iPad 2 RF Exposure Information

iPad đã được kiểm định và đáp ứng các giới hạn hiện hành về phơi nhiễm tần số vô tuyến (RF).

Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR) đề cập đến tỷ lệ mà cơ thể hấp thụ năng lượng RF. Giới hạn SAR là 1,6 oát trên mỗi kilôgam tại những quốc gia quy định mức giới hạn tính trung bình trên 1 gam mô và 2,0 oát trên mỗi kilôgam tại những quốc gia quy định mức giới hạn tính trung bình trên 10 gam mô. Trong quá trình kiểm định, sóng vô tuyến của iPad được đặt đến mức truyền dẫn cao nhất và được đặt ở các vị trí mô phỏng việc sử dụng ảnh hưởng đến cơ thể.

Vỏ có bộ phận kim loại có thể thay đổi hiệu suất RF của thiết bị, bao gồm việc tuân thủ nguyên tắc phơi nhiễm RF của thiết bị, theo cách chưa được kiểm định hoặc chứng nhận.Mặc dù thiết bị này đã được kiểm định để xác định SAR ở từng dải tần hoạt động, nhưng không phải tất cả các dải tần đều có sẵn ở mọi khu vực. Các dải tần phụ thuộc vào mạng không dây và mạng chuyển vùng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Giá trị Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR) cao nhất như sau:

Model A1396

1,6 W/kg (trên 1 g) Giới hạn SAR
Cơ thể: 1,19

2,0 W/kg (trên 10 g) Giới hạn SAR
Cơ thể: 0,98