Din hardwaredækning

Apple - Et (1) års begrænset garanti - (DANMARK)
Gælder kun for Apple-produkter

FORBRUGERLOVGIVNIG

Apple - Et års begrænset garanti er en frivillig fabriksgaranti. Rettighederne heri berører ikke de rettigheder, som forbrugeren har i henhold til forbrugerlovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i forbindelse med mangler ved produktet.

Apple - Et års begrænset garanti fungerer således som et supplement til og og berører ikke de lovbestemte rettigheder i henhold til den danske købelov.

Hvis et produkt er fejlbehæftet, kan forbrugeren særligt gøre brug af rettighederne i den danske købelov. Det fremgår blandt andet af den danske købelov, at forbrugeren i en periode på to år gældende fra leveringsdatoen efter rimeligt varsel har ret til at gøre et krav gældende direkte over for sælger for så vidt angår mangler ved det købte produkt, og som udgangspunkt har du efter eget valg ret til 1) at få produktet repareret, 2) at anmode om levering af et erstatningsprodukt, 3) at anmode om et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller 4) at ophæve aftalen, hvis manglen kan føres tilbage på en materialefejl. Der er dog mange faktorer, der har indflydelse på, om du er berettiget til at gøre brug af disse rettigheder. Apple - Et års begrænset garanti, som fortolkes i henhold til dansk lovgivning, giver dig et supplement til dine forbrugerrettigheder i en periode på et år på følgende områder: 1) du skal ikke bevise, at den reklamerede mangel allerede eksisterede på leveringsdatoen, medmindre dette er uforeneligt med manglens art (i henhold til købeloven overdrages denne bevisbyrde til dig 6 måneder efter leveringen), 2) du har mulighed for at gøre brug af rettighederne i henhold til Apple - Et års begrænset garanti for dit Apple-produkt gennem Apples lokale salgssteder i næsten hele verden, 3) i tilfælde af fejl eller fejlfunktioner på dit Apple-produkt kan du gøre dine krav gældende over for Apple, også selv om du har købt produktet af tredjepart. Denne garanti er baseret på følgende bestemmelse i den europæiske garanti, der sikrer forbrugernes rettigheder i Europa. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den europæiske tekst og ovenstående referencer for, hvordan den danske forbrugerlovgivning forholder sig til garantien, herunder hvordan garantien fortolkes i henhold til dansk lovgivning, har sidstnævnte forrang ved forbrugerkøb undergivet dansk lovgivning. Disse krav gælder med forbehold af gældende betingelser og krav i henhold til national lovgivning.

Forbrugere kan vælge at gøre en servicereklamationsret gældende enten i henhold til Apple - Et års begrænset garanti eller i henhold til rettighederne i forbrugerlovgivningen.

Vigtigt: Vilkår og betingelser for Apple - Et års begrænset garanti gælder ikke for reklamationer i henhold til forbrugerlovgivningen.

Yderligere oplysninger om forbrugerlovgivningen fås på Apples hjemmeside (http://www.apple.com/dk/legal/statutory-warranty) eller ved henvendelse til din lokale forbrugerorganisation.

HVAD ER DÆKKET AF DENNE GARANTI?

Apple Distribution International i Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republikken Irland (eller dennes retmæssige efterfølger) ("Apple") garanterer, at hardwareproduktet fra Apple og tilbehør indeholdt i den originale emballage ("Apple-produktet") er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på ET (1) ÅR fra datoen for slutbrugerens oprindelige detailkøb ("Garantiperioden"), forudsat at produktet er anvendt i overensstemmelse med Apples brugerhåndbøger, tekniske specifikationer og andre offentliggjorte retningslinjer for Apple-produkter.

Bemærk: Vilkårene i dette garantidokument gælder for ethvert krav, der fremsættes i henhold til Apple - Et års begrænset garanti.

Herudover giver Apple dig adgang til telefonisk teknisk support i en periode på halvfems (90) dage fra tidspunktet for levering af Apple-produkterne.

HVAD ER IKKE DÆKKET AF DENNE GARANTI?

Denne garanti gælder ikke for hardware- eller softwareprodukter, der ikke er fremstillet af Apple, også selv om disse er pakket eller solgt sammen med Apple-hardware.

Produkter fra andre producenter end Apple kan være omfattet af en fabriksgaranti, der giver fordele ud over rettighederne i forbrugerlovgivningen. Yderligere oplysninger kan fås på produktets emballage og i den medfølgende dokumentation.

Der henvises til licensaftalen for softwaren for yderligere oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med brugen af software.

Hvis der anmodes om serviceydelser i et andet land end det land, hvor Apple-produktet er købt, kan servicemulighederne være begrænsede. I tilfælde af at en serviceydelse ikke er tilgængelig for Apple-produktet i det pågældende land, vil Apple informere dig om eventuelle ekstra forsendelses- og administrationsgebyrer, før serviceydelsen udføres.

Der kan forekomme opkaldsgebyrer ved telefonisk henvendelse til Apple afhængigt af din lokalitet. Kontakt din netværksoperatør for yderligere oplysninger.

Denne garanti gælder ikke: (a) for forbrugsvarer, f.eks. batterier eller beskyttende belægninger, som er udformet til at blive slidt med tiden, medmindre den opståede fejl kan tilskrives materiale- eller fabrikationsfejl, (b) for kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler og defekte plastdele omkring porte, (c) for skader som følge af anvendelse sammen med et andet produkt, (d) for skader som følge af uheld, misbrug, kontakt med væske, ild, jordskælv eller andre udefra kommende årsager, (e) for skader som følge af en anvendelse af Apple-produktet, der ikke er i overensstemmelse med brugerhåndbogen, de tekniske specifikationer eller andre offentlige retningslinjer for Apple-produkter, (f) for skader som følge af service (herunder opgraderinger og udvidelser), der ikke er udført af en Apple-repræsentant eller en Apple-autoriseret serviceudbyder ("AASP"), (g) for et Apple-produkt, der uden skriftlig tilladelse fra Apple er ændret med hensyn til funktionalitet eller ydeevne, (h) for fejl som følge af normalt slid eller Apple-produktets alder, (i) tilfælde, hvor serienummeret på Apple-produktet er blevet fjernet eller gjort ulæseligt, eller (j) tilfælde, hvor produktet er blevet stjålet, eller hvor Apple ud fra oplysninger fra de retshåndhævende myndigheder med rimelighed har en formodning om, at produktet er stjålet.

VIGTIG BEGRÆNSNING FOR iPHONE- OG iPAD-SERVICE

Apple kan begrænse sin service på iPad og iPhone til EØS + Schweiz. Kun Apple eller en AASP må udføre service på iPhone- eller iPad-produkter.

DINE FORPLIGTELSER

HVIS DIT APPLE-PRODUKT KAN LAGRE SOFTWAREPROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE OPLYSNINGER, BØR DU LØBENDE TAGE SIKKERHEDSKOPI AF DE OPLYSNINGER, DER LIGGER PÅ LAGRINGSMEDIET, FOR AT BESKYTTE INDHOLDET OG SIKRE DET MOD EVENTUELLE DRIFTSFEJL.

Inden du indleverer dit Apple-produkt til garantiservice, bør du tage en separat sikkerhedskopi af de data, der ligger på lagringsmediet, fjerne alle personlige oplysninger og deaktivere alle adgangskoder. Data på dit Apple-produkts lagringsmedie kan blive slettet, erstattet og/eller omformateret under service.

Efter garantiservice vil dit Apple-produkt eller et erstatningsprodukt blive returneret til dig med den samme konfiguration, som dit Apple-produkt havde på salgstidspunktet, med forbehold af eventuelle opdateringer. Apple forbeholder sig ret til at installere systemsoftwareopdateringer som en del af garantiservicen med henblik på at forhindre, at Apple-produktet gendanner tidligere versioner af systemsoftwaren. Programmer fra tredjepart, der er installeret på Apple-produktet, er muligvis ikke kompatible eller funktionsdygtige sammen med Apple-produktet efter systemsoftwareopdateringen. Du skal selv sørge for at geninstallere alle andre softwareprogrammer, data og oplysninger. Gendannelse og geninstallation af andre softwareprogrammer, data og oplysninger er ikke dækket af denne garanti.

Du kan anmode om service i et andet land end det land, hvor du har købt Apple-produktet. I så fald er du forpligtet til at overholde den gældende lovgivning og de gældende bestemmelser for import og eksport og betale alle afgifter for told, moms samt andre skatter og afgifter.

Vigtigt: Forsøg ikke at åbne dit Apple-produkt, medmindre der i brugerhåndbogen findes en beskrivelse af, hvordan det åbnes. Åbning af Apple-produktet kan føre til skader, der ikke er dækket af denne garanti.

HVAD GØR APPLE I TILFÆLDE AF ET GARANTIKRAV?

Hvis du i henhold til denne garanti fremsætter et gyldigt garantikrav, vil Apple efter eget skøn:

(i) reparere Apple-produktet ved brug af nye dele eller tidligere anvendte dele, der i ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, elle.

(ii) erstatte Apple-produktet med et produkt, der funktionsmæssigt mindst svarer til Apple-produktet og er sammensat af nye og/eller tidligere anvendte dele, der med hensyn til ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, elle.

(iii) refundere købesummen mod tilbagelevering af dit Apple-produkt.

Når et produkt eller en del erstattes, eller der gives refusion, bliver ethvert erstatningsemne din ejendom, og det erstattede eller refunderede emne bliver Apples ejendom.

Et erstatningsemne eller -produkt eller et Apple-produkt, der er blevet repareret, omfattes af garantien i den resterende garantiperiode, som gælder for det originale Apple-produkt, eller i halvfems (90) dage efter datoen for erstatning eller reparation, alt efter hvad der giver den længste dækningsperiode.

I forbindelse med serviceydelser i et andet land end det land, hvor Apple-produktet er købt, har Apple ret til at reparere eller erstatte produktet eller dele med sammenlignelige produkter og dele, der lever op til den lokale standard.

HVORDAN OPNÅS GARANTISERVICE?

Læs venligst følgende onlinehjælp, inden du anmoder om garantiservice:

Hvis du ikke har adgang til internettet, eller Apple-produktet efter brug af ovenstående materiale og links stadig ikke fungerer korrekt, kan du kontakte en Apple-repræsentant, en Apple-ejet detailforretning ("Apple-detailforretning") eller en AASP, der vil afgøre, om dit Apple-produkt kræver service, og hvis dette er tilfældet, hvilken servicemulighed Apple vil tilbyde under garantien.

Før du modtager en garantiservice, kan Apple eller dennes agent kræve, at du forelægger bevis for købet, besvarer spørgsmål som hjælp til fejldiagnose samt overholder Apples procedurer for at kunne modtage garantiservice, f.eks. følger instruktioner om emballage og forsendelse i forbindelse med service med fremsendelse som beskrevet nedenfor.

SERVICEMULIGHEDER UNDER GARANTIEN

Apple yder efter eget skøn og afhængigt af de pågældende omstændigheder, herunder især typen af Apple-produkt, garantiservice ud fra én eller flere af følgende muligheder:

(i) Indleveringsservice. Apple kan anmode om, at du afleverer dit Apple-produkt i en Apple-detailforretning eller hos en AASP, der tilbyder indleveringsservice. Dit Apple-produkt kan sendes til service hos en Apple-reparationsservice ("ARS"). Når du modtager en besked om, at service er afsluttet, kan Apple-produktet afhentes i Apple-detailforretningen eller hos AASP eller sendes direkte til din lokalitet fra den pågældende ARS.

(ii) Service med fremsendelse. Hvis Apple vælger at yde service med fremsendelse til Apple, sender Apple et forudbetalt fragtbrev og evt. emballagemateriale, så du kan sende dit Apple-produkt til en ARS eller AASP i overensstemmelse med Apples instruktioner. Når service er afsluttet, returnerer ARS eller AASP Apple-produktet til dig. Apple betaler for forsendelsen til og fra din lokalitet, såfremt alle instruktioner følges.

(iii) Gør det selv-service. Med en gør det selv-service giver Apple dig et erstatningsprodukt eller letudskiftelige dele eller tilbehør til et produkt, f.eks. en mus eller et tastatur, som kan udskiftes uden brug af værktøj. Bemærk: Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til arbejdsløn, som du har i forbindelse med gør det selv-servicen. Har du brug for yderligere hjælp i forbindelse med udskiftningen, kan du kontakte Apple på nedenstående telefonnummer eller besøge en Apple-detailforretning eller AASP. Hvis Apple vælger at yde gør det selv-service, gælder følgende procedure.

(a) Service, hvor Apple kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple kan kræve kreditkortgodkendelse som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret samt eventuelle forsendelsesomkostninger. Apple fremsender et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør med instruktioner om udskiftning og et eventuelt krav om returnering af det udskiftede produktet eller den udskiftede del. Hvis du følger Apples instruktioner, vil Apple annullere kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet betaling for produktet, delen eller forsendelsen til og fra din lokalitet. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør i henhold til instruktionerne, eller du returnerer et udskiftet produkt, en udskiftet del eller udskiftet tilbehør, der ikke er berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb på kreditkortet. Hvis du ikke kan levere en kreditkortgodkendelse, kan du muligvis ikke benytte servicen, og Apple vil tilbyde alternative serviceløsninger.

(b) Service, hvor Apple ikke kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple sender gratis et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør sammen med eventuelle instruktioner om installation og anvisninger til bortskaffelse af det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør.

ANSVARSBEGRÆNSNING

(i) Hele aftalen:

Ud over rettighederne i forbrugerlovgivningen, som du har i henhold til det i starten af dette dokument anførte, udelukkes alle garantier, betingelser og andre vilkår, der ikke er omfattet af dette dokument, fra Apple - Et års begrænset garanti.

I visse lande er en begrænsning af løbetiden for de pågældende garantier, betingelser og/eller stiltiende fastsatte vilkår ikke tilladt. I disse tilfælde finder den ovenfor anførte begrænsning ikke anvendelse.

(ii) Ansvarsfraskrivelse for så vidt angår data:

Apple garanterer ikke, at det er muligt at reparere eller erstatte et Apple-produkt, der er omfattet af denne garanti, uden risiko for og/eller tab af oplysninger eller data, der er lagret på Apple-produktet.

(iii) Ansvarsbegrænsning:

Apple er under ingen omstændigheder ansvarlig for:

  1. tab, der ikke kan føres tilbage på Apples manglende overholdelse af dette garantidokument,
  2. tab eller skader, der på tidspunktet for dit køb af produktet ikke med rimelighed kunne forudses at være en følge af Apples manglende overholdelse af dette garantidokument, eller
  3. tabt fortjeneste, tabt indtægt, tab af data eller tab af muligheder.

Bestemmelserne i dette garantidokument finder ikke anvendelse ved (i) dødsfald eller personskader, (ii) svig eller grov forsømmelse, (iii) afgivelse af falske oplysninger eller (iv) i forbindelse med ethvert andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov.

DATABESKYTTELSE

Apple opbevarer og bruger kundeoplysninger i henhold til Apples Politik for Behandling af Personlige Oplysninger, der er tilgængelig på http://www.apple.com/dk/privacy/.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Ingen Apple-forhandler, -agent eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide denne garanti.

Såfremt en bestemmelse erklæres ulovlig eller uden retskraft, vil dette ikke påvirke lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser.

Denne garanti er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor Apple-produktet er købt.

Din hardwaredækning

Apple - Et (1) års begrænset garanti – iOS
Gælder kun for produkter fra Apple

GARANTIENS SAMSPIL MED FORBRUGERBESKYTTELSESREGLERNE

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE EFTER STAT (ELLER EFTER LAND ELLER OMRÅDE). MEDMINDRE DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER APPLE IKKE ANDRE RETTIGHEDER, DU MÅTTE HAVE, HERUNDER RETTIGHEDER SOM FØLGE AF MANGLER VED PRODUKTET I FORHOLD TIL HVAD DER MÅTTE VÆRE AFTALT. FOR ET FULDT OVERBLIK OVER DINE RETTIGHEDER HENVISES TIL LOVGIVNINGEN I DIT LAND, OMRÅDE ELLER STAT.

Gældende for danske forbrugere

de heri beskrevne rettigheder er en tilføjelse til og har ingen indflydelse på dine ufravigelige rettigheder efter købeloven. Det følger blandt andet af købelovens regler, at forbrugere, ved reklamation inden rimelig tid efter konstateringen heraf, er berettiget til at rette krav mod sælger vedrørende mangler ved købte produkter i en periode på to år regnet fra leveringen, og at man som udgangspunkt er berettiget til efter eget valg, enten at 1) forlange afhjælpning af manglen, 2) forlange omlevering, 3) forlange forholdsmæssigt afslag i købesummen, eller 4) hæve købet, hvis manglen anses for væsentlig. Der er imidlertid diverse faktorer, som kan have indflydelse på din ret til at gøre brug af sådanne misligholdelsesbeføjelser. Den 1-års begrænsede garanti, som den skal fortolkes i henhold til dansk ret, forbedrer din retsstilling i forhold til efter loven på følgende punkter i løbet af den 1-årige periode hvor den er gældende: 1) det er ikke nødvendigt at du beviser, at den påberåbte mangel eksisterede på leveringstidspunktet, medmindre dette ville være uforeneligt med manglens karakter. Efter købelovens regIer overgår denne bevisbyrde til dig 6 måneder efter produktets levering; 2) Du kan gøre brug af beføjelserne i henhold til den 1-års begrænsede garanti, der er gældende for Apple-produkter, gennem lokale Apple-salgssteder i det meste af verden; 3) I tilfælde af fejl ved eller svigt af et Apple-produkt kan man rette krav mod Apple, selv hvis produktet er købt gennem tredjemand.

Denne garanti er baseret på følgende globale garantitekst, som giver rettigheder til forbrugere verden over. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den globale garantitekst og ovenstående beskrivelse af garantiens samspil med dansk forbrugerlovgivning, herunder beskrivelsen af hvorledes garantien skal fortolkes i henhold til dansk ret, skal sidstnævnte have forrang i forbrugerkøb, omfattet af dansk ret.

GARANTIBEGRÆNSNINGER, UNDERLAGT FORBRUGERBESKYTTELSESREGLER

I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET, ER DENNE GARANTI OG DE HERI BESKREVNE RETSMIDLER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, RETSMIDLER OG VILKÅR, HVAD ENTEN DE ER MUNDTLIGE, SKRIFTLIGE, LOVBESTEMTE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. APPLE FRASKRIVER SIG ALLE LOVBESTEMTE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT GARANTI MOD SKJULTE ELLER IBOENDE FEJL, I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET. SÅFREMT APPLE EFTER GÆLDENDE RET IKKE KAN FRASKRIVE SIG LOVBESTEMTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SKAL ALLE SÅDANNE GARANTIER VÆRE BEGRÆNSEDE I HENSEENDE TIL VARIGHED TIL DENNE UDTRYKKELIGE GARANTIS VARIGHED OG I HENSEENDE TIL INDHOLD TIL DEN NEDENFOR BESKREVNE REPARATIONS- ELLER OMBYTNINGSSERVICE EFTER APPLES VALG. VISSE STATER (LANDE OG OMRÅDER) TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER I, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI (ELLER BETINGELSE) MÅ VARE, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

HVAD ER DÆKKET AF DENNE GARANTI?

Apple garanterer, at hardwareproduktet (iPhone, iPad or iPod) fra Apple og tilbehøret indeholdt i den originale emballage ("Apple Produktet") er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug i overensstemmelse med Apples udstedte retningslinjer i en periode på ET (1) ÅR fra datoen for den oprindelige slutbrugers køb ("Garantiperioden"). Apples udstedte retningslinjer omfatter, men er ikke begrænset til oplysninger indeholdt i tekniske specifikationer, brugermanualer og servicemeddelelser.

Bemærk: Alle krav baseret på den et års begrænsede garanti behandles i henhold til vilkårene fastsat i dette garantidokument.

HVAD ER IKKE DÆKKET AF DENNE GARANTI?

Denne garanti gælder ikke for hardware eller software, der ikke er fremstillet af Apple, selv om den måtte være pakket eller solgt sammen med hardware fra Apple. Andre producenter, leverandører eller udgivere end Apple kan yde særskilt garanti over for dig. Kontakt dem venligst for yderligere informationer. . Software, der forhandles af Apple under anvendelse af såvel som uden Apple-varemærket (herunder men ikke begrænset til systemsoftware), er ikke dækket af denne garanti. Der henvises til licensaftalen for softwaren for nærmere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse. Apple garanterer ikke, at Apple Produktet fungerer uden afbrydelser eller fejl. Apple er ikke ansvarlig for skader, der skyldes, at instruktioner vedrørende brug af Apple Produktet ikke er blevet fulgt.

Denne garanti gælder ikke: a) for forbrugsdele, f.eks. batterier, medmindre skaden er opstået på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, b) for kosmetisk skade, herunder men ikke begrænset til ridser, buler og ødelagt plastic på porte, c) for skade, der skyldes brug sammen med produkter, der ikke er fra Apple, d) for skade, der skyldes ulykkestilfælde, misbrug, forkert brug, væskekontakt, brand, jordskælv eller andre udefra kommende årsager, e) for skade, der skyldes brug af Apple Produktet i strid med Apples udstedte retningslinjer, f) for skade, der skyldes service (herunder opgradering og udvidelser) udført af andre end Apples repræsentanter eller autoriserede Apple-servicecentre, g) for et Apple Produkt, der uden Apples skriftlige samtykke er ændret med hensyn til funktionalitet og ydeevne, h) for fejl, der skyldes normalt slid eller Apple Produktets alder, eller i) tilfælde, hvor serienummeret er blevet fjernet eller udvisket.

VIGTIG BEGRÆNSNING I HENSEENDE TIL IPHONE OG IPAD SERVICE

Apple kan begrænse garantiservicen for iPhone og iPad produkter til det land, hvor Apple eller Apples autoriserede forhandlere oprindeligt har solgt Apple Produktet.

DINE FORPLIGTELSER

DU BØR LØBENDE TAGE BACKUP KOPIER AF DE OPLYSNINGER, DER ER LAGRET PÅ MEDIET FOR AT BESKYTTE INDHOLDET OG SOM EN SIKKERHED MOD FUNKTIONSFEJL.

Før du modtager garantiservice, kan Apple eller Apples repræsentanter kræve, at du fremviser bevis for købet, besvarer spørgsmål med henblik på at diagnosticere mulige problemer samt følger Apples procedurer for at opnå garantiservice. Før du indleverer dit Apple Produkt til garantiservice, bør du sørge for at tage en separat backup kopi af indholdet på lagringsmediet, fjerne alle personlige oplysninger, som du ønsker at beskytte, samt deaktivere alle adgangskoder.

UNDER GARANTISERVICEN VIL INDHOLDET PÅ LAGRINGSMEDIET BLIVE SLETTET OG REFORMATERET. APPLE OG APPLES REPRÆSENTANTER ER IKKE ANSVARLIGE FOR TAB AF SOFTWAREPROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER LAGRET PÅ MEDIET ELLER NOGEN ANDEN DEL AF DET SERVICEREDE APPLE PRODUKT.

Efter garantiservicen returneres dit Apple Produkt eller et erstatningsprodukt til dig med den oprindelige konfiguration, som dit Apple Produkt havde på købstidspunktet, bortset fra eventuelle opdateringer. Som led i garantiservicen kan Apple installere systemsoftwareopdateringer, og er således ikke forpligtet til at returnere Apple Produktet med den oprindeligt installerede tidligere version af systemsoftwaren. Tredjepartsapplikationer, der er installeret på Apple Produktet, er muligvis ikke kompatible eller fungerer muligvis ikke sammen med Apple Produktet som følge af systemsoftwareopdateringen. Du skal selv sørge for at geninstallere alle andre softwareprogrammer, data og oplysninger. Gendannelse og geninstallation af andre softwareprogrammer, data og oplysninger er ikke dækket af denne garanti.

Vigtigt: Du må ikke åbne Apple Produktet. Åbning af Apple Produktet kan forårsage skade, der ikke er dækket af denne garanti. Kun Apple eller et Apple-servicecenter bør udføre service på dette Apple Produkt.

HVAD VIL APPLE GØRE I TILFÆLDE AF GARANTIBRUD?

Hvis du i løbet af Garantiperioden fremsætter et gyldigt krav over for Apple eller Apples autoriserede serviceudbyder, kan Apple efter eget valg (i) reparere Apple Produktet ved brug af nye eller tidligere brugte dele, der med hensyn til ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, (ii) ombytte Apple Produktet med et produkt, der funktionsmæssigt mindst svarer til Apple Produktet, og som er dannet af nye og/eller tidligere brugte dele, der med hensyn til ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, eller (iii) refundere købesummen for Apple Produktet.

Apple kan forlange, at du udskifter visse dele eller produkter, der kan udskiftes af brugere. For udskiftede dele og produkter, herunder dele, som brugeren har udskiftet i overensstemmelse med Apples instrukser, gælder garantien i den resterende garantiperiode for Apple Produktet eller i 90 dage fra udskiftningen eller reparationen, hvis denne periode er længere end den resterende garantiperiode. Ved udskiftning af et produkt eller en del eller ved tilbagebetaling af købesummen bliver det nye produkt eller den nye del din ejendom, og det/den udskiftede eller tilbagetagne produkt eller del bliver Apples ejendom.

HVORDAN OPNÅS GARANTISERVICE?

Benyt venligst nedennævnte muligheder for online hjælp, inden du anmoder om garantiservice. Hvis Apple Produktet herefter stadig ikke fungerer, som det skal, kan du kontakte Apples repræsentanter, eller, hvor en sådan findes i området, en Apple-ejet forretning (Apple Retail Store), eller et autoriseret Apple-servicecenter (Apple Authorized Service Providers), jf. nedenfor. Apples repræsentant eller det autoriserede Apple-servicecenter vil hjælpe med at afgøre, om dit Apple Produkt kræver service, og vil i givet fald informere dig om, hvordan Apple vil yde servicen. Når du kontakter Apple telefonisk, kan der påløbe andre afgifter, afhængigt af hvor du ringer fra.

Nedenfor følger online information med nærmere detaljer om, hvordan der opnås garantiservice.

GARANTISERVICEMULIGHEDER

Apple kan yde service på en eller flere af følgende måder:

(i) Indleveringsservice. Du kan returnere dit Apple Produkt til en Apple-ejet forretning eller et Apple- servicecenter, der tilbyder indleveringsservice. Servicen udføres enten på stedet, eller den Apple-ejede forretning eller Apple-servicecenteret sender dit Apple Produkt til service på et Apple-reparationsværksted. Når du får besked om, at servicen er udført, skal du straks afhente Apple Produktet hos den Apple-ejede forretning eller Apple-servicecentret. Ellers vil Apple Produktet blive sendt direkte til dit opholdssted fra Apple-servicecentret.

(ii) Indsendelsesservice. Hvis Apple fastslår, at indsendelsesservice gælder for dit Apple Produkt, sender Apple dig forudbetalte fragtsedler og eventuelt indpakningsmateriale, således at du kan sende dit Apple Produkt til en Apple-ejet forretning eller et Apple-servicecenter i overensstemmelse med Apples anvisninger. Når servicen er udført, returnerer den Apple-ejede forretning eller Apple-servicecentret Apple Produktet til dig. Apple betaler for fragt til og fra dit opholdssted, forudsat at du følger alle anvisninger.

(iii) Gør-det-selv service. Ved gør-det-selv service er det muligt for dig selv at servicere dit Apple Produkt. Hvis gør-det-selv service er en mulighed i den givne situation, gælder følgende procedure.

(a) Service, hvor Apple kræver, at det udskiftede produkt eller den udskiftede del returneres. Apple kan kræve kreditkortgodkendelse som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet eller -delen samt eventuelle fragtomkostninger. Hvis du ikke er i stand til at tilvejebringe kreditkortgodkendelse, kan du måske ikke benytte gør-det-selv service, og Apple vil tilbyde alternative serviceløsninger. Apple sender dig et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel sammen med eventuelle installationsinstruktioner samt oplysninger om returnering af det udskiftede produkt eller den udskiftede del. Hvis du følger instruktionerne, vil Apple annullere kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet for produktet eller delen eller fragt til og fra dit opholdssted. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt eller den udskiftede del i henhold til instruktionerne eller returnerer et udskiftet produkt eller en udskiftet del, der ikke er berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb på kreditkortet.

(b) Service, hvor Apple ikke kræver, at det udskiftede produkt eller den udskiftede del returneres. Apple sender dig gratis et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel ledsaget af eventuelle installationsinstruktioner samt oplysninger om bortskaffelse af det udskiftede produkt eller den udskiftede del.

(c) Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til arbejdsløn, du pådrager dig i forbindelse med gør-det-selv service. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Apple på nedenstående telefonnummer.

Apple forbeholder sig ret til at ændre de måder, hvorpå Apple kan yde garantiservice, og til at afgøre, hvilken service der gælder for dit Apple Produkt. Service er begrænset til de muligheder, der er tilgængelige i det land, hvor der anmodes om service. Servicemuligheder, reservedeles tilgængelighed og responstider kan variere efter land. Du skal eventuelt selv betale fragt- og ekspeditionsomkostninger, hvis Apple Produktet ikke kan serviceres i det land, hvor det befinder sig. Hvis du anmoder om service i et andet land end købslandet, skal du overholde alle gældende import- og eksportlove og regler samt betale told, moms og andre afgifter og gebyrer. Ved international service kan Apple reparere eller udskifte produkter og dele med tilsvarende produkter og dele, der opfylder lokale normer.

ANSVARSBEGRÆNSNING

MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET I DENNE GARANTI OG I VIDEST MULIGT OMFANG EFTER GÆLDENDE RET, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DET VÆRE SIG SOM FØLGE AF MISLIGHOLDELSE AF GARANTIVILKÅR, VILKÅR I ØVRIGT ELLER PÅ ANDET GRUNDLAG, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUGSTAB, INDTÆGTSTAB, TAB AF FAKTISK ELLER FORVENTET FORTJENESTE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE PÅ KONTRAKTER), TAB AF BRUG AF PENGE, TAB AF FORVENTET BESPARELSE, DRIFTSTAB, TAB AF MULIGHEDER, TAB AF GOODWILL, TAB AF ANSEELSE, TAB, BESKADIGELSE, KOMPROMITTERING ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA ELLER ETHVERT ØVRIGT INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB ELLER ENHVER ØVRIG FØLGESKADE UANSET ÅRSAG, HERUNDER SOM FØLGE AF OMBYTNING AF UDSTYR OG EJENDOM, OMKOSTNINGER VED GENDANNELSE, PROGRAMMERING ELLER REPRODUKTION AF PROGRAMMER ELLER DATA LAGRET ELLER BRUGT SAMMEN MED APPLE PRODUKTET ELLER ETHVERT MISLYKKET FORSØG PÅ AT OPRETHOLDE DEN FORTROLIGE KARAKTER AF DATA, DER ER LAGRET PÅ APPLE PRODUKTET.

FORANSTÅENDE BEGRÆNSNING OMFATTER IKKE KRAV SOM FØLGE AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER ET LOVBESTEMT ANSVAR FOR FORSÆTLIGE ELLER GROFT UAGTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UNDLADELSER. APPLE GIVER UDTRYKKELIGT INGEN GARANTI FOR, AT ET APPLE PRODUKT KAN REPARERES ELLER OMBYTTES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI UDEN RISIKO FOR ELLER TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA.

VISSE STATER (LANDE OG OMRÅDER) TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

DATABESKYTTELSE

Apple vedligeholder og benytter kundeoplysninger i overensstemmelse med Apple Customer Privacy Policy, der kan ses på www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

GENERELLE VILKÅR

Ingen Apple-forhandler, -agent eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide denne garanti. Såfremt en bestemmelse erklæres ulovlig eller uden retskraft, skal dette ikke påvirke lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser. Denne garanti er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor Apple Produktet er købt. Ved ”Apple” forstås i denne garanti det Apple-selskab, som der henvises til i slutningen af dokumentet, afhængigt af i hvilket land eller område Apple Produktet er købt. Apple eller dets senere retserhververe er garantigiver under denne garanti.

ONLINE-OPLYSNINGER

Flere oplysninger om følgende er tilgængelige online:

GARANT EFTER KØBSOMRÅDE ELLER KØBSLAND

Købsområde/-land Apple Adresse
Europa, Mellemøsten og Afrika
Alle lande Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Din hardwaredækning

Apple - Et (1) års begrænset garanti - iPad
Gælder kun for produkter fra Apple

GARANTIENS SAMSPIL MED FORBRUGERBESKYTTELSESREGLERNE

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE EFTER STAT (ELLER EFTER LAND ELLER OMRÅDE). MEDMINDRE DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER APPLE IKKE ANDRE RETTIGHEDER, DU MÅTTE HAVE, HERUNDER RETTIGHEDER SOM FØLGE AF MANGLER VED PRODUKTET I FORHOLD TIL HVAD DER MÅTTE VÆRE AFTALT. FOR ET FULDT OVERBLIK OVER DINE RETTIGHEDER HENVISES TIL LOVGIVNINGEN I DIT LAND, OMRÅDE ELLER STAT.

Gældende for danske forbrugere

de heri beskrevne rettigheder er en tilføjelse til og har ingen indflydelse på dine ufravigelige rettigheder efter købeloven. Det følger blandt andet af købelovens regler, at forbrugere, ved reklamation inden rimelig tid efter konstateringen heraf, er berettiget til at rette krav mod sælger vedrørende mangler ved købte produkter i en periode på to år regnet fra leveringen, og at man som udgangspunkt er berettiget til efter eget valg, enten at 1) forlange afhjælpning af manglen, 2) forlange omlevering, 3) forlange forholdsmæssigt afslag i købesummen, eller 4) hæve købet, hvis manglen anses for væsentlig. Der er imidlertid diverse faktorer, som kan have indflydelse på din ret til at gøre brug af sådanne misligholdelsesbeføjelser. Den 1-års begrænsede garanti, som den skal fortolkes i henhold til dansk ret, forbedrer din retsstilling i forhold til efter loven på følgende punkter i løbet af den 1-årige periode hvor den er gældende: 1) det er ikke nødvendigt at du beviser, at den påberåbte mangel eksisterede på leveringstidspunktet, medmindre dette ville være uforeneligt med manglens karakter. Efter købelovens regIer overgår denne bevisbyrde til dig 6 måneder efter produktets levering; 2) Du kan gøre brug af beføjelserne i henhold til den 1-års begrænsede garanti, der er gældende for Apple-produkter, gennem lokale Apple-salgssteder i det meste af verden; 3) I tilfælde af fejl ved eller svigt af et Apple-produkt kan man rette krav mod Apple, selv hvis produktet er købt gennem tredjemand.

Denne garanti er baseret på følgende globale garantitekst, som giver rettigheder til forbrugere verden over. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den globale garantitekst og ovenstående beskrivelse af garantiens samspil med dansk forbrugerlovgivning, herunder beskrivelsen af hvorledes garantien skal fortolkes i henhold til dansk ret, skal sidstnævnte have forrang i forbrugerkøb, omfattet af dansk ret.

GARANTIBEGRÆNSNINGER, DER KAN HAVE INDFLYDELSE PÅ FORBRUGERBESKYTTELSESREGLER

I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET, ER DENNE GARANTI OG DE HERI BESKREVNE RETSMIDLER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, RETSMIDLER OG VILKÅR, HVAD ENTEN DE ER MUNDTLIGE, SKRIFTLIGE, LOVBESTEMTE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. APPLE FRASKRIVER SIG ALLE LOVBESTEMTE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT GARANTI MOD SKJULTE ELLER IBOENDE FEJL, I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET. SÅFREMT APPLE EFTER GÆLDENDE RET IKKE KAN FRASKRIVE SIG LOVBESTEMTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SKAL ALLE SÅDANNE GARANTIER VÆRE BEGRÆNSEDE I HENSEENDE TIL VARIGHED TIL DENNE UDTRYKKELIGE GARANTIS VARIGHED OG I HENSEENDE TIL INDHOLD TIL DEN NEDENFOR BESKREVNE REPARATIONS- ELLER OMBYTNINGSSERVICE EFTER APPLES VALG. VISSE STATER (LANDE OG OMRÅDER) TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER I, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI (ELLER BETINGELSE) MÅ VARE, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

HVAD ER DÆKKET AF DENNE GARANTI?

Apple garanterer, at hardwareproduktet fra Apple og tilbehøret indeholdt i den originale emballage ("Apple Produktet") er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug i overensstemmelse med Apples udstedte retningslinjer i en periode på ET (1) ÅR fra datoen for den oprindelige slutbrugers køb ("Garantiperioden"). Apples udstedte retningslinjer omfatter, men er ikke begrænset til oplysninger indeholdt i tekniske specifikationer, brugermanualer og servicemeddelelser.

HVAD ER IKKE DÆKKET AF DENNE GARANTI?

Denne garanti gælder ikke for hardware eller software, der ikke er fremstillet af Apple, selv om den måtte være pakket eller solgt sammen med hardware fra Apple. Andre producenter, leverandører eller udgivere end Apple kan yde særskilt garanti over for dig, men Apple leverer deres produkter "SOM DE ER OG FOREFINDES", i det omfang det er muligt efter gældende ret. Software, der forhandles af Apple under anvendelse af såvel som uden Apple-varemærket (herunder men ikke begrænset til systemsoftware), er ikke dækket af denne garanti. Der henvises til licensaftalen for softwaren for nærmere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse. Apple garanterer ikke, at Apple Produktet fungerer uden afbrydelser eller fejl. Apple er ikke ansvarlig for skader, der skyldes, at instruktioner vedrørende brug af Apple Produktet ikke er blevet fulgt.

Denne garanti gælder ikke: a) for forbrugsdele, f.eks. batterier, medmindre skaden er opstået på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, b) for kosmetisk skade, herunder men ikke begrænset til ridser, buler og ødelagt plastic på porte, c) for skade, der skyldes brug sammen med produkter, der ikke er fra Apple, d) for skade, der skyldes ulykkestilfælde, misbrug, forkert brug, væskekontakt, brand, jordskælv eller andre udefra kommende årsager, e) for skade, der skyldes brug af Apple Produktet i strid med Apples udstedte retningslinjer, f) for skade, der skyldes service (herunder opgradering og udvidelser) udført af andre end Apples repræsentanter eller autoriserede Apple-servicecentre, g) for et Apple Produkt, der uden Apples skriftlige samtykke er ændret med hensyn til funktionalitet og ydeevne, h) for fejl, der skyldes normalt slid eller Apple Produktets alder, eller i) tilfælde, hvor serienummeret er blevet fjernet eller udvisket.

VIGTIG BEGRÆNSNING

Apple kan begrænse garantiservicen til det land, hvor Apple eller Apples autoriserede forhandlere oprindeligt har solgt Apple Produktet.

DINE FORPLIGTELSER

DU BØR LØBENDE TAGE BACKUP KOPIER AF DE OPLYSNINGER, DER ER LAGRET PÅ MEDIET FOR AT BESKYTTE INDHOLDET OG SOM EN SIKKERHED MOD FUNKTIONSFEJL.

Før du modtager garantiservice, kan Apple eller Apples repræsentanter kræve, at du fremviser bevis for købet, besvarer spørgsmål med henblik på at diagnosticere mulige problemer samt følger Apples procedurer for at opnå garantiservice. Før du indleverer dit Apple Produkt til garantiservice, bør du sørge for at tage en separat backup kopi af indholdet på lagringsmediet, fjerne alle personlige oplysninger, som du ønsker at beskytte, samt deaktivere alle adgangskoder.

UNDER GARANTISERVICEN VIL INDHOLDET PÅ LAGRINGSMEDIET BLIVE SLETTET OG REFORMATERET. APPLE OG APPLES REPRÆSENTANTER ER IKKE ANSVARLIGE FOR TAB AF SOFTWAREPROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER LAGRET PÅ MEDIET ELLER NOGEN ANDEN DEL AF DET SERVICEREDE APPLE PRODUKT.

Efter garantiservicen returneres dit Apple Produkt eller et erstatningsprodukt til dig med den oprindelige konfiguration, som dit Apple Produkt havde på købstidspunktet, bortset fra eventuelle opdateringer. Som led i garantiservicen kan Apple installere systemsoftwareopdateringer, og er således ikke forpligtet til at returnere Apple Produktet med den oprindeligt installerede tidligere version af systemsoftwaren. Tredjepartsapplikationer, der er installeret på Apple Produktet, er muligvis ikke kompatible eller fungerer muligvis ikke sammen med Apple Produktet som følge af systemsoftwareopdateringen. Du skal selv sørge for at geninstallere alle andre softwareprogrammer, data og oplysninger. Gendannelse og geninstallation af andre softwareprogrammer, data og oplysninger er ikke dækket af denne garanti.

Vigtigt: Du må ikke åbne Apple Produktet. Åbning af Apple Produktet kan forårsage skade, der ikke er dækket af denne garanti. Kun Apple eller et Apple-servicecenter bør udføre service på dette Apple Produkt.

HVAD VIL APPLE GØRE I TILFÆLDE AF GARANTIBRUD?

Hvis du i løbet af Garantiperioden fremsætter et gyldigt krav over for Apple eller Apples autoriserede serviceudbyder, kan Apple efter eget valg (i) reparere Apple Produktet ved brug af nye eller tidligere brugte dele, der med hensyn til ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, (ii) ombytte Apple Produktet med et produkt, der funktionsmæssigt mindst svarer til Apple Produktet, og som er dannet af nye og/eller tidligere brugte dele, der med hensyn til ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, eller (iii) refundere købesummen for Apple Produktet.

Apple kan forlange, at du udskifter visse dele eller produkter, der kan udskiftes af brugere. For udskiftede dele og produkter, herunder dele, som brugeren har udskiftet i overensstemmelse med Apples instrukser, gælder garantien i den resterende garantiperiode for Apple Produktet eller i 90 dage fra udskiftningen eller reparationen, hvis denne periode er længere end den resterende garantiperiode. Ved udskiftning af et produkt eller en del eller ved tilbagebetaling af købesummen bliver det nye produkt eller den nye del din ejendom, og det/den udskiftede eller tilbagetagne produkt eller del bliver Apples ejendom.

HVORDAN OPNÅS GARANTISERVICE?

Benyt venligst nedennævnte muligheder for online hjælp, inden du anmoder om garantiservice. Hvis Apple Produktet herefter stadig ikke fungerer, som det skal, kan du kontakte Apples repræsentanter, eller, hvor en sådan findes i området, en Apple-ejet forretning (Apple Retail Store), eller et autoriseret Apple-servicecenter (Apple Authorized Service Providers), jf. nedenfor. Apples repræsentant eller det autoriserede Apple-servicecenter vil hjælpe med at afgøre, om dit Apple Produkt kræver service, og vil i givet fald informere dig om, hvordan Apple vil yde servicen. Når du kontakter Apple telefonisk, kan der påløbe andre afgifter, afhængigt af hvor du ringer fra.

Nedenfor følger online information med nærmere detaljer om, hvordan der opnås garantiservice.

GARANTISERVICEMULIGHEDER

Apple kan yde service på en eller flere af følgende måder:

(i) Indleveringsservice. Du kan returnere dit Apple Produkt til en Apple-ejet forretning eller et Apple- servicecenter, der tilbyder indleveringsservice. Servicen udføres enten på stedet, eller den Apple-ejede forretning eller Apple-servicecenteret sender dit Apple Produkt til service på et Apple-reparationsværksted. Når du får besked om, at servicen er udført, skal du straks afhente Apple Produktet hos den Apple-ejede forretning eller Apple-servicecentret. Ellers vil Apple Produktet blive sendt direkte til dit opholdssted fra Apple-servicecentret.

(ii) Indsendelsesservice. Hvis Apple fastslår, at indsendelsesservice gælder for dit Apple Produkt, sender Apple dig forudbetalte fragtsedler og eventuelt indpakningsmateriale, således at du kan sende dit Apple Produkt til en Apple-ejet forretning eller et Apple-servicecenter i overensstemmelse med Apples anvisninger. Når servicen er udført, returnerer den Apple-ejede forretning eller Apple-servicecentret Apple Produktet til dig. Apple betaler for fragt til og fra dit opholdssted, forudsat at du følger alle anvisninger.

(iii) Gør-det-selv service. Ved gør-det-selv service er det muligt for dig selv at servicere dit Apple Produkt. Hvis gør-det-selv service er en mulighed i den givne situation, gælder følgende procedure.

(a) Service, hvor Apple kræver, at det udskiftede produkt eller den udskiftede del returneres. Apple kan kræve kreditkortgodkendelse som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet eller -delen samt eventuelle fragtomkostninger. Hvis du ikke er i stand til at tilvejebringe kreditkortgodkendelse, kan du måske ikke benytte gør-det-selv service, og Apple vil tilbyde alternative serviceløsninger. Apple sender dig et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel sammen med eventuelle installationsinstruktioner samt oplysninger om returnering af det udskiftede produkt eller den udskiftede del. Hvis du følger instruktionerne, vil Apple annullere kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet for produktet eller delen eller fragt til og fra dit opholdssted. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt eller den udskiftede del i henhold til instruktionerne eller returnerer et udskiftet produkt eller en udskiftet del, der ikke er berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb på kreditkortet.

(b) Service, hvor Apple ikke kræver, at det udskiftede produkt eller den udskiftede del returneres. Apple sender dig gratis et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel ledsaget af eventuelle installationsinstruktioner samt oplysninger om bortskaffelse af det udskiftede produkt eller den udskiftede del.

(c) Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til arbejdsløn, du pådrager dig i forbindelse med gør-det-selv service. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Apple på nedenstående telefonnummer.

Apple forbeholder sig ret til at ændre de måder, hvorpå Apple kan yde garantiservice, og til at afgøre, hvilken service der gælder for dit Apple Produkt. Service er begrænset til de muligheder, der er tilgængelige i det land, hvor der anmodes om service. Servicemuligheder, reservedeles tilgængelighed og responstider kan variere efter land. Du skal eventuelt selv betale fragt- og ekspeditionsomkostninger, hvis Apple Produktet ikke kan serviceres i det land, hvor det befinder sig. Hvis du anmoder om service i et andet land end købslandet, skal du overholde alle gældende import- og eksportlove og regler samt betale told, moms og andre afgifter og gebyrer. Ved international service kan Apple reparere eller udskifte produkter og dele med tilsvarende produkter og dele, der opfylder lokale normer.

ANSVARSBEGRÆNSNING

MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET I DENNE GARANTI OG I VIDEST MULIGT OMFANG EFTER GÆLDENDE RET, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DET VÆRE SIG SOM FØLGE AF MISLIGHOLDELSE AF GARANTIVILKÅR, VILKÅR I ØVRIGT ELLER PÅ ANDET GRUNDLAG, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUGSTAB, INDTÆGTSTAB, TAB AF FAKTISK ELLER FORVENTET FORTJENESTE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE PÅ KONTRAKTER), TAB AF BRUG AF PENGE, TAB AF FORVENTET BESPARELSE, DRIFTSTAB, TAB AF MULIGHEDER, TAB AF GOODWILL, TAB AF ANSEELSE, TAB, BESKADIGELSE, KOMPROMITTERING ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA ELLER ETHVERT ØVRIGT INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB ELLER ENHVER ØVRIG FØLGESKADE UANSET ÅRSAG, HERUNDER SOM FØLGE AF OMBYTNING AF UDSTYR OG EJENDOM, OMKOSTNINGER VED GENDANNELSE, PROGRAMMERING ELLER REPRODUKTION AF PROGRAMMER ELLER DATA LAGRET ELLER BRUGT SAMMEN MED APPLE PRODUKTET ELLER ETHVERT MISLYKKET FORSØG PÅ AT OPRETHOLDE DEN FORTROLIGE KARAKTER AF DATA, DER ER LAGRET PÅ APPLE PRODUKTET.

FORANSTÅENDE BEGRÆNSNING OMFATTER IKKE KRAV SOM FØLGE AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER ET LOVBESTEMT ANSVAR FOR FORSÆTLIGE ELLER GROFT UAGTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UNDLADELSER. APPLE GIVER UDTRYKKELIGT INGEN GARANTI FOR, AT ET APPLE PRODUKT KAN REPARERES ELLER OMBYTTES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI UDEN RISIKO FOR ELLER TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA.

VISSE STATER (LANDE OG OMRÅDER) TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

DATABESKYTTELSE

Apple vedligeholder og benytter kundeoplysninger i overensstemmelse med Apple Customer Privacy Policy, der kan ses på www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

GENERELLE VILKÅR

Ingen Apple-forhandler, -agent eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide denne garanti. Såfremt en bestemmelse erklæres ulovlig eller uden retskraft, skal dette ikke påvirke lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser. Denne garanti er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor Apple Produktet er købt. Ved ”Apple” forstås i denne garanti det Apple-selskab, som der henvises til i slutningen af dokumentet, afhængigt af i hvilket land eller område Apple Produktet er købt. Apple eller dets senere retserhververe er garantigiver under denne garanti.

ONLINE-OPLYSNINGER

Flere oplysninger om følgende er tilgængelige online:

GARANT EFTER KØBSOMRÅDE ELLER KØBSLAND

Købsområde/-land Apple Adresse
Amerika
Brasilien Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
U.S.A. Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europa, Mellemøsten og Afrika
Alle lande Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asien
Australien, New Zealand, Fiji, Papua Ny Guinea, Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Indien Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesien, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Kina Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Øvrige Asien Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Din hardwaredækning

Apple – Et (1) års Begrænset Garanti
Kun til Apple-produkter

YDERLIGERE RETTIGHEDER

FOR SÅ VIDT ANGÅR FORBRUGERE, DER ER OMFATTET AF FORBRUGERBESKYTTELSESREGLER I DET LAND, HVOR PRODUKTET ER KØBT ELLER I ET ANDET LAND, HVORI DE ER BOSIDDENDE, ER DE RETTIGHEDER, SOM DENNE GARANTI GIVER, ET SUPPLEMENT TIL DE RETTIGHEDER, FORBRUGERNE HAR I MEDFØR AF FORBRUGERBESKYTTELSESREGLERNE. DENNE GARANTI EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER IKKE FORBRUGERES RETTIGHEDER ANGÅENDE MANGEL VED EN SALGSKONTRAKT. I NOGLE LANDE, STATER OG PROVINSER ER UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SAMT BEGRÆNSNING AF, HVOR LÆNGE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER GÆLDER, IKKE TILLADT, SÅ NEDENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. UD OVER DE BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE GARANTI HAR DU MÅSKE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER AFHÆNGIGT AF LAND, STAT ELLER PROVINS. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER UNDERLAGT – OG VILKÅRENE SKAL FORTOLKES I HENHOLD TIL – RETSREGLERNE I DET LAND, HVOR PRODUKTET ER KØBT. DET FREMGÅR AF OVERSIGTEN I SLUTNINGEN AF DETTE DOKUMENT, HVILKEN APPLE-VIRKSOMHED DER ER FORPLIGTET I HENHOLD TIL GARANTIEN, IDET DETTE ER AFHÆNGIGT AF, HVILKET LAND ELLER HVILKEN REGION PRODUKTET ER KØBT I.

GARANTI

Apples garantiforpligtelser for dette hardwareprodukt er begrænset i henhold til følgende bestemmelser:

Apple, som defineret i tabellen nedenfor, garanterer, at dette Apple-hardwareprodukt ved normal brug er uden materiale- og fabrikationsfejl i et (1) år fra den oprindelige slutbrugers køb (“Garantiperioden”). Hvor Apple i tilfælde af fejl har modtaget et berettiget krav inden for Garantiperioden, vil Apple efter eget valg, og i det omfang det er muligt i henhold til gældende ret, enten (1) udbedre hardwarefejlen vederlagsfrit med nye dele eller renoverede dele, der med hensyn til ydeevne og stabilitet er lige så gode som nye dele, (2) ombytte produktet med et nyt produkt eller et renoveret produkt, der med hensyn til ydeevne og stabilitet er lige så godt som et nyt produkt, og hvis funktionalitet mindst svarer til det oprindelige produkts funktionalitet, eller (3) refundere produktets købesum. Apple kan forlange, at du selv udskifter mangelbehæftede dele, der kan udskiftes af brugere, med nye eller renoverede dele, som Apple stiller til disposition med henblik på at opfylde garantiforpligtelserne. For ombyttede produkter og reservedele, herunder reservedele der er udskiftet af brugeren i overensstemmelse med Apples instrukser, gælder garantien i den resterende garantiperiode for det originale produkt eller i 90 dage fra ombytningen eller reparationen, hvis denne periode er længere end den resterende garantiperiode. Ved ombytning af et produkt eller en del af produktet bliver henholdsvis produktet eller delen din ejendom, og det produkt eller den del, der erstattes, bliver Apples ejendom. Dele, der leveres af Apple med henblik på opfyldelse af Apples garantiforpligtelser, skal bruges i de produkter, der har givet anledning til garantikrav. Hvis købesummen betales tilbage, skal det produkt, som tilbagebetalingen vedrører, leveres tilbage til Apple, og produktet bliver Apples ejendom.

UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Denne Begrænsede Garanti dækker udelukkende hardwareprodukter, der er produceret af eller for Apple, og som er forsynet med ”Apples” varemærke eller logo. Den Begrænsede Garanti omfatter ikke hardwareprodukter, der er produceret af eller for andre end Apple, eller softwareprodukter, uanset om produkterne er pakket eller solgt sammen med Apple hardwareproduktet. Andre producenter, leverandører og udgivere kan yde særskilt garanti til slutbrugere, men deres produkter leveres af Apple “som de er og forefindes”, i det omfang dette er muligt i henhold til gældende ret. Software forhandlet af Apple med eller uden Apple-mærket (herunder men ikke begrænset til systemsoftware) er ikke omfattet af denne Begrænsede Garanti. Der henvises til Apples licensaftale for software for nærmere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse. Apple garanterer ikke, at produktet fungerer uden afbrydelser eller fejl. Apple er uden ansvar for skader, der skyldes, at instruktioner vedrørende produktets brug ikke er blevet fulgt.

Denne garanti dækker ikke: (a) forbrugsstoffer, f.eks. batterier eller beskyttelseslag, som er designet til at blive tyndere med tiden, medmindre fejlen er opstået på grund af en materiale- eller fabrikationsfejl, (b) kosmetiske skader, herunder – men ikke begrænset til – ridser, buler og knækket plastic på porte, (c) skade, der skyldes brug sammen med produkter, der ikke er Apple-produkter, (d) skade, der skyldes ulykkestilfælde, misbrug, forkert brug, kontakt med væske,brand, jordskælv eller andre udefra kommende årsager, (e) skade, der skyldes brug af produktet på anden måde end det, det efter Apples anvisninger er beregnet til, (f) skade, der skyldes service (herunder opgradering og udvidelser) udført af andre end Apples repræsentanter eller en Apple –Authorized Service Provider (“AASP”), (g) produkter og dele, som uden Apples skriftlige samtykke er ændret med henblik på at blive brugt på en måde, der adskiller sig fra den forudsatte, eller (h) fejl, der skyldes normalt slid eller produktets alder, eller (i) tilfælde hvor Apples serienummer er blevet fjernet eller beskadiget.

Vigtigt: Åbn ikke hardwareproduktet. Hvis du åbner hardwareproduktet, kan du risikere at forårsage skader, der ikke er dækket af denne garanti. Det er kun Apple eller enAASP, der må udføre service på dette hardwareprodukt.

FOR SÅ VIDT SOM LOVEN TILLADER DET, ER OVENSTÅENDE GARANTI OG RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, RETSMIDLER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DE ER MUNDTLIGE, SKRIFTLIGE, LOVSIKREDE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. FOR SÅ VIDT SOM DET ER TILLADT, FRASKRIVER APPLE SIG UDTRYKKELIGT ALLE LOVSIKREDE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – GARANTIER FOR GODT KØBMANDSKAB OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL SAMT GARANTIER FOR SKJULTE ELLER LATENTE FEJL. HVIS APPLE IKKE PÅ LOVLIG VIS KAN FRASKRIVE SIG LOVSIKREDE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIFORPLIGTELSER, SKAL VARIGHEDEN AF ALLE SÅDANNE GARANTIER, FOR SÅ VIDT SOM DET ER TILLADT, VÆRE BEGRÆNSET TIL DEN UDTRYKKELIGE GARANTIS VARIGHED OG VARIGHEDEN AF DEN REPARATIONS- ELLER UDSKIFTNINGSTJENESTE, SOM APPLE FASTSÆTTER EFTER EGET EFTER EGET VALG. Ingen Apple-forhandler, -agent eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide denne garanti. Hvis en betingelse er ulovlig eller ikke kan gøres gældende, skal det ikke have nogen betydning for lovligheden eller gyldigheden af de øvrige betingelser.

MEDMINDRE ANDET FREMGÅR AF DENNE GARANTI, OG I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE RET, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER SKYLDES DIN MISLIGHOLDELSE AF VILKÅR UANSET AF HVILKEN ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUGSTAB, OMSÆTNINGSTAB, TAB AF FAKTISK ELLER FORVENTET FORTJENESTE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE IFØLGE AFTALER), TAB SOM FØLGE AF PENGEMANGEL, TAB AF FORVENTET BESPARELSE, TAB AF FORRETNING, TAB AF MULIGHEDER, TAB AF GOODWILL, TAB AF ANSEELSE, TAB, BESKADIGELSE, AFSLØRING ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA ELLER ETHVERT INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB ELLER –SKADE UANSET ÅRSAG, HERUNDER SOM FØLGE AF OMBYTNING AF UDSTYR ELLER EJENDOM, OMKOSTNINGER VED GENDANNELSE, PROGRAMMERING ELLER REPRODUKTION AF PROGRAMMER ELLER DATA LAGRET ELLER BRUGT SAMMEN MED APPLE-PRODUKTER ELLER ETHVERT MISLYKKET FORSØG PÅ AT OPRETHOLDE DEN FORTROLIGE KARAKTER AF DATA, DER ER LAGRET PÅ PRODUKTET, DOG SÅLEDES AT DEN FORANSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE SKAL OMFATTE KRAV SOM FØLGE AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE. APPLE GIVER UDTRYKKELIGT INGEN GARANTI FOR, AT ET PRODUKT KAN REPARERES ELLER OMBYTTES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI UDEN RISIKO FOR ELLER TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA..

ANMODNING OM GARANTISERVICE

Benyt venligst de muligheder for online hjælp, der er beskrevet nedenfor, inden du anmoder om garantiservice. Hvis produktet efter sådant forsøg stadig ikke fungerer, som det skal, skal du kontakte Apples repræsentanter eller evt. en Apple-ejet forretning (“Apple-forretning”) eller en AASP vha. nedenstående oplysninger. Ved telefonisk kontakt til Apple gælder der måske andre takster, afhængigt af stedet. Ved opkaldet vil en Apple-repræsentant eller en AASP hjælpe med at afgøre, om produktet kræver service og i givet fald fortælle, hvordan Apple vil yde denne service. Du skal hjæpe til med at diagnosticere fejl på produktet vha. dit eget produkt og følge Apples procedurer i forbindelse med garanti.

Apple kan begrænse servicen til det land, hvor Apple eller dets Autoriserede Distributører oprindeligt solgte hardwareproduktet, og Apple vil yde garantiservice enten (i) hos en Apple-forretning eller en AASP, hvor servicen udføres på stedet, eller Apple-forretningen eller den pågældende AASP kan sende produktet til service på et Apple-reparationsværksted, (ii) ved fremsendelse af forudbetalte fragtsedler (og hvis du ikke længere har den originale emballage, kan Apple sende dig indpakningsmateriale), så du kan sende produktet til service på Apples reparationsværksted, eller (iii) ved fremsendelse af nye eller renoverede erstatningsprodukter eller –dele, der kan installeres af kunder, således at du selv kan servicere eller udskifte dit eget produkt (“gør-det-selv service”). Ved modtagelse af erstatningsproduktet eller –delen bliver det originale produkt eller den originale del Apples ejendom, og du er indforstået med at følge Apples anvisninger, herunder at returnere det originale produkt eller den originale del rettidigt til Apple, hvis Apple anmoder herom. Når Apple yder gør-det-selv service med krav om returnering af det originale produkt eller den originale del, kan Apple kræve kreditkortautorisation som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet eller -delen samt transportudgifter. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt eller den udskiftede del i henhold til instruktionerne, eller hvis det udskiftede produkt eller den udskiftede del ikke gør dig berettiget til garantiservice, vil Apple hæve det autoriserede beløb på kreditkortet.

Mulighederne for at få service og for at skaffe reservedele samt sagsbehandlingstider kan variere, afhængig af i hvilket land servicen ydes. Servicemulighederne kan til enhver tid ændres. Du kan pålægges at betale transportudgifter og ekspeditionsgebyrer, hvis produktet ikke kan serviceres i det land, hvor produktet befinder sig. Hvis du anmoder om service i et land, hvor produktet ikke er købt oprindeligt, skal du overholde alle gældende import- og eksportregler og afholde alle toldafgifter, moms og andre dermed forbundne skatter og gebyrer. Hvor international service er tilgængelig, kan Apple reparere eller udskifte mangelbehæftede produkter og dele med tilsvarende produkter og dele, der overholder lokale normer. I henhold til de anvendelige retsregler kan Apple fordre, at du leverer dokumentation for oplysninger om købet af produktet eller iagttager registreringskrav, før der ydes garantiservice. Nedenfor beskrives nogle ressourcer med flere oplysninger om dette og andre spørgsmål om, hvordan du får garantiservice.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Apple opbevarer og bruger oplysninger om kunderne i overensstemmelse med Apples politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på www.apple.com/legal/internet-services/privacy/, og gældende lov.

SIKKERHEDSKOPIERING

Hvis dit produkt kan lagre programmer eller data, bør du beskytte indholdet mod fejlfunktioner. Ved indlevering af dit produkt til garantiservice skal du sørge for, dels at der findes en separat backup kopi af indholdet, og at alle personlige oplysninger og data, som du vil beskytte, samt eventuelle passwords er fjernet. INDHOLDET PÅ PRODUKTET SLETTES, OG LAGRINGSMEDIER OMFORMATERES GARANTISERVICEN. Dit produkt eller erstatningsprodukt returneres til dig med den oprindelige konfiguration, som produktet havde på købstidspunktet, bortset fra eventuelle opdateringer. Apple kan installere systemopdateringer som en del af garantiservicen, hvilket vil forhindre hardwaren i at vende tilbage til en tidligere version af system-softwaren. Tredjepartsprogrammer installeret på hardwaren er muligvis ikke kompatible med eller fungerer muligvis ikke med hardwaren efter systemopdateringen. Du skal selv sørge for retablering af software, data and passwords. Genopretning og geninstallation af systemsoftware, applikationssoftware og brugerdata er ikke omfattet af denne Begrænsede Garanti.

RESSOURCER

Der findes en beskrivelse af følgende Apple-ressourcer på internettet:

GARANT I KØBSOMRÅDE ELLER -LAND

Købsområde/-land Apple Adresse
Amerika
Brasilien Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
U.S.A. Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europa, Mellemøsten og Afrika
Alle lande Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asien
Australien, New Zealand, Fiji, Papua Ny Guinea, Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Indien Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesien, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Kina Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Øvrige Asien Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Oplysninger om dækning

Yderligere forbrugerrettigheder

Hvis du nyder beskyttelse i henhold til forbrugerbeskyttelseslove eller -regler i det land, hvor du har købt udstyret, eller i det land, hvor du bor, nyder du godt af fordelene ved Apples et års begrænsende dækning ud over de rettigheder og retsmidler, som du er sikret gennem forbrugerbeskyttelseslove og -regler, inklusive - men ikke begrænset til disse yderligere rettigheder.

Garantiansvarlig i område eller købsland

En liste over de firmaer i hele verden, som er ansvarlige for Apples begrænsede dækning. Læs mere

Produkter fra andre producenter end Apple/tredjepartsprodukter

Apples begrænsede dækning på et år gælder ikke for produkter fra andre producenter end Apple, selvom de er pakket eller sælges sammen med Apple-produkter. Produkter fra andre producenter end Apple er evt. omfattet af producentens garanti - se kassen/æsken med produktet og den medfølgende dokumentation.

Fordelene ved producentens garanti rækker ud over rettigheder iht. forbrugerbeskyttelseslove. Klik her for at se flere oplysninger.