Η Εγγύηση Υλικού Σας

Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple - (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ)
Μόνο για προϊόντα με χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) Apple

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple είναι μια εγγύηση που παρέχεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. Παραχωρεί δικαιώματα ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που σχετίζονται με αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τους όρους πώλησης.

Ως εκ τούτου, τα οφέλη που απορρέουν από την Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple παρέχονται επιπρόσθετα και όχι σε αντικατάσταση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές στην Ελλάδα και την Κύπρο, η περίοδος για την έγερση απαιτήσεων που σχετίζονται με ελαττώματα μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση πώλησης είναι 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Αυτές οι απαιτήσεις υπόκεινται στις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα εγείρουν απαίτηση για υπηρεσίες σέρβις με βάση την Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple ή με βάση τα δικαιώματά τους από τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Σημαντικό: Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple δεν θα ισχύουν για απαιτήσεις που εγείρονται με βάση τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Apple (https://www.apple.com/gr/legal/statutory-warranty) ή επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα προστασίας καταναλωτή.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η Apple Distribution International of Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (ή ο νόμιμος διάδοχός της) (στο εξής η «Apple») εγγυάται ότι το προϊόν υλικού που φέρει χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) της Apple καθώς και τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία (στο εξής το «Προϊόν Apple») δεν θα εμφανίσουν ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Apple καθώς και άλλες δημοσιευμένες οδηγίες για Προϊόντα Apple, για μια περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία αρχικής αγοράς από τον τελικό καταναλωτή (στο εξής η «Περίοδος εγγύησης»). Δύναστε να διεκδικήσετε τα μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται από την Μονοετή περιορισμένη εγγύηση για το προϊόν Apple που διαθέτετε μέσω των τοπικών σημείων εξυπηρέτησης της Apple στα περισσότερα μέρη στον κόσμο (ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς θα μου παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις βάσει εγγύησης»). Σε περίπτωση ελαττώματος στο υλικό και την κατασκευή, δύναστε να απευθύνετε τις απαιτήσεις σας στην Apple, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες αγοράσατε το Προϊόν Apple από τρίτους.

Σημείωση: Όλες οι απαιτήσεις που εγείρονται βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple θα διέπονται από τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης.

Επιπλέον, η Apple θα σας παρέχει πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου για μια περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων Apple.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα υλικού τα οποία δεν φέρουν χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) της Apple καθώς και για κανένα λογισμικό, ακόμα και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ή πωλείται μαζί με υλικό της Apple.

Τα προϊόντα που δεν φέρουν χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) της Apple ενδέχεται να καλύπτονται από την εγγύηση ενός αντίστοιχου κατασκευαστή, από την οποία να απορρέουν οφέλη επιπρόσθετα των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών - παρακαλούμε ελέγξτε τη συσκευασία και τα έγγραφα του προϊόντος σας για λεπτομέρειες.

Συμβουλευτείτε τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης η οποία συνοδεύει το λογισμικό για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού.

Οι επιλογές σέρβις ενδέχεται να είναι περιορισμένες, εάν η αίτηση για υπηρεσίες σέρβις υποβληθεί σε μία χώρα που δεν είναι η χώρα αγοράς του Προϊόντος Apple. Εάν οι εν λόγω υπηρεσίες σέρβις για το Προϊόν Apple δεν είναι διαθέσιμες σε μια τέτοια χώρα, η Apple θα σας ενημερώσει σχετικά με ενδεχόμενες πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να ισχύουν για την αποστολή και τις εργασίες πριν από την εκτέλεση των εργασιών σέρβις.

Κατά την επικοινωνία σας με την Apple μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να ισχύουν τηλεφωνικές χρεώσεις, ανάλογα με την τοποθεσία σας. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για τα εξής: (α) αναλώσιμα μέρη, όπως μπαταρίες ή προστατευτικές επιστρώσεις, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, εκτός εάν η φθορά οφείλεται σε ελάττωμα στα υλικά ή την κατασκευή, β) αισθητική φθορά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αμυχών, χαρακιών και σπασμένων πλαστικών μερών ή θυρών, (γ) βλάβη η οποία οφείλεται στη χρήση σε συνδυασμό με ένα άλλο προϊόν, (δ) βλάβη η οποία οφείλεται σε ατύχημα, κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλη εξωτερική αιτία, (ε) βλάβη η οποία οφείλεται στο χειρισμό του Προϊόντος Apple αντίθετα προς τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες δημοσιευμένες οδηγίες για Προϊόντα Apple, (στ) βλάβη η οποία οφείλεται σε εργασίες σέρβις (συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι εκπρόσωπος της Apple ή Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple (ΕΑΣΑ), (ζ) Προϊόν Apple το οποίο έχει τροποποιηθεί ώστε να μεταβληθεί η λειτουργικότητα ή οι δυνατότητές του χωρίς την έγγραφη άδεια της Apple, (η) ελαττώματα τα οποία οφείλονται στη συνήθη φθορά ή στην φυσιολογική παλαίωση του Προϊόντος Apple ή (θ) εάν από το Προϊόν Apple έχει αφαιρεθεί ή σβηστεί ο σειριακός αριθμός ή (ι) εάν το προϊόν έχει κλαπεί ή η Apple έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν έχει κλαπεί, βάσει πληροφοριών οι οποίες της έχουν παρασχεθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ iPHONE ΚΑΙ iPAD

Η Apple μπορεί να περιορίζει την υπηρεσία για iPad και iPhone στον ΕΟΧ και την Ελβετία. Μόνο η Apple ή ένας Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple (ΕΑΣΑ) θα πρέπει να εκτελεί εργασίες σέρβις σε προϊόντα iPhone ή iPad.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ APPLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Προτού προσκομίσετε το Προϊόν Apple για σέρβις βάσει εγγύησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο μέσο αποθήκευσης, να απομακρύνετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείας. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στο μέσο αποθήκευσης του Προϊόντος Apple ενδέχεται να διαγραφεί, να αντικατασταθεί ή/και να διαμορφωθεί εκ νέου κατά τη διάρκεια του σέρβις.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες σέρβις βάσει εγγύησης, το Προϊόν Apple ή ένα προϊόν προς αντικατάσταση του παλαιού θα επιστραφεί σε εσάς με τις ρυθμίσεις παραμέτρων που είχε το Προϊόν Apple κατά την αρχική αγορά του και με τις κατάλληλες ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν. Η Apple δύναται να εγκαταστήσει ενημερώσεις λογισμικού του συστήματος στα πλαίσια του σέρβις βάσει εγγύησης, μετά τις οποίες δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του Προϊόντος Apple σε παλαιότερη έκδοση του λογισμικού συστήματος. Εφαρμογές τρίτων που έχουν εγκατασταθεί στο Προϊόν Apple ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μην λειτουργούν με το Προϊόν Apple μετά την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος. Η ευθύνη για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών θα βαρύνει εσάς. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Δύναστε να υποβάλετε αίτημα για υπηρεσίες σέρβις σε μια χώρα η οποία δεν είναι η χώρα αγοράς, στην οποία περίπτωση καλείστε να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και θα επιβαρυνθείτε με όλους τους εισαγωγικούς δασμούς, τον Φ.Π.Α. και τους άλλους σχετικούς φόρους και χρεώσεις.

Σημαντικό: Μην ανοίξετε το Προϊόν Apple εκτός εάν στο Εγχειρίδιο χρήσης περιγράφεται ο τρόπος ανοίγματός του. Εάν ανοίξετε το Προϊόν Apple, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη η οποία δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η APPLE ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Εάν εγείρετε μια έγκυρη απαίτηση βάσει της παρούσας εγγύησης, η Apple, κατά τη διακριτική της ευχέρεια:

(i) θα επισκευάσει το Προϊόν Apple χρησιμοποιώντας καινούργια ή μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα τα οποία ισοδυναμούν με καινούργια ως προς την απόδοση και την αξιοπιστία.

(ii) θα αντικαταστήσει το Προϊόν Apple με ένα προϊόν το οποίο είναι κατ' ελάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το Προϊόν Apple και το οποίο έχει κατασκευαστεί από καινούργια ή/και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα τα οποία ισοδυναμούν με καινούργια ως προς την απόδοση και την αξιοπιστία.

(iii) θα σας επιστρέψει το τίμημα της αγοράς έναντι της επιστροφής του Προϊόντος Apple.

Όταν ένα προϊόν ή ένα εξάρτημα αντικαθίσταται ή παρέχεται επιστροφή του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του, το υλικό προς αντικατάσταση του παλαιού περιέρχεται στην κυριότητά σας και το αντικατασταθέν υλικό ή το υλικό για το οποίο παρασχέθηκε επιστροφή του τιμήματος περιέρχεται στην κυριότητα της Apple.

Ένα εξάρτημα ή προϊόν το οποίο παρέχεται προς αντικατάσταση του παλαιού ή ένα επισκευασμένο Προϊόν Apple καλύπτεται από την εναπομένουσα εγγύηση του αρχικού Προϊόντος Apple ή από εγγύηση διάρκειας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της αντικατάστασης ή της επισκευής, όποια από τις δύο παρέχει σε εσάς μεγαλύτερη διάρκεια κάλυψης.

Για αιτήσεις υπηρεσιών σέρβις οι οποίες υποβάλλονται σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα αγοράς του Προϊόντος Apple, η Apple δύναται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα και τα εξαρτήματα με ισοδύναμα προϊόντα και εξαρτήματα το οποία συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Αποκτήστε πρόσβαση και διαβάστε τις παρακάτω πηγές ηλεκτρονικής βοήθειας πριν να υποβάλετε ένα αίτημα για υπηρεσίες σέρβις βάσει εγγύησης:

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο internet ή εάν το Προϊόν Apple εξακολουθεί να μην λειτουργεί φυσιολογικά αφού χρησιμοποιήσετε αυτές τις πηγές, επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Apple ή, εφόσον υπάρχει, με ένα ιδιόκτητο κατάστημα λιανικής της Apple (στο εξής το «Κατάστημα λιανικής Apple») ή με έναν ΕΑΣΑ και οι υπεύθυνοι θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν για το Προϊόν Apple απαιτούνται εργασίες σέρβις και, εφόσον απαιτούνται, θα σας ενημερώσουν σύμφωνα με ποιες από τις επιλογές σέρβις βάσει εγγύησης που καθορίζονται κατωτέρω θα σας παρασχεθούν από την Apple.

Πριν να σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις βάσει εγγύησης, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της δύνανται να σας ζητήσουν να παράσχετε την απόδειξη αγοράς, να απαντήσετε σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλουν στη διάγνωση πιθανών προβλημάτων καθώς και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Apple για την παροχή υπηρεσιών σέρβις βάσει εγγύησης όπως, για παράδειγμα, να ακολουθήσετε οδηγίες για τη συσκευασία και την αποστολή Προϊόντων Apple κατά την παροχή Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Δεν θα κληθείτε να αποδείξετε ότι η μη συμμόρφωση με τη σύμβαση πώλησης την οποία επικαλείστε ίσχυε κατά την ημερομηνία παράδοσης προκειμένου να σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις και υποστήριξη βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple, εκτός εάν αυτό δεν είναι συμβατό με τη φύση της μη συμμόρφωσης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Apple, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, ειδικότερα τον τύπο του Προϊόντος Apple, θα παράσχει υπηρεσίες σέρβις βάσει εγγύησης με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές:

(i) Σέρβις με επιτόπια παράδοση. Η Apple δύναται να σας ζητήσει να επιστρέψετε το Προϊόν Apple σε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή έναν ΕΑΣΑ που παρέχει σέρβις με επιτόπια παράδοση. Μπορείτε να αποστείλετε το Προϊόν Apple σε μια Υπηρεσία επιδιόρθωσης της Apple (ΥΕΑ) για σέρβις. Όταν ειδοποιηθείτε ότι το σέρβις ολοκληρώθηκε, θα παραλάβετε άμεσα το Προϊόν Apple από το Κατάστημα λιανικής Apple ή τον ΕΑΣΑ ή το Προϊόν Apple θα αποσταλεί απευθείας σε εσάς από την ΥΕΑ.

(ii) Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή. Εάν η Apple επιλέξει να παράσχει υπηρεσίες σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, η Apple θα σας αποστείλει έγγραφα αποστολής με προπληρωμένο τέλος και, εφόσον προβλέπεται, υλικό συσκευασίας, ώστε να μπορέσετε να αποστείλετε το Προϊόν Apple σε μία ΥΕΑ ή έναν ΕΑΣΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Apple. Όταν το σέρβις ολοκληρωθεί, η ΥΕΑ ή ο ΕΑΣΑ θα επιστρέψει το Προϊόν Apple σε εσάς. Η Apple θα καλύψει τα έξοδα αποστολής από και προς την τοποθεσία σας, εφόσον ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες.

(iii) Σέρβις τύπου «κάν' το μόνος σου». Στα πλαίσια του Σέρβις τύπου «κάν' το μόνος σου», η Apple θα σας παράσχει ένα προϊόν προς αντικατάσταση του παλαιού ή ανταλλακτικά εξαρτήματα ή αξεσουάρ εύκολης αντικατάστασης για ένα προϊόν όπως ένα ποντίκι ή πληκτρολόγιο, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Σημείωση: Η Apple δεν ευθύνεται για το κόστος εργασίας το οποίο μπορεί να προκύψει σε συνάρτηση με το Σέρβις τύπου «κάν' το μόνος σου». Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια για την αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την Apple στους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στη συνέχεια ή επισκεφτείτε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή έναν ΕΑΣΑ. Εάν η Apple επιλέξει να παράσχει Σέρβις τύπου «κάν' το μόνος σου», θα ισχύει η ακόλουθη διαδικασία.

(α) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple δύναται να απαιτήσει την έγκριση μιας πιστωτικής κάρτας ως μέσο εγγύησης για την τιμή λιανικής πώλησης του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του αξεσουάρ προς αντικατάσταση του παλαιού καθώς και του κόστους αποστολής, εφόσον προβλέπεται. Η Apple θα αποστείλει ένα προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ προς αντικατάσταση του παλαιού σε εσάς μαζί με τις οδηγίες αντικατάστασης, εφόσον προβλέπεται, καθώς και τυχόν απαιτήσεις/ οδηγίες για την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος ή εξαρτήματος. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει την έγκριση της πιστωτικής κάρτας, συνεπώς δεν θα χρεωθείτε για την αξία του προϊόντος ή του εξαρτήματος ή για την αποστολή αυτού από και προς την τοποθεσία σας. Εάν δεν επιστρέψετε το αντικατασταθέν προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες ή εάν επιστρέψετε ένα αντικατασταθέν προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ το οποίο δεν είναι κατάλληλο για σέρβις, η Apple θα προχωρήσει σε χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας με το εγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Εάν δεν δύναστε να παράσχετε έγκριση πιστωτικής κάρτας, ενδέχεται να μην σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις και η Apple θα σας προτείνει εναλλακτικές επιλογές σέρβις.

(β) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple δεν απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple θα σας αποστείλει χωρίς χρέωση ένα προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ προς αντικατάσταση του παλαιού μαζί με τις οδηγίες εγκατάστασης, εφόσον προβλέπεται, καθώς και τυχόν απαιτήσεις/ οδηγίες για την απόρριψη του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(i) Πληρότητα της σύμβασης:

Με επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί καταναλωτών, όπως αυτά ορίζονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου, όλες οι εγγυήσεις, οι προϋποθέσεις και άλλοι όροι που δεν καθορίζονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης εξαιρούνται από την Μονοετή περιορισμένη της Apple. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονται περιορισμοί στη χρονική διάρκεια των εν λόγω εγγυήσεων, προϋποθέσεων ή/και σιωπηρών όρων, συνεπώς ο περιορισμός που περιγράφεται ανωτέρω ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

(ii) Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με τα δεδομένα:

Η Apple δεν εγγυάται, υποστηρίζει ή υπόσχεται ότι θα είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ένα Προϊόν Apple στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης χωρίς κίνδυνο για τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα ή χωρίς απώλεια πληροφοριών ή/και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Προϊόν Apple.

(iii) Περιορισμός ευθύνης:

Σε καμία περίπτωση η Apple δεν θα φέρει ευθύνη για τα εξής:

  1. οποιεσδήποτε απώλειες οι οποίες δεν προκλήθηκαν από παραβίαση του παρόντος εγγράφου εγγύησης από την πλευρά μας,
  2. οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες οι οποίες δεν αποτελούσαν, κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος από την πλευρά σας, λογικά προβλέψιμη συνέπεια της παραβίασης αυτού του εγγράφου εγγύησης από την Apple ή
  3. απώλειες οι οποίες σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες δεδομένων ή απώλειες ευκαιριών.

Οι διατάξεις του παρόντος εγγράφου εγγύησης δεν θα ισχύουν σε περιπτώσεις (i) θανάτου ή τραυματισμού (ii) απάτης ή βαριάς αμέλειας, (iii) δόλιας παραπλανητικής παρουσίασης ή (iv) τυχόν άλλης ευθύνης η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί σύμφωνα με το νόμο.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Apple θα διατηρεί αρχείο και θα κάνει χρήση των στοιχείων των πελατών σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου πελατών της Apple, η οποία είναι διαθέσιμη στο https://www.apple.com/privacy/.

ΓΕΝΙΚΑ

Κανένας μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή εργαζόμενος της Apple δεν είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί σε τροποποίηση, επέκταση ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση.

Εάν κάποιος όρος θεωρηθεί παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, θα καταργηθεί από την παρούσα εγγύηση, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Η παρούσα εγγύηση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία έλαβε χώρα η αγορά του Προϊόντος Apple.

Η Εγγύηση Υλικού Σας

Apple Μονοετής (1) Περιορισμένη Εγγύηση - iOS
Μόνο για Προϊόντα Επωνυμίας Apple

TO ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Η ΑΠΟ ΧΩΡΑ Η’ ΕΠΑΡΧΙΑ). ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Η ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣTO ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ, ΝΟΜΙΜΕΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ. Η APPLE, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΡΥΦΑ Η ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ Η APPLE ΔΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, Η APPLE ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ, ΚΑΤ 'ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ APPLE, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η Apple εγγυάται τα προϊόντα υλικού (hardware) iPhone, iPad ή iPod και τα αξεσουάρ επωνυμίας Apple που περιέχονται στην αρχική συσκευασία («Προϊόν Apple») για ελαττώματα στα υλικά και την ποιότητα κατασκευής όταν αυτά χρησιμοποιούνται κανονικά σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες χρήσης της Apple για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς λιανικής από τον τελικό χρήστη - αγοραστή («Περίοδος Εγγύησης»). Δημοσιευμένες οδηγίες χρήσης της Apple περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις πληροφορίες που περιέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές, εγχειρίδια χρήσης και επικοινωνίες για εργασίες επισκευής.

Παρακαλώ σημειώστε: Όλες οι αξιώσεις που εγείρονται υπό την Μονοετή Περιορισμένη Εγγύηση Apple θα διέπονται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα υλικού (hardware) ή οποιοδήποτε λογισμικό που δεν είναι επωνυμίας Apple, ακόμα και αν είναι συσκευασμένα ή πωλούνται με το υλικό (hardware) της Apple. Τρίτοι κατασκευαστές, προμηθευτές ή εκδότες, εκτός της Apple, μπορούν να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις σε εσάς – παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί τους για περαιτέρω πληροφορίες. Το λογισμικό που διανέμεται από την Apple με ή χωρίς το εμπορικό σήμα της Apple (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του λογισμικού συστήματος) δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Ανατρέξτε στην άδεια χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη χρήση του. Η Apple δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των Προϊόντων Apple θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. Η Apple δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με τη χρήση των προϊόντων Apple.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει: (α) για τα αναλώσιμα μέρη, όπως οι μπαταρίες, ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνονται με το χρόνο, εκτός εάν προκύψει αστοχία λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την ποιότητα κατασκευής, (β) για τα ελαττώματα εμφάνισης που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε γρατσουνιές, κτυπήματα, και σπασμένο πλαστικό στις θύρες, (γ) για βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση με άλλο προϊόν, (δ) για βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, επαφή με υγρά, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλες εξωτερικές αιτίες,(ε) για βλάβες που προκλήθηκαν χρησιμοποιώντας το Προϊόν Apple εκτός των δημοσιευμένων οδηγιών χρήσης της Apple, (στ) για βλάβες που προκλήθηκαν από εργασίες επισκευής (περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) και πραγματοποιήθηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι αντιπρόσωπος της Apple ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Σέρβις της Apple (“ΕΑΣΑ”), (ζ) για ένα Προϊόν Apple που έχει τροποποιηθεί για να αλλάξει τη λειτουργικότητα ή τις δυνατότητες χωρίς τη γραπτή άδεια της Apple, (η) για ελαττώματα που έχουν προκληθεί λόγω φυσιολογικής φθοράς ή που οφείλονται στη φυσιολογική παλαίωση του Προϊόντος Apple, (θ) εάν έχει αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί οποιοσδήποτε σειριακός αριθμός της Apple.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΤΟ iPHONE ΚΑΙ iPAD.

Η Apple μπορεί να περιορίσει το σέρβις βάσει εγγύησης για το iPhone και iPad στη χώρα όπου η Apple ή οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς της πώλησαν αρχικά το Προϊόν Apple.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ APPLE ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ.

Πριν από τη λήψη σέρβις βάσει εγγύησης, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της ενδέχεται να απαιτήσουν να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς, και να απαντήσετε σε ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη διάγνωση πιθανών ζητημάτων και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Apple για την παροχή σέρβις βάσει εγγύησης. Πριν δώσετε το Προϊόν Apple για σέρβις βάσει εγγύησης, θα πρέπει να διατηρήσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου του μέσου αποθήκευσης του, να αφαιρέστε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφάλειας.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ. Η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ APPLE ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΕΡΒΙΣ.

Μετά το σέρβις βάσει εγγύησης το Προϊόν σας Apple ή ένα προϊόν αντικατάστασης θα σας επιστραφεί με τη διαμόρφωση που είχε το Προϊόν σας Apple όταν αγοράστηκε αρχικά, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων ενημερώσεων. Η Apple μπορεί να εγκαταστήσει ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος, ως μέρος του σέρβις βάσει εγγύησης, που θα εμποδίσει το Προϊόν Apple από την επιστροφή σε μια παλαιότερη έκδοση του λογισμικού του συστήματος. Εφαρμογές τρίτων εγκατεστημένες στο Προϊόν Apple μπορεί να μην είναι συμβατές ή να μη δουλεύουν με το Προϊόν Apple ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης του λογισμικού του συστήματος. Θα είστε υπεύθυνος για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.

Σημαντικό: Μην ανοίγετε το Προϊόν Apple. Το άνοιγμα του Προϊόντος Apple μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Μόνο η Apple ή ένας ΕΑΣΑ θα πρέπει να εκτελούν εργασίες σέρβις στο Προϊόν Apple.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ Η APPLE ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης υποβάλλετε ένα έγκυρο αίτημα στην Apple ή σε ένα ΕΑΣΑ, η Apple, κατά την κρίση της, (i) θα επισκευάσει το Προϊόν Apple χρησιμοποιώντας καινούργια ή μεταχειρισμένα τμήματα τα οποία είναι ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία, (ii) θα αντικαταστήσει το Προϊόν Apple με ένα προϊόν που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς με το Προϊόν Apple και έχει δημιουργηθεί από τα νέα και / ή μεταχειρισμένα τμήματα τα οποία είναι ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία, ή (iii) θα ανταλλάξει το Προϊόν Apple έναντι επιστροφής του αντιτίμου αγοράς.

Η Apple μπορεί να σας ζητήσει να αντικαταστήσετε ορισμένα εγκατεστημένα από το χρήστη τμήματα ή προϊόντα. Ένα ανταλλακτικό ή προϊόν, που περιέχει κάποιο εγκατεστημένο από το χρήστη τμήμα το οποίο έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με οδηγίες που παρέχονται από την Apple, καλύπτεται από το υπόλοιπο της εγγύησης του προϊόντος της Apple ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αντικατάστασης ή επισκευής, όποιο από τα δύο παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη για σας. Όταν ένα προϊόν ή ένα τμήμα αντικαθίσταται ή όταν παρέχεται επιστροφή χρημάτων, κάθε αντικείμενο αντικατάστασης περνά στην ιδιοκτησία σας και το αντικατασταθέν η επιστραφέν αντικείμενο γίνεται ιδιοκτησία της Apple.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΕΡΒΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ?

Παρακαλούμε να επισκεφτείτε και να μελετήσετε τις πληροφορίες βοήθειας στο διαδίκτυο (online help) όπως περιγράφονται κατωτέρω πριν ζητήσετε σέρβις βάσει εγγύησης. Εάν το προϊόν της Apple εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τη χρήση αυτών των πληροφοριών, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Apple ή, κατά περίπτωση, με ένα κατάστημα λιανικής πώλησης της Apple («Κατάστημα Λιανικής Apple») ή έναν ΕΑΣΑ, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω. Ένας εκπρόσωπος της Apple ή ένας ΕΑΣΑ θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν η το Προϊόν σας Apple χρειάζεται σέρβις και, εάν ναι, θα σας ενημερώσει πως η Apple θα το παράσχει. Όταν επικοινωνείτε με την Apple μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να ισχύουν άλλες χρεώσεις ανάλογα με την τοποθεσίας σας.

Πληροφορίες στο διαδίκτυο (online) με λεπτομέρειες για την απόκτηση σέρβις εγγύησης παρέχονται παρακάτω.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Apple θα παρέχει σέρβις βάσει εγγύησης μέσω ενός είτε περισσοτέρων εκ των κατωτέρω επιλογών:

(i) Σέρβις με επιτόπια παράδοσης (carry-in service). Μπορείτε να επιστρέψετε το Προϊόν σας Apple σε ένα Κατάστημα Λιανικής Apple ή σε έναν ΕΑΣΑ που προσφέρει υπηρεσία επιτόπιας παράδοσης. Το σέρβις θα πραγματοποιηθεί στο μέρος αυτό, ή το Κατάστημα Λιανικής Apple ή ο ΕΑΣΑ ενδέχεται να στείλει το Προϊόν σας Apple σε μέρος Υπηρεσίας Επιδιόρθωσης της Apple («ΥΕΑ») προκειμένου να λάβει σέρβις. Μόλις ειδοποιηθείτε ότι το σέρβις ολοκληρώθηκε, θα παραλάβετε άμεσα το Προϊόν Apple από το Κατάστημα Λιανικής Apple ή την τοποθεσία του ΕΑΣΑ, ή το Προϊόν Apple θα αποσταλεί απευθείας στην τοποθεσία σας από την τοποθεσία της ΥΕΑ.

(ii) Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή (mail-in service). Αν η Apple αποφασίσει ότι το Προϊόν σας Apple δικαιούται την υπηρεσία ταχυδρομικής αποστολής, η Apple θα σας στείλει προπληρωμένες φορτωτικές και κατά περίπτωση, υλικά συσκευασίας, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποστείλετε το Προϊόν σας Apple σε μια τοποθεσία ΥΕΑ ή ΕΑΣΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Apple. Μόλις ολοκληρωθεί το σέρβις, η ΥΕΑ ή ο ΕΑΣΑ θα επιστρέψει τον Προϊόν Apple σε εσάς. Η Apple θα πληρώσει για την αποστολή προς και από τη τοποθεσία σας, εάν ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες.

(iii) Σέρβις τμημάτων «κάντο μόνος σου» (Do-It-Yourself) (DIY). Το σέρβις τμημάτων DIY σας επιτρέπει να κάνετε οι ίδιοι σέρβις στο Προϊόν σας Apple. Αν τo σέρβις τμημάτων DIY είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, η ακόλουθη διαδικασία θα ισχύει.

(α) Σέρβις όταν η Apple απαιτεί την επιστροφή του προϊόντος ή του μέρους που αντικαθίστανται. Η Apple μπορεί να ζητήσει άδεια χρέωσης πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση για τη λιανική τιμή του προϊόντος ή μέρους αντικατάστασης και τα σχετικά έξοδα αποστολής. Αν δεν είστε σε θέση να παράσχετε άδεια χρέωσης πιστωτικής κάρτας, τo σέρβις τμημάτων DIY ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για εσάς και η Apple θα προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους σέρβις. Η Apple θα σας αποστείλει ένα προϊόν ή τμήμα αντικατάστασης με οδηγίες εγκατάστασης, εάν είναι δυνατό στην περίπτωση αυτή, και όλες τις προϋποθέσεις για την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος ή τμήματος. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει την έγκριση χρέωσης πιστωτικής κάρτας, και δεν θα χρεωθείτε για το προϊόν ή το τμήμα και την αποστολή προς και από την τοποθεσία σας. Αν δεν επιστρέψετε το προϊόν ή το τμήμα που αντικαταστάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες ή επιστρέψετε ένα αντικατασταθέν προϊόν ή τμήμα που δεν είναι κατάλληλο για σέρβις, η Apple θα χρεώσει στην πιστωτική σας κάρτα τo το εγκεκριμένο ποσό.

(β) Σέρβις όταν η Apple δεν απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος ή του τμήματος. Η Apple θα σας στείλει δωρεάν ένα προϊόν ή τμήμα αντικατάστασης συνοδευόμενο από οδηγίες εγκατάστασης, εάν είναι δυνατό στην περίπτωση αυτή, και όλες τις προϋποθέσεις για την διάθεση του αντικατασταθέντος προϊόντος ή τμήματος.

(γ) η Apple δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα εργασίας που θα προκύψουν σχετικά με το σέρβις τμημάτων DIY. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Apple στον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται παρακάτω.

Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις επιλογές με τις οποία η Apple μπορεί να παρέχει σέρβις βάσει εγγύησης σε εσάς, και τα κριτήρια καταλληλότητας του Προϊόντος σας Apple για να λάβετε μια συγκεκριμένη επιλογή σέρβις. Υπηρεσία θα περιορίζεται στις επιλογές που είναι διαθέσιμες στη χώρα όπου ζητείται το σέρβις. Οι επιλογές σέρβις, η διαθεσιμότητα τμημάτων και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής και διεκπεραίωσης, εάν το Προϊόν Apple δεν μπορεί να λάβει σέρβις στη χώρα στην οποία βρίσκεται. Εάν επιθυμείτε σέρβις σε μια χώρα που δεν είναι η αρχική χώρα αγοράς, θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών και των εξαγωγών και είστε υπεύθυνος για όλους τους τελωνειακούς δασμούς, ΦΠΑ και άλλους σχετικούς φόρους και τέλη. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο διεθνές σέρβις, η Apple ενδέχεται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα και τμήματα με συγκρίσιμα προϊόντα και τμήματα συμβατά με τα τοπικά πρότυπα ποιότητας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ), ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ, ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE.

Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Η APPLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Apple θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες πελατών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Πελατών της Apple η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ΓΕΝΙΚΑ

Κανένας μεταπωλητής της Apple, πράκτορας, ή υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος, η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται και δεν υποβαθμίζεται. Αυτή η εγγύηση διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple προσδιορίζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple ή ο νόμιμος διάδοχός της είναι ο εγγυητής σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ONLINE)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κάτωθι διατίθενται στο διαδίκτυο (online):

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ή ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περιοχή/Χώρα αγοράς Apple Διεύθυνση
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Η Εγγύηση Υλικού Σας

Apple Μονοετής (1) Περιορισμένη Εγγύηση - iPhone
Μόνο για Προϊόντα Επωνυμίας Apple

TO ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ή ΑΠΟ ΧΩΡΑ Η' ΕΠΑΡΧΙΑ). ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η APPLE δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη συμμόρφωση προς μια σύμβαση πώλησης. Για την πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων σας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, επαρχίας Ή πολιτείας σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ που μπορεί να επηρεάσουν TO ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ, ΝΟΜΙΜΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. Η APPLE, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ κρυφΑ ή λανθάνονΤΑ ελαττώματα. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ Η APPLE ΔΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, Η APPLE περιορίζει τη διάρκεια και ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ εγγύησηΣ ΚΑΙ, κατ 'επιλογή της Apple, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ περιγράφονται παρακάτω. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ επαρχίες) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ που περιγραφεται ανωτερω ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΤΙ καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση;

Η Apple εγγυάται τα προϊόντα υλικού (hardware) και τα αξεσουάρ επωνυμίας Apple που περιέχονται στην αρχική συσκευασία («Προϊόν Apple») για ελαττώματα στα υλικά και την ποιότητα κατασκευής όταν αυτά χρησιμοποιούνται κανονικά σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες χρήσης της Apple για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς λιανικής από τον τελικό χρήστη - αγοραστή («Περίοδος Εγγύησης»). Δημοσιευμένες οδηγίες χρήσης της Apple περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις πληροφορίες που περιέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές, εγχειρίδια χρήσης και επικοινωνίες για εργασίες επισκευής.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα υλικού (hardware) ή οποιοδήποτε λογισμικό που δεν είναι επωνυμίας Apple, ακόμα και αν είναι συσκευασμένα ή πωλούνται με το υλικό (hardware) της Apple. Τρίτοι κατασκευαστές, προμηθευτές ή εκδότες, εκτός της Apple, μπορούν να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις σε εσάς, αλλά η Apple, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, παρέχει τα προϊόντα τους «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Το λογισμικό που διανέμεται από την Apple με ή χωρίς το εμπορικό σήμα της Apple (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του λογισμικού συστήματος) δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Ανατρέξτε στην άδεια χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη χρήση του. Η Apple δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των Προϊόντων Apple θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. Η Apple δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με τη χρήση των προϊόντων Apple.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει: (α) για τα αναλώσιμα μέρη, όπως οι μπαταρίες, ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνονται με το χρόνο, εκτός εάν προκύψει αστοχία λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την ποιότητα κατασκευής, (β) για τα ελαττώματα εμφάνισης που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε γρατσουνιές, κτυπήματα, και σπασμένο πλαστικό στις θύρες, (γ) για βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση με άλλο προϊόν, (δ) για βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, επαφή με υγρά, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλες εξωτερικές αιτίες,(ε) για βλάβες που προκλήθηκαν χρησιμοποιώντας το Προϊόν Apple εκτός των δημοσιευμένων οδηγιών χρήσης της Apple, (στ) για βλάβες που προκλήθηκαν από εργασίες επισκευής (περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) και πραγματοποιήθηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι αντιπρόσωπος της Apple ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Σέρβις της Apple ("ΕΑΣΑ"), (ζ) για ένα Προϊόν Apple που έχει τροποποιηθεί για να αλλάξει τη λειτουργικότητα ή τις δυνατότητες χωρίς τη γραπτή άδεια της Apple, (η) για ελαττώματα που έχουν προκληθεί λόγω φυσιολογικής φθοράς ή που οφείλονται στη φυσιολογική παλαίωση του Προϊόντος Apple, (θ) εάν έχει αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί οποιοσδήποτε σειριακός αριθμός της Apple.

σημαντικόσ περιορισμόσ

Η Apple μπορεί να περιορίσει το σέρβις βάσει εγγύησης στη χώρα όπου η Apple ή οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς της πώλησαν αρχικά το Προϊόν Apple.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ δημιουργείτε περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στα μέσα αποθήκευσης προϊόντων της Apple για να προστατεύσετε το περιεχόμενο και ως μέτρο προφύλαξης από πιθανές λειτουργικές βλάβες.

Πριν από τη λήψη σέρβις βάσει εγγύησης, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της ενδέχεται να απαιτήσουν να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς, και να απαντήσετε σε ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη διάγνωση πιθανών ζητημάτων και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Apple για την παροχή σέρβις βάσει εγγύησης. Πριν δώσετε το Προϊόν Apple για σέρβις βάσει εγγύησης, θα πρέπει να διατηρήσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου του μέσου αποθήκευσης του, να αφαιρέστε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφάλειας.

Κατά το σερβισ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗσ Τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝα του μέσου αποθήκευσης θα διαγραφούν και θα ΑΝΑΜΟΡΦΩθουν. η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ προγραμμάτων λογισμικού, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή άλλων πληροφορίων που περιέχονται στο μέσο αποθήκευσης Ή κάθε άλλο τμήμα του Προϊόντος apple που υποβληθηκε σε σερβισ.

Μετά το σέρβις βάσει εγγύησης το Προϊόν σας Apple ή ένα προϊόν αντικατάστασης θα σας επιστραφεί με τη διαμόρφωση που είχε το Προϊόν σας Apple όταν αγοράστηκε αρχικά, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων ενημερώσεων. Η Apple μπορεί να εγκαταστήσει ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος, ως μέρος του σέρβις βάσει εγγύησης, που θα εμποδίσει το Προϊόν Apple από την επιστροφή σε μια παλαιότερη έκδοση του λογισμικού του συστήματος. Εφαρμογές τρίτων εγκατεστημένες στο Προϊόν Apple μπορεί να μην είναι συμβατές ή να μη δουλεύουν με το Προϊόν Apple ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης του λογισμικού του συστήματος. Θα είστε υπεύθυνος για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.

Σημαντικό: Μην ανοίγετε το Προϊόν Apple. Το άνοιγμα του Προϊόντος Apple μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Μόνο η Apple ή ένας ΕΑΣΑ θα πρέπει να εκτελούν εργασίες σέρβις στο Προϊόν Apple.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ Η APPLE σε περίπτωση ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης υποβάλλετε ένα έγκυρο αίτημα στην Apple ή σε ένα ΕΑΣΑ, η Apple, κατά την κρίση της, (i) θα επισκευάσει το Προϊόν Apple χρησιμοποιώντας καινούργια ή μεταχειρισμένα τμήματα τα οποία είναι ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία, (ii) θα αντικαταστήσει το Προϊόν Apple με ένα προϊόν που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς με το Προϊόν Apple και έχει δημιουργηθεί από τα νέα και / ή μεταχειρισμένα τμήματα τα οποία είναι ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία, ή (iii) θα ανταλλάξει το Προϊόν Apple έναντι επιστροφής του αντιτίμου αγοράς.

Η Apple μπορεί να σας ζητήσει να αντικαταστήσετε ορισμένα εγκατεστημένα από το χρήστη τμήματα ή προϊόντα. Ένα ανταλλακτικό ή προϊόν, που περιέχει κάποιο εγκατεστημένο από το χρήστη τμήμα το οποίο έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με οδηγίες που παρέχονται από την Apple, καλύπτεται από το υπόλοιπο της εγγύησης του προϊόντος της Apple ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αντικατάστασης ή επισκευής, όποιο από τα δύο παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη για σας. Όταν ένα προϊόν ή ένα τμήμα αντικαθίσταται ή όταν παρέχεται επιστροφή χρημάτων, κάθε αντικείμενο αντικατάστασης περνά στην ιδιοκτησία σας και το αντικατασταθέν η επιστραφέν αντικείμενο γίνεται ιδιοκτησία της Apple.

Πώς να λάβετε ΣΕΡΒΙΣ εγγύησης?

Παρακαλούμε να επισκεφτείτε και να μελετήσετε τις πληροφορίες βοήθειας στο διαδίκτυο (online help) όπως περιγράφονται κατωτέρω πριν ζητήσετε σέρβις βάσει εγγύησης. Εάν το προϊόν της Apple εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τη χρήση αυτών των πληροφοριών, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Apple ή, κατά περίπτωση, με ένα κατάστημα λιανικής πώλησης της Apple («Κατάστημα Λιανικής Apple») ή έναν ΕΑΣΑ, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω. Ένας εκπρόσωπος της Apple ή ένας ΕΑΣΑ θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν η το Προϊόν σας Apple χρειάζεται σέρβις και, εάν ναι, θα σας ενημερώσει πως η Apple θα το παράσχει. Όταν επικοινωνείτε με την Apple μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να ισχύουν άλλες χρεώσεις ανάλογα με την τοποθεσίας σας.

Πληροφορίες στο διαδίκτυο (online) με λεπτομέρειες για την απόκτηση σέρβις εγγύησης παρέχονται παρακάτω.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Apple θα παρέχει σέρβις βάσει εγγύησης μέσω ενός είτε περισσοτέρων εκ των κατωτέρω επιλογών:

(i) Σέρβις με επιτόπια παράδοσης (carry-in service). Μπορείτε να επιστρέψετε το Προϊόν σας Apple σε ένα Κατάστημα Λιανικής Apple ή σε έναν ΕΑΣΑ που προσφέρει υπηρεσία επιτόπιας παράδοσης. Το σέρβις θα πραγματοποιηθεί στο μέρος αυτό, ή το Κατάστημα Λιανικής Apple ή ο ΕΑΣΑ ενδέχεται να στείλει το Προϊόν σας Apple σε μέρος Υπηρεσίας Επιδιόρθωσης της Apple («ΥΕΑ») προκειμένου να λάβει σέρβις. Μόλις ειδοποιηθείτε ότι το σέρβις ολοκληρώθηκε, θα παραλάβετε άμεσα το Προϊόν Apple από το Κατάστημα Λιανικής Apple ή την τοποθεσία του ΕΑΣΑ, ή το Προϊόν Apple θα αποσταλεί απευθείας στην τοποθεσία σας από την τοποθεσία της ΥΕΑ.

(ii) Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή (mail-in service). Αν η Apple αποφασίσει ότι το Προϊόν σας Apple δικαιούται την υπηρεσία ταχυδρομικής αποστολής, η Apple θα σας στείλει προπληρωμένες φορτωτικές και κατά περίπτωση, υλικά συσκευασίας, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποστείλετε το Προϊόν σας Apple σε μια τοποθεσία ΥΕΑ ή ΕΑΣΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Apple. Μόλις ολοκληρωθεί το σέρβις, η ΥΕΑ ή ο ΕΑΣΑ θα επιστρέψει τον Προϊόν Apple σε εσάς. Η Apple θα πληρώσει για την αποστολή προς και από τη τοποθεσία σας, εάν ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες.

(iii) Σέρβις τμημάτων «κάντο μόνος σου» (Do-It-Yourself) (DIY). Το σέρβις τμημάτων DIY σας επιτρέπει να κάνετε οι ίδιοι σέρβις στο Προϊόν σας Apple. Αν τo σέρβις τμημάτων DIY είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, η ακόλουθη διαδικασία θα ισχύει.

(α) Σέρβις όταν η Apple απαιτεί την επιστροφή του προϊόντος ή του μέρους που αντικαθίστανται. Η Apple μπορεί να ζητήσει άδεια χρέωσης πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση για τη λιανική τιμή του προϊόντος ή μέρους αντικατάστασης και τα σχετικά έξοδα αποστολής. Αν δεν είστε σε θέση να παράσχετε άδεια χρέωσης πιστωτικής κάρτας, τo σέρβις τμημάτων DIY ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για εσάς και η Apple θα προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους σέρβις. Η Apple θα σας αποστείλει ένα προϊόν ή τμήμα αντικατάστασης με οδηγίες εγκατάστασης, εάν είναι δυνατό στην περίπτωση αυτή, και όλες τις προϋποθέσεις για την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος ή τμήματος. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει την έγκριση χρέωσης πιστωτικής κάρτας, και δεν θα χρεωθείτε για το προϊόν ή το τμήμα και την αποστολή προς και από την τοποθεσία σας. Αν δεν επιστρέψετε το προϊόν ή το τμήμα που αντικαταστάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες ή επιστρέψετε ένα αντικατασταθέν προϊόν ή τμήμα που δεν είναι κατάλληλο για σέρβις, η Apple θα χρεώσει στην πιστωτική σας κάρτα τo το εγκεκριμένο ποσό.

(β) Σέρβις όταν η Apple δεν απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος ή του τμήματος. Η Apple θα σας στείλει δωρεάν ένα προϊόν ή τμήμα αντικατάστασης συνοδευόμενο από οδηγίες εγκατάστασης, εάν είναι δυνατό στην περίπτωση αυτή, και όλες τις προϋποθέσεις για την διάθεση του αντικατασταθέντος προϊόντος ή τμήματος.

(γ) η Apple δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα εργασίας που θα προκύψουν σχετικά με το σέρβις τμημάτων DIY. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Apple στον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται παρακάτω.

Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις επιλογές με τις οποία η Apple μπορεί να παρέχει σέρβις βάσει εγγύησης σε εσάς, και τα κριτήρια καταλληλότητας του Προϊόντος σας Apple για να λάβετε μια συγκεκριμένη επιλογή σέρβις. Υπηρεσία θα περιορίζεται στις επιλογές που είναι διαθέσιμες στη χώρα όπου ζητείται το σέρβις. Οι επιλογές σέρβις, η διαθεσιμότητα τμημάτων και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής και διεκπεραίωσης, εάν το Προϊόν Apple δεν μπορεί να λάβει σέρβις στη χώρα στην οποία βρίσκεται. Εάν επιθυμείτε σέρβις σε μια χώρα που δεν είναι η αρχική χώρα αγοράς, θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών και των εξαγωγών και είστε υπεύθυνος για όλους τους τελωνειακούς δασμούς, ΦΠΑ και άλλους σχετικούς φόρους και τέλη. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο διεθνές σέρβις, η Apple ενδέχεται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα και τμήματα με συγκρίσιμα προϊόντα και τμήματα συμβατά με τα τοπικά πρότυπα ποιότητας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ), ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ, ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE.

Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Η APPLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ επαρχίες) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Apple θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες πελατών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Πελατών της Apple η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ΓΕΝΙΚΑ

Κανένας μεταπωλητής της Apple, πράκτορας, ή υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος, η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται και δεν υποβαθμίζεται. Αυτή η εγγύηση διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple προσδιορίζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple ή ο νόμιμος διάδοχός της είναι ο εγγυητής σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ONLINE)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κάτωθι διατίθενται στο διαδίκτυο (online):

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ή ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περιοχή/Χώρα αγοράς Apple Διεύθυνση
Americas
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
United States and Other Americas Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
People's Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Other Asian Pacific Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Η Εγγύηση Υλικού Σας

Apple Μονοετής (1) Περιορισμένη Εγγύηση
Μόνο για Προϊόντα ΕπωνυμίαςApple

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ Ή, ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Η APPLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ή ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ). ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η APPLE, Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΓΓΥΗΣΗ.

Οι υποχρεώσεις της Apple σύμφωνα με την εγγύηση γι’ αυτό το προϊόν υλισμικού περιορίζονται στους όρους που τίθενται στην παρούσα.

Η Apple, όπως προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα, παρέχει εγγύηση γι’ αυτό το προϊόν υλισμικού που φέρει το σήμα Apple για ελαττώματα στα υλικά κατασκευής και την εργασία υπό συνθήκες κανονικής χρήσης για μια περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία λιανικής αγοράς του προϊόντος από τον αρχικό αγοραστή και τελικό χρήστη ("Περίοδος εγγύησης"). Εάν προκύψει ελάττωμα στο υλισμικό και εγερθεί έγκυρη απαίτηση εντός της περιόδου εγγύησης, η Apple κατ’ επιλογήν της και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, είτε (1) θα επισκευάσει το ελάττωμα στο υλισμικό χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας καινούργια ανταλλακτικά ή ανακατασκευασμένα που είναι ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία, είτε (2) θα ανταλλάξει το προϊόν με ένα προϊόν που είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο που είναι ισοδύναμο με καινούργιο στην απόδοση και την αξιοπιστία και είναι τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το αρχικό προϊόν, ή (3) θα επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς του προϊόντος. Η Apple ενδέχεται να σας ζητήσει να αντικαταστήσετε τα ελαττωματικά μέρη με καινούργια ή ανακατασκευασμένα μέρη που μπορούν να εγκατασταθούν από τον χρήστη, τα οποία παρέχει η Apple σε εκπλήρωση της υποχρέωσης της που απορρέει από την εγγύηση. Ένα προϊόν αντικατάστασης ή μέρος, συμπεριλαμβανομένου του μέρους που μπορεί να εγκατασταθεί από το χρήστη και που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την Apple, επαναφέρει σε ισχύ την εναπομένουσα εγγύηση του αρχικού προϊόντος για το υπόλοιπο της διάρκειάς της ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αντικατάστασης ή της επισκευής, οποιοδήποτε από τα δύο σας παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη. Όταν ένα προϊόν ή μέρος ανταλλάσσεται, οποιοδήποτε στοιχείο αντικατάστασης περνά στην ιδιοκτησία σας και το αντικατασταθέν στοιχείο περνά στην ιδιοκτησία της Apple. Τα μέρη που παρέχονται από την Apple βάσει της υποχρέωσής της που απορρέει από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα για τα οποία εγείρεται απαίτηση για το σέρβις της εγγύησης. Όταν επιστρέφονται χρήματα, το προϊόν για το οποίο παρέχεται η επιστροφή χρημάτων πρέπει να επιστραφεί στην Apple οπότε και γίνεται ιδιοκτησία της Apple.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. ΕΑΝ Η APPLE ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. Κανένας μεταπωλητής, πράκτορας, ή υπάλληλος της Apple δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη σ’ αυτήν την εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εφαρμοστέος, η νομιμότητα ή η δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται ή υπονομεύεται.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για το προϊόν υλισμικού που κατασκευάζεται από ή για την Apple, το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί από το εμπορικό σήμα "Apple", την εμπορική ονομασία, ή το λογότυπο προσαρτημένο σ’ αυτό. Η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν υλισμικού που δεν ανήκει στην Apple ή οποιοδήποτε λογισμικό, ακόμα και εάν συσκευάστηκε ή πωλήθηκε με το υλισμικό της Apple. Άλλοι κατασκευαστές, προμηθευτές, ή εκδότες, εκτός της Apple, ενδέχεται να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις στον αγοραστή τελικό χρήστη, αλλά η Apple, εφ' όσον επιτρέπεται από το νόμο, παρέχει τα προϊόντα της "ως έχουν". Το λογισμικό που διανέμεται από την Apple με ή χωρίς την εμπορική ονομασία Apple (που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στο λογισμικό συστημάτων) δεν καλύπτεται απ’ αυτή την περιορισμένη εγγύηση. Ανατρέξτε στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό για τις λεπτομέρειες των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τη χρήση του.

Η Apple δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του προϊόντος της θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς προβλήματα. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που θα προκύψουν από την μη τήρηση των οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του προϊόντος.

Η Εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) για τα αναλώσιμα μέρη, όπως οι μπαταρίες, ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνονται με το χρόνο, εκτός εάν προκύψει αστοχία λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την εργασία, (β) για τα ελαττώματα εμφάνισης που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε γρατσουνιές, κτυπήματα, και σπασμένο πλαστικό στις θύρες, (γ) για βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση με προϊόντα που δεν ανήκουν στην Apple, (δ) για βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, επαφή με υγρά, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλες εξωτερικές αιτίες, (ε) για βλάβες που προκλήθηκαν χρησιμοποιώντας το προϊόν εκτός των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Apple, (στ) για βλάβες που προκλήθηκαν από εργασίες επισκευής (περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) και πραγματοποιήθηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι αντιπρόσωπος της Apple ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Σέρβις της Apple (“ΕΑΣΑ”), (ζ) για ένα προϊόν ή μέρος που έχει τροποποιηθεί για να αλλάξει τη λειτουργικότητα ή τις δυνατότητες χωρίς τη γραπτή άδεια της Apple, (η) για ελαττώματα που έχουν προκληθεί λόγω φθοράς και ρήξης ή που οφείλονται στη φυσιολογική παλαίωση του προϊόντος, (θ) εάν έχει αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί οποιοσδήποτε σειριακός αριθμός της Apple. Σημαντικό: Μην ανοίγετε το προϊόν υλισμικού. Το άνοιγμα του προϊόντος υλισμικού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται απ’ αυτή την εγγύηση. Μόνον η Apple ή ένας ΕΑΣΑ πρέπει να εκτελεί εργασίες επισκευών σ’ αυτό το προϊόν υλισμικού.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ), ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ, ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Η APPLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλώ αποκτήστε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να δείτε τους πόρους βοήθειας που περιγράφονται κατωτέρω πριν αναζητήσετε το σέρβις βάσει εγγύησης. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και μετά τη χρήση αυτών των πόρων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους της Apple ή, εφόσον υπάρχει, με ένα ιδιόκτητο κατάστημα λιανικής πώλησης της Apple («Apple Retail») ή με έναν ΕΑΣΑ χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατωτέρω. Κατά την επικοινωνία σας με την Apple μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να ισχύσουν άλλες χρεώσεις ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας. Όταν τηλεφωνείτε, ο αντιπρόσωπος της Apple ή ο ΕΑΣΑ θα βοηθήσει να προσδιοριστεί εάν το προϊόν σας χρειάζεται σέρβις και, εάν χρειάζεται, θα σας ενημερώσει για την διαδικασία που ακολουθεί η Apple. Πρέπει να βοηθήσετε στη διάγνωση των προβλημάτων του προϊόντος σας και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες εγγύησης της Apple.

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει το σέρβις στη χώρα όπου η Apple ή οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς της πώλησαν αρχικά το προϊόν υλισμικού. Η Apple θα παρέχει την υπηρεσία βάσει εγγύησης είτε (i) σε μια τοποθεσία λιανικής της Apple ή στον χώρο ενός ΕΑΣΑ, όπου το σέρβις πραγματοποιείται επί τόπου, ή η λιανική της Apple ή ο ΕΑΣΑ ενδέχεται να στείλει το προϊόν στην τοποθεσία της υπηρεσίας επισκευών της Apple για σέρβις, (ii) με την αποστολή σε εσάς προπληρωμένων λογαριασμών αποστολής (και εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, η Apple μπορεί να σας στείλει υλικό συσκευασίας) για να μπορέσετε να αποστείλετε το προϊόν στη τοποθεσία της υπηρεσίας επισκευών της Apple για σέρβις, ή (iii) με την αποστολή σε σας καινούργιου ή ανακατασκευασμένου προϊόντος αντικατάστασης ή μέρους που μπορεί να εγκατασταθεί από τον χρήστη ώστε να μπορέσετε να επισκευάσετε ή να ανταλλάξετε το προϊόν σας ("υπηρεσία DIY"). Κατά την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης ή του μέρους, το αρχικό προϊόν ή το μέρος περιέρχεται στην κυριότητα της Apple και εσείς συμφωνείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της ρύθμισης για έγκαιρη επιστροφή του αρχικού προϊόντος ή του μέρους στην Apple. Κατά την παροχή της υπηρεσίας DIY που απαιτεί την επιστροφή του αρχικού προϊόντος ή μέρους, η Apple ενδέχεται να απαιτήσει την έγκριση μιας πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση για τη λιανική τιμή του προϊόντος αντικατάστασης ή του μέρους και των ισχυόντων εξόδων αποστολής. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει την έγκριση της πιστωτικής κάρτας, ώστε να μη χρεωθείτε για το προϊόν ή το μέρος και τα έξοδα αποστολής. Εάν δεν επιστρέψετε το αντικατασταθέν προϊόν ή μέρος σύμφωνα με τις οδηγίες ή το αντικατασταθέν προϊόν ή μέρος δεν καλύπτεται από το σέρβις της εγγύησης , η Apple θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα με το εγκεκριμένο ποσό.

Οι επιλογές του σέρβις, η διαθεσιμότητα των μερών και οι χρόνοι ανταπόκρισης ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζητείται το σέρβις. Οι επιλογές του σέρβις υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να λάβει σέρβις στη χώρα όπου ζητείται η υπηρεσία ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τις δαπάνες αποστολής και διακίνησης. Εάν αναζητήσετε σέρβις σε μια χώρα διαφορετική από την χώρα αρχικής αγοράς, θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών και θα φέρετε την ευθύνη για όλους τους τελωνειακούς δασμούς, το Φ.Π.Α. και άλλους σχετικούς φόρους και χρεώσεις. Όπου υπάρχει διαθέσιμο διεθνές σέρβις, η Apple ενδέχεται να επισκευάσει ή να ανταλλάξει τα ελαττωματικά προϊόντα και τα μέρη με συγκρίσιμα προϊόντα και μέρη που συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple ενδέχεται να σας ζητήσει να προσκομίσετε αποδείξεις για τις λεπτομέρειες αγοράς ή/και να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις εγγραφής πριν λάβετε το σέρβις της εγγύησης. Πληροφορίες στο διαδίκτυο με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την λήψη σέρβις της εγγύησης παρέχονται κατωτέρω.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ.

Η Apple θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες των πελατών σύμφωνα με την πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου της που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Εάν το προϊόν σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει προγράμματα λογισμικού, δεδομένα και άλλες πληροφορίες, θα πρέπει να προστατεύσετε το περιεχόμενό του από πιθανές λειτουργικές αστοχίες. Προτού να παραδώσετε το προϊόν σας για το σέρβις της εγγύησης είναι δική σας ευθύνη να κρατήσετε ένα ξεχωριστό εφεδρικό αντίγραφο του περιεχομένου, να αφαιρέσετε όλα τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που επιθυμείτε να προστατεύσετε και να απενεργοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης ασφάλειας. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Το προϊόν σας ή το προϊόν αντικατάστασης θα σάς επιστραφεί όπως ήταν διαμορφωμένο όταν αγοράστηκε αρχικά, και με τις ισχύουσες ενημερώσεις. Η Apple θα μπορεί να εγκαταστήσει αναβαθμίσεις του λογισμικού του συστήματος, ως μέρος της υπηρεσίας εγγύησης, που θα εμποδίζουν την επιστροφή του συστήματος σε μία παλαιότερη έκδοση του λογισμικού του συστήματος. Εφαρμογές τρίτων που θα εγκατασταθούν στο υλισμικό ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μη λειτουργούν με το υλισμικό εξαιτίας της αναβάθμισης του λογισμικού του συστήματος. Αποτελεί δική σας ευθύνη η επανεγκατάσταση όλων των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού, των δεδομένων και των κωδικών πρόσβασης. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση των προγραμμάτων λογισμικού και των δεδομένων χρήστη δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής της περιορισμένης εγγύησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κάτωθι διατίθενται στο διαδίκτυο:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ή ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περιοχή/Χώρα αγοράς Apple Διεύθυνση
Americas
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
United States and Other Americas Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
People's Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Other Asian Pacific Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Πληροφορίες σχετικά με την Εγγύηση

Πρόσθετα Νομικά Δικαιώματα για Καταναλωτές

Για τους καταναλωτές οι οποίοι καλύπτονται από νομοθεσία ή κανονισμούς περί προστασίας καταναλωτών στη χώρα αγοράς ή, ειδάλλως, στη χώρα κατοικίας τους, τα δικαιώματα που παραχωρούνται από την Περιορισμένη Εγγύηση Ενός Έτους της Apple ισχύουν πέρα από όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα βοηθήματα που εξασφαλίζονται από την εν λόγω νομοθεσία ή τους κανονισμούς περί προστασίας καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών των πρόσθετων δικαιωμάτων.

Τα δικαιώματα που προβλέπονται στο πλαίσιο της εγγύησης του κατασκευαστή ισχύουν επιπλέον των δικαιωμάτων που παρέχονται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών. Για λεπτομέρειες, κάντε κλικ εδώ.

Προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία Apple / Προϊόντα άλλων κατασκευαστών

Η Περιορισμένη Εγγύηση Ενός Έτους της Apple δεν ισχύει για προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία Apple, ακόμα και εάν αυτά συσκευάζονται ή πωλούνται μαζί με προϊόντα της Apple. Τα προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία Apple ενδέχεται να καλύπτονται από εγγύηση κατασκευαστή η οποία παρέχεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη συσκευασία και την τεκμηρίωση του προϊόντος σας.

Υπόχρεος Εγγύησης ανά Περιοχή ή Χώρα Αγοράς

Μια παγκόσμια λίστα των υπόχρεων εταιρειών στο πλαίσιο της Περιορισμένης Εγγύησης της Apple Μάθε περισσότερα