iPhone 3GS RF Exposure Information

Zariadenie iPhone bolo testované a vyhovuje prípustným hodnotám expozície rádiovým frekvenciám (RF).

Špecifická miera absorpcie (SAR) označuje mieru, do akej telo absorbuje RF energiu. Prípustná miera SAR je 1,6 wattu na kilogram v krajinách, kde je stanovená ako priemer na 1 gram tkaniva, a 2,0 wattu na kilogram v krajinách, kde je stanovená ako priemer na 10 gramov tkaniva. Zariadenie iPhone sa testuje s nastavenou najvyššou úrovňou vysielania a v polohách, ktoré simulujú jeho používanie priamo pri hlave a vo vzdialenosti 15 mm od tela.

V závislosti od rozmerov zariadenia sa naň môžu vzťahovať ďalšie limity SAR.

Na zníženie expozície RF energii používajte zariadenie hands-free, napríklad vstavaný reproduktor, dodané slúchadlá alebo iné podobné príslušenstvo. Noste zariadenie iPhone aspoň 15 mm od tela, aby ste zaistili expozíciu na úrovni testovania alebo nižšiu. Obaly s kovovými časťami môžu zmeniť RF vlastnosti zariadenia vrátane súladu s predpísanými hodnotami expozície RF spôsobom, ktorý nebol testovaný či certifikovaný.

Aj keď toto zariadenie bolo testované z hľadiska SAR vo všetkých pásmach prevádzky, nie všetky pásma sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Pásma závisia od bezdrôtových a roamingových sietí poskytovateľa služieb.

Zariadenie dosahuje nasledujúce najvyššie hodnoty SAR:

Model A1325, A1303

Prípustná miera SAR 1,6 W/kg (na 1 g tkaniva):
Hlava: 1,19
Telo: 0,67

Prípustná miera SAR 2,0 W/kg (na 10 g tkaniva)
Hlava: 0,40
Telo: 0,45