, за да приложим нашите условия или да защитим нашите операции или потребители. Ние разкриваме данни, както е описано в Осведоменото съгласие. Освен това, в случай на преобразуване, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всяка част или всички събрани лични данни на съответната трета страна.

Защита на Вашите данни

Apple се отнася изключително сериозно към защитата на личните Ви данни. Apple е приложила разумни мерки, за да запази сигурни Данните от проучванията, които поддържа, и да защити поверителността на Вашите данни, включително като ги съхранява в системи с ограничен достъп, поместени в съоръжения, използващи физически мерки за сигурност. Въпреки нашите мерки за сигурност, пълната поверителност не може да бъде гарантирана.

Задържане на лични данни

Участието Ви в което и да е Проучване е доброволно. Можете да решите да не участвате или да напуснете всяко Проучване по всяко време. Ако решите да се оттеглите, може да не изтрием данните, които вече сме събрали, и можем да продължим да ги използваме, но ще спрем да получаваме всякакви нови Данни от проучването за Вас и ще спрем да се свързваме с Вас относно Проучването, освен в случай на сериозна, обвързваща медицинска необходимост. Точните правила за задържане и стъпките, които трябва да предприемете, за да се оттеглите, ще бъдат описани в Осведоменото съгласие за всяко Проучване.

Деца

Нашите Приложения не са предназначени за деца под 13-годишна възраст или равнозначната минимална възраст в съответното правораздаване. Ако научим, че сме събрали личните данни на дете под 13 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием данните възможно най-скоро.

Дългът на нашето дружество като цяло към Вашата Поверителност

За да сме сигурни, че личните Ви данни са защитени, обучаваме служителите на Apple по отношение на поверителността и защитата и строго прилагаме мерките за защита на поверителността вътре в дружеството.

Въпроси за поверителността

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящите Правила за поверителност, моля свържете се с нас. Ако имате въпроси относно Проучването, моля, свържете се с член на Екипа на проучването, като използвате данните за връзка, предоставени в Осведоменото съгласие. За да се оттеглите от Проучването, моля, следвайте точните указания в Осведоменото съгласие. Моля, обърнете внимание, че изтриването на Приложение няма да ви оттегли от Проучването.

Apple може да обновява тези Правила за поверителност от време на време. Ако променим правилата по съществен начин, ще Ви бъде изпратено известие или в Приложението, или чрез предназначена за Проучването електронна поща, заедно с обновените Правила за поверителност. Можем също да предоставим известие на всеки уебсайт, предназначен за Проучването.

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014