Producten gemaakt om een positieve bijdrage te leveren. Aan de wereld en aan de mensen die ze maken.

Onze toeleveranciers bieden werkgelegenheid aan miljoenen mensen in de hele wereld. De beslissingen die wij nemen kunnen grote gevolgen hebben voor hun leven en hun gemeenschap. Wij dragen de verantwoordelijkheid om de rechten van alle mensen in onze toeleveringsketen te bewaken en om ons kwetsbare milieu te beschermen. Daarom staan we uitgebreid stil bij elk detail in het fabricageproces van onze producten. En daarom investeren we in voorlichting en trainingen, waarmee we de werknemers van onze toeleveranciers nu en in de toekomst de nodige kansen en handvatten aanreiken.

Download het Voortgangsrapport 2017 (pdf)

Toeleveranciers vooruithelpen

We helpen leveranciers om de lat hoog te leggen. Net zo hoog als we zelf doen.

We hanteren een strenge gedragscode die van onze toeleveranciers verlangt dat zij zich houden aan hoge normen voor veilige werkomstandigheden, een eerlijke behandeling van hun werknemers en milieubewust produceren. Elk jaar stellen we deze normen bij om de lat steeds hoger te leggen. We werken nauw samen met onze toeleveranciers om hen te helpen de kennis en vaardigheden te verkrijgen die nodig zijn om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. In 2016 behaalden onze toeleveranciers over de hele linie betere resultaten, zelfs nadat we onze benchmarks hadden verhoogd en ons programma hadden uitgebreid met nieuwe bedrijven.

Elk jaar een stijgende lijn dankzij een nauwe samenwerking.

In 2016 hebben we 705 audits uitgevoerd bij onze toeleveranciers. Bij bijna 30 procent ging het om een eerste audit van toeleveranciers die net waren toegetreden tot het programma. Dankzij een nauwe samenwerking zijn we erin geslaagd om het aantal productielocaties met een hoge score met 59 procent te verhogen. Het aantal locaties met achterblijvende scores hebben we daarentegen met 31 procent teruggedrongen.

2015

574
audits uitgevoerd

  • 209 bedrijven met hoge scores (90-100)
  • 330 bedrijven met middelhoge scores (60-89)
  • 35 bedrijven met lage scores (≤ 59)

2016

705
audits uitgevoerd

  • 332 bedrijven met hoge scores (90-100)
  • 349 bedrijven met middelhoge scores (60-89)
  • 24 bedrijven met lage scores (≤ 59)

Hoe we onze vooruitgang meten.

Om te meten in hoeverre de prestaties van onze toeleveranciers verbeteren, voeren we regelmatig audits uit. We beoordelen ze in deze drie hoofdcategorieën: arbeids- en mensenrechten, milieubewustzijn, en veiligheid en gezondheid. Voor elke categorie krijgen ze een score van 1 tot 100 punten. Dit scoresysteem is gebaseerd op meer dan 500 gegevenspunten die corresponderen met onze gedragscode. We verwachten van onze toeleveranciers dat deze scores een stijgende lijn laten zien. We helpen ze daarbij door voorlichting te geven, trainingstools te verstrekken en andere vormen van ondersteuning te bieden.

Arbeids- en mensenrechten

85
Gemiddelde
score audits

naleving: 85 punten, schending: 15 punten.

Milieu

87
Gemiddelde
score audits

naleving: 87 punten, schending: 13 punten.

Gezondheid en veiligheid

87
Gemiddelde
score audits

naleving: 87 punten, schending: 13 punten.
  • Naleving
  • Niet-naleving

Uitgedeelde scores in 2016 op een schaal van 1-100 punten

Wij zijn maatgevend als het om het milieu gaat en helpen onze partners om het tempo erin te houden.

In onze hele toeleveringsketen stimuleren we programma’s waarmee CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd, zo min mogelijk afval op stortplaatsen terechtkomt, op water wordt bespaard en gevaarlijke chemicaliën worden vervangen. Ook helpen we onze toeleveranciers hun energieverbruik te verminderen en over te stappen op hernieuwbare energie. We bevorderen het gebruik van hernieuwbare energie door samen met onze toeleveranciers over de hele wereld in 2020 voor 4 gigawatt hernieuwbare energie te zorgen om hun productiefaciliteiten te laten draaien. In 2016 hebben we het aantal productielocaties dat deelneemt aan ons energiezuinigheidsprogramma verdrievoudigd. Hiermee hebben we de CO2-uitstoot teruggebracht met meer dan 150.000 ton. Diverse grote toeleveranciers hebben al beloofd dat ze eind 2018 hun gehele productie voor Apple zullen laten draaien op hernieuwbare energie. Hierdoor zal de CO2-uitstoot met 7.000.000 ton per jaar afnemen. Dat is net zoveel als wanneer er jaarlijks 1.500.000 minder auto’s zouden rijden. We nemen zelfs verantwoordelijkheid voor onze papiertoeleveringsketen: meer dan 99 procent van het papier in onze verpakkingen komt van gerecyclede houtvezels of duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde houtbronnen.

Casestudie

Ons doel: een productiefaciliteit waar we nul afval produceren.

In 2015 hebben we een programma opgezet om onze eindassemblagefabrieken afvalvrij te krijgen. Een van de deelnemers was Tech-Com in Shanghai. 20 procent van het afval dat dit bedrijf produceerde, bleek verbrand te worden of te worden afgevoerd naar een vuilstortplaats. We zijn om de tafel gaan zitten met deze toeleverancier en een plaatselijk recyclingbedrijf. Samen hebben we processen bedacht om afval beter te scheiden en te recyclen. Met als resultaat dat al het afval van Tech-Com nu wordt gerecycled in plaats van verbrand te worden of op de vuilstortplaats te eindigen. Daarnaast heeft Tech-Com een nieuw proces ontwikkeld voor de afvoer van gft. Dat gaat nu niet meer naar een vuilstortplaats, maar naar een plaatselijk composteerbedrijf. Met de kennis en ervaring die ze hiermee hadden opgedaan, hebben ze vervolgens voor hun eigen toeleveranciers een proces opgezet om verpakkingsmateriaal in te zamelen en opnieuw te gebruiken. Sinds de start van dit programma is meer dan 10.000 ton afval van Tech-Com niet op een vuilstortplaats beland. Dat heeft het bedrijf in 2016 de welverdiende UL-classificatie ‘Zero Waste to Landfill’ opgeleverd.

Werknemers opleiden en sterker maken

We investeren in mensen.

Werknemers die meer weten, staan sterker. In 2016 hebben we samen met onze toeleveranciers meer dan 2,4 miljoen werknemers een training gegeven over hun arbeidsrechten. Daarnaast proberen we hun toekomstperspectieven te verbreden door allerlei voorlichtings- en trainingsprogramma’s aan te bieden. Denk aan het behalen van een associate- of bachelordiploma of het volgen van een vakopleiding. Maar ook aan een taalcursus of cursussen die betrekking hebben op kunst, financiële zaken of algemene basisvaardigheden.

2,4+ miljoen mensen voorgelicht over hun arbeidsrechten in 2016
689.000+ deelnemers aan trainingen over carrièrekansen en sociale vaardigheden in 2016
2,1+ miljoen SEED-deelnemers (Supplier Employee Education and Development) tot nu toe

Casestudie

Van educatief naar perspectief.

Jiang Hong Liu is een ervaren manager bij Foxconn met twee universitaire diploma’s op zak. Ze had nooit gedacht dat ze het zover zou schoppen toen ze daar aan de lopende band begon.

Op een dag zag ze in een van de gangen bij Foxconn een poster hangen voor het SEED-programma (Supplier Employee Education and Development). Jiang had graag willen studeren, maar dat kon niet door de omstandigheden thuis. SEED bood haar de mogelijkheid om een studie te volgen en tegelijkertijd haar familie te onderhouden. Ze heeft eerst haar associate-diploma gehaald en een paar jaar later haar bachelor.

Haar vastberadenheid en doorzettingsvermogen hebben hun vruchten afgeworpen. In de loop der jaren is Jiang via diverse promoties opgeklommen van een medewerker aan de lopende band tot manager van haar eigen team.

“Ik heb veel plezier in mijn werk. Het opleidingsprogramma van Apple heeft mij echt vooruitgeholpen in mijn carrière. En omdat ik beter Engels heb leren spreken, kan ik nu goed communiceren met klanten en mijn projecten zelfstandig beheren. Zonder SEED had mijn carrière niet zo’n hoge vlucht kunnen nemen.”

Verantwoorde inkoop

Verantwoorde inkoop die behoorlijk diep gaat.

Onze verantwoordelijkheid voor mens en planeet gaat verder dan het productieproces. In 2010 waren we een van de eerste bedrijven die zijn toeleveringsketen in kaart bracht van de productie tot de smelterijen voor tin, wolfraam, tantaal en goud (samen 3TG-mineralen genoemd). In 2016 hebben we daar ook kobalt aan toegevoegd. We publiceren elk jaar een lijst van onze 3TG-smelterijen en dit jaar staan onze kobaltleveranciers daar ook op. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werken al onze (bekende) 3TG-smelterijen en -raffinaderijen mee aan audits door onafhankelijke derden. Ook al onze kobaltsmelterijen en -raffinaderijen werken daaraan mee. In 2016 hebben we 22 smelterijen uit onze toeleveringsketen verwijderd. Dat doen we met elke toeleverancier die niet kan of niet wil werken volgens onze hoge normen. Elk jaar intensiveren we onze invloed op onze toeleveringsketen en dringen we aan op hogere sociale en milieugerichte normen.

100% van alle smelterijen/raffinaderijen werkt mee aan audits door derden (tin, tantaal, wolfraam, goud en kobalt)

Apple loopt voorop bij de bestrijding van kinderarbeid bij kleinschalige mijnbouw in de Democratische Republiek Congo. We zijn er trots op dat we meewerken aan basistraining voor veiligheid en gezondheid, verbetering van het levensonderhoud van arbeiders door eerlijke marktprijzen, en ontwikkeling van systemen waardoor kinderen op school blijven.

Mark Visopresident en CEO van Pact

Rapporten

Kernpunten voortgangsrapport 2017

98% naleving van de norm voor een werkweek van maximaal 60 uur
2,4+ miljoen werknemers voorgelicht over hun rechten in 2016, 11,7+ miljoen werknemers voorgelicht over hun rechten sinds 2008
14+ miljard liter water bespaard in 2016, 30+ miljard liter water bespaard sinds 2013
100% van de toeleveringsketen voor tin, tantaal, wolfraam, goud en kobalt in kaart gebracht
100% van al onze tin-, tantaal-, wolfraam-, goud- en kobaltsmelterijen/-raffinaderijen werkt mee aan audits door derden
2,6 miljoen dollar aan buitensporige bemiddelingskosten terugbetaald aan ruim 1000 mensen in 2016, wat in totaal neerkomt op 28,4 miljoen dollar aan 34.000 mensen sinds 2008
2,1+ miljoen SEED-deelnemers (Supplier Employee Education and Development) sinds de start in 2008
200.000+ ton afval dat niet als restafval op een vuilstortplaats is beland in 2016
Nr. 1 in de CITI-ranglijst (Corporate Information Transparency Index), voor het derde jaar op rij

Lees meer over onze vorderingen.

Ons elfde jaarlijkse voortgangsrapport over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers is een handig overzicht van alles wat wij doen om ervoor te zorgen dat onze producten met een hoge mate van integriteit worden geproduceerd. Uit dit rapport blijkt dat we ons blijven inzetten voor het verbeteren van de werkomstandigheden bij onze toeleveranciers, het beschermen van het milieu, het verbeteren van het leven van hun werknemers en het bewaken van onze normen voor verantwoorde delving.

Aanvullende rapporten

Normen betreffende de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Download de pdf voor de normen betreffende de verantwoordelijkheid van toeleveranciers