Beperkte Garantie voor één (1) jaar - Wereldwijd

GARANTIEDEKKING

Apple’s garantieverplichtingen zijn beperkt tot de onderstaande bepalingen:

Apple, zoals hierna gedefinieerd, garandeert dat dit hardwareproduct van het Apple-merk bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR na de datum van aankoop in de winkel door de oorspronkelijke eindgebruiker-koper (de “Garantieperiode”). Indien zich een gebrek aan de hardware voordoet en Apple binnen de Garantieperiode een geldige vordering ontvangt, zal Apple naar haar keuze (1) het gebrek aan de hardware zonder kosten repareren met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen, (2) het product vervangen door een nieuw product of een product vervaardigd uit nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen, en dat tenminste functioneel gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke product, of (3) de aankoopprijs van het product restitueren. Apple kan u verzoeken om gebrekkige onderdelen te vervangen door nieuwe of door de gebruiker te installeren gereviseerde onderdelen die Apple u verstrekt ter nakoming van haar garantieverplichting. Op een vervangend product of onderdeel, inclusief een door de gebruiker te installeren onderdeel dat geïnstalleerd is overeenkomstig de door Apple verstrekte instructies, is het resterende gedeelte van de Garantieperiode van het oorspronkelijke product van toepassing, of een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van herstel of vervanging, indien dat u een langere dekking biedt. Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen, wordt elk vervangend voorwerp uw eigendom en wordt het vervangen voorwerp eigendom van Apple. Onderdelen die Apple ter nakoming van haar garantieverplichting verstrekt, dienen te worden gebruikt in producten waarvoor garantieservice wordt gevraagd. Wanneer tot restitutie wordt overgegaan, dient het product waarvoor de restitutie wordt verstrekt aan Apple te worden geretourneerd en wordt dit eigendom van Apple.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Deze Beperkte Garantie is uitsluitend van toepassing op door, of ten behoeve van, Apple geproduceerde hardwareproducten die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het daarop aangebrachte “Apple” merk, handelsnaam of beeldmerk. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op niet-Apple hardwareproducten of op software, ook indien deze verpakt of verkocht zijn in combinatie met Apple hardware. Het is mogelijk dat niet- Apple producenten, leveranciers of uitgevers hun eigen garanties verstrekken aan de eindgebruiker-koper, maar Apple verstrekt haar producten, voorzover wettelijk toegestaan, “in de huidige staat”. Software die door Apple gedistribueerd wordt met of zonder de merknaam Apple (inclusief maar niet beperkt tot systeemsoftware) valt niet onder deze Beperkte Garantie. Wij verwijzen u naar de bij de software behorende licentieovereenkomst voor informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik hiervan.

Apple garandeert niet dat de werking van het product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Apple is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van instructies betreffende het gebruik van het product.

Deze garantie is niet van toepassing op: (a) schade die veroorzaakt wordt door gebruik met niet-Apple producten; (b) schade die veroorzaakt wordt door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (c) schade die ontstaat door het in gebruik hebben van het product buiten de door Apple omschreven toegestane of bedoelde soorten gebruik; (d) schade ontstaan door een dienst (waaronder upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een geautoriseerde Apple Service Provider is; (e) schade aan een product of onderdeel dat zonder de schriftelijke toestemming van Apple gewijzigd is teneinde de functionaliteit of het vermogen significant te veranderen; (f) schade aan verbruiksgoederen zoals batterijen, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van een materiaal- of fabricagefout; of (g) schade indien een Apple serienummer verwijderd of onleesbaar gemaakt is.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE BOVENSTAANDE VERHAALSMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE ZOWEL MONDELINGE ALS SCHRIFTELIJKE, WETTELIJKE, EXPLICIETE ALS IMPLICIETE GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WIJST APPLE IN HET BIJZONDER ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN GEBREKEN. INDIEN APPLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT AL DEZE GARANTIES IN TIJDSDUUR BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE EXPLICIETE GARANTIE EN TOT DE SERVICE VAN REPARATIE OF VERVANGING, TER UITSLUITENDE KEUZE VAN APPLE. Apple wederverkopers, tussenpersonen en medewerkers zijn niet gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen in deze garantie.

BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS APPLE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK; GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN GOEDEREN, DE KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET APPLE PRODUCTEN, EN HET NIET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN IN HET PRODUCT. DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEAPSSING OP VORDERINGEN OP GROND VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL. IN HET BIJZONDER WIJST APPLE ELKE VERKLARING VAN DE HAND DAT ZIJ IN STAAT IS ENIG PRODUCT ONDER DEZE GARANTIE TE REPAREREN, OF EEN PRODUCT TE VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR OF VERLIES VAN DE PROGRAMMA’S OF GEGEVENS.

WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN

TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN OP WIE WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN IN HUN LAND VAN AANKOOP OF HUN LAND VAN VERBLIJF VAN TOEPASSING IS, GELDT DAT DE DOOR DEZE GARANTIE VERLEENDE VOORDELEN IN AANVULLING KOMEN OP ALLE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE ZULKE WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN GEEFT. In sommige landen, staten en provincies is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade en de uitsluiting of beperking van de duur van impliciete garanties of voorwaarden niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke rechten. Bovendien kunnen voor u, afhankelijk van het land, de staat of de provincie, nog andere rechten gelden.

Deze Beperkte Garantie wordt beheerst door en zal worden uitgelegd volgens het recht van het land waarin de aankoop van het product plaatsvond. Apple, de garantiegever ingevolge deze Beperkte Garantie, wordt aan het einde van dit document aangeduid afhankelijk van het land of de regio waarin de aankoop van het product plaatsvond.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Voordat u garantieservice aanvraagt, verzoeken we u eerst naar de online hulpmiddelen te gaan waarnaar verwezen wordt in de documentatie bij dit hardwareproduct en deze hulpmiddelen te bestuderen. Indien het product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u gebruik hebt gemaakt van deze hulpmiddelen, neemt u dan contact op met de medewerkers van Apple of, indien van toepassing, met een geautoriseerde Apple Service Provider, die u kunt vinden met behulp van de informatie in de documentatie. Een medewerker van Apple of een geautoriseerde Apple Service Provider zal u helpen vast te stellen of uw product service nodig heeft, en zal, indien dit het geval is, u informeren hoe Apple de service zal leveren. Apple of haar geautoriseerde Apple Service Providers geven garantieservice op producten die voor service worden aangeboden gedurende de Garantieperiode, zoals wettelijk toegestaan. Indien het product draagbaar is, hetgeen betekent dat het zelfstandig kan functioneren zonder elektriciteitssnoer, kunt u wereldwijd garantieservice verkrijgen. Service is echter beperkt tot de mogelijkheden die beschikbaar zijn in het land waar de service aangevraagd wordt. Indien het product niet draagbaar is, kan garantieservice beperkt zijn tot het land waar het product gekocht is. Mogelijkheden van service, beschikbaarheid van onderdelen en responstijden kunnen variëren afhankelijk van het land. Indien het product niet kan worden behandeld in het land waar het zich bevindt, komen verzend- en behandelingskosten eventueel voor uw rekening. In overeenstemming met toepasselijk recht kan Apple verlangen dat u een bewijs van aankoop overlegt en/of voldoet aan registratievereisten alvorens u garantieservice ontvangt. Wij verwijzen u naar de bijgaande documentatie voor meer informatie hierover en over andere zaken betreffende het verkrijgen van garantieservice.

Indien uw product gegevens of softwareprogramma’s op kan slaan, dient u periodieke back-upkopieën te maken van de gegevens en programma’s die de hard drive van het product of een ander opslagmedium bevat, teneinde uw gegevens te beschermen en als voorzorg tegen eventuele bedrijfsstoringen. Voordat u uw product overhandigt voor garantieservice bent u verantwoordelijk voor het behouden van een afzonderlijke kopie van de systeemsoftware, applicatiesoftware en gegevens, en voor het uitschakelen van eventuele beveiligingswachtwoorden. U bent verantwoordelijk voor de herinstallatie van al deze software, gegevens en wachtwoorden. Apple en haar geautoriseerde Service Providers zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van programma’s, gegevens, of andere informatie die is opgeslagen op enig medium of niet-Apple product of onderdeel daarvan dat niet onder deze garantie valt. Herstel en herinstallatie van systeem- en applicatiesoftware en gebruikersgegevens vallen niet onder deze Beperkte Garantie.