Your Hardware Warranty

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของแอปเปิล –iOS
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราของแอปเปิลเท่านั้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายทั้งหลายที่ท่านพึงมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ (major failure) และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งท่านยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้ว (refurbished goods) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว (refurbished parts) มาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้

การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่รัฐ (หรือตามประเทศ หรือเขตปกครอง) นอกเหนือจากเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ การรับประกันนี้ของแอปเปิลไม่เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับไว้ซึ่งสิทธิอื่นใดที่ท่านอาจมี รวมถึงสิทธิที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าใจสิทธิของท่านอย่างเต็มที่ ท่านควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครองหรือรัฐที่ท่านอยู่

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้ และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาทั้งสิ้น และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แอปเปิลปฏิเสธเป็นการเฉพาะในเรื่องการรับประกันตามกฎหมาย หรือโดยปริยายใดๆทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หากแอปเปิลไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนที่แอปเปิลกำหนดไว้ข้างท้าย ตามที่แอปเปิลมีสิทธิเลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย(หรือมีเงื่อนไข)ให้มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่ใช้กับท่าน

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

แอปเปิลรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องของไอโฟน ไอแพด หรือไอพอดและอุปกรณ์เสริมที่มีตราของแอปเปิลที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (ผลิตภัณฑ์แอปเปิล) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้ตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันซื้อปลีกโดยผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้รายแรก (“ระยะเวลารับประกัน”) แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ: คำเรียกร้องใดๆที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของแอปเปิลให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่อง หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มิใช่ของแอปเปิล ถึงแม้จะบรรจุในหีบห่อหรือขายพร้อมกับตัวเครื่องของแอปเปิลก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือ ผู้พิมพ์ นอกจากแอปเปิล อาจให้การรับประกันของตนเองแก่ท่านก็ได้ โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดยแอปเปิลโดยมีหรือไม่มีตราของแอปเปิล (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้ โปรดดูรายละเอียดของสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ที่สัญญาให้ใช้สิทธิ ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ แอปเปิลไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะปราศจากการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิล

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับ (ก) ชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวซึ่งถูกกำหนดให้ลดน้อยลงไปตามระยะเวลา เว้นแต่ความล้มเหลวได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต (ข) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ (ค) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น (ง) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (จ) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลนอกเหนือแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล (ฉ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการยกระดับ และการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้แทนของแอปเปิล หรือมิใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (“AASP”) (ช) ผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอปเปิล (ซ) การชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการมีอายุตามปกติของผลิตภัณฑ์แอปเปิล หรือ (ฌ) ถ้าหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ถูกแกะออกหรือขีดฆ่า

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการไอโฟนและไอแพด

แอปเปิลมีสิทธิจำกัดการให้บริการตามที่รับประกันสำหรับไอโฟนและไอแพดเฉพาะในประเทศที่ แอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์แอปเปิลเป็นระยะๆ เพื่อปกป้องเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้ และเพื่อป้องกันกรณีความล้มเหลวในการทำงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

ก่อนที่ท่านจะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลหรือตัวแทนของแอปเปิล อาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับบริการตามที่รับประกันก็ได้ ก่อนที่ท่านจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลเพื่อรับบริการตามที่รับประกัน ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านต้องการปกป้อง และปลดการทำงานของรหัสผ่านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยใดๆ

ในระหว่างการให้บริการตามที่รับประกัน เนื้อหาที่อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลของท่านจะถูกลบออก และจะถูกจัดรูปแบบใหม่ในกระบวนการให้บริการตามที่รับประกัน แอปเปิลและตัวแทนของแอปเปิล จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่นำเข้ารับบริการ

หลังเข้ารับบริการตามที่รับประกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้จะถูกส่งคืนให้ท่านโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยมีการปรับให้ทันสมัยตามแต่กรณี แอปเปิลอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่ได้ปรับให้ทันสมัยในฐานะที่เป็นการให้บริการตามที่รับประกัน ซึ่งจะป้องกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิให้ย้อนกลับไปอยู่ในรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบงานของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้อันเป็นผลจากการปรับให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยก็ได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิล การเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะแอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอปเปิล

สิ่งที่แอปเปิลจะทำในกรณีการผิดการรับประกัน

ภายในระยะเวลารับประกัน ถ้าท่านส่งคำเรียกร้องที่สมบูรณ์แก่แอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) แอปเปิลมีสิทธิเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลกับอุปกรณ์ที่อย่างน้อยสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แอปเปิลชิ้นเดิม และเป็นของที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ (3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์แอปเปิล

แอปเปิลอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลบางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่เปลี่ยนแทนที่ ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำที่ให้โดยแอปเปิล ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือ เก้าสิบ (90) วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแทนที่หรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนแทนที่หรือมีการคืนเงิน การเปลี่ยนแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของท่าน และชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่หรือมีการคืนเงินให้ตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล

การรับบริการตามที่รับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการตามที่รับประกัน ถ้าผลิตภัณฑ์แอปเปิลยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้แหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อผู้แทนของแอปเปิล หรือร้านค้าปลีกที่เป็นของแอปเปิล (“ร้านค้าปลีกแอปเปิล”) หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) (ถ้ามี) ซึ่งจะหาได้โดยใช้ข้อมูลข้างล่างนี้ ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) จะช่วยตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจำเป็นต้องเข้ารับการบริการหรือไม่ และหากจำเป็นก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปเปิลจะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับแอปเปิลทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริการตามที่รับประกัน ได้บรรยายไว้ข้างล่างนี้

ทางเลือกในการให้บริการตามที่รับประกัน

แอปเปิลจะให้การบริการตามที่รับประกัน อย่างใดอย่างหนึ่งคือ

(1) บริการ ณ สถานที่ตั้ง ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล อาจส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านไปยังที่ตั้งของสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล (“ARS”) เพื่อการบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลได้ทันที หรือไม่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจะได้รับการจัดส่งจากที่ตั้งของสถานที่ที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล ไปยังสถานที่ของท่านโดยตรง

(2) บริการทางไปรษณีย์ ถ้าแอปเปิลตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านสามารถส่งเข้ามารับบริการโดยทางไปรษณีย์ได้ แอปเปิลจะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และถ้าท่านไม่มีหีบห่ออันเดิม แอปเปิลอาจส่งหีบห่อไปให้ท่านด้วย) เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลนั้นไปยังที่ให้ที่ตั้งสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล หรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ตามคำแนะนำของแอปเปิล เมื่อบริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิลหรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล จะส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลให้ท่าน โดยแอปเปิลจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

(3) บริการทำด้วยตนเอง บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองทำให้ท่านสามารถให้บริการแก่ ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเองได้ หากบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองสามารถทำได้ในสภาพการณ์ต่างๆ ก็จะใช้ขั้นตอนต่อไป

(ก) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลกำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลอาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยน และค่าขนส่งที่ต้องจ่าย ถ้าท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ ท่านก็อาจไม่สามารถใช้บริการแบบทำด้วยตัวเองได้ และแอปเปิลจะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่ท่าน แอปเปิลจะส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนไปให้ท่านพร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) และข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ ถ้าท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ แอปเปิลจะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน ถ้าท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลจะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนตามที่อนุญาตไว้

(ข) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลจะจัดส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่านนำไปเปลี่ยนด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้

(ค) แอปเปิลไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเอง หากท่านต้องการความช่วยเหลือประการใด กรุณาติดต่อแอปเปิลที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง

แอปเปิลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการให้บริการตามที่รับประกันแก่ท่าน และสิทธิในการนำผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเข้าบริการตามวิธีการให้บริการที่กำหนดไว้เฉพาะ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ได้ขอรับบริการ ถ้าท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ แอปเปิลอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนด้วยผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้ และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจาการผิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดหมาย (รวมทั้งการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสีย ความเสียหายต่อ การตกอยู่ในอันตรายหรือความผิดเพี้ยนของข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือความล้มเหลวใดๆในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

ข้อจำกัดข้างต้นไม่ใช้กับคำเรียกร้องในกรณีมรณกรรม หรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามกฎหมายใดๆในเรื่องการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำโดยจงใจ และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แอปเปิลปฏิเสธการแสดงข้อความจริงใดๆว่าตนสามารถที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ โดยไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

บางรัฐ (ประเทศและและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน

ความเป็นส่วนตัว

แอปเปิลจะเก็บรักษาและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแอปเปิล ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/legal/internet-services/privacy

บททั่วไป

ไม่มีผู้ขายช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของแอปเปิลรายใด ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ ถ้าข้อกำหนดใดถูกถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบหรือเสียไป การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิล ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสาร ตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิลหรือผู้สืบสิทธิ์ของแอปเปิลเป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

การกล่าวถึงแหล่งข้อมูลของแอปเปิลดังเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ สามารถหาได้ทางออนไลน์ดังนี้

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อ

ภูมิภาค/ประเทศที่ซื้อ แอปเปิล ที่อยู่
เอเชีย แปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตูู Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
ฮ่องกง Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดีย Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่น Apple Japan Inc. 6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
เกาหลีี Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมภูพูชา กวม อินโดนนีเซีย ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีน Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
ประเทศไทย Apple South Asia (Thailand) Limited 44th Floor, Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
ไต้หวัน Apple Asia LLC 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกอื่นๆ Apple Inc 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA

Your Hardware Warranty

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของแอปเปิล –iOS
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราของแอปเปิลเท่านั้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายทั้งหลายที่ท่านพึงมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ (major failure) และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งท่านยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้ว (refurbished goods) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว (refurbished parts) มาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้

การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่รัฐ (หรือตามประเทศ หรือเขตปกครอง) นอกเหนือจากเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ การรับประกันนี้ของแอปเปิลไม่เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับไว้ซึ่งสิทธิอื่นใดที่ท่านอาจมี รวมถึงสิทธิที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าใจสิทธิของท่านอย่างเต็มที่ ท่านควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครองหรือรัฐที่ท่านอยู่

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้ และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาทั้งสิ้น และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แอปเปิลปฏิเสธเป็นการเฉพาะในเรื่องการรับประกันตามกฎหมาย หรือโดยปริยายใดๆทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หากแอปเปิลไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนที่แอปเปิลกำหนดไว้ข้างท้าย ตามที่แอปเปิลมีสิทธิเลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย(หรือมีเงื่อนไข)ให้มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่ใช้กับท่าน

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

แอปเปิลรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องของไอโฟน ไอแพด หรือไอพอดและอุปกรณ์เสริมที่มีตราของแอปเปิลที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (ผลิตภัณฑ์แอปเปิล) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้ตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันซื้อปลีกโดยผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้รายแรก (“ระยะเวลารับประกัน”) แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ: คำเรียกร้องใดๆที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของแอปเปิลให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่อง หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มิใช่ของแอปเปิล ถึงแม้จะบรรจุในหีบห่อหรือขายพร้อมกับตัวเครื่องของแอปเปิลก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือ ผู้พิมพ์ นอกจากแอปเปิล อาจให้การรับประกันของตนเองแก่ท่านก็ได้ โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดยแอปเปิลโดยมีหรือไม่มีตราของแอปเปิล (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้ โปรดดูรายละเอียดของสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ที่สัญญาให้ใช้สิทธิ ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ แอปเปิลไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะปราศจากการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิล

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับ (ก) ชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวซึ่งถูกกำหนดให้ลดน้อยลงไปตามระยะเวลา เว้นแต่ความล้มเหลวได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต (ข) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ (ค) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น (ง) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (จ) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลนอกเหนือแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล (ฉ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการยกระดับ และการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้แทนของแอปเปิล หรือมิใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (“AASP”) (ช) ผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอปเปิล (ซ) การชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการมีอายุตามปกติของผลิตภัณฑ์แอปเปิล หรือ (ฌ) ถ้าหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ถูกแกะออกหรือขีดฆ่า

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการไอโฟนและไอแพด

แอปเปิลมีสิทธิจำกัดการให้บริการตามที่รับประกันสำหรับไอโฟนและไอแพดเฉพาะในประเทศที่ แอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์แอปเปิลเป็นระยะๆ เพื่อปกป้องเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้ และเพื่อป้องกันกรณีความล้มเหลวในการทำงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

ก่อนที่ท่านจะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลหรือตัวแทนของแอปเปิล อาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับบริการตามที่รับประกันก็ได้ ก่อนที่ท่านจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลเพื่อรับบริการตามที่รับประกัน ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านต้องการปกป้อง และปลดการทำงานของรหัสผ่านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยใดๆ

ในระหว่างการให้บริการตามที่รับประกัน เนื้อหาที่อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลของท่านจะถูกลบออก และจะถูกจัดรูปแบบใหม่ในกระบวนการให้บริการตามที่รับประกัน แอปเปิลและตัวแทนของแอปเปิล จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่นำเข้ารับบริการ

หลังเข้ารับบริการตามที่รับประกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้จะถูกส่งคืนให้ท่านโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยมีการปรับให้ทันสมัยตามแต่กรณี แอปเปิลอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่ได้ปรับให้ทันสมัยในฐานะที่เป็นการให้บริการตามที่รับประกัน ซึ่งจะป้องกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิให้ย้อนกลับไปอยู่ในรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบงานของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้อันเป็นผลจากการปรับให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยก็ได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิล การเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะแอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอปเปิล

สิ่งที่แอปเปิลจะทำในกรณีการผิดการรับประกัน

ภายในระยะเวลารับประกัน ถ้าท่านส่งคำเรียกร้องที่สมบูรณ์แก่แอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) แอปเปิลมีสิทธิเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลกับอุปกรณ์ที่อย่างน้อยสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แอปเปิลชิ้นเดิม และเป็นของที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ (3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์แอปเปิล

แอปเปิลอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลบางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่เปลี่ยนแทนที่ ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำที่ให้โดยแอปเปิล ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือ เก้าสิบ (90) วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแทนที่หรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนแทนที่หรือมีการคืนเงิน การเปลี่ยนแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของท่าน และชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่หรือมีการคืนเงินให้ตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล

การรับบริการตามที่รับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการตามที่รับประกัน ถ้าผลิตภัณฑ์แอปเปิลยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้แหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อผู้แทนของแอปเปิล หรือร้านค้าปลีกที่เป็นของแอปเปิล (“ร้านค้าปลีกแอปเปิล”) หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) (ถ้ามี) ซึ่งจะหาได้โดยใช้ข้อมูลข้างล่างนี้ ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) จะช่วยตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจำเป็นต้องเข้ารับการบริการหรือไม่ และหากจำเป็นก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปเปิลจะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับแอปเปิลทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริการตามที่รับประกัน ได้บรรยายไว้ข้างล่างนี้

ทางเลือกในการให้บริการตามที่รับประกัน

แอปเปิลจะให้การบริการตามที่รับประกัน อย่างใดอย่างหนึ่งคือ

(1) บริการ ณ สถานที่ตั้ง ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล อาจส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านไปยังที่ตั้งของสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล (“ARS”) เพื่อการบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลได้ทันที หรือไม่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจะได้รับการจัดส่งจากที่ตั้งของสถานที่ที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล ไปยังสถานที่ของท่านโดยตรง

(2) บริการทางไปรษณีย์ ถ้าแอปเปิลตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านสามารถส่งเข้ามารับบริการโดยทางไปรษณีย์ได้ แอปเปิลจะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และถ้าท่านไม่มีหีบห่ออันเดิม แอปเปิลอาจส่งหีบห่อไปให้ท่านด้วย) เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลนั้นไปยังที่ให้ที่ตั้งสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล หรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ตามคำแนะนำของแอปเปิล เมื่อบริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิลหรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล จะส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลให้ท่าน โดยแอปเปิลจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

(3) บริการทำด้วยตนเอง บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองทำให้ท่านสามารถให้บริการแก่ ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเองได้ หากบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองสามารถทำได้ในสภาพการณ์ต่างๆ ก็จะใช้ขั้นตอนต่อไป

(ก) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลกำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลอาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยน และค่าขนส่งที่ต้องจ่าย ถ้าท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ ท่านก็อาจไม่สามารถใช้บริการแบบทำด้วยตัวเองได้ และแอปเปิลจะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่ท่าน แอปเปิลจะส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนไปให้ท่านพร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) และข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ ถ้าท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ แอปเปิลจะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน ถ้าท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลจะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนตามที่อนุญาตไว้

(ข) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลจะจัดส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่านนำไปเปลี่ยนด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้

(ค) แอปเปิลไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเอง หากท่านต้องการความช่วยเหลือประการใด กรุณาติดต่อแอปเปิลที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง

แอปเปิลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการให้บริการตามที่รับประกันแก่ท่าน และสิทธิในการนำผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเข้าบริการตามวิธีการให้บริการที่กำหนดไว้เฉพาะ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ได้ขอรับบริการ ถ้าท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ แอปเปิลอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนด้วยผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้ และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจาการผิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดหมาย (รวมทั้งการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสีย ความเสียหายต่อ การตกอยู่ในอันตรายหรือความผิดเพี้ยนของข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือความล้มเหลวใดๆในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

ข้อจำกัดข้างต้นไม่ใช้กับคำเรียกร้องในกรณีมรณกรรม หรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามกฎหมายใดๆในเรื่องการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำโดยจงใจ และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แอปเปิลปฏิเสธการแสดงข้อความจริงใดๆว่าตนสามารถที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ โดยไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

บางรัฐ (ประเทศและและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน

ความเป็นส่วนตัว

แอปเปิลจะเก็บรักษาและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแอปเปิล ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/legal/internet-services/privacy

บททั่วไป

ไม่มีผู้ขายช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของแอปเปิลรายใด ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ ถ้าข้อกำหนดใดถูกถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบหรือเสียไป การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิล ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสาร ตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิลหรือผู้สืบสิทธิ์ของแอปเปิลเป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

การกล่าวถึงแหล่งข้อมูลของแอปเปิลดังเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ สามารถหาได้ทางออนไลน์ดังนี้

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อ

ภูมิภาค/ประเทศที่ซื้อ แอปเปิล ที่อยู่
เอเชีย แปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตูู Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
ฮ่องกง Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดีย Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่น Apple Japan Inc. 6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
เกาหลีี Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมภูพูชา กวม อินโดนนีเซีย ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีน Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
ประเทศไทย Apple South Asia (Thailand) Limited 44th Floor, Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
ไต้หวัน Apple Asia LLC 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกอื่นๆ Apple Inc 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA

Your Hardware Warranty

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของแอปเปิล - iPhone
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราของแอปเปิลเท่านั้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายทั้งหลายที่ท่านพึงมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ (major failure)และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งท่านยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำเกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้ว (refurbished goods) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว(refurbished parts) มาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่รัฐ (หรือตามประเทศ หรือเขตปกครอง) นอกเหนือจากเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ การรับประกันนี้ของแอปเปิลไม่เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับไว้ซึ่งสิทธิอื่นใดที่ท่านอาจมี รวมถึงสิทธิที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าใจสิทธิของท่านอย่างเต็มที่ ท่านควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครองหรือรัฐที่ท่านอยู่

ข้อจำกัดการรับประกันที่อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้ และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาทั้งสิ้น และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แอปเปิลปฏิเสธเป็นการเฉพาะในเรื่องการรับประกันตามกฎหมาย หรือโดยปริยายใดๆทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หากแอปเปิลไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนที่แอปเปิลกำหนดไว้ข้างท้าย ตามที่แอปเปิลมีสิทธิเลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยายหรือเงื่อนไขอาจมีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่ใช้กับท่าน

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

แอปเปิลรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องที่ติดตราแอปเปิลเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก ("ผลิตภัณฑ์แอปเปิล") ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้ตามปรกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันซื้อปลีกโดยผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้รายแรก ("ระยะเวลารับประกัน") แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันอย่างจำกัดไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องที่มิใช่ของแอปเปิล หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ถึงแม้จะบรรจุในหีบห่อหรือขายพร้อมกับตัวเครื่องของแอปเปิลก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือ ผู้พิมพ์ นอกจากแอปเปิล อาจให้การรับประกันของตนเองแก่ท่านก็ได้ แต่แอปเปิลเสนอผลิตภัณฑ์ของบุคคลเหล่านั้น "ตามสภาพ" ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดยแอปเปิลโดยมีหรือไม่มีชื่อตราแอปเปิล (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่อยู่ภายในการรับประกันอย่างจำกัดนี้ โปรดดูรายละเอียดของสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ที่สัญญาให้ใช้สิทธิ ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ แอปเปิลไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะปราศจากการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับ (a) ชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวซึ่งถูกกำหนดให้ลดน้อยลงไปตามระยะเวลา เว้นแต่ความล้มเหลวได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต (b) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ (c) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่ของแอปเปิล (d) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (e) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลนอกเหนือแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล (f) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการยกระดับ และการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้แทนของแอปเปิล หรือมิใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ("AASP") (g) ผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอปเปิล หรือ (h) การชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปรกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการมีอายุตามปรกติของผลิตภัณฑ์แอปเปิล หรือ (i) ถ้าหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆ ถูกแกะออกหรือขีดฆ่า

ข้อจำกัดประการสำคัญ

แอปเปิลมีสิทธิจำกัดการให้บริการตามที่รับประกันเฉพาะในประเทศที่ แอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ("AASP") ขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์แอปเปิลเป็นระยะๆ เพื่อปกป้องเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้ และเพื่อป้องกันกรณีความล้มเหลวในการทำงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

ก่อนที่ท่านจะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลหรือตัวแทนของแอปเปิล อาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับบริการตามที่รับประกันก็ได้ ก่อนที่ท่านจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลเพื่อรับบริการตามที่รับประกัน ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์แอปเปิล ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านต้องการปกป้อง และปลดการทำงานของรหัสผ่านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยใดๆ

ในระหว่างการให้บริการตามที่รับประกัน เนื้อหาที่อยู่ในส่วนเก็บข้อมูลของท่านจะถูกลบออก และส่วนเก็บข้อมูลจะถูกจัดรูปแบบใหม่ในกระบวนการให้บริการตามที่รับประกัน แอปเปิลและตัวแทนของแอปเปิล จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่นำเข้ารับบริการ

หลังเข้ารับบริการตามที่รับประกัน ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้จะถูกส่งคืนให้ท่านโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยมีการปรับให้ทันสมัยตามแต่กรณี แอปเปิลอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่ได้ปรับให้ทันสมัยในฐานะที่เป็นการให้บริการตามที่รับประกัน ซึ่งจะป้องกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิให้ย้อนกลับไปอยู่ในรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบงานของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้อันเป็นผลจากการปรับให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยก็ได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิล การเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจก่อความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะแอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลเท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลนี้

สิ่งที่แอปเปิลจะทำในกรณีการผิดการรับประกัน

ภายในระยะเวลารับประกัน ถ้าท่านส่งคำเรียกร้องที่สมบูรณ์แก่แอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลเท่านั้น แอปเปิลมีสิทธิเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลกับผลิตภัณฑ์ที่อย่างน้อยสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แอปเปิลชิ้นเดิม และเป็นของที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ (3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์แอปเปิล

แอปเปิลอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์บางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนที่ ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำที่ให้โดยแอปเปิล ให้มีการรับประกันตามส่วนของการรับประกันที่เหลืออยู่ของผลิตภัณฑ์แอปเปิลอันเดิม หรือ 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแทนที่หรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านยาวนานกว่า เมื่อมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนหรือคืนเงิน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของท่าน และชิ้นที่ถูกแทนที่หรือมีการคืนเงินให้ตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล

การรับบริการตามที่รับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ ก่อนการขอรับบริการตามที่รับประกัน ถ้าผลิตภัณฑ์ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้แหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อผู้แทนของแอปเปิล หรือร้านค้าปลีกที่เป็นของแอปเปิล ("ร้านค้าปลีกแอปเปิล") หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (ถ้ามี) ซึ่งจะหาได้โดยใช้ข้อมูลข้างล่างนี้ ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล จะช่วยตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจำเป็นต้องเข้ารับการบริการหรือไม่ และหากจำเป็นก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปเปิลจะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับแอปเปิลทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน

แหล่งข้อมูลทางออนไลน์ พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการรับบริการตามที่รับประกัน มีอยู่ได้บรรยายไว้ข้างล่างนี้

ทางเลือกในการให้บริการตามที่รับประกัน

แอปเปิลจะให้การบริการตามที่รับประกัน อย่างใดอย่างหนึ่งคือ

(i) บริการ ณ สถานที่ตั้ง ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล อาจส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านไปยังที่ตั้งของสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล ("ARS") เพื่อการบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลได้ทันที หรือไม่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจะได้รับการจัดส่งจากที่ตั้งของสถานที่ที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล ไปยังสถานที่ของท่านโดยตรง

(ii) บริการทางไปรษณีย์ ถ้าแอปเปิลตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านสามารถส่งเข้ามารับบริการโดยทางไปรษณีย์ได้ แอปเปิลจะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และถ้าท่านไม่มีหีบห่ออันเดิม แอปเปิลอาจส่งหีบห่อไปให้ท่านด้วย) เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลนั้นไปยังที่ให้ที่ตั้งสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล หรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ตามคำแนะนำของแอปเปิล เมื่อบริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิลหรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล จะส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันให้ท่าน โดยแอปเปิลจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

(iii) บริการทำด้วยตนเอง บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองทำให้ท่านสามารถให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์แอบเปิลของท่านเองได้ หากบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองสามารถทำได้ในสภาพการณ์ต่างๆ ก็จะใช้ขั้นตอนต่อไป

(a) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลกำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลอาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยน และค่าขนส่งที่ต้องจ่าย ถ้าท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ ท่านก็อาจไม่สามารถใช้บริการแบบทำด้วยตัวเองได้ และแอปเปิลจะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่ท่าน แอปเปิลจะส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนไปให้ท่านพร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) และข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ ถ้าท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ แอปเปิลจะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน ถ้าท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลจะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนตามที่อนุญาตไว้

(b)เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลจะจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่านนำไปเปลี่ยนด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้

(c) แอปเปิลไม่รับผิดชอบค่าแรงงานใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเอง หากท่านต้องการความช่วยเหลือประการใด กรุณาติดต่อแอปเปิลที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง

แอปเปิลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการให้บริการตามที่รับประกันแก่ท่าน และสิทธิในการนำผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเข้าบริการตามวิธีการให้บริการที่กำหนดไว้เฉพาะ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ได้ขอรับบริการ ถ้าท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ แอปเปิลอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนด้วยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้ และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจาการผิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดหมาย (รวมทั้งการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสีย ความเสียหายต่อ การตกอยู่ในอันตรายหรือความผิดเพี้ยนของข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล และความล้มเหลวใดๆในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดข้างต้นไม่ใช้กับคำเรียกร้องในกรณีมรณกรรม หรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามกฎหมายใดๆในเรื่องการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำโดยจงใจ และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แอปเปิลปฏิเสธการแสดงข้อความจริงใดๆว่าตนสามารถที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ใดๆตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ โดยไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

บางรัฐ (ประเทศและและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน

ความเป็นส่วนตัว

แอปเปิลจะเก็บรักษาและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแอปเปิล ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/legal/internet-services/privacy

บททั่วไป

ไม่มีผู้ขายช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของแอปเปิลรายใด ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ ถ้าข้อกำหนดใดถูกถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบหรือเสียไป การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้น แอปเปิล ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสาร ตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้น แอปเปิลหรือผู้สืบสิทธิ์ของแอปเปิลเป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

การกล่าวถึงแหล่งข้อมูลของแอปเปิลดังเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ สามารถหาได้ทางออนไลน์ดังนี้

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อ

ภูมิภาค/ประเทศที่ซื้อ แอปเปิล ที่อยู่
อเมริกา
บราซิล Apple Computer Brasil Ltda Av Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
แคนาดา Apple Canada Inc 7495 Birchmount Rd; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
เม็กซิโก Apple Operations Mexico, SA de CV Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D F, CP 01210, Mexico
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในทวีปอเมริกา Apple Inc 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ทุกประเทศ Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
เอเชีย แปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู Apple Pty Limited PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
ฮ่องกง Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดีย Apple India Private Ltd 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่น Apple Japan Inc 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
เกาหลี Apple Korea Ltd 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมภูพูชา กวม อินโดนนีเซีย ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย เนปาล ปากีสถานฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม Apple South Asia Pte Ltd 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีน Apple Computer Trading (Shanghai) Co Ltd Room 1815, No 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
ประเทศไทย Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
ไต้หวัน Apple Asia LLC 16A, No 333 Tun Hwa S Road Sec 2, Taipei, Taiwan 106
ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกอื่นๆ Apple Inc 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA

Your Hardware Warranty

การรับประกันอย่างจำกัดหนึ่ง (1) ปีของแอปเปิล
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราของแอปเปิลเท่านั้น

สิทธิของผู้บริโภคและข้อจำกัด.

สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่ซื้อของตน หรือประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ ในกรณีที่ต่างออกไป สิทธิประโยชน์ที่ให้โดยการรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาต่างๆ ที่ได้ให้แก่ผู้บริโภคโดยกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว. การรับประกันนี้ไม่เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับไว้ซึ่งสิทธิใดๆ ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจากการไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย. อย่างไรก็ดี ดังที่ได้บรรยายไว้ข้างล่างนี้ แอปเปิลขอปฏิเสธการรับประกันตามฎหมายและการรับประกันโดยปริยายเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ และเท่าที่การรับประกันดังกล่าวนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ การรับประกันทั้งหมดเช่นว่านั้นให้มีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาของการรับประกันโดยชัดแจ้งที่ได้บรรยายไว้ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนที่แอปเปิลกำหนดตามดุลพินิจฝ่ายเดียวของตน. บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยายหรือเงื่อนไขอาจมีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่ใช้กับท่าน. การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่รัฐ (หรือตามประเทศ หรือเขตปกครอง) อีกด้วย. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้น. แอปเปิล ซึ่งเป็นผู้รับประกันตามการรับประกันอย่างจำกัดนี้ ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสาร ตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้น.

การรับประกัน.

ภาระผูกพันในการรับประกันของแอปเปิลสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องนี้ มีการจำกัดตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในการรับประกันนี้:

แอปเปิล ซึ่งได้ให้นิยามไว้ในตารางข้างล่างนี้ รับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องที่ติดตราแอปเปิลเครื่องนี้ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้ตามปรกติเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันซื้อปลีกโดยผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้รายแรก (“ระยะเวลารับประกัน”). ถ้าตัวเครื่องเกิดมีข้อบกพร่องขึ้น และได้รับคำเรียกร้องที่สมบูรณ์ภายในระยะเวลารับประกัน แอปเปิลมีสิทธิเลือก และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต ที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ซ่อมแซมตัวเครื่องที่บกพร่องโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ประกอบใหม่ซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์นั้นกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่หรือประกอบใหม่ซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ และอย่างน้อยสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ชิ้นเดิม หรือ (3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์. แอปเปิลอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่องด้วยชิ้นส่วนใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ประกอบให้ใหม่ ที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ซึ่งแอปเปิลจัดให้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรับประกันของตน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนที่ ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำที่ให้โดยแอปเปิล ให้มีการรับประกันตามส่วนของการรับประกันที่เหลืออยู่ของผลิตภัณฑ์อันเดิม หรือ 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแทนที่ แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านยาวนานกว่า. เมื่อมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของท่าน และชิ้นที่ถูกแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล. ชิ้นส่วนที่แอปเปิลจัดให้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรับประกันของตน จะต้องใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ได้เรียกร้องการบริการตามที่รับประกันเท่านั้น. เมื่อมีการจ่ายเงินคืน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จ่ายเงินคืนจะต้องส่งคืนให้แก่แอปเปิล และตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล.

ข้อยกเว้นและข้อจำกัด.

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้ และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาทั้งสิ้น และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย. เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แอปเปิลปฏิเสธเป็นการเฉพาะในเรื่องการรับประกันตามกฎหมาย หรือโดยปริยายใดๆทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์. หากแอปเปิลไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันตามกฎหมายหรือโดยปริยายได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนที่แอปเปิลกำหนดตามดุลพินิจฝ่ายเดียวของตน ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต. บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยายหรือเงื่อนไขอาจมีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่ใช้กับท่าน. ไม่มีผู้ขายช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของแอปเปิลรายใด ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้. ถ้าข้อกำหนดใดถูกถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบหรือเสียไป.

การรับประกันอย่างจำกัดนี้ ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องที่ผลิตโดยหรือเพื่อแอปเปิล ซึ่งสามารถระบุได้โดยเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า หรือโลโก “แอปเปิล” ที่ติดไว้กับตัวเครื่องเท่านั้น. การรับประกันอย่างจำกัดไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องที่มิใช่ของแอปเปิล หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ถึงแม้จะบรรจุในหีบห่อหรือขายพร้อมกับตัวเครื่องของแอปเปิลก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้พิมพ์ นอกจากแอปเปิล อาจให้การรับประกันของตนเองแก่ผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้สุดท้ายก็ได้ แต่แอปเปิลเสนอผลิตภัณฑ์ของบุคคลเหล่านั้น “ตามสภาพ” ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต. ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดยแอปเปิลโดยมีหรือไม่มีชื่อตราแอปเปิล (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่อยู่ภายในการรับประกันอย่างจำกัดนี้. โปรดดูรายละเอียดของสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ที่สัญญาให้ใช้สิทธิ ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์. แอปเปิลไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จะปราศจากการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด. แอปเปิลไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์.

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับ

(a) ชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวซึ่งถูกกำหนดให้ลดน้อยลงไปตามระยะเวลา เว้นแต่ความล้มเหลวได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต (b) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ (c) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่ของแอปเปิล (d) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (e) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นอกวัตถุประสงค์การใช้ที่อนุญาตหรือมุ่งหมายที่แอปเปิลระบุไว้ (f) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการยกระดับ และการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (g) ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของแอปเปิล (h) การชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปรกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการมีอายุตามปรกติของผลิตภัณฑ์ หรือ (i) ถ้าหมายเลขประจำเครื่องของแอปเปิลใดๆถูกแกะออกหรือขีดฆ่า.

ข้อสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์ตัวเครื่อง. การเปิดผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องอาจก่อความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้. เฉพาะแอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลเท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องนี้.

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้ และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แอปเปิลไม่รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจาการผิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดหมาย (รวมทั้งการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสีย ความเสียหายต่อ การตกอยู่ในอันตรายหรือความผิดเพี้ยนของข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือผลิตขึ้นใหม่ใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล และความล้มเหลวใดๆในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์. ข้อจำกัดข้างต้นไม่ใช้กับคำเรียกร้องในกรณีมรณกรรม หรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามกฎหมายใดๆในเรื่องการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำโดยจงใจ และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง. แอปเปิลปฏิเสธการแสดงข้อความจริงใดๆว่าตนสามารถที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ใดๆตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล. บางรัฐ (ประเทศและและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน.

การรับบริการที่รับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ ก่อนการขอรับบริการตามที่รับประกัน. ถ้าผลิตภัณฑ์ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้แหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อผู้แทนของแอปเปิล หรือร้านค้าปลีกที่เป็นของแอปเปิล (“ร้านค้าปลีกแอปเปิล”) หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (ถ้ามี) ซึ่งจะหาได้โดยใช้ข้อมูลข้างล่างนี้. เมื่อติดต่อกับแอปเปิลทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน. เมื่อมีการเรียกทางโทรศัพท์ ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล จะช่วยตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ของท่านจำเป็นต้องได้รับการบริการหรือไม่ และหากจำเป็นก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปเปิลจะให้บริการอย่างไร. ท่านจะต้องช่วยในการค้นหาปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ของท่าน และปฏิบัติตามขั้นตอนการรับประกันของแอปเปิล.

แอปเปิลอาจจำกัดการให้บริการ คือให้เฉพาะประเทศที่แอปเปิล หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลขายผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องในครั้งแรก. แอปเปิลจะให้การบริการตามที่รับประกัน อย่างใดอย่างหนึ่งคือ (i) ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน หรือร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล อาจส่งผลิตภัณฑ์นั้นไปยังที่ที่ให้บริการของแอปเปิลเพื่อการบริการ (ii) ส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และถ้าท่านไม่มีหีบห่ออันเดิม แอปเปิลอาจส่งหีบห่อไปให้ท่านด้วย) เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์นั้นไปยังที่ให้บริการของแอปเปิลเพื่อการบริการ หรือ (iii) ส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนไปเปลี่ยนให้ที่เป็นของใหม่หรือที่ประกอบขึ้นใหม่ ที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งเองได้ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการหรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ของท่าน (“บริการทำด้วยตนเอง”). เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอันเดิมจะตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล และท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอันเดิมไปให้แก่แอปเปิลให้ทันแก่เวลา ถ้าจำเป็น. เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองที่ต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอันเดิม แอปเปิลอาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยน และค่าขนส่งที่ต้องจ่าย. ถ้าท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ แอปเปิลจะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับเป็นค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน. ถ้าท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ตามที่แนะนำ หรือผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลจะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนตามที่อนุญาตไว้. ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ได้ขอรับบริการ. ทางเลือกในการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ ก็ได้. ท่านอาจต้องรับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งและดำเนินการ ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถรับบริการในประเทศที่ได้ขอรับบริการ. ถ้าท่านขอรับบริการในประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด. ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ แอปเปิลอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนด้วยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้. ตามกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับ แอปเปิลอาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ และ/หรือให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการจดทะเบียนก่อนการรับบริการตามที่รับประกันก็ได้. ข้อมูลทางออนไลน์ พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการรับบริการตามที่รับประกัน มีอยู่ข้างล่างนี้

ความเป็นส่วนตัว.

แอปเปิลจะเก็บรักษาและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแอปเปิล ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

การสำรองข้อมูล.

ถ้าผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถเก็บโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นได้ ท่านควรปกป้องเนื้อหาของสิ่งต่างๆดังกล่าวอันเกิดจากความล้มเหลวในการทำงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ก่อนที่ท่านจะส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อรับบริการตามที่รับประกัน. ให้เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองของเนื้อหาต่างๆนั้นไว้ ลบสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการปกป้อง และปลดการทำงานของรหัสผ่านต่างๆเพื่อความปลอดภัยใดๆ. เนื้อหาของผลิตภัณฑ์ของท่านจะถูกลบออก และส่วนเก็บข้อมูลจะถูกจัดรูปแบบใหม่ในกระบวนการให้บริการตามที่รับประกัน. ผลิตภัณฑ์ของท่านหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้จะถูกส่งคืนให้ท่านโดยมีการกำหนดค่าต่างๆตามผลิตภัณฑ์ของท่านที่เป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยมีการปรับให้ทันสมัยตามแต่กรณี. แอปเปิลอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่ได้ปรับให้ทันสมัยในฐานะที่เป็นการให้บริการตามที่รับประกัน ซึ่งจะป้องกันฮาร์ดแวร์มิให้ย้อนกลับไปอยู่ในรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ระบบ. ระบบงานของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบนฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับฮาร์ดแวร์อันเป็นผลของการปรับให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยก็ได้. ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และรหัสผ่านอื่นๆ ทั้งหมดใหม่. การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้.

ข้อมูลออนไลน์.

ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ สามารถหาได้ทางออนไลน์ดังนี้

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อ

ภูมิภาค/ประเทศที่ซื้อ แอปเปิล ที่อยู่
อเมริกา
บราซิล Apple Computer Brasil Ltda Av Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
แคนาดา Apple Canada Inc 7495 Birchmount Rd; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
เม็กซิโก Apple Operations Mexico, SA de CV Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D F, CP 01210, Mexico
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในทวีปอเมริกา Apple Inc 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ทุกประเทศ Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
เอเชีย แปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู Apple Pty Limited PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
ฮ่องกง Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดีย Apple India Private Ltd 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่น Apple Japan Inc 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
เกาหลี Apple Korea Ltd 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมภูพูชา กวม อินโดนนีเซีย ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย เนปาล ปากีสถานฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม Apple South Asia Pte Ltd 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีน Apple Computer Trading (Shanghai) Co Ltd Room 1815, No 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
ประเทศไทย Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
ไต้หวัน Apple Asia LLC 16A, No 333 Tun Hwa S Road Sec 2, Taipei, Taiwan 106
ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกอื่นๆ Apple Inc 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA

Warranty Information

Additional Legal Rights for Consumers 

For consumers, who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or, if different, their country of residence, the benefits conferred by Apple's Limited Warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations, including but not limited to these additional rights.

For further information on rights provided by consumer law, please click here.

Non-Apple Branded and Non-Beats Branded Products / Third Party Products

Apple's Limited Warranty does not apply to products that are not Apple-branded or Beats-branded, even if packaged or sold with Apple products. Non-Apple branded or Beats-branded products may have the benefit of a manufacturer's warranty provided by the product manufacturer.  Please see your product box and literature for details.

Warranty Obligor for Region or Country of Purchase

A worldwide list of companies obligated under Apple's Limited Warranty. Learn more