Jūsų aparatinės įrangos garantija

"Apple" vienerių (1) metų ribotoji garantija, taikoma
tik "Apple" ženklu pažymėtiems produktams

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TEISĖ

"Apple" vienerių metų ribotoji garantija yra savanoriška gamintojo kokybės garantija. Be teisių, numatytų pagal vartotojų teisių apsaugos teisę, ji suteikia ir kitų teisių, įskaitant su reikalavimų neatitinkančiomis prekėmis susijusias teises (bet jomis neapsiribojant).

"Apple" vienerių metų ribotosios garantijos teikiamos privilegijos papildo teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę, o ne pakeičia jas.

Vartotojai turi teisę rinktis, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta taikant "Apple" vienerių metų ribotąją garantiją arba teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę.

Svarbu: "Apple" vienerių metų ribotosios garantijos nuostatos ir sąlygos netaikomos reikalavimams pagal vartotojų teisių apsaugos teisę.

Jei reikia daugiau informacijos apie vartotojų teisių apsaugos teisę, apsilankykite "Apple" svetainėje (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) arba kreipkitės į vietinę vartotojų teisių apsaugos organizaciją.

KAM TAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?

"Apple Distribution International" ("Hollyhill Industrial Estate", Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (arba teisių perėmėjas) ("Apple") suteikia "Apple" ženklu pažymėto originalioje pakuotėje pateikto aparatinės įrangos produkto ir priedų ("Apple produktas") garantiją dėl medžiagų ir gamybos trūkumų, su sąlyga, kad produktas buvo naudojamas pagal "Apple" naudotojo vadovus, technines specifikacijas ir kitas paskelbtas "Apple" produktų naudojimo gaires VIENERIUS (1) METUS nuo galutinio naudotojo pradinio prekės įsigijimo iš mažmeninės prekybos taško datos ("Kokybės garantijos terminas"). Pagal vienerių metų ribotąją garantiją "Apple" produktui numatytas garantinio aptarnavimo paslaugas galėsite gauti vietiniuose "Apple" aptarnavimo centruose daugelyje pasaulio šalių / regionų (žr. skyrių "Kaip gauti garantinio aptarnavimo paslaugas"). Medžiagų arba gamybos trūkumo atveju galite pateikti reikalavimus "Apple", net jei įsigijote "Apple" produktą iš trečiosios šalies.

Pastaba: visiems pagal "Apple" vienerių metų ribotąją garantiją pateiktiems reikalavimams taikomos šiame kokybės garantijos dokumente nustatytos sąlygos.

Be to, "Apple" jums suteikia galimybę devyniasdešimt (90) dienų nuo "Apple" produktų pristatymo naudotis techninės pagalbos telefonu paslauga.

KAM NETAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?

Ši kokybės garantija netaikoma ne "Apple" ženklu pažymėtiems aparatinės įrangos produktams arba programinei įrangai, net jei jie įpakuoti arba parduodami su "Apple" aparatine įranga.

Ne "Apple" ženklu pažymėtiems produktams gali būti taikoma gamintojo kokybės garantija, kuri suteikia privilegijų, papildančių teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę. Išsamesnės informacijos rasite produkto dėžutėje ir dokumentuose.

Išsamesnės informacijos apie teises, susijusias su programinės įrangos naudojimu, rasite prie programinės įrangos pridėtoje licencinėje sutartyje.

Aptarnavimo galimybės gali būti ribotos, jei aptarnavimo paslaugą reikalaujama suteikti ne toje šalyje, kurioje buvo įsigytas "Apple" produktas. Jei toje šalyje "Apple" produkto aptarnavimo paslaugos neteikiamos, "Apple" informuos jus apie papildomus siuntimo mokesčius, kurie gali būti taikomi prieš suteikiant aptarnavimo paslaugą.

Kai kreipiatės į "Apple" telefonu, gali būti taikomi mokesčiai už skambučius (tai priklauso nuo jūsų buvimo vietos). Išsamesnės informacijos suteiks jūsų tinklo operatorius.

Ši kokybės garantija netaikoma: a) sunaudojamoms dalims, pvz., baterijoms arba apsauginei dangai, kurių susidėvėjimas laikui bėgant yra numatytas jas kuriant, nebent gedimas įvyktų dėl medžiagų arba gamybos trūkumo; b) esant menkam pažeidimui, įskaitant įbrėžimus, įlenkimus ir apgadintas plastikines jungčių dalis (bet tuo neapsiribojant); c) jei gedimas įvyko dėl to, kad produktas buvo naudojamas su kitu produktu; d) įvykus gedimui dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, kontakto su skysčiu, gaisro, žemės drebėjimo arba kitos išorinės priežasties; e) įvykus gedimui dėl "Apple" produkto naudojimo ne pagal naudotojo vadovą, technines specifikacijas arba kitas paskelbtas "Apple" produktų naudojimo gaires; f) įvykus gedimui dėl ne "Apple" atstovo arba ne "Apple" įgaliotojo paslaugų teikėjo (AĮPT) suteiktų aptarnavimo paslaugų (įskaitant atnaujinimą ir išplėtimą); g) "Apple" produktui, kuris buvo modifikuotas siekiant pakeisti funkcines galimybes arba charakteristikas be raštiško "Apple" leidimo; h) atsiradus trūkumams dėl įprasto nusidėvėjimo arba dėl įprasto "Apple" produkto senėjimo; i) jei pašalintas arba nutrintas "Apple" produkto serijos numeris arba j) jei produktas yra vogtas arba "Apple" pagrįstai mano, kad produktas yra vogtas, remdamasi teisėsaugos institucijų pateikta informacija.

SVARBUS APRIBOJIMAS, SUSIJĘS SU "iPHONE" IR "iPAD" NAUDOTOJŲ APTARNAVIMU.

Paslaugą "iPad" ir "iPhone" "Apple" gali apriboti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Šveicarijoje. Tik "Apple" arba AĮPT gali teikti su "iPhone" arba "iPad" produktais susijusias aptarnavimo paslaugas.

JŪSŲ PAREIGOS

JEI "APPLE" PRODUKTE GALIMA SAUGOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, DUOMENIS IR KITĄ INFORMACIJĄ, TURITE REGULIARIAI KURTI ATSARGINES JŪSŲ "APPLE" PRODUKTO LAIKMENOJE ESANČIOS INFORMACIJOS KOPIJAS, KAD APSAUGOTUMĖTE TURINĮ IR IŠVENGTUMĖTE GALIMŲ VEIKIMO TRIKČIŲ SUKELTŲ PROBLEMŲ.

Prieš pristatydami "Apple" produktą į garantinio aptarnavimo centrą, turite sukurti atskirą jo laikmenoje esančio turinio atsarginę kopiją, pašalinti visą asmeninę informaciją ir išjungti visus apsaugos slaptažodžius. Teikiant aptarnavimo paslaugą jūsų "Apple" produkto laikmenoje esantis turinys gali būti ištrintas, pakeistas ir (arba) performatuotas.

Suteikus garantinio aptarnavimo paslaugą, jūsų "Apple" produktas arba pakeistas produktas bus grąžintas jums toks, koks buvo sukonfigūruotas jį pirmą kartą parduodant (jame gali būti įdiegti taikytini naujinimai). Teikdama garantinio aptarnavimo paslaugą "Apple" gali įdiegti sistemos programinės įrangos naujinimus, kurie neleis grįžti prie ankstesnės "Apple" produkto sistemos programinės įrangos versijos. Atnaujinus sistemos programinę įrangą, "Apple" produkte įdiegtos trečiųjų šalių programos gali tapti nesuderinamos ir neveikti. Jūs būsite atsakingi už visos programinės įrangos įdiegimą iš naujo ir visų duomenų bei informacijos atkūrimą. Ši kokybės garantija neapima kitos programinės įrangos įdiegimo iš naujo ir duomenų bei informacijos atkūrimo.

Galite reikalauti, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta ne toje šalyje, kurioje įsigijote produktą. Tokiu atveju jums galios visi taikomi importo ir eksporto įstatymai bei taisyklės ir turėsite sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus susijusius mokesčius.

Svarbu: nebandykite atidaryti "Apple" produkto korpuso, nebent naudotojo vadove aprašyta, kaip tai padaryti. Nesilaikant šio reikalavimo galima sugadinti "Apple" produktą, tokiu atveju ši kokybės garantija nebus taikoma.

KOKIŲ VEIKSMŲ "APPLE" IMSIS GAVUSI REIKALAVIMĄ PAGAL KOKYBĖS GARANTIJĄ?

Jei pateiksite pagrįstą reikalavimą pagal šią kokybės garantiją, "Apple" savo nuožiūra:

(i) suremontuos "Apple" produktą naudodama naujas dalis arba naudotas dalis, atitinkančias naujų dalių eksploatacines savybes ir patikimumą, arba

(ii) pakeis "Apple" produktą kitu produktu, kurio funkcinės galimybės prilygsta "Apple" produktui arba yra geresnės ir kuris yra sukonstruotas iš naujų ir (arba) naudotų dalių, atitinkančių naujų dalių eksploatacines savybes ir patikimumą, arba

(iii) grąžins už pirkinį sumokėtą sumą, o jūs turėsite grąžinti savo "Apple" produktą.

Pakeitus produktą arba jo dalį arba grąžinus sumokėtą sumą, pakaitinis produktas arba jo dalis tampa jūsų nuosavybe, o pakeistas produktas arba jo dalis tampa "Apple" nuosavybe.

Pakaitinei daliai arba produktui arba suremontuotam "Apple" produktui taikomas toks pat kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pradiniam "Apple" produktui, arba devyniasdešimt (90) dienų nuo pakeitimo arba suremontavimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

Jei reikalavimas suteikti aptarnavimo paslaugą pateikiamas ne toje šalyje, kurioje įsigytas "Apple" produktas, "Apple" gali suremontuoti arba pakeisti produktus ir dalis panašiais produktais arba dalimis, kurie atitinka vietos standartus.

KAIP GAUTI GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGĄ?

Prieš kreipdamiesi dėl garantinio aptarnavimo, peržiūrėkite toliau nurodytus internetinius pagalbos išteklius.

Jei neturite prieigos prie interneto arba pasinaudojus šiais ištekliais "Apple" produktas vis tiek neveikia tinkamai, kreipkitės į "Apple" atstovą arba, jei taikytina, į "Apple" priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę ("Apple mažmeninės prekybos taškas") arba AĮPT naudodami pirmiau pateiktą informaciją ir jie padės nustatyti, ar reikia atlikti "Apple" produkto remontą, ir, jei reikia, informuos jus apie tai, kokiais iš toliau nurodytų garantinio aptarnavimo būdų "Apple" suteiks paslaugą.

Prieš gaunant garantinio aptarnavimo paslaugą, "Apple" arba jos agentai gali reikalauti, kad pateiktumėte pirkimo įrodymą, atsakytumėte į klausimus, padedančius nustatyti potencialias problemas, ir laikytumėtės "Apple" procedūrų dėl garantinio aptarnavimo paslaugos gavimo, pvz., laikytumėtės "Apple" produkto pakavimo ir siuntimo instrukcijų gaudami priežiūros siunčiant paštu paslaugą, kaip aprašyta toliau.

GARANTINIO APTARNAVIMO BŪDAI

"Apple" savo nuožiūra, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, ypač į "Apple" produkto tipą, suteiks garantinio aptarnavimo paslaugą vienu arba keliais toliau nurodytais būdais.

(i) Priežiūra paslaugos teikėjo darbo vietoje. "Apple" gali pareikalauti, kad grąžintumėte "Apple" produktą į "Apple" mažmeninės prekybos tašką arba AĮPT atstovybę, kuri teikia priežiūros paslaugos teikėjo darbo vietoje paslaugas. Jūsų "Apple" produktas gali būti nusiųstas į "Apple" remonto tarnybą (ART), kurioje jis bus remontuojamas. Kai jums bus pranešta, kad aptarnavimo darbai baigti, galėsite greitai atsiimti "Apple" produktą iš "Apple" mažmeninės prekybos taško ar AĮPT atstovybės arba "Apple" produktas bus išsiųstas tiesiogiai jūsų vietos adresu iš ART atstovybės.

(ii) Priežiūra siunčiant paštu. Jei "Apple" nuspręs suteikti aptarnavimo paslaugą priežiūros siunčiant paštu būdu, "Apple" jums atsiųs iš anksto apmokėtus važtaraščius ir, jei taikoma, pakavimo medžiagą, kad galėtumėte pristatyti "Apple" produktą į ART arba AĮPT atstovybę pagal "Apple" instrukcijas. Atlikus aptarnavimo darbus, ART arba AĮPT atstovybė jums grąžins "Apple" produktą. Jei laikysitės visų instrukcijų, "Apple" padengs visas siuntimo į ir iš jūsų vietos išlaidas.

(iii) Priežiūra tiekiant detales - "pasidaryk pats" (PP). Teikdama aptarnavimo paslaugą PP būdu, "Apple" jums pateiks pakaitinį produktą arba lengvai pakeičiamas produkto dalis arba priedus, pvz., pelę arba klaviatūrą, kuriuos galima pakeisti nenaudojant įrankių. Pastaba: "Apple" neatsako už jokias darbo išlaidas, kurias jūs patirsite dėl PP priežiūros. Jei reikia daugiau pagalbos, kreipkitės į "Apple" toliau nurodytu telefono numeriu arba apsilankykite "Apple" mažmeninės prekybos taške arba AĮPT atstovybėje. Jei "Apple" nuspręs suteikti aptarnavimo paslaugą PP būdu, bus taikoma toliau nurodyta procedūra.

(a) Aptarnavimas, kai "Apple" reikalauja grąžinti pakeistą produktą, dalį arba priedą: "Apple" kaip saugumo priemonę gali naudoti sumos, kuri lygi mažmeninei pakaitinio produkto, dalies arba priedo kainai ir taikomiems siuntimo mokesčiams, rezervavimą kredito kortelės sąskaitoje. "Apple" jums pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su keitimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimais dėl pakeisto produkto arba dalies grąžinimo. Jei laikysitės instrukcijų, "Apple" neišskaitys rezervuotos sumos iš kredito kortelės, todėl jums nereikės mokėti už produktą arba dalį bei už siuntimą į ar iš jūsų vietos. Jei negrąžinsite pakeisto produkto, dalies arba priedo pagal instrukcijas arba grąžinsite pakeistą produktą, dalį arba priedą, kuriam netaikomos aptarnavimo paslaugos, "Apple" iš jūsų kredito kortelės išskaitys rezervuotą sumą. Jei nepavyks rezervuoti minėtos sumos jūsų kredito kortelės sąskaitoje, aptarnavimo paslauga jums gali būti nesuteikta ir "Apple" pasiūlys aptarnavimo paslaugos alternatyvą.

(b) Aptarnavimas, kai "Apple" nereikalauja grąžinti pakeisto produkto, dalies arba priedo: "Apple" nemokamai pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su surinkimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimus dėl pakeisto produkto, dalies arba priedo išmetimo.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

(i) Visa sutartis.

Visos garantijos, sąlygos ir kitos nuostatos, nenustatytos šiame kokybės garantijos dokumente, neįtraukiamos į "Apple" vienerių metų ribotąją garantiją, išskyrus jums priklausančias teises, numatytas pagal vartotojo teisių apsaugos teisę, aptartą šiame dokumente aukščiau. Kai kuriose šalyse negalima apriboti garantijų, sąlygų ir (arba) numanomų nuostatų galiojimo laikotarpio, todėl pirmiau aprašytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

(ii) Atsakomybės atsisakymas dėl duomenų.

"Apple" negarantuoja, nepareiškia ir neįsipareigoja, kad galės suremontuoti arba pakeisti "Apple" produktą pagal šią kokybės garantiją be rizikos prarasti "Apple" produkte saugomą informaciją ir (arba) duomenis ir (arba) neprarandant "Apple" produkte saugomos informacijos ir (arba) duomenų.

(iii) Atsakomybės apribojimas.

Nė vienu atveju "Apple" nebus atsakinga už:

  1. bet kokius nuostolius, patirtus dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo ne dėl mūsų kaltės;
  2. bet kokius nuostolius arba žalą, kurios produkto įsigijimo momentu nebuvo galima pagrįstai numatyti, patirtus dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo dėl "Apple" kaltės; arba
  3. nuostolius, susijusius su jūsų verslu, pelno netekimu, duomenų praradimu arba galimybės praradimu.

Šio kokybės garantijos dokumento nuostatos netaikomos i) mirties arba sveikatos sužalojimo, ii) apgaulės arba didelio neatsargumo, iii) tyčinio klaidingo patvirtinimo arba (iv) bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima apriboti arba atsisakyti teisiniu pagrindu, atveju.

PRIVATUMAS

"Apple" tvarkys ir naudos kliento informaciją pagal "Apple" klientų privatumo politiką, pasiekiamą adresu www.apple.com/legal/warranty/privacy.

BENDROJI INFORMACIJA

Joks "Apple" perpardavėjas, agentas arba darbuotojas nėra įgaliotas modifikuoti, pratęsti arba papildyti šią kokybės garantiją.

Jei kokia nors nuostata laikoma neteisėta arba neįvykdoma, ji bus atskirta nuo šios kokybės garantijos ir neturės įtakos likusių nuostatų teisėtumui arba įvykdomumui.

Šiai kokybės garantijai taikoma ir ji aiškinama pagal šalies, kurioje įsigytas "Apple" produktas, įstatymus.

Jūsų aparatinės įrangos garantija

„Apple“ vienerių (1) metų ribota garantija – iOS
Tik „Apple“ pažymėtiems gaminiams

KAIP VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI YRA SUSIJĘ SU ŠIA GARANTIJA

ŠIA GARANTIJA JUMS SUTEIKIAMOS TAM TIKROS TEISĖS. JŪS TAIP PAT GALITE TURTĖTI KITŲ TEISIŲ, KURIOS SKIRIASI PRIKLAUSOMAI NUO VALSTIJOS (ŠALIES AR PROVINCIJOS). IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS, „APPLE“ NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NESUSTABDO JŪSŲ KITŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI, ĮSKAITANT TAS, KURIOS GALI ATSIRASTI DĖL PARDAVIMO SUTARTIES NESILAIKYMO. DAUGIAU INFORMACIJOS APIE SAVO TEISES RASITE SAVO ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUOSE.

GARANTIJOS APRIBOJIMAI KIEK JIE NEPRIEŠTARAUJA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAMS

TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, ŠI GARANTIJA IR NUSTATYTOS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS PANAIKINA IR PAKEIČIA VISAS KITAS ŽODINES, RAŠYTINES, ĮSTATYMAIS NUMATYTAS, AIŠKIAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS, TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES IR SĄLYGAS. TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, „APPLE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ IR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ PANAUDOJIMO IR TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS GARANTIJAS BEI GARANTIJAS DĖL PASLĖPTŲ TRŪKUMŲ. JEI ŠIŲ GARANTIJŲ NEGALIMA ATSISAKYTI, „APPLE“ APRIBOJA JŲ GALIOJIMO LAIKOTARPĮ IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES ŠIOS IŠREIKŠTOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU IR TOLIAU APRAŠYTOMIS TAISYMO AR PAKEITIMO PASLAUGOMIS (KURIAS PASIRENKA „APPLE“ SAVO NUOŽIŪRA). KAI KURIOSE VALSTIJOSE (ŠALYSE AR PROVINCIJOSE) NĖRA LEIDŽIAMA APRIBOTI NUMANOMOS GARANTIJOS (AR SĄLYGŲ) GALIOJIMO LAIKOTARPIO, TODĖL AUKŠČIAU APRAŠYTASIS APRIBOJIMAS GALI BŪTI JUMS NETAIKOMAS.

KAM TAIKOMA ŠI GARANTIJA?

„Apple“ suteikia VIENERIŲ (1) METŲ garantiją „Apple“ ženklu pažymėtam iPhone, iPad ar iPod techninės įrangos produktui ir priedams, esantiems originalioje pakuotėje, (toliau – „Apple“ produktas) dėl medžiagos ir gamybos trūkumų, jeigu jie yra naudojami normaliomis sąlygomis pagal „Apple“ paskelbtas instrukcijas (toliau – Garantijos laikotarpis). Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo dienos, kai Apple produktą įsigyja pirmasis galutinis vartotojas mažmeninės prekybos sąlygomis. „Apple“ paskelbtos instrukcijos apima, bet tuo neapsiriboja, informacija, kuri yra pateikta techninėse specifikacijose, vartotojo instrukcijose ir priežiūros pranešimuose.

Svarbu: Visiems reikalavimams, pareikštiems pagal „Apple“ vienerių metų ribotą garantiją, bus taikomos šiame garantiniame dokumente nurodytos sąlygos.

KAM NETAIKOMA ŠI GARANTIJA?

Ši garantija netaikoma „Apple“ ženklu nepažymėtam techninės įrangos produktui ar programinei įrangai, net jei jie pakuojami ar parduodami su „Apple“ technine įranga. Gamintojai, tiekėjai ar leidėjai, kiti nei „Apple“, gali suteikti Jums savo garantijas. Susisiekite su jais, norėdami gauti daugiau informacijos. Ši garantija netaikoma „Apple“ platinamai programinei įrangai su „Apple“ prekių ženklu ar be jo (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sistemos programinę įrangą). Daugiau informacijos apie savo teises, susijusias su teikiamos programinės įrangos naudojimu, rasite prie programinės įrangos pridedamoje licencijos sutartyje. „Apple“ negarantuoja, kad „Apple“ produktas veiks nepertraukiamai ir be sutrikimų. Apple neatsako už žalą, susijusia su „Apple“ produkto naudojimu ne pagal instrukcijas.

Ši garantija netaikoma: (a) tokioms sunaudojamoms dalims, kaip baterijos ar su laiku susidėvinti apsauginė danga, jei gedimas atsirado ne dėl medžiagų ar gamybos trūkumų; (b) kosmetiniai žalai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, įbrėžimus, įlenkimus ir lūžusias plastikines jungčių detales; (c) žalai, kuri atsirado dėl naudojimo su kitu produktu; (d) žalai, kuri atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, sąlyčio su skysčiais, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (e) žalai, kuri atsirado dėl produkto naudojimo ne pagal „Apple“ paskelbtas instrukcijas; (f) žalai, kuri atsirado dėl aptarnavimo (įskaitant atnaujinimą ir plėtotes), vykdomo ne „Apple“ atstovo ar „Apple“ įgaliotojo techninio aptarnavimo specialisto (toliau – AĮAS); (g) „Apple“ produktui, kuris buvo modifikuotas keičiant funkcionalumą ar pajėgumą be raštiško „Apple“ leidimo; (h) trūkumams, atsiradusiems dėl „Apple“ produkto įprasto susidėvėjimo ar senėjimo, arba (i) jei „Apple“ produkto serijos numeris buvo pašalintas ar tapo neįskaitomas.

SVARBUS APRIBOJIMAS iPHONE ir iPAD PASLAUGAI

„Apple“ gali pasirinkti teikti iPHONE ir iPAD garantinę priežiūrą šalyje, kurioje „Apple“ ar jos Įgaliotieji platintojai pirmą kartą pardavė „Apple“ produktą.

JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

JŪS TURITE REGULIARIAI DARYTI „APPLE“ PRODUKTO LAIKMENOJE SAUGOMOS INFORMACIJOS ATSARGINES KOPIJAS, KAD APSAUGOTUMĖTE TURINĮ NUO GALIMŲ EKSPLOATACINIŲ GEDIMŲ.

Prieš suteikdami garantinę priežiūrą, „Apple“ ar jos atstovai gali Jūsų pareikalauti pateikti pirkimo įrodymą, atsakyti į klausimus, kurie padeda nustatyti galimas problemas, ir vadovautis „Apple“ nustatyta garantinės priežiūros teikimo tvarka. Prieš pateikdami „Apple“ produktą garantinei priežiūrai, Jūs turite pasidaryti atsarginę laikmenoje saugomo turinio kopiją, ištrinti visą asmeninę informaciją, kurią norite apsaugoti, ir išjungti visus saugos slaptažodžius.

ATLIEKANT GARANTINĘ PRIEŽIŪRĄ, LAIKMENOS TURINYS BUS IŠTRINTAS IR JI BUS PERFORMATUOTA. „APPLE“ IR JOS ATSTOVAI NEATSAKO UŽ LAIKMENOJE AR BET KURIOJE KITOJE TVARKOMO „APPLE“ PRODUKTO DALYJE ESANČIŲ PROGRAMŲ, DUOMENŲ AR KITOS INFORMACIJOS PRARADIMĄ.

Po garantinės priežiūros Jums grąžintas „Apple“ produktas arba pakaitinis produktas bus sukonfigūruoti taip, kaip buvo Jums perkant „Apple“ produktą, su taikomais atnaujinimais. Atlikdama garantinę priežiūrą, „Apple“ gali įdiegti sistemos programinės įrangos atnaujinimus, dėl kurių „Apple“ produktas negalės grįžti prie ankstesnės sistemos programinės įrangos versijos. „Apple“ produkte trečiosios šalies įdiegtos taikomosios programos gali būti nesuderinamos arba neveikti su „Apple“ produktu dėl sistemos programinės įrangos atnaujinimo. Jūs atsakote už visų kitų programų, duomenų ir informacijos įdiegimą. Ši garantija netaikoma kitų programų, duomenų ir informacijos atkūrimui ir pakartotiniam įdiegimui.

Pastaba: neatidarinėkite „Apple“ produkto. Atidarydami „Apple“ produktą galite jį sugadinti ir garantija gali negalioti. „Apple“ produkto priežiūrą gali atlikti tik „Apple“ arba AĮAS.

KAIP ELGIASI „APPLE“ GARANTIJOS PAŽEIDIMO ATVEJU?

Jei Garantijos laikotarpiu pateikiate pagrįstą reikalavimą „Apple“ arba AĮAS, „Apple“ savo nuožiūra (i) pataisys „Apple“ produktą, naudodama naujas ar naudotas detales, kurios veikia ir yra patikimos taip pat, kaip ir naujosios, (ii) pakeis „Apple“ produktą produktu, kuris bent jau funkciškai prilygsta „Apple“ produktui ir yra sudarytas iš naujų ir (arba) naudotų detalių, veikiančių taip pat ir tokių pat patikimų, kaip ir naujosios, arba (iii) priims atgal „Apple“ produktą ir grąžins visą už jį sumokėtą sumą.

„Apple“ gali pareikalauti, kad pakeistumėte kai kurias paties vartotojo įmontuotas detales ar produktus. Garantijos laikotarpis pakeistam produktui ar detalei, įskaitant ir detales, kurias gali pakeisti pats vartotojas ir kurios buvo įmontuotos pagal „Apple“ pateiktas instrukcijas, lieka tas pats kaip „Apple“ produkto arba jai suteikiama devyniasdešimties (90) dienų garantija nuo pakeitimo ar remonto dienos, priklausomai nuo to, kuris iš šių laikotarpių yra ilgesnis. Pakeitus produktą ar detalę, bet koks naujas elementas tampa Jūsų nuosavybe, o pakeistasis elementas arba elementas, už kurį grąžinta sumokėta suma, tampa „Apple“ nuosavybe.

KAIP TEIKIAMA GARANTINĖ PRIEŽIŪRA?

Prieš kreipdamiesi dėl garantinės priežiūros, pasinaudokite pagalba internete, kurios šaltiniai nurodyti žemiau. Jei ir pasinaudojus šiais šaltiniais „Apple“ produktas tinkamai neveikia, kreipkitės į „Apple“ atstovą arba „Apple“ priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę (toliau – „Apple“ mažmeninė prekių parduotuvė) arba AĮAS, jei jie yra, naudodamiesi žemiau pateikta informacija. „Apple“ atstovas arba AĮAS padės nustatyti, ar Jūsų produktui reikalinga techninė priežiūra ir, jei taip, paaiškins Jums, kaip „Apple“ ją suteiks. Skambinant „Apple“ telefonu, priklausomai nuo Jūsų buvimo vietos, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Žemiau pateikta išsami internete esanti informacija apie garantinės priežiūros teikimą.

GARANTINĖS PRIEŽIŪROS BŪDAI

„Apple“ teikia garantinę priežiūra vienu ar keliais iš šių būdų:

(i) Priežiūra atvykus. Galite grąžinti „Apple“ produktą „Apple“ mažmeninėje prekių parduotuvėje arba AĮAS buvimo vietoje, kuriose teikiama priežiūra atvykus. Priežiūra atliekama vietoje arba „Apple“ mažmeninė prekių parduotuvė ar AĮAS gali nusiųsti Jūsų „Apple“ produktą „Apple“ remonto centrui (toliau – ARC), kad šis atliktų priežiūrą. Gavę pranešimą apie tai, kad priežiūra baigta, turite nedelsiant atsiimti „Apple“ produktą iš „Apple“ mažmeninės prekių parduotuvės ar AĮAS vietos, arba „Apple“ produktas bus išsiųstas Jums ARC.

(ii) Priežiūra atsiuntus paštu. Jei „Apple“ nustato, jog Jūsų „Apple“ produkto priežiūrą gali būti atlikta jį atsiuntus paštu, „Apple“ Jums išsiųs iš anksto apmokėtus važtaraščius ir, jei reikia, pakavimo medžiagas, kad pagal „Apple“ nurodymus galėtumėte nusiųsti savo „Apple“ produktą ARC arba AĮAS. Baigę priežiūrą, ARC ar AĮAS Jums grąžins „Apple“ produktą. Jei laikomasi visų instrukcijų, „Apple“ apmokės siuntimo išlaidas.

(iii) „Pasidaryk pats“ dalių paslauga. „Pasidaryk pats“ dalių paslauga sudaromos sąlygos Jums patiems atlikti savo „Apple“ produkto priežiūrą. Jei šiomis aplinkybėmis teikiama „Pasidaryk pats“ dalių paslauga, galioja tokia tvarka.

(a) Priežiūra kai „Apple“ reikalauja grąžinti pakeistą produktą ar detalę. „Apple“ gali reikalauti kredito kortelės autorizavimo tam, kad užsitikrintų keičiamo produkto ar detalės mažmeninės kainos ir atitinkamų gabenimo išlaidų atlyginimą. Jei negalite pateikti kredito kortelės autorizavimo, „Pasidaryk pats“ dalių paslauga gali būti Jums netaikoma ir „Apple“ pasiūlys kitus priežiūros būdus. „Apple“ Jums atsiųs keičiamą produktą ar detalę, jei reikia, su įrengimo instrukcijomis ir visais reikalavimais dėl pakeisto produkto ar detalės grąžinimo. Jei vadovausitės instrukcijomis, „Apple“ panaikins kredito kortelės autorizavimą ir Jums nereikės mokėti už produktą ar detalę bei padengti siuntimo išlaidų. Jei negrąžinsite keičiamo produkto ar detalės, kaip reikalauja taisyklės, arba jei grąžinsite pakeistą produktą ar detalę, kuriems priežiūra netaikoma, „Apple“ išskaičiuos atitinkamą sumą iš Jūsų kredito kortelės.

(b) Priežiūra kai „Apple“ nereikalauja grąžinti pakeisto produkto ar detalės. „Apple“ Jums nemokamai atsiųs keičiamą produktą ar detalę, jei reikia, su įrengimo instrukcijomis ir visais reikalavimais dėl pakeisto produkto ar detalės išmetimo.

(c) „Apple“ neatsako už Jūsų patiriamas darbo išlaidas, susijusias su „Pasidaryk pats“ dalių paslauga. Jei reikėtų daugiau pagalbos, kreipkitės į „Apple“ žemiau nurodytu telefono numeriu.

„Apple“ pasilieka teisę keisti „Apple“ jums teikiamos garantinės priežiūros būdą ir sąlygas, pagal kurias Jūsų „Apple“ produktui gali būti taikomas tam tikras priežiūros būdas. Priežiūra apsiriboja būdais, taikomais šalyje, kurioje šios priežiūros prašoma. Techninės priežiūros būdų pasirinkimas, detalių buvimas ir įvykdymo trukmė kiekvienoje šalyje gali būti skirtingi. Jei negalima atlikti „Apple“ produkto priežiūros šalyje, kurioje jis yra, Jūs galite būti atsakingi už gabenimo ir tvarkymo išlaidas. Jei reikalinga priežiūra vienoje šalyje, o produktas pirktas kitoje, privalote laikytis visų galiojančių importo ir eksporto įstatymų ir reglamentų, taip pat sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus susijusius mokesčius ir rinkliavas. Ten, kur teikiama tarptautinė priežiūra, „Apple“ gali remontuoti ar keisti produktus ir detales panašiais produktais ir detalėmis, atitinkančiais vietos standartus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NUMATYTUS ATVEJUS IR DIDŽIAUSIA ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI, „APPLE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ TIESIOGINĘ, YPATINGĄ, PAPILDOMĄ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU GARANTIJOS AR SĄLYGŲ PAŽEIDIMAIS, ARBA PAGAL BET KOKIĄ KITĄ TEISĖS TEORIJĄ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, UŽ NUOSTOLIUS, SUSIJUSIUS SU PRARASTU PANAUDOJIMU, PRARASTOMIS PAJAMOMIS, FAKTINIU AR NUMATOMU PELNU (ĮSKAITANT PELNO PAGAL SUTARTIS PRARADIMĄ), PINIGŲ PANAUDOJIMO PRARADIMU, NUMATOMŲ SANTAUPŲ PRARADIMU, VERSLO PRARADIMU, GALIMYBIŲ PRARADIMU, PRESTIŽO PRARADIMU, REPUTACIJOS PRARADIMU, DUOMENŲ PRARADIMU, SUGADINIMU AR SUNAIKINIMU, ARBA UŽ KITUS NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS BEI ŽALĄ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAIP JI PATIRTA, ĮSKAITANT ĮRANGOS IR TURTO KEITIMĄ, BET KOKIAS IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU ATSTATYMU, PROGRAMAVIMU AR ATKŪRIMU BET KOKIOS PROGRAMOS AR DUOMENŲ, SAUGOMŲ „APPLE“ PRODUKTUOSE AR NAUDOJAMŲ SU JAIS, TAIP PAT UŽ BET KOKĮ „APPLE“ PRODUKTE SAUGOMOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMĄ.

ŠIE AUKŠČIAU NURODYTI APRIBOJIMAI NETAIKOMI REIKALAVIMŲ DĖL GYVYBĖS ATĖMIMO AR SVEIKATOS SUŽALOJIMO ATVEJAIS, TAIP PAT ESANT ĮSTATYMŲ NUMATYTAI ATSAKOMYBEI UŽ VEIKSMUS IR (ARBA) NEVEIKIMĄ, PADARYTĄ TYČIA AR DĖL DIDELIO NEATSARGUMO. „APPLE“ ATSISAKO PAREIŠKIMŲ, KAD GALĖS PATAISYTI BET KOKIUS „APPLE“ PRODUKTUS PAGAL ŠIĄ GARANTIJĄ AR PAKEISTI „APPLE“ PRODUKTĄ KITU BE RIZIKOS SUGADINTI AR PRARASTI JAME SAUGOMĄ INFORMACIJĄ.

KAI KURIOSE VALSTIJOSE (ŠALYSE IR PROVINCIJOSE) NELEIDŽIAMA ATISSAKYTI AR APRIBOTI PAPILDOMŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ, TODĖL APRAŠYTIEJI APRIBOJIMAI ARBA ATSISAKYMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

PRIVATUMAS

„Apple“ saugo ir naudoja informaciją apie vartotojus pagal „Apple“ vartotojų privatumo politiką, kuri skelbiama www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Joks „Apple“ perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas neturi teisės keisti, pratęsti ar papildyti šios garantijos. Jei kuri nors sąlyga laikoma neteisėta ar neįgyvendinama, kitos sąlygos išlieka galiojančios ir įgyvendinamos. Šiai garantijai taikomi ir ji aiškinama pagal valstybės, kurioje „Apple“ produktas buvo įsigytas, įstatymus. „Apple“ identifikuojama šio dokumento pabaigoje pagal valstybę ar regioną, kuriuose „Apple“ produktas buvo įsigytas. „Apple“ ar jos teisių perėmėjas yra garantas (pardavėjas) pagal šią garantiją.

INFORMACIJA INTERNETE

Daugiau informacijos rasite:

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI REGIONE AR ŠALYJE, KURIOJE ĮSIGYTAS PRODUKTAS

Regionas / pirkimo šalis „Apple“ Adresas
Europa, Artimieji Rytai ir Afrika
Visos valstybės Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Jūsų aparatinės įrangos garantija

"Apple" vienerių (1) metų ribota garantija - iPhone
Tik "Apple" pažymėtiems gaminiams

KAIP VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI YRA SUSIJĘ SU ŠIA GARANTIJA

ŠIA GARANTIJA JUMS SUTEIKIAMOS TAM TIKROS TEISĖS. JŪS TAIP PAT GALITE TURTĖTI KITŲ TEISIŲ, KURIOS SKIRIASI PRIKLAUSOMAI NUO VALSTIJOS (ŠALIES AR PROVINCIJOS). IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS, "APPLE" NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NESUSTABDO JŪSŲ KITŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI, ĮSKAITANT TAS, KURIOS GALI ATSIRASTI DĖL PARDAVIMO SUTARTIES NESILAIKYMO. DAUGIAU INFORMACIJOS APIE SAVO TEISES RASITE SAVO ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUOSE.

GARANTIJOS APRIBOJIMAI, GALINTYS TURĖTI ĮTAKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAMS

TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, ŠI GARANTIJA IR NUSTATYTOS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS PANAIKINA IR PAKEIČIA VISAS KITAS ŽODINES, RAŠYTINES, ĮSTATYMAIS NUMATYTAS, AIŠKIAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS, TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES IR SĄLYGAS. TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, "APPLE" NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ IR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ PANAUDOJIMO IR TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS GARANTIJAS BEI GARANTIJAS DĖL PASLĖPTŲ TRŪKUMŲ. JEI ŠIŲ GARANTIJŲ NEGALIMA ATSISAKYTI, "APPLE" APRIBOJA JŲ GALIOJIMO LAIKOTARPĮ IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES ŠIOS IŠREIKŠTOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU IR TOLIAU APRAŠYTOMIS TAISYMO AR PAKEITIMO PASLAUGOMIS (KURIAS PASIRENKA "APPLE" SAVO NUOŽIŪRA). KAI KURIOSE VALSTIJOSE (ŠALYSE AR PROVINCIJOSE) NĖRA LEIDŽIAMA APRIBOTI NUMANOMOS GARANTIJOS (AR SĄLYGŲ) GALIOJIMO LAIKOTARPIO, TODĖL AUKŠČIAU APRAŠYTASIS APRIBOJIMAS GALI BŪTI JUMS NETAIKOMAS.

KAM TAIKOMA ŠI GARANTIJA?

"Apple" suteikia VIENERIŲ (1) METŲ garantiją "Apple" ženklu pažymėtam techninės įrangos produktui ir priedams, esantiems originalioje pakuotėje, (toliau - "Apple" produktas) dėl medžiagos ir gamybos trūkumų, jeigu jie yra naudojami normaliomis sąlygomis pagal "Apple" paskelbtas instrukcijas (toliau - Garantijos laikotarpis). Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo dienos, kai Apple produktą įsigyja pirmasis galutinis vartotojas mažmeninės prekybos sąlygomis. "Apple" paskelbtos instrukcijos apima, bet tuo neapsiriboja, informacija, kuri yra pateikta techninėse specifikacijose, vartotojo instrukcijose ir priežiūros pranešimuose.

KAM NETAIKOMA ŠI GARANTIJA?

Ši garantija netaikoma "Apple" ženklu nepažymėtam techninės įrangos produktui ar programinei įrangai, net jei jie pakuojami ar parduodami su "Apple" technine įranga. Gamintojai, tiekėjai ar leidėjai, kiti nei "Apple", gali suteikti Jums savo garantijas, tačiau "Apple" įstatymų leidžiama apimtimi tiekia jų produktus be kokybės garantijos (tokie, kokie yra). Ši garantija netaikoma "Apple" platinamai programinei įrangai su "Apple" prekių ženklu ar be jo (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sistemos programinę įrangą). Daugiau informacijos apie savo teises, susijusias su teikiamos programinės įrangos naudojimu, rasite prie programinės įrangos pridedamoje licencijos sutartyje. "Apple" negarantuoja, kad "Apple" produktas veiks nepertraukiamai ir be sutrikimų. Apple neatsako už žalą, susijusia su "Apple" produkto naudojimu ne pagal instrukcijas.

Ši garantija netaikoma: (a) tokioms sunaudojamoms dalims, kaip baterijos ar su laiku susidėvinti apsauginė danga, jei gedimas atsirado ne dėl medžiagų ar gamybos trūkumų; (b) kosmetiniai žalai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, įbrėžimus, įlenkimus ir lūžusias plastikines jungčių detales; (c) žalai, kuri atsirado dėl naudojimo su kitu produktu; (d) žalai, kuri atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, sąlyčio su skysčiais, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (e) žalai, kuri atsirado dėl produkto naudojimo ne pagal "Apple" paskelbtas instrukcijas; (f) žalai, kuri atsirado dėl aptarnavimo (įskaitant atnaujinimą ir plėtotes), vykdomo ne "Apple" atstovo ar "Apple" įgaliotojo techninio aptarnavimo specialisto (toliau - AĮAS); (g) "Apple" produktui, kuris buvo modifikuotas keičiant funkcionalumą ar pajėgumą be raštiško "Apple" leidimo; (h) trūkumams, atsiradusiems dėl "Apple" produkto įprasto susidėvėjimo ar senėjimo, arba (i) jei "Apple" produkto serijos numeris buvo pašalintas ar tapo neįskaitomas.

SVARBUS APRIBOJIMAS

"Apple" gali pasirinkti teikti garantinę priežiūrą šalyje, kurioje "Apple" ar jos Įgaliotieji platintojai pirmą kartą pardavė šį "Apple" produktą.

JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

JŪS TURITE REGULIARIAI DARYTI "APPLE" PRODUKTO LAIKMENOJE SAUGOMOS INFORMACIJOS ATSARGINES KOPIJAS, KAD APSAUGOTUMĖTE TURINĮ NUO GALIMŲ EKSPLOATACINIŲ GEDIMŲ.

Prieš suteikdami garantinę priežiūrą, "Apple" ar jos atstovai gali Jūsų pareikalauti pateikti pirkimo įrodymą, atsakyti į klausimus, kurie padeda nustatyti galimas problemas, ir vadovautis "Apple" nustatyta garantinės priežiūros teikimo tvarka. Prieš pateikdami "Apple" produktą garantinei priežiūrai, Jūs turite pasidaryti atsarginę laikmenoje saugomo turinio kopiją, ištrinti visą asmeninę informaciją, kurią norite apsaugoti, ir išjungti visus saugos slaptažodžius.

ATLIEKANT GARANTINĘ PRIEŽIŪRĄ, LAIKMENOS TURINYS BUS IŠTRINTAS IR JI BUS PERFORMATUOTA. "APPLE" IR JOS ATSTOVAI NEATSAKO UŽ LAIKMENOJE AR BET KURIOJE KITOJE TVARKOMO "APPLE" PRODUKTO DALYJE ESANČIŲ PROGRAMŲ, DUOMENŲ AR KITOS INFORMACIJOS PRARADIMĄ.

Po garantinės priežiūros Jums grąžintas "Apple" produktas arba pakaitinis produktas bus sukonfigūruoti taip, kaip buvo Jums perkant "Apple" produktą, su taikomais atnaujinimais. Atlikdama garantinę priežiūrą, "Apple" gali įdiegti sistemos programinės įrangos atnaujinimus, dėl kurių "Apple" produktas negalės grįžti prie ankstesnės sistemos programinės įrangos versijos. "Apple" produkte trečiosios šalies įdiegtos taikomosios programos gali būti nesuderinamos arba neveikti su "Apple" produktu dėl sistemos programinės įrangos atnaujinimo. Jūs atsakote už visų kitų programų, duomenų ir informacijos įdiegimą. Ši garantija netaikoma kitų programų, duomenų ir informacijos atkūrimui ir pakartotiniam įdiegimui.

Pastaba: neatidarinėkite "Apple" produkto. Atidarydami "Apple" produktą galite jį sugadinti ir garantija gali negalioti. "Apple" produkto priežiūrą gali atlikti tik "Apple" arba AĮAS.

KAIP ELGIASI "APPLE" GARANTIJOS PAŽEIDIMO ATVEJU?

Jei Garantijos laikotarpiu pateikiate pagrįstą reikalavimą "Apple" arba AĮAS, "Apple" savo nuožiūra (i) pataisys "Apple" produktą, naudodama naujas ar naudotas detales, kurios veikia ir yra patikimos taip pat, kaip ir naujosios, (ii) pakeis "Apple" produktą produktu, kuris bent jau funkciškai prilygsta "Apple" produktui ir yra sudarytas iš naujų ir (arba) naudotų detalių, veikiančių taip pat ir tokių pat patikimų, kaip ir naujosios, arba (iii) priims atgal "Apple" produktą ir grąžins visą už jį sumokėtą sumą.

"Apple" gali pareikalauti, kad pakeistumėte kai kurias paties vartotojo įmontuotas detales ar produktus. Garantijos laikotarpis pakeistam produktui ar detalei, įskaitant ir detales, kurias gali pakeisti pats vartotojas ir kurios buvo įmontuotos pagal "Apple" pateiktas instrukcijas, lieka tas pats kaip "Apple" produkto arba jai suteikiama devyniasdešimties (90) dienų garantija nuo pakeitimo ar remonto dienos, priklausomai nuo to, kuris iš šių laikotarpių yra ilgesnis. Pakeitus produktą ar detalę, bet koks naujas elementas tampa Jūsų nuosavybe, o pakeistasis elementas arba elementas, už kurį grąžinta sumokėta suma, tampa "Apple" nuosavybe.

KAIP TEIKIAMA GARANTINĖ PRIEŽIŪRA?

Prieš kreipdamiesi dėl garantinės priežiūros, pasinaudokite pagalba internete, kurios šaltiniai nurodyti žemiau. Jei ir pasinaudojus šiais šaltiniais "Apple" produktas tinkamai neveikia, kreipkitės į "Apple" atstovą arba "Apple" priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę (toliau - "Apple" mažmeninė prekių parduotuvė) arba AĮAS, jei jie yra, naudodamiesi žemiau pateikta informacija. "Apple" atstovas arba AĮAS padės nustatyti, ar Jūsų produktui reikalinga techninė priežiūra ir, jei taip, paaiškins Jums, kaip "Apple" ją suteiks. Skambinant "Apple" telefonu, priklausomai nuo Jūsų buvimo vietos, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Žemiau pateikta išsami internete esanti informacija apie garantinės priežiūros teikimą.

GARANTINĖS PRIEŽIŪROS BŪDAI

"Apple" teikia garantinę priežiūra vienu ar keliais iš šių būdų:

(i) Priežiūra atvykus. Galite grąžinti "Apple" produktą "Apple" mažmeninėje prekių parduotuvėje arba AĮAS buvimo vietoje, kuriose teikiama priežiūra atvykus. Priežiūra atliekama vietoje arba "Apple" mažmeninė prekių parduotuvė ar AĮAS gali nusiųsti Jūsų "Apple" produktą "Apple" remonto centrui (toliau - ARC), kad šis atliktų priežiūrą. Gavę pranešimą apie tai, kad priežiūra baigta, turite nedelsiant atsiimti "Apple" produktą iš "Apple" mažmeninės prekių parduotuvės ar AĮAS vietos, arba "Apple" produktas bus išsiųstas Jums ARC.

(ii) Priežiūra atsiuntus paštu. Jei "Apple" nustato, jog Jūsų "Apple" produkto priežiūrą gali būti atlikta jį atsiuntus paštu, "Apple" Jums išsiųs iš anksto apmokėtus važtaraščius ir, jei reikia, pakavimo medžiagas, kad pagal "Apple" nurodymus galėtumėte nusiųsti savo "Apple" produktą ARC arba AĮAS. Baigę priežiūrą, ARC ar AĮAS Jums grąžins "Apple" produktą. Jei laikomasi visų instrukcijų, "Apple" apmokės siuntimo išlaidas.

(iii) "Pasidaryk pats" dalių paslauga. "Pasidaryk pats" dalių paslauga sudaromos sąlygos Jums patiems atlikti savo "Apple" produkto priežiūrą. Jei šiomis aplinkybėmis teikiama "Pasidaryk pats" dalių paslauga, galioja tokia tvarka.

(a) Priežiūra kai "Apple" reikalauja grąžinti pakeistą produktą ar detalę. "Apple" gali reikalauti kredito kortelės autorizavimo tam, kad užsitikrintų keičiamo produkto ar detalės mažmeninės kainos ir atitinkamų gabenimo išlaidų atlyginimą. Jei negalite pateikti kredito kortelės autorizavimo, "Pasidaryk pats" dalių paslauga gali būti Jums netaikoma ir "Apple" pasiūlys kitus priežiūros būdus. "Apple" Jums atsiųs keičiamą produktą ar detalę, jei reikia, su įrengimo instrukcijomis ir visais reikalavimais dėl pakeisto produkto ar detalės grąžinimo. Jei vadovausitės instrukcijomis, "Apple" panaikins kredito kortelės autorizavimą ir Jums nereikės mokėti už produktą ar detalę bei padengti siuntimo išlaidų. Jei negrąžinsite keičiamo produkto ar detalės, kaip reikalauja taisyklės, arba jei grąžinsite pakeistą produktą ar detalę, kuriems priežiūra netaikoma, "Apple" išskaičiuos atitinkamą sumą iš Jūsų kredito kortelės.

(b) Priežiūra kai "Apple" nereikalauja grąžinti pakeisto produkto ar detalės. "Apple" Jums nemokamai atsiųs keičiamą produktą ar detalę, jei reikia, su įrengimo instrukcijomis ir visais reikalavimais dėl pakeisto produkto ar detalės išmetimo.

(c) "Apple" neatsako už Jūsų patiriamas darbo išlaidas, susijusias su "Pasidaryk pats" dalių paslauga. Jei reikėtų daugiau pagalbos, kreipkitės į "Apple" žemiau nurodytu telefono numeriu.

"Apple" pasilieka teisę keisti "Apple" jums teikiamos garantinės priežiūros būdą ir sąlygas, pagal kurias Jūsų "Apple" produktui gali būti taikomas tam tikras priežiūros būdas. Priežiūra apsiriboja būdais, taikomais šalyje, kurioje šios priežiūros prašoma. Techninės priežiūros būdų pasirinkimas, detalių buvimas ir įvykdymo trukmė kiekvienoje šalyje gali būti skirtingi. Jei negalima atlikti "Apple" produkto priežiūros šalyje, kurioje jis yra, Jūs galite būti atsakingi už gabenimo ir tvarkymo išlaidas. Jei reikalinga priežiūra vienoje šalyje, o produktas pirktas kitoje, privalote laikytis visų galiojančių importo ir eksporto įstatymų ir reglamentų, taip pat sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus susijusius mokesčius ir rinkliavas. Ten, kur teikiama tarptautinė priežiūra, "Apple" gali remontuoti ar keisti produktus ir detales panašiais produktais ir detalėmis, atitinkančiais vietos standartus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NUMATYTUS ATVEJUS IR DIDŽIAUSIA ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI, "APPLE" NĖRA ATSAKINGA UŽ TIESIOGINĘ, YPATINGĄ, PAPILDOMĄ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU GARANTIJOS AR SĄLYGŲ PAŽEIDIMAIS, ARBA PAGAL BET KOKIĄ KITĄ TEISĖS TEORIJĄ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, UŽ NUOSTOLIUS, SUSIJUSIUS SU PRARASTU PANAUDOJIMU, PRARASTOMIS PAJAMOMIS, FAKTINIU AR NUMATOMU PELNU (ĮSKAITANT PELNO PAGAL SUTARTIS PRARADIMĄ), PINIGŲ PANAUDOJIMO PRARADIMU, NUMATOMŲ SANTAUPŲ PRARADIMU, VERSLO PRARADIMU, GALIMYBIŲ PRARADIMU, PRESTIŽO PRARADIMU, REPUTACIJOS PRARADIMU, DUOMENŲ PRARADIMU, SUGADINIMU AR SUNAIKINIMU, ARBA UŽ KITUS NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS BEI ŽALĄ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAIP JI PATIRTA, ĮSKAITANT ĮRANGOS IR TURTO KEITIMĄ, BET KOKIAS IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU ATSTATYMU, PROGRAMAVIMU AR ATKŪRIMU BET KOKIOS PROGRAMOS AR DUOMENŲ, SAUGOMŲ "APPLE" PRODUKTUOSE AR NAUDOJAMŲ SU JAIS, TAIP PAT UŽ BET KOKĮ "APPLE" PRODUKTE SAUGOMOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMĄ.

ŠIE AUKŠČIAU NURODYTI APRIBOJIMAI NETAIKOMI REIKALAVIMŲ DĖL GYVYBĖS ATĖMIMO AR SVEIKATOS SUŽALOJIMO ATVEJAIS, TAIP PAT ESANT ĮSTATYMŲ NUMATYTAI ATSAKOMYBEI UŽ VEIKSMUS IR (ARBA) NEVEIKIMĄ, PADARYTĄ TYČIA AR DĖL DIDELIO NEATSARGUMO. "APPLE" ATSISAKO PAREIŠKIMŲ, KAD GALĖS PATAISYTI BET KOKIUS "APPLE" PRODUKTUS PAGAL ŠIĄ GARANTIJĄ AR PAKEISTI "APPLE" PRODUKTĄ KITU BE RIZIKOS SUGADINTI AR PRARASTI JAME SAUGOMĄ INFORMACIJĄ.

KAI KURIOSE VALSTIJOSE (ŠALYSE IR PROVINCIJOSE) NELEIDŽIAMA ATISSAKYTI AR APRIBOTI PAPILDOMŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ, TODĖL APRAŠYTIEJI APRIBOJIMAI ARBA ATSISAKYMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

PRIVATUMAS

"Apple" saugo ir naudoja informaciją apie vartotojus pagal "Apple" vartotojų privatumo politiką, kuri skelbiama www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Joks "Apple" perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas neturi teisės keisti, pratęsti ar papildyti šios garantijos. Jei kuri nors sąlyga laikoma neteisėta ar neįgyvendinama, kitos sąlygos išlieka galiojančios ir įgyvendinamos. Šiai garantijai taikomi ir ji aiškinama pagal valstybės, kurioje "Apple" produktas buvo įsigytas, įstatymus. "Apple" identifikuojama šio dokumento pabaigoje pagal valstybę ar regioną, kuriuose "Apple" produktas buvo įsigytas. "Apple" ar jos teisių perėmėjas yra garantas (pardavėjas) pagal šią garantiją.

INFORMACIJA INTERNETE

Daugiau informacijos rasite:

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI REGIONE AR ŠALYJE, KURIOJE ĮSIGYTAS PRODUKTAS

Regionas / pirkimo šalis "Apple" Adresas
Amerikos žemynai
Brazilija Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Meksika Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Jungtinės Valstijos ir kitos Amerikos žemynų valstybės Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europa, Artimieji Rytai ir Afrika
Visos valstybės Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Azija ir Ramiojo vandenyno regionas
Australija; Naujoji Zelandija; Fidžis; Papua Naujoji Gvinėja; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Honkongas Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Indija Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japonija Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korėja Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afganistanas, Bangladešas, Butanas, Brunėjus, Kambodža, Guamas, Indonezija, Laosas, Singapūras, Malaizija, Nepalas, Pakistanas, Filipinai, Šri Lanka, Vietnamas Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Kinijos Liaudies Respublika Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Tailandas Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taivanas Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Kitos Azijos Ramiojo vandenyno šalys Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Jūsų aparatinės įrangos garantija

"Apple vienerių (1) metų ribota garantija
Tik Apple pažymėtiems gaminiams

VARTOTOJO TEISĖS IR APRIBOJIMAI

VARTOTOJAMS, KURIEMS TAIKOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI AR TAISYKLĖS ŠALYJE, KUR BUVO ĮSIGYTAS PRODUKTAS, AR, JEI KITA, ŠALYJE PAGAL JŲ GYVENAMĄJĄ VIETĄ, ŠIA GARANTIJA SUTEIKIAMOS PRIVILEGIJOS YRA LAIKOMOS PRIEDU PRIE VISŲ TEISIŲ IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ, SUTEIKIAMŲ PAGAL TOKIUS VARTOTOJŲ APSAUGOS ĮSTATYMUS IR TAISYKLES. ŠI GARANTIJA NIEKAIP NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NESUSTABDO JOKIŲ VARTOTOJŲ TEISIŲ, KYLANČIŲ IŠ NEATITIKIMŲ SU PARDAVIMO SUTARTIMI. TAČIAU, KAIP NURODYTA ŽEMIAU, APPLE NEPRISIIMA JOKIŲ NUMATYTŲ IR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, KIEK NUMATYTA ĮSTATYMAIS, TOKIE ĮSIPAREIGOJIMAI GALI BŪTI ATMESTI, VISOS TOKIOS GARANTIJOS TURI TURĖTI ĮSTATYMŲ NUMATYTĄ, ŽEMIAU APRAŠYTĄ TAISYMO IR KEITIMO PASLAUGŲ GALIOJIMO LIMITĄ, KURIS YRA NUSTATOMAS APPLE SPRENDIMU. KAI KURIOSE ŠALYSE (VALSTIJOSE IR PROVINCIJOSE) NĖRA LEIDŽIAMA NUSTATYTI GARANTIJOS AR SĄLYGŲ GALIOJIMO LAIKO, TODĖL AUKŠČIAU APRAŠYTI APRIBOJIMAI GALI BŪTI NETAIKOMI JŪSŲ ŠALYJE. ŠI GARANTIJA SUTEIKIA JUMS PAPILDOMŲ TEISIŲ, TAIP PAT JŪS GALITE TURĖTI KITŲ TEISIŲ, KURIOS SKIRIASI KIEKVIENOJE VALSTIJOJE, VALSTYBĖJE AR PROVINCIJOJE. ŠI RIBOTA GARANTIJA AIŠKINAMA VADOVAUJANTIS TOS VALSTYBĖS, KURIOJE PRODUKTAS BUVO ĮSIGYTAS, ĮSTATYMAIS. APPLE, GARANTAS PAGAL ŠIĄ RIBOTĄ GARANTIJĄ, NURODYTAS ŠIO DOKUMENTO PABAIGOJE PAGAL ŠALĮ AR REGIONĄ, KURIAME PRODUKTAS BUVO ĮSIGYTAS.

Apple atsakomybė pagal šią garantiją už šį techninės įrangos produktą yra ribojama žemiau pateikiamomis sąlygomis:

GARANTIJA

Kaip apibrėžiama žemiau pateiktoje lentelėje, Apple suteikia VIENERIŲ (1) METŲ garantiją šiam Apple ženklu pažymėtam techninės įrangos produktui dėl medžiagų ir gamybos trūkumų, naudojant normaliomis sąlygomis, skaičiuojant nuo dienos, kai jį įsigijo galutinis vartotojas mažmeninės prekybos sąlygomis (toliau - Garantinis laikotarpis). Jei randama techninės įrangos gedimų, ir tinkama pretenzija pateikiama nepasibaigus Garantiniam laikotarpiui, Apple, savo nuožiūra ir įstatymų leidžiama apimtimi, įsipareigoja (1) nemokamai pataisyti techninę įrangą, naudojant naujas detales ar atnaujintas detales, atitinkančias naujas pagal jų eksploatavimo ir patikimumo charakteristikas, (2) pakeisti produktą kitu nauju ar atnaujintu produktu, kuris atitiktų naują pagal jo eksploatavimo ir patikimumo charakteristikas ir bent funkcionaliai būtų panašus į originalų produktą arba (3) grąžinti sumą, lygią produkto kainai. Apple gali pareikalauti, kad pakeistumėte sugedusias detales paties vartotojo pakeičiamomis naujomis ar atnaujintomis detalėmis ir kurias Apple įsipareigoja pateikti pagal šią garantiją. Garantinis laikotarpis pakeistam produktui ar detalei, įskaitant ir detales, kurias gali pakeisti pats vartotojas ir kurios buvo įmontuotos pagal Apple pateiktas instrukcijas, lieka tas pats kaip originaliam produktui arba suteikiama devyniasdešimties (90) dienų garantija nuo pakeitimo ar remonto dienos, priklausomai nuo to, kuris yra ilgesnis. Kai produktas ar jo detalė yra pakeičiami, bet koks naujas elementas tampa Jūsų nuosavybe, o originalus elementas tampa Apple nuosavybe. Pagal šiuos garantinius įsipareigojimus Apple pateiktos detalės turi būti naudojamos tik su tais produktais, kuriems priklauso garantinė priežiūra. Kai grąžinami pinigai už produktą, pastarasis turi būti grąžinamas Apple bendrovei ir tampa jos nuosavybe.

IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

PAGAL ĮSTATYMŲ TAIKOMUS APRIBOJIMUS ŠI GARANTIJA IR PRIEMONĖS, NURODYTOS AUKŠČIAU, YRA IŠSKIRTINĖS IR ATITINKA VISAS AUKŠČIAU PATEIKTAS GARANTIJAS, REIKALAVIMUS IR APRIBOJIMUS, PATEIKTUS AR NUMATYTUS ŽODŽIU, RAŠTU AR ĮSTATYMAIS. APPLE PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ ĮSTATYMAIS NUMATYTŲ AR NUMATOMŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, PERKAMUMO IR PRITAIKYMO KONKRETIEMS TIKSLAMS AR PASLĖPTIEMS AR NEMATOMIEMS DEFEKTAMS. JEI APPLE TEISIŠKAI NEGALI ATMESTI ĮSTATYMO NUMATYTŲ AR TAIKOMŲ GARANTIJŲ, TUOMET TOKIŲ GARANTIJŲ GALIOJIMAS YRA APRIBOJAMAS, KIEK TAI NUMATO ĮSTATYMAI, O TAISYMO IR PAKEITIMO PASLAUGOS, KIEK APPLE NUSTATO VIENAŠALIŠKAI. KAI KURIOSE ŠALYSE (VALSTIJOSE IR PROVINCIJOSE) NĖRA LEIDŽIAMA NUSTATYTI GARANTIJOS AR SĄLYGŲ GALIOJIMO LAIKO, TODĖL AUKŠČIAU APRAŠYTI APRIBOJIMAI GALI BŪTI NETAIKOMI JŪSŲ ŠALYJE. Joks Apple pardavėjas, agentas ar darbuotojas, neturi teisės keisti, ilginti ar papildyti garantijos. Jei kuri nors sąvoka laikoma neteisėta ar neteisinga, kitos sąvokos išlaiko teisinį statusą.

IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Ši Ribota Garantija taikoma tik Apple gaminamiems techninės įrangos produktams, kurie pažymėti Apple prekių ženklu arba logotipu. Ribota Garantija netaikoma techninės ar programinės įrangos produktams, pagamintiems ne Apple, net jei jie pakuojami ar parduodami su Apple technine įranga. Gamintojai, tiekėjai ar leidėjai, kiti nei Apple, gali suteikti savo garantijas galutiniams vartotojams, tačiau Apple įstatymų leidžiama apimtimi tiekia jų produktus tokius kokie jie yra, t.y. be kokybės garantijos. Apple platinamai programinei įrangai su ar be Apple firminio ženklo (įskaitant, bet neapsiribojant, sistemos programinę įrangą) ši Ribota Garantija netaikoma. Daugiau informacijos apie Jūsų teises, susijusias su naudojama programine įranga, rasite prie programinės įrangos pridedamoje licencinėje sutartyje.

Apple negarantuoja, kad produktas bus eksploatuojamas nepertraukiamai ir be klaidų. Apple neatsako už žalą, susijusia su produkto naudojimu ne pagal instrukcijas.

Ši garantija netaikoma: (a) išeikvojamoms dalims, tokioms kaip baterijos arba susidėvinti apsauginė danga, jei gedimas atsirado ne dėl medžiagų ar kokybės trūkumų; (b) kosmetiniams gedimams, įskaitant, bet neapsiribojant, įbrėžimus, įlenkimus ir lūžusias jungčių plastikines detales; (c) gedimams dėl naudojimo su kitais nei Apple produktais; (d) gedimams dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo tyčinio ar atsitiktinio naudojimo, sąlyčio su skysčiais, potvynio, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (e) gedimams dėl produkto naudojimo Apple neleistinomis ar nenumatytomis sąlygomis; (f) gedimams dėl aptarnavimo (įskaitant atnaujinimą ir plėtotes), vykdomo ne Apple atstovo ar Apple įgalioto bevielio techninio aptarnavimo specialisto (AĮAS); (g) produktui ar detalei, kurie buvo modifikuoti keičiant funkcionalumą ar pajėgumą be raštiško Apple leidimo; ir (h) atsiradus trūkumams dėl įprasto susidėvėjimo arba senėjimo ir (i) jei Apple serijos numeris buvo pašalintas ar tapo neįskaitomas.

Pastaba: nesistenkite atidaryti techninės įrangos produkto. Tai gali jį sugadinti ir tokiu atveju ši garantija netaikoma. Tik Apple ar AĮAS gali atlikti techninės įrangos produktų priežiūros darbus.

ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI ŠI GARANTIJA IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS, NURODYTOS AUKŠČIAU, YRA VIENINTELĖS IR PAKEIČIA VISAS KITAS ŽODINES, RAŠYTINES, ĮSTATYMŲ NUMATYTAS, IŠREIKŠTAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS, TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES IR SĄLYGAS. KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI APPLE ATSISAKO BET KOKIŲ ĮSTATYMŲ NUMATYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PREKINĖS BŪKLĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, BEI GARANTIJŲ DĖL PASLĖPTŲ AR NEATSKLEISTŲ TRŪKUMŲ. JEI APPLE NEGALI TEISĖTAI ATSISAKYTI ĮSTATYMŲ NUMATYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TUOMET ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI VISOS TOKIOS GARANTIJOS YRA RIBOJAMOS TOL, KOL GALIOJA ŠI GARANTIJA IR GARANTIJA REMONTUI AR KEITIMO PASLAUGOMS, KURIAS SAVO NUOŽIŪRA NUSTATO APPLE. Nei vienas Apple perpardavėjas, agentas ar darbuotojas nėra įgaliotas keisti, išplėsti ar papildyti šios garantijos. Jei bet kuri sąlyga laikoma neteisėta ar neįgyvendinama, tai niekaip neįtakoja ir neriboja likusių sąlygų teisėtumo bei įgyvendinimo.

IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NUMATYTUS ATVEJUS IR DIDŽIAUSIA ĮSTATYMŲ NUMATYTA APIMTIMI, APPLE NEBUS ATSAKINGA UŽ TIESIOGINĘ, YPATINGĄ, PAPILDOMĄ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU BET KOKIAIS GARANTIJOS AR SĄLYGŲ PAŽEIDIMAIS, ARBA PAGAL BET KOKIĄ KITĄ TEISĖS TEORIJĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, UŽ NUOSTOLIUS, SUSIJUSIUS SU PRARASTU NAUDOJIMU, PRARASTOMIS PAJAMOMIS, FAKTINIU AR NUMATOMU PELNU (ĮSKAITANT PELNO PAGAL SUTARTIS PRARADIMĄ), PINIGŲ PANAUDOJIMU, NUMATOMOMIS SANTAUPOMIS, VERSLU, GALIMYBĖMIS, PRESTIŽU, REPUTACIJA, DUOMENŲ PRARADIMU, SUARDYMU AR SUGADINIMU, BEI UŽ KITUS NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS BEI ŽALĄ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI KAIP JI PATIRTA, ĮSKAITANT ĮRANGOS IR NUOSAVYBĖS KEITIMĄ, BET KOKIAS IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU ATSTATYMU, PROGRAMAVIMU AR ATKŪRIMU BET KOKIOS PROGRAMOS AR DUOMENŲ, SAUGOMŲ APPLE PRODUKTUOSE AR NAUDOJAMŲ SU JAIS, TAIP PAT UŽ BET KOKĮ DUOMENŲ, SAUGOMŲ PRODUKTUOSE, VIEŠĄ ATSKLEIDIMĄ. ŠIE APRIBOJIMAI NETAIKOMI REIKALAVIMŲ DĖL GYVYBĖS ATĖMIMO AR SVEIKATOS SUŽALOJIMŲ ATVEJAIS, TAIP PAT ESANT ĮSTATYMŲ NUMATYTAI ATSAKOMYBEI UŽ VEIKSMUS IR/AR NEVEIKIMĄ PADARYTĄ TYČIA AR DĖL DIDELIO NEATSARGUMO. APPLE ATSISAKO PAREIŠKIMŲ, KAD GALĖS PATAISYTI BET KOKIUS PRODUKTUS PAGAL ŠIĄ GARANTIJĄ AR PAKEIS PRODUKTĄ KITU BE RIZIKOS SUGADINTI AR PRARASTI JO PROGRAMAS AR DUOMENIS. KAI KURIOSE ŠALYSE (VALSTIJOSE IR PROVINCIJOJSE) NĖRA LEIDŽIAMA IŠSKIRTI AR APRIBOTI TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ, TODĖL AUKŠČIAU APRAŠYTI APRIBOJIMAI ARBA IŠIMTYS GALI BŪTI NETAIKOMI JŪSŲ ŠALYJE.

GARANTINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš kreipdamiesi dėl garantinės priežiūros, pasinaudokite pagalba internete, šaltiniai nurodyti žemiau. Jei produktas ir po pasinaudojimo šiais informacijos apie jį šaltiniais tinkamai neveikia, kreipkitės į Apple atstovus arba, jei yra, Apple priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę (toliau - Apple Retail) arba AĮAS pagal žemiau pateiktą informaciją. Skambinant Apple telefonu, gali būti taikomi Jūsų šalies įkainiai. Skambinant Apple atstovas ar AĮAS padės nustatyti, ar Jūsų produktui reikalinga techninė priežiūra ir, jei taip, paaiškins Jums, kaip Apple gali ją suteikti. Iš Jūsų tikimasi pagalbos, nustatant produkto gedimus ir vykdant visus Apple garantijos reikalavimus.

Apple gali apriboti paslaugas šalyse, kur Apple ar įgalioti platintojai pardavė techninės įrangos produktą. Apple atlieka garantinę priežiūrą (i) Apple Retail ar AĮAS vietoje, kur atliekama vietos techninė priežiūra, arba Apple Retail ar AĮAS gali nusiųsti produktą į Apple remonto centrą, arba (ii) siunčiant Jums iš anksto apmokėtus važtaraščius (jei neišsaugojote originalios pakuotės, Apple gali atsiųsti pakavimo medžiagas), kurios sudarytų sąlygas persiųsti produktą į Apple remonto centrą, arba (iii) siunčiant Jums naujus ar atnaujintus keitimo produktus ar detales, kurias gali pakeisti pats vartotojas, sudarant Jums sąlygas patiems pataisyti ar pakeisti produktą (toliau - Pasidaryk pats paslauga). Kai gaunamas keitimo produktas ar detalė, originalus produktas ar detalė tampa Apple nuosavybe, ir Jūs sutinkate vadovautis instrukcijomis, taip pat, jei būtina, laiku organizuojant originalaus produkto ar detalės grąžinimą Apple. Teikdama Pasidaryk pats paslaugą, kai reikia grąžinti originalų produktą ar detalę, Apple gali reikalauti kredito kortelės autorizavimo kaip garantijos už keičiamo produkto ar detalės mažmeninę kainą ir atitinkamas gabenimo išlaidas. Jei vadovausitės instrukcijomis, Apple panaikins kredito kortelės autorizavimą, todėl Jums nereikės mokėti už produktą ar detalę bei padengti gabenimo išlaidų. Jei negrąžinsite keičiamo produkto ar detalės, kaip reikalauja taisyklės, arba jei keičiamam produktui ar detalei nesuteikiama garantija Apple išskaičiuos atitinkamą sumą iš Jūsų kredito kortelės.

Techninės priežiūros paslaugų pasirinkimas, detalių buvimas ir įvykdymo trukmė kiekvienoje šalyje gali būti skirtingi. Techninės priežiūros paslaugos gali keistis bet kuriuo metu. Jūs galite būti atsakingi už gabenimo ir priežiūros išlaidas, jei produkto negalima remontuoti, keisti ir pan. šalyje, kur prašoma tai atlikti. Jei reikalinga pagalba vienoje šalyje, o produktas pirktas kitoje, privaloma laikytis galiojančių importo ir eksporto įstatymų ir reglamentų, taip pat sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus privalomus mokesčius. Vietovėse, kur galima tarptautinė techninė priežiūra, Apple gali remontuoti ar keisti sugedusius produktus ar detales panašiais produktais ar detalėmis, atitinkančiais vietos standartus. Pagal galiojančius įstatymus, Apple gali reikalauti, kad pateiktumėte pirkimo dokumentus ir/ar laikytumėtės registracijos reikalavimų prieš suteikiant techninės priežiūros paslaugas. Daugiau ir smulkesnės informacijos apie garantinę priežiūrą rasite žemiau.

PRIVATUMAS

Apple saugo ir naudoja informaciją apie vartotojus pagal Apple vartotojų privatumo politiką, žr. www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ATSARGINĖ DUOMENŲ KOPIJA

Jei Jūsų produktas skirtas saugoti programinės įrangos programas, duomenis ir kitą informaciją, privalote apsaugoti jo turinį nuo galimų eksploatacinių gedimų ir sutrikimų. Prieš pateikdami produktą garantinei priežiūrai, privalote pasidaryti atsarginę turinio kopiją, panaikinti visą asmeninę informaciją ir duomenis, kuriuos norite apsaugoti ir visus saugos slaptažodžius. PRODUKTO TURINYS BUS IŠTRINTAS, O LAIKMENOS PERFORMATUOTOS ATLIEKANT GARANTINĘ PRIEŽIŪRĄ. Produktas arba pakaitinis produktas bus grąžintas atlikus originalią konfigūraciją, kuri buvo jums perkant produktą, su reikalingais atnaujinimais. Kaip dalį garantinio aptarnavimo, Apple gali įdiegti sistemos programinės įrangos atnaujinimą, kuris neleis techninei įrangai grįžti prie senesnės sistemos programinės įrangos versijos. Trečiosios šalies taikomosios programos, įdiegtos techninėje įrangoje, gali būti nesuderinamos arba neveikti su technine įranga dėl sistemos programinės įrangos atnaujinimo. Jūs atsakote už visų programinės įrangos programų, duomenų ir slaptažodžių įdiegimą. Programinės įrangos programų bei vartotojų duomenų atkūrimas ir įdiegimas nevykdomi pagal šią Ribotą Garantiją.

INFORMACIJA INTERNETE

Daugiau informacijos rasite:

Garantijos įgaliotiniai pagal regioną arba pirkimo šalį

Regionas / pirkimo šalis "Apple" Adresas
Azija ir Ramiojo vandenyno regionas
Australija; Naujoji Zelandija; Fidžis; Papua Naujoji Gvinėja; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Honkongas Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Indija Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japonija Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korėja Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afganistanas, Bangladešas, Butanas, Brunėjus, Kambodža, Guamas, Indonezija, Laosas, Singapūras, Malaizija, Nepalas, Pakistanas, Filipinai, Šri Lanka, Vietnamas Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Kinijos Liaudies Respublika Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Tailandas Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taivanas Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Kitos Azijos Ramiojo vandenyno šalys Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europa, Artimieji Rytai ir Afrika
Visos valstybės Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Amerikos žemynai
Brazilija Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Meksika Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Jungtinės Valstijos ir kitos Amerikos žemynų valstybės Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Garantijos informacija

Papildomos įstatymų teikiamos vartotojų teisės

Vartotojams, kuriuos gina pirkimo šalies arba, jei yra skirtingos, gyvenamosios šalies vartotojų apsaugos įstatymai arba nuostatos, „Apple" vienų metų garantija papildo visas teises ir priemones, numatytas tokių vartotojų apsaugos įstatymų ir nuostatų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šias papildomas teises.

Gamintojo garantijos teikiami pranašumai papildo vartotojų apsaugos įstatymo teikiamas teises. Jei reikia išsamios informacijos, spustelėkite čia.

Produktai, kuriuos kaip prekės ženklus užregistravo ne „Apple" / trečiųjų šalių produktai

„Apple" vienų metų ribotoji garantija netaikoma produktams, kuriuos kaip prekės ženklus užregistravo ne „Apple", net jei jie supakuoti arba parduodami su „Apple" produktais. Produktai, kuriuos kaip prekės ženklus užregistravo ne „Apple", gali turėti jų gamintojo suteiktą garantiją. Išsamios informacijos ieškokite produkto pakuotėje arba dokumentacijoje.

Gamintojo garantijos teikiami pranašumai papildo vartotojų apsaugos įstatymo teikiamas teises. Jei reikia išsamios informacijos, spustelėkite čia.

Garantijos prievolės vykdytojas pirkimo regione arba šalyje

Pagal „Apple" ribotąją garantiją įsipareigojusių įmonių visame pasaulyje sąrašas Sužinokite daugiau