Apple Beperkte Garantie voor één jaar - iPod en iSight

GARANTIEDEKKING

Apple’s garantieverplichtingen voor dit hardwareproduct zijn beperkt tot de onderstaande bepalingen:

Apple Inc. (“Apple”) garandeert dat dit hardwareproduct vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van oorspronkelijke aankoop (“de Garantieperiode”).

Indien zich een gebrek voordoet en Apple binnen de Garantieperiode een geldige vordering ontvangt, zal Apple naar haar keuze (1) het product zonder kosten repareren met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen, (2) het product vervangen door een nieuw product of een product vervaardigd uit nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen, en dat tenminste functioneel gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke product, of (3) de aankoopprijs van het product restitueren.

Indien zich een gebrek voordoet en Apple na de eerste honderdtachtig (180) dagen van de Garantieperiode een geldige vordering ontvangt, zullen verzend- en behandelingskosten van toepassing zijn op elke reparatie of vervanging van een product die Apple uitvoert.

Apple garandeert dat vervangende producten of onderdelen die ingevolge deze garantie zijn geleverd vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van herstel of vervanging, of het resterende gedeelte van de garantieperiode van het oorspronkelijke product indien dat u een langere dekking biedt. Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen, wordt elk vervangend product of onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen product of onderdeel het eigendom van Apple. Wanneer tot restitutie wordt overgegaan, wordt uw product het eigendom van Apple.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Deze Beperkte Garantie is uitsluitend van toepassing op het door of ten behoeve van Apple geproduceerde hardwareproduct dat kan worden geïdentificeerd aan de hand van het daarop aangebrachte “Apple” merk, handelsnaam of beeldmerk. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op niet-Apple hardware producten of software, ook indien deze verpakt of verkocht zijn in combinatie met het Apple hardwareproduct. Niet-Apple producenten, leveranciers of uitgevers kunnen een afzonderlijke garantie verstrekken voor hun producten die samen met het Apple hardwareproduct verpakt zijn.

Software die door Apple gedistribueerd wordt onder de merknaam Apple valt niet onder deze Beperkte Garantie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Apple’s Software Licentieovereenkomst. Apple is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van programma’s, gegevens of andere informatie die is opgeslagen op enig medium dat deel uitmaakt van het Apple hardwareproduct, of enig niet-Apple product of onderdeel dat niet onder deze garantie valt. Herstel of herinstallatie van programma’s, gegevens of andere informatie valt niet onder deze Beperkte Garantie.

Deze garantie is niet van toepassing op: (a) schade die veroorzaakt wordt door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, of niet-Apple producten; (b) schade ontstaan door een dienst die wordt uitgevoerd door een ander dan Apple; (c) schade aan een product of onderdeel dat zonder schriftelijke toestemming van Apple gewijzigd is; of (d) schade indien een Apple serienummer verwijderd of onleesbaar gemaakt is.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE BOVENSTAANDE VERHAALSMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE ZOWEL MONDELINGE ALS SCHRIFTELIJKE, WETTELIJKE, EXPLICIETE ALS IMPLICIETE GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WIJST APPLE IN HET BIJZONDER ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN APPLE OP GROND VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT AL DEZE GARANTIES, WAARONDER GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN, IN TIJDSDUUR BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE GARANTIE EN TOT DE SERVICE VAN REPARATIE OF VERVANGING. Apple wederverkopers, tussenpersonen en medewerkers zijn niet gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen in deze garantie.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS APPLE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN GOEDEREN, DE KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET APPLE PRODUCTEN, EN NIET-NAKOMING VAN HET BEWAREN VAN DE VERTROUWLIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP HET PRODUCT. BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEAPSSING OP VORDERINGEN OP GROND VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL. IN HET BIJZONDER VERKLAART APPLE NIET DAT ZIJ IN STAAT IS ENIG PRODUCT ONDER DEZE GARANTIE TE REPAREREN, OF EEN PRODUCT TE VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR OF VERLIES VAN DE PROGRAMMA’S OF GEGEVENS.

VOOR CONSUMENTEN DIE PROFITEREN VAN WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN IN HUN LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN ANDERS, HUN LAND VAN VERBLIJF, KOMEN DE DOOR DEZE GARANTIE VERLEENDE VOORDELEN BOVENOP ALLE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE ZULKE WETTEN TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN GEVEN. VOOR ZOVER AANSPRAKELIJKHEID ONDER ZULKE WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN MAG WORDEN BEPERKT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE BEPERKT TOT HETZIJ VERVANGING OF REPARATIE VAN HET PRODUCT, HETZIJ DE HERHAALDE LEVERING VAN DE REPARATIEDIENST, ZULKS TER UITSLUITENDE KEUZE VAN APPLE.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Bekijk eerst de online hulpmiddelen waarnaar verwezen wordt in de bijgaande documentatie voordat u garantieservice aanvraagt. Indien het product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u gebruik hebt gemaakt van deze hulpmiddelen, ga dan naar de online website voor instructies hoe u de garantieservice kunt verkrijgen.

Let op: Voordat u uw product naar de garantieservice brengt, bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van alle gegevens, inclusief softwareprogramma’s. U bent zelf verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle gegevens. Het herstel van gegevens valt niet onder de garantieservice, en Apple is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren mochten gaan of beschadigd mochten raken gedurende transport of reparatie.