Legal

iPad 2 RF Exposure Information

התקן ה-iPad נבדק ועומד בגבולות הרלוונטיים לחשיפה לתדר רדיו (RF).

שיעור הספיגה הספציפי (SAR) מוגדר כשיעור שבו הגוף סופג אנרגיית RF. גבול SAR הוא 1.6 וואט לקילוגרם במדינות שמגדירות את הגבול לפי ממוצע של מעל גרם אחד של רקמה, ו-2.0 וואט לקילוגרם במדינות שמגדירות את הגבול לפי ממוצע של מעל 10 גרם של רקמה. במהלך הבדיקות, התקני iPad מוגדרים לרמות השידור הגבוהות ביותר וממוקמים בתנוחות המדמות שימוש צמוד לגוף.

מארזים הכוללים חלקי מתכת עשויים לשנות את ביצועי ה-RF של ההתקן, כולל התאימות שלו להנחיות חשיפת RF, באופן שלא נבדק ולא אושר.

אף שההתקן נבדק לקביעת ערך SAR בכל תחום תדרים שבו הוא פועל, לא כל התחומים זמינים בכל האזורים. תחומי התדרים תלויים ברשתות האלחוטיות וברשתות הנדידה של ספק השירות שלך.

גבול SAR גוף ראש גבול SAR גוף ראש
1.6 וואט/ק"ג (מעל 1 ג') 1.19 לא רלוונטי 2.0 וואט/ק"ג (מעל 10 ג') 0.98 לא רלוונטי