Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás - (MAGYARORSZÁG)
Kizárólag Apple Márkájú Termékekhez

FOGYASZTÓVÉDELMI JOG

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás előnyei a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül, nem pedig azok helyett kerülnek biztosításra.

Fogyasztók magyarországi vásárlásaira jogszabályon alapuló kötelező jótállás vonatkozik, időtartama a garanciális igény esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, a Polgári Törvénykönyv alapján pedig szavatossági igény érvényesíthető, amelynek időtartama a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást.

Fontos: Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás feltételei nem alkalmazandók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetében.

A fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatban további tájékoztatás az Apple oldaláról (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html), illetve a helyi fogyasztóvédelmi szervezettől kérhető.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple Distribution International (székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban "Apple") jótáll azért, hogy ha az eredeti csomagolásban található Apple márkájú hardverterméket és tartozékait (a továbbiakban "Apple Termék") az Apple felhasználói útmutatóinak, műszaki specifikációinak és az Apple Termékre vonatkozóan közzétett egyéb útmutatásoknak megfelelően használják, akkor az Apple Termék a végfelhasználó vásárló általi eredeti kiskereskedelmi megvásárlásától számított EGY (1) ÉVIG (a továbbiakban "Jótállási Időszak") mentes lesz az anyaghibától és a gyártási hibától. Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás által biztosított, az Apple termékre vonatkozó jogok a világ legtöbb részén az Apple helyi szervizlétesítményeiben érvényesíthetőek (lásd a "Jótállási szolgáltatások igénylése" című részt). Anyag- vagy gyártási hiba esetén az igényét közvetlenül az Apple-nél érvényesítheti még abban az esetben is, ha az Apple terméket harmadik féltől vásárolta.

Megjegyzés: A jelen Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás alapján támasztott minden igényre a jelen jótállási dokumentumban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Ezen kívül, az Apple telefonos műszaki támogatást is biztosít Önnek az Apple termék leszállításától számított kilencven (90) napig.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem terjed ki semmilyen nem Apple márkájú hardvertermékre és semmilyen szoftverre, még akkor sem, ha azokat Apple hardverrel együtt csomagolják vagy értékesítik.

A nem Apple márkájú termékekre gyártó által vállalt jótállás vonatkozhat, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül is biztosíthat előnyöket - a részletek a termék dobozán és a kapcsolódó dokumentációban találhatók.

A szoftver használatával kapcsolatosan az Ön jogait a szoftverhez mellékelt licencia szerződés ismerteti részletesen.

A jótállási szolgáltatás keretében rendelkezésre álló lehetőségek korlátozottak lehetnek, ha a jótállási szolgáltatást nem abban az országban kéri, amelyben az Apple Terméket megvásárolta. Ha egy ilyen országban nincs lehetőség az Apple Termék tekintetében jótállási szolgáltatás igénybe vételére, az Apple a jótállási szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt értesíteni fogja Önt az esetleges szállítási és kezelési többletköltségekről.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-el, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A jelen jótállás nem vonatkozik a következőkre: (a) elhasználódó részekre, például akkumulátorokra és olyan védőbevonatokra, amelyek idővel rendeltetésük szerint elkopnak, kivéve azt az esetet, ha a hiba anyag- vagy gyártási hiba következménye; (b) felületi (kozmetikai) sérülésekre, korlátozás nélkül ideértve a karcolásokat, a benyomódásokat és a csatlakozók törött műanyagát; (c) más termékkel együtt történő használatból származó károkra; (d) baleset, visszaélésszerű használat, nem rendeltetésszerű használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy más külső ok által okozott kárra; (e) az Apple Terméknek nem a használati útmutatóban, a műszaki specifikációban vagy az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásban leírtaknak megfelelő használatából eredő kárra; (f) nem az Apple képviselője vagy nem Hivatalos Apple Szolgáltató (a továbbiakban "HASz") által végzett javításból (ideértve a frissítést és a bővítést is) eredő kárra; (g) az Apple írásbeli engedélye nélkül funkcionálisan vagy képességeit tekintve módosított Apple Termékre; (h) az Apple Termék normális elhasználódása vagy normális kopása által okozott hibákra; illetve akkor, (i) ha eltávolították vagy olvashatatlanná tették az Apple Termék bármely sorozatszámát, vagy (j) ha a terméket eltulajdonították vagy az Apple a bűnüldöző hatóság által szolgáltatott információ alapján okkal feltételezi a termék eltulajdonítását.

AZ iPHONE ÉS AZ iPAD JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOS KORLÁTOZÁSOK.

Pad és iPhone esetében az Apple a szolgáltatást az EGT területére, illetve Svájcra korlátozhatja. Az iPhone és iPad termékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást kizárólag az Apple vagy valamely Hivatalos Apple Szolgáltató végezheti.

AZ ÖN FELELŐSSÉGE

HA AZ ÖN APPLE TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE AZ APPLE TERMÉKÉNEK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL.

Mielőtt az Apple Terméket jótállási szolgáltatás elvégzése céljából leadja, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján lévő tartalomról, le kell törölnie róla minden személyes adatot, és ki kell iktatnia minden biztonsági jelszót. Előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás elvégzése során az Apple Termék adattárolóját letörlik, kicserélik és/vagy újraformázzák.

A jótállási szolgáltatás elvégzését követően a visszakapott Apple Terméknek vagy a helyette kapott csereterméknek a konfigurációja meg fog egyezni az Apple Terméknek az eredeti értékesítés időpontjában fennálló konfigurációjával, leszámítva az alkalmazandó frissítéseket. Előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé az Apple Terméken a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítése eredményeképpen az Apple Termékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek az Apple Termékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem vonatkozik a jelen jótállás.

Lehetősége van nem a vásárlás országában igénybe venni a jótállási szolgáltatást, amely esetben Önnek meg kell felelnie az összes alkalmazandó import- és exportjogszabálynak és -előírásnak, és meg kell fizetnie az összes vámot, ÁFA-t, valamint egyéb kapcsolódó adókat és díjakat.

Fontos: Ne nyissa fel az Apple Terméket, kivéve, ha a Felhasználói kézikönyv ismerteti, hogyan kell azt felnyitni. Az Apple Termék felnyitása olyan sérülést okozhat, amelyre nem terjed ki a jelen jótállás.

MIT TESZ AZ APPLE JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha Ön a jelen jótállás alapján érvényes igényt nyújt be, az Apple - választása szerint - a következőket teszi:

(i) kijavítja az Apple Terméket új, vagy teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészek felhasználásával; vag.

(ii) kicseréli az Apple Terméket egy olyan termékre, amely funkcionálisan legalább egyenértékű az Apple Termékkel és amely új és/vagy teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészekből áll; vag.

(iii) visszatéríti a vételárat az Apple Termék visszaszolgáltatásáért cserébe.

Egy termék vagy alkatrész cseréjekor, illetve visszatérítés esetén minden cserecikk az Ön tulajdonába kerül, a kicserélt, illetve a visszaadott cikk pedig az Apple tulajdona lesz.

A cserealkatrészre, a cseretermékre, illetve a megjavított Apple Termékre az eredeti Apple Termék jótállásának fennmaradó időtartama, vagy a csere, illetve a javítás időpontjától számított kilencven (90) nap időtartamú jótállás közül az vonatkozik, amelyik Önnek hosszabb jótállást biztosít.

Ha nem az Apple Termék vásárlása szerinti országban kéri a jótállási szolgáltatást, akkor az Apple-nek jogában áll a termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő hasonló termékek, illetve alkatrészek felhasználásával kijavítani, illetve kicserélni.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁS?

Mielőtt a jótállási szolgáltatást igénybe veszi, kérjük tanulmányozza a következő, online elérhető segédanyagokat:

Ha nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy - adott esetben - az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel (a továbbiakban "Apple Üzlet") vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatóval, akik segítenek eldönteni, hogy az Ön Apple Terméke vonatkozásában indokolt-e jótállási szolgáltatás igénybevétele, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az alábbi jótállási szolgáltatási lehetőségek közül az Apple melyiket fogja biztosítani az Ön esetében.

Jótállási szolgáltatás igénybe vétele előtt az Apple vagy annak ügynökei kérhetik Öntől, hogy igazolja a termék megvásárlását, válaszoljon a potenciális problémák felderítését célzó kérdésekre, valamint kövesse az Apple jótállási szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó eljárásait, például tartsa be az Apple Termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat az alábbi "Postán beküldött termék javítása szolgáltatás" igénybevétele esetén.

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás keretében nyújtott szolgáltatások és támogatások igénybe vételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a meg nem felelés a leszállítás időpontjában már fennállt, kivéve, ha ez a meg nem felelés természetével ellentétes lenne.

A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ LEHETŐSÉGEK

Az Apple az egyedi körülmények függvényében (különösen az Apple Termék típusától függően) saját belátása szerint választja ki, hogy a jótállási szolgáltatást az alábbi lehetőségek közül mely vagy melyek útján nyújtja:

(i) Bevitt termék javítása szolgáltatás. Az Apple megkérheti arra, hogy az Apple Terméket vigye el egy olyan Apple Üzletbe vagy Hivatalos Apple Szolgáltatóhoz, amely bevitt termék javítása szolgáltatást nyújtja. Előfordulhat, hogy az Apple Terméket egy Apple Szervizbe (a továbbiakban "ASz") fogják elküldeni a jótállási szolgáltatás elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a jótállási szolgáltatást teljesítették, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple Terméket az Apple Üzlet vagy a Hivatalos Apple Szolgáltató címén, illetőleg az Apple Terméket az Apple Szerviz címéről közvetlenül az Ön címére küldik el.

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple választása szerint postán beküldött termék javítása szolgáltatás útján kívánja nyújtani a jótállási szolgáltatást, akkor az Apple díjmentesített levelet és szükség esetén csomagolóanyagot küld Önnek, hogy Ön az Apple Terméket elküldhesse egy Apple Szerviz vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltató címére az Apple utasításainak megfelelően. Amikor a jótállási szolgáltatást teljesítették, az Apple Szerviz vagy a Hivatalos Apple Szolgáltató visszaküldi az Apple Terméket az Ön részére. Ha Ön minden utasítást betart, akkor az Ön címéről és az Ön címére történő szállítást is az Apple fizeti.

(iii) "Csináld magad" javítási szolgáltatás. "Csináld magad" javítási szolgáltatás esetén az Apple csereterméket vagy olyan könnyen kicserélhető, a termékhez tartozó alkatrészt vagy tartozékot (például egeret vagy billentyűzetet) biztosít Önnek, amelynek kicseréléséhez nincs szükség szerszámra. Megjegyzés: Az Apple nem felelős a "Csináld magad" jótállási szolgáltatás során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért. Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple Üzletet vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatót. Ha az Apple választása szerint "Csináld magad" szolgáltatás útján kívánja nyújtani a jótállási szolgáltatást, akkor ennek folyamata a következő.

(a) Olyan szolgáltatás esetén, amelynél az Apple igényt tart a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple a cseretermék, a cserealkatrész, illetve a cseretartozék kiskereskedelmi árának, valamint a felmerülő szállítási költségeknek megfelelő összeg hitelkártya-számláján biztosítékként való zárolását kérhet Öntől. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint - szükség esetén - a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó kötelezettségek listáját. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy ez a jótállási szolgáltatási lehetőség nem érhető el az Ön részére, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére.

(b) Olyan szolgáltatás esetén, amelynél az Apple nem tart igényt a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple ingyenesen el fog küldeni Önnek egy csereterméket, cserealkatrészt, illetve cseretartozékot, valamint - szükség esetén - a beszerelési utasításokat, továbbá a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék ártalmatlanítására vonatkozó esetleges feltételeket.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(i) Teljes megállapodás:

Az Apple a jelen jótállási dokumentumban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést - kivéve a jelen dokumentum elején említett fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat - kizár az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás köréből. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállás, feltételek és/vagy vélelmezett feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent leírt korlátozások Önre nem vonatkoznak.

(ii) Adatokra vonatkozó felelősség kizárása:

Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Apple Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése és/vagy azok elvesztésének kockázata nélkül.

(iii) A felelősség korlátozása:

Az Apple felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a következőkre:

 1. olyan veszteségek, amelyeket nem a jelen jótállási dokumentum általunk történő megszegése okozott;
 2. olyan veszteség vagy kár, amely a termék megvásárlásakor nem volt a jelen jótállási dokumentum Apple által történő megszegésének ésszerűen előre látható következménye; illetve
 3. veszteségek bármely üzleti kapcsolata tekintetében, elmaradt haszon, adatvesztés vagy elmulasztott lehetőség vesztesége.

A jelen jótállási dokumentum rendelkezései nem vonatkoznak (i) a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre, (ii) a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; (iii) a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; vagy (iv) az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Apple az ügyfelek adatait a www.apple.com/legal/warranty/privacy oldalon található Apple Felhasználói Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli és használja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Apple egyetlen viszonteladója, ügynöke és alkalmazottja sem jogosult a jelen jótállás módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de az nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, amelyben az Apple Terméket megvásárolták.

Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás – MAC
Kizárólag Apple márkájú termékekre

A FOGYASZTÓI JOGOK ÉS EZEN JÓTÁLLÁS VISZONYA

A JELEN JÓTÁLLÁS EGYEDI JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS ÖNNEK EGYÉB, ÁLLAMONKÉNT (ILLETVE ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐ EGYÉB JOGAI LEHETNEK. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT ESETEK KIVÉTELÉVEL AZ APPLE NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL AZ ÖN EGYÉB JOGAIT, IDEÉRTVE AZON JOGOKAT, AMELYEK EGY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDNEK. A JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN ISMERJE MEG ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

JÓTÁLLÁSI KORLÁTOZÁSOK, AMELYEK ÉRINTHETIK A FOGYASZTÓI JOGOKAT

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN JÓTÁLLÁS ÉS A BENNE FOGLALT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET ÉS FELTÉTELT HELYETTESÍTENEK, LEGYEN AZ SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN TETT, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ, KIFEJEZETT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ. AZ APPLE, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ, JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST, VALAMINT A REJTETT VAGY LÁTENS HIBÁKRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. HA AZ APPLE JOGSZERŰEN NEM ZÁRHATJA KI A JOSZABÁLYILAG ELŐÍRT VAGY AZ ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, AKKOR, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, A VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS AZ ALÁBB LEÍRT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSRA, VALAMINT AZON JAVÍTÁSRA VAGY TERMÉKCSERÉRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET AZ APPLE SAJÁT HATÁSKÖRÉN BELÜL MAGA HATÁROZ MEG. NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

MIRE VONATKOZIK A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple, a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVES időtartamra jótállást vállal az eredeti csomagolásban lévő Apple márkájú hardvertermékekre és kiegészítőkre („Apple Termék”), normál - az Apple által közzétett útmutatókkal összhangban lévő - használat mellett fellépő anyag- és gyártási hibák tekintetében („Jótállás Időtartama”). Az Apple közzétett útmutatói nem kizárólagosan, de magukban foglalják a műszaki leírásokban, használati utasításokban és a szerviz általi kommunikációban foglalt információt.

MIRE NEM VONATKOZIK A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem vonatkozik bármely nem-Apple márkájú hardvertermékre vagy szoftverre, abban az esetben sem, amennyiben azokat Apple hardverrel együtt értékesítettek, vagy azzal egybecsomagolták. Az Apple cégtől eltérő gyártók, szállítók vagy kiadók saját jótállást nyújthatnak a végfelhasználók számára, de az Apple, amennyiben azt a jogszabályok lehetővé teszik, ezek termékeit úgy nyújtja, „ahogy vannak”. Az Apple által forgalmazott, Apple márkanévvel ellátott vagy anélküli szoftverre (beleértve, de nem korlátozva a rendszerszoftvert) ez a jótállás nem vonatkozik. A szoftver használatára vonatkozó jogaival kapcsolatos részletekért tekintse át a szoftvert kísérő licenciaszerződést. Az Apple nem szavatolja, hogy az Apple Termék működése megszakításoktól vagy hibáktól mentes lesz. Az Apple nem felelős az Apple termék használatára vonatkozó útmutatások be nem tartása miatt keletkező károkért.

A jelen jótállás nem vonatkozik: (a) az elhasználódó részekre, mint például az akkumulátorok, amelyeket arra terveztek, hogy idővel elhasználódjanak, kivéve, ha a hibát anyag- vagy gyártási hiba okozta; (b) a termék küllemét érintő sérülésekre, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, a horpadásokat, a csatlakozó portokon lévő törött műanyagot; (c) a nem-Apple termékkel történő használat miatt bekövetkezett kárra; (d) a baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kárra; (e) az olyan kárra, amely abból ered, hogy az Apple Terméket nem az Apple által közzétett útmutatóknak megfelelően működtették; (f) az olyan beavatkozás (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott kárra, amelyet nem az Apple által meghatalmazott személy vagy egy „Apple Authorized Service Provider” („AASP”) végzett el; (g) az olyan Apple Termékre amelyet annak működése vagy képességeinek megváltoztatása érdekében az Apple írásos engedélye nélkül átalakítottak; (h) az Apple Termék normál elhasználódásából vagy egyébként annak öregedéséből adódó hibákra vagy (i) ha az Apple Termék bármely sorozatszámát eltávolították az Apple Termékről, vagy a sorozatszámot olvashatatlanná tették.

AZ ÖN FELELŐSSÉGE

AMENNYIBEN AZ ÖN APPLE TERMÉKE ALKALMAS SZOFTVERPROGRAMOK, ADAT ÉS EGY INFORMACIÓ TÁROLÁSÁRA, AZ ADATAI VÉDELME ÉRDEKÉBEN ÉS A LEHETSÉGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL IDŐSZAKONKÉNT KÉSZÍTSEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT AZ ADATHORDOZÓN TÁROLT ADATAIRÓL.

A jótállási javítás előtt az Apple vagy képviselői kérhetik Önt, hogy igazolja a vásárlás részleteit, válaszoljon olyan kérdésekre, amelyek elősegítik a lehetséges problémák meghatározását, és hogy kövesse az Apple jótállás-érvényesítési eljárását. Mielőtt az Apple Termékét jótállási javításra átadná, készítsen elkülönített biztonsági másolatot az Apple Termék adathordozóján tárolt adatairól, távolítson el minden olyan személyes adatot, amelyet meg kíván védeni és távolítson el minden biztonsági jelszót.

A JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS SORÁN LEHETSÉGES, HOGY AZ APPLE TERMÉK ADATHORDOZÓJA ÚJRAFORMÁZÁSRA KERÜL, AZ AZON TÁROLT ADAT ELVESZIK VAGY ELTÁVOLÍTÁSRA KERÜL. AZ ILYEN ESETBEN AZ APPLE ÉS MEGBÍZOTTJAI NEM FELELŐSEK A JAVÍTOTT APPLE TERMÉK ADATHORDOZÓJÁN VAGY BÁRMELY EGYÉB RÉSZÉN TÁROLT SZOFTVERPROGRAM, ADAT VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ BÁRMILYEN ELVESZÉSÉÉRT.

A jótállási javítást követően az Ön Apple Terméke vagy egy cseretermék az Apple Termék vásárláskor meglévő konfigurációjával kerül Önnek visszaszolgáltatásra, az elérhető frissítések függvényében. Minden egyéb szoftver újratelepítése, adat és információ visszaállítása az Ön felelőssége. A jelen jótállás nem vonatkozik az egyéb szoftverprogramok újratelepítésére, az adatok és információk visszaállítására.

MIT TESZ AZ APPLE A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR?

Amennyiben Ön a Jótállási Időtartam alatt jogos igényt jelent be az Apple-nél vagy egy AASP - nél, az Apple, választása szerint (i) az Apple Terméket egy új vagy egy új alkatrésszel egyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó korábban használt alkatrész felhasználásával kijavítja; vagy (ii) az Apple Terméket egy olyan új és/vagy egy olyan az újjal megegyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó, korábban már használt alkatrészekből álló termékre cseréli, amely működését tekintve legalább megegyezik az Apple Termékkel; vagy (iii) visszatéríti az Apple Termék vételárát. Az Apple kérheti, hogy bizonyos felhasználó által telepíthető alkatrészek vagy termékek cseréjét Ön végezze el. A cseretermékre vagy cserealkatrészre, beleértve az Apple által biztosított útmutatásoknak megfelelően telepített, felhasználó által telepíthető alkatrészt is, az eredeti termék hátralévő jótállása lesz irányadó vagy a csere, illetve javítás dátumától számított kilencven (90) nap aszerint, hogy melyik biztosít hosszabb fedezeti időt az Ön számára. Amennyiben egy termék vagy alkatrész cserére kerül, minden cserealkatrész (cseretermék) az Ön tulajdonába, a cserélt alkatrész (termék) pedig az Apple tulajdonába kerül.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS?

Kérjük, hogy jótállási javítás igénylése előtt tekintse át a lent bemutatott online segítőforrásokat. Amennyiben az Apple Termék ezen segítőforrások igénybevételét követően továbbra sem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba az Apple képviselőivel, vagy ha van ilyen, akkor egy, az Apple tulajdonban lévő kiskereskedelmi áruházzal („Apple Kiskereskedés”) vagy egy AASP - szolgáltatóval az alább megadott adatok alapján.Az Apple képviselője vagy az AASP - szolgáltató segít eldönteni, hogy Apple Terméke igényel-e javítást, és ha igen, tájékoztatja Önt, hogy az Apple azt miként biztosítja. Amennyiben telefonon lép kapcsolatba az Apple céggel, az Ön tartózkodási helyétől függően további költségek merülhetnek fel.

A jótállási javítással kapcsolatban részletes online információt a lent feltüntetetett online forrásokon találhat.

JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Az Apple a jótállási javítást a következő módok közül egy vagy több útján nyújtja:

(i) „Carry-in” (Vigye be) javítás. Ebben az esetben az Apple Termékét Ön visszaviszi egy olyan Apple Kiskereskedésbe vagy egy AASP-be, amely „carry-in” javítást kínál. A javítás a helyszínen történik, vagy az Apple Kiskereskedés, vagy AASP-szolgáltató az Apple Terméket az Apple Javítószerviznek küldi javításra. Amennyiben értesítést kap arról, hogy az Apple Termék javítása elkészült, azt azonnal átveheti az Apple Kiskereskedésben vagy AASP - szolgáltatónál, illetve az Apple Termék közvetlenül Önnek kerülhet megküldésre az Apple Javítószervizből.

(ii) „Mail-in” (Küldje be) javítás. Amennyiben az Apple meghatározása szerint az Ön Apple Terméke alkalmas a „mail-in” javításra, az Apple előre fizetett szállítólevelet, és amennyiben alkalmazható, csomagolóanyagot küld Önnek, így Ön az Apple Terméket az Apple útmutatását követve megküldheti egy Apple Javítószerviznek vagy egy AASP – szolgáltatónak. Amint a javítás elkészült, az Apple Javítószerviz vagy az AASP – szolgáltató visszaküldi Önnek az Apple Terméket. Amennyiben mindenben az Apple útmutatása szerint jár el, az Apple megfizeti az Önhöz történő oda- és visszaküldés költségét.

(iii) „Do-it-yourself” (Csináld magad) („DIY”) alkatrészjavítás. A DIY alkatrészjavítás lehetővé teszi Ön számára, hogy saját Apple Termékét javítsa. Amennyiben a DIY alkatrészjavítást a körülmények lehetővé teszik, a javítás az alábbiak szerint történik:

(a) Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését kéri: az Apple a cseretermék vagy cserealkatrész kiskereskedelmi árának és a szállítási költségek megfelelő összegnek az Ön hitelkártyáján biztosítékként való zárolását kérheti. Amennyiben Ön ennek nem tud eleget tenni, a DIY alkatrészjavítás nem biztosítható az Ön számára. Ebben az esetben az Apple a javítás egyéb módon történő elvégzését ajánlja Önnek. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben az alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá bármely olyan kelléket, amely a kicserélt termék vagy alkatrész visszaküldéséhez szükséges. Amennyiben Ön követi az Apple útmutatásait az Apple feloldja a hitelkártyáján az adott összeg biztosítékként történt zárolását és Önnek nem kerül felszámolásra a termék vagy alkatrész ára és az Önnek történő oda- és visszaszállítási költségei. Amennyiben Ön az útmutatás szerint nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt, vagy olyan terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely javításra alkalmatlan, az Apple a zárolt összeggel megterheli az Ön hitelkártyáját.

(b) Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését nem kéri: az Apple díjmentesen megküldi önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész hulladékként történő tárolására alkalmas eszközt.

(c) Az Apple a DIY javítással kapcsolatban felmerült semmilyen munkadíjért nem vállal felelősséget. Amennyiben további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba az Apple-vel az alább található telefonszámon.

Az Apple fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a javítási lehetőségeket és az Ön Apple Termékének alkalmasságát arra, hogy különleges javítási eljárásban részesüljön. A javítási lehetőségek korlátozottak annak függvényében, hogy a javítás mely országban kerül igénylésre. A javítási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a válaszidő országonként eltérő lehet. Amennyiben az Apple Termék nem javítható abban az országban ahol a javítást igényelték, a szállítási és kezelési költségek Önt terhelhetik. Amennyiben a javítást nem abban az országban igényli, mint ahol az értékesítés történt, Ön köteles eleget tenni minden alkalmazandó import- és exportjogszabályoknak és előírásnak, és Ön felelős minden vámért, valamint vámkezelési illetékért, hozzáadott érték- és egyéb kapcsolódó adóért és díjért. Ahol nemzetközi javítás áll rendelkezésre, az Apple a helyi szabványoknak megfelelő összehasonlítható termékek és alkatrészek felhasználásával javíthatja vagy cserélheti a hibás termékeket vagy alkatrészeket.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A JELEN JÓTÁLLÁSBAN BIZTOSÍTOTT ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MAXIMÁLISAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKET KIVÉVE, AZ APPLE NEM FELELŐS A KÖZVETLEN, EGYEDI, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT, MELY A JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL BÁRMELY MEGSZEGÉSÉBŐL FAKAD, VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRVEK ALAPJÁN MERÜL FEL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HASZNÁLATKIESÉST; BEVÉTELKIESÉST; TÉNYLEGES VAGY ELŐRE JELZETT PROFITKIESÉST (BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSEK PROFITKIESÉSÉT); PÉNZHASZNÁLAT-KIESÉST; ELŐRE JELZETT MEGTAKARÍTÁS-KIESÉST; ÜZLETKIESÉST; KEDVEZŐ ALKALOM ELSZALASZTÁSÁT; JÓHÍRNÉV-VESZTÉST; MEGBECSÜLÉS-VESZTÉST; ADATVESZTÉST, ADATVESZÉLYEZTETÉST, ADATSÉRÜLÉST; VAGY EGYÉB KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ VESZTESÉGET VAGY BÁRMILYEN OKBÓL, BELEÉRTVE A BERENDEZÉS ÉS VAGYONTÁRGY CSERÉJÉBŐL FAKADÓ VESZTESÉGET VAGY SÉRÜLÉST, AZ APPLE TERMÉKBEN TÁROLT VAGY AZZAL HASZNÁLT ADATOK VAGY PROGRAMOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, PROGRAMOZÁSÁNAK VAGY REPRODUKÁLÁSÁNAK BÁRMELY KÖLTSÉGÉT, ÉS A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZALMASSÁGA MEGŐRZÉSÉNEK SIKERTELENSÉGÉT.

A MÁR EMLÍTETT KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS MIATTI IGÉNYEKRE, VAGY BÁRMELY SZÁNDÉKOSSÁGBÓL ÉS SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL SZÁRMAZÓ CSELEKEDETEK ÉS/VAGY MULASZTÁSOK MIATTI, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ FELELŐSSÉGRE. AZ APPLE ELUTASÍT MINDEN OLYAN KIJELENTÉST, AMELY SZERINT EZEN JÓTÁLLÁS HATÁLYÁN BELÜL PROGRAMVESZTÉS VAGY ADATVESZTÉS KOCKÁZATA NÉLKÜL KÉPES LESZ MEGJAVÍTANI BÁRMELY TERMÉKET, VAGY TERMÉKCSERÉT VÉGREHAJTANI.

NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

TITOKTARTÁS

Az Apple a következő weboldalon elérhető Apple felhasználói adatvédelmi szabályzattal összhangban fogja kezelni és használni az ügyféladatokat: www.apple.com/legal/internet-services/privacy

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A jelen jótállást az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője vagy alkalmazottja sem jogosult módosítani, kiterjeszteni vagy kiegészíteni. Amennyiben a jelen jótállás bármely rendelkezése jogszabályellenes, kikényszeríthetetlen, az az egyéb rendelkezések jogszerűségét vagy kikényszeríthetőségét nem érinti. A jelen jótállásra azon ország joga alkalmazandó és az azon ország joga szerint értelmezendő, amelyben az Apple Termék értékesítésére sor került. Apple alatt a jelen dokumentum végén feltüntetetett azon Apple értendő, amelyhez azon ország vagy régió tartozik, amelyben az Apple Termék vásárlása történt. A jelen jótállás kötelezettje az Apple vagy annak jogutóda.

ONLINE FORRÁSOK

A következő témakörökről további információ érhető el online:

Jótállási jegy a jogszabályon alapuló jótálláshoz

FIGYELEM:

EZ A JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A MAGYARORSZÁGON VÁSÁROLT KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZIK.

EZ A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSRA VONATKOZIK, NEM PEDIG A FENTI APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSRA, VAGY A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGRA.

AMENNYIBEN AZ APPLE TERMÉKET FOGYASZTÓKÉNT VESZI MEG, AZ APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MELLÉ ÖNNEK AUTOMATIKUSAN JÁR A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS A FENT RÉSZLETEZETT APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSON ÉS A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGI JOGOKON TÚL.

A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIT ALÁBB OLVASHATJA. A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE AZ A JOGI SZEMÉLY, AMELYTŐL ÖN AZ APPLE TERMÉKET MEGVETTE.

Fontos információ:

 1. A jelen Jogszabályi Jótállás az alábbi termékinformáción meghatározott Apple termékre ("Apple Termék") vonatkozik.
 2. A vásárláskor kérje meg az eladót a vásárlás helyén, hogy töltse ki az alábbi termékinformációt.
  Amennyiben a terméket az Apple Online Store-ban vette a www.apple.com/hu címen, a számla tartalmazza az eladóra és a termékre vonatkozó információkat. Ez a jótállási jegy a számlával együtt érvényes és alkalmazandó.
  Amennyiben a terméket az Apple Online Store-ban vásárolta, a Jótállási Időszak (lásd az alábbi 3. pontot)azon a napon kezdődik, amely napon a terméket Önnek kiszállították.
 3. A jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a (i) vásárlás időpontja, illetve a (ii)kiszállítás napja közül a későbbi időpont("Jótállási Időszak").
 4. A jelen jótállást a viszonteladónál, a vásárlás helyén érvényesítheti, Apple Online Store-ban való vásárlás, vagy egyébként közvetlenül az Apple-től való vásárlás esetén "Apple AASP-knél érvényesítheti.
 5. Az Ön régiójában található AASP-k listájáért, kérjük látogassa meg a www.apple.com/choose-your-country/ weboldalt.
 6. A jelen jótállás nem vonatkozik: (a) az elhasználódó részekre, mint például az akkumulátorok, kivéve, ha a hibát anyag- vagy gyártási hiba okozta; (b) a termék küllemét érintő sérülésekre, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, a horpadásokat, a csatlakozó portokon lévő törött műanyagot; (c) a nem-Apple termékkel történő használat miatt bekövetkezett kárra; (d) a baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kárra; (e) az olyan kárra, amely abból ered, hogy az Apple Terméket nem az Apple által közzétett útmutatóknak megfelelően működtették; (f) az olyan beavatkozás (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott kárra, amelyet nem az Apple által meghatalmazott személy vagy egy AASPvégzett el; (g) az olyan Apple Termékre amelyet annak működése vagy képességeinek megváltoztatása érdekében az Apple írásos engedélye nélkül átalakítottak; (h) az Apple Termék normál elhasználódásából vagy egyébként annak öregedéséből adódó hibákra vagy (i) ha az Apple Termék bármely sorozatszámát eltávolították az Apple Termékről, vagy a sorozatszámot olvashatatlanná tették.
 7. Amennyiben Ön a jótállási időtartama alatt jogos igényt jelent be a viszonteladónál, Apple Online Store-ban való vásárlás esetén pedig egy AASP-nél, a jótállás kötelezettje, az Ön választása szerint elsődlegesen (i) az Apple Terméket egy új alkatrész felhasználásával kijavítja; vagy (ii) az Apple Terméket egy olyan új termékre cseréli, amely működését tekintve legalább megegyezik az Apple Termékkel, kivéve, ha a csere az Apple számára aránytalan többletköltséget jelentene (erre az Apple a vásárlást követő 3 napon belül nem hivatkozhat); másodlagosan pedig, amennyiben kicserélésre vagy kijavításra nincs mód, az Ön választása szerint (iii) visszatéríti az Apple Termék vételárát, vagy (iv) az értékcsökkenéssel arányos árleszállítást ad.
 8. A viszonteladó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
  • - a fogyasztó nevét, címét,
  • - az Apple Termék megnevezését, vételárát,
  • - a vásárlás időpontját,
  • - a hiba bejelentésének időpontját,
  • - a hiba leírását,
  • - a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
  • - a kifogás rendezésének módját.
 9. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az Apple Termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított Apple Terméket átveheti.
 10. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 11. A kijavítást vagy kicserélést az Apple Termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül el kell végezni. A viszonteladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 12. A jelen jótállási jegy nem érinti az Önt fogyasztóként megillető törvényes jogokat.
 13. A jótállási jegy szabálytalan kitöltése nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Eladóra vonatkozó információ

Viszonteladó neve (beleértve a nyilvántartási számot, ahol alkalmazandó):

Viszonteladó címe:

Gyártó neve és címe:

Importőr neve és címe

Termékre vonatkozó információ

Modell:

Leírás:

Sorozatszám:

Vásárlás időpontja:

Javításokra vonatkozó információk (forgalmazó, vagy a javítószolgálat tölti ki):

Hibabejelentés és javításra átvétel dátuma:

A hiba oka és a javítás módja:

Visszaadás dátuma:

A jótállás új határideje ¹:

¹ A jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbodik.

A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE A VÁSÁRLÁS RÉGIÓJA VAGY ORSZÁGA SZERINT

A vásárlás régiója/országa Apple Cím
Európa, Közel-Kelet és Afrika
Minden ország Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás – Mac
Kizárólag Apple márkájú termékekre

FOGYASZTÓI JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

AZON FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, AKIK A LAKÓHELYÜKÖN, ILLETVE A VÁSÁRLÁS HELYÉN (HA EZ KÜLÖNBÖZIK) FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOZÁSOK ALÁ ESNEK, A JELEN GARANCIÁBAN BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK AZ EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN ELŐÍRT JOGOK ÉS JOGORVOSLATOK MELLETT ÉRVÉNYESEK. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BE NEM TARTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOGYASZTÓI JOGOKAT A JELEN JÓTÁLLÁS NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM FÜGGESZTI FEL. AZ APPLE AZONBAN AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAK SZERINT A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTJA A TÖRVÉNYES VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT, ÉS AMENNYIBEN EZEK A GARANCIÁK NEM HÁRÍTHATÓK EL, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN MINDEN ILYEN GARANCIA IDŐTARTAMA AZ ALÁBBI KIFEJEZETT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA, ILLETVE AZ APPLE SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT MEGHATÁROZOTT JAVÍTÁSI VAGY KICSERÉLÉSI SZOLGÁLTATÁSRA KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK (ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK IDŐBELI KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. A JELEN JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, EZENKÍVÜL EGYÉB JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT (VAGY ORSZÁGONKÉNT, ILLETVE TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRHETNEK. A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSRA A TERMÉK VÁSÁRLÁSÁNAK HELYÉN ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEK ÉRVÉNYESEK, ÉS EZEK SZERINT ÉRTELMEZENDŐ. AZ APPLE, AMELY A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ÉRTELMÉBEN A JÓTÁLLÓ, A DOKUMENTUM VÉGÉN A TERMÉK VÁSÁRLÁSÁNAK HELYE (ORSZÁG/RÉGIÓ) SZERINT VAN MEGHATÁROZVA.

JÓTÁLLÁS

Az Apple garanciális kötelezettségei ezen hardvertermékre vonatkozóan csak a jelen dokumentumban leírtakra terjednek ki. Az Apple az alábbi táblázatban meghatározott értelemben az eredeti végfelhasználó vásárló kiskereskedelmi vásárlásának dátumától számított EGY (1) évi („Garanciális időtartam”) normál használatra garantálja ezen Apple márkajelzéssel ellátott hardvertermék megfelelőségét az anyaghibák és gyártási hibák ellen. Ha hardverhiba merül fel, és a garanciális időtartamon belül érvényes követelést kap, az Apple saját belátása és a vonatkozó jogszabályok szerint a következők egyikét teszi: (1) ingyenesen kijavítja a hardverhibát új vagy teljesítmény és megbízhatóság tekintetében újjal egyenértékű felújított alkatrészekkel, illetve (2) új vagy teljesítmény és megbízhatóság tekintetében újjal egyenértékű, funkciójában az eredeti termékkel legalább egyenértékű felújított termékre cseréli a terméket, vagy (3) visszatéríti a termék vételárát. Az Apple kérheti, hogy a hibás alkatrészeket felhasználó által telepíthető új vagy felújított alkatrészekre cserélje, amelyeket az Apple biztosít, a jótállási kötelezettségeinek megfelelően. A cseretermékekre és -alkatrészekre, beleértve a felhasználó által az Apple útmutatásainak betartásával telepített alkatrészeket is, az eredeti termék fennmaradó garanciája, illetve a cseréről vagy javítástól számított kilencven (90) napi garancia érvényes, attól függően, hogy az adott esetben melyik hosszabb. Egy termék vagy alkatrész cseréjekor minden csereelem az Ön tulajdona, minden lecserélt elem pedig az Apple tulajdona lesz. Az Apple által a jótállási kötelezettségei keretében biztosított alkatrészeket azokban a termékekben kell használni, amelyekre vonatkozóan a garanciális követelést benyújtották. A termék árának visszatérítése esetén a terméket vissza kell adni az Apple cégnek, és az Apple tulajdonába kerül.

KIVÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN A JELEN JÓTÁLLÁS ÉS A FENT LEÍRT JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁS, JOGORVOSLAT ÉS FELTÉTEL HELYETT ÉRVÉNYESEK, BELEÉRTVE A SZÓBELI, ÍROTT, TÖRVÉNYES, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST IS. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN AZ APPLE KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDEN TÖRVÉNYES ÉS VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, NEM KIZÁRÓLAGOSAN IDEÉRTVE A KERESKEDELMI HASZNOSÍTHATÓSÁGRA, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VALAMINT A REJTETT VAGY LÁTENS HIBÁKRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. AMENNYIBEN AZ APPLE NEM TUDJA TÖRVÉNYESEN ELHÁRÍTANI A TÖRVÉNYES VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, AKKOR A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN MINDEN ILYEN JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA A KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA, ILLETVE AZ APPLE SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT MEGHATÁROZOTT JAVÍTÁSI VAGY CSERESZOLGÁLTATÁSRA KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK (ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK IDŐBELI KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. Semmilyen Apple viszonteladó, ügynök vagy alkalmazott nem jogosult ezen jótállás módosítására, bővítésére vagy kiegészítésére. Ha bármely rendelkezés illegálisnak vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem módosítja vagy csökkenti a többi kitétel törvényességét és végrehajthatóságát.

A jelen korlátozott jótállás csak az Apple által vagy az Apple számára gyártott olyan hardvertermékekre érvényes, amelyek azonosíthatók a rajtuk található „Apple” védjegy, márkanév vagy embléma alapján. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a nem Apple gyártmányú hardvertermékekre, illetve semmilyen szoftverre, még akkor sem, ha az Apple hardverhez mellékelték, vagy azzal együtt értékesítették. A nem az Apple által készített termékek gyártói, beszállítói vagy kiadói saját jótállást biztosíthatnak a végfelhasználó vásárlónak, de az Apple a törvényi szabályozásoknak megfelelő mértékben a „vásárláskori állapotukban” biztosítja a termékeiket. Az Apple által az Apple márkanévvel vagy anélkül terjesztett szoftverekre (nem kizárólagosan ideértve a rendszerszoftvereket) a jelen korlátozott jótállás nem érvényes. A használatával kapcsolatos jogok részleteiért tekintse meg a szoftverhez mellékelt licencszerződést.

Az Apple nem garantálja, hogy a termék használata zavartalan és hibamentes lesz. Az Apple nem vállal felelősséget a termék használati útmutatásainak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

Ez a jótállás nem érvényes a következőkre: (a) a fogyóeszközökre, például az akkumulátorokra és elemekre, kivéve ha a kár anyaghiba vagy gyártási hiba miatt történt, (b) esztétikai károkra, nem kizárólagosan ideértve a karcolásokat, horpadásokat és a portok műanyag részének eltörését, (c) a nem Apple termékekkel való használat során keletkezett károkra, (d) a baleset, rongálás, nem megfelelő használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső okok által okozott károkra, (e) az Apple által ismertetett engedélyezett vagy kívánt felhasználási módon kívüli használatból kifolyó károkra, (f) a nem Apple-alkalmazott vagy hivatalos Apple szolgáltató („AASP”) által végzett szervizelés (beleértve a bővítéseket és frissítéseket) által okozott károkra, (g) az Apple írásos engedélye nélkül a funkciók vagy képességek módosítása céljából módosított termékekre vagy alkatrészekre, (h) a normál elhasználódás vagy a termék elöregedése miatti hibákra vagy (i) az Apple sorozatszám eltávolítása vagy olvashatatlanná tétele esetén.

A JELEN JÓTÁLLÁSBAN LEÍRT KIVÉTELEKKEL ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ MÉRTÉKBEN AZ APPLE ELHÁRÍTJA A FELELŐSSÉGET A JÓTÁLLÁS, FELTÉTEL VAGY EGYÉB JOGI KATEGÓRIA MEGSZEGÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, ESETLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT JELENTKEZŐ KÁROKÉRT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN IDEÉRTVE A HASZNÁLATI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, A BEVÉTEL ELVESZTÉSÉT, A TÉNYLEGES VAGY VÁRT HASZON ELVESZTÉSÉT (BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HASZNOT), A PÉNZHASZNÁLATI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, A VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, AZ ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ELVESZTÉSÉT, A LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, A JÓ ÜZLETI HÍRNÉV ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSÉT, A HÍRNÉV ELVESZTÉSÉT, ADATOK ELVESZTÉSÉT, KÁROSODÁSÁT, VESZÉLYEZTETÉSÉT VAGY SÉRÜLÉSÉT, ILLETVE BÁRMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT JELENTKEZŐ VESZTESÉGET VAGY KÁRT AZ OKTÓL FÜGGETLENÜL, BELEÉRTVE A BERENDEZÉSEK ÉS INGATLANTULAJDON CSERÉJÉT, AZ APPLE TERMÉKEKEN TÁROLT VAGY HASZNÁLT ADATOK VAGY PROGRAMOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, PROGRAMOZÁSÁNAK VAGY REPRODUKÁLÁSÁNAK KÖLTSÉGEIT, ILLETVE A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK NEM MEGFELELŐ VÉDELMÉT. A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A HALÁLESETEKKEL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEKRE, ILLETVE A SZÁNDÉKOSAN VAGY VÉTKES GONDATLANSÁGGAL ELKÖVETETT TETTEKÉRT VAGY MULASZTÁSOKÉRT KAPCSOLATOS TÖRVÉNYES FELELŐSSÉGRE. AZ APPLE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ARRA, HOGY A JELEN JÓTÁLLÁS ÉRTELMÉBEN MINDEN TERMÉKET MEG TUD JAVÍTANI, ILLETVE A PROGRAMOK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉNEK KOCKÁZATA NÉLKÜL KI TUDJA CSERÉLNI A TERMÉKEKET. EGYES ÁLLAMOK (ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM ENGEDÉLYEZIK AZ ESETLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT JELENTKEZŐ KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

Garanciális szolgáltatások kérelmezése előtt, kérjük, tekintse át az online súgó forrásanyagait. Ha a termék ezen információs anyagok alkalmazása után sem működik megfelelően, akkor az alábbiakban leírt információk használatával vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőivel, vagy amennyiben lehetséges, egy Apple üzlettel vagy egy hivatalos Apple szolgáltatóval. Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple céggel, a tartózkodási helyétől függően más díjak is érvényesek lehetnek. Hívás esetén az Apple képviselője vagy egy hivatalos Apple szolgáltató segít megállapítani, hogy a terméke valóban szervizelésre szorul-e, és ha igen, értesíti annak módjáról. Segítse a termék problémáinak diagnosztizálását, és kövesse az Apple jótállásra vonatkozó eljárásait.

Az Apple a következő helyeken biztosít garanciális szervizelést: (i) Apple üzletben vagy hivatalos Apple szolgáltatónál, ahol vagy helyben végzik a szervizelést, vagy az Apple üzlet, illetve a hivatalos Apple szolgáltató elküldheti a terméket egy Apple javítási szervizbe szervizelésre, (ii) előre fizetett szállítólevelet (és ha már nincs meg az eredeti csomagolása, csomagolóanyagot is) küld Önnek, így elküldheti szervizelésre a terméket az Apple szervizhelyére, vagy (iii) felhasználó által telepíthető új vagy felújított csereterméket vagy -alkatrészeket küld, amelyekkel a felhasználó saját maga szervizelheti vagy cserélheti le a termékét („saját kezű szervizelés”). Miután megkapta a csereterméket vagy -alkatrészt, az eredeti termék vagy alkatrész az Apple tulajdona lesz, és a felhasználó vállalja az utasítások betartását, szükség esetén beleértve az eredeti termék megfelelő időn belüli visszajuttatását az Apple számára. Amikor az eredeti termék vagy alkatrész visszaküldésével járó saját kezű szervizelést biztosít, lehetséges, hogy az Apple biztosítékként egy összeget zárolhat a hitelkártyáján a cseretermék kereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségek fedezésére. Ha követi az utasításokat, az Apple visszavonja a hitelkártya zárolását, így Ön nem fizet a termékért vagy alkatrészért és a szállításért. Ha nem küldi vissza a lecserélt terméket vagy alkatrészt az utasításoknak megfelelően, illetve ha a lecserélt termék nem jogosult a garanciális szervizre, akkor az Apple a zárolt összeggel terheli meg a hitelkártyát.

A szervizelési lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a válaszidők a szervizkérelmezés helyétől függően eltérhet. A szervizelési lehetőségek bármikor változhatnak. Ha a termék nem szervizelhető abban az országban, ahol a szervizelést kérte, lehetséges, hogy Önnek kell fizetnie a szállítási és kezelési díjakat. Ha nem abban az országban kérelmezi a szervizelést, ahol vásárolta a terméket, akkor az összes vonatkozó importálási és exportálási törvény és jogszabály érvényes Önre, továbbá ön felelős a vám, az ÁFA és egyéb kapcsolódó adók és költségek megtérítéséért. Nemzetközi szervizelés esetén az Apple kijavíthatja vagy hasonló, a helyi szabványoknak megfelelő termékekre vagy alkatrészekre cserélheti a hibás termékeket vagy alkatrészeket. A vonatkozó törvényeknek megfelelően az Apple vásárlást igazoló dokumentumok bemutatását és/vagy regisztrációs követelmények teljesítését kérheti a garanciális szervizelés biztosítása előtt. A garanciális szervizszolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban az alábbiakban talál online információt további részletekkel.

ADATVÉDELEM

Az Apple a www.apple.com/legal/internet-services/privacy webhelyen elérhető, az Apple ügyfelekre vonatkozó adatvédelmi irányelvek értelmében tárolja és használja az ügyfelek adatait.

ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSE

Amennyiben a terméke alkalmas szoftverek, adatok és egyéb információk tárolására, rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatokat a termék merevlemezén és egyéb adathordozóin található adatokról a tartalom védelme érdekében és az esetleges működési hibák elleni óvintézkedésként. Mielőtt garanciális szervizelésre küldi a terméket, az Ön felelőssége a tartalom külön biztonsági másolatának elkészítése, a megóvni kívánt személyes adatok eltávolítása és a biztonsági jelszavak eltávolítása. LEHETSÉGES, HOGY A GARANCIÁLIS SZERVIZELÉS SORÁN A MEREVLEMEZ TARTAMA ELVÉSZ VAGY AZT ÚJRAFORMÁZZÁK, ÉS AZ APPLE ÉS KÉPVISELŐI NEM FELELŐSEK AZ ADATHORDOZÓN VAGY A SZERVIZELT TERMÉK BÁRMELY RÉSZÉN TALÁLHATÓ PROGRAMOK, ADATOK VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉÉRT. A termékét vagy egy csereterméket az eredeti vásárlási állapotban konfigurálva, az elérhető frissítésekkel kapja vissza. Minden egyéb szoftver, adat és jelszó újratelepítése az Ön felelőssége. A szoftverek és felhasználói adatok helyreállítása és újratelepítése nem tartozik ezen korlátozott jótállás hatálya alá.

ONLINE FORRÁSOK

A következő témakörökről további információ érhető el online:

Jótállási jegy a jogszabályon alapuló jótálláshoz

FIGYELEM:

EZ A JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A MAGYARORSZÁGON VÁSÁROLT KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZIK.

EZ A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSRA VONATKOZIK, NEM PEDIG A FENTI APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSRA, VAGY A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGRA.

AMENNYIBEN AZ APPLE TERMÉKET FOGYASZTÓKÉNT VESZI MEG, AZ APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MELLÉ ÖNNEK AUTOMATIKUSAN JÁR A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS A FENT RÉSZLETEZETT APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSON ÉS A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGI JOGOKON TÚL.

A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIT ALÁBB OLVASHATJA. A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE AZ A JOGI SZEMÉLY, AMELYTŐL ÖN AZ APPLE TERMÉKET MEGVETTE.

Jótállási kártya:

Fontos információ:

 1. A vásárláskor kérje meg az értékesítőt, hogy töltse ki az alábbi értékesítői és termékinformációkat

  Ha a www.apple.com/hu webhelyen elérhető Apple Online áruházban vásárolta a termékét, akkor a számla tartalmazza az értékesítő és a termék részletes adatait. Ez a jótállási kártya a számlával együtt érvényes és használható. Az egy (1) éves korlátozott Apple garancia által biztosított jogait ezen jótállási kártya alapján érvényesítheti.

  Ha az Apple Online áruházban vásárolt egy terméket, akkor a jótállási időtartam a termék kézhezvételének napján kezdődik.

 2. A jótállás feltételei pontosan leírják, hogy a vásárlás helyén hogyan érvényes az egy (1) éves korlátozott Apple garancia. Ez a jótállási kártya nem befolyásolja a törvényben előírt fogyasztói jogait.
 3. A régiójában található hivatalos Apple szolgáltatók listáját a következő webhelyen találja: www.apple.com/choose-your-country.

Értékesítő adatai

Viszonteladó neve (beleértve az azonosítószámot is, ha van):

Viszonteladó címe:

Termékadatok

Modell:

Leírás:

Sorozatszám:

Vásárlás dátuma:

A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE A VÁSÁRLÁS RÉGIÓJA VAGY ORSZÁGA SZERINT

A vásárlás régiója/országa Apple Cím
Amerika
Brazília Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexikó Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Amerikai Egyesült Államok és egyéb amerikai országok Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Európa, Közel-Kelet és Afrika
Minden ország Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Ázsia Csendes-óceáni térség
Ausztrália; Új-Zéland; Fidzsi-szigetek, Pápua Új-Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO info-box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japán Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afganisztán, Banglades, Bhután, Brunei, Kambodzsa, Guam, Indonézia, Laosz, Szingapúr, Malajzia, Nepál, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Sri Lanka, Vietnám Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64

Singapore 569086
Kínai Népköztársaság Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thaiföld Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Tajvan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Egyéb Ázsia Csendes-óceáni térségi országok Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Jótállási információk

További fogyasztói jogok

Azon vásárlók esetében, akikre a vásárlás országában, vagy ha ez nem egyezik meg lakhelyükkel, akkor lakóhelyük országában fogyasztóvédelmi törvények vagy rendelkezések érvényesek, az Apple egyéves korlátozott jótállásában biztosított előnyök az említett fogyasztóvédelmi törvények és szabályozások értelmében fennálló jogok és jogorvoslatok kiegészítéseként érvényesek, többek között a jelen kiegészítő jogokat is beleértve.

A gyártó által nyújtott jótállás fogyasztóvédelmi előírásokon felül további előnyöket biztosíthat. Részletes információt itt találsz.

Nem Apple márkájú termékek / Harmadik féltől származó termékek

Az Apple egyéves korlátozott jótállása az Apple-termékkel együtt csomagolt vagy értékesített olyan termékekre sem vonatkozik, amelyek nem viselik az Apple márkajelzést. A nem Apple márkájú termékekre a gyártó által nyújtott gyártói jótállás vonatkozhat, ennek részleteit a termék csomagolása és dokumentációja tartalmazza.

A jótállás kötelezettjei a vásárlás országában vagy térségében

Az Apple korlátozott jótállásának értelmében felelős vállalatok globális listája További információk