iPhone 4 RF Exposure Information

iPhone ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดของการได้รับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่เหมาะสม

อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) หมายถึงอัตราที่ร่างกายดูดกลืนคลื่นความถี่วิทยุ ขีดจำกัดของ SAR อยู่ที่ 1.6 วัตต์ต่อกิโลกรัมในประเทศที่กำหนดขีดจำกัดเฉลี่ยโดยเทียบกับเนื้อเยื่อ 1 กรัม และ 2.0 วัตต์ต่อกิโลกรัมในประเทศที่กำหนดขีดจำกัดเฉลี่ยโดยเทียบกับเนื้อเยื่อ 10 กรัม ระหว่างการทดสอบ วิทยุ iPhone ได้รับการตั้งค่าให้ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่สูงที่สุด และจัดวางในตำแหน่งที่เป็นการจำลองการใช้งานกับศีรษะอย่างแนบชิด และใกล้กับร่างกายโดยมีระยะห่าง 10 มม.

อาจมีการนำขีดจำกัด SAR เพิ่มเติมมาใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์

เพื่อเป็นการลดการรับพลังงาน RF ให้ใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น ลำโพงในตัว หูฟังที่ให้มา หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ควรให้ iPhone อยู่ห่างจากร่างกายของคุณอย่างน้อย 10 มม. เพื่อให้แน่ใจว่าระดับการรับพลังงานจะเท่ากับหรือน้อยกว่าระดับตามที่ทดสอบ เคสที่มีชิ้นส่วนโลหะอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการส่ง RF ของอุปกรณ์ และทำให้การปฏิบัติตามแนวทางการรับ RF เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในลักษณะที่ยังไม่ได้รับการทดสอบหรือรับรอง

แม้ว่าอุปกรณ์นี้จะได้รับการทดสอบเพื่อระบุ SAR ในแต่ละแถบความถี่ที่ใช้งาน แต่แถบความถี่บางแถบก็อาจไม่มีระบุในบางพื้นที่ แถบความถี่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายโรมมิ่งของผู้ให้บริการของคุณ

ค่า SAR สูงสุดมีดังนี้

รุ่น A1349

SAR สูงสุด: 1.6 วัตต์/กก.(เกิน 1 ก.)
ศีรษะ: 1.18
ร่างกาย: 0.87