Záruka na hardvér

Ročná obmedzená záruka (1 rok) spoločnosti Apple vzťahujúca sa
výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Ročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva okrem iného vrátane práv týkajúcich sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dôležité: Podmienky a ustanovenia ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov.

Ďalšie informácie o zákonoch o ochrane spotrebiteľov nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International so sídlom Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej právny nástupca) ("Apple") poskytuje záruku na hardvérové produkty a príslušenstvo značky Apple zabalený v pôvodnom balení ("produkt Apple") v prípade nedostatkov materiálu a spracovania, keď sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu koncovým používateľom ("obdobie platnosti záruky"). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle ročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť "Ako môžem získať záručné služby?"). V prípade akéhokoľvek nedostatku materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiat (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

Možnosti servisu môžu byť obmedzené, ak sa servis vyžaduje v krajine, ktorá nie je krajinou nákupu produktu Apple. V prípade, že servis pre produkt Apple v takejto krajine nie je dostupný, spoločnosť Apple vás bude informovať o akýchkoľvek dodatočných poštovných a manipulačných poplatkoch, ktoré sa môžu uplatňovať pred vykonaním servisu.

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa neuplatňuje: a) na spotrebné súčasti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré po čase zoslabnú, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku nedostatku materiálu alebo spracovania; b) na vizuálne poškodenie vrátane, nie však výhradne, škrabancov, preliačenín alebo poškodených plastov na konektoroch; c) na škody spôsobené používaním s iným produktom; d) na škody spôsobené nehodou, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s tekutinou, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; e) na škody spôsobené prevádzkou produktu Apple v rozpore s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania produktu Apple; f) na škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom inou osobou ako zástupcom spoločnosti Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti Apple ("AASP"); g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť jeho funkčnosť alebo vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním v dôsledku používania alebo iné chyby v dôsledku bežného časového opotrebovania produktu Apple; alebo i) ak bolo niektoré sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené; alebo j) ak bol produkt ukradnutý alebo ak sa spoločnosť Apple oprávnene domnieva, že produkt je ukradnutý, na základe informácií poskytnutých orgánmi činnými v trestnom konaní.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA SERVISU PRODUKTOV iPHONE A iPAD.

Apple môže obmedziť služby pre iPad a iPhone na EHP a Švajčiarska. Na produktoch iPhone a iPad smie servis vykonávať iba spoločnosť Apple alebo AASP.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE UMOŽŇUJE UKLADAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE ROBIŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť a/alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať softvérové aktualizácie systému, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu softvéru systému. V dôsledku softvérovej aktualizácie systému nemusia byť aplikácie tretej strany nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Budete zodpovední za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

V prípade, že požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

Dôležité: Neotvárajte produkt Apple, pokiaľ sa v používateľskej príručke neuvádza, ako sa má otvárať. Otvorenie produktu Apple môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak v rámci tejto záruky podáte platnú reklamáciu, spoločnosť Apple podľa svojho výberu:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo

(ii) vymení produkt Apple za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom Apple a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť; alebo

(iii) vám vráti kúpnu cenu na výmenu za vrátenie produktu Apple.

V prípade, ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie.

V prípade, že požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce informačné zdroje dostupné online:

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne maloobchodnú predajňu spoločnosti Apple ("maloobchodná sieť spoločnosti Apple") alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Pomôžu vám určiť, či produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili potvrdenie o nákupe, zodpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple podľa svojho výberu v závislosti od konkrétnych okolností, najmä s ohľadom na typ produktu Apple, poskytne záručný servis vo forme jednej alebo niekoľkých z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do predajne Apple alebo do miesta AASP, ktoré ponúka službu prinesenia produktu zákazníkom. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do servisného strediska spoločnosti Apple ("ARS"). Keď budete upovedomení o dokončení servisu, bezodkladne si produkt Apple prevezmete z predajne Apple alebo miesta AASP, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo servisného strediska spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, spoločnosť Apple vám pošle predplatené sprievodky, prípadne aj baliaci materiál, aby ste mohli odoslať produkt Apple do miesta ARS alebo AASP v súlade s pokynmi spoločnosti Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo servisného strediska spoločnosti Apple alebo AASP. V prípade, že ste dodržali všetky pokyny, spoločnosť Apple uhradí poštovné z a do miesta vášho určenia.

(iii) Vlastný servis pomocou objednaných súčiastok ("DIY"). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. V prípade, že budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte predajňu Apple, prípadne miesto AASP. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie vymeneného výrobku, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie náhradného produktu alebo súčasti. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, čím vám nebude účtovaný produkt, súčasť a poštovné do a z miesta vášho určenia. Ak nevrátite vymenený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, prípadne vrátite vymenený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, ktoré nemá oprávnenie na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty odúčtuje autorizovanú sumu. V prípade, že nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba vám nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie vymeneného produktu, súčasti alebo príslušenstva. Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo a prípadne aj pokyny na inštaláciu a akékoľvek požiadavky na likvidáciu vymeneného produktu, súčasti alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, preto sa obmedzenie uvedené vyššie nemusí na vás vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika v súvislosti so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

  1. žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,
  2. žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo
  3. straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie, (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť alebo (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Apple bude uchovávať a používať informácie o zákazníkovi v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Apple, ktoré sú dostupné na stránke www.apple.com/legal/warranty/privacy.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, oddelí sa od tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.

Záruka na hardvér

Apple jednoročná (1) limitovaná záruka – MAC
Len pre produkty obchodnej značky Apple

AKO SA PRÁVO NA OCHRANU SPOTREBITEĽA VZŤAHUJE NA TÚTO ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VAM DÁVA ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, A TAKTIEŽ MÔŽETE MAŤ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH (PRÍPADNE KRAJINÁCH ALEBO PROVINCIÁCH) LÍŠIA. OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ APPLE NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ALEBO NEPOZASTAVUJE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ, VRÁTANE TÝCH, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z NESÚLADU KÚPNEJ ZMLUVY. PRE ÚPLNÉ POROZUMENIE VAŠIM PRÁVAM BY STE SA MALI OBOZNÁMIŤ SO ZÁKONMI VÁŠHO ŠTÁTU, KRAJINY ALEBO PROVINCIE.

OBMEDZENIA ZÁRUKY, KTORÉ MÔŽU OVPLYVNIŤ PRÁVO NA OCHRANU SPOTREBITEĽA

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM TÁTO ZÁRUKA A STANOVENÉ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY SÚ VÝLUČNÉ A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, OPRAVNÉ PROSTRIEDKY A PODMIENKY, ČI UŽ ÚSTNE, PÍSOMNÉ, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ APPLE ŠPECIFICKY ODMIETA AKÉKOĽVEK A VŠETKY ZÁKONNÉ ALEBO ODVODENÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A ZÁRUK NA SKRYTÉ ALEBO LATENTNÉ NEDOSTATKY. AK SPOLOČNOSŤ APPLE NEMÔŽE ODMIETNUŤ TAKÉTO ZODPOVEDNOSTI, POTOM V ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU BUDE TRVANIE VŠETKÝCH TAKÝCHTO ZÁRUK OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA VÝSLOVNEJ ZÁRUKY A, PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI APPLE, NA SLUŽBY TÝKAJÚCE SA OPRAVY ALEBO VÝMENY UVEDENÉ NIŽŠIE. NIEKTORÉ ŠTÁTY (KRAJINY ALEBO PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZIŤ DOBU TRVANIA ODVODENEJ ZÁRUKY (ALEBO PODMIENOK), PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

ČO JE TOUTO ZÁRUKOU POKRYTÉ?

Spoločnosť Apple poskytuje záruku na hardvérový produkt obchodnej značky Apple s príslušenstvom obsiahnutý v originálnom balení („Produkt Apple“) proti vadám na materiáli a výrobným vadám pri normálnom používaní v súlade so zverejnenými pravidlami spoločnosti Apple, počas doby JEDNÉHO (1) ROKA od dátumu jeho pôvodnej kúpy koncovým užívateľom ako kupujúcim („Záručná doba"). Zverejnené pravidlá spoločnosti Apple zahŕňajú okrem iného informácie obsiahnuté v technických špecifikáciách, používateľskych príručkách a servisnej komunikácii.

ČO NIE JE TOUTO ZÁRUKOU POKRYTÉ?

Táto záruka sa nevzťahuje na hardvérové produkty inej obchodnej značky ako Apple ani na akýkoľvek softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple. Výrobcovia, dodávatelia, alebo vydavatelia odlišní od spoločnosti Apple, vám môžu poskytnúť svoje vlastné záruky, avšak spoločnosť Apple, do miery povolenej zákonom, poskytuje ich produkty „ako stoja a ležia“. Softvér distribuovaný spoločnosťou Apple či už s alebo bez obchodnej značky Apple (vrátane systémového softvéru) nie je touto zárukou pokrytý. Viac informácií, ktoré sa týkajú vašich práv súvisiacich s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru. Spoločnosť Apple nezaručuje, že prevádzka Produktu Apple bude nepretržitá alebo bezchybná. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania inštrukcií týkajúcich sa používania Produktu Apple.

Táto záruka sa nevzťahuje na: (a) spotrebné časti, ako napríklad batérie, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku vady materiálu, alebo výrobnej vady; (b) vizuálne poškodenie, zahŕňajúce okrem iného škrabance, preliačeniny, alebo poškodené plasty na prípojkách; (c) škody spôsobené používaním s iným produktom; (d) škody spôsobené nehodami, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s kvapalinou, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; (e) škody spôsobené prevádzkou Produktu Apple mimo rámca zverejnených pravidiel používania spoločnosti Apple; (f) škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom niekým iným ako zástupcom spoločnosti Apple, alebo Autorizovaným servisným strediskom (Apple Authorized Service Provider („AASP“)); (g) Produkt Apple, ktorý bol upravený za účelom pozmenenia jeho funkčnosti, alebo spôsobilosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) vady spôsobené bežným opotrebovaním alebo inak vplyvom normálneho starnutia Produktu Apple, alebo (i) ak bolo akékoľvek sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené.

VAŠE POVINNOSTI

AK JE VÁŠ PRODUKT APPLE SCHOPNÝ UKLADAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, DÁTA A INÉ INDFORMÁCIE, MALI BY STE ROBIŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOHOVÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU ZA ÚČELOM OCHRANY OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred poskytnutím záručného servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu požadovať, aby ste predložili doklad o detailoch kúpy, odpovedali na otázky zamerané na podporu pri diagnostikovaní prípadných sporných otázok a dodržiavali postupy spoločnosti Apple za účelom realizácie záručného servisu. Pred odovzdaním vášho Produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú zálohovú kópiu obsahu pamäťového média tohto Produktu Apple, odstrániť všetky osobné informácie, ktoré chcete chrániť, a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá.

JE MOŽNÉ, ŽE POČAS ZÁRUČNÉHO SERVISU BUDE OBSAH PAMÄŤOVÉHO MÉDIA PRODUKTU APPLE STRATENÝ, NAHRADENÝ ALEBO REFORMÁTOVANÝ. V TAKOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ ZÁSTUPCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÚKOĽVEK STRATU SOFTVÉROVÝCH PROGRAMOV, DÁT ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ ČASTI SERVISOVANÉHO PRODUKTU APPLE.

Po vykonaní záručného servisu vám bude váš Produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej ste ho pôvodne zakúpili, vrátane príslušných aktualizácií. Reinštaláciu ostatných softvérových programov, dát a informácii budete musieť uskutočniť vy. Obnova a reinštalácia iných softvérových programov a užívateľských údajov nie je pokrytá touto zárukou.

ČO UROBÍ SPOLOČNOSŤ APPLE AK BUDE DÔJDE K PORUŠENIU ZÁRUKY?

Ak počas Záručnej doby predložíte platný nárok spoločnosti Apple alebo AASP, spoločnosť Apple, podľa svojho uváženia, (i) opraví Produkt Apple použitím nových alebo použitých dielcov výkonom a spoľahlivosťou rovnocenných s novými dielcami, (ii) nahradí Produkt Apple novým výrobkom, ktorý je prinajmenšom funkčne rovnocenným s Produktom Apple a je zložený z nových dielcov a/alebo použitých dielcov výkonom a spoľahlivosťou rovnocenných s novými dielcami, alebo (iii) za Produkt Apple vám vráti kúpnu cenu, ktorú ste zaplatili.

Spoločnosť Apple môže požadovať aby ste vymenili určité uživateľom inštalovateľné dielce alebo výrobky. Na náhradný dielec alebo výrobok, vrátane užívateľom inštalovateľného dielca nainštalovaného v súlade s inštrukciami poskytnutými spoločnosťou Apple sa bude vzťahovať zostávajúca záruka na Produkt Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, v závislosti od toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie. V prípade, ak bude výrobok alebo dielec vymenený alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek vymenená položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste obdržali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

AKÝM SPÔSOBOM OBDRŽAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Predtým, ako sa obrátite na záručný servis prosíme, aby ste vyhľadali a preštududovali si nižšie uvedené informačné zdroje dostupné on-line. V prípade, ak po využití týchto zdrojov Produkt Apple aj naďalej nefunguje tak, ako by mal, prosíme, aby ste kontaktovali zástupcu spoločnosti Apple alebo oficiálnu predajňu spoločnosti Apple ("Predajňa Apple"), prípadne AASP, na základe nižšie uvedených kontaktných informácií. Zástupca spoločnosti Apple alebo AASP rozhodne, či váš Produkt Apple vyžaduje servis a v prípade, ak vyžaduje, bude vás informovať akým spôsobom spoločnosť Apple tento servis poskytne. Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple Vám môžu byť za hovor účtované ďalšie poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate.

Informácie dostupné on-line, obsahujúce detaily o obdržaní záručného servisu sú uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej alebo viacerých možností uvedených nižšie:

(i) servis donesením (Carry-in service). Váš Produkt Apple môžete vrátiť do Predajne Apple alebo do miesta AASP zabezpečujúceho servis donesením. Servis bude uskutočnený buď na mieste, prípadne Váš Produkt Apple bude Predajňou Apple alebo AASP zaslaný do miesta poskytovania servisu spoločnosti Apple (Apple Repair Service („ARS“)) za účelom uskutočnenia servisu. Po tom, ako budete upovedomený, že servis bol dokončený, si bezodkladne vyzdvihnete Produkt Apple z Predajne Apple alebo miesta AASP, prípadne Vám bude Produkt Apple zaslaný priamo na miesto, kde sa nachádzate, z miesta ARS.

(ii) servis zaslaním (Mail-in service). V prípade ak spoločnosť Apple rozhodne, že váš Produkt Apple je spôsobilý pre servis zaslaním, spoločnosť Apple vám pošle predplatené sprievodky a ak je to vhodné, aj baliaci materiál za účelom zaslania vášho Produktu Apple do miesta ARS alebo AASP v súlade s inštrukciami spoločnosti Apple. Akonáhle bude servis dokončený, z miesta ARS alebo AASP vám bude vrátený Produkt Apple. V prípade, že ste dodržali všetky inštrukcie, spoločnosť Apple uhradí poštovné z a na miesto, kde sa nachádzate.

(iii) servis dielcov urob-si-sám (Do-it-yourself (DIY) parts service). Servis dielcov urob-si-sám vám umožňuje, aby ste si servisovali vlastný Produkt Apple sám. V prípade, ak je servis dielcov urob-si-sám v závislosti od okolností dostupný, bude sa na neho vzťahovať nasledovný postup.

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie vymeneného výrobku alebo dielca. Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku na kúpnu cenu za náhradný výrobok alebo dielec a príslušné poštovné náklady. V prípade, ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, servis dielcov urob-si-sám vám nebude dostupný a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti dojednania servisu. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný výrobok alebo dielec spolu s inštalačnými pokynmi, ak je to vhodné, a akýmikoľvek požiadavkami na vrátenie vymeneného výrobku alebo dielca. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, čím vám nebude účtovaný výrobok alebo dielec a poštovné do a z miesta, kde sa nachádzate. V prípade, že podľa pokynov nevrátite vymenený produkt alebo dielec, alebo vrátite vymenený výrobok alebo dielec, ktorý nie je spôsobilý pre opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty vyúčtuje autorizovanú sumu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie vymeneného výrobku alebo dielca. Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný výrobok alebo dielec spolu s inštalačnými pokynmi, ak je to vhodné, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu vymeneného výrobku alebo dielca.

(c) Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za akékoľvek náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti so servisom dielcov urob-si-sám. V prípade, že budete vyžadovať ďalšiu podporu, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie.

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo zmeniť spôsob, prostredníctvom ktorého vám môže spoločnosť Apple poskytnúť záručný servis, ako aj zmeniť spôsobilosť vášho Produktu Apple pre príslušný spôsob poskytnutia servisu. Servis bude obmedzený na možnosti dostupné v krajine, v ktorej vznikla požiadavka na servis. Servisné možnosti, dostupnosť dielcov a čas na odpoveď sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. V prípade, ak Produkt Apple nemôže byť servisovaný v krajine, v ktorej sa nachádza, môžete byť zaviazaný znášať poštovné a manipulačné poplatky. V prípade, ak požadujete uskutočnenie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky. V prípade medzinárodného servisu, spoločnosť Apple môže opraviť alebo nahradiť výrobky alebo dielce výrobkami alebo dielcami spĺňajúcimi miestne štandardy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

AŽ NA VÝNIMKY UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKE A V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ APPLE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK, ALEBO NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE, VRÁTANE, OKREM INÉHO, NEMOŽNOSTI UŽÍVANIA, UŠLÝCH PRÍJMOV, UŠLÉHO SKUTOČNÉHO, ALEBO OČAKÁVANÉHO ZISKU (VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU ZO ZMLÚV); NEMOŽNOSTI UŽÍVANIA PEŇAZÍ, UŠLÝCH PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR; UŠLÉHO OBCHODU; ÚŠLEJ PRÍLEŽITOSTI; STRATY DOBRÉHO MENA; UŠLEJ REPUTÁCIE; STRATY, PORUCHY, ODHALENIA ALEBO POŠKODENIA DÁT; ALEBO AKEJKOĽVEK NEPRIAMEJ ALEBO NÁSLEDNEJ STRATY ALEBO POŠKODENIA ZAPRÍČINENÉHO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, VRÁTANE VÝMENY MAJETKU A ZARIADENIA, AKÝCHKOĽVEK NÁKLADOV NA OBNOVU, PROGRAMOVANIE ALEBO REPRODUKCIU AKÉHOKOĽVEK PROGRAMU, ALEBO DÁT ULOŽENÝCH ALEBO POUŽÍVANÝCH V SPOJITOSTI S PRODUKTOM APPLE ALEBO AKÉHOKOĽVEK ZLYHANIA PRI OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCII ULOŽENÝCH V PRODUKTE APPLE.

VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NETÝKAJÚ NÁROKOV V PRÍPADE SMRTI ALEBO OSOBNÝCH ZRANENÍ, ALEBO AKEJKOĽVEK ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ÚMYSELNÉ ČINY A/ALEBO OPOMENUTIA A ČINY A/ALEBO OPOMENUTIA Z HRUBEJ NEDBANLIVOSTI. SPOLOČNOSŤ APPLE ODMIETA AKÉKOĽVEK PREHLÁSENIA, ŽE BUDE SCHOPNÁ OPRAVIŤ AKÝKOĽVEK PRODUKT APPLE V SÚLADE S TOUTO ZÁRUKOU ALEBO VYMENIŤ PRODUKT APPLE BEZ OHROZENIA ALEBO STRATY INFORMÁCII ULOŽENÝCH V PRODUKTE APPLE.

NIEKTORÉ ŠTÁTY (KRAJINY A PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNEJ ALEBO NÁSLEDNEJ ŠKODY; PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ NA VÁS.

SÚKROMIE

Spoločnosť Apple bude uchovávať a používať informácie o zákazníkovi v súlade s Ochranou súkromia zákazníka spoločnosti Apple (Apple Customer Privacy policy), dostupnej na: www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

VŠEOBECNÉ

Žiaden predajca, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek zmeny, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke. V prípade, ak je niektorá podmienka považovaná za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá alebo ovplyvnená. Táto záruka sa riadi a je vykladaná podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa Produktu Apple. Spoločnosť Apple je identifikovaná na konci tohto dokumentu v závislosti od krajiny alebo regiónu, v ktorom sa uskutočnila kúpa Produktu Apple. Spoločnosť Apple alebo jej právny nástupca je poskytovateľom záruky podľa tejto záruky.

ON-LINE INFORMÁCIE

Viac informácií o nasledovnom je dostupných on-line:

POSKYTOVATEĽ ZÁRUKY PRE REGIÓN ALEBO KRAJINU KÚPY

Región/krajina kúpy Apple Adresa
Európa, Stredný východ a Afrika
Všetky krajiny Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Záruka na hardvér

Apple jedno (1) ročná limitovaná záruka
Len pre produkty značky Apple

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA A OBMEDZENIA

PRE ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ SÚ CHRÁNENÍ PREDPISMI A ZÁKONMI NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV V KRAJINE NÁKUPU, PRÍPADNE V KRAJINE POBYTU, SÚ VÝHODY POSKYTOVANÉ TOUTO ZÁRUKOU DODATKOM KU VŠETKÝM PRÁVAM A NÁROKOM VYPLÝVAJÚCIM Z TÝCHTO PREDPISOV A ZÁKONOV. TÁTO ZÁRUKA NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PLATNOSŤ AKÝCHKOĽVEK PRÁV ZÁKAZNÍKA VYPLÝVAJÚCICH Z NESÚLADU S KÚPNOU ZMLUVOU. AVŠAK, V SÚLADE S NIŽŠIE UVEDENÝM POPISOM, SA SPOLOČNOSŤ APPLE ZRIEKA ŠTATUTÁRNYCH A ODVODENÝCH ZÁRUK V ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU, PRIČOM DO TEJ MIERY, V AKEJ SA TAKÝCHTO ZÁRUK ZRIEKNUŤ NEMÔŽE, BUDÚ VŠETKY TIETO ZÁRUKY V ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU V OHĽADE DOBY TRVANIA OBMEDZENÉ NA OBDOBIE TRVANIA NIŽŠIE POPÍSANEJ VÝSLOVNEJ ZÁRUKY A NA SLUŽBU OPRAVY ALEBO VÝMENY PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI. NIEKTORÉ ŠTÁTY (KRAJINY ALEBO PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZIŤ DOBU TRVANIA ODVODENEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY; PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ NA VAŠU OSOBU. TÁTO ZÁRUKA VAM DÁVA ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, A TIEŽ MÔŽETE MAŤ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH (PRÍPADNE KRAJINÁCH ALEBO PROVINCIÁCH) LÍŠIA. TÁTO LIMITOVANÁ ZÁRUKA SA RIADI A JE INTERPRETOVANÁ V SÚLADE SO ZÁKONMI KRAJINY, V KTOREJ DOŠLO K NÁKUPU PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ APPLE, KTORÁ FIGURUJE AKO POSKYTOVATEĽ ZÁRUKY V TEJTO LIMITOVANEJ ZÁRUKE, JE PODĽA KRAJINY, V KTOREJ DOŠLO K NÁKUPU PRODUKTU IDENTIFIKOVANÁ V ZÁVEREČNEJ ČASTI TOHOTO DOKUMENTU.

ZÁRUKA

Záručné povinnosti spoločnosti Apple pre tento hardwarový produkt sa obmedzujú na tu uvedené podmienky.

Spoločnosť Apple, definovaná v tabuľke nižšie, zodpovedá za nedostatky spôsobené vadami na materiáli a výrobné vady tohto značkového hardwarového produktu pri normálnom používaní počas doby JEDNÉHO (1) ROKA od dátumu nákupu koncovým užívateľom ("Záručná doba"). Pokiaľ sa prejaví hardwarová chyba a vznikne oprávnený nárok počas trvania Záručnej doby podľa možností a v rozsahu povolenom zákonom, spoločnosť Apple buď (1) bezplatne odstráni hardwarovú chybu a to použitím nových, prípadne renovovaných súčiastok rovnocenných s novými čo sa týka ich výkonu a spoľahlivosti, (2) vymení produkt za nový, alebo renovovaný rovnocenný s novým čo do výkonu a spoľahlivosti a zároveň rovnocenný s originálnym produktom aj z hľadiska funkcií, alebo (3) vráti nákupnú cenu produktu. Spoločnosť Apple vás môže požiadať o výmenu vadných častí za nové, alebo renovované súčiastky (súčiastky inštalované užívateľom), ktoré vám Apple poskytne v rámci plnenia svojich záručných povinností. Náhradný produkt, alebo súčiastka, vrátane súčiastok inštalovaných užívateľom a nainštalovaných v súlade s inštrukciami poskytnutými spoločnosťou Apple, preberá na seba ostávajúcu záručnú dobu predchádzajúceho produktu, alebo záručnú dobu trvajúcu deväťdesiat (90) dní od dátumu opravy, alebo výmeny a to podľa toho, ktorá z týchto dvoch možností vám poskytuje dlhšiu záručnú dobu. V prípade výmeny súčiastky produktu sa náhradná súčiastka stáva vaším majetkom a nahradená súčiastka majetkom spoločnosti Apple. Súčiastky poskytované spoločnosťou Apple v rámci plnenia záručných povinností musia byť použité v produkte, ktorého záruka sa uplatňuje. V prípade vrátenia peňazí musí byť refundovaný produkt navrátený spoločnosti Apple a stáva sa jej majetkom.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM TÁTO ZÁRUKA A VYŠŠIE UVEDENÉ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY SÚ VÝHRADNÉ A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY A PODMIENKY, ČI UŽ ÚSTNE, ŠTATUTÁRNE, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM SA SPOLOČNOSŤ APPLE ŠPECIFICKY ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH ŠTATUTÁRNYCH ALEBO ODVODENÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A ZÁRUK NA SKRYTÉ ALEBO LATENTNÉ NEDOSTATKY. AK SA SPOLOČNOSŤ APPLE V SÚLADE SO ZÁKONOM NEMÔŽE ZRIEKNUŤ ŠTATUTÁRNYCH ALEBO ODVODENÝCH ZODPOVEDNOSTÍ, POTOM V ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU BUDÚ VŠETKY TAKÉTO ZÁRUKY OBMEDZENÉ V OHĽADE DOBY TRVANIA NA OBDOBIE TRVANIA VÝSLOVNEJ ZÁRUKY A NA SLUŽBU OPRAVY ALEBO VÝMENY STANOVENÚ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI APPLE. NIEKTORÉ ŠTÁTY (KRAJINY ALEBO PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZIŤ DOBU TRVANIA ODVODENEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY; PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ NA VAŠU OSOBU. Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nemá právo modifikovať, rozširovať ani predlžovať túto záruku. Ak sa ľubovoľná z uvedených podmienok ukáže byť ilegálna alebo nevymožiteľná, legálnosť alebo vymožiteľnosť zostávajúcich podmienok nebude ovplyvnená ani oslabená.

Táto záruka sa vzťahuje len na hardwarové produkty vyrobené Apple, alebo pre Apple, ktoré možno identifikovať na základe obchodnej známky "Apple", obchodného názvu, alebo príslušného loga. Limitovaná záruka sa nevzťahuje na hardwarové produkty iných spoločností ako je Apple ani na akýkoľvek software, ani v prípade, že bol zabalený a predaný spolu s Apple hardwarom. Ostatný výrobcovia, dodávatelia, alebo vydavatelia, môžu poskytovať koncovým užívateľom svoje vlastné záruky, avšak spoločnosť Apple, nakoľko je to v súlade so zákonom, poskytuje produkty týchto spoločností bez záruky. Software distribuovaný spoločnosťou Apple či už s, alebo bez obchodnej značky Apple (vrátane systémového softwaru) nie je zastrešovaný touto limitovanou zárukou. Viac informácií týkajúcich sa vašich práv súvisiacich s používaním softwaru nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softwaru.

Spoločnosť Apple nezaručujte, že prevádzka produktu bude nepretržitá, alebo bez porúch. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

Táto záruka sa nevzťahuje na: (a) spotrebné časti, ako napríklad batérie, pokiaľ k poškodeniu nedošlo dôsledkom vady materiálu, alebo výrobnej vady; (b) povrchové poškodenie, vrátane škrabancov, preliačenín, alebo poškodených plastových častí; (c) škody spôsobené používaním s inými ako Apple produktmi; (d) škody spôsobené nehodami, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s kvapalinami, ohňom, zemetraseniami, alebo inými vonkajšími faktormi; (f) škody, ktoré vznikli pri opravách (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávaných niekým iným ako je zástupca Apple, alebo Autorizované servisné stredisko (Apple Authorized Service Provider („AASP“)); (g) produkt, alebo súčiastku, ktoré boli upravené tak, že sa zmenila ich funkčnosť, alebo schopnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) vady spôsobené bežným opotrebovaním alebo inak vplyvom normálneho starnutia výrobku alebo (i) všetky prípady, kedy bolo sériové číslo Apple odstránené, alebo zničené.

AŽ NA VÝNIMKY UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKE A V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM NENESIE APPLE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA ZÁRUČNÝCH PODMIENOK, ALEBO AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ DOMNIENKY, VRÁTANE STRATY POUŽÍVANIA, STRATY TRŽIEB, STRATY SKUTOČNÉHO, ALEBO OČAKÁVANÉHO ZISKU (VRÁTANE STRATY ZISKU Z KONTRAKTOV); STRATY PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR; PODNIKATEĽSKÝCH STRÁT; STRATY PRÍLEŽITOSTI; STRATY PRIAZNE; STRATY REPUTÁCIE; STRATY, POŠKODENIA, KOMPROMITÁCIE ALEBO KORUPCIE DÁT; ALEBO AKEJKOĽVEK PRIAMEJ, ALEBO NEPRIAMEJ STRATY, ALEBO POŠKODENIA ZAPRÍČINENÉHO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VRÁTANE VÝMENY MAJETKU, ALEBO ZARIADENÍ, AKÝCHKOĽVEK NÁKLADOV NA OBNOVU, PROGRAMOVANIE, ALEBO REPRODUKCIU AKÉHOKOĽVEK PROGRAMU, ALEBO DÁT ULOŽENÝCH, ALEBO POUŽÍVANÝCH NA PRODUKTOCH APPLE, ALEBO AKÉHOKOĽVEK ZLYHANIA PRI OCHRANE DÔVERNÝCH DÁT ULOŽENÝCH V PRODUKTE. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NETÝKAJÚ PRÍPADOV SMRTI A OSOBNÝCH ZRANENÍ, ALEBO AKEJKOĽVEK ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ÚMYSELNÚ A HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ A/ALEBO OPOMENUTIE. APPLE SA DIŠTANCUJE OD AKÝCHKOĽVEK POŽIADAVIEK NA OPRAVU, ALEBO VÝMENU PRODUKTU V SÚLADE S TOUTO ZÁRUKOU, BEZ RIZIKA STRATY PROGRAMOV, ALEBO DÁT. NIEKTORÉ ŠTÁTY (KRAJINY A PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÚ VYŇAŤ ANI OBMEDZIŤ NÁHODNÉ ANI DÔSLEDKOVÉ ŠKODY; PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ NA VAŠU OSOBU.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Predtým, ako sa obrátite na záručný servis, si prosím vyhľadajte a preštudujte nižšie popísané on-line informácie k vášmu produktu týkajúce sa pomoci. Ak váš produkt aj naďalej nefunguje tak, ako by mal, prosíme kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne oficiálnu predajňu Apple ("Predajňa Apple"), prípadne AASO, na základe nižšie uvedených kontaktných informácií. Pri telefonickom kontakte Apple môže cena hovoru závisieť od vašej lokality. Pri telefonickom kontakte pracovník Apple alebo autorizovaný poskytovateľ bezdrôtových služieb Apple rozhodne, či váš produkt vyžaduje servis a v prípade že vyžaduje, vám poskytne ďalšie informácie. Musíte byť nápomocný pri diagnóze problémov vášho produktu a dodržiavať záručné postupy Apple.

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis buď (i) v predajni Apple alebo u AASP, kde je servis vykonávaný na mieste, prípadne môže predajňa Apple, alebo AASP odoslať produkt do servisného strediska Apple, (ii) zaslaním predplatenej obálky (prípadne ak nemáte pôvodný obal vášho produktu, Apple vám môže zaslať obalový materiál), aby ste mohli odoslať svoj produkt do servisného strediska Apple, alebo (iii) zaslaním nových, prípadne renovovaných častí, ktoré si môže zákazník sám inštalovať a ktoré vám umožnia opraviť svoj vlastný produkt (“DIY (“urob si sám”) Servis”). Po doručení nového produktu, alebo časti, sa pôvodný produkt, alebo časť stáva majetkom Apple a súhlasíte s pokynmi, vrátane (ak to bude nevyhnutné) zariadenia včasného zaslania pôvodného produktu, alebo častí spoločnosti Apple. V prípade poskytnutia DIY (“urob si sám”) Servisu, ktorý vyžaduje zaslanie pôvodného produktu , alebo jeho časti späť spoločnosti Apple, môže Apple vyžadovať autorizáciu kreditnou kartou, ako záruku za maloobchodnú cenu nahradzovaného produktu alebo jeho časť a za poštovné náklady. V prípade, že dodržíte pokyny Apple, nebude vám účtovaná cena nového produktu alebo časti a poštovné náklady. Ak nevrátite vymenený produkt alebo súčiastku podľa pokynov, prípadne ak vymieňaný produkt nedisponuje nárokom na záručnú opravu, spoločnosť Apple vám z účtu stiahne zodpovedajúcu sumu.

Servisné služby, dostupnosť náhradných dielov a doba odozvy sa môžu líšiť v závislosti od toho, v akej krajine sa nachádzate. Servisné služby sa môžu kedykoľvek meniť. V prípade, že produkt nemôže byť opravený v krajine kde sa nachádzate, je možné že budete niesť zodpovednosť za poštovné a balné. V prípade, že vyhľadáte servisné služby v krajine ktorá sa líši od krajiny nákupu, budete zodpovedný za colné povinnosti, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky. Pre medzinárodné servisné služby môže Apple opraviť, alebo vymeniť vadné produkty, alebo časti s porovnateľnými produktmi, alebo časťami, ktoré spĺňajú miestne štandardy. V súlade s príslušnými zákonmi môže Apple vyžadovať poskytnutie dôkazov, týkajúcich sa nákupu produktu a splnenia registračných požiadaviek pred vykonaním záručného servisu. Nižšie uvádzame on-line informácie s bližšími podrobnosťami o vybavovaní záručného servisu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Apple bude narábať s údajmi o zákazníkoch v súlade s politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá je dostupná na adrese www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV

Ak váš produkt môže obsahovať softwarové programy, dáta, alebo iné informácie, mali by ste pravidelne vytvárať záložné kópie informácií obsiahnutých na pevnom disku produktu alebo na iných úložných médiách kvôli ochrane obsahu a ako preventívne opatrenie pred možnými poruchami. Predtým ako doručíte svoj produkt do záručného servisu je vašou povinnosťou zálohovať jeho obsah, odstrániť všetky osobné informácie, ktoré chcete chrániť, a deaktivovať bezpečnostné heslá. JE MOŽNÉ, ŽE OBSAH VÁŠHO PEVNÉHO DISKU SA POČAS ZÁRUČNÉHO SERVISU STRATÍ ALEBO PREFORMÁTUJE A SPOLOČNOSŤ APPLE A ANI JEJ ZÁSTUPCOVIA NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE POŠKODENIE ALEBO STRATU PROGRAMOV, DÁT ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ SA NACHÁDZALI NA MÉDIU A ANI ZA ŽIADNU ČASŤ SERVISOVANÉHO PRODUKTU. Váš produkt alebo náhradný produkt vám bude vrátený v stave, v akom ste ho pôvodne zakúpili, vrátane príslušných aktualizácií. Inštalácia ostatných softwarových produktov, dát a hesiel je vo vašej kompetencii. Obnova a reinštalácia softwarových programov a užívateľských údajov nespadá pod túto limitovanú záruku.

ON-LINE INFORMÁCIE

Viac relevantných informácií nájdete on-line:

POSKYTOVATEĽ ZÁRUKY PRE REGIÓN ALEBO KRAJINU KÚPY

Región/krajina kúpy Apple Adresa
Americký kontinent
Brazília Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexiko Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Av. Paseo de la Reforma 505, Piso 33, Colonia Cuauhtemoc, Mexico DF 06500
Spojené štáty americké a iné americké krajiny Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Európa, Stredný východ a Afrika
Všetky krajiny Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Ázia a Pacifik
Austrália; Nový Zéland; Fidži, Papua Nová Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hongkong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japonsko Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Kórea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-090, Republic of Korea
Afganistan, Bangladéš, Bhután, Brunej, Kambodža, Guam, Indonézia, Laos, Singapur, Malajzia, Nepál, Pakistan, Filipíny, Srí Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Čínska ľudovodemokratická republika Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. B Area, 2/F, No. 6 Warehouse Building, No. 500 Bing Ke Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Shanghai, P.R.C.
Thajsko Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Tajvan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Iné krajiny Ázie a Pacifiku Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Záručné informácie

Ďalšie zákonné práva pre spotrebiteľov

V prípade spotrebiteľov chránených zákonmi alebo nariadeniami na ochranu spotrebiteľa, ktoré sú platné v krajine nákupu alebo (ak ide o inú krajinu) v krajine ich pobytu, výhody udelené prostredníctvom jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple vrátane týchto dodatočných práv iba dopĺňajú všetky práva a nápravné opatrenia poskytnuté v rámci týchto zákonov a nariadení na ochranu spotrebiteľa.

Výhody vyplývajúce zo záruky výrobcu dopĺňajú práva, ktoré poskytujú zákony na ochranu spotrebiteľa. Podrobnosti získate po kliknutí tu.

Produkty inej značky než Apple alebo produkty tretej strany

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple sa nevzťahuje na produkty inej značky než Apple, a to ani v prípade, ak sú balené a predávané spolu s produktmi spoločnosti Apple. Na produkty inej značky než Apple sa môže vzťahovať záruka poskytovaná výrobcom príslušného produktu (podrobnosti nájdete na balení produktu alebo v literatúre dodávanej s produktom).

Strana viazaná záväzkami vyplývajúcimi zo záruky pre oblasť alebo krajinu nákupu

Celosvetový zoznam spoločností so záväzkami vyplývajúcimi z obmedzenej záruky spoločnosti Apple Ďalšie informácie