Your Hardware Warranty

Waranti Terhad Apple Selama Satu (1) Tahun – iOS
Bagi Produk Berjenama Apple Sahaja

KAITAN ANTARA UNDANG-UNDANG PENGGUNA DENGAN WARANTI INI

Bagi pengguna di Australia: Hak-hak yang dinyatakan di dalam waranti ini ialah tambahan pada hak-hak statutori yang mungkin layak anda terima menurut Akta Persaingan Dan Pengguna 2010 dan undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna Australia lain yang dikenakan. Barangan kami diiringi jaminan yang tidak boleh dikecualikan menurut Undang-undang Pengguna Australia. Anda berhak mendapat barangan ganti atau bayaran balik jika berlaku kegagalan yang besar dan anda berhak menerima pampasan jika berlaku kerugian atau kerosakan lain yang terduga secara munasabahnya. Anda juga berhak meminta barangan itu dibaiki atau digantikan jika barangan tersebut tidak boleh terima kualitinya dan kegagalan yang berlaku itu bukan suatu kegagalan yang besar. Pembaikan barangan itu mungkin menyebabkan kehilangan data. Barangan yang diserahkan untuk dibaiki mungkin tidak dibaiki tetapi digantikan dengan barangan lain yang sama jenisnya yang telah dibaiki. Bahagian yang telah dibaiki mungkin akan digunakan untuk membaiki barangan tersebut.

WARANTI INI MEMBERI ANDA HAK UNDANG-UNDANG YANG SPESIFIK, DAN ANDA MUNGKIN JUGA MEMPUNYAI HAK-HAK LAIN YANG BERBEZA MENGIKUT NEGERI (ATAU MENGIKUT NEGARA ATAU WILAYAH). KECUALI DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, APPLE TIDAK MENGECUALIKAN, MENGEHADKAN ATAU MENGGANTUNG HAK-HAK LAIN YANG MUNGKIN ADA PADA ANDA, TERMASUK HAK-HAK YANG MUNGKIN TIMBUL DARIPADA KETIDAKPATUHAN SESUATU KONTRAK JUALAN. UNTUK MEMAHAMI SEPENUHNYA HAK-HAK ANDA, ANDA HARUSLAH MERUJUK KEPADA UNDANG-UNDANG NEGARA, WILAYAH ATAU NEGERI ANDA.

BATASAN WARANTI MENURUT UNDANG-UNDANG PENGGUNA

SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, WARANTI INI DAN REMEDI-REMEDI YANG DINYATAKAN ADALAH EKSKLUSIF DAN MENGGANTIKAN SEMUA WARANTI, REMEDI DAN SYARAT LAIN, SAMA ADA SECARA LISAN, BERTULIS, STATUTORI, NYATA ATAUPUN TERSIRAT. APPLE MENAFIKAN KESEMUA WARANTI STATUTORI DAN TERSIRAT, YANG MERANGKUMI TETAPI TIDAK TERBATAS KEPADA WARANTI TENTANG KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN BAGI SESUATU TUJUAN YANG TERTENTU DAN WARANTI TERHADAP KECACATAN YANG TERSEMBUNYI ATAU TERPENDAM, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. JIKA WARANTI SEDEMIKIAN TIDAK DAPAT DINAFIKAN, APPLE MENGEHADKAN JANGKA MASA DAN REMEDI WARANTI TERSEBUT KEPADA JANGKA MASA WARANTI NYATA INI, DAN ATAS PILIHAN APPLE, KHIDMAT PEMBAIKAN ATAU PENGGANTIAN YANG DITERANGKAN DI BAWAH INI. BEBERAPA NEGERI (NEGARA DAN WILAYAH) TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN TEMPOH MASA WARANTI TERSIRAT (ATAU SYARAT), OLEH YANG DEMIKIAN, PEMBATASAN YANG DINYATAKAN TADI MUNGKIN TIDAK BERKENAAN DENGAN ANDA.

APAKAH YANG DILINDUNGI OLEH WARANTI INI?

Apple menjamin bahawa Produk perkakasan iPhone, iPad atau iPod berjenama Apple dan aksesori-aksesori yang terkandung di dalam bungkusannya yang asal (“Produk Apple”) tidak cacat dari segi bahannya dan mutu pembuatannya apabila digunakan secara normal selaras dengan garis panduan Apple yang diterbitkan selama tempoh SATU (1) TAHUN dari tarikh pembeliannya yang asal oleh pembeli yang juga pengguna akhir (“Tempoh Waranti”). Garis panduan Apple yang diterbitkan merangkumi tetapi tidak terbatas kepada maklumat yang terkandung di dalam spesifikasi teknikal, manual pengguna dan komunikasi perkhidmatan.

Harap maklum: Semua tuntutan yang dibuat menurut Waranti Terhad Apple Selama Satu Tahun ini tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di dalam dokumen waranti ini.

APAKAH YANG TIDAK DILINDUNGI OLEH WARANTI INI?

Waranti ini tidak meliputi mana-mana Produk Apple perkakasan yang tidak berjenama Apple atau mana-mana perisian, sungguhpun dibungkus ataupun dijual bersama-sama dengan perkakasan Apple. Pengilang, pembekal, atau penerbit selain Apple mungkin akan memberikan waranti mereka sendiri kepada anda. Hubungilah mereka untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. Perisian yang diedarkan oleh Apple, sama ada yang berjenama Apple ataupun tidak (yang merangkumi tetapi tidak terbatas kepada perisian sistem) tidak dilindungi oleh Waranti ini. Rujuklah perjanjian pelesenan yang disertakan dengan perisian yang berkenaan untuk mengetahui butir-butir hak anda berhubung dengan penggunaannya.

Apple tidak menjamin bahawa pengendalian Produk Apple ini tidak akan terganggu atau tidak mengandungi ralat. Apple tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang timbul akibat tidak mengikuti arahan yang berhubung dengan penggunaan Produk Apple ini.

Waranti ini tidak merangkumi: (a) bahagian-bahagian guna habis, seperti bateri atau salutan pelindung yang memang akan menyusut selepas beberapa lama melainkan kegagalan berlaku akibat kecacatan pada bahan atau mutu pembuatan; (b) kerosakan kosmetik, yang merangkumi tetapi tidak terbatas kepada kesan calar, kemik dan bahagian plastik yang pecah pada portnya; (c) kerosakan akibat penggunaannya bersama-sama dengan produk lain; (d) kerosakan akibat kemalangan, kekasaran, salah guna, terkena cecair, kebakaran, gempa bumi atau sebab-sebab luaran yang lain; (e) kerosakan akibat cara penggunaan Produk Apple yang tidak mengikuti garis panduan Apple yang diterbitkan; (f) kerosakan akibat servis (termasuklah peningkatan taraf dan perluasan) yang dilakukan oleh sesiapa yang bukan wakil Apple atau yang bukan Penyedia Perkhidmatan Yang Diluluskan Oleh Apple (“AASP”); (g) Produk Apple yang telah diubahsuaikan untuk mengubah fungsinya atau kemampuannya tanpa kebenaran bertulis daripada Apple; (h) kecacatan berupa haus dan lusuh disebabkan penggunaan biasa atau disebabkan peningkatan hayat Produk Apple dengan peredaran masa; atau (i) keadaan nombor siri dibuang atau dirosakkan pada Produk Apple tersebut.

BATASAN PENTING BAGI PERKHIDMATAN iPHONE DAN iPAD

Apple boleh membatasi servis waranti bagi iPhone dan iPad kepada negara tempat Apple ataupun Pengedarnya Yang Diluluskan menjual alat tersebut.

TANGGUNGJAWAB ANDA

ANDA PATUT MEMBUAT SALINAN SANDARAN SECARA BERKALA BAGI MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI DALAM MEDIUM SIMPANAN PRODUK APPLE INI UNTUK MELINDUNGI KANDUNGANNYA DAN SEBAGAI LANGKAH BERJAGA-JAGA TERHADAP KEMUNGKINAN BERLAKUNYA KEGAGALAN KENDALIANNYA.

Sebelum mendapatkan servis waranti, Apple ataupun ejen-ejennya mungkin memerlukan anda mengemukakan butir-butir bukti pembelian, menjawab soalan-soalan yang disusun dengan tujuan membantu dalam mengenal pasti isu-isu yang mungkin timbul dan mengikuti prosedur Apple sebelum mendapatkan servis waranti. Sebelum menghantar Produk Apple anda untuk diberi servis waranti, anda perlu menyimpan salinan sandaran kandungan medium simpanannya secara berasingan, mengeluarkan semua maklumat peribadi yang ingin anda lindungi dan melumpuhkan semua kata laluan keselamatan.

SEMASA SERVIS WARANTI DILAKUKAN, KANDUNGAN MEDIUM PENYIMPANANNYA AKAN DIPADAMKAN DAN DIFORMATKAN SEMULA. APPLE DAN EJEN-EJENNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEHILANGAN PROGRAM PERISIAN, DATA ATAU MAKLUMAT LAIN YANG TERKANDUNG DI DALAM MEDIUM PENYIMPANANNYA ATAU PADA MANA-MANA BAHAGIAN LAIN PRODUK APPLE ITU YANG DISERVIS.

Selepas menjalani servis waranti, Produk Apple anda atau alat gantiannya akan diberikan kepada anda dengan konfigurasi Produk Apple itu seperti semasa mula-mula dibeli, tertakluk kepada kemas kini yang ada. Apple boleh memasang perisian sistem yang terkini sebagai sebahagian daripada servis waranti itu untuk menghalang Produk Apple tersebut kembali kepada versi perisian sistem yang lebih awal. Aplikasi pihak ketiga yang dipasang pada Produk Apple itu mungkin tidak serasi atau tidak boleh digunakan dengan Produk Appleitu disebabkan kemas kini perisian sistem tersebut. Anda bertanggungjawab memasang semula semua program perisian yang lain, dan memasukkan data dan maklumat. Pemulihan dan pemasangan semula semua program perisian yang lain, data dan maklumat tidak diliputi oleh Waranti ini.

Penting: Jangan buka Produk Apple ini. Membuka Produk Apple ini boleh menyebabkan kerosakan yang tidak diliputi oleh Waranti ini. Hanya Apple atau AASP boleh melakukan servis pada Produk Apple ini.

APAKAH YANG AKAN DILAKUKAN OLEH APPLE SEKIRANYA SYARAT-SYARAT WARANTI DILANGGAR?

Sekiranya dalam Tempoh Waranti anda menyerahkan tuntutan yang sah kepada Apple ataupun kepada mana-mana AASP, Apple akan, atas pilihannya, (i) membaiki Produk Apple itu dengan menggunakan bahagian-bahagian yang baru ataupun yang terpakai yang setaraf dengan yang baru dari segi prestasi dan kebolehpercayaan, (ii) menggantikan Produk Apple dengan alat yang sekurang-kurangnya setaraf fungsinya dengan Produk Apple tadi dan diperbuat daripada bahagian yang baru dan/atau yang terpakai yang setaraf dengan yang baru dari segi prestasi dan kebolehpercayaan, atau (iii) menggantikan Produk Apple itu dengan bayaran balik harga beliannya.

Apple mungkin akan meminta anda menggantikan bahagian atau Produk Apple tertentu yang boleh dipasang sendiri oleh pengguna. Bahagian atau Produk Apple ganti, termasuk bahagian yang boleh dipasang sendiri oleh pengguna, yang telah dipasang mengikut arahan yang diberikan oleh Apple, akan dilindungi sepanjang tempoh Waranti yang tinggal, ataupun selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh penggantian atau pembaikan, bergantung pada tempoh yang memberi anda perlindungan yang lebih lama. Apabila sesuatu Produk Apple atau bahagian digantikan, atau apabila bayaran balik diberikan, barang ganti yang berkenaan menjadi milik anda dan barang yang digantikan ataupun yang dibayar balik menjadi milik Apple.

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN SERVIS WARANTI?

Sila dapatkan dan baca sumber bantuan dalam talian yang dinyatakan di bawah ini sebelum memohon servis waranti. Sekiranya Produk Apple anda masih tidak berfungsi dengan betul selepas menggunakan sumber ini, hubungilah wakil Apple, atau jika berkenaan, hubungilah mana-mana kedai milik Apple (“Kedai Apple”) atau mana-mana AASP, menggunakan maklumat yang diberikan di bawah ini. Wakil Apple atau AASP itu akan membantu menentukan sama ada Produk Apple anda itu memerlukan servis, dan sekiranya diperlukan, akan memaklumkan kepada anda cara Apple akan melakukannya. Apabila menghubungi Apple melalui telefon, caj-caj lain mungkin akan dikenakan bergantung pada lokasi anda.

Maklumat dalam talian yang mengandungi butir-butir tentang cara mendapatkan servis waranti diberikan di bawah ini.

PILIHAN SERVIS WARANTI

Apple akan melakukan servis waranti dengan satu atau beberapa cara yang berikut:

(i) Datang sendiri. Anda boleh memulangkan Produk Apple anda ke lokasi Kedai Apple atau AASP yang menawarkan khidmat melayan pelanggan yang datang sendiri. Servis akan dilakukan di lokasi tersebut, atau Kedai Apple atau AASP itu mungkin akan menghantar Produk Apple anda ke lokasi Servis Pembaikan Apple (“ARS”) untuk diservis. Setelah anda dimaklumkan bahawa servis selesai dilakukan, anda hendaklah segera mengambil balik Produk Apple itu dari lokasi Kedai Apple atau AASP tersebut, ataupun Produk Apple anda akan dihantar terus ke lokasi anda dari lokasi ARS tersebut.

(ii) Pos. Sekiranya Apple menentukan bahawa Produk Apple anda layak diberi servis secara pos, Apple akan menghantar kepada anda surat angkutan prabayar dan jika perlu, bahan pembungkusan, supaya anda boleh menghantar Produk Apple anda ke suatu lokasi ARS atau AASP mengikut arahan Apple. Setelah selesainya servis, lokasi ARS atau AASP itu akan mengembalikan Produk Apple tersebut kepada anda. Apple akan menanggung bayaran penghantaran pergi balik dari lokasi anda sekiranya kesemua arahan dipatuhi.

(iii) Lakukan sendiri servis bahagian . Cara ini membolehkan anda menservis Produk Apple anda itu sendiri. Jika servis bahagian boleh dilakukan sendiri dalam sesuatu keadaan, proses yang berikut akan dijalankan.

(a) Apple memerlukan Produk Apple atau bahagian yang digantikan itu dikembalikan. Apple mungkin memerlukan kebenaran kad kredit sebagai cagaran bagi harga jualan Produk Apple atau bahagian ganti dan kos penghantaran yang mungkin tertanggung. Seandainya anda tidak dapat memberikan kebenaran kad kredit, servis bahagian mungkin tidak dapat anda lakukan sendiri dan Apple akan menawarkan cara servis yang lain. Apple akan menghantar Produk Apple atau bahagian ganti kepada anda, berserta arahan pemasangan jika perlu, dan permohonan mengembalikan Produk Apple atau bahagian yang digantikan, jika perlu. Sekiranya anda mematuhi arahan, Apple akan membatalkan kebenaran kad kredit tadi dan anda tidak akan dikenakan bayaran bagi Produk Apple atau bahagian itu, mahupun bagi penghantaran pergi balik dari lokasi anda. Sekiranya anda tidak memulangkan Produk Apple atau bahagian yang digantikan sebagaimana yang diarahkan atau jika anda mengembalikan Produk Apple atau bahagian yang tidak layak servis, Apple akan mengenakan caj melalui kad kredit anda bagi amaun yang telah dibenarkan tadi.

(b) Apple tidak memerlukan Produk Apple atau bahagian yang digantikan itu dikembalikan. Apple akan menghantar kepada anda Produk Apple atau bahagian ganti secara percuma, diiringi arahan pemasangannya, jika berkenaan, dan syarat-syarat pelupusan Produk Apple atau bahagian yang digantikan itu.

(c) Apple tidak bertanggungjawab terhadap kos buruh yang anda tanggung berhubung dengan servis bahagian yang anda lakukan sendiri. Sekiranya anda memerlukan bantuan selanjutnya, hubungi Apple melalui talian telefon yang disenaraikan di bawah ini.

Apple berhak mengubah cara servis warantinya ini disediakan kepada anda, dan kelayakan Produk Apple anda menerima kaedah servis yang tertentu. Servis terhad kepada kaedah-kaedah yang terdapat di negara tempat servis dipohon. Pilihan kaedah servis, ketersediaan bahagian dan tempoh gerak balas mungkin berbeza di setiap negara. Anda mungkin perlu menanggung bayaran penghantaran dan pengendalian sekiranya Produk Apple anda tidak dapat diservis di lokasinya. Sekiranya anda memohon servis di negara yang bukan negara pembelian yang asal, anda hendaklah mematuhi segala undang-undang dan peraturan import eksport yang dikenakan dan anda perlu menanggung duti kastam, V.A.T. serta semua cukai dan caj lain yang berkait dengannya. Jika servis antarabangsa disediakan, Apple mungkin akan membaiki ataupun menggantikan Produk Apple atau bahagiannya dengan Produk Apple atau bahagian yang setanding yang mematuhi piawaian tempatan.

BATASAN LIABILITI

KECUALI DIPERUNTUKKAN DI DALAM WARANTI INI DAN SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, APPLE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP GANTI RUGI LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN ATAU TURUTAN YANG DISEBABKAN OLEH PELANGGARAN WARANTI ATAU SYARAT, ATAU MENURUT MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN, YANG MERANGKUMI TETAPI TIDAK TERBATAS KEPADA KEHILANGAN PENGGUNAAN; KEHILANGAN HASIL PENDAPATAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG SEBENAR ATAU YANG DIJANGKA (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAS KONTRAK); KEHILANGAN PENGGUNAAN WANG; KEHILANGAN SIMPANAN YANG DIJANGKA; KEHILANGAN PERNIAGAAN; KEHILANGAN PELUANG; KEHILANGAN NAMA BAIK; KEHILANGAN REPUTASI; KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN DATA; ATAU APA-APA KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG ATAU TURUTAN WALAU BAGAIMANAPUN BERLAKU, TERMASUK PENGGANTIAN PERALATAN DAN HARTA BENDA, KOS UNTUK MEMULIHKAN, MEMPROGRAMKAN ATAU MENGHASILKAN SEMULA APA-APA PROGRAM ATAU DATA YANG DISIMPAN DI DALAM ATAU YANG DIGUNAKAN DENGAN PRODUK APPLE INI ATAU KEGAGALAN MENJAGA KERAHSIAAN MAKLUMAT YANG DISIMPAN DI DALAM PRODUK APPLE INI.

BATASAN INI TIDAK DIKENAKAN TERHADAP TUNTUTAN DALAM KEADAAN KEMATIAN ATAU KECEDERAAN DIRI, ATAU TERHADAP LIABILITI STATUTORI BAGI PERBUATAN YANG DISENGAJAKAN DAN KECUAIAN MELAMPAU DAN/ATAU TERHADAP PENINGGALAN. APPLE MENAFIKAN JAMINAN BAHAWA APPLE BOLEH MEMBAIKI MANA-MANA PRODUK APPLE MENURUT WARANTI INI ATAU MENGGANTIKAN PRODUK APPLE INI TANPA RISIKO TERHADAP ATAU KEHILANGAN MAKLUMAT YANG DISIMPAN DI DALAM PRODUK APPLE INI.

BEBERAPA NEGERI (NEGARA DAN WILAYAH) TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU TURUTAN, MAKA PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN INI MUNGKIN TIDAK BERKENAAN DENGAN ANDA.

PRIVASI

Apple akan menyimpan dan menggunakan maklumat pelanggan mengikut Dasar Privasi Pelanggan Apple yang terdapat di www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

UMUM

Penjual semula, ejen, atau kakitangan Apple tidak dibenarkan membuat apa-apa pengubahsuaian, pelanjutan, atau penambahan pada Waranti ini. Jika mana-mana terma didapati tidak sah ataupun tidak boleh dikuatkuasakan, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan terma-terma yang lain tidak akan terjejas atau dilemahkan. Waranti ini ditadbirkan oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang di negara Produk Apple ini dibeli. Apple dikenal pasti pada penghujung dokumen ini mengikut negara atau kawasan tempat Produk Apple ini dibeli. Apple atau pengganti hak miliknya ialah penjamin menurut waranti ini.

MAKLUMAT DALAM TALIAN

Maklumat selanjutnya mengenai yang berikut boleh didapati dalam talian:

PENANGGUNG OBLIGASI WARANTI BAGI RANTAU ATAU NEGARA PEMBELIAN

Rantau/Negara Belian Apple Alamat
Asia Pasifik
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Jepun Apple Japan Inc. 6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kemboja, Guam, Indonesia, Laos, Singapura, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
TRepublik Rakyat China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 44th Floor, Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Taiwan Apple Asia LLC 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
Negara Asia Pasifik yang Lain Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Your Hardware Warranty

Waranti Terhad Apple Selama Satu (1) Tahun – iOS
Bagi Produk Berjenama Apple Sahaja

KAITAN ANTARA UNDANG-UNDANG PENGGUNA DENGAN WARANTI INI

Bagi pengguna di Australia: Hak-hak yang dinyatakan di dalam waranti ini ialah tambahan pada hak-hak statutori yang mungkin layak anda terima menurut Akta Persaingan Dan Pengguna 2010 dan undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna Australia lain yang dikenakan. Barangan kami diiringi jaminan yang tidak boleh dikecualikan menurut Undang-undang Pengguna Australia. Anda berhak mendapat barangan ganti atau bayaran balik jika berlaku kegagalan yang besar dan anda berhak menerima pampasan jika berlaku kerugian atau kerosakan lain yang terduga secara munasabahnya. Anda juga berhak meminta barangan itu dibaiki atau digantikan jika barangan tersebut tidak boleh terima kualitinya dan kegagalan yang berlaku itu bukan suatu kegagalan yang besar. Pembaikan barangan itu mungkin menyebabkan kehilangan data. Barangan yang diserahkan untuk dibaiki mungkin tidak dibaiki tetapi digantikan dengan barangan lain yang sama jenisnya yang telah dibaiki. Bahagian yang telah dibaiki mungkin akan digunakan untuk membaiki barangan tersebut.

WARANTI INI MEMBERI ANDA HAK UNDANG-UNDANG YANG SPESIFIK, DAN ANDA MUNGKIN JUGA MEMPUNYAI HAK-HAK LAIN YANG BERBEZA MENGIKUT NEGERI (ATAU MENGIKUT NEGARA ATAU WILAYAH). KECUALI DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, APPLE TIDAK MENGECUALIKAN, MENGEHADKAN ATAU MENGGANTUNG HAK-HAK LAIN YANG MUNGKIN ADA PADA ANDA, TERMASUK HAK-HAK YANG MUNGKIN TIMBUL DARIPADA KETIDAKPATUHAN SESUATU KONTRAK JUALAN. UNTUK MEMAHAMI SEPENUHNYA HAK-HAK ANDA, ANDA HARUSLAH MERUJUK KEPADA UNDANG-UNDANG NEGARA, WILAYAH ATAU NEGERI ANDA.

BATASAN WARANTI MENURUT UNDANG-UNDANG PENGGUNA

SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, WARANTI INI DAN REMEDI-REMEDI YANG DINYATAKAN ADALAH EKSKLUSIF DAN MENGGANTIKAN SEMUA WARANTI, REMEDI DAN SYARAT LAIN, SAMA ADA SECARA LISAN, BERTULIS, STATUTORI, NYATA ATAUPUN TERSIRAT. APPLE MENAFIKAN KESEMUA WARANTI STATUTORI DAN TERSIRAT, YANG MERANGKUMI TETAPI TIDAK TERBATAS KEPADA WARANTI TENTANG KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN BAGI SESUATU TUJUAN YANG TERTENTU DAN WARANTI TERHADAP KECACATAN YANG TERSEMBUNYI ATAU TERPENDAM, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. JIKA WARANTI SEDEMIKIAN TIDAK DAPAT DINAFIKAN, APPLE MENGEHADKAN JANGKA MASA DAN REMEDI WARANTI TERSEBUT KEPADA JANGKA MASA WARANTI NYATA INI, DAN ATAS PILIHAN APPLE, KHIDMAT PEMBAIKAN ATAU PENGGANTIAN YANG DITERANGKAN DI BAWAH INI. BEBERAPA NEGERI (NEGARA DAN WILAYAH) TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN TEMPOH MASA WARANTI TERSIRAT (ATAU SYARAT), OLEH YANG DEMIKIAN, PEMBATASAN YANG DINYATAKAN TADI MUNGKIN TIDAK BERKENAAN DENGAN ANDA.

APAKAH YANG DILINDUNGI OLEH WARANTI INI?

Apple menjamin bahawa Produk perkakasan iPhone, iPad atau iPod berjenama Apple dan aksesori-aksesori yang terkandung di dalam bungkusannya yang asal (“Produk Apple”) tidak cacat dari segi bahannya dan mutu pembuatannya apabila digunakan secara normal selaras dengan garis panduan Apple yang diterbitkan selama tempoh SATU (1) TAHUN dari tarikh pembeliannya yang asal oleh pembeli yang juga pengguna akhir (“Tempoh Waranti”). Garis panduan Apple yang diterbitkan merangkumi tetapi tidak terbatas kepada maklumat yang terkandung di dalam spesifikasi teknikal, manual pengguna dan komunikasi perkhidmatan.

Harap maklum: Semua tuntutan yang dibuat menurut Waranti Terhad Apple Selama Satu Tahun ini tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di dalam dokumen waranti ini.

APAKAH YANG TIDAK DILINDUNGI OLEH WARANTI INI?

Waranti ini tidak meliputi mana-mana Produk Apple perkakasan yang tidak berjenama Apple atau mana-mana perisian, sungguhpun dibungkus ataupun dijual bersama-sama dengan perkakasan Apple. Pengilang, pembekal, atau penerbit selain Apple mungkin akan memberikan waranti mereka sendiri kepada anda. Hubungilah mereka untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. Perisian yang diedarkan oleh Apple, sama ada yang berjenama Apple ataupun tidak (yang merangkumi tetapi tidak terbatas kepada perisian sistem) tidak dilindungi oleh Waranti ini. Rujuklah perjanjian pelesenan yang disertakan dengan perisian yang berkenaan untuk mengetahui butir-butir hak anda berhubung dengan penggunaannya.

Apple tidak menjamin bahawa pengendalian Produk Apple ini tidak akan terganggu atau tidak mengandungi ralat. Apple tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang timbul akibat tidak mengikuti arahan yang berhubung dengan penggunaan Produk Apple ini.

Waranti ini tidak merangkumi: (a) bahagian-bahagian guna habis, seperti bateri atau salutan pelindung yang memang akan menyusut selepas beberapa lama melainkan kegagalan berlaku akibat kecacatan pada bahan atau mutu pembuatan; (b) kerosakan kosmetik, yang merangkumi tetapi tidak terbatas kepada kesan calar, kemik dan bahagian plastik yang pecah pada portnya; (c) kerosakan akibat penggunaannya bersama-sama dengan produk lain; (d) kerosakan akibat kemalangan, kekasaran, salah guna, terkena cecair, kebakaran, gempa bumi atau sebab-sebab luaran yang lain; (e) kerosakan akibat cara penggunaan Produk Apple yang tidak mengikuti garis panduan Apple yang diterbitkan; (f) kerosakan akibat servis (termasuklah peningkatan taraf dan perluasan) yang dilakukan oleh sesiapa yang bukan wakil Apple atau yang bukan Penyedia Perkhidmatan Yang Diluluskan Oleh Apple (“AASP”); (g) Produk Apple yang telah diubahsuaikan untuk mengubah fungsinya atau kemampuannya tanpa kebenaran bertulis daripada Apple; (h) kecacatan berupa haus dan lusuh disebabkan penggunaan biasa atau disebabkan peningkatan hayat Produk Apple dengan peredaran masa; atau (i) keadaan nombor siri dibuang atau dirosakkan pada Produk Apple tersebut.

BATASAN PENTING BAGI PERKHIDMATAN iPHONE DAN iPAD

Apple boleh membatasi servis waranti bagi iPhone dan iPad kepada negara tempat Apple ataupun Pengedarnya Yang Diluluskan menjual alat tersebut.

TANGGUNGJAWAB ANDA

ANDA PATUT MEMBUAT SALINAN SANDARAN SECARA BERKALA BAGI MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI DALAM MEDIUM SIMPANAN PRODUK APPLE INI UNTUK MELINDUNGI KANDUNGANNYA DAN SEBAGAI LANGKAH BERJAGA-JAGA TERHADAP KEMUNGKINAN BERLAKUNYA KEGAGALAN KENDALIANNYA.

Sebelum mendapatkan servis waranti, Apple ataupun ejen-ejennya mungkin memerlukan anda mengemukakan butir-butir bukti pembelian, menjawab soalan-soalan yang disusun dengan tujuan membantu dalam mengenal pasti isu-isu yang mungkin timbul dan mengikuti prosedur Apple sebelum mendapatkan servis waranti. Sebelum menghantar Produk Apple anda untuk diberi servis waranti, anda perlu menyimpan salinan sandaran kandungan medium simpanannya secara berasingan, mengeluarkan semua maklumat peribadi yang ingin anda lindungi dan melumpuhkan semua kata laluan keselamatan.

SEMASA SERVIS WARANTI DILAKUKAN, KANDUNGAN MEDIUM PENYIMPANANNYA AKAN DIPADAMKAN DAN DIFORMATKAN SEMULA. APPLE DAN EJEN-EJENNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEHILANGAN PROGRAM PERISIAN, DATA ATAU MAKLUMAT LAIN YANG TERKANDUNG DI DALAM MEDIUM PENYIMPANANNYA ATAU PADA MANA-MANA BAHAGIAN LAIN PRODUK APPLE ITU YANG DISERVIS.

Selepas menjalani servis waranti, Produk Apple anda atau alat gantiannya akan diberikan kepada anda dengan konfigurasi Produk Apple itu seperti semasa mula-mula dibeli, tertakluk kepada kemas kini yang ada. Apple boleh memasang perisian sistem yang terkini sebagai sebahagian daripada servis waranti itu untuk menghalang Produk Apple tersebut kembali kepada versi perisian sistem yang lebih awal. Aplikasi pihak ketiga yang dipasang pada Produk Apple itu mungkin tidak serasi atau tidak boleh digunakan dengan Produk Appleitu disebabkan kemas kini perisian sistem tersebut. Anda bertanggungjawab memasang semula semua program perisian yang lain, dan memasukkan data dan maklumat. Pemulihan dan pemasangan semula semua program perisian yang lain, data dan maklumat tidak diliputi oleh Waranti ini.

Penting: Jangan buka Produk Apple ini. Membuka Produk Apple ini boleh menyebabkan kerosakan yang tidak diliputi oleh Waranti ini. Hanya Apple atau AASP boleh melakukan servis pada Produk Apple ini.

APAKAH YANG AKAN DILAKUKAN OLEH APPLE SEKIRANYA SYARAT-SYARAT WARANTI DILANGGAR?

Sekiranya dalam Tempoh Waranti anda menyerahkan tuntutan yang sah kepada Apple ataupun kepada mana-mana AASP, Apple akan, atas pilihannya, (i) membaiki Produk Apple itu dengan menggunakan bahagian-bahagian yang baru ataupun yang terpakai yang setaraf dengan yang baru dari segi prestasi dan kebolehpercayaan, (ii) menggantikan Produk Apple dengan alat yang sekurang-kurangnya setaraf fungsinya dengan Produk Apple tadi dan diperbuat daripada bahagian yang baru dan/atau yang terpakai yang setaraf dengan yang baru dari segi prestasi dan kebolehpercayaan, atau (iii) menggantikan Produk Apple itu dengan bayaran balik harga beliannya.

Apple mungkin akan meminta anda menggantikan bahagian atau Produk Apple tertentu yang boleh dipasang sendiri oleh pengguna. Bahagian atau Produk Apple ganti, termasuk bahagian yang boleh dipasang sendiri oleh pengguna, yang telah dipasang mengikut arahan yang diberikan oleh Apple, akan dilindungi sepanjang tempoh Waranti yang tinggal, ataupun selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh penggantian atau pembaikan, bergantung pada tempoh yang memberi anda perlindungan yang lebih lama. Apabila sesuatu Produk Apple atau bahagian digantikan, atau apabila bayaran balik diberikan, barang ganti yang berkenaan menjadi milik anda dan barang yang digantikan ataupun yang dibayar balik menjadi milik Apple.

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN SERVIS WARANTI?

Sila dapatkan dan baca sumber bantuan dalam talian yang dinyatakan di bawah ini sebelum memohon servis waranti. Sekiranya Produk Apple anda masih tidak berfungsi dengan betul selepas menggunakan sumber ini, hubungilah wakil Apple, atau jika berkenaan, hubungilah mana-mana kedai milik Apple (“Kedai Apple”) atau mana-mana AASP, menggunakan maklumat yang diberikan di bawah ini. Wakil Apple atau AASP itu akan membantu menentukan sama ada Produk Apple anda itu memerlukan servis, dan sekiranya diperlukan, akan memaklumkan kepada anda cara Apple akan melakukannya. Apabila menghubungi Apple melalui telefon, caj-caj lain mungkin akan dikenakan bergantung pada lokasi anda.

Maklumat dalam talian yang mengandungi butir-butir tentang cara mendapatkan servis waranti diberikan di bawah ini.

PILIHAN SERVIS WARANTI

Apple akan melakukan servis waranti dengan satu atau beberapa cara yang berikut:

(i) Datang sendiri. Anda boleh memulangkan Produk Apple anda ke lokasi Kedai Apple atau AASP yang menawarkan khidmat melayan pelanggan yang datang sendiri. Servis akan dilakukan di lokasi tersebut, atau Kedai Apple atau AASP itu mungkin akan menghantar Produk Apple anda ke lokasi Servis Pembaikan Apple (“ARS”) untuk diservis. Setelah anda dimaklumkan bahawa servis selesai dilakukan, anda hendaklah segera mengambil balik Produk Apple itu dari lokasi Kedai Apple atau AASP tersebut, ataupun Produk Apple anda akan dihantar terus ke lokasi anda dari lokasi ARS tersebut.

(ii) Pos. Sekiranya Apple menentukan bahawa Produk Apple anda layak diberi servis secara pos, Apple akan menghantar kepada anda surat angkutan prabayar dan jika perlu, bahan pembungkusan, supaya anda boleh menghantar Produk Apple anda ke suatu lokasi ARS atau AASP mengikut arahan Apple. Setelah selesainya servis, lokasi ARS atau AASP itu akan mengembalikan Produk Apple tersebut kepada anda. Apple akan menanggung bayaran penghantaran pergi balik dari lokasi anda sekiranya kesemua arahan dipatuhi.

(iii) Lakukan sendiri servis bahagian . Cara ini membolehkan anda menservis Produk Apple anda itu sendiri. Jika servis bahagian boleh dilakukan sendiri dalam sesuatu keadaan, proses yang berikut akan dijalankan.

(a) Apple memerlukan Produk Apple atau bahagian yang digantikan itu dikembalikan. Apple mungkin memerlukan kebenaran kad kredit sebagai cagaran bagi harga jualan Produk Apple atau bahagian ganti dan kos penghantaran yang mungkin tertanggung. Seandainya anda tidak dapat memberikan kebenaran kad kredit, servis bahagian mungkin tidak dapat anda lakukan sendiri dan Apple akan menawarkan cara servis yang lain. Apple akan menghantar Produk Apple atau bahagian ganti kepada anda, berserta arahan pemasangan jika perlu, dan permohonan mengembalikan Produk Apple atau bahagian yang digantikan, jika perlu. Sekiranya anda mematuhi arahan, Apple akan membatalkan kebenaran kad kredit tadi dan anda tidak akan dikenakan bayaran bagi Produk Apple atau bahagian itu, mahupun bagi penghantaran pergi balik dari lokasi anda. Sekiranya anda tidak memulangkan Produk Apple atau bahagian yang digantikan sebagaimana yang diarahkan atau jika anda mengembalikan Produk Apple atau bahagian yang tidak layak servis, Apple akan mengenakan caj melalui kad kredit anda bagi amaun yang telah dibenarkan tadi.

(b) Apple tidak memerlukan Produk Apple atau bahagian yang digantikan itu dikembalikan. Apple akan menghantar kepada anda Produk Apple atau bahagian ganti secara percuma, diiringi arahan pemasangannya, jika berkenaan, dan syarat-syarat pelupusan Produk Apple atau bahagian yang digantikan itu.

(c) Apple tidak bertanggungjawab terhadap kos buruh yang anda tanggung berhubung dengan servis bahagian yang anda lakukan sendiri. Sekiranya anda memerlukan bantuan selanjutnya, hubungi Apple melalui talian telefon yang disenaraikan di bawah ini.

Apple berhak mengubah cara servis warantinya ini disediakan kepada anda, dan kelayakan Produk Apple anda menerima kaedah servis yang tertentu. Servis terhad kepada kaedah-kaedah yang terdapat di negara tempat servis dipohon. Pilihan kaedah servis, ketersediaan bahagian dan tempoh gerak balas mungkin berbeza di setiap negara. Anda mungkin perlu menanggung bayaran penghantaran dan pengendalian sekiranya Produk Apple anda tidak dapat diservis di lokasinya. Sekiranya anda memohon servis di negara yang bukan negara pembelian yang asal, anda hendaklah mematuhi segala undang-undang dan peraturan import eksport yang dikenakan dan anda perlu menanggung duti kastam, V.A.T. serta semua cukai dan caj lain yang berkait dengannya. Jika servis antarabangsa disediakan, Apple mungkin akan membaiki ataupun menggantikan Produk Apple atau bahagiannya dengan Produk Apple atau bahagian yang setanding yang mematuhi piawaian tempatan.

BATASAN LIABILITI

KECUALI DIPERUNTUKKAN DI DALAM WARANTI INI DAN SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, APPLE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP GANTI RUGI LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN ATAU TURUTAN YANG DISEBABKAN OLEH PELANGGARAN WARANTI ATAU SYARAT, ATAU MENURUT MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN, YANG MERANGKUMI TETAPI TIDAK TERBATAS KEPADA KEHILANGAN PENGGUNAAN; KEHILANGAN HASIL PENDAPATAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG SEBENAR ATAU YANG DIJANGKA (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAS KONTRAK); KEHILANGAN PENGGUNAAN WANG; KEHILANGAN SIMPANAN YANG DIJANGKA; KEHILANGAN PERNIAGAAN; KEHILANGAN PELUANG; KEHILANGAN NAMA BAIK; KEHILANGAN REPUTASI; KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN DATA; ATAU APA-APA KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG ATAU TURUTAN WALAU BAGAIMANAPUN BERLAKU, TERMASUK PENGGANTIAN PERALATAN DAN HARTA BENDA, KOS UNTUK MEMULIHKAN, MEMPROGRAMKAN ATAU MENGHASILKAN SEMULA APA-APA PROGRAM ATAU DATA YANG DISIMPAN DI DALAM ATAU YANG DIGUNAKAN DENGAN PRODUK APPLE INI ATAU KEGAGALAN MENJAGA KERAHSIAAN MAKLUMAT YANG DISIMPAN DI DALAM PRODUK APPLE INI.

BATASAN INI TIDAK DIKENAKAN TERHADAP TUNTUTAN DALAM KEADAAN KEMATIAN ATAU KECEDERAAN DIRI, ATAU TERHADAP LIABILITI STATUTORI BAGI PERBUATAN YANG DISENGAJAKAN DAN KECUAIAN MELAMPAU DAN/ATAU TERHADAP PENINGGALAN. APPLE MENAFIKAN JAMINAN BAHAWA APPLE BOLEH MEMBAIKI MANA-MANA PRODUK APPLE MENURUT WARANTI INI ATAU MENGGANTIKAN PRODUK APPLE INI TANPA RISIKO TERHADAP ATAU KEHILANGAN MAKLUMAT YANG DISIMPAN DI DALAM PRODUK APPLE INI.

BEBERAPA NEGERI (NEGARA DAN WILAYAH) TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU TURUTAN, MAKA PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN INI MUNGKIN TIDAK BERKENAAN DENGAN ANDA.

PRIVASI

Apple akan menyimpan dan menggunakan maklumat pelanggan mengikut Dasar Privasi Pelanggan Apple yang terdapat di www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

UMUM

Penjual semula, ejen, atau kakitangan Apple tidak dibenarkan membuat apa-apa pengubahsuaian, pelanjutan, atau penambahan pada Waranti ini. Jika mana-mana terma didapati tidak sah ataupun tidak boleh dikuatkuasakan, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan terma-terma yang lain tidak akan terjejas atau dilemahkan. Waranti ini ditadbirkan oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang di negara Produk Apple ini dibeli. Apple dikenal pasti pada penghujung dokumen ini mengikut negara atau kawasan tempat Produk Apple ini dibeli. Apple atau pengganti hak miliknya ialah penjamin menurut waranti ini.

MAKLUMAT DALAM TALIAN

Maklumat selanjutnya mengenai yang berikut boleh didapati dalam talian:

PENANGGUNG OBLIGASI WARANTI BAGI RANTAU ATAU NEGARA PEMBELIAN

Rantau/Negara Belian Apple Alamat
Asia Pasifik
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Jepun Apple Japan Inc. 6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kemboja, Guam, Indonesia, Laos, Singapura, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
TRepublik Rakyat China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 44th Floor, Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Taiwan Apple Asia LLC 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
Negara Asia Pasifik yang Lain Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Your Hardware Warranty

Waranti Terhad Apple untuk Satu (1) Tahun - iPad
Bagi Produk Berjenama Apple Sahaja

BAGAIMANAKAH UNDANG-UNDANG PENGGUNA BERKAITAN DENGAN WARANTI INI

Bagi pengguna-pengguna Australia: Hak-hak yang dinyatakan dalam waranti ini adalah tambahan kepada hak-hak statutori yang mana mungkin anda berhak di bawah Competition and Consumer Act 2010 dan undang-undang dan peraturan-peraturan perlindungan pengguna Australia terpakai yang lain. Peralatan kami didatangkan dengan gerenti yang tidak boleh dikecualikan di bawah Undang-undang Pengguna Australia. Anda adalah berhak kepada penggantian dan bayaran balik bagi kegagalan utama dan kepada pampasan bagi kerugian atau kerosakan boleh ramal yang munasabah lain. Anda juga berhak untuk mendapat peralatan dibaiki atau diganti jika peralatan adalah gagal daripada segi kualiti boleh terima dan kegagalan itu bukan merupakan kegagalan utama. Pembaikan peralatan itu mungkin menyebabkan kehilangan data. Peralatan yang dikemukakan untuk dibaiki boleh diganti dengan peralatan yang diperbaharui dari jenis yang sama daripada ianya dibaiki. Bahagian yang diperbaharui boleh digunakan bagi membaiki peralatan.

WARANTI INI MEMBERIKAN ANDA HAK PERUNDANGAN YANG SPESIFIK, DAN ANDA MUNGKIN JUGA MEMPUNYAI HAK-HAK LAIN YANG BERBEZA DARI NEGERI KE NEGERI (ATAU DARI NEGARA ATAU WILAYAH). KECUALI YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, APPLE TIDAK MENGECUALIKAN, MENGHADKAN ATAU MENGGANTUNG HAK-HAK LAIN YANG ANDA MUNGKIN MILIKI, TERMASUK HAK-HAK YANG MUNGKIN TIMBUL DARIPADA KETIDAKPATUHAN SUATU KONTRAK JUALAN. UNTUK MEMAHAMI SECARA PENUH HAK-HAK ANDA, ANDA PATUT MERUJUK KEPADA UNDANG-UNDANG NEGARA, WILAYAH ATAU NEGERI MASING-MASING.

HAD WARANTI YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI UNDANG-UNDANG PENGGUNA

SETAKAT MANA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, WARANTI INI DAN REMEDI-REMEDI YANG DINYATAKAN ADALAH EKSKLUSIF DAN SEBAGAI GANTI KEPADA SEBARANG WARANTI, REMEDI DAN SYARAT-SYARAT, SAMA ADA SECARA LISAN, BERTULIS, STATUTORI, NYATA ATAUPUN TERSIRAT. APPLE MENAFIKAN KESEMUA WARANTI STATUTORI DAN TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD, WARANTI-WARANTI KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN BAGI SESUATU TUJUAN TERTENTU DAN WARANTI-WARANTI TERHADAP KECACATAN-KECACATAN TERSEMBUNYI ATAU TERPENDAM, SETAKAT MANA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. SEJAUH MANA WARANTI-WARANTI SEDEMIKIAN TIDAK DAPAT DINAFIKAN, APPLE MENGHADKAN JANGKA MASA DAN REMEDI-REMEDI TERHADAP WARANTI-WARANTI TERSEBUT KEPADA JANGKA MASA WARANTI NYATA INI DAN, PADA OPSYEN APPLE, SERVIS PEMBAIKAN ATAU PENGGANTIAN YANG DITERANGKAN DI BAWAH. SESETENGAH NEGERI (NEGARA DAN WILAYAH) TIDAK MEMBENARKAN PENGEHADAN TERHADAP TEMPOH MASA WARANTI TERSIRAT (ATAU SYARAT) BERLANJUTAN, OLEH DEMIKIAN PENGEHADAN YANG DINYATAKAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI TERHADAP ANDA.

APAKAH YANG DILINDUNGI OLEH WARANTI INI?

Apple mewarantikan produk peranti keras berjenama Apple dan aksesori-aksesori yang terkandung di dalam bungkusan asal ("Produk Apple") terhadap kecacatan dalam bahan-bahan dan kemahiran kerja apabila digunakan secara normal selaras dengan garis panduan Apple yang diterbitkan bagi tempoh SATU (1) TAHUN dari tarikh pembelian runcit yang asal oleh pembeli pengguna akhir ("Tempoh Waranti"). Garis panduan Apple yang diterbitkan meliputi tetapi tidak terhad kepada maklumat yang terkandung di dalam spesifikasi teknikal, manual pengguna dan servis komunikasi.

APAKAH YANG TIDAK DILINDUNGI OLEH WARANTI INI?

Waranti ini tidak terpakai terhadap produk peranti keras atau perisian yang tidak berjenama Apple, sungguhpun ianya dibungkus ataupun dijual bersama dengan peranti keras Apple. Para Pengilang, pembekal, atau penerbit, selain daripada Apple, mungkin membekalkan waranti tersendiri mereka kepada anda tetapi Apple, setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang, membekalkan produk mereka "SEPERI DILIHAT (AS IS)". Perisian yang diedarkan oleh Apple yang mempunyai jenama Apple atau sebaliknya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada perisian sistem) tidak dilindungi oleh waranti ini. Sila rujuk kepada perjanjian pelesenan yang disertakan bersama dengan perisian bagi butir-butir hak-hak anda berkaitan dengan penggunaannya.

Apple tidak menjamin bahawa operasi Produk Apple tersebut tidak akan tergangguatau tanpa ralat. Apple tidak bertanggungjawab bagi kerosakan yang timbul akibat daripada kegagalan untuk mematuhi arahan yang berkaitan dengan penggunaan produk Apple tersebut.

Waranti ini tidak terpakai: (a) kepada bahagian "consumable", seperti bateri-bateri, atau salutan pelindungan yang direka untuk menyusut mengikut masa melainkan jika kegagalan berlaku akibat daripada kecacatan dalam bahan atau pembuatan (workmanship); (b) kepada kerosakan kosmetik, termasuk tetapi tidak terhad kepada calar, bahagian yang kemik dan plastik yang pecah atas ports; (c) kepada kerosakan akibat dari penggunaan bersama dengan produk lain; (d) kepada kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan, penyalahgunaan, penggunaan yang salah, terkena cecair, kebakaran, gempa bumi atau sebab luaran yang lain; (e) kepada kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan produk Apple tersebut bertentangan dengan garis panduan Apple yang diterbitkan; (f) kepada kerosakan akibat daripada servis (termasuk peningkatan (upgrade) atau pengembangan (expansions) ) yang dilakukan oleh sesiapa yang bukan wakil Apple atau Penyedia Servis yang diberi kuasa oleh Apple (Apple Authorized Service Provider ("AASP")); (g) kepada produk atau bahagian yang telah diubahsuai bagi tujuan mengubah fungsi atau kebolehan tanpa kebenaran bertulis Apple; atau (h) kepada kecacatan yang disebabkan oleh penggunaan (wear and tear)yang biasa atau disebabkan oleh peningkatan jangka hayat biasa produk tersebut atau (i) jika sebarang nombor siri Apple telah disingkirkan atau dirosakkan.

SEKATAN PENTING

Apple mungkin menyekat servis waranti kepada negara asal di mana Apple ataupun Pengedar-Pengedar yang Diberikuasa (Authorised Distributors) menjual produk tersebut.

TANGGUNGJAWAB ANDA

ANDA PATUT MEMBUAT SALINAN SOKONGAN SECARA BERKALA MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI DALAM MEDIA SIMPANAN BAGI MELINDUNGI KANDUNGAN DAN SEBAGAI LANGKAH BERJAGA-JAGA TERHADAP KEMUNGKINAN KEGAGALAN OPERASI.

Sebelum mendapatkan servis waranti, Apple ataupun ejen-ejennya mungkin memerlukan anda mengemukakan bukti butir-butir pembelian, menjawab kepada soalan-soalan yang direka bagi membantu untuk mengenalpasti isu-isu berpotensi dan mengikuti prosedur Apple sebelum mendapatkan servis waranti. Sebelum anda menghantar Produk Apple anda bagi tujuan servis waranti anda perlu mengekalkan satu salinan sokongan tentang kandungan media simpanannya, mengeluarkan semua maklumat maklumat peribadi dan data yang anda ingin melindungi dan melumpuhkan sebarang kata laluan sekuriti.

SEMASA SERVIS WARANTI SEMUA KANDUNGAN MEDIA PENYIMPANAN AKAN DIPADAMKAN DAN DIFORMATKAN SEMULA. APPLE DAN EJENNYA ADALAH TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEHILANGAN PROGRAM PERISIAN, DATA ATAU MAKLUMAT LAIN YANG TERKANDUNG DI DALAM MEDIA PENYIMPANAN ATAU MANA-MANA BAHAGIAN LAIN PRODUK APPLE YANG DISERVIS.

Selepas servis waranti Produk Apple anda atau suatu produk gantian akan dikembalikan kepada anda sepertimana Produk Apple anda dikonfigurasikan semasa mula-mula membelinya, tertakluk kepada pengemaskinian yang terpakai. Apple boleh memasang pengemaskinian perisian sistem sebagai sebahagian daripada servis waranti yang akan menghalang Produk Apple daripada kembali kepada versi perisian sistem yang terdahulu. Aplikasi pihak ketiga yang dipasang di dalam Produk Apple mungkin tidak sesuai atau tidak boleh digunakan dengan Produk Apple akibat pengemaskinian perisian sistem tersebut. Anda akan bertanggungjawab untuk memasang semula semua program perisian yang lain, data dan kata laluan. Pemulihan dan pemasangan semula program-program perisian dan data pengguna tidak diliputi oleh waranti ini.

Penting: Jangan buka Produk Apple. Membuka Produk Apple boleh menyebabkan kerosakan yang tidak diliputi oleh waranti ini. Hanya Apple atau AASP boleh melakukan servis ke atas Produk Apple ini.

APAKAH YANG AKAN DILAKUKAN OLEH APPLE SEKIRANYA TERDAPAT PENGINGKARAN WARANTI TERSEBUT?

Sekiranya dalam Tempoh Waranti anda menyerahkan suatu tuntutan yang sah kepada Apple atau AASP, Apple akan, pada opsyennya, (i) membaiki Produk Apple dengan menggunakan bahagian baru ataupun bahagian yang telah diguna sebelumnya yang bersamaan dengan baru dari segi prestasi dan kebolehpercayaan, (ii) menggantikan Produk Apple dengan produk yang sekurang-kurangnya berfungsi bersamaan dengan Produk Apple dan diperbuat daripada bahagian baru dan/atau bahagian yang telah diguna sebelumnya yang bersamaan dengan baru dari segi prestasi dan kebolehpercayaan, atau (iii) menukarkan Produk Apple dengan pembayaran semula harga belian anda.

Apple mungkin meminta anda untuk menggantikan bahagian-bahagian atau produk tertentu yang boleh dipasang sendiri oleh pengguna. Bahagian atau produk yang diganti, termasuk bahagian yang boleh dipasang sendiri oleh pengguna yang telah dipasang mengikut arahan yang dibekalkan oleh Apple, akan meneruskanwaranti Produk Apple yang masih berbaki ataupun sembilan puluh (90) hari daripada tarikh penggantian atau pembaikan, yang mana memberikan perlindungan yang lebih lama kepada anda. Apabila produk atau bahagian digantikan atau pembayaran semula diberikan, mana-mana item yang digantikan menjadi harta anda dan bahagian yang digantikan atau dibayar semula menjadi harta Apple.

BAGAIMANA UNTUK MENDAPATKAN SERVIS WARANTI?

Sila akses dan semak semula sumber bantuan dalam talian (online) yang dinyatakan di bawah sebelum memohon servis waranti. Sekiranya Produk Apple masih tidak berfungsi dengan sewajarnya selepas menggunakan sumber bantuan tersebut, sila hubungi wakil Apple atau, sekiranya terpakai, kedai jualan yang dimiliki oleh Apple ("Kedai Jualan Apple") atau AASP, menggunakan maklumat yang dibekalkan di bawah. Seseorang wakil Apple atau AASP akan membantu menentukan samada Produk Apple anda memerlukan servis dan, sekiranya ianya diperlukan, akan memaklumkan anda cara bagaimana Apple akan membekalkannya. Apabila menghubungi Apple melalui telefon, caj-caj lain mungkin dikenakan bergantung kepada lokasi anda.

Maklumat dalam talian (online) dengan buti-butir bagi mendapatkan servis waranti dibekalkan di bawah.

OPSYEN-OPSYEN SERVIS WARANTI

Apple akan membekalkan servis waranti melalui satu atau lebih daripada opsyen berikut:

(i) Servis Dibawa-masuk. Anda boleh memulangkan Produk Apple anda kepada Kedai Jualan Apple atau lokasi AASP yang menawarkan servis dibawa-masuk. Servis akan dilakukan di lokasi tersebut, atau Kedai Jualan Apple atau AASP boleh menghantar Produk Apple anda kepada Servis Pembaikan Apple (Apple Repair Service ("ARS")) untuk diserviskan. Apabila anda dimaklumkan bahawa servis telahpun selesai, anda hendaklah dengan segera mengambil semula Produk Apple dari Kedai Jualan Apple atau lokasi AASP, ataupun Produk Apple akan dihantar terus ke lokasi anda dari lokasi ARS.

(ii) Servis Dipos-masuk. Sekiranya Apple menentukan bahawa Produk Apple anda layak bagi servis dipos-masuk, Apple akan menghantar surat angkutan (waybill) prabayar dan sekiranya terpakai, bahan pembungkusan, supaya anda boleh menghantar Produk Apple anda kepada suatu lokasi ARS atau AASP mengikut arahan-arahan Apple. Apabila servis telahpun selesai, lokasi ARS atau AASP tersebut akan mengembalikan semula Produk Apple kepada anda. Apple akan menanggung bayaran penghantaran dari dan ke lokasi anda sekiranya kesemua arahan dipatuhi.

(iii) Servis bahagian Pasang Sendiri (DIY). Servis bahagian DIY membolehkan anda menserviskan Produk Apple anda sendiri. Sekiranya terdapat servis bahagian DIY dalam keadaan tersebut, proses berikut adalah terpakai.

(a) Servis di mana Apple memerlukan pengembalian produk atau bahagian yang digantikan. Apple mungkin memerlukan kebenaran kad kredit sebagai sekuriti bagi harga jualan produk atau bahagian yang digantikan dan kos-kos penghantaran yang terpakai. Seandainya anda tidak dapat membekalkan kebenaran kad kredit, servis produk DIY mungkin tidak dapat disediakan kepada anda dan Apple akan menawarkan pengaturan alternatif bagi servis. Apple akan menghantar suatu produk atau bahagian gantian dengan arahan pemasangan, serkiranya terpakai, dan sebarang syarat-syarat bagi pengembalian produk atau bahagian yang digantikan. Sekiranya anda mematuhi arahan, Apple akan membatalkan kebenaran kad kredit tersebut, supaya anda tidak akan dicaj bagi produk atau bahagian dan penghantaran daripada dan kepada lokasi anda. Sekiranya anda gagal untuk memulangkan produk atau bahagian yang digantikan sebagaimana yang diarahkan atau mengembalikan suatu produk atau bahagian yang tidak layak untuk servis, Apple akan mengenakan caj kepada kad kredit anda bagi jumlah yang dibenarkan.

(b) Servis di mana Apple tidak memerlukan pengembalian produk atau bahagian yang digantikan. Apple akan menghantar secara percuma suatu produk atau bahagian digantikan diiringi dengan arahan bagi pemasangan, sekiranya terpakai, dan sebarang syarat bagi pelupusan produk atau bahagian yang digantikan.

(c) Apple tidak bertanggungjawab bagi sebarang kos buruh yang ditanggung oleh anda berkaitan dengan servis bahagian DIY. Sekiranya anda memerlukan bantuan selanjutnya, hubungi Apple di talian telefon yang disenaraikan di bawah.

Apple merizabkan hak bagi mengubah cara dalam mana Apple boleh membekalkan servis waranti kepada anda, dan kelayakan Produk Apple anda untuk menerima cara servis yang tertentu. Servis adalah terhad kepada opsyen-opsyen yang terdapat di negara di mana servis dipohon. Opsyen servis, ketersediaan bahagian dan masa respons mungkin berbeza mengikut negara. Anda mungkin bertanggungjawab bagi penghantaran dan caj-caj pengendalian sekiranya Produk Apple tidak dapat diserviskan di negara di mana ianya berada. Sekiranya anda ingin mendapatkan servis di negara yang bukan negara asal di mana ianya dibeli, anda akan mematuhi segala undang-undang dan peraturan-peraturan impot dan ekspot yang terpakai dan bertanggungjawab ke atas duti kastam, V.A.T. dan cukai-cukai dan caj-caj lain yang berkenaan. Di mana terdapat servis antarabangsa, Apple mungkin membaiki ataupun menggantikan produk atau bahagian dengan produk atau bahagian yang setanding yang mematuhi piawai tempatan.

HAD LIABILITI

KECUALI SETAKAT MANA DINYATAKAN DALAM WARANTI INI DAN SETAKAT TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, APPLE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI GANTI RUGI LANGSUNG, KHAS, BERSAMPINGAN ATAU BERTURUTAN YANG DISEBABKAN DARIPADA SEBARANG PENGINGKARAN WARANTI ATAU SYARAT, ATAU DI BAWAH SEBARANG TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEHILANGAN PENGGUNAAN; KEHILANGAN PUNCA PENDAPATAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG SEBENAR ATAU DIJANGKA (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAS KONTRAK); KEHILANGAN PENGGUNAAN WANG; KEHILANGAN SIMPANAN YANG DIJANGKA; KEHILANGAN PERNIAGAAN; KEHILANGAN PELUANG; KEHILANGAN NAMA BAIK; KEHILANGAN REPUTASI; KEHILANGAN, KEROSAKAN KEPADA, PENJEJASAN ATAU KEROSAKAN KEPADA DATA; ATAU MANA-MANA KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG ATAU BERTURUTAN BAGAIMANAPUN BERLAKU, TERMASUK GANTIAN PERALATAN DAN HARTA BENDA, APA-APA KOS UNTUK MENDAPAT BALIK, MEMPROGRAM ATAU MEMBUAT SEMULA SEBARANG PROGRAM ATAU DATA YANG DISIMPAN DALAM ATAU DIGUNA DENGAN PRODUK APPLE ATAU SEBARANG KEGAGALAN UNTUK MENGEKALKAN KERAHSIAAN (CONFIDENTIALITY) DATA YANG DISIMPAN DALAM PRODUK APPLE.

HAD TERSEBUT DI ATAS TIDAK AKAN TERPAKAI KEPADA KEMATIAN ATAU TUNTUTAN KECEDERAAN DIRI, ATAU SEBARANG LIABILITI STATUTORI BAGI TINDAKAN YANG DISENGAJAKAN DAN KECUAIAN MELAMPAU (GROSS NEGLIGENT) DAN/ATAU PENINGGALAN. APPLE MENAFIKAN SEBARANG REPRESENTASI BAHAWA IA BOLEH MEMPERBAIKI SEBARANG PRODUK APPLE DI BAWAH WARANTI INI ATAU MEMBUAT PENGGANTIAN PRODUK APPLE TANPA RISIKO KEPADA ATAU KEHILANGAN PROGRAM ATAU DATA YANG DISIMPAN DALAM PRODUK APPLE.

SESETENGAN NEGERI (NEGARA DAN WILAYAH) TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PENGEHADAN GANTIRUGI BERSAMPINGAN ATAU BERTURUTAN, MAKA GANTIRUGI BERSAMPINGAN ATAU BERTURUTAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA.

PRIVASI

Apple akan mengekalkan dan menggunakan maklumat pelanggan mengikut Polisi Privasi Pelanggan Apple yang terdapat di www.apple.com/legal/internet-services/privacy/.

UMUM

Jurujual semula, ejen, atau kakitangan Apple tidak dibenarkan untuk membuat sebarang modifikasi, pelanjutan, atau penambahan kepada waranti ini. Sekiranya sebarang terma diputuskan sebagai tidak sah ataupun tidak boleh dikuatkuasakan, kesahan dan penguatkuasaan terma-terma selebihnya adalah tidak terjejas atau dilemahkan. Waranti ini ditadbirkan oleh dan ditafsirkan di bawah undang-undang negara di mana Produk Apple tersebut dibeli. Apple adalah dikenali pada hujung dokumen ini mengikut negara atau rantau di mana pembelian Produk Apple tersebut dibuat. Apple atau pengganti hakmiliknya adalah penjamin di bawah waranti ini.

MAKLUMAT DALAM TALIAN (ONLINE)

Maklumat lanjut berkenaan dengan yang berikut terdapatdalam talian (online) di:

PENANGGUNG KEWAJIPAN WARANTI BAGI RANTAU ATAU NEGARA DI MANA PEMBELIAN DIBUAT

Rantau/Negara Belian Apple Alamat
Amerika
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Amerika Syarikat dan Negara America lain Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Eropah, Timur Tengah and Afrika
Semua Negara Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pasifik
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Jepun Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapura, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
TRepublik Rakyat China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Negara Asia Pasifik yang Lain Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Your Hardware Warranty

Waranti Terhad Apple untuk Satu (1) Tahun
Untuk Produk Jenama Apple Sahaja

HAK-HAK TAMBAHAN .

BAGI PENGGUNA, YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN-PERATURAN UNTUK PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM NEGARA DI MANA PRODUK DIBELI ATAU, JIKA BERLAINAN, DALAM NEGARA YANG DIDUDUKI OLEH MEREKA, FAEDAH-FAEDAH YANG DIBERI OLEH WARANTI INI ADALAH TAMBAHAN KEPADA SEMUA HAK DAN REMEDI YANG DIBERI OLEH UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN UNTUK PERLINDUNGAN PENGGUNA BERKENAAN. WARANTI INI TIDAK MENGECUALI, MENGEHADKAN ATAU MENGGANTUNG SEBARANG HAK PENGGUNA YANG MUNCUL DARI KETIDAKPATUHAN DENGAN KONTRAK JUALAN. SESETENGAH NEGARA, NEGERI DAN DAERAH TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PENGEHADAN GANTI-RUGI YANG BERKAITAN ATAU BERTERUSAN ATAU MEMBENARKAN PENGEHADAN TERHADAP JANGKA MASA UNTUK WARANTI ATAU SYARAT TERSIRAT HARUS BERTERUSAN, OLEH YANG DEMIKIAN, HAD-HAD ATAU PENGECUALIAN-PENGECUALIAN YANG DITERANGKAN DI BAWAH MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KE ATAS ANDA. WARANTI INI MEMBERI ANDA HAK UNDANG-UNDANG YANG KHUSUS DAN ANDA MUNGKIN JUGA MEMPUNYAI HAK-HAK YANG LAIN YANG BERLAINAN MENGIKUT NEGARA, NEGERI ATAU WILAYAH. WARANTI TERHAD INI ADALAH DIKAWAL OLEH DAN DITAFSIRKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG NEGARA DI MANA PRODUK DIBELI. APPLE IAITU WARRANTOR BAGI WARANTI TERHAD INI, TELAH DICAM DIAKHIR DOKUMEN INI MENURUT NEGARA ATAU RANTAU DI MANA PEMBELIAN PRODUK BERLAKU.

WARANTI

.

Obligasi waranti Apple bagi produk perkakasan ini adalah terhad mengikut terma-terma yang dinyatakan di sini. Apple, seperti dihuraikan dalam jadual di bawah, memberi waranti untuk tempoh SATU (1) TAHUN dari tarikh pembelian oleh pembeli asal yang merupakan pengguna akhir (original end-user purchaser) ("Tempoh Waranti") bahawa produk perkakasan ini yang berjenama Apple tiada kecacatan dalam bahan atau pembuatan (materials and workmanship) jika digunakan mengikut penggunaan biasa. Jika terdapat sebarang kecacatan perkakasan dan jika satu tuntutan yang sah diterima dalam Tempoh Waranti, mengikut pilihannya dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Apple akan (1) membaiki kecacatan perkakasan tersebut tanpa sebarang kos, dengan menggunakan bahagian-bahagian baru atau bahagian-bahagian yang telah diperbaharui (refurbished) yang setanding dengan yang baru dari segi prestasi dan kebolehpercayaan, (2) menukar produk dengan produk baru atau produk yang diperbaharui yang setanding dengan produk baru dari segi prestasi dan kebolehpercayaan dan yang boleh sekurang-kurangnya berfungsi seperti produk asal, atau (3) membayar balik harga belian bagi produk tersebut. Apple boleh meminta anda menggantikan bahagian yang cacat (defective) dengan bahagian yang boleh dipasang oleh pengguna (user-installable parts) yang baru, atau bahagian yang telah diperbaharui (refurbished), yang disediakan oleh Apple bagi melaksanakan obligasi warantinya. Produk atau bahagian produk gentian (replacement), termasuk bahagian yang boleh dipasang oleh pengguna yang telah dipasang oleh pengguna berdasarkan arahan yang diberi oleh Apple, akan memperoleh atau mempunyai baki tempoh waranti produk asal atau sembilan puluh (90) hari dari tarikh penggantian atau pembaikan, mana-mana yang memberi tempoh perlindungan yang lebih panjang kepada anda. Apabila produk atau bahagian ditukar ganti, item yang diberi kepada anda sebagai barang gantian akan menjadi milik anda dan item yang digantikan akan menjadi milik Apple. Bahagian yang disediakan oleh Apple bagi melaksanakan obligasi waranti harus digunakan dalam produk untuk mana perkhidmatan waranti dituntut. Bila bayaran balik diberi, produk untuk yang mana bayaran balik diberikan mesti dipulangkan kepada Apple dan ia akan menjadi milik Apple.

PENGECUALIAN DAN PENGEHADAN

.

Waranti Terhad ini hanya terpakai kepada produk perkakasan yang dikilangkan oleh atau bagi Apple yang boleh dikenali dengan cap dagang, tanda niaga atau logo "Apple" yang terlekat padanya. Waranti Terhad ini tidak terpakai kepada sebarang produk perkakasan bukan-Apple atau sebarang produk perisian, walaupun ia dibungkus atau dijual dengan perkakasan Apple. Pengeluar, pembekal atau penerbit selain daripada Apple mungkin akan memberi waranti mereka sendiri kepada pembeli yang merupakan pengguna akhir (end-user purchaser), tetapi Apple, setakat mana dibenarkan oleh undang-undang membekalkan produk mereka "seperti ada". Perisian yang diedarkan oleh Apple dengan atau tanpa jenama Apple (termasuk tetapi tidak terhad kepada perisian sistem) tidak termasuk dalam Waranti Terhad ini. Sila rujuk kepada perjanjian pelesenan yang mengiringi perisian tersebut bagi butir-butir hak anda berkenaan penggunaannya.

Apple tidak memberi jaminan bahawa penggunaan produk ini tidak akan ada sebarang gangguan atau kesilapan (error-free). Apple tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerosakan atau kerugian akibat daripada kegagalan mematuhi peraturan penggunaan produk.

Waranti ini tidak terpakai: (a) kepada bahagian "consumable", seperti bateri-bateri, atau salutan pelindung yang direka untuk menyusut mengikut masa melainkan jika kegagalan berlaku akibat dari kecacatan dalam bahan atau pembuatan (workmanship); (b) kepada kerosakan kosmetik, termasuk tetapi tidak terhad kepada calar, bahagian yang kemik dan plastik yang pecah atas ports; (c) kepada kerosakan akibat dari penggunaan bersama dengan produk bukan Apple; (d) kepada kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan, penyalahgunaan, penggunaan yang salah, kontak dengan cecair, kebakaran, gempa bumi atau akibat-akibat luar (external) yang lain; (e) kepada kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan produk selain dari penggunaan yang dibenarkan atau dicadangkan seperti yang ditafsirkan oleh Apple; (f) kepada kerosakan akibat dari perkhidmatan (termasuk peningkatan (upgrade) atau perkembangan (expansions) ) yang dilakukan oleh sesiapa yang bukan wakil Apple atau Penyedia Perkhidmatan yang diberi kuasa oleh Apple (Apple Authorized Service Provider ("AASP")); (g) kepada produk atau bahagian yang telah diubahsuai bagi tujuan mengubah fungsi atau kebolehan tanpa kebenaran bertulis Apple; atau (h) kepada kecacatan yang disebabkan oleh haus dan lusuh yang biasa atau disebabkan oleh penuaan biasa produk tersebut atau (i) jika sebarang nombor siri Apple telah dikeluarkan atau dirosakkan.

Penting: Jangan buka produk perkakasan. Membuka produk perkakasan boleh menyebabkan kerosakan yang tidak diliputi oleh waranti ini. Hanya Apple atau AASP boleh melakukan servis ke atas produk perkakasan ini.

SETAKAT MANA DIBENARKAN UNDANG-UNDANG, WARANTI INI DAN REMEDI YANG DINYATAKAN DI ATAS ADALAH EKSKLUSIF DAN SEBAGAI GANTI KEPADA KESEMUA WARANTI, REMEDI DAN SYARAT YANG LAIN, SAMA ADA SECARA LISAN, BERTULIS, BERKANUN, TERNYATA ATAU TERSIRAT. SETAKAT DIBENARKAN UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, APPLE KHUSUSNYA MENAFIKAN SEBARANG DAN KESEMUA WARANTI TERSIRAT DAN BERKANUN, TERMASUK, TANPA TERHAD, WARANTI BERKENAAN KEBOLEHDAGANGAN DAN KEUPAYAAN BAGI TUJUAN TERTENTU DAN WARANTI-WARANTI BAHAWA TIADA KECACATAN YANG TERSEMBUNYI ATAU MALAP. JIKA APPLE TIDAK BOLEH MENAFIKAN SECARA SAH WARANTI BERKANUN ATAU WARANTI TERSIRAT, MAKA SETAKAT DIBENARKAN UNDANG-UNDANG, KESEMUA WARANTI TERSEBUT HARUSLAH TERHAD TEMPOHNYA SETAKAT TEMPOH WARANTI TERNYATA DAN KEPADA PERKHIDMATAN PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN (REPLACEMENT) SEPERTI YANG DITENTUKAN OLEH APPLE ATAS BUDI BICARANYA SENDIRI. Pengedar (reseller), wakil dan pekerja Apple tidak diberi kuasa untuk membuat sebarang pengubahsuaian, sambungan, atau tambahan kepada waranti ini. Jika sebarang terma didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, kesahan atau penguatkuasaan baki terma-terma tidak akan terjejas.

KECUALI SETAKAT MANA DINYATAKAN DALAM WARANTI INI DAN SETAKAT TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, APPLE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI GANTI RUGI LANGSUNG, KHAS, BERKAITAN ATAU BERTURUTAN BERPUNCA DARIPADA SEBARANG PELANGGARAN WARANTI ATAU SYARAT, ATAU DI BAWAH SEBARANG TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN, TERMASUK TETAPI TIDAH TERHAD KEPADA KEHILANGAN PENGGUNAAN; KEHILANGAN PUNCA PENDAPATAN, KEHILANGAN KEUNTANGAN YANG SEBENAR ATAU DIJANGKA (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAS KONTRAK); KEHILANGAN PENGGUNAAN WANG; KEHILANGAN SIMPANAN YANG DIJANGKA; KEHILANGAN PERNIAGAAN; KEHILANGAN KESEMPATAN; KEHILANGAN NAMA BAIK; KEHILANGAN REPUTASI; KEHILANGAN KEROSAKAN, KOMPROMI ATAU KORUPSI KEPADA DATA; ATAU MANA-MANA KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG ATAU BERTURUTAN TIDAK KIRA APA PUNCANYA, TERMASUK GANTIAN PERALATAN DAN HARTA BENDA, APA-APA KOS UNTUK MENDAPAT BALIK, MEMPROGRAM ATAU MEMBUAT SEMULA SEBARANG PROGRAM ATAU DATA YANG DISTOR DALAM ATAU DIGUNA DENGAN PRODUK APPLE DAN SEBARANG KEGAGALAN UNTUK MENGEKALKAN KERAHSIAN (CONFIDENTIALITY) DATA YANG DISTOR DALAM PRODUK. PENGEHADAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK AKAN TERPAKAI KEPADA KEMATIAN ATAU TUNTUTAN KECEDERAAN DIRI, ATAU SEBARANG LIABILITI BERKANUN BAGI TINDAKAN DAN/ATAU KEGAGALAN UNTUK BERTINDAK YANG BERSIFAT KECUAIAN YANG SENGAJA DAN TERUK (GROSS). APPLE MENAFIKAN SEBARANG REPRESENTASI BAHAWA IA BOLEH MEMPERBAIKI SEBARANG PRODUK DI BAWAH WARANTI INI ATAU MEMBUAT PENGGANTIAN PRODUK TANPA RISIKO KEPADA ATAU KEHILANGAN PROGRAM ATAU DATA.

MENDAPATKAN PERKHIDMATAN WARANTI

Sila akses dan mengkaji semula sumber bantuan online yang dihuraikan di bawah sebelum mendapatkan perkhidmatan waranti. Jika produk ini masih tidak berfungsi dengan sempurna selepas menggunakan sumber-sumber tersebut, sila hubungi wakil Apple atau jika berkenaan, kedai jualan yang dimiliki oleh Apple ("Kedai Apple") atau AASP dengan menggunakan informasi yang disediakan di bawah. Apabila menghubungi Apple melalui telefon, caj-caj lain akan dikenakan bergantung kepada lokasi anda. Bila dihubungi, wakil Apple atau AASP, akan membantu untuk menentukan jika produk anda memerlukan perkhidmatan dan, jika perlu, akan memaklumkan anda bagaimana Apple akan menyediakannya. Anda harus membantu dalam mendiagnosis isu-isu dengan produk anda dan mengikuti proses-proses waranti Apple. Apple boleh mengehadkan perkhidmatan kepada negara di mana Apple atau Pengedar-Pengedar Sahnya mula-mula menjual produk perkakasan. Apple akan menyediakan perkhidmatan waranti sama ada (i) di Kedai Apple atau lokasi AASP, di mana perkhidmatan diberi di lokasi tersebut, atau Kedai Apple atau AASP boleh menghantar produk kepada lokasi perkhidmatan membaiki Apple untuk servis, (ii) dengan menghantar prepaid way bills (dan jika anda tiada bungkusan asal, Apple mungkin akan menghantar bahan bungkusan) bagi membolehkan anda menghantar produk ke lokasi perkhidmatan Apple untuk tujuan servis, atau (iii) dengan menghantar kepada anda produk atau bahagian yang boleh dipasang oleh pengguna yang baru atau yang telah diperbaharui (refurbished) untuk membolehkan anda servis atau menukar ganti (exchange) produk anda sendiri ("Perkhidmatan DIY"). Atas penerimaan produk atau bahagian gantian, produk atau bahagian yang asal akan menjadi milikan Apple dan anda setuju untuk mengikut arahan, termasuk, jika perlu, mengatur bagi mengembalikan produk atau bahagian yang asal kepada Apple dalam masa yang sewajarnya. Apabila menyediakan Perkhidmatan DIY yang memerlukan pengembalian produk atau bahagian yang asal, Apple mungkin memerlukan pengesahan kad kredit sebagai sekuriti bagi harga dagang produk atau bahagian gantian dan juga kos-kos pengangkutan berkenaan. Jika anda mengikuti arahan, Apple akan membatalkan pengesahan kad kredit, supaya anda tidak akan di caj untuk produk atau bahagian dan kos pengangkutan. Jika anda gagal kembalikan produk atau bahagian yang telah diganti seperti yang diarahkan atau produk atau bahagian yang telah diganti tidak layak untuk perkhidmatan waranti, Apple akan mengenakan kos ke atas kad kredit bagi amaun yang disahkan.

Pilihan perkhidmatan, ketersediaan bahan-bahan dan masa respons mungkin berbeza mengikut negara di mana perkhidmatan diperlukan. Pilihan perkhidmatan boleh ditukar pada bila-bila masa. Anda mungkin bertanggungjawab bagi bayaran pengangkutan, perkapalan dan pengendalian jika produk tidak boleh diservis di negara di mana perkhidmatan diperlukan. Jika anda memerlukan perkhidmatan di negara yang tidak merupakan negara di mana pembelian asal dibuat, anda harus mematuhi kesemua undang-undang dan peraturan impot dan eskpot dan bertanggungjawab bagi kesemua duti kastam, V.A.T dan cukai dan caj-caj lain yang berkenaan. Di mana perkhidmatan antarabangsa sedia-ada, Apple boleh membaiki dan menukar-ganti produk dan bahagian yang cacat atau rosak dengan produk dan bahagian setanding yang mengikut standard-standard tempatan. Berdasarkan undang-undang yang terpakai, Apple boleh memerlukan anda menunjukkan butiran bukti pembelian dan/atau mematuhi keperluan pendaftaran sebelum menerima perkhidmatan waranti. Sumber-sumber dengan butiran lanjut berkenaan ini dan perkara-perkara lain berkaitan dengan memperoleh perkhidmatan waranti dinyatakan di bawah.

PRIVASI.

Apple akan mengekalkan dan menggunakan maklumat pelanggan selaras dengan Polisi Privasi Pengguna Apple (Apple's Customer Privacy Policy) yang boleh diakses di www.apple.com/legal/internet-services/privacy dan obligasi-obligasi Apple dibawah undang-undang yang terpakai.

"BACKUP".

Jika produk anda berupaya untuk stor program perisian, data dan informasi lain, anda harus melindungi kandungannya daripada kemungkinan kegagalan operasi. Sebelum anda menghantar produk anda bagi tujuan perkhidmatan waranti ia adalah tanggungjawab anda untuk mengekalkan satu salinan "backup" kandungan, mengeluarkan semua informasi peribadi dan data yang anda ingin melindungi dan melumpuhkan sebarang kata laluan sekuriti. KANDUNGAN PRODUK ANDA AKAN DIMANSUHKAN (DELETED) DAN MEDIA UNTUK PENGESTORAN (STORAGE MEDIA) AKAN DIREFORMATKAN DALAM MENJALANKAN PERKHIDMATAN WARANTI. Produk anda atau produk gantian akan dikembalikan kepada anda dengan konfigurasi yang sama seperti mana produk anda dikonfigurasikan bila anda mula-mula membelinya, tertakluk kepada pengemaskinian yang terpakai. Apple boleh memasang pengemaskinian kepada perisian sistem sebagai sebahagian daripada perkhidmatan waranti yang akan menghalang perkakasan daripada kembali kepada versi perisian sistem yang terdahulu. Aplikasi pihak ketiga yang dipasang di dalam perkakasan mungkin tidak sesuai atau bekerja dengan perkakasan akibat pengemaskinian perisian sistem tersebut. Anda akan bertanggungjawab untuk memasang semula semua program perisian yang lain, data dan kata laluan. Pemulihan dan pemasangan semula program-program perisian dan data pengguna tidak diliputi oleh Waranti Terhad ini.

SUMBER-SUMBER. Butir-butir berkenaan dengan sumber-sumber Apple boleh didapati online:

Penanggung Obligasi bagi Wilayah atau Negara DiMana Produk Dibeli

Rantau/Negara Belian Apple Alamat
Amerika
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Amerika Syarikat dan Negara America lain Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Eropah, Timur Tengah and Afrika
Semua Negara Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pasifik
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Jepun Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapura, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
TRepublik Rakyat China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Negara Asia Pasifik yang Lain Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Warranty Information

Additional Legal Rights for Consumers 

For consumers, who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or, if different, their country of residence, the benefits conferred by Apple's Limited Warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations, including but not limited to these additional rights.

For further information on rights provided by consumer law, please click here.

Non-Apple Branded and Non-Beats Branded Products / Third Party Products

Apple's Limited Warranty does not apply to products that are not Apple-branded or Beats-branded, even if packaged or sold with Apple products. Non-Apple branded or Beats-branded products may have the benefit of a manufacturer's warranty provided by the product manufacturer.  Please see your product box and literature for details.

Warranty Obligor for Region or Country of Purchase

A worldwide list of companies obligated under Apple's Limited Warranty. Learn more