Aparatūras garantija

Apple viena (1) gada ierobežotā garantija, kas ir paredzēta
tikai Apple zīmola produktiem

PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS NORMATĪVIE TIESĪBU AKTI

Apple viena gada ierobežotā garantija ir ražotāja brīvprātīgi sniegta garantija. Papildus patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos tiesību aktos norādītajam šī garantija nodrošina papildu tiesības, tostarp, bet ne tikai, saistībā ar neatbilstošām precēm.

Apple viena gada ierobežotās garantijas priekšrocības tiek sniegtas papildus tiesībām, ko nosaka patērētāju tiesību aizsardzības normatīvie tiesību akti, nevis kā šo tiesību aizstājējs.

Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pakalpojuma prasību iesniegt saskaņā ar Apple viena gada ierobežoto garantiju vai saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos tiesību aktos noteiktajām tiesībām.

Svarīgi! Apple viena gada ierobežotās garantijas noteikumi un nosacījumi neattiecas uz prasībām, kas ir iesniegtas saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos tiesību aktos noteiktajām tiesībām.

Lai saņemtu papildu informāciju par patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajiem tiesību aktiem, lūdzu, apmeklējiet Apple vietni (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) vai sazinieties ar vietējo patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju.

KO IETVER ŠĪ GARANTIJA?

Uzņēmums Apple Distribution International, kas ir reģistrēts adresē Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (vai tā tiesību pārņēmējs) (turpmāk - "Apple"), sniedz garantiju, ka oriģinālajā iepakojumā iekļautajam Apple zīmola aparatūras produktam un piederumiem (turpmāk - "Apple produkts") VIENU (1) GADU kopš datuma, kurā gala lietotājs sākotnēji iegādājās šos produktus mazumtirdzniecības tīklā (turpmāk - "Garantijas periods"), neradīsies materiālu un ražojuma defekti, ja vien šie produkti tiks izmantoti atbilstoši Apple lietotāju rokasgrāmatām un citām Apple produktam publicētajām vadlīnijām un ņemot vērā šo produktu tehniskos datus. Kompensācijas, kas ir pieejamas saskaņā ar Apple produkta viena gada ierobežoto garantiju, lielākajā daļā pasaules valstu varat saņemt, sazinoties ar vietējiem Apple pakalpojumu sniedzējiem (lūdzu, skatiet sadaļu "Garantijas pakalpojumu saņemšana").

Ja rodas materiālu un ražojuma defekti, prasības uzņēmumam Apple varat iesniegt arī gadījumos, kad Apple produktu esat iegādājies no trešās personas.

Lūdzu, ievērojiet: visas prasības, ko iesniedzat saskaņā ar Apple viena gada ierobežoto garantiju, tiek izskatītas saskaņā ar šajā garantijas dokumentā aprakstītajiem noteikumiem.

Papildus uzņēmums Apple deviņdesmit (90) dienu laikā kopš Apple produktu piegādes nodrošina jums piekļuvi tehniskajam atbalstam, izmantojot tālruni.

KO NEIETVER ŠĪ GARANTIJA?

Šī garantija neattiecas uz jebkādiem aparatūras produktiem vai programmatūru, kas nav Apple zīmola produkti, pat ja tie bija iekļauti Apple aparatūras iepakojumā vai tika pārdoti komplektā ar Apple aparatūru.

Produktiem, kas nav Apple zīmola produkti, var būt piemērojama to ražotāja sniegtā garantija, kas nodrošina priekšrocības papildus patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos tiesību aktos noteiktajām tiesībām. Lūdzu, skatiet informāciju produkta iepakojumā un dokumentācijā.

Lai uzzinātu par savām tiesībām attiecībā uz programmatūras lietošanu, lūdzu, skatiet programmatūras komplektā iekļauto licencēšanas līgumu.

Pakalpojumu saņemšanas iespējas var būt ierobežotas, ja pakalpojumus pieprasāt valstī, kurā neiegādājāties attiecīgo Apple produktu. Ja šajā valstī Apple produkta pakalpojumi nav pieejami, pirms pakalpojuma sniegšanas uzņēmums Apple jūs informēs par visām papildu maksām, kas varētu attiekties uz jūsu produkta pakalpojumiem saistībā ar transportēšanu un sūtīšanu.

Kad sazināties ar uzņēmumu Apple pa tālruni, var tikt piemērota maksa par zvanu, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu. Papildu informāciju, lūdzu, vaicājiet tīkla operatoram.

Šī garantija neattiecas uz: (a) patēriņa precēm, piemēram, baterijām vai aizsargpārklājumiem, kam paredzēts ar laiku nolietoties, ja vien kļūme nav radusies materiālu un ražojuma defektu dēļ; (b) kosmētiskiem bojājumiem, tostarp, bet ne tikai, nobrāzumiem, iespiedumiem un salūzušu plastmasu pieslēgvietās; (c) bojājumiem, ko izraisījusi lietošana kopā ar citu produktu; (d) bojājumiem, ko izraisījis nelaimes gadījums, nepareiza lietošana, neatļauta lietošana, saskare ar šķidrumu, uguns, zemestrīce vai citi ārējie iemesli; (e) bojājumiem, ko izraisījusi Apple produkta lietošana veidā, kas nav norādīts lietotāja rokasgrāmatā, tehniskajos datos vai citās Apple produktam publicētajās vadlīnijās; (f) bojājumiem, ko izraisījusi apkalpošana (tostarp atjaunināšana un paplašināšana), ja to veicis kāds, kurš nav uzņēmuma Apple vai Apple pilnvarota pakalpojumu sniedzēja (turpmāk - "AASP") pārstāvis; (g) Apple produktu, kas ir modificēts, lai mainītu tā funkcionalitāti vai iespējas, iepriekš nesaņemot rakstisku atļauju no uzņēmuma Apple; (h) bojājumiem, ko izraisījis parasts nolietojums vai kas citādi dabīgi radies Apple produkta parastas novecošanās dēļ; (i) gadījumiem, ja Apple produkta sērijas numurs ir noņemts vai bojāts, vai (j) gadījumiem, ja produkts ir nozagts vai uzņēmums Apple pamatoti uzskata, ka produkts ir nozagts, ņemot vērā tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju.

SVARĪGI iPHONE UN iPAD PAKALPOJUMU IEROBEŽOJUMI.

Apple var ierobežot pakalpojumu iPad un iPhone uz Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) un Šveici. iPhone un iPad produktiem apkalpošanu drīkst veikt tikai uzņēmums Apple vai AASP.

JŪSU PIENĀKUMI

JA APPLE PRODUKTĀ IESPĒJAMS SAGLABĀT PROGRAMMATŪRAS PROGRAMMAS, DATUS UN CITU INFORMĀCIJU, JUMS REGULĀRI JĀVEIDO APPLE PRODUKTA ATMIŅĀ SAGLABĀTĀS INFORMĀCIJAS DUBLĒJUMKOPIJAS, LAI AIZSARGĀTU ŠO SATURU UN IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMĀM DARBĪBAS KĻŪMĒM.

Pirms Apple produktu iesniedzat garantijas pakalpojuma saņemšanai, jums jāizveido atsevišķa produkta atmiņā saglabātā satura dublējumkopija, jāizņem visa personiskā informācija un jāatspējo visas drošības paroles. Pakalpojuma sniegšanas laikā Apple produkta atmiņas saturs var tikt dzēsts, aizstāts un/vai pārformatēts.

Pēc garantijas pakalpojuma sniegšanas Apple produkts vai tā aizstājējprodukts jums tiek nodots kā jūsu Apple produkts, kāds tas bija konfigurēts sākotnējās pārdošanas laikā, atbilstoši piemērojamajiem atjauninājumiem. Kā daļu no garantijas pakalpojuma uzņēmums Apple var instalēt sistēmas programmatūras atjauninājumus, kas novērš Apple produkta pārslēgšanos iepriekšējā sistēmas programmatūras versijā. Sistēmas programmatūras atjaunināšanas dēļ Apple produktā instalētās trešās personas lietojumprogrammas var nebūt saderīgas ar šo Apple produktu vai var nedarboties. Jūs esat atbildīgs par visu pārējo programmatūras programmu, datu un informācijas atkārtotu instalēšanu. Šī garantija neietver citu programmatūras programmu, datu un informācijas atgūšanu un atkārtotu instalēšanu.

Varat pieprasīt pakalpojumu valstī, kurā neveicāt attiecīgo pirkumu. Tādā gadījumā jums jāievēro visi piemērojamie tiesību akti un noteikumi saistībā ar importēšanu un eksportēšanu, kā arī jūs esat atbildīgs par visām muitas nodevām, PVN un citiem saistītajiem nodokļiem un maksām.

Svarīgi! Apple produktu nedrīkst atvērt, ja vien lietotāja rokasgrāmatā nav aprakstīts, kā to paredzēts atvērt. Atverot Apple produktu, var izraisīt bojājumus, uz ko neattiecas šī garantija.

KĀDA IR APPLE RĪCĪBA GARANTIJAS PRASĪBAS IESNIEGŠANAS GADĪJUMĀ?

Ja saskaņā ar šo garantiju iesniedzat pamatotu prasību, Apple pēc saviem ieskatiem:

(i) salabo attiecīgo Apple produktu, izmantojot jaunas detaļas vai detaļas, kas ir lietotas, bet līdzvērtīgas jaunām attiecībā uz veiktspēju un uzticamību; vai

(ii) nomaina attiecīgo Apple produktu ar produktu, kuram ar šo Apple produktu līdzvērtīga ir vismaz funkcionalitāte un kurš ir veidots no jaunām un/vai iepriekš lietotām detaļām, kas ir līdzvērtīgas jaunām attiecībā uz veiktspēju un uzticamību; vai

(iii) atlīdzina jūsu pirkuma cenu apmaiņā pret jūsu Apple produktu.

Kad produkts vai tā detaļa tiek nomainīta vai notiek naudas atmaksāšana, visi aizstāšanas priekšmeti kļūst par jūsu īpašumu un aizstātais priekšmets vai priekšmets, par kuru ir izmaksāta atlīdzība, kļūst par Apple īpašumu.

Nomainītās detaļas vai produkta, vai labotā Apple produkta garantija ir spēkā sākotnējā Apple produkta garantijā noteiktā termiņa atlikušo laiku vai deviņdesmit (90) dienas pēc maiņas vai labošanas datuma atkarībā no tā, kurš periods ir ilgāks.

Ja pakalpojums pieprasīts citā valstī, nevis valstī, kur attiecīgais Apple produkts tika iegādāts, tad Apple var labot produktus un detaļas vai mainīt tos pret salīdzināmiem produktiem un detaļām, kas atbilst vietējiem standartiem.

KĀ SAŅEMT GARANTIJAS PAKALPOJUMUS?

Pirms garantijas pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar tālāk norādītajiem tiešsaistes palīdzības resursiem.

Ja jums nav piekļuves internetam vai ja Apple produkts nedarbojas pareizi arī pēc šo resursu izmantošanas, lūdzu, sazinieties ar Apple pārstāvi vai vajadzības gadījumā ar Apple piederošu mazumtirdzniecības veikalu ("Apple mazumtirdzniecība"), vai AASP, un viņi palīdzēs noteikt, vai jūsu Apple produktam jāveic apkalpošana, un, ja tas nepieciešams, informēs jūs, kādā no tālāk aprakstītajām garantijas pakalpojumu iespējām Apple to sniegs.

Pirms saņemat garantijas pakalpojumu, Apple vai tā aģenti var pieprasīt, lai jūs sniegtu apliecinājumu par pirkumu, atbildētu uz jautājumiem, kas izveidoti, lai palīdzētu noteikt iespējamās problēmas, un ievērotu Apple procedūras garantijas pakalpojuma saņemšanai, piemēram, izpildītu norādījumus par Apple produktu iepakošanu un nosūtīšanu pa pastu, ja izmantojat tālāk aprakstīto iesūtīšanas pakalpojumu.

GARANTIJAS PAKALPOJUMU IESPĒJAS

Apple pēc saviem ieskatiem un ņemot vērā konkrētos apstākļus, it īpaši Apple produkta veidu, garantijas pakalpojumu sniedz, izmantojot vienu vai vairākas no tālāk aprakstītajām iespējām.

(i) Apkalpošana, nododot personiski. Apple var pieprasīt, lai jūs savu Apple produktu nodotu Apple mazumtirgotājam vai AASP tā atrašanās vietā, kas piedāvā apkalpošanu, nododot personiski. Jūsu Apple produkts var arī tikt sūtīts uz Apple remonta pakalpojumu ("ARS") atrašanās vietu, lai veiktu tā apkopi. Kad jums tiek paziņots, ka apkalpošana ir pabeigta, jums šis Apple produkts ir laikus jāizņem no Apple mazumtirdzniecības vai AASP telpām vai arī šis Apple produkts no ARS telpām tiks jums tieši nosūtīts.

(ii) Apkalpošana, nosūtot pa pastu. Ja Apple izlemj apkopi sniegt, izmantojot apkalpošanu, nosūtot pa pastu, Apple jums nosūta iepriekš apmaksātu pavadzīmi un, ja nepieciešams, iepakojuma materiālu, lai jūs savu Apple produktu nosūtītu uz ARS vai AASP telpām atbilstoši Apple norādījumiem. Kad pakalpojums ir pabeigts, ARS vai AASP jums nodod atpakaļ attiecīgo Apple produktu. Ja ir ievēroti visi norādījumi, Apple sedz sūtīšanas izdevumus uz jūsu atrašanās vietu un no tās.

Detaļu piegādes pakalpojums patstāvīga remonta veikšanai (DIY - Do-it-yourself). Saskaņā ar DIY pakalpojumu Apple jums nodrošina aizstāšanas produktu vai nomaināmas produkta detaļas vai piederumus, piemēram, peli vai tastatūru, kurus var nomainīt, neizmantojot nekādus instrumentus. Piezīme: Apple nav atbildīgs ne par kādām ar darbu saistītām izmaksām, kas jums rodas saistībā ar DIY pakalpojumu. Ja jums nepieciešama papildu palīdzība saistībā ar nomainīšanu, sazinieties ar Apple pa tālāk norādītajiem tālruņiem vai apmeklējiet Apple mazumtirdzniecības vai AASP atrašanās vietas. Ja Apple izlemj sniegt DIY pakalpojumu, norisinās tālāk aprakstītais process

(a) Pakalpojums, kur Apple pieprasa aizstātā produkta, detaļas vai piederuma nodošanu atpakaļ. Kā aizstāšanas produkta, detaļas vai piederuma mazumtirdzniecības cenas un piemērojamo transportēšanas izmaksu nodrošinājumu Apple var pieprasīt kredītkartes autorizāciju. Apple jums nosūta aizstāšanas produktu, detaļu vai piederumu (vajadzības gadījumā kopā ar norādījumiem par aizstāšanu) un informāciju par visām prasībām attiecībā uz aizstātā produkta vai detaļas atgriešanu. Ja ievērojat norādījumus, Apple atceļ kredītkartes autorizāciju, tāpēc no jums netiek iekasēta maksa par produktu vai detaļu un sūtīšanu uz jūsu atrašanās vietu un no tās. Ja neiesniedzat atpakaļ aizstāto produktu, detaļu vai piederumu, kā norādīts, vai iesniedzat atpakaļ aizstāto produktu, detaļu vai piederumu, kas nav derīgs pakalpojumam, Apple no jūsu kredītkartes iekasē iepriekš noteikto maksu. Ja nespējat sniegt kredītkartes autorizāciju, pakalpojums jums var nebūt pieejams un Apple piedāvā citus risinājumus.

(b) Pakalpojums, kur Apple nepieprasa aizstātā produkta, detaļas vai piederuma iesniegšanu atpakaļ. Apple jums bez maksas nosūta aizstāšanas produktu, detaļu vai piederumu (vajadzības gadījumā kopā ar norādījumiem par ierīkošanu) un informāciju par visām prasībām attiecībā uz aizstātā produkta, detaļas vai piederuma izmešanu.

SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI

(i) Viss līgums.

Izņemot patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos tiesību aktos noteiktās tiesības, kuras jums ir piemērojamas, kā noteikts šī dokumenta sākumā, visas garantijas, nosacījumi un citi noteikumi, kas nav norādīti šajā garantijas dokumentā, nav ietverti Apple viena gada ierobežotajā garantijā. Noteiktās valstīs nav atļauts ierobežot periodu, cik ilgi šādas garantijas, nosacījumi un/vai netiešie noteikumi var būt spēkā, tāpēc, iespējams, uz jums neattiecas iepriekš norādītais ierobežojums.

(ii) Atruna attiecībā uz datiem.

Apple nesniedz garantiju vai apliecinājumu, kā arī nesola, ka varēs salabot vai aizstāt visus Apple produktus saskaņā ar šo garantiju bez riska zaudēt Apple produktā saglabāto informāciju un/vai datus.

(iii) Atbildības ierobežojums.

Uzņēmums Apple nekādā gadījumā nav atbildīgs par:

  1. jebkādiem zaudējumiem, ko nav izraisījis mūsu veikts šī garantijas dokumenta noteikumu pārkāpums;
  2. jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas, produkta pirkšanas laikā, nebija saprātīgi prognozējamas sekas Apple veiktam garantijas dokumenta pārkāpumam; vai
  3. zaudējumiem saistībā ar jebkādu jūsu uzņēmējdarbību, zaudētu peļņu vai zaudētu iespēju.

Šī garantijas dokumenta nosacījumi nav piemērojami attiecībā uz (i) nāvi vai personiskām traumām; (ii) krāpšanu vai rupju neuzmanību; (iii) krāpnieciskiem sagrozījumiem vai (iv) jebkādām citām saistībām, kuras nevar ierobežot vai no kurām nevar atteikties atbilstoši tiesību aktiem.

PRIVĀTUMS

Apple uztur un izmanto klientu informāciju atbilstoši Apple klientu privātuma pamatnostādnēm, kas pieejamas vietnē www.apple.com/legal/warranty/privacy/.

VISPĀRĪGI

Neviens Apple tālākpārdevējs, aģents vai darbinieks nav pilnvarots veikt jebkādas modifikācijas, paplašinājumus vai pielikumus šai garantijai.

Ja kāds no garantijas noteikumiem tiek atzīts par pretlikumīgu vai nepiemērojamu, tas tiek izslēgts no šīs garantijas un atlikušo noteikumu likumība un piemērojamība netiek ietekmēta.

Uz šo garantiju attiecas tās valsts tiesību akti, kurā tika nopirkts Apple produkts, un garantija ir veidota saskaņā ar tiem.

Your Hardware Warranty

Apple One (1) Year Limited Warranty - MAC
For Apple Branded Products Only

HOW CONSUMER LAW RELATES TO THIS WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, APPLE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

WARRANTY LIMITATIONS THAT MAY AFFECT CONSUMER LAW

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. APPLE DISCLAIMS ALL STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. IN SO FAR AS SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, APPLE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY AND, AT APPLE'S OPTION, THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES DESCRIBED BELOW. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION) MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY?

Apple warrants the Apple-branded hardware product and accessories contained in the original packaging ("Apple Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Apple's published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Apple’s published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, user manuals and service communications.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY?

This warranty does not apply to any non-Apple branded hardware products or any software, even if packaged or sold with Apple hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than Apple, may provide their own warranties to you but Apple, in so far as permitted by law, provides their products "AS IS". Software distributed by Apple with or without the Apple brand (including, but not limited to system software) is not covered by this warranty. Please refer to the licensing agreement accompanying the software for details of your rights with respect to its use. Apple does not warrant that the operation of the Apple Product will be uninterrupted or error-free. Apple is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Apple Product’s use.

This warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) to damage caused by use with another product; (d) to damage caused by accident, abuse, misuse, liquid contact, fire, earthquake or other external cause; (e) to damage caused by operating the Apple Product outside Apple’s published guidelines; (f) to damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Apple or an Apple Authorized Service Provider (“AASP”); (g) to an Apple Product that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of Apple; (h) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Apple Product, or (i) if any serial number has been removed or defaced from the Apple Product.

YOUR RESPONSIBILITIES

IF YOUR APPLE PRODUCT IS CAPABLE OF STORING SOFTWARE PROGRAMS, DATA AND OTHER INFORMATION, YOU SHOULD MAKE PERIODIC BACKUP COPIES OF THE INFORMATION CONTAINED ON THE STORAGE MEDIA TO PROTECT THE CONTENTS AND AS A PRECAUTION AGAINST POSSIBLE OPERATIONAL FAILURES.

Before receiving warranty service, Apple or its agents may require that you furnish proof of purchase details, respond to questions designed to assist with diagnosing potential issues and follow Apple's procedures for obtaining warranty service. Before submitting your Apple Product for warranty service you should maintain a separate backup copy of the contents of its storage media, remove all personal information that you want to protect and disable all security passwords.

DURING WARRANTY SERVICE IT IS POSSIBLE THAT THE CONTENTS OF THE APPLE PRODUCT’S STORAGE MEDIA WILL BE LOST, REPLACED OR REFORMATTED. IN SUCH AN EVENT APPLE AND ITS AGENTS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF SOFTWARE PROGRAMS, DATA OR OTHER INFORMATION CONTAINED ON THE STORAGE MEDIA OR ANY OTHER PART OF THE APPLE PRODUCT SERVICED.

Following warranty service your Apple Product or a replacement product will be returned to you as your Apple Product was configured when originally purchased, subject to applicable updates. You will be responsible for reinstalling all other software programs, data and information. Recovery and reinstallation of other software programs, data and information are not covered under this warranty.

WHAT WILL APPLE DO IN THE EVENT THE WARRANTY IS BREACHED?

If during the Warranty Period you submit a valid claim to Apple or an AASP, Apple will, at its option, (i) repair the Apple Product using new or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability, (ii) replace the Apple Product with a product that is at least functionally equivalent to the Apple Product and is formed from new and/or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability, or (iii) exchange the Apple Product for a refund of your purchase price.

Apple may request that you replace certain user-installable parts or products. A replacement part or product, including a user-installable part that has been installed in accordance with instructions provided by Apple, assumes the remaining warranty of the Apple Product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is replaced or a refund provided, any replacement item becomes your property and the replaced or refunded item becomes Apple's property.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?

Please access and review the online help resources described below before seeking warranty service. If the Apple Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact an Apple representative or, if applicable, an Apple owned retail store ("Apple Retail") or AASP, using the information provided below. An Apple representative or AASP will help determine whether your Apple Product requires service and, if it does, will inform you how Apple will provide it. When contacting Apple via telephone, other charges may apply depending on your location.

Online information with details on obtaining warranty service is provided below.

WARRANTY SERVICE OPTIONS

Apple will provide warranty service through one or more of the following options:

(i) Carry-in service. You may return your Apple Product to an Apple Retail or AASP location offering carry-in service. Service will be performed at the location, or Apple Retail or an AASP may send your Apple Product to an Apple Repair Service (“ARS”) location to be serviced. Once you are notified that service is complete, you will promptly retrieve the Apple Product from the Apple Retail or AASP location, or the Apple Product will be sent directly to your location from the ARS location.

(ii) Mail-in service. If Apple determines that your Apple Product is eligible for mail-in service, Apple will send you prepaid waybills and if applicable, packaging material, so that you may ship your Apple Product to an ARS or AASP location in accordance with Apple’s instructions. Once service is complete, the ARS or AASP location will return the Apple Product to you. Apple will pay for shipping to and from your location if all instructions are followed.

(iii) Do-it-yourself (DIY) parts service. DIY parts service allows you to service your own Apple Product. If DIY parts service is available in the circumstances, the following process will apply.

(a) Service where Apple requires return of the replaced product or part. Apple may require a credit card authorization as security for the retail price of the replacement product or part and applicable shipping costs. If you are unable to provide credit card authorization, DIY parts service may not be available to you and Apple will offer alternative arrangements for service. Apple will ship a replacement product or part to you with installation instructions, if applicable, and any requirements for the return of the replaced product or part. If you follow the instructions, Apple will cancel the credit card authorization, so you will not be charged for the product or part and shipping to and from your location. If you fail to return the replaced product or part as instructed or return a replaced product or part that is ineligible for service, Apple will charge your credit card for the authorized amount.

(b) Service where Apple does not require return of the replaced product or part. Apple will ship you free of charge a replacement product or part accompanied by instructions on installation, if applicable, and any requirements for the disposal of the replaced product or part.

(c) Apple is not responsible for any labor costs you incur relating to DIY parts service. Should you require further assistance, contact Apple at the telephone number listed below.

Apple reserves the right to change the method by which Apple may provide warranty service to you, and your Apple Product's eligibility to receive a particular method of service. Service will be limited to the options available in the country where service is requested. Service options, parts availability and response times may vary according to country. You may be responsible for shipping and handling charges if the Apple Product cannot be serviced in the country it is in. If you seek service in a country that is not the country of purchase, you will comply with all applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T. and other associated taxes and charges. For international service, Apple may repair or replace products and parts with comparable products and parts that comply with local standards.

LIMITATION OF LIABILITY

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, APPLE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH THE APPLE PRODUCT OR ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF INFORMATION STORED IN THE APPLE PRODUCT.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. APPLE DISCLAIMS ANY REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY APPLE PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR REPLACE THE APPLE PRODUCT WITHOUT RISK TO OR LOSS OF INFORMATION STORED ON THE APPLE PRODUCT.

SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

PRIVACY

Apple will maintain and use customer information in accordance with the Apple Customer Privacy Policy available at www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

GENERAL

No Apple reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired. This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the Apple Product purchase took place. Apple is identified at the end of this document according to the country or region in which the Apple Product purchase took place. Apple or its successor in title is the warrantor under this warranty.

Online Information

More information of the following is available online:

Warranty Obligor For Region Or Country of Purchase

Region/Country of Purchase Apple Address
Americas
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andares, São Paulo, SP, Brasil
04542-000
SAC: 0800-761-0880
https://www.apple.com/br/support
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D.F., CP 01210, Mexico
United States and Other Americas Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europe, Middle East and Africa
Russian Federation Limited Liability Company Apple Rus 5 Petrovka Street, Berlin House Business Center, 107031, Moscow, Russian Federation
Turkey Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi FSM Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi No:8, Blok No.2 (C Blok) Kat:18 34471 Ümraniye İstanbul, Turkey
All Other Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
People's Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 44th Floor, Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Taiwan Apple Asia LLC 19F., No.1, Songzhi Rd.,
Xinyi Dist., Taipei City 110,
Taiwan
Other Asian Pacific Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Your Hardware Warranty

Apple One (1) Year Limited Warranty - Mac
For Apple Branded Products Only

CONSUMER RIGHTS AND RESTRICTIONS

FOR CONSUMERS, WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. THIS WARRANTY DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND ANY RIGHTS OF CONSUMERS ARISING OUT OF NON-CONFORMITY WITH A SALES CONTRACT. HOWEVER, AS DESCRIBED BELOW, APPLE DISCLAIMS STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, AND IN SO FAR AS SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, ALL SUCH WARRANTIES SHALL TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY DESCRIBED BELOW AND TO THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE AS DETERMINED BY APPLE IN ITS SOLE DISCRETION. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATIONS DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). THIS LIMITED WARRANTY IS GOVERNED BY AND CONSTRUED UNDER THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH THE PRODUCT PURCHASE TOOK PLACE. APPLE, THE WARRANTOR UNDER THIS LIMITED WARRANTY, IS IDENTIFIED AT THE END OF THIS DOCUMENT ACCORDING TO THE COUNTRY OR REGION IN WHICH THE PRODUCT PURCHASE TOOK PLACE.

WARRANTY

Apple’s warranty obligations for this hardware product are limited to the terms set forth herein. Apple, as defined in the table below, warrants this Apple-branded hardware product against defects in materials and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser (“Warranty Period”). If a hardware defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, at its option and to the extent permitted by law, Apple will either (1) repair the hardware defect at no charge, using new or refurbished parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the product with a product that is new or refurbished that is equivalent to new in performance and reliability and is at least functionally equivalent to the original product, or (3) refund the purchase price of the product. Apple may request that you replace defective parts with user-installable new or refurbished parts that Apple provides in fulfillment of its warranty obligation. A replacement product or part, including a user-installable part that has been installed in accordance with instructions provided by Apple, assumes the remaining warranty of the original product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Apple’s property. Parts provided by Apple in fulfillment of its warranty obligation must be used in products for which warranty service is claimed. When a refund is given, the product for which the refund is provided must be returned to Apple and becomes Apple’s property.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW, APPLE SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF APPLE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY AND TO THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE AS DETERMINED BY APPLE IN ITS SOLE DISCRETION. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATIONS DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU. No Apple reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

This Limited Warranty applies only to hardware products manufactured by or for Apple that can be identified by the “Apple” trademark, trade name, or logo affixed to them. The Limited Warranty does not apply to any non-Apple hardware products or any software, even if packaged or sold with Apple hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than Apple, may provide their own warranties to the end user purchaser, but Apple, in so far as permitted by law, provides their products “as is”. Software distributed by Apple with or without the Apple brand name (including, but not limited to system software) is not covered under this Limited Warranty. Refer to the licensing agreement accompanying the software for details of your rights with respect to its use.

Apple does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. Apple is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use.

This warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) to damage caused by use with non-Apple products; (d) to damage caused by accident, abuse, misuse, liquid contact, fire, earthquake or other external causes; (e) to damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by Apple; (f) to damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Apple or an Apple Authorized Service Provider (“AASP”); (g) to a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of Apple; (h) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the product or (i) if any Apple serial number has been removed or defaced.

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, APPLE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED OR USED WITH APPLE PRODUCTS AND ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF DATA STORED ON THE PRODUCT. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. APPLE DISCLAIMS ANY REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR MAKE A PRODUCT EXCHANGE WITHOUT RISK TO OR LOSS OF THE PROGRAMS OR DATA. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

Please access and review the online help resources described below before requesting warranty service. If the product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact the Apple representatives or, if applicable, an Apple owned retail store (“Apple Retail”) or AASP using the information provided below. When contacting Apple via telephone, other charges may apply depending on your location. When calling, an Apple representative or AASP will help determine whether your product requires service and, if it does, will inform you how Apple will provide it. You must assist in diagnosing issues with your product and follow Apple’s warranty processes.

Apple will provide warranty service either (i) at an Apple Retail or AASP location, where service is performed at the location, or the Apple Retail or AASP may send the product to an Apple repair service location for service, (ii) by sending you prepaid way bills (and if you no longer have the original packaging, Apple may send you packaging material) to enable you to ship the product to Apple’s repair service location for service, or (iii) by sending you customer installable new or refurbished replacement product or parts to enable you to service or exchange your own product (“DIY Service”). Upon receipt of the replacement product or part, the original product or part becomes the property of Apple and you agree to follow instructions, including, if required, arranging the return of original product or part to Apple in a timely manner. When providing DIY Service requiring the return of the original product or part, Apple may require a credit card authorization as security for the retail price of the replacement product or part and applicable shipping costs. If you follow instructions, Apple will cancel the credit card authorization, so you will not be charged for the product or part and shipping costs. If you fail to return the replaced product or part as instructed or the replaced product or part is not eligible for warranty service, Apple will charge the credit card for the authorized amount.

Service options, parts availability and response times may vary according to the country in which service is requested. Service options are subject to change at any time. You may be responsible for shipping and handling charges if the product cannot be serviced in the country in which service is requested. If you seek service in a country that is not the country of purchase, you will comply with all applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T. and other associated taxes and charges. For international service, Apple may repair or exchange defective products and parts with comparable products and parts that comply with local standards. In accordance with applicable law, Apple may require that you furnish proof of purchase details and/or comply with registration requirements before receiving warranty service. Online information with more details on obtaining warranty service is provided below.

PRIVACY

Apple will maintain and use customer information in accordance with the Apple Customer Privacy Policy available at www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

DATA BACKUP

If your product is capable of storing software programs, data and other information, you should make periodic backup copies of the information contained on the product’s hard drive or other storage media to protect the contents and as a precaution against possible operational failures. Before you deliver your product for warranty service it is your responsibility to keep a separate backup copy of the contents, remove all personal information and that you want to protect and disable any security passwords. IT IS POSSIBLE THAT THE CONTENTS OF YOUR HARD DRIVE WILL BE LOST OR REFORMATTED IN THE COURSE OF WARRANTY SERVICE, AND APPLE AND ITS AGENTS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO OR LOSS OF PROGRAMS, DATA OR OTHER INFORMATION CONTAINED ON THE MEDIA OR ANY PART OF THE PRODUCT SERVICED. Your product or a replacement product will be returned to you configured as your product was when originally purchased, subject to applicable updates. You will be responsible for reinstalling all other software programs, data and passwords. Recovery and reinstallation of software programs and user data are not covered under this Limited Warranty.

Online Information

More information of the following is available online:

Warranty Obligor For Region Or Country of Purchase

Region/Country of Purchase Apple Address
Americas
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
United States and Other Americas Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
People's Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Other Asian Pacific Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Informācija par garantiju

Papildu juridiskās tiesības patērētājiem

Patērētājiem, uz kuriem attiecas pirkuma iegādes valsts vai, ja atšķiras, to mītnes valsts patērētāju aizsardzības likumi un tiesību akti, Apple viena gada garantijas piešķirtās priekšrocības ir papildinājums visām tiesībām un līdzekļiem, kurus, ieskaitot, bet ne tikai, papildus šīm tiesībām nodrošina šie patērētāju tiesību aizsardzības likumi un tiesību akti.

Ražotāja garantijā piedāvātās priekšrocības ir papildinājums tiesībām, kuras nodrošina patērētāju likums. Lai iegūtu detalizētu informāciju, noklikšķināt šeit.

Produkti, kas nav Apple zīmola produkti/trešās puses produkti

Apple viena gada ierobežotā garantija neattiecas uz produktiem, kas nav Apple zīmola produkti, pat ja tie ir vienā iepakojumā vai tiek pārdoti kopā ar Apple produktiem. Uz produktiem, kas nav Apple zīmola produkti, var attiekties ražotāja garantijas priekšrocības, kuras nodrošina produkta ražotājs. Detalizētu informāciju sk. uz produkta iepakojuma un produktam pievienotajā informācijā.

Iegādes reģiona vai valsts garantijas izsniedzējs

Saraksts ar uzņēmumiem visā pasaulē, uz kuriem attiecas Apple ierobežotā garantija Plašāka informācija