Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás - (MAGYARORSZÁG)
Kizárólag Apple Márkájú Termékekhez

FOGYASZTÓVÉDELMI JOG

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás előnyei a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül, nem pedig azok helyett kerülnek biztosításra.

Fogyasztók magyarországi vásárlásaira jogszabályon alapuló kötelező jótállás vonatkozik, időtartama a garanciális igény esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, a Polgári Törvénykönyv alapján pedig szavatossági igény érvényesíthető, amelynek időtartama a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást.

Fontos: Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás feltételei nem alkalmazandók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetében.

A fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatban további tájékoztatás az Apple oldaláról (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html), illetve a helyi fogyasztóvédelmi szervezettől kérhető.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple Distribution International (székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban "Apple") jótáll azért, hogy ha az eredeti csomagolásban található Apple márkájú hardverterméket és tartozékait (a továbbiakban "Apple Termék") az Apple felhasználói útmutatóinak, műszaki specifikációinak és az Apple Termékre vonatkozóan közzétett egyéb útmutatásoknak megfelelően használják, akkor az Apple Termék a végfelhasználó vásárló általi eredeti kiskereskedelmi megvásárlásától számított EGY (1) ÉVIG (a továbbiakban "Jótállási Időszak") mentes lesz az anyaghibától és a gyártási hibától. Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás által biztosított, az Apple termékre vonatkozó jogok a világ legtöbb részén az Apple helyi szervizlétesítményeiben érvényesíthetőek (lásd a "Jótállási szolgáltatások igénylése" című részt). Anyag- vagy gyártási hiba esetén az igényét közvetlenül az Apple-nél érvényesítheti még abban az esetben is, ha az Apple terméket harmadik féltől vásárolta.

Megjegyzés: A jelen Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás alapján támasztott minden igényre a jelen jótállási dokumentumban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Ezen kívül, az Apple telefonos műszaki támogatást is biztosít Önnek az Apple termék leszállításától számított kilencven (90) napig.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem terjed ki semmilyen nem Apple márkájú hardvertermékre és semmilyen szoftverre, még akkor sem, ha azokat Apple hardverrel együtt csomagolják vagy értékesítik.

A nem Apple márkájú termékekre gyártó által vállalt jótállás vonatkozhat, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül is biztosíthat előnyöket - a részletek a termék dobozán és a kapcsolódó dokumentációban találhatók.

A szoftver használatával kapcsolatosan az Ön jogait a szoftverhez mellékelt licencia szerződés ismerteti részletesen.

A jótállási szolgáltatás keretében rendelkezésre álló lehetőségek korlátozottak lehetnek, ha a jótállási szolgáltatást nem abban az országban kéri, amelyben az Apple Terméket megvásárolta. Ha egy ilyen országban nincs lehetőség az Apple Termék tekintetében jótállási szolgáltatás igénybe vételére, az Apple a jótállási szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt értesíteni fogja Önt az esetleges szállítási és kezelési többletköltségekről.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-el, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A jelen jótállás nem vonatkozik a következőkre: (a) elhasználódó részekre, például akkumulátorokra és olyan védőbevonatokra, amelyek idővel rendeltetésük szerint elkopnak, kivéve azt az esetet, ha a hiba anyag- vagy gyártási hiba következménye; (b) felületi (kozmetikai) sérülésekre, korlátozás nélkül ideértve a karcolásokat, a benyomódásokat és a csatlakozók törött műanyagát; (c) más termékkel együtt történő használatból származó károkra; (d) baleset, visszaélésszerű használat, nem rendeltetésszerű használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy más külső ok által okozott kárra; (e) az Apple Terméknek nem a használati útmutatóban, a műszaki specifikációban vagy az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásban leírtaknak megfelelő használatából eredő kárra; (f) nem az Apple képviselője vagy nem Hivatalos Apple Szolgáltató (a továbbiakban "HASz") által végzett javításból (ideértve a frissítést és a bővítést is) eredő kárra; (g) az Apple írásbeli engedélye nélkül funkcionálisan vagy képességeit tekintve módosított Apple Termékre; (h) az Apple Termék normális elhasználódása vagy normális kopása által okozott hibákra; illetve akkor, (i) ha eltávolították vagy olvashatatlanná tették az Apple Termék bármely sorozatszámát, vagy (j) ha a terméket eltulajdonították vagy az Apple a bűnüldöző hatóság által szolgáltatott információ alapján okkal feltételezi a termék eltulajdonítását.

AZ iPHONE ÉS AZ iPAD JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOS KORLÁTOZÁSOK.

Pad és iPhone esetében az Apple a szolgáltatást az EGT területére, illetve Svájcra korlátozhatja. Az iPhone és iPad termékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást kizárólag az Apple vagy valamely Hivatalos Apple Szolgáltató végezheti.

AZ ÖN FELELŐSSÉGE

HA AZ ÖN APPLE TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE AZ APPLE TERMÉKÉNEK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL.

Mielőtt az Apple Terméket jótállási szolgáltatás elvégzése céljából leadja, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján lévő tartalomról, le kell törölnie róla minden személyes adatot, és ki kell iktatnia minden biztonsági jelszót. Előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás elvégzése során az Apple Termék adattárolóját letörlik, kicserélik és/vagy újraformázzák.

A jótállási szolgáltatás elvégzését követően a visszakapott Apple Terméknek vagy a helyette kapott csereterméknek a konfigurációja meg fog egyezni az Apple Terméknek az eredeti értékesítés időpontjában fennálló konfigurációjával, leszámítva az alkalmazandó frissítéseket. Előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé az Apple Terméken a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítése eredményeképpen az Apple Termékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek az Apple Termékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem vonatkozik a jelen jótállás.

Lehetősége van nem a vásárlás országában igénybe venni a jótállási szolgáltatást, amely esetben Önnek meg kell felelnie az összes alkalmazandó import- és exportjogszabálynak és -előírásnak, és meg kell fizetnie az összes vámot, ÁFA-t, valamint egyéb kapcsolódó adókat és díjakat.

Fontos: Ne nyissa fel az Apple Terméket, kivéve, ha a Felhasználói kézikönyv ismerteti, hogyan kell azt felnyitni. Az Apple Termék felnyitása olyan sérülést okozhat, amelyre nem terjed ki a jelen jótállás.

MIT TESZ AZ APPLE JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha Ön a jelen jótállás alapján érvényes igényt nyújt be, az Apple - választása szerint - a következőket teszi:

(i) kijavítja az Apple Terméket új, vagy teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészek felhasználásával; vag.

(ii) kicseréli az Apple Terméket egy olyan termékre, amely funkcionálisan legalább egyenértékű az Apple Termékkel és amely új és/vagy teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészekből áll; vag.

(iii) visszatéríti a vételárat az Apple Termék visszaszolgáltatásáért cserébe.

Egy termék vagy alkatrész cseréjekor, illetve visszatérítés esetén minden cserecikk az Ön tulajdonába kerül, a kicserélt, illetve a visszaadott cikk pedig az Apple tulajdona lesz.

A cserealkatrészre, a cseretermékre, illetve a megjavított Apple Termékre az eredeti Apple Termék jótállásának fennmaradó időtartama, vagy a csere, illetve a javítás időpontjától számított kilencven (90) nap időtartamú jótállás közül az vonatkozik, amelyik Önnek hosszabb jótállást biztosít.

Ha nem az Apple Termék vásárlása szerinti országban kéri a jótállási szolgáltatást, akkor az Apple-nek jogában áll a termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő hasonló termékek, illetve alkatrészek felhasználásával kijavítani, illetve kicserélni.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁS?

Mielőtt a jótállási szolgáltatást igénybe veszi, kérjük tanulmányozza a következő, online elérhető segédanyagokat:

Ha nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy - adott esetben - az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel (a továbbiakban "Apple Üzlet") vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatóval, akik segítenek eldönteni, hogy az Ön Apple Terméke vonatkozásában indokolt-e jótállási szolgáltatás igénybevétele, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az alábbi jótállási szolgáltatási lehetőségek közül az Apple melyiket fogja biztosítani az Ön esetében.

Jótállási szolgáltatás igénybe vétele előtt az Apple vagy annak ügynökei kérhetik Öntől, hogy igazolja a termék megvásárlását, válaszoljon a potenciális problémák felderítését célzó kérdésekre, valamint kövesse az Apple jótállási szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó eljárásait, például tartsa be az Apple Termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat az alábbi "Postán beküldött termék javítása szolgáltatás" igénybevétele esetén.

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás keretében nyújtott szolgáltatások és támogatások igénybe vételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a meg nem felelés a leszállítás időpontjában már fennállt, kivéve, ha ez a meg nem felelés természetével ellentétes lenne.

A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ LEHETŐSÉGEK

Az Apple az egyedi körülmények függvényében (különösen az Apple Termék típusától függően) saját belátása szerint választja ki, hogy a jótállási szolgáltatást az alábbi lehetőségek közül mely vagy melyek útján nyújtja:

(i) Bevitt termék javítása szolgáltatás. Az Apple megkérheti arra, hogy az Apple Terméket vigye el egy olyan Apple Üzletbe vagy Hivatalos Apple Szolgáltatóhoz, amely bevitt termék javítása szolgáltatást nyújtja. Előfordulhat, hogy az Apple Terméket egy Apple Szervizbe (a továbbiakban "ASz") fogják elküldeni a jótállási szolgáltatás elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a jótállási szolgáltatást teljesítették, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple Terméket az Apple Üzlet vagy a Hivatalos Apple Szolgáltató címén, illetőleg az Apple Terméket az Apple Szerviz címéről közvetlenül az Ön címére küldik el.

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple választása szerint postán beküldött termék javítása szolgáltatás útján kívánja nyújtani a jótállási szolgáltatást, akkor az Apple díjmentesített levelet és szükség esetén csomagolóanyagot küld Önnek, hogy Ön az Apple Terméket elküldhesse egy Apple Szerviz vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltató címére az Apple utasításainak megfelelően. Amikor a jótállási szolgáltatást teljesítették, az Apple Szerviz vagy a Hivatalos Apple Szolgáltató visszaküldi az Apple Terméket az Ön részére. Ha Ön minden utasítást betart, akkor az Ön címéről és az Ön címére történő szállítást is az Apple fizeti.

(iii) "Csináld magad" javítási szolgáltatás. "Csináld magad" javítási szolgáltatás esetén az Apple csereterméket vagy olyan könnyen kicserélhető, a termékhez tartozó alkatrészt vagy tartozékot (például egeret vagy billentyűzetet) biztosít Önnek, amelynek kicseréléséhez nincs szükség szerszámra. Megjegyzés: Az Apple nem felelős a "Csináld magad" jótállási szolgáltatás során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért. Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple Üzletet vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatót. Ha az Apple választása szerint "Csináld magad" szolgáltatás útján kívánja nyújtani a jótállási szolgáltatást, akkor ennek folyamata a következő.

(a) Olyan szolgáltatás esetén, amelynél az Apple igényt tart a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple a cseretermék, a cserealkatrész, illetve a cseretartozék kiskereskedelmi árának, valamint a felmerülő szállítási költségeknek megfelelő összeg hitelkártya-számláján biztosítékként való zárolását kérhet Öntől. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint - szükség esetén - a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó kötelezettségek listáját. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy ez a jótállási szolgáltatási lehetőség nem érhető el az Ön részére, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére.

(b) Olyan szolgáltatás esetén, amelynél az Apple nem tart igényt a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple ingyenesen el fog küldeni Önnek egy csereterméket, cserealkatrészt, illetve cseretartozékot, valamint - szükség esetén - a beszerelési utasításokat, továbbá a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék ártalmatlanítására vonatkozó esetleges feltételeket.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(i) Teljes megállapodás:

Az Apple a jelen jótállási dokumentumban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést - kivéve a jelen dokumentum elején említett fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat - kizár az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás köréből. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállás, feltételek és/vagy vélelmezett feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent leírt korlátozások Önre nem vonatkoznak.

(ii) Adatokra vonatkozó felelősség kizárása:

Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Apple Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése és/vagy azok elvesztésének kockázata nélkül.

(iii) A felelősség korlátozása:

Az Apple felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a következőkre:

 1. olyan veszteségek, amelyeket nem a jelen jótállási dokumentum általunk történő megszegése okozott;
 2. olyan veszteség vagy kár, amely a termék megvásárlásakor nem volt a jelen jótállási dokumentum Apple által történő megszegésének ésszerűen előre látható következménye; illetve
 3. veszteségek bármely üzleti kapcsolata tekintetében, elmaradt haszon, adatvesztés vagy elmulasztott lehetőség vesztesége.

A jelen jótállási dokumentum rendelkezései nem vonatkoznak (i) a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre, (ii) a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; (iii) a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; vagy (iv) az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Apple az ügyfelek adatait a www.apple.com/legal/warranty/privacy oldalon található Apple Felhasználói Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli és használja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Apple egyetlen viszonteladója, ügynöke és alkalmazottja sem jogosult a jelen jótállás módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de az nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, amelyben az Apple Terméket megvásárolták.

Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás – iOS
Kizárólag Apple márkájú termékekre

A FOGYASZTÓI JOGOK ÉS EZEN JÓTÁLLÁS VISZONYA

A JELEN JÓTÁLLÁS EGYEDI JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS ÖNNEK EGYÉB, ÁLLAMONKÉNT (ILLETVE ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐ EGYÉB JOGAI LEHETNEK. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT ESETEK KIVÉTELÉVEL AZ APPLE NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL AZ ÖN EGYÉB JOGAIT, IDEÉRTVE AZON JOGOKAT, AMELYEK EGY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDNEK. A JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN ISMERJE MEG ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

JÓTÁLLÁSI KORLÁTOZÁSOK A FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN JÓTÁLLÁS ÉS A BENNE FOGLALT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET ÉS FELTÉTELT HELYETTESÍTENEK, LEGYEN AZ SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN TETT, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ, KIFEJEZETT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ. AZ APPLE, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ, JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST, VALAMINT A REJTETT VAGY LÁTENS HIBÁKRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. HA AZ APPLE JOGSZERŰEN NEM ZÁRHATJA KI A JOSZABÁLYILAG ELŐÍRT VAGY AZ ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, AKKOR, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, A VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS AZ ALÁBB LEÍRT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSRA, VALAMINT AZON JAVÍTÁSRA VAGY TERMÉKCSERÉRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET AZ APPLE SAJÁT HATÁSKÖRÉN BELÜL MAGA HATÁROZ MEG. NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

MIRE VONATKOZIK A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple, a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVES időtartamra jótállást vállal az eredeti csomagolásban lévő Apple márkájú iPhone, iPad vagy iPod hardvertermékekre és kiegészítőkre („Apple Termék”), normál - az Apple által közzétett útmutatókkal összhangban lévő - használat mellett fellépő anyag- és gyártási hibák tekintetében („Jótállás Időtartama”). Az Apple közzétett útmutatói nem kizárólagosan, de magukban foglalják a műszaki leírásokban, használati utasításokban és a szerviz általi kommunikációban foglalt információt.

Figyelem: az Egy Éves Korlátozott Jótállás keretén belül benyújtott valamennyi igényre a jelen jótállási dokumentum irányadó.

MIRE NEM VONATKOZIK A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem vonatkozik bármely nem-Apple márkájú hardvertermékre vagy szoftverre, abban az esetben sem, amennyiben azokat Apple hardverrel együtt értékesítettek, vagy azzal egybecsomagolták. Az Apple cégtől eltérő gyártók, szállítók vagy kiadók saját jótállást nyújthatnak a végfelhasználók számára − további információ érdekében kérjük lépjen velük kapcsolatba. Az Apple által forgalmazott, Apple márkanévvel ellátott vagy anélküli szoftverre (beleértve, de nem korlátozva a rendszerszoftvert) ez a jótállás nem vonatkozik. A szoftver használatára vonatkozó jogaival kapcsolatos részletekért tekintse át a szoftvert kísérő licenciaszerződést. Az Apple nem szavatolja, hogy az Apple Termék működése megszakításoktól vagy hibáktól mentes lesz. Az Apple nem felelős az Apple termék használatára vonatkozó útmutatások be nem tartása miatt keletkező károkért.

A jelen jótállás nem vonatkozik: (a) az elhasználódó részekre, mint például az akkumulátorok vagy védőbevonatok, amelyeket arra terveztek, hogy idővel elhasználódjanak, kivéve, ha a hibát anyag- vagy gyártási hiba okozta; (b) a termék küllemét érintő sérülésekre, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, a horpadásokat, a csatlakozó portokon lévő törött műanyagot; (c) a nem-Apple termékkel történő használat miatt bekövetkezett kárra; (d) a baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kárra; (e) az olyan kárra, amely abból ered, hogy az Apple Terméket nem az Apple által közzétett útmutatóknak megfelelően működtették; (f) az olyan beavatkozás (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott kárra, amelyet nem az Apple által meghatalmazott személy vagy egy „Apple Authorized Service Provider” („AASP”) végzett el; (g) az olyan Apple Termékre amelyet annak működése vagy képességeinek megváltoztatása érdekében az Apple írásos engedélye nélkül átalakítottak; (h) az Apple Termék normál elhasználódásából vagy egyébként annak öregedéséből adódó hibákra vagy (i) ha az Apple Termék bármely sorozatszámát eltávolították az Apple Termékről, vagy a sorozatszámot olvashatatlanná tették.

FONTOS KORLÁTOZÁS iPHONE ÉS iPAD JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSÁNAK TEKINTETÉBEN

Az Apple iPhone és iPad jótállási javítását azon országra korlátozhatja, amelyben az Apple Terméket az Apple vagy annak Meghatalmazott Disztribútorai eredetileg értékesítette.

AZ ÖN FELELŐSSÉGE

AZ ADATAI VÉDELME ÉRDEKÉBEN ÉS A LEHETSÉGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL IDŐSZAKONKÉNT KÉSZÍTSEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT AZ APPLE TERMÉK ADATHORDOZÓJÁN TÁROLT ADATAIRÓL.

A jótállási javítás előtt az Apple vagy képviselői kérhetik Önt, hogy igazolja a vásárlás részleteit, válaszoljon olyan kérdésekre, amelyek elősegítik a lehetséges problémák meghatározását, és hogy kövesse az Apple jótállás-érvényesítési eljárását. Mielőtt az Apple Termékét jótállási javításra átadná, készítsen elkülönített biztonsági másolatot az Apple Termék adathordozóján tárolt adatairól, távolítson el minden olyan személyes adatot, amelyet meg kíván védeni és távolítson el minden biztonsági jelszót.

A JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS SORÁN AZ ADATHORDOZÓ ÚJRAFORMÁZÁSRA KERÜL, AZ AZON TÁROLT MINDEN ADAT TÖRLÉSRE KERÜL. AZ APPLE ÉS MEGBÍZOTTJAI NEM FELELŐSEK A JAVÍTOTT APPLE TERMÉK ADATHORDOZÓJÁN VAGY BÁRMELY EGYÉB RÉSZÉN TÁROLT SZOFTVERPROGRAM, ADAT VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ BÁRMILYEN ELVESZTÉSÉÉRT.

A jótállási javítást követően az Ön Apple Terméke vagy egy cseretermék az Apple Termék vásárláskor meglévő konfigurációjával kerül Önnek visszaszolgáltatásra, az elérhető frissítések függvényében. A jótállás keretében nyújtott szolgáltatás részeként az Apple olyan rendszerfrissítéseket telepíthet, amelyek megakadályozzák, hogy az Apple Terméken a rendszerszoftver egy korábbi verzióját állítsák vissza. Elképzelhető, hogy az Apple Terméken telepített harmadik féltől származó alkalmazások nem kompatibilisek vagy nem működnek a rendszerszoftver frissítése következtében. Minden egyéb szoftver újratelepítése, adat és információ visszaállítása az Ön felelőssége. A jelen jótállás nem vonatkozik az egyéb szoftverprogramok újratelepítésére, az adatok és információk visszaállítására.

Fontos: Ne nyissa fel az Apple Terméket. Az Apple Termék felnyitása olyan károsodást okozhat, amelyre a jelen jótállás nem terjed ki. Kizárólag az Apple vagy egy AASP végezhet javítást ezen az Apple Terméken.

MIT TESZ AZ APPLE A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR?

Amennyiben Ön a Jótállási Időtartam alatt jogos igényt jelent be az Apple-nél vagy egy AASP - nél, az Apple, választása szerint (i) az Apple Terméket egy új vagy egy új alkatrésszel egyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó korábban használt alkatrész felhasználásával kijavítja; vagy (ii) az Apple Terméket egy olyan új és/vagy egy olyan az újjal megegyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó, korábban már használt alkatrészekből álló termékre cseréli, amely működését tekintve legalább megegyezik az Apple Termékkel; vagy (iii) visszatéríti az Apple Termék vételárát. Az Apple kérheti, hogy bizonyos felhasználó által telepíthető alkatrészek vagy termékek cseréjét Ön végezze el. A cseretermékre vagy cserealkatrészre, beleértve az Apple által biztosított útmutatásoknak megfelelően telepített, felhasználó által telepíthető alkatrészt is, az eredeti termék hátralévő jótállása lesz irányadó vagy a csere, illetve javítás dátumától számított kilencven (90) nap aszerint, hogy melyik biztosít hosszabb fedezeti időt az Ön számára. Amennyiben egy termék vagy alkatrész cserére kerül, minden cserealkatrész (cseretermék) az Ön tulajdonába, a cserélt alkatrész (termék) pedig az Apple tulajdonába kerül.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS?

Kérjük, hogy jótállási javítás igénylése előtt tekintse át a lent bemutatott online segítőforrásokat. Amennyiben az Apple Termék ezen segítőforrások igénybevételét követően továbbra sem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba az Apple képviselőivel, vagy ha van ilyen, akkor egy, az Apple tulajdonban lévő kiskereskedelmi áruházzal („Apple Kiskereskedés”) vagy egy AASP - szolgáltatóval az alább megadott adatok alapján. Az Apple képviselője vagy az AASP - szolgáltató segít eldönteni, hogy Apple Terméke igényel-e javítást, és ha igen, tájékoztatja Önt, hogy az Apple azt miként biztosítja. Amennyiben telefonon lép kapcsolatba az Apple céggel, az Ön tartózkodási helyétől függően további költségek merülhetnek fel.

A jótállási javítással kapcsolatban részletes online információt a lent feltüntetetett online forrásokon találhat.

JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Az Apple a jótállási javítást a következő módok közül egy vagy több útján nyújtja:

(i) „Carry-in” (Vigye be) javítás. Ebben az esetben az Apple Termékét Ön visszaviszi egy olyan Apple Kiskereskedésbe vagy egy AASP-be, amely „carry-in” javítást kínál. A javítás a helyszínen történik, vagy az Apple Kiskereskedés, vagy AASP-szolgáltató az Apple Terméket az Apple Javítószerviznek küldi javításra. Amennyiben értesítést kap arról, hogy az Apple Termék javítása elkészült, azt azonnal átveheti az Apple Kiskereskedésben vagy AASP - szolgáltatónál, illetve az Apple Termék közvetlenül Önnek kerülhet megküldésre az Apple Javítószervizből.

(ii) „Mail-in” (Küldje be) javítás. Amennyiben az Apple meghatározása szerint az Ön Apple Terméke alkalmas a „mail-in” javításra, az Apple előre fizetett szállítólevelet, és amennyiben alkalmazható, csomagolóanyagot küld Önnek, így Ön az Apple Terméket az Apple útmutatását követve megküldheti egy Apple Javítószerviznek vagy egy AASP – szolgáltatónak. Amint a javítás elkészült, az Apple Javítószerviz vagy az AASP – szolgáltató az Eredeti Csomagolásban visszaküldi Önnek az Apple Terméket. Amennyiben mindenben az Apple útmutatása szerint jár el, az Apple megfizeti az Önhöz történő oda- és visszaküldés költségét.

(iii) „Do-it-yourself” (Csináld magad) („DIY”) alkatrészjavítás. A DIY alkatrészjavítás lehetővé teszi Ön számára, hogy saját Apple Termékét javítsa. Amennyiben a DIY alkatrészjavítást a körülmények lehetővé teszik, a javítás az alábbiak szerint történik:

(a) Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését kéri: az Apple a cseretermék vagy cserealkatrész kiskereskedelmi árának és a szállítási költségek megfelelő összegnek az Ön hitelkártyáján biztosítékként való zárolását kérheti. Amennyiben Ön ennek nem tud eleget tenni, a DIY alkatrészjavítás nem biztosítható az Ön számára. Ebben az esetben az Apple a javítás egyéb módon történő elvégzését ajánlja Önnek. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben az alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá bármely olyan kelléket, amely a kicserélt termék vagy alkatrész visszaküldéséhez szükséges. Amennyiben Ön követi az Apple útmutatásait az Apple feloldja a hitelkártyáján az adott összeg biztosítékként történt zárolását és Önnek nem kerül felszámolásra a termék vagy alkatrész ára és az Önnek történő oda- és visszaszállítási költségei. Amennyiben Ön az útmutatás szerint nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt, vagy olyan terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely javításra alkalmatlan, az Apple a zárolt összeggel megterheli az Ön hitelkártyáját.

(b) Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését nem kéri: az Apple díjmentesen megküldi önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész hulladékként történő tárolására alkalmas eszközt.

(c) Az Apple a DIY javítással kapcsolatban felmerült semmilyen munkadíjért nem vállal felelősséget. Amennyiben további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba az Apple-vel az alább található telefonszámon.

Az Apple fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a javítási lehetőségeket és az Ön Apple Termékének alkalmasságát arra, hogy különleges javítási eljárásban részesüljön. A javítási lehetőségek korlátozottak annak függvényében, hogy a javítás mely országban kerül igénylésre. A javítási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a válaszidő országonként eltérő lehet. Amennyiben az Apple Termék nem javítható abban az országban ahol a javítást igényelték, a szállítási és kezelési költségek Önt terhelhetik. Amennyiben a javítást nem abban az országban igényli, mint ahol az eredeti értékesítés történt, Ön köteles eleget tenni minden alkalmazandó import- és exportjogszabályoknak és előírásnak, és Ön felelős minden vámért, valamint vámkezelési illetékért, hozzáadott érték- és egyéb kapcsolódó adóért és díjért. Ahol nemzetközi javítás áll rendelkezésre, az Apple a helyi szabványoknak megfelelő összehasonlítható termékek és alkatrészek felhasználásával javíthatja vagy cserélheti a hibás termékeket vagy alkatrészeket.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A JELEN JÓTÁLLÁSBAN BIZTOSÍTOTT ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MAXIMÁLISAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKET KIVÉVE, AZ APPLE NEM FELELŐS A KÖZVETLEN, EGYEDI, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT, MELY A JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL BÁRMELY MEGSZEGÉSÉBŐL FAKAD, VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRVEK ALAPJÁN MERÜL FEL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HASZNÁLATKIESÉST; BEVÉTELKIESÉST; TÉNYLEGES VAGY ELŐRE JELZETT PROFITKIESÉST (BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSEK PROFITKIESÉSÉT); PÉNZHASZNÁLAT-KIESÉST; ELŐRE JELZETT MEGTAKARÍTÁS-KIESÉST; ÜZLETKIESÉST; KEDVEZŐ ALKALOM ELSZALASZTÁSÁT; JÓHÍRNÉV-VESZTÉST; MEGBECSÜLÉS-VESZTÉST; ADATVESZTÉST, ADATVESZÉLYEZTETÉST, ADATSÉRÜLÉST; VAGY EGYÉB KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ VESZTESÉGET VAGY BÁRMILYEN OKBÓL, BELEÉRTVE A BERENDEZÉS ÉS VAGYONTÁRGY CSERÉJÉBŐL FAKADÓ VESZTESÉGET VAGY SÉRÜLÉST, AZ APPLE TERMÉKBEN TÁROLT VAGY AZZAL HASZNÁLT ADATOK VAGY PROGRAMOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, PROGRAMOZÁSÁNAK VAGY REPRODUKÁLÁSÁNAK BÁRMELY KÖLTSÉGÉT, ÉS A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZALMASSÁGA MEGŐRZÉSÉNEK SIKERTELENSÉGÉT.

A MÁR EMLÍTETT KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS MIATTI IGÉNYEKRE, VAGY BÁRMELY SZÁNDÉKOSSÁGBÓL ÉS SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL SZÁRMAZÓ CSELEKEDETEK ÉS/VAGY MULASZTÁSOK MIATTI, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ FELELŐSSÉGRE. AZ APPLE ELUTASÍT MINDEN OLYAN KIJELENTÉST, AMELY SZERINT EZEN JÓTÁLLÁS HATÁLYÁN BELÜL PROGRAMVESZTÉS VAGY ADATVESZTÉS KOCKÁZATA NÉLKÜL KÉPES LESZ MEGJAVÍTANI BÁRMELY TERMÉKET, VAGY TERMÉKCSERÉT VÉGREHAJTANI.

NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

TITOKTARTÁS

Az Apple a következő weboldalon elérhető Apple felhasználói adatvédelmi szabályzattal összhangban fogja kezelni és használni az ügyféladatokat: www.apple.com/legal/internet-services/privacy

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A jelen jótállást az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője vagy alkalmazottja sem jogosult módosítani, kiterjeszteni vagy kiegészíteni. Amennyiben a jelen jótállás bármely rendelkezése jogszabályellenes, kikényszeríthetetlen, az az egyéb rendelkezések jogszerűségét vagy kikényszeríthetőségét nem érinti. A jelen jótállásra azon ország joga alkalmazandó és az azon ország joga szerint értelmezendő, amelyben az Apple Termék értékesítésére sor került. Apple alatt a jelen dokumentum végén feltüntetetett azon Apple értendő, amelyhez azon ország vagy régió tartozik, amelyben az Apple Termék vásárlása történt. A jelen jótállás kötelezettje az Apple vagy annak jogutóda.

ONLINE FORRÁSOK

A következő témakörökről további információ érhető el online:

Jótállási jegy a jogszabályon alapuló jótálláshoz

FIGYELEM:

EZ A JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A MAGYARORSZÁGON VÁSÁROLT KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZIK.

EZ A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSRA VONATKOZIK, NEM PEDIG A FENTI APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSRA, VAGY A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGRA.

AMENNYIBEN AZ APPLE TERMÉKET FOGYASZTÓKÉNT VESZI MEG, AZ APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MELLÉ ÖNNEK AUTOMATIKUSAN JÁR A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS A FENT RÉSZLETEZETT APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSON ÉS A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGI JOGOKON TÚL.

A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIT ALÁBB OLVASHATJA. A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE AZ A JOGI SZEMÉLY, AMELYTŐL ÖN AZ APPLE TERMÉKET MEGVETTE.

Fontos információ:

 1. A jelen Jogszabályi Jótállás az alábbi termékinformáción meghatározott Apple termékre ("Apple Termék") vonatkozik.
 2. A vásárláskor kérje meg az eladót a vásárlás helyén, hogy töltse ki az alábbi termékinformációt.
  Amennyiben a terméket az Apple Online Store-ban vette a www.apple.com/hu/ címen, a számla tartalmazza az eladóra és a termékre vonatkozó információkat. Ez a jótállási jegy a számlával együtt érvényes és alkalmazandó.
  Amennyiben a terméket az Apple Online Store-ban vásárolta, a Jótállási Időszak (lásd az alábbi 3. pontot)azon a napon kezdődik, amely napon a terméket Önnek kiszállították.
 3. A jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a (i) vásárlás időpontja, illetve a (ii)kiszállítás napja közül a későbbi időpont("Jótállási Időszak").
 4. A jelen jótállást a viszonteladónál, a vásárlás helyén érvényesítheti, Apple Online Store-ban való vásárlás, vagy egyébként közvetlenül az Apple-től való vásárlás esetén "Apple AASP-knél érvényesítheti.
 5. Az Ön régiójában található AASP-k listájáért, kérjük látogassa meg a www.apple.com/choose-your-country weboldalt.
 6. A jelen jótállás nem vonatkozik: (a) az elhasználódó részekre, mint például az akkumulátorok, kivéve, ha a hibát anyag- vagy gyártási hiba okozta; (b) a termék küllemét érintő sérülésekre, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, a horpadásokat, a csatlakozó portokon lévő törött műanyagot; (c) a nem-Apple termékkel történő használat miatt bekövetkezett kárra; (d) a baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kárra; (e) az olyan kárra, amely abból ered, hogy az Apple Terméket nem az Apple által közzétett útmutatóknak megfelelően működtették; (f) az olyan beavatkozás (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott kárra, amelyet nem az Apple által meghatalmazott személy vagy egy AASPvégzett el; (g) az olyan Apple Termékre amelyet annak működése vagy képességeinek megváltoztatása érdekében az Apple írásos engedélye nélkül átalakítottak; (h) az Apple Termék normál elhasználódásából vagy egyébként annak öregedéséből adódó hibákra vagy (i) ha az Apple Termék bármely sorozatszámát eltávolították az Apple Termékről, vagy a sorozatszámot olvashatatlanná tették.
 7. Amennyiben Ön a jótállási időtartama alatt jogos igényt jelent be a viszonteladónál, Apple Online Store-ban való vásárlás esetén pedig egy AASP-nél, a jótállás kötelezettje, az Ön választása szerint elsődlegesen (i) az Apple Terméket egy új alkatrész felhasználásával kijavítja; vagy (ii) az Apple Terméket egy olyan új termékre cseréli, amely működését tekintve legalább megegyezik az Apple Termékkel, kivéve, ha a csere az Apple számára aránytalan többletköltséget jelentene (erre az Apple a vásárlást követő 3 napon belül nem hivatkozhat); másodlagosan pedig, amennyiben kicserélésre vagy kijavításra nincs mód, az Ön választása szerint (iii) visszatéríti az Apple Termék vételárát, vagy (iv) az értékcsökkenéssel arányos árleszállítást ad.
 8. A viszonteladó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
  • - a fogyasztó nevét, címét,
  • - az Apple Termék megnevezését, vételárát,
  • - a vásárlás időpontját,
  • - a hiba bejelentésének időpontját,
  • - a hiba leírását,
  • - a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
  • - a kifogás rendezésének módját.
 9. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az Apple Termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított Apple Terméket átveheti.
 10. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 11. A kijavítást vagy kicserélést az Apple Termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül el kell végezni. A viszonteladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 12. A jelen jótállási jegy nem érinti az Önt fogyasztóként megillető törvényes jogokat.
 13. A jótállási jegy szabálytalan kitöltése nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Eladóra vonatkozó információ

Viszonteladó neve (beleértve a nyilvántartási számot, ahol alkalmazandó):

Viszonteladó címe:

Gyártó neve és címe:

Importőr neve és címe

Termékre vonatkozó információ

Modell:

Leírás:

Sorozatszám:

Vásárlás időpontja:

Javításokra vonatkozó információk (forgalmazó, vagy a javítószolgálat tölti ki):

Hibabejelentés és javításra átvétel dátuma:

A hiba oka és a javítás módja:

Visszaadás dátuma:

A jótállás új határideje ¹:

¹ A jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbodik.

A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE A VÁSÁRLÁS RÉGIÓJA VAGY ORSZÁGA SZERINT

A vásárlás régiója/országa Apple Cím
Európa, Közel-Kelet és Afrika
Minden ország Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás - iPhone
Kizárólag Apple márkájú termékekre

A FOGYASZTÓI JOGOK ÉS EZEN JÓTÁLLÁS VISZONYA

A JELEN JÓTÁLLÁS EGYEDI JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS ÖNNEK EGYÉB, ÁLLAMONKÉNT (ILLETVE ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐ EGYÉB JOGAI LEHETNEK. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT ESETEK KIVÉTELÉVEL AZ APPLE NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL AZ ÖN EGYÉB JOGAIT, IDEÉRTVE AZON JOGOKAT, AMELYEK EGY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDNEK. A JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN ISMERJE MEG ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

JÓTÁLLÁSI KORLÁTOZÁSOK, AMELYEK ÉRINTHETIK A FOGYASZTÓI JOGOKAT

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN JÓTÁLLÁS ÉS A BENNE FOGLALT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET ÉS FELTÉTELT HELYETTESÍTENEK, LEGYEN AZ SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN TETT, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ, KIFEJEZETT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ. AZ APPLE, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ, JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST, VALAMINT A REJTETT VAGY LÁTENS HIBÁKRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. HA AZ APPLE JOGSZERŰEN NEM ZÁRHATJA KI A JOSZABÁLYILAG ELŐÍRT VAGY AZ ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, AKKOR, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, A VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS AZ ALÁBB LEÍRT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSRA, VALAMINT AZON JAVÍTÁSRA VAGY TERMÉKCSERÉRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET AZ APPLE SAJÁT HATÁSKÖRÉN BELÜL MAGA HATÁROZ MEG. NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

MIRE VONATKOZIK A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple, a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVES időtartamra jótállást vállal az eredeti csomagolásban lévő Apple márkájú hardvertermékekre és kiegészítőkre ("Apple Termék"), normál - az Apple által közzétett útmutatókkal összhangban lévő - használat mellett fellépő anyag- és gyártási hibák tekintetében ("Jótállás Időtartama"). Az Apple közzétett útmutatói nem kizárólagosan, de magukban foglalják a műszaki leírásokban, használati utasításokban és a szerviz általi kommunikációban foglalt információt.

MIRE NEM VONATKOZIK A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem vonatkozik bármely nem-Apple márkájú hardvertermékre vagy szoftverre, abban az esetben sem, amennyiben azokat Apple hardverrel együtt értékesítettek, vagy azzal egybecsomagolták. Az Apple cégtől eltérő gyártók, szállítók vagy kiadók saját jótállást nyújthatnak a végfelhasználók számára, de az Apple, amennyiben azt a jogszabályok lehetővé teszik, ezek termékeit úgy nyújtja, "ahogy vannak". Az Apple által forgalmazott, Apple márkanévvel ellátott vagy anélküli szoftverre (beleértve, de nem korlátozva a rendszerszoftvert) ez a jótállás nem vonatkozik. A szoftver használatára vonatkozó jogaival kapcsolatos részletekért tekintse át a szoftvert kísérő licenciaszerződést. Az Apple nem szavatolja, hogy az Apple Termék működése megszakításoktól vagy hibáktól mentes lesz. Az Apple nem felelős az Apple termék használatára vonatkozó útmutatások be nem tartása miatt keletkező károkért.

A jelen jótállás nem vonatkozik: (a) az elhasználódó részekre, mint például az akkumulátorok vagy védőbevonatok, amelyeket arra terveztek, hogy idővel elhasználódjanak, kivéve, ha a hibát anyag- vagy gyártási hiba okozta; (b) a termék küllemét érintő sérülésekre, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, a horpadásokat, a csatlakozó portokon lévő törött műanyagot; (c) a nem-Apple termékkel történő használat miatt bekövetkezett kárra; (d) a baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kárra; (e) az olyan kárra, amely abból ered, hogy az Apple Terméket nem az Apple által közzétett útmutatóknak megfelelően működtették; (f) az olyan beavatkozás (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott kárra, amelyet nem az Apple által meghatalmazott személy vagy egy "Apple Authorized Service Provider" ("AASP") végzett el; (g) az olyan Apple Termékre amelyet annak működése vagy képességeinek megváltoztatása érdekében az Apple írásos engedélye nélkül átalakítottak; (h) az Apple Termék normál elhasználódásából vagy egyébként annak öregedéséből adódó hibákra vagy (i) ha az Apple Termék bármely sorozatszámát eltávolították az Apple Termékről, vagy a sorozatszámot olvashatatlanná tették.

FONTOS KORLÁTOZÁS

Az Apple a jótállási javítást azon országra korlátozhatja, amelyben az Apple Terméket az Apple vagy annak Meghatalmazott Disztribútorai eredetileg értékesítette.

AZ ÖN FELEL Ő SSÉGE

AZ ADATAI VÉDELME ÉRDEKÉBEN ÉS A LEHETSÉGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL IDŐSZAKONKÉNT KÉSZÍTSEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT AZ APPLE TERMÉK ADATHORDOZÓJÁN TÁROLT ADATAIRÓL.

A jótállási javítás előtt az Apple vagy képviselői kérhetik Önt, hogy igazolja a vásárlás részleteit, válaszoljon olyan kérdésekre, amelyek elősegítik a lehetséges problémák meghatározását, és hogy kövesse az Apple jótállás-érvényesítési eljárását. Mielőtt az Apple Termékét jótállási javításra átadná, készítsen elkülönített biztonsági másolatot az Apple Termék adathordozóján tárolt adatairól, távolítson el minden olyan személyes adatot, amelyet meg kíván védeni és távolítson el minden biztonsági jelszót.

A JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS SORÁN AZ ADATHORDOZÓ ÚJRAFORMÁZÁSRA KERÜL, AZ AZON TÁROLT MINDEN ADAT TÖRLÉSRE KERÜL. AZ APPLE ÉS MEGBÍZOTTJAI NEM FELELŐSEK A JAVÍTOTT APPLE TERMÉK ADATHORDOZÓJÁN VAGY BÁRMELY EGYÉB RÉSZÉN TÁROLT SZOFTVERPROGRAM, ADAT VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ BÁRMILYEN ELVESZTÉSÉÉRT.

A jótállási javítást követően az Ön Apple Terméke vagy egy cseretermék az Apple Termék vásárláskor meglévőkonfigurációjával kerül Önnek visszaszolgáltatásra, az elérhető frissítések függvényében. A jótállás keretében nyújtott szolgáltatás részeként az Apple olyan rendszerfrissítéseket telepíthet, amelyek megakadályozzák, hogy az Apple Terméken a rendszerszoftver egy korábbi verzióját állítsák vissza. Elképzelhető, hogy az Apple Terméken telepített harmadik féltől származó alkalmazások nem kompatibilisek vagy nem működnek a rendszerszoftver frissítése következtében. Minden egyéb szoftver újratelepítése, adat és információ visszaállítása az Ön felelőssége. A jelen jótállás nem vonatkozik az egyéb szoftverprogramok újratelepítésére, az adatok és információk visszaállítására.

Fontos: Ne nyissa fel az Apple Terméket. Az Apple Termék felnyitása olyan károsodást okozhat, amelyre a jelen jótállás nem terjed ki. Kizárólag az Apple vagy egy AASP végezhet javítást ezen az Apple Terméken.

MIT TESZ AZ APPLE A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR?

Amennyiben Ön a Jótállási Időtartam alatt jogos igényt jelent be az Apple-nél vagy egy AASP - nél, az Apple, választása szerint (i) az Apple Terméket egy új vagy egy új alkatrésszel egyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó korábban használt alkatrész felhasználásával kijavítja; vagy (ii) az Apple Terméket egy olyan új és/vagy egy olyan az újjal megegyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó, korábban már használt alkatrészekből álló termékre cseréli, amely működését tekintve legalább megegyezik az Apple Termékkel; vagy (iii) visszatéríti az Apple Termék vételárát. Az Apple kérheti, hogy bizonyos felhasználó által telepíthető alkatrészek vagy termékek cseréjét Ön végezze el. A cseretermékre vagy cserealkatrészre, beleértve az Apple által biztosított útmutatásoknak megfelelően telepített, felhasználó által telepíthető alkatrészt is, az eredeti termék hátralévő jótállása lesz irányadó vagy a csere, illetve javítás dátumától számított kilencven (90) nap aszerint, hogy melyik biztosít hosszabb fedezeti időt az Ön számára. Amennyiben egy termék vagy alkatrész cserére kerül, minden cserealkatrész (cseretermék) az Ön tulajdonába, a cserélt alkatrész (termék) pedig az Apple tulajdonába kerül.

HOGYAN IGÉNYELHET Ő JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS?

Kérjük, hogy jótállási javítás igénylése előtt tekintse át a lent bemutatott online segítőforrásokat. Amennyiben az Apple Termék ezen segítőforrások igénybevételét követően továbbra sem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba az Apple képviselőivel, vagy ha van ilyen, akkor egy, az Apple tulajdonban lévő kiskereskedelmi áruházzal ("Apple Kiskereskedés") vagy egy AASP - szolgáltatóval az alább megadott adatok alapján. Az Apple képviselője vagy az AASP - szolgáltató segít eldönteni, hogy Apple Terméke igényel-e javítást, és ha igen, tájékoztatja Önt, hogy az Apple azt miként biztosítja. Amennyiben telefonon lép kapcsolatba az Apple céggel, az Ön tartózkodási helyétől függően további költségek merülhetnek fel.

A jótállási javítással kapcsolatban részletes online információt a lent feltüntetetett online forrásokon találhat.

JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSI LEHET Ő SÉGEK

Az Apple a jótállási javítást a következő módok közül egy vagy több útján nyújtja:

(i) "Carry-in" (Vigye be) javítás. Ebben az esetben az Apple Termékét Ön visszaviszi egy olyan Apple Kiskereskedésbe vagy egy AASP-be, amely "carry-in" javítást kínál. A javítás a helyszínen történik, vagy az Apple Kiskereskedés, vagy AASP-szolgáltató az Apple Terméket az Apple Javítószerviznek küldi javításra. Amennyiben értesítést kap arról, hogy az Apple Termék javítása elkészült, azt azonnal átveheti az Apple Kiskereskedésben vagy AASP - szolgáltatónál, illetve az Apple Termék közvetlenül Önnek kerülhet megküldésre az Apple Javítószervizből.

(ii) "Mail-in" (Küldje be) javítás. Amennyiben az Apple meghatározása szerint az Ön Apple Terméke alkalmas a "mail-in" javításra, az Apple előre fizetett szállítólevelet, és amennyiben alkalmazható, csomagolóanyagot küld Önnek, így Ön az Apple Terméket az Apple útmutatását követve megküldheti egy Apple Javítószerviznek vagy egy AASP - szolgáltatónak. Amint a javítás elkészült, az Apple Javítószerviz vagy az AASP - szolgáltató az Eredeti Csomagolásban visszaküldi Önnek az Apple Terméket. Amennyiben mindenben az Apple útmutatása szerint jár el, az Apple megfizeti az Önhöz történő oda- és visszaküldés költségét.

(iii) "Do-it-yourself" (Csináld magad) ("DIY") alkatrészjavítás. A DIY alkatrészjavítás lehetővé teszi Ön számára, hogy saját Apple Termékét javítsa. Amennyiben a DIY alkatrészjavítást a körülmények lehetővé teszik, a javítás az alábbiak szerint történik:

(a) Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését kéri: az Apple a cseretermék vagy cserealkatrész kiskereskedelmi árának és a szállítási költségek megfelelő összegnek az Ön hitelkártyáján biztosítékként való zárolását kérheti. Amennyiben Ön ennek nem tud eleget tenni, a DIY alkatrészjavítás nem biztosítható az Ön számára. Ebben az esetben az Apple a javítás egyéb módon történő elvégzését ajánlja Önnek. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben az alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá bármely olyan kelléket, amely a kicserélt termék vagy alkatrész visszaküldéséhez szükséges. Amennyiben Ön követi az Apple útmutatásait az Apple feloldja a hitelkártyáján az adott összeg biztosítékként történt zárolását és Önnek nem kerül felszámolásra a termék vagy alkatrész ára és az Önnek történő oda- és visszaszállítási költségei. Amennyiben Ön az útmutatás szerint nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt, vagy olyan terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely javításra alkalmatlan, az Apple a zárolt összeggel megterheli az Ön hitelkártyáját.

(b) Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését nem kéri: a

z Apple díjmentesen megküldi önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész hulladékként történő tárolására alkalmas eszközt.

(c) Az Apple a DIY javítással kapcsolatban felmerült semmilyen munkadíjért nem vállal felelősséget. Amennyiben további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba az Apple-vel az alább található telefonszámon.

Az Apple fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a javítási lehetőségeket és az Ön Apple Termékének alkalmasságát arra, hogy különleges javítási eljárásban részesüljön. A javítási lehetőségek korlátozottak annak függvényében, hogy a javítás mely országban kerül igénylésre. A javítási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a válaszidő országonként eltérő lehet. Amennyiben az Apple Termék nem javítható abban az országban ahol a javítást igényelték, a szállítási és kezelési költségek Önt terhelhetik. Amennyiben a javítást nem abban az országban igényli, mint ahol az eredeti értékesítés történt, Ön köteles eleget tenni minden alkalmazandó import- és exportjogszabályoknak és előírásnak, és Ön felelős minden vámért, valamint vámkezelési illetékért, hozzáadott érték- és egyéb kapcsolódó adóért és díjért. Ahol nemzetközi javítás áll rendelkezésre, az Apple a helyi szabványoknak megfelelőösszehasonlítható termékek és alkatrészek felhasználásával javíthatja vagy cserélheti a hibás termékeket vagy alkatrészeket.

FELEL Ő SSÉGKORLÁTOZÁS

A JELEN JÓTÁLLÁSBAN BIZTOSÍTOTT ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MAXIMÁLISAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKET KIVÉVE, AZ APPLE NEM FELELŐS A KÖZVETLEN, EGYEDI, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT, MELY A JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL BÁRMELY MEGSZEGÉSÉBŐL FAKAD, VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRVEK ALAPJÁN MERÜL FEL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HASZNÁLATKIESÉST; BEVÉTELKIESÉST; TÉNYLEGES VAGY ELŐRE JELZETT PROFITKIESÉST (BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSEK PROFITKIESÉSÉT); PÉNZHASZNÁLAT-KIESÉST; ELŐRE JELZETT MEGTAKARÍTÁS-KIESÉST; ÜZLETKIESÉST; KEDVEZŐ ALKALOM ELSZALASZTÁSÁT; JÓHÍRNÉV-VESZTÉST; MEGBECSÜLÉS-VESZTÉST; ADATVESZTÉST, ADATVESZÉLYEZTETÉST, ADATSÉRÜLÉST; VAGY EGYÉB KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ VESZTESÉGET VAGY BÁRMILYEN OKBÓL, BELEÉRTVE A BERENDEZÉS ÉS VAGYONTÁRGY CSERÉJÉBŐL FAKADÓ VESZTESÉGET VAGY SÉRÜLÉST, AZ APPLE TERMÉKBEN TÁROLT VAGY AZZAL HASZNÁLT ADATOK VAGY PROGRAMOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, PROGRAMOZÁSÁNAK VAGY REPRODUKÁLÁSÁNAK BÁRMELY KÖLTSÉGÉT, ÉS A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZALMASSÁGA MEGŐRZÉSÉNEK SIKERTELENSÉGÉT.

A MÁR EMLÍTETT KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS MIATTI IGÉNYEKRE, VAGY BÁRMELY SZÁNDÉKOSSÁGBÓL ÉS SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL SZÁRMAZÓ CSELEKEDETEK ÉS/VAGY MULASZTÁSOK MIATTI, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ FELELŐSSÉGRE. AZ APPLE ELUTASÍT MINDEN OLYAN KIJELENTÉST, AMELY SZERINT EZEN JÓTÁLLÁS HATÁLYÁN BELÜL PROGRAMVESZTÉS VAGY ADATVESZTÉS KOCKÁZATA NÉLKÜL KÉPES LESZ MEGJAVÍTANI BÁRMELY TERMÉKET, VAGY TERMÉKCSERÉT VÉGREHAJTANI.

NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

TITOKTARTÁS

Az Apple a következő weboldalon elérhető Apple felhasználói adatvédelmi szabályzattal összhangban fogja kezelni és használni az ügyféladatokat: www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ÁLTALÁNOS EL Ő ÍRÁSOK

A jelen jótállást az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője vagy alkalmazottja sem jogosult módosítani, kiterjeszteni vagy kiegészíteni. Amennyiben a jelen jótállás bármely rendelkezése jogszabályellenes, kikényszeríthetetlen, az az egyéb rendelkezések jogszerűségét vagy kikényszeríthetőségét nem érinti. A jelen jótállásra azon ország joga alkalmazandó és az azon ország joga szerint értelmezendő, amelyben az Apple Termék értékesítésére sor került. Apple alatt a jelen dokumentum végén feltüntetetett azon Apple értendő, amelyhez azon ország vagy régió tartozik, amelyben az Apple Termék vásárlása történt. A jelen jótállás kötelezettje az Apple vagy annak jogutóda.

ONLINE FORRÁSOK

A következő témakörökről további információ érhető el online:

Jótállási jegy a jogszabályon alapuló jótálláshoz

FIGYELEM:

EZ A JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A MAGYARORSZÁGON VÁSÁROLT KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZIK.

EZ A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSRA VONATKOZIK, NEM PEDIG A FENTI APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSRA, VAGY A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGRA.

AMENNYIBEN AZ APPLE TERMÉKET FOGYASZTÓKÉNT VESZI MEG, AZ APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MELLÉ ÖNNEK AUTOMATIKUSAN JÁR A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS A FENT RÉSZLETEZETT APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSON ÉS A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGI JOGOKON TÚL.

A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIT ALÁBB OLVASHATJA. A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE AZ A JOGI SZEMÉLY, AMELYTŐL ÖN AZ APPLE TERMÉKET MEGVETTE.

Fontos információ:

 1. A jelen Jogszabályi Jótállás az alábbi termékinformáción meghatározott Apple termékre ("Apple Termék") vonatkozik.
 2. A vásárláskor kérje meg az eladót a vásárlás helyén, hogy töltse ki az alábbi termékinformációt.
  Amennyiben a terméket az Apple Online Store-ban vette a www.apple.com/hu címen, a számla tartalmazza az eladóra és a termékre vonatkozó információkat. Ez a jótállási jegy a számlával együtt érvényes és alkalmazandó.
  Amennyiben a terméket az Apple Online Store-ban vásárolta, a Jótállási Időszak (lásd az alábbi 3. pontot)azon a napon kezdődik, amely napon a terméket Önnek kiszállították.
 3. A jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a (i) vásárlás időpontja, illetve a (ii)kiszállítás napja közül a későbbi időpont("Jótállási Időszak").
 4. A jelen jótállást a viszonteladónál, a vásárlás helyén érvényesítheti, Apple Online Store-ban való vásárlás, vagy egyébként közvetlenül az Apple-től való vásárlás esetén "Apple AASP-knél érvényesítheti.
 5. Az Ön régiójában található AASP-k listájáért, kérjük látogassa meg a www.apple.com/choose-your-country weboldalt.
 6. A jelen jótállás nem vonatkozik: (a) az elhasználódó részekre, mint például az akkumulátorok, kivéve, ha a hibát anyag- vagy gyártási hiba okozta; (b) a termék küllemét érintő sérülésekre, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, a horpadásokat, a csatlakozó portokon lévő törött műanyagot; (c) a nem-Apple termékkel történő használat miatt bekövetkezett kárra; (d) a baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kárra; (e) az olyan kárra, amely abból ered, hogy az Apple Terméket nem az Apple által közzétett útmutatóknak megfelelően működtették; (f) az olyan beavatkozás (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott kárra, amelyet nem az Apple által meghatalmazott személy vagy egy AASPvégzett el; (g) az olyan Apple Termékre amelyet annak működése vagy képességeinek megváltoztatása érdekében az Apple írásos engedélye nélkül átalakítottak; (h) az Apple Termék normál elhasználódásából vagy egyébként annak öregedéséből adódó hibákra vagy (i) ha az Apple Termék bármely sorozatszámát eltávolították az Apple Termékről, vagy a sorozatszámot olvashatatlanná tették.
 7. Amennyiben Ön a jótállási időtartama alatt jogos igényt jelent be a viszonteladónál, Apple Online Store-ban való vásárlás esetén pedig egy AASP-nél, a jótállás kötelezettje, az Ön választása szerint elsődlegesen (i) az Apple Terméket egy új alkatrész felhasználásával kijavítja; vagy (ii) az Apple Terméket egy olyan új termékre cseréli, amely működését tekintve legalább megegyezik az Apple Termékkel, kivéve, ha a csere az Apple számára aránytalan többletköltséget jelentene (erre az Apple a vásárlást követő 3 napon belül nem hivatkozhat); másodlagosan pedig, amennyiben kicserélésre vagy kijavításra nincs mód, az Ön választása szerint (iii) visszatéríti az Apple Termék vételárát, vagy (iv) az értékcsökkenéssel arányos árleszállítást ad.
 8. A viszonteladó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
  • - a fogyasztó nevét, címét,
  • - az Apple Termék megnevezését, vételárát,
  • - a vásárlás időpontját,
  • - a hiba bejelentésének időpontját,
  • - a hiba leírását,
  • - a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
  • - a kifogás rendezésének módját.
 9. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az Apple Termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított Apple Terméket átveheti.
 10. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 11. A kijavítást vagy kicserélést az Apple Termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül el kell végezni. A viszonteladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 12. A jelen jótállási jegy nem érinti az Önt fogyasztóként megillető törvényes jogokat.
 13. A jótállási jegy szabálytalan kitöltése nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Eladóra vonatkozó információ

Viszonteladó neve (beleértve a nyilvántartási számot, ahol alkalmazandó):

Viszonteladó címe:

Gyártó neve és címe:

Importőr neve és címe

Termékre vonatkozó információ

Modell:

Leírás:

Sorozatszám:

Vásárlás időpontja:

Javításokra vonatkozó információk (forgalmazó, vagy a javítószolgálat tölti ki):

Hibabejelentés és javításra átvétel dátuma:

A hiba oka és a javítás módja:

Visszaadás dátuma:

A jótállás új határideje ¹:

¹ A jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbodik.

A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE A VÁSÁRLÁS RÉGIÓJA VAGY ORSZÁGA SZERINT

A vásárlás régiója/országa Apple Cím
Amerika
Brazília Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexikó Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Amerikai Egyesült Államok és egyéb amerikai országok Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Európa, Közel-Kelet és Afrika
Minden ország Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Ázsia Csendes-óceáni térség
Ausztrália; Új-Zéland; Fidzsi-szigetek, Pápua Új-Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO info-box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japán Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afganisztán, Banglades, Bhután, Brunei, Kambodzsa, Guam, Indonézia, Laosz, Szingapúr, Malajzia, Nepál, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Sri Lanka, Vietnám Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64

Singapore 569086
Kínai Népköztársaság Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thaiföld Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Tajvan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Egyéb Ázsia Csendes-óceáni térségi országok Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás
Csak Apple termékekhez

FOGYASZTÓI JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK.

AZON FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, AKIKET A VÁSÁRLÁS ORSZÁGÁBAN, VAGY HA AZ ETTŐL ELTÉR, A TARTÓZKODÁSI ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY ELŐÍRÁSOK VÉDENEK, A JELEN JÓTÁLLÁS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEK KIEGÉSZÍTIK AZ ILYEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK ÉS ELŐÍRÁSOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGOKAT ÉS JOGORVOSLATOKAT. JELEN JÓTÁLLÁS NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA VAGY NEM FÜGGESZTI FEL A FOGYASZTÓK BÁRMELY OLYAN JOGÁT, MELY EGY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK BE NEM TARTÁSÁBÓL ERED. AZONBAN AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAKNAK MEGFELELŐEN AZ APPLE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTJA A TÖRVÉNYILEG ELŐÍRT ÉS AZ ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST. AMENNYIBEN A JÓTÁLLÁS NEM HÁRÍTHATÓ EL, AKKOR AZ A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ ALÁBB LEÍRT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSRA, VALAMINT AZON JAVÍTÁSRA VAGY TERMÉKCSERÉRE KORLÁTOZÓDIK, MELYET AZ APPLE SAJÁT HATÁSKÖRÉN BELÜL MAGA HATÁROZ MEG. NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE. EZ A JÓTÁLLÁS EGYEDI JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS ÖNNEK EGYÉB, ORSZÁGONKÉNT, ÁLLAMONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT VÁLTOZÓ EGYÉB JOGAI IS LEHETNEK. JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSRA AZON ORSZÁG TÖRVÉNYEI ÉRVÉNYESEK, AHOL A TERMÉKET MEGVÁSÁROLTÁK. AZ APPLE, A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS SZERINTI JÓTÁLLÓ FÉL E DOKUMENTUM VÉGÉN AZON ORSZÁG VAGY RÉGIÓ SZERINT KERÜL AZONOSÍTÁSRA, AHOL A TERMÉKET MEGVÁSÁROLTÁK.

JÓTÁLLÁS.

Ezen hardvertermék tekintetében az Apple jótállási kötelezettségei az itt részletezett feltételek szerint korlátozottak. Az Apple, az alábbi táblázatban leírtak szerint, jelen Apple márkájú hardvertermék esetében a normál használat mellett jelentkező anyag- és gyártáshibákra, az eredeti végfelhasználó kiskereskedelmi vásárlásától számítva EGY (1) ÉV időtartamú jótállást vállal (“Jótállás Időtartama”). Amennyiben hardverhiba lép fel, és a Jótállás Időtartama alatt jogos igény érkezik, az Apple választása szerint és a törvény által engedélyezett módon, vagy (1) a hardverhibát új alkatrészek, illetve az újjal egyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó javított alkatrészek felhasználásával díjtalanul kijavítja, vagy (2) a terméket egy új, vagy az újjal egyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó, és az eredeti termékkel legalább egyező funkcionalitást biztosító javított termékre kicseréli, vagy (3) visszatéríti a termék vételárát. Az Apple esetleg kérheti, hogy Ön olyan, felhasználó által telepíthető új vagy felújított alkatrészekre cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket, melyeket az Apple biztosít jótállási kötelezettségének teljesítése céljából. A cseretermékre vagy cserealkatrészre, beleértve az Apple által biztosított útmutatásoknak megfelelően telepített felhasználó által telepíthető alkatrészt is, az eredeti termék hátralévő jótállása lesz irányadó vagy a csere, illetve javítás dátumától számított kilencven (90) nap aszerint, hogy a hosszabb fedezetet melyik biztosítja az Ön számára. Amennyiben egy termék vagy alkatrész cserére kerül, minden cserealkatrész az Ön tulajdonába, a cserélt alkatrész pedig az Apple tulajdonába kerül. Azokat az alkatrészeket, melyeket az Apple a jótállási kötelezettségének kielégítése céljából rendelkezésre bocsát, azokban a termékekben kell felhasználni, melyekre a jótállási szolgáltatást igényelték. Amennyiben visszafizetésre kerül sor, a terméket, melyért a visszafizetés történt, vissza kell küldeni az Apple részére, ez a termék pedig az Apple tulajdonába kerül.

KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN JÓTÁLLÁS ÉS A BENNE FOGLALT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET ÉS FELTÉTELT HELYETTESÍTENEK, LEGYEN AZ SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN TETT, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ, KIFEJEZETT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ. AZ APPLE, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ, JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST, VALAMINT A REJTETT VAGY LÁTENS HIBÁKRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. HA AZ APPLE JOGSZERŰEN NEM ZÁRHATJA KI A TÖRVÉNYILEG ELŐÍRT VAGY AZ ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, AKKOR, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, A VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS AZ ALÁBB LEÍRT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSRA, VALAMINT AZON JAVÍTÁSRA VAGY TERMÉKCSERÉRE KORLÁTOZÓDIK, MELYET AZ APPLE SAJÁT HATÁSKÖRÉN BELÜL MAGA HATÁROZ MEG. NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE. Egyetlen Apple-kereskedő, -ügynök vagy -alkalmazott nem jogosult arra, hogy a jelen jótállást módosítsa, meghosszabbítsa vagy kiegészítse. Ha bármelyik feltétel jogszabályba ütközik vagy nem tartható be, akkor az nem érinti a többi feltétel jogszerűségét vagy betarthatóságát.

Jelen Korlátozott Jótállás csak az olyan Apple által, vagy az Apple számára legyártott hardvertermékekre vonatkozik, mely a hozzá csatolt “Apple” védjegy, márkanév, illetve embléma alapján azonosítható. A Korlátozott Jótállás nem vonatkozik a nem-Apple termékekre vagy szoftverekre, még akkor sem, ha Apple hardverrel együtt csomagolták vagy árusítják. Az Apple cégtől eltérő gyártók, szállítók vagy kiadók saját jótállást nyújthatnak a végfelhasználók számára, de az Apple, amennyiben azt a törvény lehetővé teszi, ezek termékeit úgy nyújtja, “ahogy vannak”. Az Apple által forgalmazott, Apple márkanévvel ellátott vagy anélküli szoftverre (beleértve, de nem korlátozva a rendszerszoftvert) ez a Korlátozott Jótállás nem vonatkozik. A szoftver használatára vonatkozó jogaival kapcsolatos részletekért tekintse át a szoftvert kísérő licencszerződést.

Az Apple nem szavatolja, hogy a termék működése megszakításoktól vagy hibáktól mentes lesz. Az Apple nem felelős a termék használatára vonatkozó útmutatások be nem tartása miatt keletkező károkért.

Jelen jótállás nem vonatkozik: (a) fogyóeszközökre, mint például akkumulátorokra vagy az idővel elhasználódó védőbevonatokra, kivéve, ha anyag- vagy gyártási hiba miatti kár keletkezett azokban; (b) a termék szépségét érintő sérülésre, beleértve, de nem korlátozva a karcolásokra, horpadásokra és a csatlakozó kapukon lévő törött műanyagokra; (c) a nem-Apple termékekkel történő használat által okozott károkra; (d) baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső behatások által okozott károkra; (e) a termék az Apple által leírt engedélyezett vagy szándékolt felhasználási módtól eltérő üzemeltetése miatt bekövetkezett károkra; (f) az olyan beavatkozás (beleértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott károkra, melyet nem az Apple megbízottja vagy nem az Apple felhatalmazásával rendelkező (Apple Authorized Service Provider – AASP) szolgáltató végzett; (g) olyan termékre vagy alkatrészre, melyet a funkcionalitás vagy képesség megváltoztatása érdekében, az Apple írásos engedélye nélkül módosítottak; (h) a normál használatból, illetve a termék normál öregedéséből származó sérülésekre; illetve (i) ha bármely Apple sorozatszámot eltávolítottak vagy olvashatatlanná tettek.

Fontos: Ne nyissa ki a hardverterméket. A hardvertermék kinyitása olyan kárt okozhat, melyre ez a jótállás nem terjed ki. Csak az Apple vagy egy meghatalmazott szolgáltató javíthatja ezt a hardverterméket.

A JELEN JÓTÁLLÁSBAN BIZTOSÍTOTT ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL MAXIMÁLISAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKET KIVÉVE, AZ APPLE NEM FELELŐS A KÖZVETLEN, EGYEDI, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT, MELY A JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL BÁRMELY MEGSZEGÉSÉBŐL FAKAD, VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRVEK ALAPJÁN MERÜL FEL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HASZNÁLATKIESÉS; BEVÉTELKIESÉS; TÉNYLEGES VAGY ELŐRE JELZETT PROFITKIESÉS (BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSEK PROFITKIESÉSÉT); PÉNZHASZNÁLAT-KIESÉS; ELŐRE JELZETT MEGTAKARÍTÁS-KIESÉS; ÜZLETKIESÉS; KEDVEZŐ ALKALOM ELSZALASZTÁSA; JÓHÍRNÉV-VESZTÉS; MEGBECSÜLÉS-VESZTÉS; ADATVESZTÉS, ADATVESZÉLYEZTETÉS, ADATSÉRÜLÉS; VAGY EGYÉB KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ VESZTESÉG VAGY BÁRMILYEN OKBÓL, BELEÉRTVE A BERENDEZÉS ÉS VAGYONTÁRGY CSERÉJÉBŐL FAKADÓ VESZTESÉGET VAGY SÉRÜLÉST, AZ APPLE TERMÉKBEN TÁROLT VAGY AZZAL HASZNÁLT ADATOK VAGY PROGRAMOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, PROGRAMOZÁSÁNAK VAGY REPRODUKÁLÁSÁNAK BÁRMELY KÖLTSÉGÉT, ÉS A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZALMASSÁGA MEGŐRZÉSÉNEK SIKERTELENSÉGÉT. A MÁR EMLÍTETT KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS MIATTI IGÉNYEKRE, VAGY BÁRMELY SZÁNDÉKOSSÁGBÓL ÉS SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL SZÁRMAZÓ CSELEKEDETEK ÉS/VAGY MULASZTÁSOK MIATTI, TÖRVÉNYEN ALAPULÓ FELELŐSSÉGRE. AZ APPLE ELUTASÍT MINDEN OLYAN KIJELENTÉST, AMELY SZERINT EZEN JÓTÁLLÁS HATÁLYÁN BELÜL PROGRAMVESZTÉS VAGY ADATVESZTÉS KOCKÁZATA NÉLKÜL KÉPES LESZ MEGJAVÍTANI BÁRMELY TERMÉKET, VAGY TERMÉKCSERÉT VÉGREHAJTANI. NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS IGÉNYLÉSE.

Jótállási javítás igénylése előtt kérjük, tekintse át az alább bemutatott online segítőforrásokat. Amennyiben a termék ezen segítőforrások igénybevételét követően továbbra sem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba az Apple képviselőivel, vagy ha van ilyen, akkor egy Apple tulajdonban lévő kiskereskedelmi áruházzal (“Apple Kiskereskedés”) vagy egy AASP-szolgáltatóval az alább megadott adatok alapján. Amennyiben telefonon lép kapcsolatba az Apple céggel, az Ön tartózkodási helyétől függően további költségek merülhetnek fel. Híváskor az Apple képviselője vagy az AASP-szolgáltató segít eldönteni, hogy a terméke igényel-e javítást, és ha igen, tájékoztatja Önt, hogy az Apple azt miként biztosítja. Önnek közre kell működnie a termékével kapcsolatos problémák diagnosztizálásában, és követnie kell az Apple jótállási eljárásait.

Az Apple arra az országra korlátozhatja a javítást, ahol az Apple vagy annak Meghatalmazott disztribútorai eredetileg eladták a hardverterméket. Az Apple a jótállási javítást (i) egy Apple Kiskereskedés vagy egy AASP-szolgáltató helyszínén nyújthatja, ahol a javítás a helyszínen történik, vagy az Apple Kiskereskedés vagy az AASP-szolgáltató a terméket egy Apple javítószerviznek küldheti javításra, (ii) előre fizetett szállítólevél küldésével végezheti (és ha Ön már nem rendelkezik az eredeti csomagolással, az Apple csomagoló anyagot küldhet Önnek), hogy el tudja juttatni a terméket az Apple javítószervizébe a javítás céljából, vagy (iii) új, illetve felújított, felhasználó által telepíthető cseretermék vagy alkatrészek küldésével végezheti, hogy Ön képes legyen a saját termékét javítani vagy cserélni (“DIY Szerviz”). A cseretermék vagy cserealkatrész kézhezvételekor az eredeti termék vagy alkatrész az Apple tulajdonába megy át, és Ön elfogadja, hogy követi az útmutatásokat, beleértve szükség esetén az eredeti terméknek vagy alkatrésznek az Apple felé időben történő eljuttatását. Az eredeti termék vagy alkatrész visszaküldését igénylő DIY Szerviz biztosításakor az Apple bankkártya-jogosítást igényelhet a cseretermék vagy cserealkatrész kiskereskedelmi árának vagy az alkalmazandó szállítási költségek biztosítékaként. Amennyiben követi az útmutatásokat, az Apple törli a bankkártya-autorizációt, így Ön nem lesz a termék vagy alkatrész árával vagy a szállítási költségekkel megterhelve. Amennyiben Ön elmulasztja visszaküldeni a cserélt terméket vagy alkatrészt az útmutatásokban foglaltak szerint, vagy a cserélt termékre vagy alkatrészre nem vonatkozik a jótállás, az Apple megterheli a bankkártyáját a jóváhagyott összeggel.

A javítási lehetőségek, alkatrész elérhetőségek és válaszidők aszerint az ország szerint változhatnak, amelyben a javítást igénylik. A javítási lehetőségek bármikor megváltozhatnak. Amennyiben a termék nem javítható abban az országban, ahol a javítást igényelték, Ön lehet a felelős a szállítási és kezelési költségekért. Amennyiben a javítást nem abban az országban igényli, mint ahol az eredeti értékesítés történt, Ön köteles eleget tenni minden alkalmazandó import- és exporttörvénynek és előírásnak, és felelős lesz minden vámért, valamint vámkezelési illetékért, ÁFÁ-ért, és egyéb kapcsolódó adóért és költségért. Ahol nemzetközi javítás áll rendelkezésre, az Apple a helyi szabványoknak megfelelő összehasonlítható termékek és alkatrészek felhasználásával javíthatja vagy cserélheti a hibás termékeket vagy alkatrészeket. Az alkalmazandó törvénynek megfelelően a jótállási javítás előtt az Apple kérheti Öntől a vásárlás tényének bizonyítását és/vagy bizonyos regisztrációs követelményeknek való megfelelést. A jótállás igénybevételéről szóló részletes online információk az alábbiakban érhetők el.

TITOKTARTÁS.

Az Apple az következő weboldalon elérhető Apple felhasználói adatvédelmi szabályzattal összhangban fogja fenntartani és használni a ügyféladatokat: www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ADATMENTÉS.

Amennyiben az Ön terméke képes szoftveres programok, adatok és egyéb információk tárolására, annak tartalmát a lehetséges működési rendellenességek ellen Önnek védenie célszerű. Mielőtt jótállási javításra átadja a termékét, az Ön felelőssége, hogy a tartalomról külön biztonsági másolatot készítsen, továbbá hogy a védeni kívánt személyes adatokat eltávolítsa és kikapcsoljon minden biztonsági jelszót. AZ ÖN TERMÉKÉN LEVŐ TARTALMAK A JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS SORÁN TÖRÖLÉSRE, A TÁROLÓ MÉDIA PEDIG ÚJRAFORMÁZÁSRA KERÜL. A termék vagy a cseretermék az eredeti vásárláskori állapottal egyezően lesz konfigurálva és visszaküldve Önnek, az elérhető frissítésektől függően. A jótállás keretében nyújtott szolgáltatás részeként az Apple olyan rendszerfrissítéseket telepíthet, amelyek megakadályozzák, hogy a hardvert visszaállítsák a rendszerszoftver egy korábbi verziójára. Elképzelhető, hogy a készülékre telepített, harmadik féltől származó alkalmazások nem lesznek kompatibilisek vagy nem működnek a készüléken a rendszerfrissítés következtében. Ön lesz a felelős az egyéb programok, adatok és jelszavak újratelepítéséért. A programok és felhasználói adatok helyreállítására és újratelepítésére ez a Korlátozott Jótállás nem vonatkozik.

ONLINE INFORMÁCIÓK.

A következő témakörökről további információk érhetők el online:

A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE A VÁSÁRLÁS RÉGIÓJA VAGY ORSZÁGA SZERINT

A vásárlás régiója/országa Apple Cím
Amerika
Brazília Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexikó Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Amerikai Egyesült Államok és egyéb amerikai országok Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Európa, Közel-Kelet és Afrika
Minden ország Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Ázsia Csendes-óceáni térség
Ausztrália; Új-Zéland; Fidzsi-szigetek, Pápua Új-Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO info-box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japán Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afganisztán, Banglades, Bhután, Brunei, Kambodzsa, Guam, Indonézia, Laosz, Szingapúr, Malajzia, Nepál, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Sri Lanka, Vietnám Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64

Singapore 569086
Kínai Népköztársaság Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thaiföld Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Tajvan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Egyéb Ázsia Csendes-óceáni térségi országok Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Jótállási információk

További fogyasztói jogok

Azon vásárlók esetében, akikre a vásárlás országában, vagy ha ez nem egyezik meg lakhelyükkel, akkor lakóhelyük országában fogyasztóvédelmi törvények vagy rendelkezések érvényesek, az Apple egyéves korlátozott jótállásában biztosított előnyök az említett fogyasztóvédelmi törvények és szabályozások értelmében fennálló jogok és jogorvoslatok kiegészítéseként érvényesek, többek között a jelen kiegészítő jogokat is beleértve.

A gyártó által nyújtott jótállás fogyasztóvédelmi előírásokon felül további előnyöket biztosíthat. Részletes információt itt találsz.

Nem Apple márkájú termékek / Harmadik féltől származó termékek

Az Apple egyéves korlátozott jótállása az Apple-termékkel együtt csomagolt vagy értékesített olyan termékekre sem vonatkozik, amelyek nem viselik az Apple márkajelzést. A nem Apple márkájú termékekre a gyártó által nyújtott gyártói jótállás vonatkozhat, ennek részleteit a termék csomagolása és dokumentációja tartalmazza.

A jótállás kötelezettjei a vásárlás országában vagy térségében

Az Apple korlátozott jótállásának értelmében felelős vállalatok globális listája További információk